Pesti Hírlap, 1929. november (51. évfolyam, 249-273. szám)

1929-11-01 / 249. szám

1929. november 1., péntek. pesti hírlap 13 SZÍNHÁZ és zene. A Pesti Hírlap olcsó jegyakciőja. Ma: Az ember tragédiája, Ég5 város, Szökik az asszony. — Uj bejelentések. Az ünnepi jegyárusitás rendfe. A Városi Színházban ma egészen rendkívüli helyárakon, parádés szereposztásban, Madách re­meke kerül színre, míg este Szökik az asszony, Fe­­dák Sárival. Harmadik pénteki előadásunk Az ígb város, Földes Imrének gyújtó hatású irredenta-drá­mája, Berki Lili, Gázon, Harsányt felléptével. Szom­baton Herczeg Ferenc kacagtató bohózata, A neva­­dai ezredes és a Szökik az asszony esti előadásán kívül van délutáni előadásunk is; Rákosi és Malo­ng ai hatásos darabja, az Elnémult harangok kerül fölujitásra, Molnár Aranka és Gál Gyula fellépté­vel. Vasárnapi előadásaink száma — nyolc! Köztük van a Décsi-mozi hangos filmjének matinéja továbbá a Pillangókisasszonynak délutáni elő­adása, az Operaház parádés szereposztásában. De van új bejelentésünk is. Nevezetesen, hét­főn, szerdán és pénteken is bekapcsoljuk Az égő város-1, míg kedden megismételjük a Liliom-ot, ez­úttal is Varsányi Irén és Csortos Gyula felléptével. Keddre esik a Szökik az asszony további előadása. És ezen a napon, kapcsoljuk be ismét a Palace-mo­­zit; ezúttal a hét grandiózus filme, A hold asszonya kerül jegyakcóinkba, Az őserdők kígyói ej. kultur-, filmmel. A tizedikére eső vasárnapon délután a Volga-bárt kapcsoljuk be, a Vigsiznházban, í; A mai ünnepnapon két fökiadóhivatalunk (Vil­­fmos esászár-ut és Erzsébet-körut) ' jwfcws* | déli 12 óráig, Rákóczi-uti fiókunk nfj|l egész napon át árusiL Már most jelezzük, hogy szombaton az itt közölt előadásokon kívül árusítani fogjuk a Tizen­nyolcévesek keddi előadásának jegyeit, továbbá a Nagy börtön-nek keddi és csütörtöki előadásának jegyeit. PÉNTEK, nov. 1. Városi Színház. Az ember tragé­diája. (3.) Szökik az asszony. (f&8.) — Üj Színház. Égő város. (8.) SZOMBAT, nov. 2. Nemzeti Színház. Nevadai ezre­des. (%8.) — Városi Színház. Elnémult harangok. (3.) Szökik az asszony. (H8.) VASARNAP, nov. 3. Opera. Pillangó kisasszony. (3.) — Városi Színház. Szökik az asszony. (3.) — Fővá­rosi Operettszinház. Dörmögő Dömötör. (D. e. 11.) A nagy börtön. (H4.) — Király Szinház. Pesti Család. (3.) — Uj Szinház. Tüzek az éjszakában. (f£4.) — Décsi Mozgó. A repülő flotta. (D. e. Hll.) — Komédia-Orfeum. Uj műsor (%4.) HÉTFŐ, nov. 4. Uj Szinház. Égő város. (8.) — Vá­rosi Szinház. Parasztbecsületr Bajazzók. (%8.) KEDD, nov. 5. Vígszínház. Liliom. (8.) — Kamara­­színház. Hajnalban, délben, este. (H8.) — Városi Szin­ház. Szökik az asszony. (%8.) — Palace Mozgó. A hold asszonya. (6, 8, 10.) SZERDA, nov. 6. Uj Szinház. Égő város (8.) PÉNTEK, nov. 8. Uj Szinház. Égő város. (8.) VASARNAP, nov. 10. Vígszínház. Volga-bar. (3.) * Jegyváltás az apróhirdetések élén feltüntetett valamennyi fő- és fiókkiadóhivatalban. — Gróf Andrássy Gézáné jégverme leégett. A szerdáról csütörtökre virradó hajnalon a X., Szent­­mihályi-ut 2024. helyrajziszáinu telken lévő jég­verem kigyulladt. A tűzhöz a központi, a X. kerületi, VIII. kerületi őrségek és a központi önkéntes őrség vonultak ki Sturm főtiszt vezetésével. A 60 méter hosszú és 25 méter széles jégverem nádtetőzetén gyorsan terjedt tova a láng és a tűzoltók reggel 6 óráig dolgoztak, amikorra sikerült a tüzet eloltani. A jégverem tulajdonosa gróf Andrássy Gézáné. — A cseh katonáknak tilos Remarque könyvét ol­vasni. Kadlec tábornok, a besztercebányai 10. gyaloghad­osztály parancsnoka, hadosztályának megtiltotta Re­marque „Nyugaton a helyzet változatlan“ című könyvé­nek olvasását. A Gseszke Szlovo szerint a könyvről a nem­zetvédelmi minisztérium is tanácskozást folytatott, azzal á célzattal, hogy azt az egész csehszlovák hadsereg szá­mára betiltsa. A Pravo Lidu elmondja, hogy a csehszlo­vák hadsereget a demokrácia védelmére alkották meg a reakció ellen, de mi lesz vájjon, ha a csehszlovák katona rájön, hogy a világhírű könyvektől való eltiltása szintén csak reakció. A Rude Pravo emlékeztet arra, hogy Kadlec tábornok az, aki Besztercebányán tavaly az október 28-iki (nemzeti ünnepen kijelentette, hogy Csehszlovákiát szuro­nyok teremtették, szuronyok tartják fenn és szuronyok fogják mindig alátámasztani. ' — A Magyar Jogászegylet ülése. A Magyar Jogász­­egylet magánjogi szakosztálya dr. Szladits Károly szak­osztályi elnök vezetése alatt november 4-én, hétfőn dél­után 6 órakor a Budapesti Ügyvédi Kamara helyiségében (V., Szemere-utca 10., I. emelet) ülést tart. — Egy teherautó összeütközött a villamossal. Csütörtökön heggel a Lónyai-ufrá-19. számú ház előtt egy teherautó összeütközött a 11-es jelzésű vil­lamossal. Kun Kálmán géplakatos és Márkus Andor munkás megsérültek. A ménfők. mindkettőjüket be­kötözték. — Házasság. Scholcz Giziké (Kaposvár) és Veisz János (Veresegyhaza) jegyesek. ■. Weinstock TildúH ■ (Zéniplén-Ricse) eljegyezte Schwartz Ferenc (Dombrád). (Minden külön érte-: sítés helyett.) Dorihoffer Bérta éá-ütr. iür. dr. Riemer Miklósi Károly jegyesek. Ünger Klári és Fcrenczi Sándor. házasságot' kötöttek. (Minden külö'n> értesítés helyett.) Sk Néhai dr. Schleiffer Ede és .neje szül. Heimler Riza fia, dr. Schleiffer Sándor (Szombathelyről) el­jegyezte dr. Dániel Ernő szombathelyi ügyvéd és neje szül. Bernstein Ida leányát, Katót. Welbergi Wüest Jenő m. kir. állategészségügyi főtanácsos leányát, Margitot, eljegyezte dr. Haklih József törökszentmiklósi járási m. kir. állatorvos — Van gyermeke?? Kérjen díjtalan fénvképprospek­tust Veres-tői. V., Harmincad-u. 3. Telefon: 824_13. — Az Astoria-szálloöa építkezése teljes befeje­zést nyert, úgyhogy a szálló vendégei most már egy világvárosi hotelnek minden előnyét élvezhetik. — Felhívjuk osztálytársainkat, kik 1909. évben a rozsnyói ág. ev. főgimnáziumban érettségit tettek, hogy november 9-én este 8 órakor Miskolcon, a Korona-szálló lőcsei szobájában 20 eves találkozón megjelenni szívesked­jenek. Dr. Kubinyi Ödön törvényszéki bíró, Miskolc, Bi­zony Ákos-u. 25. Szilvássy Dezső műszaki tanácsos, Buda­pest, V., Korall-u. 33. — Hyperol szájviztabletta ideális száj- és torokfer­— Az üres erszény. X. Leó pápának egy vegyész felajánlotta egyik munkáját, amelyben az aranyké­­szitésről irt. A nagy ajándék reményében felajánlott műért a pápa egy gyönyörű, nagy, de üres erszényt küldött a vegyésznek, melyhez a következő sorokat mellékelte: — Miután pedig nagyszerűen ért az aranykészi­­téshez, fogadja tőlem viszonzásul s egyben használja sok szerencsével ezt a bő erszényt... Apróságok nagy emberek életéből címen érdekes cikket közöl Tolnai Világlapja uj száma, amely pompás és gaz­dag tartalommal jelent meg. S?áz érdekesebbnél ér­dekesebb kép, számos novella, cikk és riport teszi változatossá e népszerű képeslap uj számát. Ára a regény nélkül 40 fillér, a bekötött regénymelléklettel együtt 60 fillér. Tolnai Világlapja annak köszönheti páratlan népszerűségét, hogy mindig a legérdekeseb­bet nyújtja olvasóinak. Előfizetési ára negyedévre a Pesti Hírlap kiadóhivatalában 7 pengő 30 fillér. Tol­nai Világlapja minden olvasója és a Pesti Hirlap minden előfizetője két pengő 90 fillérért bérmentve megkapja A Műveltség Útja, Tolnai Viíáglexikona és Világtörténelme egy-egy diszkötésü kötetét, holott égy hasonló terjedelmű és tartalmú könyv bolti ára énnek az összegnek a sokszorosa. A lexikon tizenha­. todik kötete már megjelent. — A Lloyd Triestino téli utazásai. A Lloyd Triestino ezen a télen három gyönyörű utazást rendez Triesztből.: decemberben egy társasutazást Egyiptomba és a Szent­földre 1490 pengőért, november, december és január hó­napokban egyéni utazást a legpéldátlanabb luxussal Kairóba és Felső-Egyiptomba 2385 pengőért és januárban egy indiai társasutazást a legpazarabb programmal. . — Haladjon a korralI Kifogástalan és praktikus fri­zura jellemzi ma a modern férfit. Az argentínai gomina jól lerögzíti a hajat, annak fényt ad, nélkül, hogy zsí­rozna. Egy tubus 3 pengő. Kapható drogériákban, illet­­szertárakban, gyógytárakban és jobb fodrászoknál. Változások a Magyar Színháznál. Vasárnapi számunk hozta a hírt, bogy a Ma­gyar Színháznál többrendbeli változás van folya­matban. Ma aztán Rácz György, a Magyar Színház vezérigazgatója, a következüket tudatja velünk: — Amit a Pesti Hirlap, mint készülő változá­sokat jelzett, azoknak egy része mára perfektuáló­­dott. Nevezetesen Bródy Istvánnal folytatott tárgya­lásaim eredményeként közölhetem, hogy a mai na­pon a Magyar Szinház igazgatói állásától megvált. E tárgyalásokkal párhuzamosan megbeszéléseket folytattam több irányban, hogy a Magyar Szinház az írói világgal minél közvetlenebb nexusba kerül­jön. E megbeszélések eredményeként máris közölhe-. tem, hogy dramaturgnak szerződtettem Relle Pált, a jeles kritikust... Minden további egyelőre csak terv. Annyit azonban máris elárulhatok, hogy a ■" budapesti közönség teljes szeretetére számítok, éppen ezért semmi áldozattól se riadok vissza. Eltö­kélt szándékom, hogy a Magyar Szinház az legyen, ami volt — legragyogóbb idejében. 4 A Belvárosi Színháznak vasárnap délelőttre hirdetett zenematinéja december 15-ére marad. A jegyek érvényesek. A szinház humora. A színésznő meg a kislánya. — Aforizmák. — Jegyesek A színésznő kora. — Szereposztás. „ A színésznő kisleánya az öltözőben. — Mama — nyafog. — Gyere és játsszál velem. — Nincs időm. — Mért nincs időd? — Mert játszanom kell. — Mért kell játszanod? — Mert dolgoznom kell. — Mért kell dolgoznod? — Mert pénzt kell szereznem. — Mit csinálsz annyi pénzzel? — Enni adok neked. Szünet. Utána a kislány belecsimpaszkodik az anyjába: — Mama — nem vagyok éhes. * Henry Jeanson néhány megjegyzése: — Azt mondják, hogy a mozi az elemi szín­ház és ez igaz is. De most tökéletesítik, van mán hangosfilm és domboműszerü film is. Holnap lesz SPORT megerőltető testi vagy szellemi munka a szokottnál erősebben veszi igénybe a szervezetet. Az elhasznált erőt gyorsan pótolni kell. Isincs erre alkalmasabb mód, mint a gazdag vitamintartalmú ARNEA tápszer fogyasztása, mely vérképző, megerősítő, osontfejlMztő. 1 doboz ára 1.50 P.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék