Pesti Hírlap, 1921. február (43. évfolyam, 25-47. szám)

1921-02-11 / 33. szám

— (Házasság.) Rajna Ilus­sa Pongrácz Frigyes február 10-én házasságot kötöttek. (Minden külön értesi­tés helyett.) —* (Csehek tömeges kilépése a katholikus egyház-ból.) Putyából jelenti a Pesti Hirlap tudósítója: Mind nagyot­* mápátskét ölt Csehországban azoknak a szá­ma, aki ef­tt római katholikus egyházból kilépnek. Prsigá­ban a legutóbbi héten mintegy százezren tértek át. Ra­koniczban ma már csupán ötszáz híve van a római ka­tholikus egyháznál­, de van olyan község is, ahol mind­össze öten vannak. A Ceske Slovo erre vonatkozólag azt­rja, hogy ha így folytatódik tovább, könnyen meg­történhetik, hogy egy községben csak a pap, a gazdasz­szonya és a templomszolga marad k­atholikus­. A Narodni Listy szerint itt nem vallási, hanem politikai mozga­lomról van szó. — (A Déli vasúton) 12-én, szombaton, szénhiány miatt szünetel a személyforgalom. — (Halálozás.) Zágány Zoltán,­székesfővárosi pol­-.i.riiskolai igazgató, a tanügyi mozgalmak egyik vezetője, a pedagógiai szaksajtó neves munkása, öt­éves korában meghalt. Temetése péntek délután 3­ órakor leáll a rákos, kerv­zturi temető halottasházából. — (A posta és távirda üzemi tisztviselők) egye­sületének választmánya Kemény Ferenc pt. főellenőr le­mondása folytán az elnöki teendők további ellátásával Varga István pt. főellenőrt bízta meg. A nagynémetek határozati javaslata a csatlakozási kérdésben. Bécs, febr. 10. (A Pesti Hírlap tudómtójának távirata.) Ismeretes, hogy az alkotmányozó nem­zetgyűlés a múlt év október elsején egyhangúlag elhatározta, hogy felhívja a kormányt, hogy fél­évén belül rendelje el a népszavazást Ausztriának a német birodalomhoz való csatlakozása kérdésé­ben. A nagynémetek ezért a nemzetgyűlés mai ülé­sén törvényjavaslatot nyújtottak be e határozat ke­resztülvitelére vonatkozólag. Ebben rámutatnak ar­ra, hogy a szavazás eredménye esetlen változáso­kat idézhet elő Ausztria államjogi viszonyában , hogy a népszavazás eredménye határozottan meg fogja mutatni, milyen álláspontot foglalnak el az állampolgárok a csatlakozás kérdésében. A tör­v­énytervezet szerint a népszavazás kétféle nyomta­tott szavazó­cédulával történnék. A zöldszinti sza­vazólapon ez a nyomtatott felírás volna: „A csat­lakozás mellett szavazok", a sárgán pedig: „A csat­lakozás ellen szavazok." Bizalom a francia kormánynak. Páris, febr. 10. Az interpellációk felett indított vita befejeztével a kamara 3­7 szavazlattal 125 ellen napirendet fogadott el, melyben a kormán­ynak bi­zalmat szavaznak abban a reményben, hogy biztosít­­ni fogja Németország gyors és tökéletes leszerelé­sét, folytatja a Franciaország gazdasági újjáépítését célzó jóvátételi tárgyalásokat és szükség esetén a kellő szankciókat is alkalmazni fogja. M­ ( 9 T Y 8? 1J) E rovat alatt köztuttskért nem I ibl-1 cn. villás felelfisségeta tzerk­esztő g a tzmmMmmsmmfflmmMwmmim Minden külön értesítés helyett ÖZV. Dr. Bató Henriséné és gyermekei: Bitó Kaira éa neje Ransehburg Mária, Bató Józi éa neje dr. Faracoll Síri és Bató Viola jelenti!., hogy Dr. Ilié­­MMMK úgy­ él a legönfeláldozóbb szerető élettárs éa apa, az igazisSR ret­tenthetlen harcot a folyó bő 9­ év hosszas szenvedés után 17 éves korában csande­en elhunyt. Földi maradványait a felsülgödi temetőben helyeztett­­rik nyugalomra. Részvétn­yilvánítások mellőzését kérjük. Guttmann Béla IV.,Koronaherceg­ utca 6. k­r* Ékszerüzlet ^H-s*. platinát, aranyat, elllstát és bamin togak­at az in­ssei hirdetett firaknál maga­­sabban vesz. (S9# M £ a H­­ V © 849» a Szeszforgalmi Hasiványtársaságnak 1021. évi februir hói 21. (huszonegyedik) slapján d. e. 10 órakor a társaság irodahelyiségé­ben. VI., Nagymező-utca 28. sz. Iz­em. tartandó negyedik évi rendes közgyűlésére. Napirem az 1920. totót adása az. Igazgatóság és a felü­gyelőbizottság r­­ sz­.-re és a nyereség h­ováforditása feletti­­ határozathozatal. 2. igazgatósági tagok vá­lasztása. 3. Alapszabályok módosítása. A felügyelőbizottság tag­társzámla 1.356.06 K. Berendezési számla 1.000.— K, Értékpapir számla 1.309.563-40 K. Automobil számla 302.587-40 K. összesen 1 .764.706-86 K. Követel: Alaptőke számla 1 áll.000.— K, Osztalék számla 2050.— K, Folyószámlák számla 1,6'W.98!­-22 K, Mult évi nyereség 7.100.3." K, Folyó évi nyereség 11.567.23 K, Folyó évi nyereség 21.667.58 K, összesen : 1,764.700-86 IC. Nyerság- é és vosz­te­ságszámla. 1920. december 31.­­tartozik: Alapítási költségszámla 1.500.5 K, Költség számla 89.155-- - K, Lakbér­szi­mla 7.229.— IC, Fizetési számla 14.796-— IC, Mult évi nyerésén 7.10­1-35 K, Folyó évi nyereség 14.507.23 K, Folyó évi nyerésén 21.657.50 I­l, össze­sen 1114.347.58 K. Követel : Mult évi nyereség 7.100.35 Iv,­­hitelek számla 127.247.23 K. Budapest, 1921. évi január hó 15. A­. Igaz­gatóság. Jelen mérlegszámlát és nyereség- és veszteségszámlát részletesen megvizsgáltuk és az üzleti könyvekkel egyezőnek talál­tuk. Budapest, 1921. január hó 7. A felügyelő-bizottság: platina, arany, ezüstért horribilis napi finnt fizetek Hartensteln ékszerész, Rákosal­at 9. Pannónia me Uett. Cíi# PESTI HÍRLAP 1921. február 11., péntek. a kelenföldi villamos végállomás közelében, Kelenvölgy község határában 4000 • -öl. — Cini a főkiadóban. KSi­ály. utea 1 (O'ourry öhet ík­­'Sssereket minden* kinél drágábban veszek. - To­n. • (Teréz-temp. azechsn.) 51 asphalt tetőlakk, kátrányolaj és müasphalt kapható: stloppa és Hamm cégnél, Uesiog, Wien mellett. - kor.-ért. RRBNUIlT 112491 és M­m gr. Es Üstot 4 K-t­ól feljebb ^Gríiniel fisé 61 63' ékszerkereskedő' vill D°b­vesx utca 47. Pontos cimre ügyeljen. A Hold-utca és Báthory-utca sar­kán szerdán délután 16 óra táj­ban elveszett szürke szinti nagy „ezüst farkas" boa. — Becsületes megtalálót istvtaen Jotuimanok litrometer koronával. K8» Dr. Cz. I. Hold-utca 21., 181. emelet, 4. sz. Elveszett boa. Kereskedőktől és mag­­Intelektől veszünk : DRiULIENS, arany és ezüst ösb­íkvereket, mű- és autiktlkrjyakat. (10|} ^^ FQP­A­E» Vétel csakis : Kirdly.utca 50. Telefon: . s rv. Eladás csakis: Andrassy-ut 37. «4—bír. -^gin u­T n i i; I M I i i I II n 111 • 11 I'n^rnrrniT­ n ?rrn rim­ iiTM!­­ i ^-I IY N ti i M ' I I­I: M i ti, ] 11... ? v. 111 M : I RENfliSSANCE­­ a i NFLQYMEZÖ-UTCfl 22—24. SZÁM. ÉPÜLETÉBEN. 1 * " - r " —" o: ÉTTERMEI MEGNYÍLNAK FEBRÜRR 16-RN.SZERDRN! gyöngyöket még mindig tfhriinl^nnRon^ lv-­ Károl­y egmafe-asabb árakon vesz BlBlaBliBP DKRG Király-ut88. Központi Városház, főkapu mellett. 619-... ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Kir. közjegyző közbenjövetele mellett folytatólagosan elárve­reztetnek : hálószobák, ebédlők, nnszobák, vízbúto­­rok, bór­gar­­arok, szőnyegek, régi szekrények, stb. bocs­áron alul is. Február hó 9-től február hó 13-ig bezárólag naponta d. e. 10—1-ig, délután 3—11-ig, vasárnap csak 10—2-ig. alt & Viad­ium-vÁllalat VI., Dalnok­ utca 11. ÁRVERÉS. Sárvivott. 1921. február 17-én délelőtt 10 óra­kor a városházán megtartandó magánárverésen árverés alá kerül­nek néhai K&rih Ferenc és neje Veck Sarolta tulajdonát ké­pezett következő Ingatlanok, nevezetesen a Batthyány­ utcai mo­dern emeletes lakház 2 lépcsőfeljárattal, egy nagy emeleti úri és 2 földszinti lakással, istállóval és mellékhelyiségekkel, kerttel, továbbá a város közelében fekvő 6154 négyszögöl rét és szántó, végül a nagygeresdi (Sopron megye) rétből 4620 négyszögölnyi összefüggő rész. Az­ árverési feltételek dr. Wolf Géza vagy dr. Könczöl Ferenc sárvári ügyvédek irodáiban tudhatók meg ez irodai órákban. 842— J&pa*16&L. Szinház és zene. Emlékezések. („Halottak. Privátok"), írja: Hegedűs Gyula. Most, hogy már nyakig benne­ vagyok az „Em­lékezések" megírásában, mikor már nincs vissza­térés, most veszem észre, hogy milyen nagy fába vágtam a fejszémet, mekkora felelősséget vettem a nyakamba. Úgy járok vele, mint a mesebeli molnár, a­ fia, meg a szamara. Mindenképpen baj lesz belőle. Valamikor színdarabot is írtam, de soha sem ját­szottam egyikben sem, nehogy a barátaimnak alkal­mat adjak az ismert viccekre. Hogy a kritikus a színészt dicsérje, a színészek meg az írót. — Most azonban magam is itt vagyok huszonöt esztendeje annál a színháznál, amelynek életéből sarjadnak fel ezek az emlékezések. Gondoltam, hogy beülök a színház irodájába és átböngészem lel­dismeretesen az annaleseket. Szép kronologikus sorrendben fogok dolgozni. Hónapról­hónapra. Ennek azonban statisztika-szaga lett volna. Viszont, amit most csinálok, nem elég alapos. Abba tehát bele kell nyugodnom, — ha már bele­kezdtem, — hogy mindenképpen baj lesz belőle. Meg kellett állapodnom abban a feltevésben, hogy nem azoknak írok, öleikről írok, hanem azok­nak, akiket nem az évszám, meg a pontos adat, hanem a színház és színész belső világa érdekel. Az a rész, ami nincs egészen a gukkerje előtt. Azért mondom, hogy nincs egészen, mert a krokik meg színházi pletykák írásban és képben egy részét literálják ennek is. Erre is vigyázzunk tehát, nehogy felesleges munkát végezzünk. Huszonöt­­esztendő forgataga össze-vissza ka­varta a Vígszínház személyzetét is. Sokan tűntek el a sülyedőjén oda, ahonnan Hamlet szerint „nem tér meg­ utazó". Szinte megdöbbenek, ha arra gon­dolok, hogy ennek a kis társaságnak hány halottja van ! íme: Keglevich István, Lánczy Ilka, Mun­kácsi Mariska, Nikó Lina, Harmath Hedvig, Szat­máry Árpád, Hunyady Margit, Hegedüsné Med­gyasszay Evelin, Czeglé­di Andor, Mátray Béla, Mát­ray Béláné, Péchy Kálmán, Kazaliczky Antal, Rónaszéky Gusztáv, Sziklai Cornél, Megyery Dezső, Szép Aladár, Magyari János, Tihanyi Miklós, Besse­nyey Miklós, Bogyó Zsigmond, Bánki Judit. Ebben a névsorban, mennyi tündöklő név ! Mennyi dicsőség, mennyi kultúra ! Mennyi küzde­lem, reménység ! Nincs egy se köztük, aki csendes nyugalomban, a bevégzett munka után visszavonul­va, elérkezve a végső határhoz, aludt volna át a másvilágra. Mind dolgozott, küzdött, égett, sziporkázott ! Művészi dicsőségük tetején, vagy az ígéret bevál­tásának küszöbén égtek el. .. A társaság egy része megvált a színháztól, és más színháznál talált érvényes­ülést, míg egy kis része egyészen otthagyta a deszkát. — Egészen ? ! Várjon ? — Én nem hiszem. Akik elmentek, itt hagytak magukból valamit és hiába lettek „privá­tok", a lelkükből egy darabka még mindig színész, még mindig álmodnak a színfalak furcsa világáról, a tapsról, a népszerűségről. Hiányzik nekik a„mas­tix"-szag, a lámpafény, a csengetés, az öltöző. Az én öreg öltöztető szabóm — jó Szilágyi Andris — mondta egyszer: ,,jó ember ez uram mind, de ha kigyuladnak a lámpák, egy kicsit mind meg­bolondul". Erről a kis bolondságról nem lehet végképpen lemondani. A józan polgári élet szürke egyforma­ságába vonult színész erre vágyik , csak egy kicsit, csak olykor-olykor legalább. A minap beszéltem egyik „privátunkkal". — Már jövök néha főpróbára. Eddig nem jöt­tem. Az uram se engedett, de én se mertem. De most már merek. Az új darabokat mind megnézem, de mikor egy-egy régit reprizeltek, olyankor nem jövök, mert agyon sírnám magamat az olyan bohó­zaton, amelyben én is játsztam valaha. — Pedig most akarjuk egy estére a nyugdíj javára a „Végrehajtót" felújítani. — Jaj ! — azt meg nem nézném egy világért sem — nagyon sírnék. Emlékszem erre — meg arra a jelenetre, meg mikor nem tudtunk beszélni a ne­vetésről ... Mikor ez meg az történt... és nevetett, nevetett, üde csengő hangon, mint régen — olyan frissen — olyan fiatalon és közben könnyel telt meg a két ragyogó, fekete szeme. Pedig milyen boldog hitves és anya. Milyen büszke az urára, a fiára ... tekintélyes, előkelő ... a Duczi. Nekünk csak a Duca volt. Kolozsváron játszotta Dóczi „Utolsó szerelem" című darabjában Duczit, az apródot, olyan nagyszerűen, hogy rajta maradt örökre. A Vígszínház megnyitásakor egyik legelső mű­vésznőnk, az első „Trilby" és a sok vidám párisi hölgy személyesítője — Belli Emma, dr. Török La­josné — a „privát". Egy másik privátunk Ráthonyi Ákos, a szép, daliás, kedves, hódító Daniló. Ő róla csak feltevésekben beszélhetek. Csak gondolom, hogy otthon Kökényesden, az ősi kúrián, esténként, csengetés idején sóhajt egyet-kettőt. Aztán pipára gyújt a földesúr, és kiadja a parancsot más­napra. Emlékpróbát ír ki a béreseknek, ő keményen tartja magát. Vidéken él, nem jön ide közénk,­ a mastix-szagra. Igaza van. Az az egy az igazi. A természet örök szépsége, az áldott föld, a szép ló, a zengő búzakalász, a pacsirta.. Bizony szebben danol az minden „Vigözvegynél" kedves Danilónk. A karcsú házilovad, mely kedve­sebb, hűebb minden Glavari Hannánál. Igy értem a dolgot. Ig­­ én is elmennék a privátnak ! * (Hangversenyek.) Ismét egy kiváló te­hetségű, nagy tudásu fiatal zongoraművész mu­tatkozott be szombaton. Hanák Árpád előbb Szendy­­nél, m­ajd Busoninál tanult és jól sajátította el mestereinek kiváló, jellemző sajátosságait. Bach és Beethoven­ játéka, azonfelül sajátos, előkelő mű­vészegyéniségre is vall; Chopin előadásában pedig szinte leányos érzelmesség nyilatkozott meg felfo­gásában. Nagy sikere volt. — Höehtl Margit és Veszprémy Andor szonáta-estéjének kimagasló mozzanata a Kreutzer-szoná­ta stílusos eladása, ér­dekessége pedig Franck Cézár szövevényes hegedű­szonátájának kongeniális értelmezése volt.­­ És ugyancsak csütörtök este volt a Vigadóban Bognár Árpád hegedűestélye is, különösen Vieuxtempa d-moll versenyével és a La Fóliával aratott je­lentős sikert. * (A legnagyobb operasiker), a Zsidónő, kerül­t színre ma a Városi Színházban. Főszerep­lők: Vágó Boriska, Gera Erzsi, Ocskay, dr Bár­sony, Halmos, Lakatos, Loránd. Márkus Dezső vezényel. * (Az új filmrevü) pénteken kerül bemutatóra a Rena­issance-színházban. Bemutatásra kerül Har­sányfi Zsolt egyfelvonásos vígjátéka, a Haidé. Szo-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék