Pesti Hírlap, 1921. február (43. évfolyam, 25-47. szám)

1921-02-02 / 26. szám

# Xitál. ltíuriuu- üücí/uU. á".fcí* I I kf. i» LM variétaaivá, melyet a Royali Orfeum a Falu végén... előadásával és kitím­ó szinrehozatalával elért, bizo­nyára továbbra is meghozza estéről-estére az eddigi zsúfolt házakat, nagy gyönyörűségére a vidámsá­got, jókedvet keresi­ színházi és varietéközönségneje. * (Ma, szerdán, este 6-kor) Zahler Magda III. táncestéélye, jegy szerdán d. e. 13 kapható. (Harmónia.) * (Schumann Elisabeth), a bécsi opera világhírű primadonnája, február 4-iki II. ária- és dalestélyénese műsora: Mozart, Brahms és közkívánatra újra Straus­s. (Harmónia.) * (A Szerelem vására) szerepel ma délután a Vígszínház műsorán. » (Klasszikus táncest) lesz február 23-án a Viga­dó nagytermében, amelyen önálló műsorral fog fellépni Sparber Olg, a tizenegy éves táncművésznő, Pallay Anna növendéke. Első, önálló szereplése, amely a sze­zon egyik érdekességének ígérkezik, méltó, széleskörű­ érdeklődést kelt. * (Lieszkovszky—Nádasi táncmatinéja) Kul­ka Margit közreműködésével február 6-án, va­sárnap d. e. 11 órakor a Renaissance­ Szín­házban. A szenzációs táncműsort szimfonikus zenekar kiséri. Jegyek a pénztárnál. * (Traviata: Gerti Erzsi.) A Városi Szín­házban ma délután a Traviata címszerepét Gerő Erzsi énekeli. * (Robinzon Crazoe) gyermekelőadásul ma szerdán és vasárnap délután 3 órakor kerül színre a Budapesti színházban. * (A Vasgyáros a Budapesti színházban) ma este 6 órakor. A sárga csikó vasárnap este kerül szinre. * (Ma délután) Falu rossza, fedte Debrecenbe kéne menni! kerül ,színre a Várszínházban, 13, illetve 137 órai kezdettel. * (Koncz János) genitális hegedlimfivészünk III. folóvetélye febr. 9.én. (Harmónia.) * (Túl a nagy Krivánov 180-ik előadása) szombaton délután lesz a Királyszínházban. Farkas Imre kiváló operettje ezúttal is Sebestyén Géza tár­sulatának előadásában kerül szinre Somogyi Xusi és Tamás Benő felléptével. A helyárak mérsékeltek. MOZI. („Két filmet készítünk), keresünk gyönyö­rű szép nőt, imponálóan hatalmas férfit egyik filmhez, a másik filmhez két, az ökölvívásban is ipestai fér­fit. Csak oly kiváló, feltétlenül elsőrangú filmművé­szek jelentkezhetnek, akik minden veszéllyel is szembeszállnak . . . Triangol filmgyár". — Súlyos sérülések mozgókép felvételeknél" neon ritkáik ugyan, mégis még Amerikában is feltűnést keltett a múlt év tavaszán a fenti hirdetés. De mikor a horribilis gázsit megtudták, szép százamal akadt jelentkező­je elkészült a Triangel filmgyárban mindkét film. A filmek címe: „Mac Marshal" és „Vasököllel". A na­pokban érkezett meg a „Nordiak" futárja, akinél a Mozgókép-Otthon mindk­ét filmet lekötötte. Legkö­zelebb meglátja a közönség, hogy kik és milyen fel­adatra vállalkoztak és mit is értenek Amerikában az alatt, hogy: „minden veszéllyel bátran szembe­szállni!" » (Kettős kasszasiker), zsúfolt házak, ame­lyeik­ e héten a Royal­ Apollo műsorának értékét ho­norálják, egyformán hódolnak mind a két színre­kerülő attrakciónak: az Emberek vagyunk című társadalmi drámának és a Sinnfein kisasszony cí­mű „forradalmi vigjáék"-nak. Elragadó színjátszó talentum Fanny­­Ward, a tragika és bűvös két sze­mély Charles Ray és Bessie Barriscale, a vígjáték főszereplői. Jövő héten még egy fokkal emelkedik a Royal­ Apollo nagysikerű idei szezonjai. Vissza a paradicsomba (innen egy különös zengésű alaszkai történet kerül bemutatóra, főszerepben Nell Ship­man-nel. Feledhete­len jégsarki látványosságok so­rakoznak ezen a nagyszerű filmen. * (A Levágott kéz az Omun­ában.) Csütörtök­től kezdve technikai okokból megváltozik az Omnia műsora. A Barrabas című nagysikerű francia ka­landortörténet csütörtökiől vasárnapig csak a Ti­voliban lesz látható, míg az Omniában egy pompás magyar attrakció kerül műsorra, a Serao Matild re­gényéből írt dráma: A levágott kéz­. A filmet Lajthay Károly rendezte, a vezető szerepeit pedig a rendezőn kívül­ Thurzó Elvira, Molnár József, Thea Bizan,­­ Gács Rózsa és Alice Pickford játszák. A hatfelvo­násos kalandordráma egyike lesz az idei évad leg­kimagaslóbb magyar attrakcióinak. * (Mozgókép-Otthon.) Mindenki a Seeano­ról beszél. Seeano szinte fogalommá vált Nem ke­vésbbé érdekes a „Moulin Rouge leánya" c. 6 felvo­násos amerikai filmmű, a szép Mae Murrayval a fő­szerepben. Mindkettő már csak ma és holnap van műsoron. (3, 5, 7. 9.) * (Harry Piel a Corsoban.) Zsúfolt nézőterek gyönyörködtek Harry Pielnek, a zseniális kalandornak legújabb filmdrámáján, a Halál megvetője című 6 felvonásos kalandortörténe­ten. A mai előadások 3, fél 5, 6, fél 8 és 9 órakor kezdődnek. * (Gem­ina ) Az expressionista filmgyártás első mester­űvét a Corso mozgószínháznak sike­rült óriási anyagi áldozatok árán biztosítani. A darab főszerepét Fern Andra kreálja, aki szépsé­gével és művészi játékával e szerepében meghódí­totta az összes világvárosok mozilátogató közön­* (Az Uránia Fairbanks Douglas-filmje), a Flirt a sorssal, ma va 4, X6, 7 és 1 9 órakor kerül i bemutatásra. KÖZGAZDASÁG. * Zürichben így zárult kedden a devizajegy­zés: Budapest 1.15, Berlin 9.50, Hollandia 211.60, Newyork 626.50, London 24.1. Paris 43.30* Milano 22.50, Prága 7.90, Zágráb 4.50, Bukarest 8.50, Varsó 0.75, Bécs 1.65, Osztrák bélyegzett 1.15. * A tőzsde idei­ közgyűlése a következő hónap 19-én lesz. Ezúttal választják meg újra az egész tőzs­detanácsot és hír szerint a „régiek" közül egy alka­lommal néhányat el fognak ejteni. Tegnap járt le a határidő, amelyen belül a közgyű­lés elé terjesztendő indítványokat be kell nyújtani. Persze nem érkezett be egyetlenegy javaslat sem. Évtizedek óta hangoztatjuk, hogy az alapszabályok e részét meg kell változtatni és pedig oly irányban, hogy két héttel a közgyűlés előtt is lehessen még indítványokat beadni. * A rab-export — a jelzett döntés után — oly módon fog lebonyolódni, hogy abból a kincstárnak meg­felelő haszonrészesedés jut. Más cikkek — például a kötes — kivitelét ie ilyen feltételek mellett lehetne le­bonyolítani, ha az exportőrök tevékenységét nem aka­dályoznák elsőbben is a valutapiac nagy ingadozásának óriási kockázata, továbbá a nyomorúságos közlekedési viszonyok. * A Szesztermelés­ és Kereskedelmi Részvény­társaság, amelynek három mezőgazdasági szeszgyára, továbbá gyümölcslepárló telepe, vésznagykereskedése, likőr- és ecetgyára van, megszerezte a Deutsch Sámuel Részvénytársaság gödöllői ipartelep összes részvényeit. A vállalat újabb nagyobb tranzakciók keresztülvitelé­re alaptőkéjét legközelebb fölemeli. * A bécsi értéktőzsde keddi zárlata: Osztrák ko­ron­­­járadék 98,50, májusi járadék 89, februári járadék 90, magyar­­korona járadék 226, törölt sorsjegy 3740, Angol bank 1160, Angol-Magyar Bank 600, Laenderbank 1979— 76, Osztrák-Magyar Bank 4680, Unió barok 1050, Zivno 3598, Adria 12600, Dunagöz 13820, Kassa-Oderbergi 2396, Államvasút 6610, Dali vasút 3360. Déli vasút elsőbbségi 8540, Államvasút élvezeti 3060, Aussigi 10300, Klotild 6900, Siemens 2070, Alpesi 6780, Bánya és kolhó 12876, Egidia 8300, Foltén 6900, Krupp 1860, Poldi kohó 4986, Prágai vas 13740, Rima 4430, Skoda 3305, Fegyver 3280, Esztergom-szászvári 4660, Felsőmagyar bánya 6946, Ro­schitzi 5240, Salgó 9380, Tritaili 4600, Urikány 6860, Veizsáh­r 27000, Daimler 1349, Ruston 3900, Apoló 7960, Fairtó 31800, Kárpáti 20990, Galícia, 27060, Schöller 12700, Egyasül fa 1875, Mercur 987, Koburtz 6050, Mastyas vas­úti forgalmi 3775. Valuták: márka 1080, tel 920, lira 2475, francia frank 4850, svájci frank 10700, dollár 631, rubel 320, sokol 866, angol font 2660, dinár 1850, magyar koro­na 124.50, lengyel márka 81. Kifizetések: Zágráb 468, Berlin 1085, Prága 860, Budapest 124.50, Oktszország 2475, Svájc 10750, Varsó 76.60, Ne­wyork 697, London 2675, Páris 4875. * Az értéktőzsdén kedden is kedvező volt a han­gulat. A forgalom tartósan igen kismérvű, ami persze egyaránt a vevők és az eladók tartózkodására vezetheti vissza, mindazáltal újra csupán azt állapíthatjuk meg, hogy hetek óta aránylag kevés „áru" kerü­l piacra. Amely papír iránt pedig némi kereslet mutatkozik, az nyomban néhány száz koronával drágul. Ma a­ biztosítási, m­alomipari-, építési, bánya-, hajózási-, vas-, fa- és gép­ipari értékek árfolyamai kisebb-nagyobb nyereséget ér­tek. A valuta- és devizapiacon a márka kivételével az összes idegen pénzek kurzusa emelkedett. Wieni kifizetés: 79 korona. A nem jegyzett értékek árfolyamai közül fel­említjük a következőket és pedig: Pannónia sör 2400, Fő­városi sör 3450, Nagyberecskereki olaj 2600, Déli cukor 8000, Foresto. 2650, Villányi pezsgő 3050, Hungária bank 900, Váci borpince 1750, Magyar-cseh 485, Koronajáradék 157, 6 százalékos Hadikölcsön 57, 5 és fél százalékos Hadi­­kölcsön 46. Ezüst korona 25 korona. A szerdai ünnep­napon zárva marad a tőzsde­­az áruforgalom részére is.) Az értéktőzsdei ellátás csütörtökön, a fizetési nap pénte­ken lesz, minthogy februárban mindig kedden és pénte­ken tartják meg a casaa-napokat. Adria 10600—10600 Atlantit­a 6800—7200 KÖZTI ti 1450—1470 Városi 550— 555 Bnr 500- 510 0G0 2800 Misk. vill. 1350—1325 Államvas. 4425—4350 Tröszt . 3425 — 3370 • A valutapiac jegyzései: Napoleon 1640—85, font 1950—2000, dollár 512—26, frank 3650—3700, lengyel márka 70—67, márka 890—82, lira 1900—20, osztr. K 78—81, rubel 258—48, lei 700—10, szokol 085—90, svájci 8050—300, K dinár 1405—1385, Fr. dinár 1350 korona. A devizák jegyzései: Amsterdam 177—85, Bukarest 700— 30, SCopenh­jiga 10.000—60, Krisztiánia 9600—10­00, Olasz­ország 1000—950, Prága 690—710, Stockholm 11500— 200, Svájc 8100—400, Wien 77­$—81Zágráb 340—65, Berlin 875—95 korona. Hivatalos árfolyamok (legalacsonyabb a legmagasabb). Bankok: Angol M. 990— 950 Anglo 875— 885 Ipar 600 Földhitel 4375-44­0 Hazai 730— 740 Agrár 1000—1025 Magy .hitel 1930—1985 Ingatlan­­,075 Forgalmi 640— 600 Jelzálog 430— 440 Koronk. h. 160— 46­ Leszámít. 790 M.­Olasz 475 465 Merkúr 165— 575 Osztr.hitel 1140—1161 Kereeked. 7825—7875 Bosnyák 1425-15­10 Takarékpénztár k. Belvárosi 180— 870 Lipótvárosi 314— 3­5 Fővárosi 2430-2435 Általános 1180- 1250 MOKTár 2040—2080 Hazai 24200- 248­0 Biztos tók, malmok Borsod­ M. 4060—4ICO Konkordia 2970—2380 Budapesti 6225-6375 Gizella 2500—250­0 Viktória 10600 Bányák, téglagy.: Beocsini 7000-7150 Szentlőrinc2015—2140 Cement 2300- 2375 Északszén 3325 - 3350 Kohó 5125 -5350 Aszfalt 1850-1900 Alt.kősz. 9030-9975 Laltfó 7705 -7725 Újlaki 2700-2750 Urikányi 6000— 6100 V­ámSvsk. népgy.: Dobm­.­ 4175 Csáky 1480—1521 Fegyver 1900-1925 GanzD. 24500 -24900 Ganz viV. 4500—4450 Gyik­íy 920— 940 Kabzab 2350—2340 Láng 1360-1390 Lipt­ó 690— 698 Magy.acél 4660 - 4750 Magy.belg. 2500 Rima 3825—3700 Rossomonnl 500­-14­75 Sohn­ok 1415-1435 Schuller 1490—1500 Tendloff 1310—1330 KUltb­f.­sá­lalatok: Légszesz 4350 Bárdy 750— 773 Baróti Chinoin Égisz 1610—1050 2350-2400 1060-1070 Jígy. izsó 5350-5400 Textil 2700- 2650 Papír 4700 -4850 Spódium­ 3000—3050 Flóra 3425-3100 Goldberser1970—1995 Karton 2175—2225 Király sör 3050—3150 Poltf. sör 8300—8450 M. cukor 18150—18300 Lámpa 3150—3200 Auor 2850— 2800 Őstermelő 1200—1­205 Rorgy­anta 4350—4425 Vas. forg. 1200—3275 Városfelj. 1500 -1530 Oceán 1900—1950 Olaj 3900—3375 Phöbus 1210—1240 Szikra 3950 Telefon 4475—4350 Tem. sör 5000—5300 Török 610— 630 Unió szinh. 300 Vasv. vill. 1880—1800 Faipar: Brassói 1350 Egy. fa 1870 Gut.malin 4700—4300 Körösb. 1220—1240 Kronborg. 1350—1900 Erdőfa 2110-2210 Maromsoki 13­0 Merkuria 1000—1060 Naak­i 16000—16210 Lichtig 1950—1840 Orsz. fa 2720—2760 Rézbányái 2250—2300 Szlavóniai 4100-4250 Vikt. kut. 1250-1270 Zabolai 4278—4370 Kézi. vállalatok: Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: DR. LÉGRÁDY OTTÓ. LENKEY GUSZTÁV. ÁLLÁST KERESŐK BELENŐVE kcahimiórt pyanvii­rticn, gyorsan én olcsón vállalok. Korányi, Aradi-utca d­una­­ti,M- -.int 'irr-HÁZIKISASSZONY, H fe­l­szlad­ási munkát mindeocssor vs­gei, keresletűi. I­ r J. B. V. Kál­mán­ utc.i 24. II. 21­62* FEHÉRVARRÚNŐ háznál, hárpo­kk­al munkát, nyakkendölt tízítést Vállal. Honvéd­ u. 8. n. mellé­k­lépcső. 28078* NYOLC t?im­uázhunot vesz ett ka­tonatiszt irodai teendtik részésére Ri­akolisoknal ajánlkozik.. Cini a kiadóban. 22075* SZABÓNOK, olcsóért varrok kosztümöt, ruhát, átalakításokat, hárbor. is. Szabóné, Tavaszinoz­i-u. 8„ II. 22073* VOLT portás portásnak zsk. Cini » kiadóban. ajánlko­£20«a* KOSZTÜMÖKET, köpönye­ket, ruhákat oloeón kée«»., átalakít Po­gány, Práter­ utca 26. 22064* FIATAL nürnbergi papir és ga­lantine Kiakember keres bizalmi vagy voletil állást. Ajánlatok „Munkából élek"­­«Ugékz« fiókba kéretnek. 22o62* PÉLAKVA arileány feltétlen ur­­ázba gyermekek mellé ajánlkozik varráshor, értő. .Jó bánásmód" fiókkiadóba. 22047» ,TÖBB nő gazdasszonynak ajánl­kozik, Rákóczi-út 71., fsz. 10. " FIURUHÁKAT Siépen, olcsón ké­szít, régi anyagból Ss. II. Tölgyfa­nk­. 26., földszint 1. 1 ' KÁRPITOS bárakhoz ajánlkozik. Szabó István, személye­k­ n. 23., bárlelügyilevél, 16824* KÉT irodistán® gépírásra vagy 1'.ts-es iroani munkára állást ke. Cím kiadóban, az eres, 16869* FEHÉR VARRÓNŐ, ügyet, ajánl­kozik luxusfehérnemük, modern függönyök, kézimunkák, vattata­karók, pongyolák, blousok készité­­sére d­ököli­ házakhoz. Wolfner, Albrecht-ut 22., ajtó 4. 84373* SZAPPANFŐZDI önálló állást keres március­­ ére, „P" jelige kiadóba. 16870* GYERMEKKRUHA-varrást lakáso­mon vállalok. Stufimné, Csáky-u. 27., I. 1. 16869* KÁRPITOS rokkant, házakhoz legolcsóbban ajánlkozik. Marosán, Gyár-utca 10. BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK FÉRFIAK álláshoz jutnak. Cím fiókkiadóban. 21864* DRINÓK, leányok, sínnek himzés­hez, smokoláshoz állandó foglalko­zást nyerhetnek. Margit-körut 56­ .,2. I. 4. 16855* KIFUTÓ, 15—26 éves, jó családból és megjelenéssel, helyi ismerettel, előkelő társaskör részére kereste­tik. Nádas, V., Mária Valéria-u 11., I. 71. 16549* ELŐKELŐ biztosító társaság ma­gyar és lehetőleg német gyors- és g­épirásban jártas, fiatal, kezdő iro­ni alkalmazottakat keres. Fizeté­rt* Igényekkel megjelölt ajánlatok ..Szorgalmas" jeligére Hegyi hir­­detöjébe. Király-utca 67. keretnek ET.DOIRTASHOZ értő egyént ke­resek. Siptár Jenő, Hungária-ut 63. 60783* EGY éves gyermek mellé jobb le­ány felvétetik. Köves, Csáky-u. 49. IL 7. 16799* TELJESEN perfekt magyar, né­met gép- és gyorsk­énő ajánlatát fizetési idények megjelölésével „Nyolc órai munkaidő" jelige alatt küldje e lap kiadójába. " OÉPHIMZŐNŐK Singet és Adler­gépre fölvétetnek. Lilienth­il, Ki­rály­ utca 14. udvarban. 60819*3 TANULÓ leányok gép- és kér­hímzéshez fizetéssel fölvitetnek. Lilienthal, Király­ utca 14. navar-ban. 60826­ MAGYAR német gyors- és gép­írónő lehetőleg könyvelésben is jártas, fölvétetik. Telefon 140— 79. 66771* GYAKORLOTT árut­hordó fil­szer vagy festékezletben már alkal­mazva volt, fölvétetik. Trigram Ker. 1­. T. Elemér­ utca 11.. 60774» SZORGALMAS egyszerű teán, gyakorlott, jó fizetés és teljes el­látással azdsulatra fölvétetik. Buf­fet T.ipór­ körut 8. 16852* SZÁLLÍTÁSI üzletbe gyakornok némi gyakorlattal fölvétetik. Je­lentkezni Gottlieb Kántornál, Vadász­ utca is. 16851­ ÜGYNÖK szorgalmas nagy jövedelemmel Fodor szakmabeli fölvétetik. Fodor gyarmatára cégnél Csák­ utca 5. 16849 PERFEKT magvi és gyorsirónő délutáni foglalkoztó­német gép­tásra fölvétetik. Ajánlatokat „Perfekt 848" jeligére kiadóba. * BIZTOSÍTÓTÁRSASÁG budapesti és vidéki képviseletei részére, le­hetőleg némi gyakorlattal birós belső és külső tisztviselőket ke­res. Keresztény, föltéten úriem­berek ajánlatát kérjük „Rendes m­egélhetés" jelige alatt a kiadó­ba. 16837* ÜGYES leány, aki varrógépelés­ben jártas, fölvétetik. Jelentke­zés 4—6-ig Higiena fehérnemű köl­csönrő, Bessegffy-utca 26. 10823* GYAKORLOTT gyors- és gépírónő azonnal fölvétetik. Kovátd, Szö­vetség-utca 37. 16822* ÖTSZÁZ KORONA NAPI Kerü­let intelligens és vasszorgalommal megáldott nők vagy férfiak hely­beli és vidéki m­agánfelek látoga­tására rögtön beléphetnek. Megfe­lelő hadirokkantak, hadiözvegyek 60 hadiárvák előnyben részesül­nek. Jelentkezni lehet a , Hadrvár­nál Dohány-utca 14. félem. dél­előtt 10-tg 12-ig. 18643* LESZERELT tisztek, menekült tanárok, ügyvédek szép mellékesre jelentkezzenek. VHI. Főherceg Sándor­ utca 30b. II. em. 19. na­ponta bo—l-ig. 10755* SZÁLLÍTÁSI szakmában jártas fiatal ember kerestetik. Diek, Te­réz-körut 54. 16800* VICINÉ azonnal terdl-utsa 39. felvétetik. Pe-82048* intelligenciájú társ.-.lko­dónát napi ív­, lírára keres föld-MAGA­­dónőt a birtokosnő. Cím kiadóban: 22073 GIV- és gyorsirónő, aki Irodai teendőkben­­ jártas, azonnalra föl­vétetik. Németül tudó előnyben részesül, Janyó Rezső, Vörösmarty­utca 3ll. 8437T SZAKEMBERT illetőleg enyvföző mestert gépezőre berendezett csont és bőrfeldolgozó iparválla­lat keres jó fizetéssel és nagy gyakorlattal. Levélbeli részletes ajánlatok fizetési igények és bizo­nyitványmásolatokkkal „Fr. 4999" jeligére Haarenstein Voglerhez, Dorottya­ utca 11. 84368* GÉPÍRÓNŐ perfekt magyar né­met Ftenogrammal alkalmazást nyer gépkereskedelmi részvénytár­saságnál. Ajánlatok „8—2-ig" jel­igére Hausenstein Voglerhez, T­o­rottya­ utca 11. «4868^ PÉNZTÁRBA fiatal leány Imásod­napi elfoglaltságra fölvétetik. Gyógyszertár, V. Váciolat 34. ÉPÍTŐMESTER vagy építész, csakis keresztény, felvétetik. Aján­latok gyakorlat és fizetési igény megjelölésével Budapesti Ingatla­nokat Kezelő és Karbantartó Rész­vénytársaságnál, AréM­ut 19. adandók le. 60878* CSEMEGEÜZLETBEN, büffék­ben jól bevezetett ügynök, ki je­lenleg is állásban van, kitű­nő mel­lékcikk­et kaphat. Csakis első, rendil erő jelentkezzék d. e. 11— 12-ig. Honda, K­ákócsi-ut 62. IT. 16. 60881* NOS elszámolósegéd kitűnő bizo­nyitványokkal bérházbuffer veze­tésére felvétetik. Aradi-u. 59. Nagy. 60 895* MEGBÍZHATÓ fiatalember érett­ségizett, némi praxissal felvétetik. V­einberger, Vörösmarty-utca 46. * PERFEKT könyvelő (nő vagy férfi) lehetőleg magyar gép- és gyorsírással felvétetik. Csakis­rásbeli ajánlatok Építési Iroda, Falk Miksa-utca 3.,műterem, inté­zendök.­­50S34* GYAKORNOK kisasszony kezd­ő fizetéssel azonnali belépésre keres­tetik. Ajánlatok „Armatura S347" jeligére Blockner hirdetőjébe, Sem­melweis­ utca 4. 00867* GYAKORLOTT árukihordó, ki fűszer- vagy festék­üzletben már volt alkalmazva, felvétetik. Tri­gram Keresk. R. T., Elemér­ u. 11. MENEKÜLT urak és hölgyek 600 —Boo koronát kere­lhetnek naponta. Jelentkezés: Főherceg Sándor­ utca SOS. 111. 25. 60852* PERFEKT magyar-német gép- é­s fvorsírónő német nyelvi tudással, ehetőleg ügyvédi irodai gyakor­lattal helybeli részvényár­a ág jogügyi osztályába felvéte­tik. Né­met nyelvű ajánlatok: „Iparkodó 16—24 jeligére Schwarz hirdető­ébe, Andrássy-ut 7. 60849* BANKSZAKMÁBAN -Jártas jó kézirátú perfekt magyar-német gép- és gyorsiróny felvétetik. Ajánlatokat: „Banküzlet 286667" Schwarz hirdetőjébe, Andrássy-ut 6(1048* ELÁRUSÍTÓ segéd cipőszakmá­ból koszttal és fizetéssel azonnal felvétetik. Szombaton zárva. Ül­lői­ út 81. * GYAKORLOTT ruhahimzőnő, ön­álló angol munkásnő felvétetik. Neumann Fanny, Erzsébet-tér 19* LÁTHATÓ k­isug­yost-gépen jól iró magyar gépírónő részvénytár­saságnál felvétetik, rfekt 208 „Peri ránk. Leveleket jeligérő kiadóba ké-22080* TÜZIFATELEPRE raktároki, esetleg irodai munkák elvégzésére alkalmas munkaerőt keres Fabe­szerző r.-t. Pestszentlőrinc, Appo­nyi-u. 29. 22070* FÉNYKÉPÉSZ, elsőrendű, azon­nal felvétetik. Botfán, Rákócsi-ut 20. 22057* GYÓGYSZERTÁRBAN laboráns, laboránsnő és takarítónő felvéte­tik. Glória gógyszertár, Izabella­tér 5. 60824* FIATAL perfekt elárusítónő felvé­tetik. Bugyi fűszeres. Lenke-ut. * ÜZLETI szolga, lehetőleg Szakma­beli, felvéteik. Szikla . D. orvosi műszerésznél, Rákóczi-ut 19. * TISZTVISELŐNŐ kerestetik­­ke­resztényt a Szent Lukács gyógy­fürdő szálloda irodájában. Szállo­dai szakmában jártasak és jó Szá­molók előnyben részesülnek. Zsig­mond­ utca 25. * NAGYÜZEM kereskedelmi érett­ségivel biró gyakorlott könyvelési tisztviselőket keres. Ajánlatok fize­tési igény megjelölésével „Nagy­üzem" jeligére Blocknerhez, Sem­melweis-utca 4. * KÖNYVELŐT áruüzleti gyakorlat­tal, német levelezésben jártast, al­kalmazunk. Ajánlatok „Belvárosi könyvkiadó" jeligére Blocknerhez, Semmelw­els-u. * MAGYAR-német nyelvet biró, orsírni tudó, könyvelésben jártas­­asszony textilvállalatnál ádandó alkalmazást nyerhet. Irásbeli aján­latok 1.Textil 681" jeligére Block­ner hirdetőjébe, Semmelweis­ utca ELÁRUSÍTÓNŐ papirkereskedés­be felvétetik, szakmában jártasak címét megtudhatják Leopold Cor­nél hirdetőjében, Teréz-körut 3. » BETEGÁPOLÁS SZÜLÉSZNŐ hölgyeknek ajánlko­zik. Szív-utca 38. II. 22. 21872* XIK­ÜLÉSZNŐ hölgyeknek ajánlko­zik szerény díjazásért. Szív-utca 28. II. 25. 607911» SZÜLÖNÖKET fogadok, segélyt nyújtok szülés esetén. Dohány-u. 00711* KLINIKAI gyakorlattal szülönöket fogad, hölgyeknek ajrálkozik Ki­rály­ utca­szárn­yok­, 60SSIC

Next