Pesti Hírlap, 1926. január (48. évfolyam, 1-25. szám)

1926-01-03 / 2. szám

1926. január 3., vasárnap. PESTI HIRLAP Újév után. (Gáspár rajza) R­e­n­d­ő­r ! Tisztelt ur, azt tudja-e, hogy nem szabad koldulni ? — Tudom, hogyne tudnám. Én most csupán összegyűjtött jókívánságaimat akarom az antanthoz továbbítani.­ ­ — (Állandó árumintavásár Miskolcon.) Mis­kolcról jelentik. A miskolci kereskedelmi és iparka­mara legutóbbi teljes ülésén Wittich Andor főtitkár javaslatára elhatározta, hogy ipari termékek bemu­tatása érdekében Miskolcon állandó jellegű minta­vásárt rendez, valamint export- és import-irodát ál­lít fel. Új iparfejlesztő intézmény létesítését határoz­ták el . (Délbaranyában kommunista röpiratokat ter­jesztettek.) Pécsről jelenti a Pesti Hírlap tudósítója: "A pécsi detektívtestület tagai két hét óta a legnagyobb titok­ban kommunista röpiratok terjesztői után nyomoznak. Ba­ranya megye déli részét elárasztották röpiratokkal, amelyek­­ben rágalmakkal illetik a magyar kormányt és „szép és boldog jövőt" ígérnek arra az esetre, ha uralomra jutná­nak­ A röpiratok terjesztőinek már nyomában van a pécsi rendőrség­. (Palágyi Lajos költői jubileuma.) Palágyi Lajos, a kiváló költő jubiláris ünnepsége ma, vasár­nap délelőtt 11 órakor kezdődik a Lipótvárosi Kaszinó nagytermében. A rendezőség szívesen látja az ősz költő tisztelőit, barátait és tanítványait. Belépődíj nincs.­­ (Szerkesztőváltozás.) A Magyar Országos Tu­dósító felelős szerkesztői tisztét dr. Taubinger Zoltán vette át Törs Tibortól, aki más lapnál vállalt szer­kesztői állást.­­ (Seekt tábornokot vezérezredessé nevezték feL) Berlinből jelentik: Hindenburg birodalmi elnök kéziratot intézett Seekt gyalogsági tábornokhoz, a hadvezetőség főnökéhez, amelyben az újév alkalmá­ból vezérezredessé léptette elő.­­ (Préposti és apáti kinevezés.) Gróf Zichy Gyula kalocsai érsek dr. Zgama Károly kalocsa-belvárosi plébá­nost géderi címzetes préposttá, dr. Denczlik Kálmán baja­i belvárosi plébánost pedig tárnoki apáttá nevezte ki.­­ (A Shenandoah katasztrófája.) Newyorkból jelentik: A tengerészeti törvényszék, amelyet a She­nandoah léghajó katasztrófája alkalmával a ka­tasztrófa okainak vizsgálatával bíztak meg, arra a megállapításra jutott, hogy a szerencsétlenség rész­ben abba az árba, tudandó be, amelyet a léghajózás veszélyes új művészetének továbbfejlesztéséért kell fi­zetni. A léghajó személyzetét nem érheti semmi gáncs és Lansdowne vezető­ kapitány is mindenképen he­lyesen járt el, amikor annak idején útnak indult. A szerencsétlenség alkalmával a kapitány nagy bátor­ságot mutatott és kitűnő vezetőképességekről tett ta­núságot. A törvényszék nem tudta biztosan megálla­pítani, vájjon a repülés magassága és a léghajó gyors emelkedése nem okozott-e olyan mértékű belső gáznyomást, amely alkalmas volt a léghajó meg­rongálására.­­ (Szaporodik a házasságok száma.) Csonka-Magyarország 1925. évi november havi népmozgalma minden vonatkozásban az erős javulás képét mu­tatja az előző év ugyanezen hónapjának eredményei­vel szemben. A kötött házasságok száma 13.10 (1924-ben 11.512). Élve született 17.565 lélek, 2309-el több, mint a múlt év novemberében. Az elhaltak szá­ma 9870 (1924-ben 11.480). Az elhaltak közül 3445 hét éven aluli volt, 6425 pedig hét éven felüli. A csecse­mőhalottak számánál (2632) is a javulás kielégítő. A fertőző betegségben elhaltak száma 1658 volt, 348-al kevesebb az előző év novemberében ilyen be­tegségekben elhaltak számánál. Ha még figyelembe vesszük, hogy e halottak számában 1246 gümőkóros halott is szerepel, akkor a többi fertőző betegségre mindössze 412 halálozás esik. Népszaporodásunk a fenti adatok egybevetésével e hónapban 7695 lelket mutat fel, míg az 1924. év novemberében felényit­­em, ugyanis 3775 lelket.­­ (Halálozás.) Vadász Kálmán rendőrtanácsos, a bu­dapesti főkapitányság fegyelmi alosztályának helyettes­ ve­zetője szombaton hajnalban, életének 48­ évében, szélhűdés következtében hirtelen elhunyt. Több mint 25 esztendeig szolgálta a testületet s idejének túlnyo­utó részét az elnöki osztályban töltötte. Szerénységével, nemes, jó szivével és szeretetreméltó egyéni tulajdonságaival az egész rendőrség rokonszenvét bírta. Temetése iránt még nem történt in­tézkedés. Bonyhádi Perczel Ferencné, leveldi Kozma Flóra ja­nuár elsején Baracskán váratlanul elhunyt- A megboldo­gult leveldi Kozma Ferenc miniszteri tanácsosnak, , a ma­gyar,,lótenyésztés felvirágoztatójának volt a leánya-Dedinai Zsuffa Vincéné, zombori gimnáziumi tanár öz­vegye, 1925 december hó 31-én 66 éves korában Budapestrn elhunyt, holtteste 1926 évi január hó 4-én délután 3 órakor fog a Kerepesi-út melletti temető halottasházában a róm. kath­ vallás szertartása szerint beszenteltetni és Zomborba szállíttatni és az ottani családi sírboltba örök nyugalomra helyeztetni. Özv- Tóth Istvánné 80 éves korában Csillaghegyen el­hunyt. Temetése vasárnap d­ u. 3 órakor lesz Csillaghegyen. Jerusse Gábor budapesti fodrászmester 1925 december 31-én 46 éves korában meghalt. Temetése január 3-án dél­után fél három órakor lesz a Kerepesi-temető halottas­házából. Wicora János p­­fl. min- szv- főtanácsos f. hó 1-én el­hunyt. Temetése vasárnap d-­u- 3 órakor lesz a farkasréti temető halottasházából. Laky Vilmos szföv. középiskolai igazgató f- hó 1-én meghalt. Temetése vasárnap d. u. 3 órakor lesz a farkasréti temető halottasházából­. (Rablótámadás egy orosházai házaspár ellen.) Orosházáról jelentik: Egy 22—23 éves fiatalember éjjeli szállást kért Kenéz Antal orosházi polgártól. Kenéz aznap adta el két hízott disznóját. A fiatal­ember erről tudomást szerzett és este, amíg a há­zaspár a szomszédoknál volt látogatóban, a lakást feltörve a pénzt ellopta. Kenéz épen akkor érkezett­­haza, amikor a fiatalember elmenőben volt. A rabló egy mángorló­fával fejbefújtotta, a férjének segítsé­gére siető asszonyt pedig késsel összeszurkálta. Az asszonynak mégis sikerült elmenekülnie és segíté­gért sietett. Közben a rabló az ütés erejétől kábultan fekvő Kenézt bicskával négyszer fejbeszúrta, majd elmenekült. Kenéz élet-halál között lebeg. Már január 16-án megnyerheti az Ujságiró sorsjáték főnyereményét, a 400 millió értékű 10 vagon búzát. Össznyeremények értéke: 1.200 millió. 17 — (Orvosi kir.) Dr- Völgyesi Ferenc bel-idegorvos, hypnosis-specialista szabadságáról megérkezett. Rendel: Nagykorona-utca 21- D- u. fél 4—5-ig. Tel- 114—30. — (Kovács Tivadar táncintézetében) a főv. Vi­gadóban jan. 4-én új felnőtt, diák (bakfis) és gyer­mekkurzusok kezdődnek. Minden csoportban az ösz­szes modern táncok művészi oktatásán kívül a Charleston. — (A Zsófia sorsjáték húzását) pénzügyminisz­teri engedéllyel március hó 15-ére halasztották, ami­kor is Pest vármegyeház dísztermében d. u. 6 órakor minden körümények között megtartják.­­ — (Előfizetőink figyelmére!) A Divat-Szalon­ok évi előfizetési dija 40­ 000 K, kedvezményesen 32.000 K kiadóhivatalunk útján. — (Februári aukciójára) január hó 4-től 12-ig vesz­ fel tárgyakat a m kir. postatakarékpénztár árverési csarnoka (IX., Kinizsy­ utca 2. sz. I. 9.) naponta délelőt­tönkint 9—2 órák között. Bútorok és egyéb nagyterje­delmű tárgyak csak előzetes bejelentés után, a bejelen­tés elfogadásakor megállapított időpontban szállítha­tók be. — (A modern női) szépségideál karcsú bokát kö­vetel. Elérhető a Clarke-féle párizsi láthatatlan gummi­tekercsek napi félórai használatával. Képviselet: Zsoldos Sándor, IV., Városház­ utca 14. félemelet. — (Értesítem nagyrabecsült vevőimet), hogy Király­ utca 36 alatti női és gyermekfelöltő nagy áru­házamat, mely Arval és Salczer cég alatt ment, melynek azonban 1918 óta egyedüli tulajdonosa vagyok, töröltet­tem és Arval Henrik cég alatt ugyanolyan terjedelem­ben tovább vezetem. — (Szeplő, májfolt és arczsirosság) ellen legjobb a Pigment-kenőcs, epegyógyszappan és Comedo-arcviz. Schadek Antal kozmetikai intézete, IV., Váci­ utca 12. félemelet. — (Dr. Ringer Jenő) elme- és kedélybetegek gyógyintézete, I., Lenke-u. Telefon: József 83—21.­ ­ SZÍNHÁZ és zene. Leszakadt a színpad tetőzete. Wilmington amerikai városban a Lángok da­nája című revü előadása közben a színpad tetőzete egy vízvezetéki cső repedése folytán a felgyülemlett víz súlya alatt leszakadt. A második felvonást ját­szották és éppen egy orosz kórus dalolt, amikor a törmelékek hullani kezdtek. Az énekesek vitézül áll­ták a bajt. Vagy hatvanan voltak a színpadon. Töb­ben a háttérben megsebesültek, kidőltek, de a kö­zönség mitsem­ vett észre. Utóbb már olyan sűrűn hullottak a téglák és vasdarabok, hogy a lányok a rivaldán át a nézőtérre menekültek. A közönség még mindig azt hitte, hogy ez az előadáshoz tarto­zik. Megszokták az ilyet, hiszen a revüst Jack Has­kel rendezte (a mi barátunk a Halló, Ameriká­ból). Meg kell adni, hogy Haskel ezúttal jól viselte magát. Lebocsáttatta a függönyt, de már ott is termett a függöny előtt Dorothy Mackaye primadonnával, ki­jelentette, hogy nincs veszély és karonfogva a mű­vésznőt, rendelkezett, hogy csak énekeljen. A pri­madonna csakugyan dalolt és a kóristalányok vele énekelték, hogy: — Woman's work is never done. Ez a refrén azt teszi, hogy a női munka min­dig csak félmunka, de ez a leszólás itt igazán nem volt a helyén, mert a kis nők nagyszerűen viselték magukat. A publikum idegesen ugrált fel a helyéről, de torlódás és sérülés nélkül távozott. Páholyában hidegvérűen ülve maradt Dorothy Dalton, a volt mozistár, Arthur Hammerstein igazgató második felesége. A színpad egészen elpusztult, valamint a revü felszerelése is. A Lángok danáját most újból ki kell állítani, hogy aztán a próba előadások után elvihessék Newyorkba, ahol még ebben a hónapban megtartják az igazi premiert. FŐVÁROS, — Hétszázötven fővárosi alkalmazott B-listán. Az újévi ünnepek alkalmával a főváros elnöki ügy­osztálya végleg elintézte a státusrendezéssel járó munkálatokat és a számvevőségek is megtették az intézkedéseket, hogy a státusrendezéssel kapcsolat­ban visszamenőleg járó illetékek minél előbb az al­kalmazottak kezeihez jussanak. A státusrendezés végleges formája szerint a fővárosi alkalmazottakat három csoportba, A, B, C-csoportokba osztották. C-listára, amely a végkielégítést, illetőleg a nyugdíja­zást jelenti, egyelőre senki nem került, főleg azért, mert a létszámcsökkentés teljesen ki van merítve, és állandóan vannak jelentkezők, akik önkéntes elha­tározásból akarják nyugdíjaztatni magukat. A két­fajta B-listára összesen, hétszázötven alkalmazott ke­rült, ami az összes alkalmazottaknak több mint har­minc százaléka a közigazgatási szakon.­­ A Demokratikus Blok összehivatja a főváros közlekedési bizottságát. A Demokratikus Blok elha­tározta, hogy összehivatja a fővárosi törvényhatóság közlekedési bizottságát.. Az összehívást kérő ívet hét­főn nyújtják át a városházán. Az összehívás a Besz­kár vizsgálatára kiküldött ad hoc­ bizottság működése ügyében történik.

Next