Pesti Hírlap, 1928. július (50. évfolyam, 162-172. szám)

1928-07-25 / 167. szám

1928. július 25., szf* •<}». — Egykori testvéreink. Polónyi Dezső ur a kő. , vetkező nyilatkozat közzétételére kérte meg lapun- I kát: Bangha Béla budapesti jezsuita házfőnök ur „Egykori testvéreink“ című múlt heti cikkem egyik kitételének helyességét oly módon vonta kétségbe, ami könnyen azt a látszatot keltheti, mintha én ténybeli alap nélkül, pusztán rosszakaratú bakafán­­toskodásból adtam volna egy jezsuita papnak a szájába valami meg nem felelő nyilatkozatot. Sok jel mutat afra (amit egyébként nagy örömmel és hálával veszek), hogy cikkeim igen tüzetes ellenőr­zés alatt állanak, s ezért mindig kettős gondot for­dítok a ténybeli felsorolások hűségére és pontossá­gára. Sajnálatomra mostani vidéki tartózkodásom közben nem állanak rendelkezésemre az adatok, amelyek alapján eldönthető lenne: kinek a közlése alapul félreértésen. De legyen szabad reámutatnom, hogy 1909-ben az összes horvátországi lapok közlé­seiből több magyar hírlap is átvette a tudósítást és én az 1911. évi költségvetési vitában a függ.- és 48-as párt megbízásából március 29-én tartott beszédem­ben egyik hírlapnak tudósítását olvastam fel. Múlt heti cikkem kifogásolt passzusa szószerinti idézet a képviselőházi Naplóból, amelyben beszédem 9. ol­dalán annak is nyoma található, hogy publiká­cióm meglehetős felháborodást váltott ki. Ezt a be­szédet másnap az egész magyar sajtó nagy elisme­réssel, regisztrálta, a függetlenségi és 48-as párt — Justh Gyula indítványára — elismerés és köszö­net kifejezése mellett — külön kinyomatta és a párttagok között szétosztani rendelte azzal, hogy az jövőre a pártnak a horvát kérdésben vallott pro­­grammjául szolgáljon. Eme nagy nyilvánosság da­cára akkor senki cáfolatot nem tett közzé s igy nem gondolhattam, hogy a történeti hűség ellen vétke­zek, ha az akkori szószerinti idézetet most újból megismétlem. Polónyi Dezső. > — Menekülnek Obregon gyilkosának felbujtói. Mexikóból táviratozzak: Zertuche tábornok, a város rendőrfőnöke, kijelentette, hogy Obregon tábornok gyilkosa, Jósé de Leon Torai, részletes vallomást­­tett, amelyet azonban egyelőre nem közölhet a nyil­vánossággal. Megemlítette továbbá, hogy a római katolikus papság támogatja a rendőrséget a gyilkos­ság körülményeinek kinyomozásában. Hozzátette, hogy Morones, a lemondott munkaügyi miniszter, rejtekhelyen tartózkodik. Az az ember, akitől Torai a revolvert kapta, átmenekült a határost az Egye­süli-Államokba. — A forradalmi pártok követsége felszólította Callest, hogy távolítsa el a munkáspárt valamennyi tagját a kormányból. — Felmentették Cessi Anzelmó olasz katholikus ve­zér gyilkosát. Mantovából jelentik: Az ottani esküdtszék előtt most tárgyalták négy fasiszta bűnügyét, akiket azzal vádoltak, hogy Cessi Anzelmót, az ismert katholikus ve­zért megölték. Cessi a popolari párt egyik legtevékenyfbb funkcionáriusa volt s mint a fasiszta uralom leghevesebb ellenfelét ismertéit. Két évvel ezelőtt, 1926 szeptember 19;én a húszéves Vescovo Umbertó egy revolverlövéssel leteritette. Az esküdtek a bűnösségre vonatkozó kérdé­sekre egyhangúlag nemmel feleltek s ennek következtében Véscovot felmentették. • ­— Megölte a lenyelt buzakalász. Debrecenből je­lenti a Pesti Hírlap tudósitója: Három nappal ezelőtt az ujfehértói határban arató Papp Lajos földmives munka közben egy buzakalászt vett a szájába, audit ; véletlenül lenyelt. A földmives hétfőre rosszul lelt, nagy láza volt és beszállították a debreceni klinikára. Itt, megállapították, hogy a buzakalász, amit lenyelt, valahogy a tüdejébe jutott és ott gennyes gyulladást okozott. A szerencsétlen emberen már nem tudtak segíteni, kedd reggelre meghalt. — Vizáik’-. A földmivelésügyl minisztérium vízrajzi osztálya jelenti: A Duna Passauig és Baja-Mohács kö­zött árad, máshol apad. Alacsony vlzállásu. Mai dunai vízállások: Passau 239, Stein mínusz 40, Bécs minusz 59, Komárom 225, Budapest 166, Paks 78, Mohács 164, Barcs minusz 24. Gázlók a Dtunán: Bodak 1827 kilométer­nél 19 és fél deciméter, Baka 1821 kilométernél 21 deci­­méter, Bős 1819 kilométernél 19 és fél decinféter. Var­jas 1816 kilométernél 20 deciméter. A ITisza igen ala­csony vízállással végig apad. Mai, tiszai vízállások: To­kaj toinusz 44, Szolnok minusz 60, Szeged minusz 81. — Bosszúból agyonlőtte az apját. Belgráditól je­lenti a Pesti Hírlap tudósítója: Rogatica községben egy Vilesics nevű paraszt rosszul bánt feleségével, aki néhány nappal ezelőtt elhagyta, Tizennégy éves fia bosszút forralt, megleste apját, és egyetlen lövéssel leteritette. — Az elegáns tolvajnő lenyelte az ellopott aranyláncokat. Pozsonyból jelentik: Az egyik előkelő ékszerészüzletben kedden délelőtt megjelent egy rendkívül elegánsan öltözött nő, aki különféle éksze­reket kért. Az ékszerész kiszolgálás közben többször eltávozott a pulttól, mire a segéd az egyik tükörből észrevette, hogy az elegáns hölgy két aranyláncot lenyelt. A segéd egy cédulán figyelmeztette erre a főnökét, ő maga pedig rendőrért szaladt. A rendőr előállította az ékszereket nyelő nőt a kapitányságra. Itt megállapították, hogy Bohemszka Anna hírhedt tolvajnő, aki nemrégen szabadult ki a fogházból. — Tűzvész az olajfinomítóban. Londoni távirat Je­lenti, hogy az amerikai Illinois állambeli Wood Riverben óriási tűz keletkezett a városi olajfinomítóban. Nyolc olaj­tank, amely ''élmillió barrel olajat tartalmazott, lángba borult. A veszedelmet még fokozta a nagyerejü szél. A katasztrófa nagy veszedelemmel fenyegeti Hartfordot, Wood Rivert és East-Altont, ahol óriási kiterjedésű olaj­­finomítók vannak. — A külföldön é.ó fasiszták és a fasiszta hivatalos lap. Rómából jelentik: Most jelent meg a külföldi fasiszta szervezetek hivatalos lapjának első száma. A lapban kötelességévé teszik a többi között a külföldön élő fasisztáknak a' fasiszta jelvény viselését, feltéve, hogy annak az államnak törvényei, ahol élnek, .ezt meg­engedik. Ezenkívül felszólítják a külföldön élő fasiszta szülőket, hogy gyermekeiket a külföldi olasz iskolákban taníttassák. Végül kötelességükké taszik mindama mun­kásoknak, akik munkakeresés céljából tartózkodnak a külföldön, hogy azonnal iratkozzanak be a fasiszta szak­­szervezetbe. . PESTI HÍRLAP 13 Kutyalogika. Selb rangjára nézve szálkás tacskó, foglalko­zására nézve az én kutyám. Ha kutyaságát foglal­kozásnak minősítem, akkor csak az ő álláspontját honorálom, miután ez a félesztendős, naiv lélek azt hiszi, hogy ő ház- és egyéb Ingatlanok őrzésére van szerződtetve. Ebből a nagyzási mániájából eddig semmiféle testi fenyiték nem gyógyította ki. Nem is házat, ha­nem egész háztömböket őriz és elég, ha valaki a Vas-utcához közeledik, ő már ugatni kezd. Hogy honnét vette ezt a fokozott felelősségérzetet, azt nem tudom. Lehet, hogy első gazdája képviselő volt, aki el tudta hitetni választóival, hogy amikor ő a parlamentben közbeszól, akkor a hazát őrzi. Mindenesetre nagy hiba, hogy nálam tulájdon­­képen nincs mit őriznie, bár ez semmit sem von le abból a dicsőségből, hogy amióta Selli nálam van, azóta sem a házat, sem a Vas-utcát* nem lopták el. Annál érthetetlenebb a háztulajdonos álláspontja, akinek szálkás tacskóm már az első pillanattól fogva szálka a - szemében, annyira, hogy majdnem fel is mondta miatta a lakást. Erre azonban egyelőre nem került sor, mert Sellit leküldtem nyaralni a Balatonra. Mondanom sem kell, hogy mihelyt elfoglalta helyét a kupéban, azonnal őrizetbe vette a vonatot. Először csak ugatott, de később, amikor kissé bele­élte magát az utazásba, lyukasztani is segített a kalauznak. Sajnos, nem jegyeket, hanem nadrágokat lyukasztott, amiért azonban igazán nem lehet fele­lőssé tenni egy félesztendős szálkás tacskót. Az utazást kisebb-nagyobb kártérítési igé­nyekkel megúszta és most már egy balatoni fürdő­hely csendes penziójában nyaral, mint nappali ked­venc. Mert éjjel még mindig hihetetlen ugatást mi­vel. Ezúttal azonban nem az egész penzióra vigyáz, csak a feleségemre, amint ezt később megállapítani szerencsém volt, amikor jólnevelt pesti családapák mintájára én is leutaztam a Balatonra, week-endet tartani. — Amilyen bűbájos ez a kutya nappal, olyan borzasztó éjjel, — mondták a penzióvendégek. — Mihelyt lépéseket hall csoszogni a villa előtt, för­telmes ugatásba kezd. Nem lehet tőle aludni. — No majd én kigyógyitom, — mondtam én és elhatároztam, hogy mindjárt az első éjszaka véget vetek Selli garázdálkodásainak. ’ Jó, sülíöjfós nádpálcát készítettem magam mellé és vártam, hogy mikor kezdi Selli az esti koncertet. De kutyám mintha csak sejtette volna, mi vár rá — összekuporodott a sezlon végén és néma volt, mint egy karthauzi. Pedig szombat este volt, a pen­zió előtt jöttek-mentek, csoszogtak az emberek, han­gosan bucsuzkodtak, randevúkat beszéltek meg más­napra, énekeltek- Selli nyugodtan feküdt és kutyába se vette az éjszakai rendzavarokat. — No mi lesz, — szóltam hozzá, a tétlenségre Ítélt nádpálcát szorongatva. — Fogsz ugatni vagy sem? Selli rám emelte okos, dióbarna szemelt és ha a szemek beszélni tudnak, akkor szóról-szóra ezt mondta: — Kérlek, gazdám, eddig vigyáztam a felesé­gedre és ugattam, ha a helyzetet veszélyesnek Ítél­tem. De most 'r átadom az inspekciót. Ha valami bajt tapasztalsz, ugass te! Szombattól hétfőig egyetlenegyszer sem ugatott a kutyám. De kedd reggel a következő szövegű táv­iratot kaptam: „A penzió nyugalma érdekében azonnal jöjjön. Selli egész éjjel ugatott.“' Én. viszont úgy gondolom, hogy nyugodtan Pes­ten maradhatok. Selli vigyáz. Kálmán Jenő. — Teozófusok kongresszusa Brüsszelben. A világ összes teozófusai Brüsszelben világkongreszusra gyűlnek össze, amely e hónap 27-én veszi kezdetét és öl napig tart. Augusztus 2-án Ommenben (Belgium) kezdődik az évenként megismétlődő, úgynevezett starcamp (csillag­táborozás, amely augusztus 10-én ér véget. A brüsszeli kongresszuson is, az ommeni táborozáson is résztvesz­­nek a Magyar Teozófiai Társaság tagjai is, Ráthonyi Ákosné elnöknő vezetésével. A kongresszuson Annie Besant elnököl. A starcampon Annie Besanton kívül Krisnamurti, a világhírű hindu filozófus is előadásokat tart. — A napkura sikere az angolkór gyógyításánál. Párizsból jelentik: A francia tudományos akadémia ülé­sén Fabry professzor, a párizsi optikai intézet igazgatója, ismertette az intézetében működő három fiatal tudós leg­újabb felfedezését, amely szerint az emberi vérben levő ergosterol nevű vegyidet a napfény ultraviola sugarainak hatása alatt közvetlenül átalakul vitaminná. Ezzel ma­gyarázható a napkura sikere az angolkór gyógyításánál. —Feltörték a lakását. Hoffmann Erzsébet keres­kedőnő bejelentette a főkapitányságon, hogy távollété­ben a vasárnapi nap folyamán ismeretlen tettes bemá­szott a Vig-utca 15. számú ház III. emeletén levő laká­sának egyik folyosói ablakán, feltörte szekrényeit és azokból 2000 pengő készpénzt, egy aranygyűrűt és egy sor gyöngyöt ellopott. A betörés ügyében a rendőrség megindította a nyomozást. — A cinkotai strandfürdőnél az építkezési munkála­tok befejeződtek s a gyönyörű fekvésű helyet a kirándu­lók Igen felkapták. Előnye a strandfürdőnek, hogy az állomás közvetlen szomszédságában fekszik, vize kristály­­tiszta forrásvíz s kitűnő homokja elsőrendű napozó hellyé teszi. Az 5000 négyszögméteres vízmedencében vizipóló és szabályos 100 méteres uszópálya, a parton pe­dig a legmodernebb tornaeszközök a strandot a sport­emberek részére is kiválóan alkalmassá teszik. A Buda­pesti Helyiérdekű Vasutak vlllamosvonalán a fővárostól 29 perc alatt elérhető. A fürdőjeggyel kombinált vasúti jegy Budapesti oda-visszá 1 pengő 40 fillérbe kerül. — Járványos időben gyermekeink ellenállóké, pességét és erejét fokozza a Jemalt kellemes csuka-' májolajas készítmény. — Milyen korban házasodjunk? Minden ország­ban törvény van árra, hogy milyen korhatáron felül házasodhatnak az alattvalók. Ez a korhatár rend­kívül különböző. Déli vidékeken a lányok tizenhá­­rom-tizennégy éves korukban már egészen fejlet­tek és férjhez i.s mennek. Az északi hidegebb orszá­gokban az ilyen fiatal lány még gyermeknek számit és legalább nyolc-tiz évig még csak eszébe sem jut a férjhezmenés. A különböző történelmi időkben is mindig más és más korban házasodtak az emberek. Shakespeare halhatatlan drámájában, a Romeo és Júliában például — amelyet a költő egykorú föl­jegyzések nyomán és az akkori szokásokhoz alkal­mazva irt meg — Júliának szemére veti az anyja, hogy tizenhárom éves létére még mindig nem ment férjhez. A mai Indiában még mindig napirenden van tizenkét-tizenhárom éves leányok házassága. Besant asszony és egy csomó ujitó évek óta harcol azért, hogy törvényileg tiltsák meg a korai házasságokat, annál is inkább, mert ez a népszokás is egyik oka az indiai nők gyors megöregedésének. Ezzel szemben Angliában, Plymouthban nemrégiben népes gyűlésen szálltak síkra amellett, hogy huszonegy éven alu­liaknak törvény tiltsa meg a házasodási. Amint lát­juk, ahány ország, annyi szokás. Ezt a rendkívül ér­dekes közleményt Tolnai Világlapja legújabb szá­mából vettük át. A Föld minden országát megis­merteti Tolnai Világlexikona. Egy-egy diszkötéses kötetét mindössze 2 pengő 90 fillérért kapják bér­mentve a Tolnai Világlapja olvasói és a Pesti Hírlap előfizetői, 16 pengő bolti ár helyett. — Milyen legyen az üditő ital? Nagy melegben az emberi szervezet sok vizet vészit, a szövetek azonban a nedvet nem nélkülözhetik, ezért gyötör bennünket nyáron nagy szomjúság. Kétségtelenül a legüditőbb a friss, hi­deg forrásvíz. A nagy meleg azonban az emberi szerve­zetet nemcsak ^nedvben teszi szegénnyé, hanem ellan­­kasztja, fáradttá, munkaképtelenné is teszi. A jó üditő italnak tehát emcSak hűsítőnek, hanem táplálónak, erő­sítőnek is kell lennie. Az Ovomaltine-t a közönség olyan erősítő tápszernek Ismeri, amelyet a betálalt meleg tej­ben, kávéban, reggelire, uzsonnára kell fogyasztani. Ke­vesek előtt ismeretes, hogy a trópusokon, valamint nyári melegben a kontinensen is egyike a legüditőbb, legkelle­mesebb, amellett azonban a szervezet erejét, a munka­­képességet leginkább fokozó Hálóknak az Ovomaltine.> Ilyen célra az Ovomaltine-t szintén meleg tejben, tejes kávéban kell oldani, az igy elkészített ital behütve a leg­nagyobb melegben is frissít, üdit, erősit. Or. Brana Ivánné szül. Kass Ilona, Demeter Lajosné szül. Kass Dorrit és ifj. Kass János fájda- P§ H lomtól megtört szívvel tudatják, hogy felejthetetlen, drága édesapjuk I id. Kass János I Hg áldásdus, humánus életének 72-ik évében f. hó 23-án hosszú szenvedés után az lírban csendesen elhunyt. H Drága halottunk földi maradványait f. hó 25-én d. u. 5 órakor fogjuk a belvárosi temető halottastermé- Ifä fjM ben a ,róm. kath. egyház szertartása szerint beszentel tetni és a belvárosi temetőben örök nyugalomra kisérni. |||B ; ■ Az engesztelő szentmiseáldozatot e hó 27-én délelőtt 11 órakor mutatjuk be a belvárosi plébánia- S|S templomban az egek Urának. Emlékét soha el nem múló szeretettel fogjuk megőrizni.. Ifj. Kass Jánosné Demeter Alice, özv. Saska Gáspárné, szül. Civin Mária Demeter Gábor, özv. Kass Gusztávné menye. Kass Katóka, sógornői Dr. Brana Iván, Kass Marika, és nagyszámú Demeter Lajos Kass Janika rokonság. ík|| vejei. unokái. X

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék