Pesti Hírlap, 1925. szeptember (47. évfolyam, 195-219. szám)

1925-09-06 / 200. szám

1925. szeptember 6., vasárnap. PESTI Lil I ALAP Rách Antal, a Glória filmgyár­gazgatója készítette. Címe: Az elhagyottak. A sikerült kép érdekfeszítően felépített drámát, lebilincselő cselekményt elevenít meg előttünk a fehér vásznon. Sok szív, melegség, filmszerűség avatják Az elhagyottakat a szezon vonzó filmjévé, azonkívül főleg a rendelést kell szóvá tenni, amely ugyancsak Forgách Antal érd­eme. Az elhagyottak főszerepeit a filmművészet ismert je­lesei sok odaadással és hivatottsággal játsszák meg. Különösen Vándori Gusztáv Saci von Blondel és a tehetséges Dán Norbert neveit kell kiemelnünk, de Réthey Lajos Vendrey Ferenci, Szegő Endre, Szőke Lajos is kitűnően játszanak a jól sikerült filmen. Jackó Cia, a kis filmművésznő elragadóan kedves és közvetlen. A film tiszta fotográfiája Bécsi József ope­ratőr jeles munkája. A Royal-Apolló kö­zönsége, — ahol a kép e héten pereg — tapsokkal honorálja minden egyes előadás alkalmával .4. elhagyottakat. A­­­oyal-Apolló háromórás műsorának keretében mű­vészi hatást kelt még a Brandenburg lovagja, című­ tökéletes szépségű Ufa-kép, amelynek stílusos meg­rázó szövegét Gábor Jenő írta. De fölötte tetszik a Tango Argentino című Paramount-film is. tnHHMIHBBnHBNBaHaaHflHBXB(a<SMBmtllHHaigM | A JÖVŐ HÉT SZENZÁCIÓJA • I GLORIA SWANSON LEA­TRICE JOY jjj Jj VÁRKONYI MIHÁLY •J , TOM MOORE R. W. GRIFFITH • együttes fellépte a ^ Royal Apollo • Omnia * Corso 9 • csütörtöki uj műsora keretében masHHaHHaaHHasaaHHaaissinBHflaHHHHaHffBsi * (A Kamarában ma Zigota 7 felv. burleszkje és Haya Cawa fellépte) az Öltem... főszerepében fé. 5, negyed 7. 8, 10 órakor. JE71JM ZINGELO Bátraké a szerencse kizárólag a Márfius Emília Park­ mozgó­ban látható. Előadások negyed 8, negyed 10 órakor. * (A Corvin Színházban ma a 7 felv. Zigota burleszk) és az Álmok rabszolganője fél 4, fél 11, fél 8 és fél 1­0 órakor. * (A Gaál Béla vezetése alatt álló Flmművészeti iskolába) a beiratkozások megkezdődtek. Jelent­kezni lehet délután 3—5-ig a Star-filmgyár Pasaréti­út 80. sz. műtermében. (Tel. 161—87.) * (Zenész-sztrájk a bécsi mozikban.) Bécsből je­lentik: A mozgószínházak tulajdonsai és a zenészek között bérkonfliktus tört ki. A zenészek 30 százalékos fizetésemelést kérnek és minthogy kívánságukat­ nem teljesítették, ma sztrájkba léptek. Szombat este ne­m sz­ólt a zene a bécsi mozikban. TÖRVÉNYKEZÉS.. — Villamosjegy-csalás. Lichtig Mihály szabósegéd júliusban egy elhasznált villamosjeggyel akart utazni. A kalauz, a kocsivezető és az ellenőr azonban észrevették, hogy a jegyet a megállónál a földről szedte föl. Leszállí­tották a villamosról és átadták a rendőrnek. Dr. Rád Illés büntetőbíró szombaton tárgyalta az ügyet. A bíró­ság több tanú kihallgatása után másfélmillió korona pénzbüntetésre ítélte a szabósegédet. Ugyancsak elitélte Rád biró Garay Ilonát is, aki a pesterzsébeti villamoson elhasznált jeggyel utazott. Ő azonban kisebb büntetéssel úszta meg az ügyet, mert Garay Ilonát a bíróság mind­össze kétszázötvenezer koronára ítélte. — Árdrágító késes. Zarádi Józsefné Baross­ utcai késkereskedő árdrágító visszaélés vétségével vádoltan állott szombaton az uzsorabíróság előtt. Az volt ellene a vád, hogy egy százezer korona értékű elefántcsont kést háromszáznyolcvanezer koronáért adott el. A bizo­nyítási eljárás során kiderült az is, hogy a kés nem is elefántcsontból való volt. A bíróság a vádlottat három millió korona pénzbüntetésre ítélte árdrágító visszaélés vétségéért. — Sikkasztott-e a román konzulátus titkárától? Martin Demeter, a román konzulátus titkára, amikor fele­sége holttestét Kolozsvárra szállította, felesége ékszereit át­adta Szalay Jenő papírügynöknek, akit évek óta ismert. Az átadott nagyértékű­ ékszerek egy kaucsukskatulyában voltak elhelyezve. Martin Demeter később az aranyóráját is Szalayra bízta, miután a román konzulátuson egész nap el volt foglalva és nem tudott lakása őrizéséről kellően gon­doskodni. Egy ízben aztán szüksége volt az aranyórára, de mikor azt Szalay Jenőtől elkérte, azt a választ kapta, hogy az neki az órát visszaadta. Martinnak sehogysem tet­szett ez a dolog s most már az ékszerek után is kezdett ér­deklődni. Mikor először kérte a titkár, akkor azt válaszolta neki Szalay, hogy nem tartja ,m­ajd másnap el fog­ja hozni. Másnap Martin meg is kapta a kaucsukdobozt, de mikor átnézte az ékszereket, feltűnt neki, hogy az egyik nagyértékű brilliánsgyű­rüben a legnagyobb kő ki van cserélve. Másoknak is megmutatta a gyűrűt, akik szin­tén konstatálták, hogy a középső nagy kő helyett egy si­lányabb zafirkő van behelyezve. Erre azután sikkasztás büntette címén feljelentést tett Szalay Jenő ellen. Szalay Jenő azzal védekezett, hogy a kaucsukdobozt tényleg átvet­te, de annak tartalmát meg sem nézte, úgy, hogy nem tud­ja, hogy tényleg volt-e olyan brilliánsgyűrű, amilyenről Martin Demeter panaszt tett. Az órára nézve azt adta elő, hogy azt a tikárnak tényleg visszaadta. Ebben az ügyben szombatra volt a főtárgyalás kitűzve Fayl Ivor törvényszé­ki tanácselnöknél, de mivel a vádlott a tárgyaláson nem jelent­­ 11 KÖZGAZDASÁG. A főkalászosok hozama újra javult, három kapásnövény becslése rosszabbodott. — Hivatalos jelentés. — A földmivelési minisztérium szombati kimu­tatásában újra foglalkozik a négy főkalászossal, amelyek átlagos minőségi súlyát is föltüntetik. A búza, rozs és árpa hozama megint emelkedést tün­tet föl, amivel szemben a kukorica, burgonya és cukorrépa becslése rosszabbodott, de még mindig jelentékenyen nagyobb e kapások eredménye a ta­valyinál. Most már meleg, száraz idő kellene a be­takarítás és az őszi munka, valamint a répa cukor­tartalma érdekében. A jelentésből közöljük a követ­kezőket: Buza. A buza cséplése nagyobb uradalmakban he­lyenk­int még folyamatban van. A termés általában kielégítő s a dunántúli dombos vidéken a legjobb. Hektoliterenkénti minőségi súlya is a legnagyobb, többnyire 77—79 kg között váltakozik. Országos átlagban 77.96 kg. A learatott terület 2,533.156 kat. hold, amelyen a várható termés 7.1-3, összesen mint­egy 18,060.000 métermázsa. A négy héttel ezelőtt közzétett becslés alkalmával összesen mintegy 17.976.000 ram termést reméltek. A többlet tehát 82.000 mmázsa, ami egyrészt a cséplések alkalmá­val a mennyiségre vonatkozólag tapasztalt kelle­mes meglepetésekből, másrészt pedig a szemeknek a reméltnél jobb minőségéből származik. A múlt évben learatott 2.460.564 hold területen átlag 5.70, összesen 14.034.771 mmázsa búza termett. Rozs. A rozs cséplése szintén csak néhány nagyobb uradalomban van még folyamatban. A termés ugy mennyiségre, mint minőségre nézve általában szin­tén kielégítő s ugyancsak a dunántuli dombos vi­déken a legjobb. Hektoliterenkénti minőségi súlya többnyire 71.—72 kg között váltakozik, s országos átlagban 71.61 kg. A rozs learatott területe 1,188.978 kat. hold, amelyen 6.59, összesen mintegy 7,842.000 mmázsa a termés. A négy héttel ezelőtt, közzétett becslés alkalmával 1.709.000 mmázsát vár­tak. A többlet tehát 13­3.000 mmázsa. A mult évben 1.152.184 kat. hold területen 5.614.498 mmázsa rozs termett. Árpa. Az árpa cséplését mindenütt elvégezték. A ter­més a négy héttel ezelőtti becslésnél itt is valamivel nagyobnak mutatkozik Hektoliterenkénti minőségi súlya többnyire 63—65 kg között váltakozik, s or­szágos állagban 64.66 kg. Az árpa learatott terü­lete 726.329 kat. hold. Ezen holdankint 6.65, össze­sen 4,831.000 mmázsa az idei termés. A négy hét előtt közzétett becslés alkalmával holdankint 6,56, összesen 4,767.000 mmázsa termést reméltek. A többlet tehát 64.000 métermázsa. A mult évben 3,203.123 mmázsa árpa termett. Zab A zab cséplése egyes nagyobb uradalmakban még folyik, de általában véve szintén befejezést nyert. Mennyiség tekintetében a négy hét előtti becsléssel szemben igen csekély, mindössze 2000 mmázsát tevő csökkenés mutatkozik. Hektoliteren­kénti minőségi súlya többnyire 44—46 kg között váltakozik s országos átlagban 45.33 kg. A zab te­rülete 511.741 kat. hold. Ezen holdankint 6,49, ösz­szesen 3.322.000 mmázsa a termés. A négy hét előtt közzétett becslés alkalmával holdankint 6,50, ös­­­szesen 3,324.000 mmázsa termésre volt kilátás. A múlt évben learatásra került 498.216 katasztrális holdon összesen 2,280.718 mmázsa zab termett. Kukorica: A tengeri általában jó, sok helyen igen jól fejlődött, de az esős és hű­vös időjárás az érést kés­­lelteti. Az esős viharok helyenként sok tengerit le­döntöttek, sőt kitörtek, míg más helyeken jégverés­től szenvedett elég érzékeny károkat. Ezeknek a károsodásoknak tulajdonítható, hogy a legutóbbi (augusztus 19-iki) becsléssel szemben ezúttal ki­sebb terméskilátás mutatkozik. A folyó évben a ten­geri területe 1,814.666 kat. hold. Ezen 13.02, össze­sen 23,622.000 mmázsa szemes tengeri várható. A legutóbb közzétett termésbecslés szerint kat. hol­dankint 1­3.29, összesen 24,112.500 mmázsa szemes tengeri termésre számítottak. A­ csökkenés tehát mintegy 490.000 mmázsa. A múlt évben 1,729.057 kat. hold területen összesen 18,828.066 mmázsa sze­mes tengeri termett. Burgonya A burgonya fejlődését az időjárás elősegítette. A korai burgonya szedését megkezdték, de az eső sok helyen hátráltatja azt. Gumó bőven van alatta s elég szépek, de az esős idő sok helyen meggyen­gítette és romlásnak indultak. Ennek következtében a burgonya terméskilátás is a legutóbbi becsléssel szemben csökkent. A burgonya területe 444. 884 kat. hold, amelyen 33.05, összesen mintegy 23.600 000 mmázsa termés várható. A legutóbb közzétett becs­lés szerint holdankint 54.24, összesen minteg­y 24,133.200 mmázsa termést reméltek. A csökkenés tehát mintegy 530.000 mmázsa. A múlt évben 430.294 hold területen 35.68, összesen 15,351.479 mmázsa termett. Cukorrépa Az esős időjárás a cukorrépa fejlődését is előmozdította ugyan, másfelől azonban éppen úgy, mint a burgonyánál, káros, amennyiben a sok eső helyenkint gyökérrothadást idézett elő. Az ezáltal mutatkozó terméscsökkenés egyelőre még jelenték­­telen s jó meleg időjárás a kárt helyrehozná. Me­leg időjárás nélkül a répa cukortartalma is veszé­lyeztetve van. A folyó év területe 114.957 kat. hold. Ezen 133.62, összesen 15,360.000 mmázsa termés várható. A legutóbb közzétett becslés szerint holdan­kint 134.18,­ összesen 15.425.000 mmázsa termésre volt kilátás. A csökkenés tehát mintegy 65.000 mmázsa. A múlt évben 118.076 hold területen 12,742.032 mmázsa termett. Egyebek: A takarmányrépa a kedvező időjárás folytán erősen fejlődik, levélzete még mindig üde és zöld és általában mindenütt jó termésre van kilátás. Az őszi repce vetése helyenként még folyamat­ban van. A korábban vetett, jól és egyenletesen kel és elég sík­a. A kender és len áztatása, szárítása és tirolása folyamatban van. Úgy minőségre, mint mennyiségre jó közepes termésre van kilátás. A dohány törését rövid idő alatt teljesen be­fejezik. A levelek szép nagyok és egészségesek, száradásának azonban a nedves időjárás nem ked­vez. Egyes vármegyékben (Bács-Bodrog, Heves, Nógrád, Borsod, Csanád) a jég és szélvihar oko­zott kisebb-nagyobb kárt. Általában azonban jó ter­més ígérkezik. Gyümölcs. A gyümölcsfák közül a szilva és a dió jó, az alma, körte és őszibarack jó közepes termést ígér. Becslés. A kisebb terményekre, vonatkozólag beérke­zett becslési adatok országos átlagban a követke-, zők: (A minősítő becsléseknél a kitűnő terméskilá­tások jelzésére = 1, a jóra = 2, a közepesre = 8, a gyengére =4, a rosszra = 5-ös számjegy szolgál.) Takarmányrépa 2.01 (volt 1.86), őszi repce (új vetés) 2.03, kerti vetemények 2.08 (1.97), paprika 2.04 (2­00), vöröshagyma 1.94 (1.87), bab 2.22 (2.12), egyéb hüvelyesek 2.23 (2.15), káposzta 2.18 (2.06), komló 2.22­­(1.97), köles 2.25 (2.18), tatár­ka 2.36 (2.42), cirok 2.20 (2.03), kender 2.38 (2.23), len 2.35 (2.30), dohány 2.40 (2.35), lóhere 2.21 (2.07), lucerna 2.14 (2.09), egyéb mestreséges ta­karni. 2.20 (2.11), rét 2.25 (2.25), legelő 2.51 (2.45), szilva 2.38 (2.28), alma 2.35 (2.41), körte 2.65 (2.53), őszibarack 2.67 (2.51), dió 2.48 (2.36). Szőlő A szőlők egyes helyeken igen szépen fejlőd­nek, sok helyen azonban az utóbbi napokban ural­kodó nedves és hűvös időjárás a rothadást nagy­mértékben előmozdította. Kecskemét és a pécsi, sik­lósi, sz­entlőrinci és szigetvári járás több községé­nek szőlőiben jégverés volt, ami számbavehető kárt okozott. A fürtperonospora, lisztharmat, fakórot­hadás tovább terjedt. A veszprémi kerületben a kár­tevő rovarok közül, ez évben különösen sok a da­rázs, ami az élcben levő szőlőbogyókat kikezdi. Ez idő szerint közepes termés várható. A bor ára minőség szerint fokonként 500—900 korona, literenként 5000—12.000 K között mozog. Borkeres­let újabban a­ borok iránt megélénkült. Uj termésre kötések még nem igen történtek. .­. A legközelebbi hivatalos vetésjelentés szep­tember 19-én tétezik közzé. Malomkoncentráció. A nagy malmok súlyos adót vetnek ki az országra. A nagym­almok megmutatták Vass miniszter­nek, hogy a liszt olcsó és az árak leszállítására nem képesek. A lisztárak csakugyan nem drágák, ha is­mét meglesz a malomkoncentráció, amelyről most folynak tanácskozások és amely, ha nincs is meg, bizonyos tökéletlen formában megvolt eddig is. Meg­volt abban a formában, hogy a nagymalmok, t­oha kapaci­ásuka­t negyedrészben sem használhatták ki, a lisztárba belekalkulálták amit a teljes kapacitás jelent tőkében, berendezésben, személyzetben és amor­tizációban. Ha a tökéletes koncentráció kész, am­ber­ kételkedni m­i,és semmi okunk akkor ez azt jelenti, hogy szépen megállapodnak abban, hogy a malmok nagy részét üzemen kívül helyezik, elvégzi az őrlési munkát a vidéki malmok mellett egy pár fővárosi nagymalom de azért kapják az őrlési hasznot a többi leszerelt malmok is, kapják a nyugdíjjárulé­kokat. A kannák a tisztviselői és igazgatósági jövedelme-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék