Pesti Hírlap, 1923. augusztus (45. évfolyam, 171-195. szám)

1923-08-19 / 186. szám

1923. augusztus 19., vasárnap. PESTI HIRLAP vetkezett A közönségnek minden tagja sírt, lelkesen éljenzett, tapsolt, zsebkendőt lobogtatott és Krecsá­nyi alig győzte megköszönni a tapsokat Az ünne­pélynek talán legérdekesebb része volt, amikor a közönség köréből felemelkedett a nézőtéren Böschat volt budai plébános, aki spontán szavakkal sok sze­retettel köszöntötte az ünnepeltet. A h­ivatalos ünnep­lés után következett maga az ünnepi előadás, a Bájak bán negyedik felvonása Jászai Marival és Bakó Lászlóval, majd a Bajaszék­, Halmos Jánossal, Pajor Ödönnel és Szász Edittel a főszerepekben. A közönség a késő éjtszakai órákban egy felejt­hetetlen szép est emlékével távozott a budai szín­kür­óz . (A­ feleségünk, a Renaissance­ Színház legköze­lebbi újdonsága.) Minthogy személyi okokból a R­e­naissance Színház nagysikerű műsordarab­ja, A trónörökös nem szerepelhet minden este műsoron, a színház augusztus hó végén új darabot mutat be, amely váltakozni fog A trónörökössel. Félix Gandera Párizsban és Németország minden városában nagy sikert aratott és két év óta állandóan műsoron sze­replő darabja, Les deux Monsieurs de Madame „Fe­leségünk" címen kerül szinre Kosztolányi Dezső for­dításában. A főszerepet Mészáros Géza játssza. Ve­zetőszerepben mutatkozik be a színház új, sokat igérő tagja: Várhalmy Irén, továbbá Nagy Margit és H. Szűcs Nelly. A két férfifőszerep Harsányi Dezsőé és Bérczy Ernőé, aki a darab rendezője is. " (A Vígszínház jövő heti műsorát­ a Zsi­vány, Lothar pompás vígjátéka dominálja. Pénte­ken az Úr szellejét adják, jövő vasárnap pedig a Négy frakk kerül színre. Az előadások nyolc órakor kezdődnek. " (A Blaha Lujza-színház a jövő héten nyílik m­eg.) A Blaha Lujza­ Színház mára kitűzött megnyi­tását a színház berendezésének technikai nehézsége miatt a jövő hét péntekjére, augusztus 24-ére halasz­totta az igazgatóság. A megnyitó előadáson a Szép­asszony kocsisa fog színre kerülni, a mára váltott jegyeket a pénztár visszaveszi, vagy­­kicseréli a meg­nyitó előadásra szóló jegyekre. * (A trónörökös hétfőn, csütörtökön és jövő va­sárnap) Szenes Béla vígjátéka a Végállo­más pedig most vasárnap, kedd, szerda, péntek és szombaton szerepel a Renaissance­ Színház műsorán. Mindkét darab a bemutató kiváló szereposztásával. * (76—83.) A három grácia 76—83-ik elő­adása tölti be a Fővárosi Operettszínház jövő heti műsorát Most vasárnap ünneplik meg Lehár párat­lan sikerű revüoperettjének harmadik jubileumát, a 75. előadást. * (Az Unió r. t. államilag engedélyezett magán színészképző iskolája), mely Rákosi Szidi igaz­gatása alatt a kiváló színészek egész sorát nevelte, folyó évi szeptember­bén fennállásának 30. évébe for­dul. Az iskola végző növendékei az Országos Szín­művészeti Akadémiával egyenjogú diplomát kapnak s így automatikusan tagjai az Országos Színész­egyesületnek. A beiratás augusztus 25én, délután 1 órakor kezdődik. A felvételi vizsgák szeptember 3-án és 4-én, délután 4 és 5 óra között VII., Csengery­utca 28. szám alatt tartatnak meg. * (A Mindenki készi) feltűnően olcsó helyárak­kal kerül szinre vasárnap és Szent István napján, hétfőn délután fél 4 órakor és este 8 órakor a Buda­pesti Színházban. 1003 koronáért már a földszinten is jó helyet lehet kapni. * (A Budai Színkörben ma, vasárnap délután Túl a nagy Krivánon). Farkas Imre pompás operettje kerül szinre Tamás Benő és Fülöp Sáindor felléptével mérsékelt helyárakkal * (Törzs Jenő a Peer Gynt címszerepében) hét­főn, Szt. István napján délután lép fel a Budai Színkörben Grieg teljes kisérő zenéjével. * (A Tangókirálynő keddi jubiláris előadásán) is Lábass Juci, László Andor, D'Arrigo Kornél, Mende Klári és Erczkövy László, a premier kitűnő szereplői játsszák Lehár nagysikerű operettjének főszerepeit a Budai Színkörben. * (Az Intim-kabaré) elsőrendű nívós műsorral szombaton, 25-én kezdi meg előadásait. Kitűnő mű­vészgárdát szerződtetett Leopold Gyula igazgató, főrendező Fritz Ödön, primadonna L. Szeless Elza. Vendégszerepelnek a szenzációs megnyitó műsorban: Dénes György, Szentiványi Kálmán stb. * (Szerdán este: Ma este.) A legfrissebb szín­házi, mozi-, művészi és sportesemények riportjaival, ragyogó illusztrációkkal és kitűnő irodalmi cikkekkel teli, szerdán indul meg az új nagy művészeti heti­lap, a Ma este. A Ma esté-t Várnai István szerkeszti. A lapot minden rikkancs, mozi és trafik árulja.­­ (A diadalmas Tangókirályné Lábass Jucival) ma és minden este fél 8-kor a Budai Színkörben. • (Manhelt énekpedagógus) tanítását megkezdte. Próbaéneklésre délután 3—8-ig fogad. Vasárnapi ensemble-próbákon érdeklődők megjelenhetnek- And­rássy­ út 33. * (Az Orsz. M. Kir. Színművészeti Akadémián) a felvételi vizsgálatok szeptember hó 10—11—12-én d. e. 3 órától lesznek. A felvételi vizsgálatra az előjegy­zéseket szeptember hó 1-étől 9-éig bezárólag d. e. 9— 11-ig fogadják el a titkári hivatalban. " (A Tűzoltó-nap az Angol­ Parkban) szeptember hó 7-én, pénteken, estétől­ reggelig tartó műsorával Budapest szenzációja lesz. A Casino de Paris „Párisi éjszakája", az Alpesi falu „Vidám estje" és a Tánc­palota szépség-, tánc- és lábversenyei mindent felül­múló attrakciói lesznek a mulatságnak. A kávéház terraszán művészest lesz a Legjobb fővárosi művészek felléptével. Dalárdák, bohóctréfák, hangszerutánzók, tombolasátrak, jósnő, pezsgő- és likőrsátrak, laci­konyhák, ezer tréfa és bohóság várja a­­közönséget. Pont 12 órakor az egész parkot görögtűzzel kivilágít­ják. Az ünnepély reggel 5 óráig tart­ott levágandó ! A kalauzból kihagyott múzeumok, könyvtárak és kiállító-helyiségek zárva vannak. SV muzeumok. Nemzeti: állat-t. v., h., cs. 9—1; regiség-t. v., k., p. 0-1;­­ ásvány-t. v., sze., szp. 0—1; néprajzi t. MOZI. Három óra a Corvin-filmgyárban. Körséta a gyártelepen. Azok előtt, akik Budapest színházi kul­túráját értékelni és megbecsülni tanulták, mind­máig rejtély volt, hogy ebben a milliós városban, amelynek színházi élete olyan előkelő magaslaton áll, miért nem tudott meggyökerezni, életképessé válni a színjátszással sokban rokonságot tartó film­művészet. A választ világosan, egyszerűen, kris­tálytisztán megkaptuk ma, három óra élménye után, amelyet a Corvin-filmgyár gyarmatutcai gyártele­pén töltöttünk el. A Corvin telepén, már hosszabb idő óta nagyszabású építőmunka folyik. A gyár ve­zetősége meghívta a lapok képviselőit szombat dél­előttre, hogy bemutassa előttünk a filmkészítésre már majdnem előkészített hatalmas telepet. Uwe Jens Krafft főrendező dolgozószobáijá­ból indulunk el. Krafft urat csak a falon üdvözöl­hettük, egy pompás színes skiccben, a főrendező je­lenleg Hamburgban irányítja a gyár külső felvéte­leit. Körutunkban Barna Károly vezérigazgató ka­lauzol. Neve ismerős csengésű, mint a Renaissance Színház és a Radius filmvállalat volt vezetőjét, már régóta a nagy nyilvánosság ellenőrzése kíséri mun­kájában. Külföldi viszonylatban is, az elsőrangú szakemberek közé számít. Energiája, munkabírása páratlan, nap­ért dolgozik, fanatizmusa szinte szug­gerálja munkatársait. A Corvin-filmgyár életrehí­vása, a Cezarina, Hindu síremlék című világfilmek készítőjével, Joe May-jal való társulása, úgy mond­ják, az ő munkájának gyümölcse. Első stáció: az építész dolgozóműhelye. Az építész, Reiber Lajos, mindössze huszonkétéves, nyurga szőke fiatalember. Szobája teliszeli díszlet­vázlattal. Az első megállapítás: nagyszerűek. Saj­nos, e cikk keretébe nem illik bele a méltatásuk. Reibert Krafft hozta magával Németországból és ezt az ifjú szcenikust mégis tiszteletteljes értékelés övezi. Az első filmek: Jókai „Az egyhuszasos leány"-ához, amely „Egy dollár" címet kapta, egy Mikszáth­novellához és Lázár István filmdrámájához készíti az artisztikusnál­ artisztikusabb díszletszervezeteket, milliméternyi pontossággal kidolgozva. A második stáció: a műterem. Tessék elképzel­ni egy tizennyolc méter magas (négyemeletes ház magasságú), harmincnégy méter hosszú és húsz méter széles üvegpalotát. Középeurópa harmadik legnagyobb felvevőterme. Lakner intéző szeretettel­jes büszkeséggel beszél technikai apparátusairól: — Kétezerötszáz amper erősségű fénnyel tud­juk megvilágítani a felvételeket. Jóval több áramot fogyasztunk tehát, mint körülöttünk, egész Zugló .­­. A műterem közepén a padlózat néhány négy­zetméternyi kerületben három méterre lesüllyeszt­hető és átalakítható, ha szükséges, akár lágyan cso­bogó szökőkutas vízmedencévé. Az egyik üvegfal mentén a reflektorok sokasága. A legmodernebb „Weiners"-típusok, a teljes fényt adják, míg négy lencsés reflektor az arc megvilágítására szolgál. Nyolcvan Jupiter- és Weinert-lámpában kétszáz­negyven szénpár izzik ... Láttunk egy higany­,,Lámpát" is, amely voltaképen hat hosszú fehér hő. E tabellát csak vasárnaponként közöljük, tehát megőrzendő mérő, melynek higanya szelid, egyenletes fehér fény­nyel világít. Felettünk a színpad zsinórpadlását helyettesítő, a terem két falát érintő mozgóhíd csú­szik és viszi magával a világító készülékeket, a­melyek felülről adják a fényt, abba a szögletbe, ahol épen felvétel folyik. Az egyik sarokban mintás barna parkettkockák borítják a padlót; annyi van belőlük, hogy a műtermet kétszer is kirakhatják velük, a parkett teljes illúzióját keltve. Sőt, minthogy a kockalapok másik oldala más-más mintájú: négy­szer ... A műteremből kilépve, hangos kopácsolás zaja fogad. Körülnézünk, összerezzenünk és némelyikünk felkiált: — Építenék... Csakugyan, egy nagy térségen, fittyet hányva a lakásépítő akció csődjének, serény építkezés folyik. Egész utcasort építenek, Reiter nagyszerű vázlata nyomán. És­­miért? Néhány jelenetért, amely egy ki­kötőváros girbe-görbe, ósdi utcáiban játszódik. A térség egy része­­még vetem­ényeskert, de ezt is el­hódítják majd a házak. Az épülő házsor mellett vörös motorkolosszu­sok vonják magukra a figyelmet. Ezek egy mozgó­reflektort táplálnak rendkívül intenzív fénnyel, a­melyet az éjjeli felvételeknél használnak. Eláruljuk, hogy andalító holdfényt is ez a reflektor adja. A kasíroz­ómű­h­e­l­yben mindenféle apró holmi készül, amelyek „kellék" néven ismeretesek. A Ki­rály­ és Magyarszínház kellékeit is itt készítik. A ruharaktár pazar látványosság, akármelyik nagy, színház megirigyelheti. Különböző színű, anyagú, divatú, öltözetek simulnak egymáshoz és nem hi­ányoznak természetesen a legújabb szabású angol rendőregyenruhák sem. A hatalmas díszletcsarnok, amely egymaga félmilliárdot képvisel, a filmgyár egyik legféltettebb kincse. A komor lovagteremtől a mosolygós lányszobáig bármilyen termet, szobát összeállíthatnak belőlük. A szomszédságban épül az új műhelyház, mintegy ezerkétszáz négyzetméteren. A termek kö­zepére sínt fektetnek, amelyen egy kis vonat fogja szállítani a műhelyekben elkészített dolgokat. Az asztalosműh­elyt a legmodernebb gépekkel szerelték fel Szalagfűrész, marógép, körfűrész, fúrógép, gyalulógép, esztergagép . . ., mindegyiket villany hajtja. Azután a festőműhely következik, majd a nyomda. Mert ez is van, az elv ugyanis ez: minden otthon készüljön! A raktár polcain a reflektorokhoz szükséges szénpálcakötegek várják­ a behívót. Egy­egy pálcika ötezer korona. Kezdjük megérteni, miért emelik annyiszor a villanyárakat . . . A laboratóriumok következnek. Az egyikben a mozikirakatokban látható reklámképeket készí­tik, a filmkocka megnagyításával. Zajos elismerésre ta­lál Polik Dezső feliratkészítő gépe, amelyen egy fontos újítás az ő találmánya. Az egymás mellett sorakozó szobákon végigkísérjük a film elkészítésé­nek fortélyait. Külön szobában kopirozzák, egy má­sikban már elő is hívják, a harmadikban megmos­sák, a negyedikben megfestik, az ötödikben meg­szárítják. — Ez az egész folyamat — magyarázza Barna vezérigazgató — sürgős esetben nem tart tovább félóránál. Ez szükséges is, mert felvétel után rög­tön előhívjuk a filmet, hogy megnézzük, sikerült-e a felvétel. A szereplők addig nem is maszkírozhat­ják le magukat, mert ha a film nem kifogástalan, akkor rögtön ismételhetünk ... A szabó-, borbély- és egyéb mechanikai mű­helyeket, továbbá az öltözők és irodahelyiségek hosszú sorát most rendezik be ízléssel és kényelem­mel. A szemlét, amely tizenegy órakor kezdődött és két órakor ért véget, villásreggeli fejezte be, amel­y alatt a vezérigazgató még tájékoztatott egy­ről-másról. Elmondotta, hogy az első film fősze­replői Loth Nla­, Rajnay Gábor, Lukács Pál, Feny­vesi Emil, Vendrey Ferenc és Réthy Lajos lesznek, a filmet Krafft rendezi, akinek munkatársai Bá­thory Béla, Faragó Tibor segédrendezők, Hansen Alfréd és Eiben István operatőrök és természetesen Reiber díszlettervező. Az ünnepélyes megnyitás, felvétellel egybekapcsolva, amelyen a kormányzó is résztvesz, néhány hét múlva lesz. Valaki még meg­' Itt Sovárjaudtt ! -3B. Muz.: 9—2. Szépművészeti: Budapest régen és most v., h. 10—Vá2. Egyéb kiállítá­sok: Iparműv. Muz. Biblophil­társ. Nyomtatott könyv diszitése 1., Fametszet 0—1. Iparcsarnok (Város­liget) Orsz. Vas-, Gép.­ Malomipari, Elektrotechmikai és Lakásberende­zési 8—6. Rövidítések magyarázata oldalon. tul- M. kir. Opera M Pesti Mi-pím m/olina&os kalauza 1923. augusztus 19-től augusztus 26-'T'-r—., .. .i.-¡1 71Renaissance (8) ——•—' r- Vnn&m­ai /s, m,.o\ - ~ Nemzeti Víg (8) Magyar (Y»8) Király i­/a8) Szinháza­t Fővárosi (S) Belvár. (7a8) Blaha (»/s8) Andrássy-u.Vi9 Bud. Sz.(3,% Budap. (V»4,8) Szünet Szünet Zsivány Kovácsné Szünet Szünet Zsivány Orleánsi szűz Sárga kabát A trónörökös Vasárnap d. a. * este .Túlan.Kisvánon Három grácia Sári bir» Sárga kabát A trónörökös Hé­tfö. Három grácia Névtelenek Pajnos grizettek Tangó királynő Mindenki kisz ! Mindenki­ kész ! Szünet Szünet Szünet Szünet Zsivány Zsivány A válóperes hölgy Sárga kabát Végállomás Bredd ........... Három grácia Kékszakáll 8. fel Pajkos grizettek Tangó királynő Kovácsné Sárga kabát Végállomás Szerda. Három grácia Sári biró Szünet Szünet Zsivány Orleánsi szűz Sárga kabát A trónörökös Csütörtök Három grácia Névtelenek Pajkos grízeitek Pajkos grízeitek Tangó királynő 2) Mind, kész | Mindenki kész I Tangó királynő Mindenki kész I Szünet Szünet Az Úr szelleje A válóperes hegy Sárga kabát Végállomás Péntek , Három grácia Kékszakáll 8. fel. Pajkos gazettek Szünet Szünet Négy frakk Kovácsné Sárga kabát Végállomás Szombat, Három gráfia Sári biró Szépasz, kocsisa Tangó királynő Mindenki kész ! Pajkos grízettek Tangó királynő Mindenki kész 1 Szünet Szünet Zsivány Orleánsi szűz Sárg. ;a kabát A trónörökös Vasárnap d. a.­­ este Szépasz. kocsisa Pajkos grizettek Tangó királynő M­idenki kész 1 Három grácia Ház. muzsikaszó Minden,ki kész 1 Névtelenek 1) Peer Gynt kész! (%4). (8). 2) Mindenki (Iparcsarnok) v., h„ 9—1. Szépművé­szeti: modern képtár v„ h., sze., p. 10—12; régi képt. v., h., k., cs., szo. 10—12. Akadémia: Goethe-szoba héten" 10—12. Széchenyi-muz. hkn. 10—12; tört. képes, v., sze. p. 10—1 Iparművészeti v., h., k., sze., cs., szo. 9—1. Mezőgazdasági v., h., k., sze., cs., szo. 10—1. Petőfi-ház v. 10—12. Hopp Ferenc (Andrássy­út 103.) v., k., sze., szo. 10—1, cs. 3—2. Ráth György v., k., sze., Kabarék, orfauxxiste. Sziget-Színpad az Alsó-Burgb­ulgeten Telefon: 195—06. „Fáraó meíresss®" nagy revü 7 felvonásban. Síró Anna, Kesdítő Sándor Stefi, Dénes Oakír és 9 órakor Gallay Nánd­or felléptével. COLOSSEUM (5, 0) Nebántsvirág. SCALA SZÍNHÁZ (3 órától folyt.) Fiacskám. — Twist Olivér. Szép, lasz. kocsisa Pajkos grizettek Tanáré királynő Mindenki kész 1 cs., szp. 9—1. Közlekedési (Hermi­na­ut, István-útnál) v., szp. 9—12. Hanyutájpalfé, Fővárosi u.. 9—1, hétkn. 9—7. Erzsébet Népakad. hétkn. 5—8. Kmmtersohe. Képkiállitások: Dudits-kép 9—1. Nemzeti Helikon 9

Next