Pesti Hírlap, 1927. május (49. évfolyam, 98-122. szám)

1927-05-11 / 106. szám

10 — Hatalmas felhőszakadás Pécsett. Pécsről je­lenti a Pesti Hírlap tudósítója: Kedden olyan ha­talmas felhőszakadás volt Pécsett, aminőre évek hosszú sora óta nem emlékeznek. A Mecsekről ha­talmas kődarabokat, egész fákat sodort magával a három órán át tartó vihar. A városra zúduló hatal­mas víztömeg valóságos drrnz-jelleget öltött. A for­galom teljesen szünetelt. Az esti órákban is csak rögtönzött hidak segítségével próbálják a forgalmat lebonyolítani. A hatalmas áradás óriási károkat oko­zott, főként a város déli részén. A báró Bánffy Dezső­utcában mutatkozott legsúlyosabbnak a felhőszaka­dás hatása. Az ittlevő házakba a víz betódult, úgy­hogy a lakosokat a földszintről az emeletre kellett átköltöztetni. — Kitüntetések. A „Nemzetközi Embervédelmi Ki­állítással" kapcsolatban Hindenburg német birodalmi el­nök dr. Lukács György v.lett- ny. miniszternek a német vöröskereszt díszjelvény első, dr. Scholtz Kornél állam­titkárnak, dr. Nékám Lajos egyetemi tanárnak, dr. Deutsch Ernő igazgató-főorvosnak, a kiállítás tudományos része igazgatójának és Balla Sándor, a Wander-gyár vezér­igazgatójának a másodosztályú német vöröskereszt dísz­jelvényét adományozta­ — A drezdai „Deutsches Hygiene-Museum" dr. Deutsch Ernő igazgató-főorvost érdemei elis­meréséül „Tudományos tanácsadójává" terjesztette fel. — Ugyanez alkalommal Horthy Miklós kormányzó kiváló német szakembereket tüntetett ki a magyar vöröskereszt díszjelvényével, a kitüntettek közül mint különösen érde­meseket kiemeljük a drezdai „Deutsches Hygiene-Mu­seum" elnökét, Blücher főpolgármestert és a múzeum ki­váló igazgatóját, Seiring kormánytanácsost. — Újabb alapítványok a Bethlen Gábor-ház javára. Az Országos Bethlen Gábor­ Szövetség ifjúsági otthont kí­ván létesíteni Budapesten, „Bethlen Gábor-Ház" néven. Erre a célra a dunamelléki református egyházkerület legutóbb felajánlott százmillióján kívül a következő na­gyobb adományok érkeztek: fejér vármegye százmillió, Pest vármegye ötvenmillió, Hajdú, Szatmár, Ugocsa, Be­reg, Szabolcs, Ung,­­Tász-Nagyk­un-Szolnok vármegye tíz­tiz­millió, Budapest Székesfőváros és Debrecen egyen­ként ugyancsak tízmillió, Abaúj-Torna vármegye, Békés vármegye és Csongrád vármegye, valamint Nagykőrös vá­ros két-két millió, Győr, Moson, Pozsony vármegye, va­lamint Komárom és Esztergom vármegye egy-egy millió. — A fogadalom. Pazar estély. Még pedig nem min­dennapi alkalomból: a háziurat immár jogerősen föl­mentették a csalárd bukás bűntettének vádja alól. Nagy­számú vendégsereg gyűl össze a kivilágított termekben, köztük az ügyben szerepelt mentő tanuk is. Pompázó hölgyek. Lehetőleg sok és mély, sőt még mélyebb de­koltázs. A bőséges vacsora alatt felköszöntőkben sincs hiány. A gazdagon honorált védőügyvéd a háziurat kö­szönti föl, amire az meghatottan válaszol. A hallgatóság is meg van hatva s megilletődött néma csendben figyeli szavait: —­ Kedves barátaim! A szerencsésen lefolyt pör izgalmai borzasztóan kimeritettek és el is határoztam, hogy ilyen izgalomnak többé ki nem teszem magamat. Soha többé eszembe se jut, hogy hitelezőimet megkáro­sítsam. íme, ünnepélyes fogadalmat teszek, esküszöm ... Nem fejezhette be a szónoklatot. Tenyeres-talpas cselédleány ront a szobába, lelkendezve, feldúlt ábrá­zattal:­­ — Nasságos úr! Nasságos úr! . . . Ég az áru­raktár! A férfiak ijedten felugrálnak, az asszonyok sikol­toznak, minden tekintet a háziárra tapad. Az pedig vé­gigsimítja hosszú vörös szakállát és szemhunyorítás nélkül nyugodtan folytatja, ahol elhagyta. •— Igen . . . Esküszöm, hogy most történt utoljára... (Opius). — Első országos református nagygyűlés. A vallásos élet mélyítésére alakult Hit és Szolgálat Mozgalma nagy­gyűlésen fogja egyesíteni a magyar református társadal­mat május 21-én és 22-én. A nagygyűlésen, amely ebben a nemben első, részt vesznek a kálvinista egyház összes püspökei és az első országos református nagygyűlés meg­nyitó­ napján leplezik le Hegedűs Sándornak, a néhai nagynevű kereskedelemügyi miniszter és a budapesti re­formátus egyházközség főgondnokának arcképét. — Kádár Béla: Májusfa. A magyar népdalköl­tés tiszta, hamisítatlan hangjai csendülnek meg azokban a dalokban, amelyek Kádár Béla nótater­mő Májusfáján születtek. Ez a májusfa igazán a magyar föld talajából nőtt; ezek a szép, többnyire búsongó dalok, mintha csak a Tisza-Duna ligetek mentén születtek volna, nem a főváros kőfalai kö­zött. Semmi mesterkéltség nincs bennük; Kádár Béla hegedűjén úgy szólalnak meg, amint azt isten­adta tehetsége sugallja. A szép dalokhoz a szerző szép szöveget is írt, amelyek pompásan simulnak, ölelkeznek egymással: bizonyára költőjük lelkéből egyszerre termettek elő. A Májusfa termése bizo­nyára mindenfelé sok gyönyörűséget fog szerezni. A kedves dalfüzet Liber Endre székesfővárosi tanács­noknak van ajánlva. — Rejtélyes öngyilkosság. Szarvasról jelentik: Szabó István ötvennyolc éves mezőberényi gazdálkodó ko­csijával és lovaival több mint egy héttel ezelőtt eltűnt. A napokban került haza gyalogosan ókerti lakására és midőn felesége megkérdezte tőle, hogy hol volt, hol van a kocsija, lova, szó nélkül besietett a szobájába, az ajtót magára zárta és nagymennyiségű légkőoldattal megmér­gezte magát. A gyorsan előhívott orvosok gyomormosást alkalmaztak, az öngyilkos rövid időre magához is tért, végrendelkezett és rejtélyes eltűnéséről annyit mondott, hogy Köröstarcsán egy kocsmában eladta kocsiját, lovait, a pénzt vagy ellopták tőle, vagy elvesztette és szégyené­ben nem mert hazamenni. Szabó István a vallomás után újból elveszítette eszméletét és pár perc múlva meghalt. A csendőrség megindította a nyomozást a titokzatos ügyben.­­ A rendőrség egy furfangos szélhámost keres. A budapesti főkapitányságra több feljelentés érkezett arról, hogy egy 24 év körüli barna hajú, borotvált arcú, szikár termetű, barna szemű, tiszta arcú, jó fellépésű fiatalem­ber már sokakat megkárosított. Áldozatait a vagyonos emberek közül szedi. A kiszemelt ember lakására annak távollétében megy, az otthon talált cselédnek azt mondja, hogy a gazdája szabója küldi, beszélgetni kezd vele, vi­szonyait kifürkészi. A károsultak telefontulajdonosok, mert csalásában a telefon fontos szerepet játszik. Eltá­vozása után felhívja a lakás telefonját, a gazda nevében beszél, utasítja a szobalányt, hogy melyik ruhát készítse ki a szabó részére, megkérdezi, van-e nála pénz, ha nincs, v ..• a szomszédoktól kérjen 40—50 pengőt és a pénzt a ruhával együtt adja át szabója alkalmazottjának. A te­lefonálás után 15—20 perc múlva most már újra a la­kásba megy, kéri a kikészített ruhát, pénzt, azzal eltá­vozik és többé nem jelentkezik. A főkapitányság felhívja a közönséget, hogy ha a szélhámos valakinél jelentkezik, úgy adják át a legközelebbi rendőrőrszemnek. — Templomszentelés a megszállott Aradon. Az aradi új református templomot és az ide beépített új orgonát most szentelte fel Sulyok István püspök. Az aradi refor­mátus közönség a templom- és orgonaalap három millió lej-es költségvetését közadakozásból hozta össze. PESTI HIRLAP 1927 május 11. szerda. Furcsa embertípusok* (Gáspár rajza) Hazánkban ismét érdekes jelenségre bukkan­tak. A füleharapó Szanicsek fantaluszra és fiára. Egyidőben fönt élt az ugorkafán, de most onnan is lecsúszott. (Tudós professzor Bud és társai figyelmébe.) — A majomemberek. — RADIO. A teljes heti részletes műsort a Pesti Hirlap pénteki rádió-ujságjában közöltük. BUDAPEST SZERDAI MŰSORA 55S.6 (3), 9.30 és 12 Hírek. 1 Időjárás. 3 Hírek. • Mesedél­után. 5 Időjárás, utána szimfonikus hangverseny (Beetho­ven, Meyerbeer, Gounod, Thomas, Hubay). 6.25 Előadás. 6.50 A Magyar Rádió-Újság félórája. 7.30 Magyar nóta­est. 9.20 Gramofon és tánczene. BUDAPEST CSÜTÖRTÖKI MŰSORA 555.6 (3). 9.30 Hírek. 11 Ultrafon-hangverseny. 12 Hírek. 1 Időjárás. 3 Hírek. • Kabók Győző ifjúsági előadása: „Magyar költők rehiekei." 5 Időjárás. Utána a Király­ Színház zenekarának hangversenye (Sidney Jones, Oscar Strauss, Carl Zeller). 6.20 Ádám Éva novelláiból olvas fel. 7 „Falstaff." Előadás után hírek és lóversenyeredmé­nyek. Utána jazz-band. MRY HANGSZÓRÓCSÖ I KITŰNŐ. TORZÍTÁSMENTES ERŐSÍTÉS Newyorki devizazárlat. Newyork, máj. 10. Berlin • London . Amsterdam Párizs Brüsszel « Milano­­ Madrid . Zürich , 2370.— 485.875 4002.— 386.75 1389.50 537.— 1766.— 1923.— Stockholm Oslo Kopenhága Wien Budapest Prága Belgrád . 2675.— 2582.— 2668.— 14.125 17.45 296.25 176.— Newyorki gabonatőzsdei zárlat Newyork, máj. 10. Buza 2-es redw. . 154.125 Rors western IX. . 121.50 Buza 2-es hardw. . 158.875 Takarmányárpa . 97.125 Buza 2-es mix. dur. —.— Teng. western II. . 93.125 Buza l-es north, man. 169.— Liszt first spr. clear 675—700 Chicagói gabonatőzsdei zárlat. Chicago, máj. 10. Zab májusra . • 48.25 „ juliusra . . 48.75 „ szeptemberre . 45.875 Bors májusra . . 109.— „ juliusra . . 106.876 m szeptemberre . 98.76 Buza májusra . . 141.876 ,. juliusra . . 135.125 ,. szeptemberre . 133.625 Tengeri májusra 79.375 m juliusra . . 84.— m szeptemberre . 87.25 Házasság és — hivatal. Férjemuram hazajő a hivatalából vagy a boltjából, amikor is kényelembe helyezkedve, új­ságját olvasva várja, hogy az ebédhez vagy va­csorához telepedhessék. Ha pedig a feleség is részt vesz a kenyérkereső robotban, mielőtt el­menne, intézkedik a háztartás dolgában, utasítá­sokat ad a cselédjének, s hazatérve nosza siet a konyhába, ahol jó, ha nem egészen neki kell az ebédet vagy vacsorát hamarosan az asztalra va­rázsolnia. S ezt jókedvvel kell elvégeznie, mert dirmegni-dörmögni csak a férjnek van joga . . . Ez a különbség a férj és feleség megterhelése kö­zött a házasságban. Bizony elég igazságtalanság van ebben a nők rovására. De mikor az általá­nos, siralmas gazdasági helyzet nemcsak nálunk, de világszerte a nőt is arra kényszeríti, hogy ő is vállára vegye az igát a kenyértermő, gyakran nagyon is kemény barázdákon. Ilyen körülmé­nyek között egyáltalán nem az asszonyok érde­kében beszéltek mostanában az angol alsóház ama szónokai, akik amellett fejszéztek, hogy a közhivatalokat viselő nőket el kell bocsátani szol­gálatukból, ha férjhez mennek, mert a házasság úgyis igénybe veszi minden testi és lelki erejüket, tehát kívánni se lehet tőlük, hogy még hivatalu­kat is pontosan ellássák. — Na hát szépen meg­köszönik ezt a furcsa pártfogást az asszonyok, akiknek a háztartásuk egyensúlyát billentené föl ez a jóakarattól csepegő indítvány! Meg is adta ezeknek a képviselő uraknak a szájuk izét Lady Astor, az alsóház kitűnő hölgytagja; angol létére ugyancsak­ magyarosan odaborsolt keményen, hogy az asszonynak ikergyermekei születhetnek, mégis jobban el tudja látni parlamenti kötelessé­gét is, mint nagyon sok férfi. Elég szomorú, elég fölháborító, hogy mai gazdasági viszonyaink kö­zepette az asszonyok nem maradhatnak az ott­honuk körében, de ki kell állniok a férfiak csata­sorába! De ott is emberül megállják a sarat, — elég volt tehát az ostoba beszédből, hogy a nőnek csak odahaza, a konyhában, vagy a gyerekszobá­ban a helye! — Ilyen harciasan tüzelt asszony­testvérei nevében a kitűnő lady, amire a parla­ment, elenyésző kisebbség kivételével, napirendre is tért az indítvány felüli Feltételezzük, hogy az indítványozó és a mellette felszólalók agglegények voltak, akik megérdemlik, hogy soha se kapja­nak feleséget, vagy ha kapnak, hát az vegyen raj­tuk szigorú megtorlást a munkájukban, képessé­geikben lebecsült asszonyokért... — Sas Ede: A megújrázott élet. A novellás­könyv, mely ezt a címet viseli, még azoknak is kel­lemes meglepetés, akik Sas Ede munkáit, írói tevé­kenységét jól ismerik. Egészen elsőrangú, rendkívül friss kötet. Olyan elbeszélő munkája, aki minden­hol, az élet mezein épúgy, mint a fantázia színes világában friss, ötletes, kedves meséket tud találni. Az ideális novellák ezek: mindegyikben egy-egy re­gény témája tömörül össze. Sas Ede rendkívül ele­venen tud mesélni; érdeklődésünket első pillanatban megfogja s többé nem is lankad figyelmünk, utolsó soráig. Minden elbeszélése tökéletes kerekded épít­mény és különösen meglep az a sokféleség, külön­bözőség, mely a novellákat jellemzi, a mély tragi­kumtól a legvidámabb hangulatokig. Nehéz lenne megállapítani, mely elbeszéléseit illeti elsősorban a pálma: azok, amelyekben könnyednek látszó hu­morba bújtatja a mai életnek, a mai élet jelensé­geinek szatíráját , vagy azok, amelyeket a közép­osztály vagy a gentry-életből merítve, nagyszerűen eleven, igaz és feledhetetlen emberi rajzokká, meg­ható és megkapó életigazságokká növel. Époly szó­rakoztató, mint értékes elbeszéléseit finom, tiszta, magyaros stílus jellemzi és oly állandó mosoly, amely külön ajándék a mai fáradt, ideges, annyi bajjal küzködő olvasónak. A szép kiállítású könyv, az író arcképével és életrajzával, a Petőfi Társaság centennáris kiadványai sorozatában Singer és Wolf­ner kiadásában jelent meg. — Ismeretterjesztő előadás. Manninger Rezső, a Bu­cka­pesti Állatorvosi Főiskola tudós tanára, kedden elő­adást tartott az Országos Közegészségügyi Egyesületben ,,Az állatok gümőkórja, vonatkozásban az ember tuber­kulózisával" címmel. Az előadó utalt a húsevő háziálla­tok (kutya, macska), valamint a szobai díszmadarak (papagáj és kanári) gümőkórjának jelentőségére, mert gyakorlati szempontból az embereknek, különösen a gyer­mekeknek a gümőkóros fertőzéseinél az összes háziálla­tok közül ennek az állatfajnak van a legnagyobb jelen­tősége. — Olaszország kábelösszeköttetése Barceloná­val és KataloniávaL Rómából jelentik, hogy az olasz kábelhajó Barcelona felé tengerre szállt, hogy a Porto-Danzio—Barcelona—malagai kábelvonal má­sodik részét lefektesse Ezzel Olaszország közvetlen jó összeköttetésre tesz szert Barcelonával és Kataló­niával. Tervbe vették Olaszországnak az Azori-szige­tekkel való közvetlen kábelösszeköttetését is, hogy az Azori-szigetek, Malaga és Olaszország közti köz­vetett összeköttetést tehermentesítsék. — Református lelkészbeiktatás. A sajókereszturi régi református gyülekezet újonnan választott lelkipász­torát, Berecz Józsefet, Nádházy Bertalan diósgyőri lel­kész, esperes­ megbízott és Kun András világi aljegyző vasárnap, 8-án meleg ünnepség keretében iktatta be hi­vatalába. — A berlini női rendőrség, Berlinből jelentik: A berlini rendőrfőnökség női rendőrségét most női vezetés alatt a bűnügyi osztály külön alosztályában foglalták össze. Az alosztály fő feladata, hogy a rendőri illetékes­ség keretében oly gyermekeknél és fiatalkorú nőknél, aki­ket saját vagy más személyek büntetendő vagy ártalmas magatartása veszélyeztet, a gyermekbíróságok tevékeny­ségét kiegészítő preventív munkát végezzenek. Az alosz­tály vezetője, Wicking bűnügyi rendőrtanácsosnő, vala­mint a többi női rendőrtisztviselő gyakorlati előképzett­séggel bír.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék