Pesti Hírlap, 1927. május (49. évfolyam, 98-122. szám)

1927-05-21 / 115. szám

1927. május 21., szombat. PESTI HIRLAP 11 — A Nemzetközi Aero Szövetség elnökének ün­neplése. Pénteken déli fél egy órakor gróf de la Vaulx tiszteletére dezsőné volt a Gellért-szálló sza­lonjában. A polgármester képviseletében dr. Lob­mayer Jenő tanácsnok üdvözölte a kiváló vendéget. Beszédében megemlékezett arról a leláncoltságról. amelyben mo.-: a magyar aviatika sínylődik. Gróf de la Vaulx megértő és meleghangú válaszában Budapest fejlődésére és a magyar repülősport szebb jövőjére ürítette poharát. A villásreggelin, amelyen gróf de Vienne budapesti francia követ is megjelent, a magyar repülés legkiváló képviselői vettek részt. A francia követség gróf de la Vaulx tiszteletére csü­törtökön vacsorát adott, amelyen József Ferenc kir. herceg is, mint a Magyar Sport és Aero-Szövetség elnöke, megjelent és meglátogatta de Vienne fran­cia meghatalmazott minisztert és feleségét. A vacso­rán megjelentek Walko Lajos külügyi és Hcrrmann Miksa kereskedelmi miniszter, dr. Sipőcz polgármes­ter, gróf Wilczek, a Magyar Légiforgalmi Társa;-1 ' elnöke és az Aero-Szövetség alelnökei, de Vregille, Gueyraud, Brillat és még sokan. — Mikor az anyakö.iyves téved. Történt pedig 1913 ÉV novemberében, Brüsszel városiban, hogy Albert Rosen az anyakönyvvezető elé vezette bájos aráját, Jean no Jaqueíine Lepaje kisasszonyt. Hogy, hogy nem, szórako­zott volt-e az anyakönyvvezető vagy nagyon sietett: elég az hozzá, hogy az uj feleség nevét Jeanne Jaqueíine helyett csak Jeannenak vezette be Hymen könyvébe, amit a je­gyáspár nem vett észre- Nem is lett volna ebből a hibából eemmi baj, ha nem lett volna az uj asszonynak egy nővé­re, akinek csak Jeanne a neve. De mikor aztán a háború alatt Rosenné asszonynak azonossági bizonyítványra volt szüksége, annak kiadását az anyakönyvi hivatalban kere­ken elutasították: — Micsoda ? Hogy ön a Rosen Albert felesége? Hollói Hiába esküdözik: azt 'mi jobban tudjuk! ön bizonyosan valami szélhámosságot akar elkövetni ! Jeanne Ltpage azután, az állítólagos feleség, 1919-ben egy elmegyógyintézetben meghalt. Nővére javára élet­biztosítást kötött, de a biztosító társaság vonakodott azt kifizetni az anyakönyvnél támadt zavar folytán- A házas­pár azóta évek során át mindent elkövetett, hogy a dol­got tisztázza, igazát bebizonyítsa, mig végre most sikerült az ügyet tisztába hozniok. S a napokban felhívást kaptak, liogy jelenjenek meg újra az anyakönyvi hivatalban, ahoi kijavították a hibát és uj okiratot adtak nekik, arról, hogy Jeanne Jaqueíine valósággal törvényes házas­társa a férjének. Mert ugyanis eddig is az volt — csak az anyakönyv szerint nem . . . — Szombaton vívják meg a döntőmérkőzést „Budapest bajnokságáért" a BBTE tenniszversenyén. A BBTE. tenniszversenyén a döntőbe Luppu és dr. Jacobi jutottak. Jacobi az elődöntőben biztosan győ­zött a szerdán pompásan szereplő Krepuska ellen. A döntőt szombaton délután tartják meg. — Hirek a sakkvilágból. A newyorki világsakkmes­terversenyen tudvalevően Maróczy Géza, mint a verseny vezetője, szerzett elismerést. Ezután Maróczy nagymes­tert a newyorki Manhattan-Chess Club bajnoki verse­nyére hivták meg. E versenyen a Manhattan Chess-Clul) és a Hungárián Chess Workers válogatott játékosai in­dultak. Különös érdekességet adott a newyorki verseny­nek Kashdan hindu bajnok részvétele. Abraham Kup­chik newyorki világmesternek az elmúlt évben egyik amerikai versenyen sikerült Maróczyt az első helyen meg­előzni. Maróczy a mostanában befejezett Manhattan-Chess Club bajnoki versenyén revánsot vett s elfoglalta az első helyet. Az első díjjal járó bajnoki cimet Maró­czy Géza nyerte, játszmavesztés nélkül. A :násodik helyre A. Kupchik került. Harmadik a hindu Kashdan. A helye­zések sorrendjében Horovitz, Steiner, Pinkus következ­tek. A verseny magas színvonalát mutatja, hogy Tenner csak tizedik lett. E verseny egyébként jó tréning volt Maróczy részére, ki a juniusi kecskeméti nemzetközi mes­terversenyen biztos induló. — A kecskeméti nemzetközi verseny rendezőbizottsága nevében Tóth László szer­kesztő következő távirati tudósítást küldte: Niemzovics dán nagymester feltétlenül Indul a junius 25-én kezdődő kecskeméti versenyen. Most jött meg végleges válasza, melyben felajánlott feltételeinket elfogadja. Ezzel verse­nyünk jelentősége sokat emelkedett. Biztosan indul ver­senyünkön Colle Edgár belga bajnok is. — A Zuglói Sakkor csapata az 1927. évi II. osztályú csapatbajnoksá­got megnyerte, amennyiben a döntő mérkőzésen 9—C arányban győzött a Ferencvárosi Munkás-Sakkor csapata ellen. A Zuglói Sakkor csapata tehát az első osztályú csapatok sorába lépett. A Cukrászok Sakköre és a Fe­rencvárosi Munkás-Sakkür csapatának mérkőzése 7 és fél —7 és fél arányban eldöntetlen. E mérkőzést tehát va­sárnap a Hébel-kávéházban délután megismételik. E döntő mérkőzés győztese szintén az első osztályba kerül. — A londoni nemzetközi versenyekkel kapcsolatos feladvány­verseny háromlépéses osztályainak dijai: 6, 4. 2 font, a kétlépéses osztály dijai: 4, 3 és 2 font. Aki a feladvány­verseny megfejtési versenyén részt óhajt venni, junius l-ig 5 shilling nevezési dijat tartozik űzetni, amelyért a „Chess Pie //."-t is megkapja. A megfejtési versenyen minden 100 résztvevő után 10 dijat tűznek ::i 6—fél shil­lingig. A Magyar Sakkszövetség a résztvevő magyar fel­adványszerzőket egy-egy „Chess Pie II." példányával fogja jutalmazni. — Ostendében augusztusban rende­zendő nemzetközi mesterversenyen öt belga és hét kül­földi mester vehet részt. — Dugulás és aranyeres bántalmak, gyomor és bélzavarok, máj- és lépduzzadás, hát ós derék­fájás ellen a természeladta »Ferenc Józse.« kese­rűvíz naponk nt többször bevéve, hithatós segít­séget nyújt. Tudományos megfigyelések beigazol­ták. hogy a Ferenc József viz alhasi megbetege­dések eseteiben gyors .n és mindig enyhén hat. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban ós lüszerüzletekben. A kövérség mint válóok. A puritán Svájc legpuritánabb városának, az ősi St.-Gallen-nek törvényszéke, a véletlen gú­nyos szeszélye folytán. abba a furcsa helyzetbe került, hogy Ítéletet kellett mondania egy olyan válópörben, amelynél, hogy ugy mondjuk, mo­dernebb és kényesebb még a párizsi törvényszék elé sem kerülhetett volna. Egy férj ugyanis váló­pert indított felesége ellen, azzal az indokolással. hogy az asszony — elhízott. Amikor feleségül vette, — mondja a férj keresete —* széptermetü nő volt, aki azonban ma városszerte ismeretes rendkívüli kövérségéről és ö — a férj — nem sze reti a kövér nőket. Ha ez a válóper Párizsban kerül a bíróság elé, nem lehetetlen, hogy a meg­értő francia biró kimondja a válást. Viszont, mi sem termeszelesebb, mint az. hogy a szigorú er­kölcsű svájci biró visszautasította a férj válókere­setét. többek közt azzal az indokolással, hogy amikor férfi és nő házasságot kötnek, akkor jó­ban és rosszban va'ó összetartásra tesznek foga­dalmat és igy az elhízás. akármily kellemetlenül érintse is ez a férjet, — nem lehet válóok. Hogy melyik bírónak, a svájcinak, aki ekként ítélt, vagy a franciának, aki talán máskép ítélt volna, hogy tehát a törvénytudók meggyőződésén ke­resztül szemlélve, melyik nép erkölcsi felfogásá­nak van igaza, arról ne vitatkozzunk. Cseppet sem csodálatos ellenben, hogy a svájci biró nem tanúsított a kövér hölgy férjével szemben több megértést és — mondjuk ki magyarán — méltá­nyosságot. Mert megértésről és méltányosságról csak a férjjel kapcsolatban beszélni: az éremnek csupán egyik fele és szinte halljuk n&olvasóínk haragos megjegyzéseit: igazi férfiszempont . . . Hiszen itt van az asszony is, akinek elég baj, hogy éppen most, a soványság diadalmi korsza­kában, kellett elhíznia, nem is szólva arról, hogy emiatt még házasélete is tönkrement. Es ha a férj­jel szemben megértést és méltányosságot kívá­nunk ilyes esetben, ugyanezt biz myára a feleség is megérdemli. l\'os hát, — kinek adjunk igazat? Az asszonynak, akinek a svájci biró ítélete már igazat adott, vagy a férjnek. Be kell vallanunk,— őszintén örülünk, hogy nem vagyunk bírák és ebben a problémában nem kell döntenünk. (—) — Haypál Benő halálának évfordulója. A budai ref. egyház parochiális tanácsa folyó hó 16-án dél­után 4 órakor, Haypál Benő lelkész halálának év­fordulóján, tartott ülésében kegyelettel emlékezett meg felejthetetlen első lelkipásztoráról és első gond­nokáról, majd örökös tiszteletbeli elnökéről, dr. Da­rányi Ignácról. A parochiális tanács ülésén megje­lent dr. Némethy Károly, a budapesti egyház fő­gondnóka, Takáeh László. Balogh Gábor, dr. Németh Béla, Jalsovíczky Sándor, Hegyi Dezső. dr. Neu­schloss-Kníisli Kornél presbiterek s a paroch'ális tanács tagjai csaknem teljes számban. A. parochiális, tanács Balogh Gábor h. gondnok indítványára a gyűlés után testületileg kereste fel Haypál Benő lelkész sírját, ahol a nagyszámban egybegyűlt hívek előtt Haypál Béla lelkész tartott beszédet, Balogh Gábor h. gondnok pedig-kegyeletes szavak kíséreté­ben helyezte el a parochiális tanács koszorúját. — Az Egyetemi Mária-Kongregáció tagav.atása. A jézustársasági atyák vezetése alatt álló Egyetemi Má­ria-Kongregáció vasárnap, májtfs 22-én tartja iinnepies tagavatását a kongregációs otthon kápolnájában. Az avatás este C órakor kezdődik. Az tinnepi szertartást Mészáros János prelátus, érseki helytartó végzi. — Hősök emléke. A központi statisztikai hivatal hősi halált halt alkalmazottainak emlékét emléktáblával örökíti meg, melynek ünnepi leleplezése május 29-én, va­sárnap délelőtt tizenegy órakor lesz a hivatal központi épületében (II., Keleti Károly-utca 7.). Az ünnepen az Er­kély Ferenc-Dalkör énekszámai keretében beszédet mond dr. Konkoly-Thege Gyula miniszteri tanácsos, aligazgató. Bakó László, a Nemzeti Szinház tagja alkalmi szavalatot ad elő, majd dr. Kovács Alajos h. államtitkár, a hivatal igazgatója veszi át az emléktáblát. — Esztergom város közönsége vasárnap, május 29-én nagyszabású ünnep ke­retében leplezi le a hősi halált halt fiainak emlékezetére emelt hősi halottak emlékmüvét. Óvatosság éppen a leginkább is­mert készítmények vá­sárlásánál ajánlatos. Ezért vásárlásánál, mindenki védekezzék az utánza­tok ellen és ügyeljen arra, hogy tényleg f valódi Hoechst-i ta­blettákat kapja-e, az eredeti csomagolásban az„M.L.B."-védjeggyel. Kérdezze meg orvosat. — Az első országos református nagygyűlés szombati programmja. Az első országos református nagygyűlés rendezősége, a nagygyűlés résztvevői számára a következő­ket közli: A nagygyűlés szombaton reggel pontosan fél­kilenc órakor megnyitó istentisztelettel kezdődik, a kft napos tanácskozások színhelyén, a Városligeti Iparcsar­nokban. Az istentiszteletet Czeglédy Sándor dunántuli egyházkerületi főjegyző, a Hit és Szolgálat Mozgalmának elnöke tartja. ..Isten dicsőségének szolgálata az anya­szentegyházban" cimen Janka Károly tiszáninneni egyház­kerületi lelkész-főjegyző, országgyűlési képviselő ; „Isten dicsőségének szolgálata a nemzeti életben" cimen Sebestyén Jenő budapesti teológiai tanár ; Risten dicsőségének szol­gálata a gazdasági és társadalmi életben" cimen dr. Victor János budapesti teológiai tanár ; „Isten dicsőségének szol­gálata az egyéni életben" cimen dr. Vass Vince pápai teológiai tanár beszél. Délután félnégy órára a nagygyűlés közönsége a Szabadság-téren gyülekezik, ahol csupán nagy­gyiilísi jelvénnyel lehet résztvenni. A Szabadság-téri irre­denta-szobroknál a nagygyűlés rendezősége által felkért, szónokok mondanak rövid beszédet. Délután öt órátől bét óráig vallásos ünnepélyek lesznek a Kálvin-téri és a fasori templomokban és a régi országházban. A Kálvin-térer* Allier Rezső, a párisi prote.stáns teológia dékánja, Kováts J- István budapesti teológiai akadémiai igazgató tolmá­csolása mellett tart előadást „A francia protestantizmust megmentő lelki erök"-ről, bibliamagyarázatot tart éa imádkozik Harsányi Pál gyomai lelkész, a hékésbánáti egy­házmegye esperese. A fasori templomban ..Református egy­házunk megújhodása az Ige és imádság által" cimmel Be­reczky Albert lelkész, a Hit és Szolgálat Mozgalmának fő­titkára beszél, utána Szász Károly titkos tanácsos, a kép­viselőház volt elnöke „Református gondolat református öntudat" cimmel tart előadást. Bibliát magvaráz és imád­kozik Göde Lajos budapesti püspöki másodfelkész. A régi országház vallásos ünnepélyének rendje: előadást tart: Szabó Imre budapest-fasori lelkész, ezzel a cimmel: ..Re­formátus egyházunk megújhodása az ige és imádság által". Hegedűs Lóránt ny. pénzügyminiszter „A kálvinizmus é« a magyar nemzeti élet" cimmel szól a közönséghez. Bibliát magyaráz és imádkozik: Uray Sándor debreceni lelkész. — Mrs. Corbett Asbey előadása. A Nők Válasz­tójogi Világszövetségének elnöke, Mrs. Corbett Asbey, aki két napja vendége a magyar fővárosnak, pénte­ken érdekes előadást tartott a Tudományos Akadé­mián. Glücklich Vilma, a Feministák Egyesületé­nek elnöke, üdvözölte. Mrs. Corbett Asbey előadásá­ban végigvezette hallgatóit azokon a küzdelmes eveken, amelyek megelőzték a nők választójogi har­cának eredményét, majd hangsúlyozta, hogy a nők­re nagy feladat vár a béke érdekében vivott küzde­lemben. Meg kell teremteni a nemzetközi igazságot A népszövetségi alkotmánynak egyik paragrafusa világosán kifejti, hogy megvan a lehetőség az igaz­ságtalanságok kiküszöbölésére. Reméli, hogy az igaz­ságtalanságokat békés uton lehet majd kiküszöbölni A másik szempont, amiért küzdenek, a nő polgár­joga'. A háború veszedelmét csak akkor vesszük észre, amikor már késő, ezért minden nőnek minden erővel ki kell venni a részét a háború elleni küzde­lemből. Ezután a nemzetközi munkaügyi hivatal ie­lentosegéről beszélt, amelyben több nőnek van szava. A Népszövetség közügyeit intéző bizottságai­ban is helyet foglalnak a nők — Nemzetközi akadémia a műfordítás irodalmi értékének emelésére. Párizsból jelentik: A szellemi együttműködés párizsi intézetének a műfordítás és a nemzetközi irodalmi kapcsolatok rendezése kérdésében tartott szakértői konferenciáján megállapították, hogy a műfordítás irodalmi értékének emelése és megbecsü­lése céljából nemzetközi akadémia alapítandó. Magyar­országot dr. Hankiss János debreceni egyetemi tanár képviselte. A konferencia elhatározta, hogy ennek az akadémiának feladata lesz megállapítani és kiválasztani az egyes irodalmak fordításra méltó termékelt és rámu­tatni az egyes irodalmak elhanyagolásából származó hiányokra. Minden ország irodalmából gyakorlati célo­kat szolgáló bibliográfiákat állítanak össze, külön fordí­tási folyóiratot adnak ki, amely felhívja a kiadók fi­gyeimét a fordításra különösen érdemes müvekre A magyar képviselő javaslatára a bizottság kimondta, hogy a kevésbbé elterjedt nyelvek irodalmáról szóló bibliográfiákban a könyvek cimén kivül azok rövid tar­talmi ismertetése és Jellemzése is közöltessék, ami a magyar irodalom megismertetésének igen alkalmas nenczetközi eszl-öze lesz. — A kifőzök és étkezdések pa­nasza. A kifőzések és étkezők tulajdonosai képviselőik utján panaszt juttattak el szerkesz­tőségünkhöz. Többen panaszol­ják, hogy a Vendéglős Ipartestület igazolványával ren­delkező egyének nyomatékosan felszólították őket. hogy szüntessék meg az étlap szerint való főzést, mert mi­niszteri rendelet jelent meg, mely szerint kifőzések és étkezdék csak egyféle (leves, hus, főzelék) ételt tálal­hatnak vendégeik elé. Figyelmeztették őket, hogy há­rom nap múlva rendőrrel Járják végig a kifözéseket. A kifőzök elmondották szerkesztőségünkben, hogy közel kétezer kifőzés és étkezde van Budapesten többezer alkalmazottal. Ha beszüntetik az étlap szerinti főzést, az olcsón jó étkezést kereső vendégeket elvesztik és ez a körülmény természetesen exisztenciájukat veszé­lyezteti. A mohai Ágnes-iorrás tiszta, földes savanyúvíz az igaz­gatásom alatt Uvő R-ikus-kórház különböző osztályain nagy kiterjedésben alkalmaztatván és magángyakorla­tomban is nyert meggyőződés alapján nllithatom. mi­szerint kitűnő hatásúnak bizonvult a légző-, emész­tési és K4lyag»ervek hurutos bántalmalnál. Dr. Gebhart La;os egjet-írni tanár, a Rókus-kórház v. gazgatoja, Budapest f/ A KÖZÖNSÉG MSNASZXÓVrVS V

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék