Pesti Hírlap, 1920. január (42. évfolyam, 1-27. szám)

1920-01-15 / 13. szám

Schürff interpellációja következőleg hang­zik. A budapesti lapok közlései szerint a ta­nácsdiktatúra pénzügyi gazdálkodásáról a buda­pesti rendőrségnél folyó vizsgálat megállapította, hogy a magyar népbiztosok a múlt esztendőben 197 millió koronát, csempésztek agitációs cél­ból Bécsbe. Bartik volt főhadnagy kihallgatásán, aki a tanácskormány idején a bécsi magyar kö­vetségen teljesített szolgálatot, kiderült, hogy a múlt évi bécsi lázadást a becsempészett pénzen szervezték. Ezzel be van igazolva Kun Bélának és elvtársainak az osztrák állam demokrata köz­társasági jellege ellen elkövetett merényletekben való részessége és bűnrészessége. Ebből az a kö­telesség háramlik az osztrák kormányra, hogy ez ügyben állást foglalj­on és a bűnös személyeik ellen minden eszközzel eljárjon. Indíttatva érez­zük magunkat arra, hogy megkérdezzük a kor­mányt, minő lépéseket szándékozik tenni azok ellen, csik Kun Béla kormányától Ausztria fel­forgatásának céljaira pénzt fogadtak el, különö­sen pedig Kun Béla és a magyar szovjet kor­mánynak többi Ausztriában internált tagjaival szemben, akik ezeket a milliókat az Ausztriában lévő magyarok rendelkezésére bocsátották. Telefon-bajok. Látogass a Teréz-központban­ — Elégiájt hallottunk ma a telefonról, szo­morty sejjáruszatát ama bajoknak, a­l­elyek a meg-máfajuló panaszok okai. A telefon békésebb időkben is elég érzékeny Achilles-sarka volt a magyar közlekedésügynek és míg a postát, és távirdát méltán megillette európai hírneve, a­ te­lefon körül bizony volt hiba és azok a humor­kák, amiket orfeumokban és vicclapokban a te­lefonnal kapcsolatban hallottunk, nem nélkülöz­tek minden alapot. A háború alatt természetesen elég rosszabb lett az állapot, a vörös uralom pe­­dig végleg lezüllesztette a távbeszélőt is. Most azután, amikor az újjáépítés munkája megin­dult, annyi a reparálni való a drót körül, hogy a legjobb akarat sem tud lépést tartani a közön­ség türelmetlenségével. Ennek tudatában, a bu­dapesti távbeszélő vezetősége, ma délelőtt magá­hoz­­kérette a sajtót, hogy elmondja, mi a hiba és mi módon várható javulás. Kolozsvári­ Endre helyettes államtitkár fogadta "az újságíró-társaságot ,­ miután álta­lánosságban ismer­tet­te a­ helyzetet", átadta a szót Lédeczy Sándor műszaki tanácsosnak, aki az­után részletesen rámutatott a baj okaira. — Műszaki és kezelési bajok vannak — úgymond — a telefon körül. Mindakettőnek a­ vörös uralom rendszertelensége és erőszakossága az oka. Az egész hálózatot megbolygatták Kun Béláék, kényükre-kedvükre kapcsoltak be a nép­biztosok, politikai megbízottak és má­s híveik ré­szére állomásokat. Úgy, hogy most­ egyenként kell megkeresni a jogos előfizetők vonalait és a rendezésnek ezen az óriási nehézségén múlik, hogy még mindig vannak, akik nincsenek be­kapcsolva. Nagy baj az is, hogy nincs réz, nincs gummi és amíg a külföld meg nem nyílik előt­tünk, bizony sok értelemre van szükség.­­ A kezelés körül legnagyobb hiba a fe­gyelem hiánya, ami föltétlenül szükséges ahhoz, hogy az egész központ, harmonikus, egységes munkát végezzen a forgalom lebonyolítása kö­rül. A fegyelem a kommün alatt lazult meg s azt máról-h©lnapra régi nőivol­ában helyreállítani le­heteten Most ujabb tanfolyamok nyíltak a ke­zelőnők és a rendezők számára, amelynek üdvös hatása máris nyilvánvaló és megvan rá a re­mény, hogy egy-két hónap alatt a telefon sze­mélyzete újra a régi lesz, sőt jobb a réginél, amely pontosan teljesíti a kötelességét. A műszaki tanácsos úr felvilágosítása ör­vendetes tudomásul szolgál nekünk, de bátrak vagyunk megjegyezni, hogy a fegyelem, főleg pe­dig a jó kiszolgálás, bizonyos létminimumnál kezdődik. A nehéz munkát végző kezelőnők havi hat-hétszáz koronát kapnak, ami a legszeré­nyebb megélhetésre sem lehet, elegendő. Az egy­begyűlt társaság Paskay Bernát iga­zgató ka­lauzolásával végignézhette a nagyteremben dol­gozó kisasszonyok munkáját és megállapíthatta, hogy pihenőre vagy beszélgetésre a munkahelye­ken egy perc sem jó . Ha a telefontarifát föl­emelték, a kezelőnők napidíjait is föl kellene emelni . . . ,ha uigyel !A tan­jidíj­ lakbért akar emelni. A fővá­ros tanára kiterjesztést intézett a kormányhoz, melyben a lakbéreknek általában húsz százalék­kal való felemelését kéri. A felemelést azzal okolja meg, hogy legutóbb a főváros 04 százalék­ról kénytelen volt 9 százalékra felemelni a sze-métfuvarozási járulékot, mert a múlt évi húsz millió korona kiadással szemben csupán 800.000 torona bevitele volt. A múltban jelentékenyen PESTI HÍRLAP 117­0. január 16., csütörtök. felemelték a vízdíjakat, a gáznak, a villanynak az árát és a kéményseprési díjakat is. Ezeket a mellékdíjakat a háztulajdonos kénytelen fizetni, akinek jövedelme még ma is a régi, a budapesti házbéreket ugyanis a miniszteri rendeletek ér­telmében 1914 május óta nem volt szabad emelni. A főváros most kéri a kormánytól, hogy ezeknek a mellékszolgáltatásoknak díjait, melyek most a lakásbérnek mintegy húsz százalékát teszik ki, a háztulajdonos átháríthassa a lakókra úgy, hogy ilyenképen a házbért mintegy húsz száza­lékkal emeljék. Színház és zen®. * (Hejifceg bemutató Récében.) Mint la­psínkme­ jelentik, kedden este nagy zajos siker­rel mutatta be a Renaissancebühne a Die Perle der Kleopatra című vígjátékot. Herczeg Ferenc a szerzője a darabnak, melyet a pesti közönség annak idején a Magyar Színházban láthatott, Az ezredes címen. (Egyébként ez a darab Her­czegnek­ Huszt Huszt című regényéből készült.) A Renaissancebühne­ bemutatóján a főszerepet a színház igazgatója, Harry Walden, ez a kiváló művész adta. A nézőtéren sok volt­ a magyar, akik már napokkal ezelőtt biztosítottak helyet maguknak, annál inkább, mert az volt a h­ír, hogy az illusztris író is jelen lesz. Harry Wal­den meg is kérte Herczeget, aki azonban nem tudván Bécsbe utazni, táviratilag mentette ki magát. * (Hangverseny.) Márku­s Lily­­szerdán Chopint zongorázott a Zeneakadémiában, azzal a Szubtilis finomsággal, amelyet mestere öl, Sauertől, elsajátított, és azzal az érzelmes ben­sőséggel, amely az ő saját egyéniségének egyik jellemvonása. Nagy stílusban­ játszotta a h-moll szonátát — csak a­ scherzo volt kissé elsiet­ve — , mesteri technikával néhány etűdöt és keringőt és végül a nagy asz-dúr polonaise dü­börgő balkéz-passageaiban szinte rácáfolt szen­de, nőies lényére. Nagy és előkelő hallgatóság tapsolt a méltán kedvelt művésznőnek. * (Színészek dolga.) Napokkal ezelőtt ezen a­ címen cikket írtunk, rámutatván, hogy a ma­gánszínházak tagjaival szemben a Nemzeti Szín­ház tagjai a mai viszonyokhoz képest nyomorú­ságos fizetést húznak. A cikknek nagy vissz­hangja volt a színésztársadalom körében. Első­sorban is a színészszövetségnél. Ennek kötelé­kébe tartoznál, ugyan a Nemzeti Színház­­­tagjai is, de mert viszont a színigazgatók ószövetségében az állami direktorok nincsenek benn, a színészek kollektív szerződésének­ nagy előnyeiből­ a Nem­zeti Színház tagjai semmit sem élvezhetnek. Csortos Gyula a színészszövetség választmánya élén most már úgy igyekszik segíteni a lehetet­len helyzeten, hogy akciót, indított, természetesen a Nemzeti Színház tagjainak bevonásával. Ez ügyben a Nemzeti Színházban szerdán délben már társulati ülés is volt. Az ülés­ egyhangúlag elhatározta, megbízza a színészszövetségnek a Nemzeti Színház tagjaival kibővült választmá­nyát,­ hogy járjon el a kultuszminiszternél a fize­tések­­javítása érdekében, még­pedig a legeré­lyesebben. * (Műsorváltozás a Nemzeti operaházban ) Harsányi Tibor: Utolsó álom című, szombatra, e hó 17-ére hirdetett bemutatóját közbejött aka­dályok mia­tt el kellett halasztani. Az Operaház e heti mű­sora ennélfogva a­ következő: szomba­ton: Donna­ Anna először, utána Bajazzók, Va­sárnap a Cremonai hegedűs, Donna Anna má­sodszor és végül a Rózsa lelke. * (Már a jövő hétre) árusítják a Víg­színház jegyeit. A Szerelem vására dominál, kétszer, kedden és pénteken adják a Zsábát. Szerdán az Ördög, szombaton a Vengerkák ke­ríti szinre. * (Koncz) hangversenye vasárnap dél­után 3 órakor: Mozart, Grieg, Lalo stb. (Jegyek Lyra, Bárd.) * (A Madách­ Szinház irodalmi gyermek­előadásának­ bemutatóját f. hó 17-ről technikai okokból el kellett halasztani f. hó 24., szombat d. u. fél 3 órára. A bemutatóra váltott jegyek erre a napra érvényesek. * (Kerényi, Vigh, Sziklay Jenő és Sziklay József) adnak autogrammot vasárnap i d­e. fél 12 órakor a Színházi Élet kiadóhivatalában, egy koronáért a Színészszövetség javára. * (Medek Anna) énekel az Urániában va­sárnap délelőtt 11 órakor rendezett Beethoven­matinén. Fellépnek még Vas Sándor, Ormandi-Blau Jenő és Deák István. * (A Dunaparti Színház) gyermekelőadásai­ra a jegyek egy részét díjtalanul ajánlotta fel a Gyermekvédő Ligának, a gyermekvédelmi intéz­mények gondozásában álló szegény gyermekek részére. Már a tegnapi előadáson ötven hadi­árva szomorú kis arcára varázsolt derűt, és fa­kasztott ajkukon vig kacagást a Dunaparti Szín­ház kitűnő gyermekelőadása. * (Mészáros Giza, Petheő és Gellért) hár­masának összjátékát a Három csésze teában a művészvilág és a­ nagyközönség legszebb művé­szi emlékei közé könyvelheti el. Mészáros Giza harmadik felvonásbeli megkapó bensőséggel meg­­játszott magánjelenete, Gellért elragadó bonho­miája, Petheő hódító eleganciája, a nagyvonalú rendezés és a pompás díszletek, mind tényezői a Belvárosi Színház magas nívójú előadásának, mely Slobod­a kitűnő vígjátékát Budapesten is sikerre vitte. A Három csésze tea, melynek je­gyeit elővételben kapkodja szét a közönség, a héten csütörtökön, pénteken és vasárnap kerül színre. * (A kom­mün háromezer év előtt) A Dunaparti Színház ma mutatja be a Nőuralmat, Aristophanes örökbecsű komédiáját. A nagy klasszikus már két évezred előtt látta a kommün lehetetlenségét és éles vonásokkal persziflálta azt. Klasszikus hellén hangulat uralkodik a szín­padon és mint a régi görögöknél, a szavak el­hangzása után, néma táncokat lejtenek az antik testkultúra pompásan képzett művészei, az or­chesztikai iskola bájos növendékei. A főszerepeket T. Halmi, Margit, Hegedűs Ferenc, Mihályffy, Kovács, Radó és Dózsa játsszák. * (Szinte­­közéhajra) ismétli meg a Madách­ Színház Strindberg matinéját vasárnap, január 18-án, délelőtt 11 órakor. A Júlia- kisasszony előtt a jeles költő, Kosztolányi Dezső, tart felol­vasást. Jegyek a színház pénztáránál kaphatók. * (Gyura bácsi és a gyerekek­) nagyon összebarátkoztak a „Ruk­kancs hercegnő" elő­adásain. A Városi Színházban szombaton dél­után ismét gyermekel­őadás lesz és Sarkadi Aladár ismét eljátsza a kedves, vidám, null:. -ságos Gyúró bácsit. Szombaton este a C­armen, van műsoron Adler Adelinával. * (Fiatal lányokkal) van tele mostanában a trevüszinház, mely a Pünkösdi rózsá­ban vér­beli felfér ''p«j:,^í-re,tptt.szsrt.- - Különben is a szerzője Farkas Imre, a lányok közkedvelt poétája és muzsikusa. * (Ziózi-bár­) levíruloj­ula kiín.Ji blüettjén, a Zanzi-bár­on pompásan mulat esten­kin­t a Royál-kabaré közönsége. Bohózatok, tré­fák kacagtató számok egész sora van a mű­soron. Az előadás fél 7-kor kezdődik és étkezni is lehet a jól fűtött kabaréban. * (Az Intim-kabaré) érdekes műsora minden este íajoa sikert arat. A Primadonna című ope­rett, a Végre című bohózat, Szeparéban című vígjáték és a Viszontlátásra c. tréfa már csak néhány este kerül szilire, mert 20-án teljesen új műsort mutat, be a kitűnő művészgárda. * (Sándor Renée) január 27-iki zongoraes­télyén Schubert nagyszerű Vándorábrándját is játsza. (Mérv.) * (A Komédia) legfrissebb száma igen szép fényképekben és érdekes cikkekben számol be a Pünkösdi rózsáról és a művészi eseményekben bő­­velkedő Rendőrnapról * (Morini Erika megérkezett.) Morini,Eri­k­a, a világhírű Icis hegedűművésznő, ma 15-én, tart­ja meg szólóhangversenyét, a Zeneakadémiában. Je­gyek a Harmóniában és az esti pénztárnál ! (írók színháza.) A Zeneakadémián sike­rült előadóestély volt. Az előadók Szenes Béla, Karinthy Frigyes, Vulpes, Paulini Béla, Székely István voltak. A közönség zajosan megtapsolta őket. Mozgóképszínház • (Két új Star film.) A R­oy­a­l-A­p­o 11 ó­ban tegnap mutatták be az illetékes szakkörök­nek a StKF-filuu­gyár két újdonságát, a Nantas című drámát és a 44 vagy 47 című romantikus szerelmi játékot. Az őszinte siker, amelyet a két Star-darab már a bemutatón elért, igazolta a nagy várakozást. A Nantas című négyfelvonásos filmdráma, mely Zola hasonló című regényéből készült, már cselekményénél fogva is a legérde­kesebbek közé tartozik. Megkap, mindvégig fog­ || OPERAHAZ (S) | f NEMZETI 16) | VIfl '6) | *ALL AH (8) | VÁRISI (6) | KIRÁLY p/j?) | BELVÁROSI P.'s7)| MADÁCH (v.7) Csotort || A heg­ek arán | fekete lovas | A­z aba | A sast­ók | Százszorszép | Janos-vitéz |Három csésze teaiVII. Faran­­solat Péntek | Janeri és Jaliska| Hedd G­áb­or |Szerelem vásk­a| A t­tpróba | Haturverseny | Jár­ os-vitéz |Harom esésze tea VII. Parancsolat Szám. IIDrnna Anna. Up| Fekete lovas | Vengerkák | A tór.p b» .| Ci­rraen | Jinoa-vité' | Terike |VII. Parancsolat u­­.H. este­r | A régi jó világ |Legszobo­ra and l Sjoki-nondn Mignon i Pillanid |8hain.| Rozsa | Ugy milliárd u­r.H. este Donna Anna |Ii | 'kM császar|Sturk­e.H vásaral A tuzpróba | Sz»».sz. rszcp | Jenos-vitéz |Három v­é.zelei |VII. Pa­­ncsolat ||REVi­SZI­M.(»/37)|Apollo K«b. AKIT-'JTI (V,7)| FuV. KABARÉ(7) FŐV. ÚR­. P/37) (ROYAL ORF. fi/27)| TÉLIKERT '7) |ROYAL KAB. (Vaz) Hiridan !| A Cs'kn»kter Ha tyuj ! 1 Katju kam mi, IlPiin n«-li róiaa Pénzember | A diszkrét Ka Blite eg bntz b.l en Tels | Csiclago. 1 Variete 1 Solti, Virág Caicsó-cp 'lád | o.sillara | kü­lönleses­ érték Ihlet Ilit.AP LLÓC4.C 8)| OT­'Hnt (4.»/46, JURÁNIA(5.7,7.8) OM*IAV!TV,6V,8 C0RS0(V«1.1,1,i,| N­VOLI -4, 6 8) | NYUOAT (4.6,81 | BUDAI APOLLÓ Ma Az ele­­­mreteH 'iH, tilO) V »g-1 Be tini | Dollarkiralyni Müvé^xbecsnlet | város reju.ni.ei | Olaf F nn^ | ka andjai y«8.9) |_ „. .. .. . . IAz é et s/.ere ..!« (3,%9,'Ztt) Becstelenek | Dollarkiralyns I.| HBIlny Porten Kakukk herceg DUNAPARTI SZÍNHÁZ. Nőuralom (Bernata'ó 7), VITIS KABARÉ, Primadonna stb. P/W).

Next