Pesti Hírlap, 1929. június (51. évfolyam, 121-145. szám)

1929-06-25 / 141. szám

IO — A Pen­ Klubok nemzetközi kongresszusa. A Pen Klubok ebben az évben Bécsben ültek össze a szokásos évi kongresszusukra. Az első ülésnap hét­főn volt, amelyen Galsworthy angol regényíró elnö­költ. Az első ülésen főként a könyvek nemzetközi szabadforgalmáról volt szó és ehhez a tárgyhoz a magyar kiküldöttek részéről Hadó Antal szólt hozzá, aki indítványt terjesztett elő. Ismertette a tavalyi oslói kongresszusnak ebben a tárgyban hozott hatá­rozatát, amelyet áttett a Szellemi Együttműködés Nemzetközi Intézetéhez, mint a Népszövetség szer­véhez, kérve, hogy a határozatot közöljék a Népszö­vetséggel. Múlt év szeptemberében a Népszövetség hatodik bizottsága foglalkozott az üggyel, de a ma­gyar­ delegátus erélyes fellépése ellenére csak annyit mondtak ki, hogy „megállapítják a könyvek nem­zetközi terjesztése problémájának fontosságát és kí­vánatosnak tartják, hogy hárítsák el a lehetőség határáig azokat az akadályokat, amelyek a tudo­mányos és technikai kiadványok forgalmát gátol­ják“. Ezt a határozatot a Népszövetség plénuma is elfogadta. Radó Antal ezek után azt indítványozta, hogy a kongresszus fejezze ki sajnálkozását a genfi határozat felett és erősítse meg újból az oslói kon­gresszus kívánságait, egyúttal kérje fel az érdekelt államok Pen Klubjait, hogy kormányaiknál e hatá­rozat értelmében járjanak közbe. — Az egyetemi tanárok pécsi értekezése. A Pé­csett időző magyar egyetemi tanárok vasárnap dél­előtt megtekintették az egyetemi intézeteket, majd az egyetem aulájában­ teljes ülésre ültek össze. Meg­vitatták az időszerű kérdéseket, az egyetemek költség­­vetését dr. Grosz Emil előadásában. Dr. Veress Ele­mér javaslatát az egyetemi tanárok külföldi tanul­­mányútjainak támogatása tárgyában dr. Imre József, a pécsi egyetem rektora ismertette. Délután kirán­dulásokat tettek a Mecseken. Este­ a székesegyházban orgonahangversenyen vettek részt, amelyen Lajos Gyula székesegyházi karnagy vezetésével a Gregorián énekkar és Ja­ksch Ede orgonaművész működtek közre. Este fél tíz órakor Pécs garden partyt adott, amelyen a vendégeken kívül vagy számban vettek részt a város társadalmának kitűnőségei. — A francia követség jogtanácsosának temetése. Nagy részvét mellett temették el vasárnap délelőtt dr. Semjén Géza ügyvédet, a francia követség jogtanácsosát, a francia becsületrend lovagját. A gyászszertartást Dro­gos Károly piarista tanár végezte és azon gróf de Vienne és a francia követség egész személyzete is megjelent. A gyászoló közönség soraiban ott voltak Visconte de Gracia Real spanyol királyi követ és a budapesti diplomáciai képviseletek számos tagja, dr. Hajós Kálmán, az egysé­ges párt alelnöke, dr. Zubriczky József, dr. Vladár Gábor, Holzwarth Ferenc miniszteri tanácsosok, Pollák Illés, Körössy Albert, Berger Miksa adv. tanácsosok, dr. Páz­mány Zoltán stb. A Budapesti Ügyvédi Kamara és a Bíró­sági Tolmácsok Egyesülete nevében dr. Gruber Károly kormányfőtanácsos búcsúztatta a halottat, kiemelve ritka nyelvismereteit, szerénységgel párosult európai műveltsé­gét­ és azt a működést, amelyet mint a békedelegáció tagja kifejtett. A külföldi állampolgárok különféle ember­­baráti egyesületei nevében Gallart Girbal József spanyol királyi konzul, az Országos Ügyvédszövetség nevében dr. Jacobi Andor ügyvéd, baráti köre nevében dr. Detro Jdzsgló egyetemi magántanár mondott gyászbeszédet s ez utóbbi rámutatott az elhunytnak arra az érdemes tevé­kenységére is, melyet a magyar evezőssport megalapozása körül kifejtett. A gyászszertartás végén több jótékony­­sági egyesület nevében dr. Fischer Mihály ügyvéd mél­tatta az elhunyt érdemeit. — A Pátria Klub ünnepi vacsorája vitézzé ava­tott tagjai tiszteletére. A Pátria Magyar Írók, Hír­lapírók és Művészek Klubja népes vacsora keretében ünnepelte legutóbb vitézzé avatott tagjait, vitéz Szojka Gyula, a budapestvidéki kerületi rendőrfőpa­­rancsnokot, vitéz Somogy­vári Gyulát, a népszerű Gyula diákot, vitéz Domsa Sándort és vitéz Farkas Jenőt, a Vitézek és Gazdák Lapja szerkesztőit. A vacsorán vitéz Kozma Miklós mint tanácsos, a klub üjtóvezető alelnöke mondott lendületes pohárköszön­­tőt bajtársaira. A klub tagjai meleg ünneplésben részesítették klubtársaikat, akik hálás szavakkal mondottak köszönetet az ünneplésért.­­ Eltemették Booth tábornokot. Londonban hétfőn délelőtt temették el az Üdv Hadseregének volt vezetőjét, Booth tábornokot. Az útvonal mentén, amerre a fehér menet haladt, a nézők ezrei álltak sorfalat. Az Üdjv Hadseregének katonái fehér kar­­szalaggal jelentek ré meg, s a lobogókat is fehér szalag­gal kötötték át. A menetben valamennyi nemzet de­legációi részt vettek nemzeti lobogóik alatt, hogy az Üdv Hadseregének vezetője iránt kegyeletükkel adóz­zanak.­­ A vonat elé vetették magukat az alagútban. A Pilsen közelében levő vasúti alagútban két borzalmasan megcsonkított férfi holttestére akadtak. Az egyiknek fejét a vonat leszelte, a másikét pedig a felismerhet ellenségig összeroncsolta. A vizsgálat megállapította, hogy kettős ön­­gyilkosság történt, de az öngyilkosok zsebében semmiféle igazoló írást n­m találtak, úgyhogy egyelőre homály fedi az öngyilkosok személyét és öngyilkosságuk okát. Mellet­tük több üres likőrös üveg volt, amiből azt következtetik, hogy mielőtt elkövették volna végzetes tettüket, előbb leitták magukat. — Gazdászok ünnepe Keszthelyen. A keszthelyi gaz­­dászok „sárgulása“ és a Georgikon vándorserleg-ünnepé­­lyét Keszthelyen a hagyományos, eredeti külsőségek között tartották meg. A távozó ifjúság nevében Fittler Dezső bú­csúzott el a tanári kartól. A sárgusok menete ezután a vá­rost járta be. Elöl haladt a 30 tagú lovas bandérium, majd a felvirágozott ökrösszekerek következtek, amelyeken a sárga szalagos gazdászok foglaltak helyet. Gróf Festetics György szobra előtt Lipták Béla harmadéves hallgató bú­csúzott a város közönségétől. Reischl Imre vá­rosbiró a város nevében biztosította a sárgulókat a város szereteté­­ről. Este a Hullám-szállóban a bucsubanketten Sztankovics János igazgató a Georgikun vándorserleggel a kezében nagyhatású beszédet mondott és a vándorserleget a bú­csúzó hallgatóságra és Nagymagyarországra emelte. A bankett a Himnusz eléneklésével ért véget. Utána a ha­gyományos sárgulási bál következett. — Wekerle Sándor emléke. A Wekerletelepi Társaskör vasárnap, junius 23-ikán, leplezte le a telep alapítójának, néhai Wekerle Sándor egykori pénzügyminiszternek arcképét, amelyet Kis Farkas Imre festett. Az ünnep a Wekerletelep filmszínházának termében folyt le. Az ünnepen Wekerle Sándor pénz­ügyminiszter képviseletében dr. Balásy Antal állam­titkár jelent meg, nagyszámú miniszteri főtisztviselő kíséretében, akiknek sorában dr. Gerliczey Zsigmond államtitkár is ott volt. A társaskör dalárdája nem­zeti imájának eléneklése után a társaskör elnöke, Zrínyi Károly ny. tanítóintézeti igazgató nyitotta meg a díszközgyűlést. Az ünnepi beszédet Györy Ottmár mint tanácsos mondotta. A díszközgyűlés az arckép leleplezése és Zrínyi Károly elnök zárószavai után a­ Himnusz akkordjai mellett ért véget. Végül kiosztották a sakkverseny dijait. — Tiltakozó gyűlés Trianon ellen Nagykanizsán. Nagykanizsa város vasárnap hatalmas gyűlésben til­takozott Trianon ellen.­­ Délelőtt a Felsőtemplom tér emberek ezreivel telt meg. A revíziós nagygyűlést dr. Hajdú Gyula ügyvéd, a Magyar Nemzeti Szövet­ség fiókjának elnöke nyitotta meg, majd Csák Ká­roly országgyűlési képviselő beszélt a revízióról, tö­rekvéseinkről, Nagymagyarország visszaszerzésének lehetőségeiről. Szabó Zsigmond a Muraköz, a kani­zsaiakat annyira érdeklő vidék elvesztésének jelen­tőségét fejtegette, majd történelmileg és néprajzilag igazolta hozzátartozóságát. Hajdú Gyula elnök fel­olvasta a gyűlés határozata alapján Nagykanizsa népének üdvözlő táviratát, amelyet gróf Bethlen Ist­ván miniszterelnökhöz és Herczeg Ferenchez intéz­tek. A táviratokban további kitartást kívánnak a munkához és elismerést az elvégzettekhez. A Levente Dalkör énekével ért véget az ünnepség, amelyen Molnár Dezső altábornagy, a Muraközi Szövetség or­szágos elnöke, a Magyar Revíziós Liga társelnöke is megjelent.­­ A pápát meghívták a barcelonai missziós kiállításra. Rómából jelenti a Pesti Hírlap tudó­sítója. A barcelonai kiállítás főbiztosa meghívta a pápát, hogy személyesen vegyen részt a missziós kiál­lításnak szeptemberre tervezett megnyitásán.­­ Marconi céltalan játéknak tartja a villamos gépembereket. Londonból jelenti a Pesti Hírlap tu­dósítója. A Sunday Expressben Marconi kijelentette, hogy az utóbbi időben forgalomba hozott villamos „gépembereket“ és más ilyenfajta találmányokat, amelyek a drótnélküli hullámok alkalmazásán ala­pulnak, céltalan játéknak tekinti. Ő maga most leg­inkább a drótnélküli úgynevezett irányított távirato­zás problémáival foglalkozik. Ami a távolbalátást illeti, nagy optimizmussal néz e találmány fejlődése elé.— A hetvenötéves Semmering-vasút. Bécsből jelenti a Pesti Hírlap tudósítója. Nagy ünnepséggel ülték­ meg a Semmering Vasu­t 15­ éves Tőfi ugrásának jubileumát. Különvonatok vitték az előkelő vendége­ket, köztük Miklas szövetségi elnököt, a Semmeringre. Maga Steeennvitz szövetségi kam­cellár srék mtrikás­­zubbonyba öltözve vezette annak a vonatnak a loko­­motivját, amelyen Miklas utazott. Az ünnepség szen­zációja egy 83 esztendős anyóka volt, aki 75 évvel ez­előtt mint 8 éves kisleány a Semmering-vasút ünne­pélyes megnyitásán virágbokrétát adott át Ferenc József császárnak és királynak, most pedig Miklós szövetségi elnököt tisztelte meg egy csomó virággal. Az ünnepi szónokok valamennyien azt a reménysé­get fejezték ki, hogy ezt a maga nemében páratlan vasutat mihamarább elektrifikálni, fogják. — Villám gyűjtott fel egy zárdát. Montrealitól jelentik: A saud-an-recoletti Sacré-Couer-zárdába villám csapott be, aminek következtében tűz ütött ki. A zárda teljesen elpusztult. A kárt HIO.COO font ster­lingre becsülik. A zárda 30 növendéke, valamint 100 apáca sértetlenül menekült a tűzvészből. — Sirkóleleplezés. Stadler Nándor,­a pesti ,,rik­­kancskirály“ harminc esztendeig árulta az újságo­kat. Negyvennégyéves korában meghalt, a rákoske­resztúri temetőben helyezték örök nyugalomra. Öz­vegye férje halála után Amerikába ment s most onnan visszatérve, sírkövet állíttatott elhunyt fér­jének. A sirkövet vasárnap leplezték le. — Szent László király ünnepe Győrött és Bu­dapesten. Győr városa vasárnap ünnepelte meg Szent László király emlékét, akinek fejereklyéjét Győrött őrzik. Reggel a székesegyházban Mohi Adolf kanonok szentbeszédet mondott, amely után dr. Ha­­vats János apát-kanonok, városplébános főpapi misét celebrált. Ezen megjelentek: Fetser Antal megyés­püspök, Gr­ősz József segédpüspök, a székeskáptalan tagjai, dr. Németh Károly főispán vezetésével a vá­rosi és vármegyei hatóságok, a katholikus egyesüle­tek és társulatok, a katonaság képviselői és igen nagyszámú közönség. Egyidejűen a székesegyház déli oldalán felállított és Szent László képével ékesített tábori oltár előtt a tanulóifjúság részére mondott szentmisét Kövér Lajos szemináriumi igazgató. Is­tentisztelet után dr. Ragáts János vezetésével körme­­net volt, amelyen körülhordozták Szent Lászlónak aranyból készült mellszobrát, amely a szent király fejereklyéjét tartalmazza. A körmeneten a misén megjelent notabilitásokon kívül a katonaság is szép számmal vett részt, mert Szent László király a hon­­véd gyalogságnak is védőszentje. Kivonultak a ha­tóságok, egyesületek, az iskolák ifjúsága és a s katho­­likus hívők igen nagy tömege. A körmenetet, amely Széchényi-téren és Kazinczy­ utcán vonult végig. A győri honvédgyalogezred zenekara kísérte. Buda­pesten a Nagyváradról menekültek ünnepelték meg kegyeletesen a nagyváradi egyházmegye védőszentjé­nek, Szent László magyar királynak ünnepét. Dél­előtt 10 órakor a Mátyás-templomban Pataky Ar­nold prelátus, egyetemi tanár, aki maga is a nagy­váradi egyházmegyének tagja, ünnepi szentmisét ce­lebrált, amelyen sok nagyváradi vett részt. A temp­lom ének- és zenekara Sugár Viktor karnagy vezény­lésével Lavotta Rezső D-moll miséjét adta elő. Mise végén a Himnuszt énekelték el. — Jeanne d’Arc emlékünnep Toursban. Vasár­nap zajlottak le Toursban Liautey marsall elnöklé­sével azok az ünnepségek, amelyeket Jeanne d’Arc születésének ötszázadik évfordulója alkalmából ren­deztek. Délután nagy történelmi felvonulás volt öt­száz résztvevővel. Jeanne d’Arc és VII. Károly talál­kozásának helyén, valamint a guisei hídfőnél emlék­táblákat helyeztek el.­­ Elfogtak két kokainüzért. A Pesti Hírlap va­sárnap jelentette, hogy a rendőrség nagyszabású nyomozást indított a kokainüzérek felkutatására. Január 22-én a déli órákban a detektívek a Vilmos császár­ után tettenértek egy 50 éves magántisztvise­lőt, aki egy fél kilogramm kokaint akart az egyik mulató portásának eladni. A tisztviselőt előállították a főkapitányságra és társai ellen nyom­ozást indí­tottak. Kiderült, hogy a kokaint Csatár Gyula ügy­nök, aki a Dembinszky­ utca 46. szám alatt lakik és Marosi Majorovits Lajos magánhivatalnok, aki a Váci­ út 170 szám alatt lakik, szerezték be körülbelül egy évvel ezelőtt illegális úton, egy fővárosi gyógy­áru nagykereskedésből. A rendőrség megállapította, hogy a gyógyáru nagykereskedés­ an­nak idején, nem volt jogosított kokain árusítására s igy a cég ellen is megindul az eljárás. Csatár Gyulát és Marosi Ma­­jorovics "Látórét "a detektívek a rövid nyomozás után elfogták. Állításuk szerint körülbelül három kilo­gramm kokaint vásároltak annak idején­ és ezt a mennyiséget külföldre akarták kicsempészni. Mind­ketten tagadják, hogy tervüket végre tudták volna hajtani, mert a szállítás akadályait nem sikerült legyőzniük. Elmondták, hogy ebből a kokainmennyi­ségből állás közben sok megromlott, melyet megsem­misítettek s csupán most, amikor látták, hogy a ki­szállítás nem sikerül, igyekeztek itt a fővárosban ér­tékesíteni a kokaint. A rendőrség mind a három kokainüzér ellen megindította az eljárást . A táncolás új világrekordja. Bécsi jelentés szerint Gagarczuk Willy vasárnap este kilenc óra­kor több partnernővel megdöntötte az eddigi 72 órás amerikai táncrekordot és még ezután is teljes erővel táncolt tovább.­­ Alkoholtilalom a londoni amerikai nagykö­vetségen. Londonból jelenti a Pesti Hírlap tudósí­tója, a Chicago Tribune értesülése szerint Daums tá­bornok elhatározta, hogy Londonban az amerikai nagykövetségen szigorú prohibiciót léptet életbe.­­ Az „élelmes" párizsi városatyák. Párizsból jelenti a Pesti Hírlap tudósítója. A városi képviselő­­testület tagjai, akiknek reprezentációs kiadásait a polgárok gyakran kifogásolják, hétfőn délután foga­dást rendeztek a Párizsban most tartott tűzoltókon­­gresszus résztvevőinek tiszteletére. A meghívottak közül azonban senki sem jelent meg a­ városházán. A városatyák egy ideig türelemmel vártak, de azután egyedül szállták meg a büffét, kiürítették a tálcákat és maguk itták meg a pezsgőt, majd elégedetten ha­zamentek. A lapok kifogásolták ezt az eljárást és megjegyzik, hogy a városatyák helyesebben tették volna, ha már cserbenhagyták őket, hogyha a fel­tálalt csemegéket valamelyik árvaháznak adták volna át. — A nemzetközi tűzoltó-nagygyűlés meg­nyitó ülésén egyébként dr. Tomcsányi Kálmán bel­ügyminiszteri tanácsos a magyar állam képviseleté­ben elsőnek üdvözölte a nagygyűlést. A nagygyűlés elnöke meleg szavakban válaszolt az üdvözlésre.­­ — Kitalált rablótámadás. Hétfőn délben a Li­liom­ utca 31. számú házban Fekete Kálmán cipész­mester harmadik emeleti lakásában csupán a cipész­­mester felesége tartózkodott, akire eszméletlen álla­potban találtak rá. Az asszony elmondotta, hogy egy ismeretlen fiatalember kéregetés ürügyével jelent meg a lakásban, majd rátámadt és szájába zsebken­dőt gyömöszölt. Arcúkor az asszony már elvesztette eszméletét, a fiatalember felfeszítette a szekrényt és­­­120 pengőt elrabolt. A rendőrség nagy apparátussal kezdte meg a nyomozást, mert éppen a közelmúltban fordult elő hasonló rablótámadás. Megállapították, hogy az egész rablótámadás kitalálás, az asszony fantáziájának szülötte. Nem tudják, hogy az asz­­szony milyen célból eszelte ki a rablótámadás me­séjét. PESTI HÍRLAP 1929. június 25., kedd, AZ IDŐJÁRÁS. A Meteorológiai Intézet je­lentése junius 24-én. Délben 12 órakor, Dél Skilidinávia felett a depresszió erősen ki­­m­élyült s vele kapc­solakba­n Közép- és Dél Európa felett másodla­gos minimum fejlő­dött ki. A légnyomás maxi­muma Izland felett megerő­södött. Németországban északnyugat felől hűvös óceáni levegő áramlik és a szelek különösen a német partokon viharosak Közép- Európában mindenfelé vol­tak kisebb lacsppódások és a hőmérséklet ma reggel csaknem mindenütt alig ha­ladta meg a 10 fok Celsiust, sőt Németországban éjjel 1—2 fokkal a 10 fok Cel­sius alá süllyedt. Hazánkban változékony és szeles idő uralkodik. Bár tegnap délután némi hirte­len felmelegedés mutatko­zott és a hőmérséklet, elérte a 22—24 fok Celsiust, még­is az évi átlagnál alacso­nyabb maradt. Eső az el­múlt huszonnégy órában az ország északi és északnyu­gati részei­n esett kisebb mennyiségben. Budapesten 24-én délben a hőmérséklet 17 fok Celsius volt. Déli Jóslás: Változékony, szeles, igen hűvös idő, sok helyütt esővel. Este 10 órakor: A hiányo­san érkező adatokból csu­pán annyi állapítható meg, hogy az időjárási helyzet lényegében nem változott. A nagy légnyomás észak­nyugaton, a minimum a Ke­leti-tenger felett van, mely utóbbitól délre a Balkánon és Dél-Olaszország felett ki­sebb depressziós centrumok ismerhetők fel. Az idő a szárazfödön igen hűvös. A hőmérséklet Németország délnyugati részein az esti órákban 10 fok Celsius alatt van. Dél- és Délkelet-Európá­­b­an azonban még mindig meleg az idő. Eső minden felé volt. Hazánkban nyugat felől esőzés indult meg, mely az esti órákig a Tisza vonaláig jutott el. Az idő északnyu­gat felől erősen lehűlt, az ország délibb részein azon­ban még elég meleg van. Esti Jós­ás: Továbbra is változékony idő várható, sok helyütt esővel, lényeges hőváltozás nélkül. Vízállás: A Duna Vileho­­fenig és S­­radon—Dunare­mete között árad, máshol apad. Bajáig alacsony, le­­jebb közép- vízállása. Mai dunai vízállások: Paseau 297, Stein 35, Bécs 38. Po­zsony 198. Komárom 296. Budapest 2­­­7. Paks 156. Ba­ja 258. Mi­hács 257. Barcs 32.­­ Tisza­csongrádig apad lejebb árad alacsony vizál­lása. Mai iszai vízállások: Tisza­bors 12. V­á­sárosn­a­­mény 84, I.­okaj 115. Tisza­füred 98. S­olnok­ 102, Cson­­grád 83, S­egéd 164, Cson­gor 78, Gyóm­a 196. Csillaghegyi ásványvizei: /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék