Pesti Hírlap, 1928. április (50. évfolyam, 76-98. szám)

1928-04-14 / 85. szám

1928. április 14., szombat. — XI. Pius pápa kihallgatáson fo­gadja a magyar kathoükusokat. A ma­gyar katliolikusok — mint ismeretes — e hó végén indulnak a bíboros hercegprí­más vezetésével Rómába. Az örökváros­ból érkezett jelentés szerint XI. Pius pápa május ó-én vagy 0-án kihallgatáson fogadja a magyar zarándokokat, akiknek a kihallgatás előtt Serédi Jusztinián bí­boros hercegprímás a Szent Péter bazili­kában ünnepies főpapi misét mond. Erre a zarándoklásra még csak pár napig lehet jelentkezni az Országos Katholikus- Szö­vetség központi irodájában (Budapest, IV., Ferenciek-tere 7.). — Uj egyetemi magántanár. A kul­tuszminiszter dr. Bézi István egyetemi tanársegéd, közkórházi adjunktusnak a budapesti Pázmány Péter tudományegye­tem orvostudományi karán a „Fertőző betegségek kórbonctana és kórszövettana“ című tárgykörből egyetemi magántanár­rá történt képesítését tudomásul vette és megerősítette. — Johannita istentisztelet. A ma­gyar Johannita-lovagok éves nagygyűlése alkalmából f. hó 2I-én, szombaton dél­előtt 10 órakor a Deák-téri evangélikus templomban istentisztelet lesz, amelyen Geduly Henrik püspök mondja a szent­beszédet. — A soproni Szent Imre kollégium alapkőletétele. Az a mozgalom, amely cé­lul tűzte ki, hogy a Selmecbányái erdé­szeti és bányászati akadémia menekült katholikus ifjúsága számára Sopronban is Szent Imre kollégiumot létesít, sikerrel járt. Április 22-én nagy ünnepségek kere­tében áldja meg és helyezi el az intézet alapkövét d \ Glattfelder Gyula Csanádi püspök, a Szent Imre kollégiumok meg­alapítója. -...... — Nyolcvanéves öngyilkos. Debrecenből jelen­tik: Csige Ferenc 80 éves balmazújvárosi gazdálkodó péntek reggel az istállóban felakasztotta magát. Tet­tét életuntságból követte el. — Hírek a sakkvilágból. A Budapesti Sakkor mes­terversenyt rendez, amelyen többi között Bállá Zoltán, Barász Zsigmond, Havasi Kornél, Merényi Lajos, Sterk Károly, Szigeti Miklós, dr. Vajda Árpád, Zlnner Sándor magyar mesterek a valószínű Indulók. — A I/Eehiquler belga sakklap feladványversenyén Nagy Ödön (Budapest) ötödik dijat, Schór László (Budapest) dicséretet nyert. A versenyen huszonhat ország képvise­lője pályázott, a szerzők között Magyarország szerepelt a legtöbb résztvevővel és a legszebb sikerrel. — A Cseh­szlovák Sakkszövetség harmadik kongresszusával kapcso­latosan Trencsénteplicben május 13-tól 27-ig nemzetközi mesterversenyt rendez. E mesterversenyre a következő­ket hivták meg: Bogoljubow, Nimzovics, Réti, Spiel­­mann, dr. Vidrnar, Grünfeld és a Magyar Sakkszövetség képviselőjét. (A külföldi híradás szerint Steiner Lajos vagy dr. Vajda Árpád. Belföldi értesülés szerint Me­rényi Lajos.) Csehszlovákiából meghivattak: Duras, dr. tTreybal IC, Pokomy, Walter, Engel, dr. Zobel. Lemon­dás esetén számításba jönnek: Kosztics, Przepiorka, Rossetli del Turco márki, Saemisch, Illetve Prokesch, Opocsensky, Gilg. A verseny díjalapja 17.000 cseh ko­rona s Így az első dij körülbelül 4000—5000 korona. A helyezettnek 500 korona tiszteletdijat kapnak. — Az első osztályú csapatbajnoksági mérkőzésen a Budapesti Sakkor csapata 6 ponttal vezet s biztos győztesnek te­kinthető, miután az utolsó fordulón az Angol-Magyar Bank csapatával mérkőzik. A második hely a Budai Sak­kozó-Társaság csapatáé 6 ponttal. Harmadik a Magyar Munkás Sakkor 4 ponttal. Következik az Újpesti Sakkor csapata 2% (1), Zuglót Sakkör 2%, Ferencvárosi Mun­kás Sakkor 2 (1), Angol-Magyar Bank 1 (2), Kispesti Sakkör 1 (1) ponttal. A másodosztályban a Budai Sakk­egylet száz százalékkal győzött s Így visszakerült az első osztályba. A bajnoki küzdelmek utolsó mérkőzése folyt le a PTOE—Cukrász sakkörök között s 9:6 arány­ban a Pénzintézetlek győzelmével végződött. A PTOE ezzel a győzelmével utolérte a Pesti Hírlap Sakkört, úgyhogy az I. osztályba való bejutásért döntő mérkő­zést kell játszaniok. A döntő mérkőzés a szövetség hatá­rozata értelmében április 22-én délelőtt 10 órakor lesz a Budapesti Sakkör helyiségében (Andrássy-ut 25. I. em.). Helyezés: Budai Sakkegylet 10, Pesti Hírlap 8, PTOE 8, Cukrász 6 és fél, Kőbánya 4 és fél, Famunkás 4 és fél, Wekerletelep 4, Mémosz 4, Újpesti Maróczy 2 és fél, Bőriparos 2, Budafok 1 ponttal. A harmadik osz­tályban az OMIKE győzött 10 ponttal. A második helyre a Szabók csapata került 9 és fél ponttal, Csepel és Rá­kosliget 9—9 ponttal következik. — A newyorki Man­hattan Chess Club tizes mesterversenyére meghívták Ca­­pablanca volt világmestert, Maróczy és Rubinstein nagy­mestereket. Rubinstein már február óta Amerikában tar­tózkodik s nagysikerű szimultánokat tart. Maróczy aligha megy Newyorkba, miután ezidőszerint Hágába utazott, a dr. Euwe—Bogoljubow mérkőzés színhelyére. — Az Újpest város bajnokságáért folyó sakktorna dön­tőjének első fordulójában Michló győzött Balcza ellen porosz huszárjátékban, Kellner vezércselben megverte Molnárt, Petrik már vesztésre állt játszmát nyert Noegge­­rath hibájából, Papp legyőzte Imrefit, mig a Petroval— Kéméndy vezérgyalogjátszma egyenlő állásban függőben maradt — Az Omike Mlibarátok Köre pályázatai. A zsidó mű­vészet pártolására alakult intézmény a közeljövőben zsidó művészeti kiállítást óhajt rendezni és ebből az alkalomból 4 pályzatot ír ki iparművészeti tervezők részére. E pályzatok a zsidó hitélet 4 különböző tárgyára, illetve azok formai tö­kéletesítésére vonatkoznak. A tervezetben vagy anyagban be­mutatandó munkák tárgya: 1. frigyládalüggöny; 2. fémből való lélokmécsee; 3, halálozási évfordulólap; 4. imaszerzacs­­kók. A pályázat határideje 1928 junius 15-ike és tudnivalókat az Omike kulturtanácjosa (Rákóczi-ut 17J ad d. e. 11—1 óra között. **EST1 HÍRLAP Reménytelen szeretem. — (A romai gáz ámhánál. — i Gáspár rajza) — Úgy látszik, le kell mondanom róluk. Nem tudnak pontosak lenni. Egy randevúra sem jönnek el. RÁDIÓ. BUDAPEST SZOMBATI MŰSORA 557.5 (3) 9.30 Hírek. 11.45 Hirek, közben déli harangszó, utána gramofon. 1 Időjelzés. 3 Hirek. 4.15 Előadás. 4.45 Időjelzés. 5 Cigányzene. 6.30 Felolvasás. 7.30 A rádió­­hangjátékpélyázat három elBŐ díjjal jutalmazott darabjá­nak bemutatása. 1. A „Mit üzen a rádió?“ bevezetője. 2. Szász Károly előadása a hangjátékról. A pályanyertes művek bemutatása: a) „N. 777.“ írták Gálosy Zoltán és Dezséry Emma. (Első dijat nyert hangjáték.) b) „Szétfoszlott álom.“ Irta: Tárnay István. (Második di­jat nyert hangjáték.) c) „Gyöngyélet.“ Irta: Dóra József. (Harmadik dijat nyert hangjáték.) Az előadást rendezik Gyarmáthy Sándor, a Stúdió és Hegedűs Tibor, a Vig­­szinház rendezője. 10 Időjelzés, utána hangverseny. — Malpighi emlékezete. A Magyar Természettudo­mányi Társulat állattani szakosztálya pénteken este ülést tartott. Dr. Soós Lajos és dr. Szüády Zoltán szakelőadása után Zimmermann Ágoston egyetemi tanár, a szakosztály elnöke Malpighi Marcello születésének 300-ik évfordulóin alkalmából emlékbeszédet tartott. Ismertette a nagy bio­lógus életrajzát, sokoldalú munkásságát, anatómiai, fej­lődéstani, entomológiai és botanikai munkáit, egyes fel­fedezéseit, melyek mindenkorra megőrzik és megbecsültté teszik nevét. Malpighi 1628-ban született Bologna mellett, Crevalcoreb'an. Abban a korban, amikor még az úgyneve­zett természetbölcseleti irány volt az uralkodó, az in­dukció eljárásaival, pontos, megbízható, sokoldalú ész­lelés és részletkutatás utján különféle szervek finomabb szerkezetét sikerült megállapítani. Huszonnyolc éves korában a bolognai egyetem tanára volt, rövidebb ideig a pisai és a messinal egyetemen is működött, élte végén XII. Ince pápa udvari orvosa lett, mint ilyen 1694-ben. 66 éves korában halt meg. Első munkái a szív izomzatára és a tüdő szerkezetére vonatkoznak, a hajszálerek felfe­dezése, épen úgy mint a vesében, a róla elnevezett vese­piramisok és Malpighi-féle testecskék, a lép fehérállo­mányában a szintén róla elnevezett Malpighi-féle testecs­kék, a bőr hámjának mélyebb, puhább sejtekből álló Malpighi-rétege és több má’s felfedezés is fűződik Mal­pighi nevéhez. Egyike legkiválóbb munkáinak, a selyem­hernyó szerkezetéről és átalakulásáról szóló monográfiá­ja, a rovarok lélegző-készülékét, emésztő mirigyeit, a róla elnevezett Malpighi-féle edényeket itt irta is először. AZ IDŐJÁRÁS. A Meteorológiai Intézet jelentése. A helyzet lényegesen rosszabbodott a középeurópai másodlagos depressziónak önálló mély depresszióvá való kifejlődése és kelet felé vonulása folytán. A változásnak következménye lett, hogy az északeurópai hideg maximum­ból erős szelek törtek Közép-Európa felé és az Idő csapa­dékosra és igen hűvösre fordult. Lengyelországból és Ke­letnémetországból viharos északkeleti szeleket és erős ha­vazást jelentenek. Észak- és Keleteurópában a hőmérsék­let mindenütt a fagypont alatt van. Az időváltozás Magyarországra is kiterjedt. Az or­szágos eső általában számottevő volt. Mennyisége a kö­zépső és északi részeken meghaladta a 10—20 millimétert. Balassagyarmaton 87, Szolnokon 24 uiilliméternyi eső esett. Budapesten kivül Turkevén is volt zivatar. Jóslás: Változékony, igen hűvös és egyelőre még szeles idő, nyugatról a csapadék szünésével és éjjeli fagy­­gyal. Vízállás. A földmivelésügyi minisztérium vízrajzi osztálya jéinti: A Duna Dunaremetéig árad, lejebb apad. Mohácsig alacsony, Mohács alatt közepes vizállásu. Mai vízállások: Passau 190, Stein minusz 27, Ko­márom 256, Budapest 206, Baja 214, Mohács 246, Barcs 28. A Tisza Tiszabecsnél és Szegednél árad, máshol apad. Záhonyig alacsony, Tokajnál közepes, lejebb magas vlz-13 — Fioihennert lordot tiszteletbeli tagjává választotta a Magyar nemzeti Szövetség. A Magyar Nemzeti Szövetség április 29-én, vasárnap délelőtt 11 órakor a Vigadó nagytermében rendkívüli köz­gyűlést tart. V közgyűlésen Rothermere lordot tiszteletbeli taggá választják. Ünnepi beszédet Rákosi Jenő mond. — Bitter Illés clairvauxi apát ünnep­lése. Bonyhádról írják: Megható ünnep­lésben részesítette a húsvéti ünnepek al­kalmából Bonyhádon vakációzó Bitter Illés clairvauxi apát, c. főigazgatót szülő­faluja : Apar község, melynek qz ünnepelt apát édesatyja valamikor tanítója volt. A falu lakosai hódolatuk jeléül arany kely­­het nyújtottak át az apátnak, aki meg­hatott." -i köszönte meg szülőfalujának az ünneplést. — A magyar művészet Velencében. A XVI. velencei nemzetközi kiállításon a magyar művészet a kiállítási bizottság óhajára a legújabb művészeti irányzatot képviselő képekkel és szobrokkal vesz részt. A kiállítás anyagát a Magyar Or­szágos Képzőművészeti tanács külföldi kiállítási bizottsága állította össze. A ve­lencei kiállításon 44 festőművésznek 182 képét és grafikáját, 14 szobrászművész­nek 32 szoborművét, továbbá az Iparmű­vészeti Társulat által összeállított, főleg kerámiákból álló kollekcióit mutatják be. A kiállításra kerülő anyagot pénteken indították útnak a Nemzeti Szalonból Velencébe, ahol a kiállítás az újonnan restaurált Magyar Pavillonban április 28-án ünnepies keretben nyilik meg. — Református est Gyömrőn. Nagy érdeklődés mellett folyt le csütörtök este Gyömrőn a református egyház rendezésé­ben a kulturest, amelyen a község és az egyház történetéről eredeti kutatások alapján művészi színes képek vetítése mellett dr. Halmi János református lelkész tartott előadást. A múlttal szemben — az Óvodások, elemiiskolások, polgáristák, leánykörök — a jelent reprezentálták. Az ünnepségen felekezeti különbség nélkül jelent meg a falu népe. Az est szép erkölcsi sikerrel végződött. — A főkapitány a köztisztasági szabályrendelet szi­gorú betartására hivta fel a rendőrséget. Bezegh-Huszágh Miklós főkapitány napiparancsában a következő felhí­vást tette közzé: Nemcsak a főváros lakói közül, hanem az itt megforduló idegenek közül is többen szóvátették, hogy a főváros utcáin igen sok a piszok, az eldobált sze­mét, a gyümölcshéj, továbbá, hogy az utcákat teleköpkö­dik, az ablakokból a portölőruhákat a gyalogjárók fejére rázzák. E kétségtelenül fennálló rendellenességek lehető megszüntetése vagy legalábbis korlátozása érdekében kö­telességemnek tartok megtenni mindent, ami hatáskörö­mön belül esik és épen ezért felhívom a testület vala­mennyi tagját, hogy a szabályrendeletben foglalt rendel­kezéseket, főként pedig azokat, amelyek a portörlőruhák­nak az utcára való kirázását, mocskos víznek vagy bár­mely folyadéknak az utcára kiöntését tiltják, általában az utcák tisztántartását célozzák szigorúan ellenőrizzék és a szabályzat ellen vétőket minden esetben jelentsék fel. A rendőri büntető bírákat felhívom, hogy ilyen esetek­ben a feljelentett egyéneket mindenkor szigorúan vonják felelősségre és velük szemben a körülményekhez mérten megfelelő súlyos büntetést alkalmazzanak. Felhívom egy­úttal a detektivfőnököt és az őrszemélyzet főparancsno­kát is. hogy napiparancsaikban a detektivtestület, ille­tőleg a rendőri őrszemélyzet tagjainak szintén megfelelő utasítást adjanak. v-— Csaló ál-főpincér. Losonczy Ilona tejcsar­­noktulajdonosnő bejelentette a főkapitányságon, hogy a Retek-utca 7. számú házban lévő üzletében megjelent egy ismeretlen férfi azzal, hogy a Széna-téren lévő ,,Ge­­öoiíer“-kávéház részére tejet rendel. Előadta, hogy most nincs nála pénz s majd a kávéházban fogja a tej árát kiegyenlíteni. Közben megjelegyezte, hogy aprópénzre volna szüksége. Losonczy Ilona a megrendelt tejet és 39 l>engő aprópénzt átadott szolgájának azzal, hogy az ismeretlen főpineér a tej ára és az aprópénz fejében 50 pengőt fog átadni. Az ismeretlen állítólagos főpincér a kávéház előtt elkérte a szolgától a pénzt s elmenekült. Személyleirása: 28—35 évesnek látszó, alacsony terme­tű, sovány, idegesen beszélő, fekete hajú férfi, sötétkék zakót, sárga félcipőt és barna felöltőt viselt. Különös ismertetőjele: idegesen beszél. Az ismeretlen álfőpincér kézrekeritésére a főkapitányságon megindult a nyomozás. tatta el hozzánk panaszát. Két lánya Pécsett jár iskolá­ba és az államvasut pécsi üzletvezetőségétől féláru ked­vezményes jegy kiállítását kérte. A postavezérigazgató­ság 1927 december 3-i értesítése szerint a nyugdíjasok­nak gyermekek részére igazolványt csak abban az eset­ben kell kiváltaniok, ha azok gyakran utaznak. A nyug­díjazott postatiszt Pécstől Hidasbonyhádig és vissza a húsvéti utazásra kérte a jegyet, gyermekei ezenkívül még csak karácsonykor és a nyári szünetben utaznak. Kérvényét megfelelő igazolásokkal látta el. A pécsi üz­letvezetőség vagyontalansági bizonyitvány beküldését kér­te, de a község elöljárósága nem állított ki ilyen bizonyít­ványt, mert a nyugdíjas postatisztnek háza van, amely azonban jövedelmet nem hajt. A postatisztnek, akinek — öt ellátatlan gyermekéről kell gondoskodnia — ismételt kérését az üzietvezetőség azzal utasította el, hogy a sza­bályok értelmében a vagyontalansági bizonyitvány csato­lása nélkül nem állíthatja ki az igazolványt. Nyilvánvaló, hogy az esetben a nyugdíjas, többgyermekes apa a para­grafusok áldozata. Az illetékes hatóságok talán gondos­kodhatnának arról, hogy tisztviselőik ilyen esetekben ne ragaszkodjanak szigorúan a paragrafusokhoz, hanem a méltánylást érdemlő valóságos helyzetet vegyék figye­lembe.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék