Pesti Hírlap, 1930. február (52. évfolyam, 26-49. szám)

1930-02-13 / 36. szám

s NAPI HÍREK. — Mi történt az orosz forradalom kitörése Georges Lubomsk­ij, akit a Kes­renszky forradalomban a Carszkoje Szelo fel­ügyeletével bíztak meg, a Revue des Dem Mon­­des-ban elbeszéli, mi történt a Carszkoje Szelo­­ban 1914-ben. 1917 február 26-án, a forradalom kitörése­kor, Gorkij Maximnak legelső gondja az volt, hogy összehívjon egy ülést s intézkedjék a mú­zeumok, paloták, kolostorok, templomok védel­­méről. Tizenöttagú bizottságot neveztek ki, ennek a feladatává tették, hogy a műkincsek fölött őr­ködjék­ és távoltartsa tőlük a fosztogatókat. Lukomszky, aki a Sándor-palotára vigyá­zott, szemtanúja volt annak, hogy távozott onnan a cári család. Kerenszky július 21-én este érkezett a Carszkoje Szeloba. Az éjszaka folyamán többször egymásután telefonált a fővárosba nagyon izga­tottan. Az augusztus 1-re virradó hajnalon a pé­­tervári városparancsnok jelentette, hogy a külön­vonat elindult a cári családért. De félóra múltán se érkezett meg az állomásra. Kerenszky dü­höngött. Mit csinál, ha az elutazás terve dugába dől? A baloldali túlzók tiltakoztak a cári család meg­­szöktetése ellen, azt követelték, hogy azonnal tar­tóztassák le a cárt és a családját s végezzék ki. Végre a vonat befutott az állomásra. II. Miklós cár ezredesi egyenruhájában meg­jelent a palota kapujában, karján vezetve a cár­nál. Arcán rendkívüli fáradtság tükröződött: arany vállrojtjai, vörös szalagja m­éginkább föl­tüntették arcának fakóságát. Híveinek sorfala között lépdelt. A cár szeme megakadt egy katonán, aki me­reven nézte őt. Azt hitte, hogy köszönteni fogja a fegyverével — amint szokásos —, de a katona mozdulatlanul maradt. Erre a cár megállt. Cso­dálkozva rápillantott. A cári pár a gépkocsi felé igyekezett. Utána a trónörökös, a négy nagyhercegnő, mindnyájan halálsápadtan. A cár mégegyszer hátra fordult s megál­dotta azokat, akik a Carszkoje Szeloban ma­radtak . . . — Gasparii bíborost a francia becsületrend nagy keresztj­ével tüntették ki. Vatikánvárosból je­lentik: Frnciaország szentszéki nagykövete Gasparri tábornoknak átadta a becsületrend nagykeresztjének jelvényeit — Romania szentszéki követe kormánya nevében átadta Gasparri bibornoknak a román csil­­lagrend legmagasabb osztályának jelvényeit . Utcát neveznek el Pécsett a kormányzóról. Pécsről jelentik: Horthy Miklós kormányzó államfői tevékenységének tízéves jubileuma alkalmából az a terv merült fel, hogy a jubileum napján díszköz­gyűlés keretében utcát nevezzenek el Pécsett a kor­mányzóról. Ez az út a pécsváradi országút lenne. Azért esett erre a választás, mert a szerb megszállás megszűnte után a magyar nemzeti hadsereg ezen az úton vonult le Pécsre.­­ Schober kancellár a bécsi egyetem d­íszdoktora. Bécsi jelentés szerint szerdán folyt le a bécsi egyetemen Sehoe­r szövetségi kancellárnak a jogtudományok dísz­­doktorává való ünnepélyes felavatása. Az ünnepségen részt vett a diplomáciai testület, sok előkelőség és az egye­temi hallgatók nagy tömege. A szövetségi kancellárt a díszterembe léptekor, valamint az egyetemről való eltá­vozásakor a tömeg ünnepelte. -- Clemenceau mindenkit bánt és új háborút jósol emlékirataiban. Párizsitól jelentik: Fernando Ortiz Echague a buenos­ airesi Nación hasábjain is­merteti Clemenceau hátrahagyott könyvének tartal­mát. Clemenceau — mondja az ismertetés — véde­kezés címén rettenetes dolgokat mond könyvében. Nem kímél senkit, hevesen támadja Roch-t is, akinek szemére veti, hogy nem értette át a legfőbb parancs­nokság követelményeit, de elismeri azt is, hogy egyik intézője volt a győzők stratégiai eredményei kiala­kulásának. Megjegyzendő, hogy­ a könyv vége felé Clemenceau enyhébben ír Fochról ezt a részt már­ valószínűleg a marsal halála után írta. Clemenceau támadja Vivianit is, aki a háború kitörésekor Fran­ciaország békés hajlamainak bizonyságára 10 kilo­méterrel vonta hátrább a határtól a francia csapa­tokat könyvében állandóan hadakozik Poincaré el­len is, részletesen beszámolva azokról az ellentétekről, amelyek a háború alatt és különösen a fegyverszünet megkötésének idején köztük felmerültek. A vágások­ból bőven kijut azoknak a politikusoknak is, akiknek kezén a versaillesi szerződésből csak „foszlányok" maradnak. A záró fejezetben Clemenceau kiábrándul­tan állapítja meg, hogy hiába küzdött azért, hogy a­ új békét a népek szabadságára építsék fel, műve meg­bomlott és újabb háború veszélye fenyeget, amitől nem v óvja meg a népeket a „genfi gitár hangja“. — Földrengés Újzélandban. Londonból jelentik: Újzélandban szerdán délelőtt heves földrengést érez­tek, melynek központja Porangahau ker­ület volt, ahol több helységben az összes kémények bedőltek. Emberéletben nem esett kár. — Volt bencés­ diákok 81«ejövetele. Az ország bencés­­kövési Iskoláiba­n végzett volt bencés­ diákok szövetsége február 13-án, csütörtökön este 8 órakor tartja rendes havi összejövete­lét a Pösch-féle étterem kisl­b­helyiségében (IV., Duna-u. SI. ) Az anglikán egyház püspöki gyülekezete til­takozott a szovjet keresztény­üldözései ellen. Az anglikán egyház püspöki gyülekezete, mint London­ból jelentik, a canterburyi érsek javaslatára egyhan­gúlag hozott határozatában tiltakozott a szovjet ke­resztényellenes üldözései miatt, hangsúlyozva, hogy ha az orosz kormány kielégítő viszonyt óhajt Angliá­val, akkor tiszteletben kell tartania az emberiség és a civilizáció legelemibb törvényeit. A Canterbury­ érsek hosszú beszédben sorolta fel a legfelháborítóbb embertelenségek borzalmas lajstromát, amelyek a vallásüldözések szomorú történetében majdnem pá­ratlanul állnak. Figyelmeztette a kormányt, hogy az egész művelt világ közvéleményét hívja ki maga ellen a szovjet párt-, vallás- és osztálykülönbség nélkül. Az angol római katholikusok nevében Bourne bíbo­ros érsek ugyancsak szerdán tartott beszédében sür­gette, hogy az összes keresztény egyházak imáikkal és tiltakozásukkal forduljanak a szovjet által meg­indított istentagadó mozgalom ellen, amelynek rette­netes hatása az egész világra kiterjed. Az összes anglikán templomokban március 16-án könyörgő is­tentiszteletet tartanak a szovjet vallásüldözése áldo­zatainak lelki üdvéért. Ugyancsak könyörgő istentisz­teletet fognak tartani a fokföldi érsek felszólítására Dél-Afrika összes templomaiban. — A veszprémi polgámesterválasztás. Vesz­prém vármegye törvényhatósági bizottságának ki e­­gy­űlése szerdán Körmendy-Ékes Lajos főispán elnök­lésével ülést tartott, amelynek legfontosabb tárgya a veszprémi polgám­esterválasztás ellen beadott föl­­lebbezés volt. Komjáthy László volt polgármester föllebbezését részletes vita után nagy szótöbbséggel elutasították és Berky Miklós megválasztását meg­erősítették.­­ Az amerikaiak két óriásgőzöst építenek. Az Egye­sült Államok hajózási körei már évek óta sürgetik, hogy az Unió építsen olyan gőzösöket, amelyek a postát a leg­gyorsabban szállítják, ezzel az Unió által évenként az európai posta szállításáért kifizetett sokmillió dollár az országban maradjon és ne jusson idegen tengerhajózási vállalatok zsebébe. A terv megvalósításának fő akadálya az volt, hogy az United States Lines aj állású tulajdona és állandóan nagy deficittel működik. A múlt év őszén az Egyesült Államok kormánya elhatározta, hogy az U. 8. Lines-t összes hajóival, tehát a Levlashan-nal, a világ legnagyobb hajójával együtt eladja. A vásár rövi­desen meg is történt, úgyhogy az U. 8. Lines ma már magánvállalat. Ennek a vállalatnak igazgatói most két óriás gőzös tervét dolgoztatták ki. A gőzösök építését rövidesen megkezdik. A két új gőzös méretei a követ­kezők : 53.000 tonnatartalom­, 293,2 méter hosszúság és 32,77 méter szélesség. A gőzösök négycsavaros turbinái a hajóknak 52,78 kilométer órai sebességet biztosítanak. A hajók mindegyike 2600 utast szállíthat és az építési költségeket egyenként 171 millió pengőben irányozták elő. Hogy a társaság a hajókat megépíthesse, az állam 256,5 millió pengő kölcsönt ad a vállalatnak.­­ Letartóztatták a bukaresti rendőrség egyik vezető emberét, aki állítólag összeköttetésben áll a szovjettel. Bukarestből táviratozzák. A lapok jelen­tése szerint az orosz-román határon elfogtak egy szov­jet­ kurírt, akit Kisenevbe szállítottak. A kurírnél 650 dollár készpénzt és nagymennyiségű sifrk­ozott levelet találtak. A kurír a lapok jelentése szerint ál­lítólag bevallotta, hogy az orosz politikai titkos rend­őrség embere és azért jött Romániába hogy utasítá­sokat vigyen Tibacunak, a bukaresti rendőrfőnökség egyik osztályvezetőjének. Tibacut a hatóságok azon­nal letartóztatták és Kisenevbe szállították, ahol szembesítették az elfogott szovjetkurirral. Tibacu azt állítja, hogy soha életében nem látta az elfogott ku­rirt és az egész ügyről nem tud semmit. Besszarábiá­­ban és különösen Kisenevben igen jól ismerik Tiba­cut, aki a liberális éra alatt 1924-ben megyei prefek­tus volt Besszarábiában. A letartóztatás nagy izgal­mat keltett. — Az osztrák himnuszt a bécsi iskolákban a ,,Deutschland“­szövegével éneklik. Bécsből jelentik: A közoktatásügyi minisztérium, m­k­­it ismeretes, el­rendelte, hogy az iskolákban a tanulóifjúsággal gyakoroltassák a Haydn-féle néphimnuszt Kernstock új szövegével. A bécsi iskolaügyi tanács most adta ki ezt a rendeletet, egyúttal azonban utasította az iskolákat, hogy a Haydn-féle melódiát Hoffmann von­ Fallerslebennek „Deutschland. Deutschland . . .“ kez­detű ismert szövegével gyakoroltassák és iskolai ün­nepélyek alkalmával énekeltessék, ami azonban nem jelenti azt hogy a Renner—Kientzl-féle himnuszt a jövőben ne énekeljék. — Kötél ét revolver. Budweisből jelentik : Stepanek Ferenc 68 éves pénzügyi biztos ma különös módon köve­tett el öngyilk­oságot. Felállt egy székre, fejét egy erős szíjhoz erősített hurokba helyezte és abban a pillanat­ban, amint kirúgta maga alól a széket és meghúzta a hurkot, revolverrel agyonlőtte magát. Az orvos megálla­pította, hogy halála nyomban bekövetkezett. — Orángutáng született a római állatkertben. Ró­mából jelenti a Pesti Hírlap tudósítója. Szerdán egy orángutáng született az Itteni állatkertben. Ez az első eset évek óta, amikor az európai kontinensen fogságban élő majom szik­eknek ivadéka született. — Villamosgázolás. Kelemen Sándorné 70 éves ma­gánzónőt, aki a Berlini­ tér 9. számú házban lakik, szer­dán délután 4 óra tájban a Horthy Miklós­ út 29. számú ház előtt egy 19-es jelzésű villamoskocsi elütötte. A sze­rencsétlenül járt asszonyt a mentők agyrázkódással vit­ték az Új Szent János-kór­házba.­­ Kommunista zavargások a legnagyobb né­met autógyárban Darmstadtból jelentik. A maffia­­m­elletti rüsseléheimi Opel-műveknél, a legnagyobb német automobil-gyárüzem­ben, három kommunista munkás elbocsátása miatt súlyos kommunista za­vargások voltak. A délelőtt folyamán a szomszédos városokból mintegy kétszáz kommunista munkás jelent meg a gyár előtt és a gyártelepre behatolva, a munka abbahagyására szólították fel a gyár mun­kásait. Az Opel-m­űvek munkásai közül mintegy négyszáz kommunista csatlakozott a gyártelepre be­hatolt munkásokhoz és abbahagyták a munkát. A behatoló munkások sorai közt két képviselő is volt. A gyár munkásait ezután megakadályozták a munka folytatásában. Egy óra tájban kétszáz rendőr érke­zett Darmstadtból, körülvették a gyárat és eddig nyolc főkolompost, köztük az országgyűlési képvise­lőket, letartóztatták. A munkaidő végeztével mind­azokat, akik nem tudják igazolni azt, hogy a gyár alkalmazásában vannak, a rendőrség letartóztatja. Az Opel-m­űvek közlése szerint a gyár folytatja üze­mét. A gyár munkásai közül hatezren tovább foly­t­tatják a munkát. — Luxemburgból jelenti a Pesti Hírlap tudósítója. Eschenben, az ismert gyárváros­ban kedden kommunista felvonulást rendeztek, amelyben sok külföldi, köztük számos antifasiszta egyén is részt vett. Rendőrök és katonák szét akarták kergetni a tüntetőket, akik keményen ellentállottak és több rendőrt súlyosan bántalmaztak. Számos kom­munistát letartóztattak. Egy részüket kiutasíják az országból. — Seiji Noma, Japán újságkirálya. A japán újság­­irodalom nagy haladása főként Seiji Noma újságkiadó­nak köszönhető. Minden ötödik japán olvasója az általa alapított valamelyik újságnak vagy folyóiratnak. Seiji Koma, aki majdnem kétszer akkora, mint az átlagos ja­­pánember és ezért a tokiói óriás melléknévvel is büszkél­kedik, szegény szülőktől származott és gyermekkorát, de még a rákövetkező fiatalságot is a legsanyarúbb viszo­nyok közt töltötte. Apja vívőmester létére a vívás mű­vészetének gyakorlására akarta fogni, de Noma tanító akart lenni. Három évi tanítóskodása alatt rájött, hogy nem él benne semmi szeretet az ifjú korában annyira óhajtott hivatás iránt. Érdeklődése a szónoklás művé­szete felé fordult. Tudósokkal és politikusokkal való sűrű érintkezése közben felismerte a szónoklás művészetének nagy értékét; ennek az érdeklődésének következményeké­­pen alapította meg a Yuben (szónoklás művészete) előtt folyóiratot, amely még ma is megjelenik. Noma folyó­irata első számára háromszázötvenezer jent (körülbelül 175.000 dollárt) adott ki propagandaköltségképen. Ezek a kiadások csakhamar kifizették magukat, mert az elő­fizetők száma folyton növekedett. Közben megalapította a Fuji d­tatt magazint, a Kodan Kurabou című tudomá­nyos folyóiratot, egy női újságot és egy-egy külön újságot a fiatal leányok, fiúk és gyermekek számára. King című folyóiratának másfélmillió előfizetője van. Kiadóválla­lata az ott megjelenő újságok és folyóiratok számára évente 1.780.480 rizs papírt és 890.000 font nyomdafesté­ket használ el. Selyl Noma ma 86 éves. — Hajnal István: Esterházy Miklós nádor lemon­dása. Hajnal István, a kitűnő fi­tel történetíró, a Kos­­suth-emigráció ismeretlen Iratainak kiadója, akadémiai székfoglalóul megírta új és eredeti források alapján Esterházy Miklós nádor lemondásának történetét. A hi­vatásos történetíró módszereivel világítja meg Hajnal István ezt a szomorú korszakot és megeleveníti a nagy nádor tragédiáját. Esterházy Miklós, a család fényének és máig meglevő hatalmas vagyonának megalapítója, mint szerény köznemes emelkedett a legnagyobb méltóságra, tisztán akaraterejével és szellemi képességeivel. Hajnal István részletesen megrajzolja a nádor egyéniségét. Ma­kacs, hajthatatlan karakter, hitbuzgó, de amellett okos ember s nem közönséges műveltségű. Ez a kor volt az uralkodói abszolutizmusnak kezdeti korszaka Nyugat- Európában. Ezt az irányt képviselte II. Ferdinánd és ezt támogatta a nagy bíbornok Pázmány Péter is. A bíbornok és a nádor állandó torzsalkodásai onnét származtak, hogy a nádor a nádori jogokat védte, amelyek a rendi szabadságjogokkal voltak egyenlők, Pázmány Péter pedig az uralkodói korlátlan hatalmat akarta Magyarországon is megvalósítani. Egymást kölcsönösen vádolták és kor­holták: Pázmány a nádort önző, nagyravágyó, kapzsi embernek tartotta, a nádor a bíboros hercegprímást ha­talomra törekvő papnak, aki túllépve saját hatáskörét, túlságosan beleártja magát a világi ügyekbe. Történel­münk legtragikusabb korszakának közel két évtizede telik el a két nagy magyar meddő személyes harcával. Hajnal István könyve nagyszerű korrajz is, amely megérdemli a történelem iránt érdeklődő közönség figyelmét. — A nagy útépítési versenytárgyalásra beérkezett ajánlatok áttekinthető részletes jegyzéke már ma dél­után kapható lesz a Vállalkozók Lapja kiadóhivatalá­ban, Budapest, VI.,­­’odmaniczky­ utca 27. — Éhenhalt a kútban. Szekszárdról írják: A tolnai országút, közelében levő elhagyott tanyai kút­­nál az egyik gazda meg akarta itatni lovait. Ami­kor a vödröt megmentette, érezte, hogy az valami kemény tárgyban akad meg. Meggyújtott papirost dobott a mély kútba, annak világánál észrevette, hogy a kút fenekén egy holttest fekszik Értesítette a hatóságokat és a kiszállott bizottság megállapí­totta, hogy a halott Kovács József közhuszár, aki február elseje óta eltűnt a tolnai huszárlaktanyá­­ból. Kovács hátrahagyott levelében bejelentette, hogy öngyilkosságot követ el. Úgy látszik, beugrott a kútba, amelyben azonban alig harminc centiméter m­ég víz volt csak. Nem fúlhatott a kútba, hanem, miután kijönni nem tudott, valószínűen éhenhalt. — Új magyar Heine-kötet. Dalnoki Nagy Lajos volt aradmegyei alispán magyarra fordította és kedves külsejü kötetben kiadta Heine „Neue Gedichte“ ciklusát Dalnoki Nagy Lajos Heine-fordításai egy költészetért rajongó finom lélek megnyilatkozásait adják, amelyeknek tükré­ben igen élethiven tükröződik a nagy német költő arca. PESTI HÍRLAP 1930. február 11., csütörtök.

Next