Pesti Hírlap, 1930. szeptember (52. évfolyam, 198-221. szám)

1930-09-16 / 209. szám

1930. szeptember 16., kedd. PESTI HÍRLAP I­I Figyelmeztetés. Felkérjük mindazokat, akik a Pesti Hirlap Szerkesztői üzenetek rovatához fordulnak, szíves­kedjenek kérdezősködő leveleikhez mindenkor egy pontos és olvasható címükkel és válaszbélyeggel ellátott borítékot mellékelni. Magában a rovatban csakis közérdekű kérdésekre adjuk meg a választ, a többi magánjellegű tudakozódá­­sokra levélben felelünk.­­ Kéziratokat nem őrzünk meg, ha azonban a fenti szabályoknak megfelelően a beküldő megcímzett és felülbélyegzett válaszborítékot mellékel, a meg nem felelőket visszaküldjük. Az alábbiak pontos címét és jeligéiknek megismétlését kérjük: Sportlady. — Egy előfizető. — Egy m . . . . i előfizető. — Bodnár Jolán. — 22 éves özvegy asszony. — Baba, Miskolc. — L. B. Budapest. — N. é. p. Sch. J. Mezőtúr. A közjegyzői irodában alkalmazot­takra az 1910/1920. M. E. sz. rendelet nem vonatkozik. A közjegyzői irodában működő gépiró felmondási ideje 6 hét. — F. F. Budakeszi: A közigazgatási tanfolyam hall­gatása előtt gyakorlati időt kell eltöltenie valamely jegy­zői irodában s csak azután iratkozhatik be valamelyik tanfolyamra s ezen alapon vizsgát tesz, hogy jegyzői okle­velet kapjon. Erről bővebben lehet olvasni a Budapesti Közlöny 1900 szeptember 13-iki számában. — B. M. A há­zassági óvadéktőke mindig csak értékpapirban, vagy ingat­lanba való bekebelezés mellett biztosítható. Tanárnő fize­tését házassági óvadék-tőkéül a szabályok értelmében nem fogadhatják el. Kivételesen, a kormányzó úrhoz be­nyújtott felség-folyamodvány alapján, megengedhetik, hogy e jövedelem betudása ellenében a házassági tőke le­tevésétől eltekintenek. — H. I., Budapest. A háborús emlék­érmet nem kaphatja meg, mert az alapszabályok értelmében csak a legidősebb hadiárva fiúnak van arra igényjogosultsága. — B. I.-né. Fehérnemű tisztítással iparszerüleg nem foglalkozhat, mert azt az 1922. XII. t.-c. képesítéshez köti. — özv. B. V.-né, Budapest. Kézi­­munkamesternői oklevél megszerzéséhez 4 polgári iskolai és 3 évi női ipariskolai végzettség kívánatos. Ennek alap­ján mesternői vizsgát tehet bármelyik tanitóképzőben. — F. L. Erdőbénye. A legénységi állományú katonáktól az arany vagy első osztályú ezüst vitézségi érem birtoklását, a főtisztektől pedig a 3. osztályú vaskoronarend vagy a­­tiszti arany és ezüst vitézségi érem birtoklását követelik, hogy a vitézi rendbe felvételért folyamodhassanak. Vitéz­avatást a közeljövőben nem terveznek. A vitézi rend sza­bályai értelmében bármelyik vallásfelekezethez tartozó ma­gyar állampolgár pályázhat. A vitézi rend alapszabályai összefoglalva: ,,A vitézi rend kis kátéjában“ található. Kiadta az Országos Vitézi Szék Budapest, I., Királyi Vár­palota, ára 1 pengő. — K. T. Tápióbicske. Strandfürdő létesítéséhez artézi kút vizét csak előzetes hatósági enge­dély alapján szabad felhozni. Az iparhatóságtól pedig telep­­engedélyt kell kérni. Az önök községe nem bir el két gyógy­fürdőt. Jól meg kell tehát a dolgot gondolni. — F. L. Budakeszi József szanatórium. Ön azt kérdezi, mit tegyen az ellen, hogy egy év előtt a kezén szemölcs keletkezett, amely most annyira elterjedt, hogy a keze fejét egészen el­torzítja. Saját érdekében kérjük, hogy azonnal forduljon sebészhez, mert minden késedelem komoly része,ilyet­ járhat. — F. I. Budapest. Ha nyugdiját valamely oknál fogva külföldön óhajtja felvenni, akkor ezt a nyugdíjt kiutaló hatóságtól kérelmezni kell. Az engedélyt egyszerre legfel­jebb 3 évre adják meg, de ha tovább is külföldön óhajt tartózkodni, akkor azt újabb kérelemre 3 évenként meg­hosszabbíthatják. A külföldi tartózkodás idejére a járan­dóságok kézhez vételére valakit közjegyzői okiratban kell meghatalmazni és a meghatalmazást a kérvényhez csa­tolni. SZERKESZTŐI INTENETEK. 2. ügynök (akvizitor) Első Kispesti tésztagyár Toldy­­utca 23. Ügynököt magas pro­vízióval fölveszünk. 44929 ügynököt fine, jutalékra fel­veszek ingatlanforgalmi iro­dámba. Kezdőket begyakorlok. György. Rákóczi-út ötvenegy. Cimszerzésre, 18—20 éves, in­telligens, jó megjelenésü fiatal­embereket villamosbérlettel és jutalékkal felveszünk. Ajánla­tokat ..Smikor" jeligére Ten­­zerhez. Szervita-tér. 58259 Házmester, szerelő, lelépéssel, szerződéssel felvétetik. Ajánlat tokát ..Gondnok" jeligére Ba­logh hirdetőirodájába. Bálvány­ Utca 12. 58300 Házfelügyelősig hetvenezer ho­­zadékkal liftes házban ötezerért. 30 lakásos bérházban 3500, ti­­zennégylakásos nyolcszázért le­köthető. Nefelejts-utca 38. iroda. 35828 Házfelü­gyelőség 3200 jövede­lemmel, 5000 óvadékkal átadó. Mikszáth-tér 4. földszint 3. Vidékieknek gondtalan megél­hetés otthonukban. Válaszo­lunk. Doktor Hegedűs. Szövet­ség-utca tíz._______________58320 Nagy jövedelmű házfelügyelő­­ség lelépéssel, hosszú eladható szerződéssel kapható háztulaj­donostól. Szabó, Nagymező­ utca 38. Dijazás utólag. 82629 Nagy jövedelmei biztossul fém, tisztítószer eladására minden városban egyedárusítókat kere­sek. Demény Zsigmond, Király­utca 34. 31694 Jómegjelenten urakat keresek szabadalom terjesztésre ..Adat­gyűjtő 61414" jeligére a főki­adóba válaszbélyeggel. Kimutatható állandó jövede­lem tizenkét év óta fönnálló exportlapnál akvizitőri munká­val külföldön. Részletes ajánla­tot kérek, akik utazási előle­gekre nem­ reflektálnak, mivel a kereset igen kedvező. „Néme­tül beszélni fontos 9393" foki­adéba. Diszmóárukereskedőknél jól bevezetett ügynök fixszel, juta­lékkal fölvétetik. Ajánlatok :Diszmó 9376“ jeligére foki­adéba. Kávéházakban jól­­levezetett ügynök fixszel, jutalékkal föl­vétetik. Ajánlatok .Kávéház 9377" jeligére főkiadóba. Két képviselőt keresek fodrá­szok látogatására, jól beveze­tett külföldi cég részére. Szak­tudás nem szükséges. Fizetés fix és százalék. Értekezni dél­után 5—7-ig Nádas Sándor, Ulői-ut 53a. földszint 8. Főszerkesztő : Dr. LÉGRÁDY OTTÓ Felelős szerkesztő: LENKEY GUSZTÁV APRÓHIRDETÉSEK ■?flJ1^ehá^TM-iílétk­oznap, 16 fillér­ vasárnap 28 fillér, foglalkozást munkaL keresők által feladott hirdetésnél­­,'-t3al?ap, 24 .fllér- Az első és minden vastagon sze­­rtt.fotZo- koet gIo?nk­ számit. A hirdetések kivétel nélkül a Pesti Hírlap,oss?.e9 Példányaiban jelennek meg. A hirdetésekre vo­­natkozó válaszokhoz az eredeti okmányok mellékelése feltétle­­nül kerülendő, mert azokért kiadóhivatalaink felelősséget nem vállalnak. Hirdetéseket a főkiadóhivatalok (V.. Vilmos császár-út 78., tel. 122—95 és Erzsébet-körút 1., tel. 352—96) a fiókok (1., Krisztina-körút 133., tel. 509—24., IX. Mareu­l körút 5/b., tel. 520—25., II., Fő utca 23., tel. 530-1­61 VI Andrássy-út 1., tel. 227—68., VIII., Rákóczi-ut 9., tel. 385—32 és 385—33.,­­IX., Baross-tér 3., tel. 318—61., X., Belső Jász­­berényi-út 5., tel. K. 75—49., Újpest, István-út 1. tel 940—74 Kispest, Kossuth-tér 6., tel. 301—66., Pesterzsébet, Török Flóris Utca 72. vesznek föl, ezenkívül minden tőzsde és hirdetőiroda. I. SZELLEMI ES TESTI MUNKA FÉRFI ALLAS 1. Irodai alkalmazott Aktiv tisztviselőknek könnyű és jövedelmező mellékfoglalkozást nyújthatok. ..Nem ügynökös­­ködés 9158“ jeligére főkiadóba.* Irodavezető ezer pengő óvadék­kal, háromszáz pengő fizetéssel azonnalra beléphet. Telefon: 401­36. 58243 Titkárt keres nagyjövőjű, ál­lamilag támogatott vállalat fiatal keresztény úriember sze­mélyében 3000—5000 pengő ér­dekeltséggel. ..Biztos jövő 58318“ jeligére főkiadóba. Énitési rajzoló, bérelszámoló állandó munkára 1000—1500 pengő biztosítékkal. 175 pengő havi fizetéssel felvétetik. ..Meg­bízható 58325“ jeligére főki­adóba. Kereskedelmit végzett fiatalem­ber kezdő fizetéssel gyakornok­nak felvétetik. Ajánlatokat „Idén végeztem“ jeligére Blerk­­nerhez, Andrássy-út 2. 58379 öt gimnáziumot Végzett fiamat elhelyezném jó helyre. — Zbo­­rowsky Irma tanítónő. Rákos­palota, Bocskay­ utca 33. 1946. Többéves bizonyítványokkal bíró, volt üzemvezető és fő­­tisztviselő elhelyezkedést ke­res. Bizalmi állást is vállal­nék, ha szükséges, óvadékkal. Választ ,,T . A. családos“ jel­igére a főkiadóba kérek. Mérlegképes számtartó könyv­­revisor, adómérleg képességgel, gyors munkaerő, budapesti la­kos, elvállalja elhanyagolt könyvelés rendbehozását, könyvek lefektetését és állan­dó vezetését, peres, bonyolult ügyekben szakszerű vélemé­nyezést. Szíves érdeklődések házfelügyelő. Károly király­ ut­­., első udvar „Revisor“ ré­szére intézendők. 82536 gazdasági számtartó, nőtlen, hosszabb gyakorlattal, prima referenciákkal abszolút perfekt mérlegképes könyvelő, magyar­német levelező, gépiró, gyors munkaerő, adó stb. kereskedel­mi ügyekben, szakszerű állat­hizlalásban és belső majom­ ügyekben teljes jártassággal, december hó elsejére, esetleg előbb is állását változtatná. Cím: Bodor Rezső postafel­ügyelő, Murányi­ utca 30., Bu­dapest címre intézendők. Római fürdőben megbízható házaspárnak takarításért, kert­­gondozásért. szoba-konyhás la­kást. fizetést adok Részletes ajánlatok „Nyaraló-házmester“ jeligére Block-­erhez. Andrássy ut 2. 58377 Házmester-lelépéssel felvétetik. Ügynökök kizárva. Akácfa­ utca 38., kávémérés. 31674 Gyermektelen jobb házaspár házmesterséget keres bérvillá­ban, bérházban, az asszony per­fekt főz. Üllői­ út 79.. 14. 61453 Házfelügyelőnek ajánlkozik jobb házba nyugdíjas gyermek­telen házaspár, javításokat vál­lalja. Mednyánszky, Telep­ utca 45. Zugló. 77198 Fiatal gyermektelen házaspár, szereléshez értő. 700 pengő óva­dékkal házmesterséget keres. ..Tisztességes“ jeligére Bloekner­­hez. Andrássy-ut 2. 58378 Magányos villában szép laká­sért házmesteri állást vállalok, szerelő. Váci­ ut 31. Pács. 31636 Ingatlanügynök, szorgalmas intelligens, azonnalra beléphet Népszinház-utca tizennyolc. — Drogériában. 35793 Kevés szorgalommal jó megje­lenésű férfiak és hölgyek szép keresetre tehetnek szert. Jelent­kezni lehet: Dohány-utca 10. szám. ügynöki csoport. 61411 Piperecikkekből vidéki község­ben létesítendő lerakat eláru­sítását ingatlan fedezettel vál­lalnám. Értesítést kérek Far­kas fodrászhoz, Csáky­ u. 43. Előkelő német kertyűgyár kép­viselője, aki a legjobb divatü­z­­letekben van bevezetve, keres magyarországi gyári képvisele­tet a női divatáru szakmából. Ajánlatokat Erzsébet­ körúti fő kiadóba ..Megbízható 31690“ jeligére kérek.______________ Műszaki és vasáruismerettel helyi képviseletet keres jutalé­­kos alapon P­arancra képes szak­ember. Megkereséseket „Ügyes szakember 3763“ jeligére a Rá­kóczi-uti fiókkiadóba kérek. Jól bevezetett utazó, vas, üveg parcellán, játék és háztartási üzletben, mell­ékcikkeket, magá­val vinne. ..Jól bevezetett" jel­igére az Erzsébet-köruti főki­adóba. 3. Egyéb keresk. alkalm. Dohányáruda vezetésre átadó. Áruátvétellel. Mikszáth-tér 4.. Üdszint 3. Kerékpározó pénzbeszedő ket­tőszázzal azonnal felvétetik. — Rédr­y­ utca 38. sütöde. 61450 Elsőrangú eladók belvárosi se­­lyimáruházba felvétetnek. Ajánlatokat „Szakmabeliek“ jeligére Tenzer hirdetőjébe Szervita-tér. 58266 Nyugdíjasok helyben, vidékér nénes beszedőknek biztosítékká felvétetnek. Áru­védő. András?­ ut 19. 5839' Pénzbaszadot, 40 év körülit, ke­vés nagy vállalat, legalább 10 ezer pengő biztosítékkal. Aján­latok „Megbízható 325“ jeligé­re Bloeknerhez. Vilmos császár ut 33. 58387 Árukihordó pénzbeszedő ötszáz pengő óvadékkal azonnal fölvé­tetik. Ajánlat ..Komoly 450500 jeligére főkiadóba.. Női és férfi konfekciószakmá­ban tökéletes jártassággal bíró fiatalember azonnali állást nyerhet Zádor Márton üzleté­ben Berettyóújfalu. Ajánlat fényképpel és bizonyitványmá­­solattal szerelendő föl. 61400 Tanuló a t­t­óf­elszerelést üzletbe jó házból való felvétetik. Nagy Andrássy-ut 34.___________58556 Intelligens pénzbeszedő (keresz­tény) 500 óvadékkal felvétetik. „Azonnalra 31667“ jeligére fő­­kiadóba. Ezerpengős takarékkönyvbetét­tel pénzbeszedői állást keres fiatalember. ..Szorgalmas 31629* jeligére Erzsébet-köruti féki­­at­óba. «. Házfelügyelő Házfelügyelőség bérpalotában kétszobás lakással. Rákóczi-ut 69. földszint 7. A5738 Szolid, fiatal gépirónő, ki már rádió-üzletben és drogériában jártas, üzletbe­n.Jánik.ijik. L. C. Tonka Irma, X., Bánya-u. 2. Abszolút perfekt magyar, né­met gyors- és gépirónő hosszú gyakorlattal ajánlkozik. „In­telligencia 9323“ jeligére fő­kiadóba. Hosszú gyakorlattal gépirónői vagy bármilyen irodai állást vállalna 36 éves özvegyasz­­szony havi egyszáz pengő fize­tésért. Megkereséseket „Nyug­díjas 82521“ jeligére fokiadé­ka. Kezdő gép- és gyorsirónői ál­lást keresek. Kétéves kereske­delmi szaktanfolyam képzett­séggel. Rákosszentmihály, Akácfa­ u. 60. 9320 Perfekt német, magyar gyors- és gépirólány óriási gyakor­lattal ajánlkozik. ..Kezdő fize­téssel 31657" jeligére Erzsébet­­kere­ti főkiadóba. Vidéki részvénytársaságnak périztái kezelőnője állását, vál­toztatná. ..jóindulatú magános­nak házvezetésére leszerződik. „Állandó otthon 90561“ főki­ad­óba. * Fiatal urileány, magyar, né­met gép- és gyorsírással, állást vállal, perfekt olasz, nézni francia nyelvtudással. Sándor Vera, Csengery­ u. 78.. II. Fiatal magyar, német gép- és gyorsirónő délelőttre állást ke­res. Eötvös­ utcay 10. II. 29. 6. Softer Soffer személykocsihoz, vidéki bevásárlásokra, 600 pengővel azonnal felvétetik. Matkovich, Batthyány­ tér 4. 431 6. Ipari munkás Kötősegédek, kötőnők gyakor­lattal, jó fizetéssel felvétetnek. Horthy Miklós­ út 65. Kötő­üzem. 58240 Igen ügyes telefon- és irattár kezelőnő, B-listás állami, jelen­leg magáncégnél leépítés miatt fölmondott állásban, sürgős el­helyezkedést keres. Szives meg­kereséseket „Pedáns" jeligém Rudolf Mossehoz, Váci­ utca 18. ker. ____________________ Titkárnői vagy hasonló állást, keres reprezentálni tudó ér­­t­ségizett fiatal úri assz­o­y. Ajánlatokat „Travaillons 3166 jeligére Erzsébet-köruti faklad­ba kérek. Műszerészsegéd esztergálni tudó ,azonnal fölvétetik. Elek­tromos gépjavító, Podmaniczky­­utca 13. 9427 Megbízható, jobb iparos, bútor- és épületasztalos, esetleg szak­mán kívül is bármilyen mun­kát vállalna, írásbeli megkere­séseket kér­­. A„ Nagyfuvaros­utca 27., T. 10. ____ 19487 Kárpitos házakhoz mindenkinél olcsóbban ajánlkozik. Szabó István, Ferenc-utca 8. 31611* Télre központi gőzfűtés kezelé­sére ajánlkozom. Fancsali Mi­hály, Csángó­ utca 37a, I. 30. Vizsgázott fűtő. 31605 7. Egyéb alkalmazott Moziba hegedűs, zongorista ál­landó vasárnapra felvétetik. Bajza, Albertfalva 66. 31627 Kertész szakember, fiatal, gyer­mektelen, felvétetik. I.­steme­­te-út 14. 9333 Árukisfördó ezer-ezerötszáz kész­pénzóvadékkal felvétetik. Szőke, Üllői-ut 69. 61452 Zongorista felvétetik állandó hegyre. Kispest, Báthory­ utca 165._______________________9362 Vendéglőmbe csapost, elszámo­­lót felveszek, italokat­ megvált­va, vagy blokkra. Thököly­ út 93., vendéglő._____________61454 Fizatopincért háromszáz pengő óvadékkal felveszek. Baross-tér 12. I. 13. 55779 Bőrgyárba portás kerestetik 2000 készpénz biztosítékkal. Mikszáth­ tér 4. földszint 3. Fiatalember, jó bizonyítvány­­nyal, urasághoz inasnak ajánl­kozik. Morvay László, Komá­­romi­ út 3. sz. 9356 Egy elsőrangú elmélettel bíró szerelő autókisérőnek ajánlko­zik katasztrófák elleni nagyobb vidéki túrára, bemutatásra. Jel­ige „I. S. 57—9451** főkiadóba Nyugdíjas rendőrfőtörzsőrmes­ter portási, pénzbeszedői, éj­jeli­őri, kocsikísérői­­állást ke­res. Himák György, Rákoscsa­ba, Szőlőhegy, 31616 Jó megjelenésű vidéki fiatal­ember jó bizonyítványokkal 200 pengő óvadékkal altiszti vagy szobainasságot keres. — Mozga, I., Kruspér­ utca 4., föld­szint 27, 61478 NŐI A L L A8 8. Irodai alkalmazott nép-, gyorsirónőt némi ügyvé­di iroda gyakorlattal felve­szek, írásbeli ajánlkozások fi­zetési igénnyel d. u. 2-ig. Eöt­­vös­ utca 47. I. 5. 9322 — W. UIA/Of TI. X. U.­­ —— ügyes kezdő magyar, német gyors- és gépirónői» adják le ajánlatukat „823—1*9335“ jel­igével a főkiadóba Fizetés nélkül belépne irodába kezdő gép- és gyorsírónő. Te­lefon Aut. 190—20. 9355 Intelligens asszony óvadékkal állást keres, vagy üzletet elszá­molásra. Jelige: „1000—61413“ főkiadóba._______________ 12. Házvezetőnő, gazdasszony stb. Gazdasszonynak szerény igényű kezdő, egészséges, jó megjele­nésü, 20—30 éves, egyedülálló feltétlenül urileány, magányos középkorú megyei tisztviselőhöz vidékre felvétetik. Ajánlatokat fizetési igény és referenciával „Nyugalmas otthon 9236“ jel­igére főkiadóba. Francia, német komoly társal­kodónőt keresek 6—8-ig. IV., Királyi Pál­ u. 1.„ félemelet 2. Finom főzésben, varrás, kézi­munkában perfekt fiatalabb, szerény nőt azonnalra keresek két személyhez. Csengery-u. 9„ 1- 1. 31633 Társal­kodónő, vígkedélyü, jó megjelenésű, fiatal. 30-ig. fent­­járó beteghez lakás, ellátás és fizetéssel felvétetik. Jelentkezés 11—1 és 4—5-ig Stefánia-ut 31. félemelet­­„ második villa. Kiss Pál. *45059 Jobb nőt keresek, ki jól főz és minden házi munkát elvégez. VII., Erzsébet királyné-ut 11. III. 51­­9317 Felvétetik házvezetőnő, házi­kisasszony, gazdasszony, ura­sági főzőnő, komorna magá­nyoshoz, családokhoz. Ház­vezetőnő", Rákóczi-ut ötven­három. 35330 Anyahelyettes, házikisasszony, gyermekkisasszony, gazdasz­szony, komorna felvétetik. , Há­ziasszonyok“, Kossuth Lajos­­utca tizenöt. 35561 9. Keresk. alkalmazott Jó megjelenésű szolid kisasz­­szony teljes ellátással felvéte­tik. Németh, József­ körut 18. Keresek papirkereskedésben hosszabb gyakorlattal biró el­­árusítónőt. Jelentkezni bizo­nyítványokkal Horvát Á. bé­­lyegkereskedésében, Petőfi Sándor­ utca 3. az udvarban. Fiókvezetőnő kétszáz pengő biz­tosítékkal felvétetik. „Készpénz biztosíték 31647“ jeligére Er­zsébet-köruti főkiadóba. * Háztartás minden ágában jár­tas, munkaszerető házvezetőnő. 36 éven aluli, felvétetik: 2—4- i­ T. Horthy-út 28.. I. 2. 61419 Vidéki egyedülálló orvos keres október 15-re intelligens nőt, é s háztartását önállóan ellátja. Ajánlatokat csütörtök délig jól főző 31673“ jeligére Er­zsébet-köruti főkiadóba. Szolid fiatal házvezetőnő ma­gányoshoz azonnal felvétetik. „Durva munkát nem kívánok 31683" jeligére Erzsébet-köruti főkiadóba. Cardasszonynak menne közép­korú, jólelkű, szerény özvegy* asszony magányoshoz, esetleg kevés tagú családhoz. A ház­tartás minden ágában jártas. Cím: Majsa­iné, Pesterzsébet. Erzsébet utca 8. 45032 Kerestetik trafikoslány, cik­­rászlány, zongoristanő. Maxim. Révay­ utca 14. 58249 Intelligens keresztény pénztá­­rosnő ezer pengő óvadékkal azonnalra felvétetik. „Egyesü­let -31666" jeligére főkiadóba. Elárusítónő (elárusító) gyako­rolt, péküzletbe felvétetik. VII., I.Vengely­ utca 7., sütöde. 31635 Gyógyszertárban nagy gyakor­lattal állást keresek technikai munkák végzésére vagy pénz­tár kezelésre. Wittmann, Esz­ter, III., Föld-utca 24. 44905 Vidéki, elárusítónőnek ajánlko­zik. Orczy-út 47.. I. 2. 31607 Szorgalmas úrinő keres pék­fiókot vagy vegytisztítót veze­tésre, esetleg társul. „Nagyobb kaució 9364“ jeligére főkiadó­hivatalba. _______ Bármilyen üzletbe elárusítónő­­nek, pénztárhoz vagy egyéb te­endők végzésére ajánlkozik egyedülálló, intelligens nő. Szi­ves megkeresést: Fried, IT., Csalogány­ utca 57. 19510 300 pengő készpénzóvadékkal színház, mozi­­pénztárban, bu­f­­feben állást keresek. Cím főki­­adóban: 45015 10. Ipari munkásnő Fiatal, jobb leány háztartás­hoz és kézimunkához felvétetik ellátással. Podmaniczky­ utca 75.. I. 3. *9397 Próbakisasszonyt bemutatásra keres női ruha divatszalon. Je­lentkezés 9—10 között Kossuth tér 4.. IV. 16. *3357 ügyes, gyakorlott igazitónő fel­­vétetik. Salzer, Király­ utca 48. Deréktüz­nök kézileányok, ta­nulóleányok felvétetnek. Vörös­­marty-tér 2.­III. 28. 58273 Kalapüzletbe kézileányok, ta­nulóleányok fizetéssel felvétet­nek. Elek, Párisi-utca. 58270 Kezdő kézileány női kalaposság­hoz felvétetik. Mme Aranka, Király-utca 54. 58297 ügyes kézileányok felvétetnek női szabósághoz. Vilmos csá­­szár­ ut 63., IV. 43. 8422 Női kalap üzletbe kézileány és tanulóleány felvétetik. Garay­­utca 46. 77202 Két lakásos giflábaló0 pengő óvadékkal rendelkező, szerelés­ben jártas, fiatal házaspárt ke­resek házfelügyelőnek. Jelent­kezés naponként délután 3—5 óráig. I. Mészáros­ utca 34. Házfelügyelőségek kisebb-na­gyobb bérházakban azonnal le­köthetők. Hajós-utca 23. ven­déglősnél. 9432 Telefon kezelőnő, ki gépen is ír, felvétetik egész napra. Bihari, Akácfa-utca 5. 31646 Kezdő irodakisasszony egyelőre ideiglenesen felvétetik. Ferry Oszkár-utca 52. Réti. 58280 Perfekt intelligens gépirónőt keresek. Eisler, Nádor­ u. 23.. II. emelet. 61433 Cépirás, diktálás, oldalanként húsz fillér. Gyors, pontos, 110P munka. Rózsa-utca 29. I. 4. Tel. 363—90 déli egy óráig. * Derrékvarrónők, kézileányok finom francia munkához felvé­tetnek. Pollákné, Mérleg­ utca 1.3. ______ 9380 Próbakisasszonynak elmenne jó alakú, fiatal leány „Jó meg­­jelenésig 31612“ jeligére főki­adóhivatalba. 11. Egyéb alkalm.(nem házt.) Kiváló szép alakú hölgyet szín­padi számhoz teljes ellátással felveszek. Radich, Eötvös-utca 21. udvarról vaslépcső. 58252 intelligens, jó megjelenésü leány fogorvosi asszisztensnőnek fel­vétetik. Kettő szoba takarítása megkivántatik. Magyar-utca 3 I. 1. 58279 Urhölgy ajánlkozik idős ma­gánoshoz, vak, rokkant mellé. „Sors fordulat 9352“ Vilmos császár-úti főkiadóba. • Hölgy bizalmi vagy házvezető­női állást keres magánosnál, vagy nagyobb gyermekekhez ajánlkozik, beszéli a német, angol, francia nyelvet. Szives megkeresések Frau Anna Be­yer, Graz, Schützenhofgasse 15, II. links.___________ 58222 Jó bizonyítvánnyal rendelkező nő ajánlkozik magános úrhoz vagy úrnőhöz mint szakácsnő, vagy gazdaasszony, esetleg pusztára. Vugerencsicsné, VI., Frangepán­ utca 72. 9570 Kis háztartás vezetését­ magá­nosnál is vállalom. Finoman főzök. ..20-ára—9347“ jeligére főkiadóba. Tébécé beteghez is ajánlko­zik kisérő gondozónőnek urine „Gyakorlat 90351“ jeligére fő­­kiadóba. Fehérnemű varrónő lakást ke­res, varrással fizetne. „Izraeli­­ta 61463“ jeligére főkiadóba. * Fiatal uriasszony társalkodó­női, titkárnői állást keres, eset­leír vidékre. „Magányosnál“ jeligére Tenzer hirdetőjébe. Szervita-tér: 58265 Komoly, intelligens, idősebb úri nő, kiváló jó gazdasszony, csendes otthonra vágyó házve­zetőnői állást keres. B. Mária, Budapest, Szinyei-,Merse­ utca 27., III. 27. 61424 Félárva úrileány elmenne ki­sebb családhoz, gyermekhez, üzletbe is szívesen menne. Le­veleket kérem főkiadóba „Meg­­bizható 61429** jeligére. Házvezetőnőnek ajánlkozik in­telligens, idősebb nő, kitűnően főz, vidékre is. Nagymező-utca Ámor-kávéház. Szabóné. Házvezetőnőnek ajánlkozik kö­­zépkorú, nyugdíjas özvegy, fel­­tétlen komoly úri helyre. Érte­sítést „Nyugdijak özvegye" len­­gére Blockner hirdetőjébe. Vá­­rosház-utca,_____ 58350 Ellátásért intelligens özvegy házvezetést vállal. Molnár-utca 19., II. 23. 5753 Egyedülálló, jó megjelenésű, középkorú, intelligens asszony, ki mindenhez ért, házvezetőnői állást keres. Lipót-körut 12., földsz. 1. 9428 Árva urileány házikisaaszány­­nak ajánlkozik nagy gyakor­lattal. Kitünően főz, varr, ké­zimunkáz. „Állandó otthon —­ 82618" jeligére fökiadó továb­bit. 26 éves, intelligens, házias, el­vált asszony csakis magányos­hoz házvezetőnőnek menne vi­dékre is. Kraffl Józsefné, Sági­us 7. sz. Celldömölk, 82619 30 éves jobb nő elmenne ma­­gányoshoz házvezetőnőnek, helyben vagy vidékre, minden munkát vállal. Clm: E. B. Karpfenstein­ utca 26., f. 6. Házvezetőnőnek, anyahelyet­­tesnek ajánlkozik bárhova 32 éves, intelligens leány, szépen varr, kézimunkázik, a háztar­­tás minden ágában jártas. G.B. Gödöllő, Szent Imre­ u. 7. 23

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék