Pesti Hírlap, 1926. december (48. évfolyam, 274-299. szám)

1926-12-16 / 287. szám

18 PESTI HÍRLAP A Pécsi Mozi • mai nagy premierje ! Uránia Színház # Capitol , mai nagy premierje ! JACKIE C003AN ! — Jack ebál milliárdos lesz! Jackie leggyönyörűbb filmje. Jack e kikötötte, hogy tu­dass­a, hogy 1914-ben sttelek! A „Harvardi centercsatár"-t — Jack P­ckford és John Haynes­sel nem kell kiemelnünk, mert vaksággal nevek­- és­zgalom­ lázba hozták Amerikát. A „Harvard centercsatár" al egyetlen film, amely egyesíti a leghallatanabb egészséges humort az idegfesü­tő izgalommal és ezenk­ül brili­áns lab­dasporttal. Mindhárom színház igazgatósága tisztelettel kéri közönségét, hogy jegyeiről idejében gondolkodni szíveskedjék. s* * (Francia filmhez — franciákat.) A párizsi sovinistta sajtó azt követeli, hogy francia filmek­ben franciák játsszák a szerepeket. Legújabban sajtóharc indult meg azért, mert Adrien Brunei rendező a Háború után című film francia hősnőjé­nek személyesítésére Nadja Szibirkaja nevű orosz művésznőt szerződtette. Szemére vetik Brunelnek, hogy miért nem francia színésznőre bízza a szere­pet. A színészek szövetségét izgatják, hogy ne tűrje a franciák ily mellőzését. * (Olaszhonból.) „Manuscritti cinematografici ita­lianissimi" címmel olasz filmszerzők egyesületet alakítot­tak szcenáriumok értékesítése céljából. Római finánckö­rök adták össze a szükséges tőkét. Az olasz kormány egész sereg nemzeti propaganda- és kulturfilmet osztatott szét a moziknak.­­ A massai (Toszkána) Teatro Com­munaleban tűz támadt. A közönség épkézláb menekült, 6 (Pallofotofon.) Ez a vitafon legújabb vetély­társa. Schepsd­adyban (Newyork állam) próbálja ki a General Electric­ vállalat. Egyelőre tizenöt gé­pet készítenek és ezekkel fogják vetíteni a legfris­sebb beszélő filmeket. (Ellentröszt.) Olaszországban, amint már jelez­tük, a Pittaluga­ cég nagy szövetséget létesített az egyes mozivállalatok közt. Most — h­ír szerint — ellentröszt van alakulóban. A milánói Leoni és Ferrari cégek az Ufa és a Warner fivérek képviselőivel akarnak e célból szövetkezni. " (Agyjelenetek ellen.) A kaliforniai nőegyletek kongresszusa oly határozatot fogadott el, amely til­takozik hálószobajelenetek filmezése ellen. Ugyan­csak tiltakozik az oly filmek ellen, amelyek dorbé­zolási jeleneteket mutatnak, sőt a hölgyek a do­hányzást is ki akarják küszöbölni a filmekből. A ha­tározatot elküldik a nagy filmszövetkezetek veze­tőinek. * (A királyné védence.) Marco Vici asszony, egy párizsi színésznő, az Edward Small társaság párizsi irodája útján Los­ Angelesbe szerződött filmezésre. A mű­vészzfő állítólag Mária román királyné védence és a ki­rályné h­árom szcenáriumot irt számára. Procopus Irén első kamarahölgy és miss Birkhead titkárnő közvetítet­ték a megállapodásokat. * (Buenos-Airesből.) Buenos-Airesnek 1.700.000 lakosa van. A városban 27 színház és 139 mozi mű­köd­ik, továbbá 12 kinoszínház vegyes műsorral. Augusztus hónap statisztikája szerint a színházak látogatottsága katasztrofálisan hanyatlik, a moziké pedig emelkedik. 621.381 ember 1,085.720 pezót hozott a színházaknak, a mozikat 2,153.779 ember látogatta, ami 1,287.969 pezo bruttó bevételt hozott. Múlt évi augusztushoz képest a színházak nettó nyeresége 83.164 pezoról 41.713 pezora csökkent, míg a mozik nyeresége 77.778 pezoról 82.589 pezora emelkedett. • (A közönség magyar filmeket akar látni.) A lapokból már értesült róla a közönség hogy Mihály István kalandos vígjátéka, a Csodadoktor, am­ely első az idén készült magyar filmek között, január elején kerül bemutatóra. A Star-filmgytár csak a napokban tette közhírré a megjelenési dátumot és az ország mozgószínházai máris elhalmozzák meg­rendelésekkel a gyárat, hogy a filmet maguknak biztosíthassák. Mindennél meggyőzőbb bizonyítéka ez annak, hogy a magyar moziközönség sóvárogva vágyik magyar filmek látása után, de a filmoperatőr félig megfulladt a füstben. Sok film és a vetítőgép odaégett.­­ (Reklám-aeroplánok.) Des Moines amerikai városban a Capitol-mozi először alkalmazott repü­lőgépet filmjének hirdetésére. A repülőgép a ma­gasban szárnyalt, alul pedig jól volt olvasható a fényes felírás: Kid Boots. * (Rövid filmek.) Az úgynevezett slágerek, a nagy­arányú képek, kiszorították az egykor nagyon kedvelt kurta filmeket. Hal Roach most Los Angelesben és San­ Franciscoban kizárólag egy- és kétfelárásos filmeket mutogató mozit létesít. * (A könnyező szar.) M­a­e M­urray jelen volt a párizsi Gaumont-palotában, amikor a Wg­ó­reízsó-filmet adták. 4322 ember töltötte meg a nézőteret, 4322 ember tapsolt és ujjongott, amikor a művésznő megjelent. Mae beszélni akart, d­e a meghatottságtól megeredtek köny­nyei és alig lehetett megnyugtatni. TÖRVÉNYKEZÉS. Gróf Forgách István negyvenezer holdas hagyatékáért pörösködnek a rokonok.­­ A Kutia a jövő szerdán hirdeti ki az ítéletet. A nagyhírű ghymesi és gáchi gróf Forgách­család úgynevezett Széchenyi ágának utolsó férfi­sarja, gróf Forgách István mintegy tíz évvel ezelőtt meghalt Az ősi családi név fennmaradásának biz­tosítására a gróf végrendeletében úgy rendelkezett, hogy általános örököse az akkor még hajadon unokahugának, gróf Forgách Erzsébetnek születen­dő fiúgyermeke legyen, feltéve, hogy ez saját neve elé a Forgách nevet is felveszi. Ennek a feltételnek a teljesítésére a végrendelet huszonöt évi időt sza­bott, azzal a kikötéssel, hogy ez alatt a negyvenezer holdas hagyaték haszonélvezője gróf Forgách Erzsé­bet legyen. Arra az esetre, ha az előbbi feltételek n­em következnének be, a végrendelet gróf Forgách Károly születendő fiúgyermekét, harmadsorban pe­dig gróf Forgách Balázst vagy ennek születendő fiu­örökösét nevese meg általános örökösül. A család tagjai között a hagyaték körül nézet­eltérés támadt, de ezt végül sikerült békés úton megoldani. A meggyőzés lényege az volt, hogy a ha­g­yatékot ideiglenesen Forgách Balázsnak adják át E­rzsébet grófnő haszonélvezeti jogával és esetleg születendő fiúgyermekének Balázs grófot megelőző örökösödési jogával megterhelte. Ez a megállapo­dás 1918 júliusában jött létre. A grófnő később meg­bánta ezt a megállapodást, új tárgyalások indultak meg és 1919 novemberében egy újabb egyezség jött létre. E szerint gróf Forgách Balázs lemond az öröklés jogáról és hozzájárul a korábbi szerződés hatálytalanításához, ennek fejében pedig "kétezeröt­száz hold földet kap Erzsébet grófnő mándoki ura­dalmából. Ezt a megállapodást gróf Forgách Erzsébet be­nyújtotta a tiagyatoki bírósághoz, gróf Forgách B Ba­lázs pedig birtokba vette a kétezerötszáz holdas in­gatlant. Gróf Forgách Erzsébet később férjhez ment báró Waldholt Kelemen nagybirtokoshoz és a házas­ságból Károly Ferenc nevű fiúgyermek született, aki nevét 1921-ben belügyminiszteri engedéllyel Forgách-Waldbottra változtatta. A hagyatéki bíróság ezután 1922 októberében a hagyatékot minden utóörökösö­déstől mentesen átadta gróf Forgách-Waldbott Fe­renc Károlynak. Báró Waldbott Kelemenné később dr. Baracs Marcell útján pert indított a nyíregyházi törvény­szék előtt, amelyben az 1919 novemberében kötött egyezség hatálytalanítását és egyben a gróf Forgách­­ Balázsnak átadott kétezerötszáz holdas birtok visz­szaitélését kérte. A grófnő ezt a keresetet azzal okolta meg, hogy a szerződés aláírásakor tévedésben volt, mert azt hitte, hogy Balázs gróf nemcsak a saját, hanem születendő,"­ fia "hevében­­ is lemondott­­a ha­gyatékról ,és tévedésből történt az is, hogy a kétezer­ötszáz holdas ingatlant nem a hagyaték hől, hanem saját birtokából adta át Balázs grófnak. Gróf Forgách Balázs a perben viszont azt vi­tatta, hogy a báró Waldhoit Kelemenné fia által fel­vett Forgách név nem egyenértékű az örökhagyó által kikötött feltétellel. Gróf Forgách István ugyanis végrendeletében mellőzte a közeli vérrokonokat és a­ távolabbi rokonait, illetve ezeknek születendő fiait nevezte meg örökösének, azzal a nyilvánvaló célzat­tal, hogy a ghymesi és gáchi Forgách nevet kap­csolja össze az ősi Forgách-vagyonnal. A Forgách név felvételére az ő álláspontjuk szerint csak a ki­rály adhat engedélyt és azt csak magyar nemes nyerheti el, minthogy pedig az 1920-ik évi I. t.-c. a nemesség adományozásának jogát kivonta a kor­mányzó jogköréből, báró Waldbottné fiúgyermeke nem szerezhette meg azt a nevet, amelyet az örök­hagyó feltételül kikötött. Gróf Forgách Balázs jogi képviselője, dr. Bihari Emil kisvárdai ügyvéd ezen­felül arra is utalt, hogy az ajándékozás nem vissz­teher nélkül történt, mert gróf Forgách Balázs a kétezerötszáz holdért lemondott az örökösödés jo­gáról. A nyíregyházai törvényszék ebben a bonyodal­mas hagyatéki pörben rendkívül széleskörű bizonyí­tást folytatott le. A bizonyítás alapján a törvényszék a keresetet elutasította és az ítéletben megállapította, hogy a felek között 1919 novemberében létrejött egyezség érvényes. Kötelezte egyben a törvényszék báró Waldbott Kelemennét a perköltségek megfizeté­sére is. A debreceni ítélőtábla a törvényszék ítéletét helybenhagyta. A bejelentett felülvizsgálati kérelmek folytán került az ügy a Kúria első számú polgári tanácsa elé. A Kúria dr. Papp István kúriai tanácselnök el­nöklésével és dr. Alföldy Dezső kúriai bíró előadása mellett foglalkozott kedden és szerdán az üggyel. Kedden az iratokat ismertették, szerdán pedig dr. Baracs Marcell és dr. Bihari Emil ügyvédek fejtet­ték ki álláspontjukat. A délutáni órákban a kúriai tanácselnök december 22-ére napolta el a tárgyalást, amikor az érdekes hagyatéki perben az ítéletet fog­ják kihirdetni.­­ A férj részeges, de a házasságot nem bontották föl. Egy jómódú debrecni polgár felesége két évvel ezelőtt válópert indított a férje ellen. Az asszony elpanaszolta a keresetben, hogy az ura mindennap berúg és éjsza­kánként részegen kerül haza. A debreceni törvényszék, majd a Tábla hosszú bizonyítási eljárást folytatott. Egész sereg tanú eskü alatti vallomása alapján a bíró­ság a férj hibájából felbontotta a házasságot. Tényként állapította meg úgy a törvényszék, mint a Tábla, hogy a férj a házassági együttélés ideje alatt nagyon, sűrűn mulatozott és emiatt napirenden voltak a civódások. Az asszony egy alkalommal elkeseredésében gyerekeivel együtt hazaköltözött szüleihez. Kétheti távollét után visszatért az asszony, mert az apósa a házasfeleket kibékítette. Nem sokkal a kibékülés után a férfi újra ittasan jött haza és ebből megint családi jelenetek ke­letkeztek. A férfi apja megfenyegette a részeges em­bert, hogy az örökségből kitagadja, ha nem hagy fel a BLEnOtl A színpadi részben: VERA OLCOTT, a Parisien Grill vendége. ..5­3AVANAH' a Kék Madár Jazz bancs-je Fősz­repben: Betty Bronson, Tom Moore MENYORSáSZ CS Főszerepben : Betty Bronson, Toan Moore HTM 1IMI111 llülllllHlüllilllillMülllillllMV M balpárt sem látott mint Harry Liediks és Olga Tschehova nlin Ái ° 5, '/»8,­­410 %7. 8, 10 "; i M 1111 i ii:: i: i) 11 Ii n 11 •' 11i i; i; t. 1111 minutP Ma van a teg­resebb amerikai Hím premierje! Milton Lil­ls parádés szerepe A filmművészet gyöngyei a FORUM új műsorában: Georg Feydeju vigjätö&a Főszereplők: Mady Christians és Livio Pavaneli Panama! attrakció A memoriság kapuja Főszereplők: Betty Bronson és Tom Moore. Eltartások hé­köznap: Vs5, 7. 1,10, vasár-és ünnepnap d. e. 11, d. u. 4, 6, 8, 10 órakor. Telefon: Ton:/. 71—37. 71-38. a világ legnagyobb halandott filmjei A gyémántmezők banditái 2 rész­e felvonás. I. rész: A „PIKK­ASZ" SZÖVETSÉG.­­ II. rész: HARC A BANDITÁKKAL Mindkét rész egy fo­rrásban Csütörtöktől az Elő­d­ások: Fél 6, fél 8­­ és fél 10 órakor. I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék