Pesti Hírlap, 1931. december (53. évfolyam, 273-296. szám)

1931-12-25 / 293. szám

Legszebb a karácsony és Szlveszter a* Andrássy úti Színházban! » u­ műsor az uto­lsó évek legjobb műsorai Karácsonyi előadások 4 és 9 óra sor. Szilveszteri előadások 8 és Vj 12 órakor. Olcsó helyárak ! Délután legdrágább jegy P *.— LÁZÁR MÁRIA. * Hegedűs Gyula emlékünnep január 24-én órakor­ a Zeneakadémián. Emlékbesz­édet Sherczeg Ferenc mond. Közreműködnek: Basilides Mária, Bu­­danovits Mária, Fedák Sári, Sándor Erzsi kamara­­énekesnő, Varsányi Irén, aki Heltai Jenő ez alka­lomra írt prológusát szavalja, Dohnányi Ernő, Har­­sányi Zsolt Laurisin Lajos, Losonczy György, Palló Imre, Székelyhidy Ferenc, Törzs Jenő. Zongorán ki­sér: Tarnay Alajos. A gyászünnepélyen testületileg résztvesznek a színpadi szerzők és a fővárosi szín­művészek. Jegy Rózsavölgyinél. 1 * Hogyan állították Shaw-t a mikrofon elé? Bernhard Shaw is azok közé a nagyságok közé tar­tozik, akik szeretik ugyan a rádió nyilvánosságát, az utolsó percben azonban meghátrálnak a mikrofon elől. A közelmúltban a londoni rádió egyik vezető emberének, Cesar Searching­ernek sikerült hónapokig tartó unszolás után a mikrofon elé állítani Shaw-t Először ar­a akarta rábírni, hogy nyilatkozzék a ten­geri leszerelési konferenciáról. „Erről kérem, nem ér­demes beszélni— jelentette ki Shaw. — Vagy, tudja mit, várjuk meg a végét!“ Searchinger kénytelen volt beleegyezni, csakhogy mire a konferenciának vége lett, Shaw már Oroszországban járt. Amikor vissza­jött, Searchinger lecsapott rá: beszéljen Oroszország­ról! Shaw „nem ért rá, majd legközelebb“. — „Egy hét múlva Amerikába megyek —— mondta Searchin­ger, most vasárnap azonban nyélbeüthetnék a dol­got.“ — „Nem lenne jobb — indítványozta Shaw —, ha várnánk, amíg ön v­isszajön Amerikából?“ — „Az rossz lenne — vetette ellen a rádiós —, mert akkorra már az egész világhelyzet megváltozhatik.“ Ez az érv hatott. „Jó — folytatta Shaw — elismerem, levett a­ lábamról. Jövő vasárnap megtartom az előadást. De hány órakor beszéljek?“ „Déli egy órakor“ volt a vá­lasz. „Tudtom, abban' az időben mindenki ebédel az Egyesült Államokban“, aggodalmaskodott Shaw. „Az igaz, de mialatt ön beszél, félbe fogják szakítani az étkezést“, mondta Searchinger. Miután pedig­­ meghallgattak, nem fogják folytatni­­,­­fejezte be J Shaw, aki így győzött a szóharcban, de revanche-a- t * Bécsi estély. Robert E. Sherwood, amerikai író, akinek Hannibal-ja mindenütt nagyobb szeren­­­­csével került színre, mint nálunk, Reunion at Vienna­­ (Bécsi estély) című új komédiáját az amerikai [ Theatry. Cpild­­ mutatta be. Sherwood Bécset és a­­ Habsburg-mifiiőt választotta cselekménye tárgyául,­­ amely azonban inkább emlékeztet a sablonos cári­­ históriákra. A dialógusban egyszer azt emlegetik, hogy a pszichiátria maradt meg Bécs egyetlen f­ő iparága és a cselekmény hőse egy pszichológus, dr. Anton Krug. Ez az előkelő lélekbúvár boldogan él feleségével, Helénával. A háború után vagyunk, a Habsburgok bukásának idejében. Bekövetkezik Fe­renc József születésének századik évfordulója, amelynek megünneplésére készülnek a legitimisták- Odakészül az estélyre Rudolph Maximilian főherceg is, aki a tüdő szerint Nizzában taxisoffőr. A háború előtt volt valami a főherceg és Heléna között, aki nem is akar elmenni a reunióra, de a lélekbúvár férj ebbe nem nyugszik bele. Heléna csak menjen el, temesse el végleg a múlt árnyait. Ha meg fogja látni, hogyan változott meg a fiú, végleg kiábrándul belőle. Viszont a főherceg is ki fog ábrándulni az asszonyból, ha meglátja, mennyire megváltozott A férj számítási hibája azonban éppen az, hogy min­denki megváltozott, mindenki rá­ncosképű, fáradt­­lelkű, de a volt szerelmesek fiatalok maradtak, tö­retlenek, úgy találkoznak, mintha csak­ tegnap sza­kadtak volna el. Heléne a szálloda hátsó kapuján menekül, öltözetlenül. Rudolph az asszony után siet. Meg akar érte küzdeni a férjjel. A férj azon­ban nem harcol. Az asszony erejére és tisztességére bízza a maga becsületét. Egyedül hagyja a szerel­meseket, s a rendőrségre siet, hogy megakadályozza a főherceg letartóztatását. Alfred Lunt és Lynn Fontaine, Newyork legnépszerűbb művészpárja, az újdonságot sikerre vitte. A Televízió egyik színházból a másikba. New­­yorkban a Guild-színház előcsarnokából a Connally háza című izlandi színdarab néhány jelenetét tele­víziós úton a Broadway-színházba közvetítették. Fra­nchot Tone és Margaret Barker játszottak a Sanahria-féle készülék előtt Külön közvetítették a képeket, külön a hangokat, amelyek a leadó-állomá­­son egyesültek. A hangos filmet három méteres üvegfelületre vetítették. A produkció nem volt ugyan tökéletes, de a technika e legújabb vívmá­nyát mindenki ámulva fogadta. * A Maya ötvenedszer. Fényes Szabolcs és Har­­math Imre operettje már elért az ötvenedik előadás­hoz. Lesz még belőle még legalább huszonöt, ha nem — újabb ötven. Rászolgál és csak ismétlésbe esnénk, ha a Fővárosi Operettszínháznak e fényes produkciójáról bármit irnánk. * Ébredj, Anglia! Noel Coward Cavalcade című revüdrámája sikerének titka a nacionalista tenden­cia, amely a színdarabban uralkodik. Érdekes, hogy a Daily Mail, a hatalmas napilap, hirdeti, hogy a színdarab szövegét folytatásokban fogja közölni. Alighanem példátlan eset. A siker persze utánzásra lelkesít. Már készül az „Ébredj, Anglia!“ című film. A Cavalcade a legutóbbi harminc évről szól, az England, Awake! a lefolyt század küzdelmeit viszi vászonra. A cselekmény 1830-ban kezdődik, amikor Wellington herceg biztatja a tömeget, hogy a kedve­zőtlen gazdasági viszonyok közt se veszítse el bizal­mát. Aztán következik a nagy események sorozata, a tudomány, művészet, politika és irodalom hősei­nek sok dicső cselekedete. Többek közt szerepel a fizikus Faraday, Stephenson, a vasút feltalálója, Cecil Rhodes, a gyarmatpolitikus, stb. Végül látható lesz a jelen, annak demonstrálására, hogy Anglia ébren van és nincs ok a kétségbeesésre. * Mese a Denevérről. Kelemen Viktornak ily című darabja lesz az Új színház legközelebbi újdon­sága. A fő női szerepbenn Csathó Gitta lép fel, aki hosszas berlini tartózkodása után most lép fel ismét magyar színpadon. * Olcsóbb rádiót! Németország a rádió terén tudvalévően hatósági rendeletekkel idéznek elő ol­csóbbodást. Amerikában, Hollandiában és Francia­­országban nem szednek díjakat. Németországban két márka a havi előfizetés díja. Most egy lap­­kimutatja­,­­mit fizetnek az egyes államokban havonként. Ma­gyarországot is felemlíti 1.75 márkával. (Minthogy nincs kiifw§|r.A­zéMc»t*^|||m­a#^ bog* fmegfelel-e ez a 2 jelengő 40fillérnek.) A többi országban a dijak — márkában — így sorakoznak lefelé: Norvégia 1­ 8­1, Jugoszlávia 1.85, Lettország 1.62, Olaszország 1.32, Csehszlovákia 1.25, Lengyelország 1.18, Ausztria 1.16, Svájc 1.02, Dánia 0.94, Svédorsz. 0.94, Finnország 0.88, Anglia 0.85, Románia 0.60, Bulgária 0.51, Spanyol­­ország 0.20, Belgium 0.20, Oroszország 0.09. Ehhez hozzá kell tenni, hogy­ ezek az országok mind kiváló művészi programokat adnak.­­ A német birodalmi posta a múlt évben 3,509.509 előfizetőtől 78,368.366 márka előfizetési díjat szedett be, ebből a rádióválla­latok csak 39,423.939 márkát kaptak, amiből a válla­latok még kénytelenek voltak 5,368-360 márkát visz­­szafizetni a saját költségükön épített adóállomások használatáért. A német birodalmi posta ebben az évben 80 millió márka bevételre számít. * Jótékonycélú kabaré. E hó 26-án d. e. fél li­kőr a Baross-mozgóban kabaré lesz, melynek rende­zője Kiss Áron. * Az ebéd és a rádió. A nagyságos úr kérdi a szoba­lánytól : — Mi lesz ebédre, Juci? A felelet így szól: — Nincs ebéd, nagyságos úr. A nagyságos asszony e­lőadás­t tart a rádióban a jó h­ázikosztról. * Előadás a müncheni egyetemen a magyar színészetről A müncheni egyetem keretében mű­ködő Theaterwissenschaftliches Institut-ban Prof. Borcherdt felkérésére dr. Németh Antal előadást tar­tott a magyar színházi kultúráról. Ismertette a ma­gyar színjátszás keletkezését, fejlődését és mai hely­zetét. Beszélt továbbá a magyar színészet speciális színháztudományi problémáiról Borcherdt tanár lelkes szavakkal köszönte meg az előadást, melyet a szépszámú hallgatóság nagy figyelemmel hallgatott és hangos elismeréssel fogadott •A M. Kir. Operaház ünnepi előadásai. Pén­teken, december 25-én, János vitéz (bérletszünet fél 3 óra). Szombaton, december 26-án, délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal Faust. Este bérletszünetben 8 órai kezdettel Seherezade, Magyar karácsony. Év­szakok. Vasárnap, december 27-én, délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal gyermekelőadás: Mályvácska királykisasszony, Diósörő; este bérletszünetben 8 órai kezdettel A mosoly országa. Hétfőn, december 28-án, nincs előadás. Kedden, december 29-én, Aida (A. fél 8), szerdán, december 30-án, Magyar kará­csony, Bajazzók, Évszakok. (Bérletszünet, fél 8). Csü­törtökön, december 31-én, Denevér­ Alfréd először: ifj. Toronyi Gyula (bérletszünet, fél 8). Pénteken, ja­nuár 1-én, János vitéz (bérletszünet, fél 8). Szomba­ton, január 2-án, Lohengrin (G. fél 8). Vasárnap, ja­nuár 3-án, délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal A mosoly országa, este Magyar karácsony. Paraszt­becsület, Évszakok (E. fél 8). Hétfőn, január 4-én­ nincs előadás. Kedden, január 5-én Don Juan (fél 8). Szerdán, január 6-án János vitéz (bérletszünet, fél 7) • A Nemzeti Színház jövő heti műsora. Pén­tektől vasárnap estig hat előadása lesz a Nemzeti Színháznak, még­pedig pénteken délután Az u­yfót-­ desur, pénteken és szombaton este a Peer Gynt, szombaton délután Légy jó mindhalálig, vasárnap délután, Ahol unatkoznak, vasárnap este pedig a Sasfiókot adják az ünnepnapok műsorán. Hétfőn, kedden, szerdán és szombaton a színház új, nagy teljesítménye, a Peer Gynt van műsoron. Szilveszter­kor, mint minden esztendőben, a Népszínház nyug­díjintézete javára rendez éjszakai előadást a színház és ez alkalommal eseményként először játsszák Zilahy Lajos Jégcsap című bohózatát, amelyet a szerző most újra átdolgozott. N. Tasnády Ilona Csortos Gyula, Vas­zary Piri, Fehér Gyula, Lehotay, Abonyi, Gombaszögi Irén, M. Iványi Irén, Cselényi és Harasztos alakításaival a főszerepekben. Az éjsza­kai előadás éjjel háromnegyed 11 órakor kezdődik. Előtte Szilveszter­ esti rendes előadásul csütörtökön reprizzel szolgál a színház, mert új betanulással ke­rül színre A három testőr, Herczeg Ferenc bohózata, amelynek főszerepeit Somogyi Erzsi, Füzes Anna, Petheő Attila­, Hajdú József, Forgács, Bartos, Fehér Gyula, Matányi Antal és Harasztos játsszák. Ezenkí­vül pénteken este négy jó mindhalálig, vasárnap, január 3-án délután Az­ édes ellenség, este A velencei kalmár, az azután következő hétfőn pedig Ahol unat­koznak van műsoron. ’ '• ■ ' ' . ...................­­ Olcsó és remek szórakozás ROTT mint Infanterist Letzer­­ és a ragyogó decemberi műsor karácsony ünnepén és vasárnap délutáni (Z2S) és az esti előadásokban. KOMÉDIA ORFEUM Jókai-tér 10. Olcsóbb mint a maxi . C­ilveszterkor szenzációs esti és éjféli műsor PESTI HÍRlaP 1931. december 25., péntek. mm A Fővárosi Operettszínház karácsonya Pénteken, karácsony első napján délután 1 4 és este 6 órakor: MAYA Szombaton, karácsony másodnapján délután %4 és este 8 órakor: MAYA Vasárnap, 27-én délután %4 és este 8 órakor: MAYA A Fővárosi Operettszínház Szilvesztere MAYA Éjjel %12 órakor: Este %8 órakor -A mulató Budapest, nagy szilveszteri kallóé (Tréfák, magánszámok stb.) Fellépnek: HONTHY HANNA, Rózsahegyi Kálmán, Somogyi Nusi, Bikeffy László, Kabos Gyula, Szilágyi Klári, Hubai Eszi, Sarkadi Aladár, Kőszegi Teréz, Gyergyai István, Sárossy Andor, Mocsányi—Lakos duó, Nagy Sándor, Balázs István. — Jegyek már a szilveszteri előadásokra is válthatók a színház pénztáránál és az összes jegyirodákban.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék