Pesti Hírlap, 1927. március (49. évfolyam, 48-73. szám)

1927-02-05 / 52. szám

12 PESTI HIRLAP 1927. március 5.. szombat. 1928-ig meQfiassxabbitottäk az amerikai bevándorlási törvényt. Newyork, márc. 4. (A Pesti Hirlap tudósítójá­nak távirata.) A szenátus az eddig érvényben volt bevándorlási törvény érvényét 1928 április 1-ig meg­hosszabbította. Ez azt jelenti, hogy a bevándorlási kvóta szétosztásának tervezeit ujabb szabályozását, ami különösen Németország számára jelentett volna rosszabb helyzetet, egy évvel elhalasztották. A de­mokraták részéről tiltakozni akarnak az elhalasztás ellen. JVem engedtek be Belgiumba két kinai delegátust. Brüsszel, márc. 4. (A Pesti Hirlap tudósítójának távirata.) Liau és Csang-Csun kinai delegátusoknak nem engedték meg az országba való beutazást. Mind a ketten mint a kantoni kormány képviselői az an­gol független munkáspárttól kaptak meghívást. Liau Berlinben él, ahol a Kuo-Ming-Tang-pártot képviseli. Jtx onosz naqykövet visszatér Párizsba. Párizs, márc. 4. (A Pesti Hirlap tudósítójának távirata.) Rakovszky orosz nagykövet a napokban ujabb instrukciókkal Párizsba érkezik. Azonnal érintkezést fog keresni Briand külügyminiszterrel a megszakadt orosz-francia tárgyalások ujabb irány­vonalának megállapítására. — Állítólag felfedeztek egy uj Raíael-képet. Berlinből jelenti a Pesti Hirlap tudósítója: Epstein amerikai mübarál Baltimoreban Rafael-képet vásá folt kétszázötvenezer dollárért. A newyorki lapok ez­zel kapcsolatban azt írják, hogy Rafaelnek Bécsben felfedezett egyik művéről \an szó, amely Pia Montc­feltro-t ábrázolja. Ezzel szemben Berlinben ltafaei ujabb művének fölfedezéséről semmit som tudnak. Dr. Fischt tanár, a kiváló Rafael-szakértő, megerő­síti ugyan azt a hírt, hogy a bécsi felfedezésről érte­sült, de az eredeti festményt meg nem látta. A kép felfedezése egyébként Gronaunak, a kasseli műcsar­nok igazgatójának az érdeine. — Nemzetközi vasutasbizottság tanácskozása Avignonban. Avignonból jelentik: A nemzetközi vasutas szövetség részéről kiküldött bizottság, amely a francia, magyar, német, osztrák és svájci vasuta­sok képviselőiből áll, progiammjának kidolgozása végett itt tanácskozásra ült össze. — A tetszhalott magához tért a ravatalon és rémületében meghalt. Rómából jelenti a Pesti Hír­lap tudósító;«: Casertaban egy Mauro nevü keres­kedőt szélhűdés éri. Rokonai halottnak tartották, felravatalozták és virrasztottak mellette. A halottnak hitt ember váratlanul fölemelkedett a koporsójában, körültekintett, dc amikor a/, égő gyertyákat és a síró rokonokat meglátta, annyira megrémült, hogy sziv­széliiüdésben azonnal meghalt. — Párizsban letartóztattak egy hitvesgyilkos szerb nőt. Párizsból jelenli a Pesti Hirlap tudósí­tója: A francia rendőrség letartóztatott egy szerb nőt, akit a jugoszláv hatóság férjének meggyilko­lása miatL köröz. Egy Kruzevacba való asszonyról van szó. aki a férjét, Petrovicsot, megmérgezte. — Daugherty ellen megszüntették az eljárást. Newyorkból jelentik: A Miller elleni ítélet kihirdeté­sének idejét később állapították meg. A törvény sze­rint a büntetés maximuma kétévi fogház és 10.000 döllár pénzbüntetés. Miller ügyvédje kijelentette, hogy fellebbezni fog. Az ügyész indítványára a bíró­ság a Daugherty elleni eljárást beszüntette. Ez a pör tudvaleVően a háború alatt lefoglalt idegen vagyo­nok körül állítólag elkövetett visszaélések miatt in­dult meg. — A Természetimádók ünnepe. A Természet­imádók Társasága pénteken este tartotta vacsorá­val egybekötött helyiségavató ünnepségét a társaság újonnan berendezett klubhelyiségében. Az ünnepi beszédet dr. Székely Lajos elnök tartotta, majd fel­avatták az újonnan belépő tagokat. — A Gárdonyi Géza-Társasás ünnepi ülése. Ok Or­szágos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság szombaton dél­után fél 6 inakor a Tanítók Háza dísztermében iinnepi tagavató fa felolvasó liléét tart. amelyen Benedek Elek­nek és Huszár Károly volt miniszterelnöknek iinnepios keretek között adják* át a tiszteletbeli tagságról czöló oklevelet- Az ülés tárgysorozatán Simon Lajos elnöki megnyitóján kivül Móra László főtitkár jelentése, Bene­dek Klek fa Huszár Károly székfoglaló előadásai, Havas István szavalata. Móra István felolvasása ég még töl)b szavalat fa felolvasás szerepel. A talajművelési kísérletek fontosságáról ir külföldi kísérleti adatok alapján a „Mezőgazdaság és Kertészer legújabb számában dr. Bittera Miklós. Igen érdekes Surányi János közleménye a cukor­cirokról, mint csalamádénövényről. Dr. Kukuljevics a ragadós állati betegségek elleni védőoltások idő­szerűségéről értekezik, Nagy András a jégeltartás­nak legjobb és olcsó módját ismerteti, Szlávit; Endre «, tavasszal és ősszel vethető virágokról közöl gya­korlati útbaigazításokat, Bászel a baromfiállomány javításáról ir. Több neves kertész gyümölcstermesz­tési tapasztalatairól közöl hozzászólást, dr. Kovács­né' pedig „A tej a háztartásban" címmel közöl egy érdekes fejtegetést. A közlemények számos ábrákkal vannak kisérve, s őket néhány érdekfeszítő rovat, egészíti ki, mint a Méhészet, belföldi és külföldi Szemle, Kérdés és felelet, stb. A Lcgány Ödön és dr. Halács Ágoston szerkesztésében megjelenő lapot a gazdaközönség minden rétege nagy szeretettel ol­vassa. Mutatványszám kapható minden ujságáru­sitó bódéban, valamint a kiadóhivatalban, Budapest, IV., Szép-utca 1. — Maróczy Géza, a newyorki világsakkverseny ve­zetője, készül a hazautazásra. Javában folyik még tenge­rentúl a világmesterverseny, melyen öt mester viasko­dik az eddig veretlen világbajnokkal. A világlapok tudó­sítói naponta küldenek tudósítást a békés szellemi torna egyes fordulóiról. A verseny felét lejátszották s Capa­blanca diadalmasan került ki a küzdelemből. Tekintve, hogy a kubai mester félelmetes játékereje rendszerint a verseny második felében érvényesül, elsőgégéhez Vétség alig férhet. A világ első mestere ezzel Newyorkban né­mileg kiköszörüli majd a csorbát, melyet nemrégiben Moszkvában szenvedett. A verseny befejeztével aztán Buenos-Airesbcn készül megvédeni világbajnoki elmét. De nv Tudjunk még Newyorkban, ahová mostanában a sak­kozó világ ligyelme fordul. A newyorki Ma uhut tan Square Hot cl hutalmas különtermében folyó gigászi szel­lemi küzdelem küzepette ne feledkezzünk meg a világver­seny vezetőjéről. A newyorki Manhattan Chcss-Club ve­zetőségéből alakult versenyválasztmány bizalma folytán Maróczy Gézának jutott ez a kivételes tisztség. A ma­gyar nagymester nagy szakavatottsággal végzi a világ­verseny vezetését, azonban érdeklődéssel várja a hazai híreket. Készül a hazautazásra, hogy a nyári kecskeméti nemzetközi mestervrsenyert s a londoni sakkolimpiászon a magyar színekét képviselje. A l'cxti Hírlap minap megjelent számában hírt adtunk, hogy Maróczy Géza évek óta húzódó személyi ügye kedvező elintézés előtt áll. E híradás a newyorki versennyel kapcsolatban a vi­lágsajtóban is bizonyára kedvező fogadtatásra talál. Ez­zel egyszersmind a Marócz.v amerikai állampolgárságáról elterjedt feltevések is újra megdőlnek. A Magyar Sakk­szövetség elnöksége hivatalosan is értesítette mesterün­ket a várható kedvező fordulatról. A Sakkszövetség hi­vatalos közlönye, a Kecskeméten megjelenő Mai/var Sakkvilág ls érdeme szerint kommentálja az eseményt. E szakiul) egyébként e hó végén Maróczy elemzésével hozza a uewyorki verseny játszmáit és beszámolóját. Rt emiitjük meg, hogy ez a szám kedvezményes áron a bu­dapesti sakkörük utján is megrendelhető. — Az újjászer­vezett Charotisek-Sakkör első csapatmérkőzését tartja va­sárnap délután négy órakor a Betti Hirlap Alkalmazot­tainak SakköréVcl az István király-kávéházban. — A szociáldemokrata munkások gyűlése. A szociáldemokrata munkásság pénteken este gyűlést tartott a régi képviselőházban Szalcasits Árpád meg­nyitó beszédében azt kívánta, hogy a kormány sür­gősen hagyja jóvá a főváros kislakásépitéseR és ter­jessze be a munkanélküliség esetére szóló biztosítási javaslatot. Peyer Károly a/, adómérséklési törvényja­vaslatot bírálta és azt a véleményét fejezte ki. hogy demokratikus önkormányzat küszöbölheti ki a köz­igazgatás hibáit. Farkas István szerint a 48-as vív­mányokat ma megcsúfolták, A gf illés Szakasits Ár­pád zárószavával ért véget. — Állítólag megoldották a baszélőiilm problé­máját. Az érdekes készüléket és a feltalálókat a „Délibáb" legújabb száma mutatja be. A lap borítékon hozza Bánky Vilma, a ma már világhírű magyar filmstar egy csodálatosan szép képét. To­vábbi érdekességei: Előkészületek a nizzai karnevál­ra. Cbarlestonozó és egymást megborotváló elefántok. A világ legnagyobb bajusza. Eikőrkészlet a telefonké­szülékben az amerikai szesztilalom kijátszására. Az uj indiai pai-lament. Az uj harisnyadivat: a pepita. Takarítónő-tőzsde a Deák-téren. Mulattatóan veszi sorra a lap az aszfalt sportembereit: a súlyemelő zsákhordozót. a távgyalogió postást stb. Egy kis csó­nakon utazta be egcsz Afrikát az a bátor kutató, akinek utazásáról minden hosszú útleírásnál tömö­rebben és lebílincselőbbon számol be a „Csónakon Afrika belsejében" című cikk. Rendkívül szemléltető egy másik beszámoló a Mount Everest életéről. A „Délibáb" pompás meglepetése: mindazok, akiket a Hungária—VAV-mérkőzésen a „Délibáb" lefényképe­zett s a lapban megjelent képen a fehér körön belül esnek, a lap szerkesztőségében pompás könyvjutal­mat kapnak. A „Délibáb", Közép-Európa e legszebb képesujságja. csupán 24 fillérbe kerül. — Halálozás. Csuk Jenő festőművészt nagy rész­véttel temették el pénteken délután a Kerepesi-uti teme­tőben. Az egyházi szertartás és ilr. Stumpf Sándor be­széde után meleg szavakkal bucsüztattn az elhunyt mű­vészt a Benczúr-Társaság nevében Vdvary Géza festőmű­vész, a kultuszminisztérium részéről Tihamér Lajosi osz­tálytanácsos, a Képzőművészeti Társulatot Paur Géza fő­titkár, a Síslnnyel-Merse-Társaságot Iványi-Grünicald Béla és Hermann Lipót, a Képzőművészek Egyesületét Lux Kálmán, a Nemzeti Szalont Gellért Jenő, a Fészek-Klubot Hóna József és Tolnai Ákos képviselte. Dr. Csilléry Dávid ügyvéd, nyug. táb'ablró 80 éves korában Budapesten elhunyt. Temetése vasárnap délután 4 órakor lesz a Kerepesi-uti temető halottasházából. Az elhunytban dr. Cxilléry András országgyűlési képviselő és Csilléin Ferenc édesapjukat, Batár József MÁV-főel­lenőr pedig apósát gyászolja. Newyorki devizazárlat Newyork, márc. 4. Berlin London Amsterdam Párizs . Brüsszel Milano . Madrid Zürich 2370.50 485.26 4003 391.125 1391 440.50 1638 1923,50 Stockholm Oslo . . Kopenhága Wien . Budapest Prága . llelgrád . 2672 2596 2665 14.075 17.475 296.25 176 Newyorki gabonatőzsdei zárlat. Nawyork, márc. 4. Rozs western II. 117.50 Takarmányárpa . 86.50 Teng. western II. . 85.125 Liszt flrt spr. clear 675—710 Ruza 2-es redw. Búza 2-es2hardw. Búza 2-es mix. dur. — Hu/a l-es north, man. 170.125 150,125 166.125 Chicagói gabonatőzsdei zárlat. Chicago, Buza májusra . „ juliusra szeptemberre Tengeri májusra „ juliusra „ szeptemberre 141.625 134.625 132 77.125 82 85.125 Zab májusra . ,, juliusra szeptemberre Kozs májusra . ,, juliusra „ szeptemberre márc. 4. . . 47.125 . . 47.25 45.625 107 105 99.50 RADIO. BUDAPEST SZOMBATI MŰSORA 55S.6 (3). 9.30 és 12 : Hirek. közg. 1.00 Időjárás- és vizállásj. 3.00 Birek. közg. 4.00 Dr. Jovanovleh Lea: A nő a társadalommentő munkában. 5.00 Időjárás- éa vizállásj. Utána: Tcghze Gerber Miklós rádióestje. 1. ») Mikor szerettelek... Vá­rady Aladár), b) Muzsi­kálnak (Thomé József), c) De édes a csókod .. (Várady Aladár), 2. a) Letépi a vihar a iák levelét... (Várady A.), b) Lehull virága már a nyárnak . .. (Thomé). r) Kacagó mezőkön . . . (Várady A.), d). A cse­resznye napsugáron . . . (Várady Aladár). 6.00 Molnár Géza: „A ma­gyar kerékpáros port­ról". 6.35 Teöreökné Arányi Má­ria: ..Mondák a kuruc világból". 7.00 A Magyar Kádió Újság félórája.. 8.00 Hangv. 1. a) Schumann: Papiilon, b) Chopin: Nocturno, e) Siklós: Scherzo (Pázmány Gy.). 2. a) Cherubini: Ave Maria, b) Brahms: Wie­genlied, c) Brahms: Der Schmidt (Aczél M.). 3. a) Schubert: D-dur szona­tina, b) Schumann: Träumerei, c) Zsolt Nán­dor: Szatir és Dryád (Neumann L.). 4. a) Tos. ti: Sercnata, b) Radnai: Kis ballada, c) Hubay: Rózsabokor (Aczél M.). 5. a) Brahms-Joachim : Magyar táncok, b) De­bussy: En bateau, c) Tor Aulin: Gavotte és Mu­sette (Neumann L.). 6. Pázmány György szer­zeményei : a) Souvenir, b) Nászdal, c) Scherzo, d) Bagatel. (Előadja a szerző). 9.30 Hirek. Utána: Magyari Imre ég cigányzenekara. 11—1 Jazzband. KÜLFÖLDI MŰSOR SZOMBATON. 11.00 11.30 12.30 1.30 2.00 3.C0 3.30 4.00 4.15 4.20 4.30 4.CO 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 Bécs 517.2 (7) Hangv. 5.00 Königsberg 329.7 (1.5) 5.10 Hangv. Hamburg 394.7 (10) 7.00 Hangv. Münster 241.9 (3) Cite- 7.00 ra-hangv. Róma 449 (3) Hangv. Zűríoli 494 (4) Hangv. Frankfurt 428.6 (9) 7.45 Ifj. előadás. Bern 411 (6) Hangv. Béos 517.2 (7) Hangv. 8.00 (Herold. Humperdinck. Heinz. J. Strauss. Hahn, Steinschneider, Komzák, 8 30 E.vsler.) 8.40 Milano 315.8 (1.5) Hangv. Breslau 322.6 (10) Hang- 9 00 verseny. Königsberg 329.7 (1,6) Operettek. 10.00 Prága 3ZS.9 (5) Hangv. 10 05 (Bach Mozart, Beetho- 10.15 ven Brahms). 10.20 Lipcse 365.8 (4) Hangv. Frankfurt 428.6 (9) 10.30 Hangv. 10.45 Berlin 483.9 (10) Hangv. 11.30 München 535.7 (5) Hangv. Bern 411 (6) Hangv. Nápoly 333.3 (1.5) Hang. verseny. Zürich 494 (4) Harang­játék. Brünn 441.5 (3) Hangv. (Rossini, Mozart. Lam­pe. Grieg. Jungmann, Gilbert). Bécs 517.2 (7) ..Das Schwalbennest" (Gra­nlchstaedten operettje). Stuttgart 379.7 (10) Stambnl rózsája (Fali operettje). Varsó 980 (10) Hangv. München 535.7 (5) Die Zauberflöte (Mozart) Prága 348.9 (5) Adieu Mimi! (Benatzky ope­lettje). Lipcse 366.8 (4) Táncz. Bern 411 (6) Táncz. Breslau 322.6 (10) Tá Icz. München 535.7 (5) Hangv. Varsó 980 (10) Jazzb. Milano 315.8 (1.5) Jazzb. Caventry 1600 (25) Táncz. GUDAPE3T VASARNAPI 9.15 Újsághírek, kozmetika. 4 10X0 Református istentiszte­let. Di-, Ravasz László püsnök prédikál. 11.10 Biblikus matiné. 1. Schubert: Kyrie. Estey Organon előadja Wei­gerth Aladár. 2. Sik Sándor tanár előadása. (Az uj testamentumból ' részleteket mondanak el Harsány! IIa és Somló István). 3. Haydn: KriBZ- 6. tus hét szenvedése, óra­rórium. Kstey Organon 6. előadja Weigprth Aladár 7, 1200 Szimfonikus hangv. Ve­zényel Unger Ernő. 1. Liszt: Angelusz. 2. Volk­rnann: D-moll szerenád. A gordonkaszólót .iátsza Roth György. 3. a) Bach: Air. b) Händel-Hubay: Larghetto. Elő­adja: Fischer Ilonka. 4. Volkmann: F-dur szere­nád 4 tételben. 1.25 Időjárási. Utána: Nö­vényvédelmi előadás. 3 30 özv. Sebők Zsigmondné Sebők Zsigmond: ..Mac­kó ur utazásai"-ból ol- 10, vas fel. MŰSORA 555.6 (3). .30 Másfélóra könnyű zene. (Zenekari hangv.) 1. Fe­kete: Magyar induló. 2. • Kehler: Komikus nyi­tány. 3. Komzák: Vi­dám induló, egyveleg. 4. Zerkovitz: Aranyeső, nyitány. 5. I'éfchy: Stttx ur kalandjai. 6. Kál­mán: Tatárjárás, kerin­gő. 7 Bachó: Szánká­zás, galopp, .15 Dr. Donna Sándor ..Far­sangi népszokások". .50 Sporteredmények. .00 ..Diákszerelem". (Utrech­, ti diákok). Innocent. An­dai és Buday operettje Rákosi Viktor regény­alakjairól. kamarazenei kísérettel. Személyek : (László Imre, Matány Antal. Verbőczy IIa, Sasa Oly, Lengyel Jó­zsef. Komlóssy Ilonka, Koloss Ernő, Forgács Jenő. Tiszay Andor. Zó­lyomi Jenő. Schuller Jó­zsef, Fényes Adél, Ra­gályi Elemér. Bíró Ró­zsi). Utána: Hirek. .00 liachmann jazzb. KÜLFÖLDI MŰSOR VASÁRNAP. 8.30 8.30 9.15 10.30 10.30 10.30 11.00 11.00 11.00 11.30 12.00 1.00 1.45 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Lipcse 365.8 (4) Orgo- 4.30 nahangv. Frankfurt 428.6 (9) 4.30 Ünnepi hangv. Hamburg 394.7 (10) 5.00 Hangv. 5.00 Bios 517.2 (7) Orgona-' hangv. (Bach. Fuchs). 6.00 Prága 348,9 15) Matiné, Róma 422.6 (3) Egyházi 6.00 zene. Bern 411 (6) Hangv. 7.30 Zürich 494 (4) Hangv. Bécs 517.2 (7) Hangv. 7.30 (Beethoven. Brahms. 8.00 Moeer, Bruch). Stuttgart 379.7 (10) 8.00 ünnepi előadás. 8.15 Frankfurt 428.6 (9) Operák. 8.00 Bern 411 (6) Hangv. Hamburg 394.7 (10) 8.30 Hangv. 8.30 Varsó 980 (10) Hangv. Bécs 517.2 (7) Hangv. 8.30 (Komzák, J. Strauss. Rot­schiid, Suppe, Lehár, 8.50 Bizet. Kálmán, Schu- 9.00 bcrt-Berti, O. Strauss, O.OO Benes, Dre-Müniter 241.9(3) Hang­verseny. Münchsn 535.7 (5) Hang­verseny. Róma 449 (3) Jazzb. Frankfurt 428.8 (9) Ifj. előadás. Breslau 322.6 (10) „Will­kür". Berlin 483.9 (10) „Wal­kür". Königsberg 329.7 (1.8) ..Luxemburg grófja". Bécs 517.2 (7) Traviata. Langenberg 468.8 (60) ,.A bolygó hollandi". Prága 348.9 (5) Hangv. Lipcse 365.8 (4) Katona­zene. 535.7 (5) Hang­(6) Hangv. 389.6 (3) Hang­(9) 329.7 (1.5) 10.00 R. Stolz, scher). Königsberg Hau gv. Frankfurt Hangv. Brünn 441.2 (3) Hangv. 428.6 (9) 10.20 10.30 10.30 München verseny. Born 411 Toulouse verseny. Frankfurt 428.6 Robert Koppel-est. Zürich 494 (4) Operettek. Róma 449 (3) Hangv. München 535.7 (5) „Ra­hab" (Franckenstein operája). Königsberg 329.7 (1.5) Táncz. Lipcse 365.8 (4) Táncz. Varsó 980 (10) Jazzb. Breslau 322.6 (10) Táncz. Előadás a rádióról a Tisza István-Körben. Dr. T o­m i t x Iván egyetemi magántanár kitűnően sikerült rádióelőadást tartott a Tisza István-körben. Tömíts is­mertette a rádió történetét és szemléltető előadás kere­tében minden rádióval kapcsolatos kérdésről beszélt. Uj adóállomások Afrikában. Egy casablancai rádió­amatőr az ottani postaigazgatóság "támogatásával Ca­sablancában 3 kw.-os adót rendezett be. Az állomáB hullámhossza 305i4 m. Karthagoban (Tunis) is beren­deltek egy Broadcasting-állomSst; teljesítménye 2 kw., hullámhossza 1800 m.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék