Pesti Hírlap, 1933. január (55. évfolyam, 1-25. szám)

1933-01-18 / 14. szám

PESTI HÍRLAP 1933. január 18., szerda. Szent Imre-estély, A Szent Imre-Kör az idei farsangban elmaradt Katholikus-bál helyett január 28-án a Pannóniában rendezi meg nagyszabású táncestélyét. Az agilis rendezőbizott­ság Katona Péter, Baay Lóránt, dr. Dániel Áron, Borsody Sándor és Gnndeligen Ödönnel az élén a Pannonia-ezállőbau működik. Az Országos Izraelita Tanítóképző Intézet február 5-én rendezi a Fakereskedelmi Csarnokban (V., Mária Valéria-utca 12.) műsoros táncéstélyét. Cellert-karnevál. A minden évben megrendezett jelmeze* Gellért-karnevált az idei farsangban február 18-án a Gellért­­szállóban rendezik meg. Hatalmas rendezőgárda állott sorom­póba, hogy biztosítsa a teljes sikert, Meghivóigénylések Cseh György bálelnöknél a Gellért-szállú bálirodájában eesközölhetők. — Ankét a transito-keroskedelemröl. A Magyar Keres­kedelmi Csarnok Nagykereskedők Országos Szövetsége ma tartotta meg translto-kereskedelml ankétjét. Báró dr. Madarassy-Beck Gyula elnök kifejti, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor az átmeneti kereskedelem kiépíté­sének komoly lehetőségei lettek volna meg, a kereskedőt a kormányzat részéről a legnagyobb bizalmatlansággal kezelték. Olyanok voltak az intézkedések, mintha minden transit-kereskedőt, mint gangstert kellene kezeink Ilyetén­­képen lehetőségeinket is Bécsnek engedtük át, sőt egye­nesen azt mondhatjuk, hogy Ausztria közvetítő kereske­delme érdekében dolgoztunk. A filléres vonatok óriási sikerei meglepetést jelentettek mindenkire nézve és ön­­kénytelenül vetődik fel az a kérdés, hogy nem-e lehetne elsősorban a transito-forgalonimal kapcsolatban a „filléres árutarlfák“ gondolatát megfontolás tárgyává tenni. Bállá Szigfrid szerint vezetőszempont kell, hogy legyen a transito-kereskedelmet terhelő költségeknek minél alapo­sabb lefaragása. Dr. Székely Artur szerint a transito­­kereskedelem dévizaproblémájának rendezése ezidöszerint a legsürgősebb teendő. Mtrkler József szerint a jó gaz­daságpolitikának egyik legfontosabb kelléke a Jó közle­kedéspolitika kell, hogy legyen, mert megfelelő tarifális támogatás nélkül a Nyugat és Kelet közötti árucsere­forgalomban Magyarország domináns helyzete nem biz­tosítható. — A Fráter Lórénd Társaság hétfőn este magyar nóta­estet tartott a Kovacsevics-étterem különtermében. A nívós műsor keretén belül szép sikerrel szerepeltek: Népcssy Lucia, Kánitz Viola dalénekesnők, Juhász K. Norbert dal­énekes, Sanek Péter tilinkómüvész. Zongorán kisért Kárpát Zoltán zeneszerző. — Fejbelőtte magát egy önkéntes. Nyíregyházáról jelentik: Eperjessy András karpaszományos katona, a nylrmadai községi jegyző fia fegyverével fejbelőtte magát. Az Erzsébet-kórházban súlyos sérüléseibe belehalt. Tetté­nek oka ismeretlen. —- UJabb építkezések. Welward Zoltán I., Kelenföldi dűlő 3498. emeletes lakóházra. Kovács János X, Paskál-utca 40.117. és Walter József VI.. Lomb-utca 31. földszintes csa­ládi és lakóházakra. Kisebb építkezésre kaptak engedélyt többek között a Köszénbánya és Téglagyár Társulat r.-t~, ill., Bécsi-ut 19.916., az Apenta rt., 1. kelenföldi pályaudvar terü­letén, Mauser Tivadar a IX., Mester-utca és Markusovszky-utca sarkán. Kürschner Emil a Józsefvárosi pályaudvar területén és Jászai József VII.. Hajtsár-ut 145. szám alatt. Több köz­ponti fűtőberendezés létesítésére, felvonók építésére, gépberen­dezésekre stb is engedélyt adott a bizottság. — Házasság. Müller Margit és Botka Sándor január 15-én házasságot kötött a Hungária-uti Máv. telepi róm. kath. templomban. —- Orvosi hír. Dr. Benczúr Gyula professzor operá­ciója után meggyógyulva, rendelését a Szent Gellért-gyógy­­fürdőben újból megkezdte. — Nincs Jobb házi barát az „Igmándi" víznél, Azért legyen minden háztartásban kéznél! — A Monori Mag Jubileumi zsebnaptára Kosz­tolányi Dezső bevezető soraival és több ui szakközle­ménnyel megjelent. Bolti ára P 1.50. A Magyar Mag­­tonyésztési rt. Monori Magkereskedésének (Buda­pest, IV., Kossuth Lajos-utca 3) vevői 1 pengőért kapják. — Weiner Mátyás nem likvidál. Híresztelésekkel szemben meg kell állapítanunk, hogy az Andrássy-ut 3. alatti Welner Mátyás cég nem likvidál, sőt 14 napos rend­kívül olcsó árusítást rendez. — Számos női bajnál a természetes „Ferenc József“ keserüvlz használata végtelen nagy megkönnyebbülést szerez. ________ SAKK. Rovatvezető: MAnóCZY GÉZA. 1779. számú feladvány. Feldmann Tibortól, Budapest Eredeti. Sötét: Kc5; Vc3; Bel; Fal és el; Hf8 és g8; gy: bl; 65 és c6 (10). Világos• Kg3; Vf3; Bc2; Fg2 és gl; Hc8 és gy: b3 és e6 (9). Világos indul és a második lépésre mattot ad. A megfejtési versenyen kettő pontot számit. * 1833. számú játszma. fi; A Magyar Sakkszövetség közgyűlése. A Magyar Sakkszövetség december hó 15 én tartotta rendea és választó közgyűlését. A napirend előtt Maróczy Géza ‘ meleg szavakkal üdvözölte Abonyi ístvdn mestert, a világre­korder szimultánjátszót, kiváló villámjátékost, elsőrangú szervezőt és áldozatkész sakkbarátot huszonötéves mesteri . voltának évfordulója alkalmából. Az üdvözlés után a buda- ! pesti és vidéki sakkörök kiküldött megbízottai meleg ünnep- | lésben részesítették a jubilánst. — A tisztújító közgyűlés a következő uj vezetőséget választotta meg: Tiszteletbeli elnö­kök: Hóman Bálint m. kir. kultuszminiszter, dr. Sipőez jeno polgármester. Elnök: Fleisslg Sándor m. kir. kincstári főta­nácsos. Társelnökök: Fuchs Richard gyárigazgató, dr. Alföldy Béla OTI alelnök. Havasi Artur igazgató. Ügyvezető elnon: Abonyi István ra. kir. kormányfőtanácsos. Alelnókök: Maróczy Géza. Jánost Péter, Szegő Imre. Dragoss Gyula Sipöcz László, dr. Váraely Miklós, dr. Kiss Endre, dr. Pálffy József, Ozinczár Dezső Steiner Bernát. Székely Jenő, Barát Géza. Szövetségi kapitány: Szántó László. Központi főtitkár: Muhr Gyula. Vi­déki főtitkár: Tóth László. Titkárok: dr. ifj. Szász Károly, dr. Mayer István. Jegyzők: Révay Imre, Zádor Lajos. Ügyész: dr. Braun Ferenc. Pénztáros: Dános Iván. Ellenőr: Bedő Ödön. Szertáros: 6teiner Lajos. Tanácstagok; Bajor István. Bakos József. Batek László, Bálint Nándor, Biernatzky Szilárd, Bóry Ottó. Chalupeczky Ferenc, dr. Chevassua Emil, Dairny Barna, Déry Vilmos, Diamant Jenő. Egry Ferenc, dr. Erdcy Aladár, Erős Andor. dr. Ébere* Kornél, Fekete Nándor. Forgó Mihály, Friedmann Miksa, Fürth Emil. Gallina Béla, Havasi Kornél, Hermeczky János. Hitzha.ua Béla, Jónás Gyula. Ka­rinthy Frigyes, Kecskés Gyula, dr. Kellner Béla, dr. Kende Artur, Kisfaludy László, Kiss Sándor. Korchmáros László, Kozma Dezső. Krencsey József. Kunét* István, dr. Kuszái Jó­zsef, dr. Ligeti Árpád, Merényi Lajos, dr. Négyessy György, Neukomm Gyula, vitéz Pintér Pál, dr. Pongrácz Elemér, Ráday Iván. Reiss Ernő. Rósa Lajos. dr. Rosenthal József, Ruwald Sándor, Sáfrán Ferenc. Schmidt Béla. Schweiger József, ar. Sebők Loránd, Steiner Endre, Srlmandl József, Szlabézzky Emil. Szcpkó Árpád. Szövérffy József. Tantossy Miklós, dr. Vajda Árpád, Varga Gyula (Főváros), Vargha Gyula (Han­gya). Villányi Ármin, Wclsz Imre, Zinner Vllmo A debreceni takkőr háziversenyét Barcsa Gedeon nyerte 100 százalékos eredménnyel, második és harmadik Kiss Ernő és Mayer Miklős +5% ponttal, utánuk következnek: Csó­­| csj(s Tajos és Torma Sámuel +5. Tamkó Árpád 4-4'4, Am­brus Sándor és Hajász Lajos -j-3iVi. Gyertyáinoa Béla .-J-ZVá­­l Kulcsár Dezső 4-1 ponttal» J átszőtték Hamburgban, 1932. évben. Spanyol játék. Világos: Sötét: Brinnkmann Schönmann 1. e2—e4 e7—es 2. Hgl—f3 Hb8—c6 3. Ffl—bö a7—«6 4. Fb5—a4 d7—d6 5. Fa4 : c6t .... Andersen kedvenc folyta­tása, újabban a mesterek az elsáncoíás vagy 5. c3 mel­lett törnek lándzsát. 5.............. b7 : c6 6. d2—d4 Í7—f6 Sötét a közép megtartására játszik. 7. Fel—e3! • • . . Sokkal helyesebb, mint a sablonos 7. Hc3. Világos meg­akadályozza a sötét huszár­nak h6-on keresztül való fej­lődését. 7. . . . g7—g6 8. Vdl—d2! FÍ8—g? 9. Hbl—c3 HgS—07 10. 0—0—0 0—0 11. d4 : e5 ... Tisztázza a helyzetet a középen, véleményünk sze­rint azonban erre semmi szükség nem Tölt. A kinyíló „f“ vonal és főleg az „f4" pont birtoklása sötét játsz­máját tetszetőssé teszik. Szá­mításba jött azonnali Fh6. 11.............. fő : e5 12. h2—h3 Kg8—b8 13. Fe3—h6 Fc8—e6 Fenyegetett F:g7t és az­után H : e5. 14. Fh6 : g7t Kh8 : g7 15. h3—h4! He7—g8 Nem valami jő. 15. . . . Fg4 a lehetséges 16. Hg5! válasz miatt 16. h4—h5 Vd8—f6 17. h5 : g6 h7—h6! A gyalogos ütésére 17. . . . hg6-ra 18. Hg5, 17. V : g6-ra pedig 18 Bh4 stb. döntene. 18. Hc3—e2 Fe6—g4 19. Kel—bl! Vf6 : g6 20. He2—g3 Hg8—e7 Sötét kitünően védekezik. a gyalognyerés az előző lé­pésben nem volt jó a „g“ vonal kinyílása miatt. 21. Bhl—h4 Bf8—f4 22. Bdl—hl Ba8-—b8 Valamivel jobb volt 22. . F:f3. 23. gf3, B:h4, 24. Bh4. Kh7 stb. az erős cserék után megtörött volna a tá­madás, de világos ez esetben is fölényben maradna 25. Va5! lépéssel. 24. Hf3—el! .... A támadás az f4 pont bir­toklása nélkül nem vezet eredményre, a szövcglépés a királyszárnyi gyalogosok elő­nyomulását teszi lehetővé. 23................ Vg6—g5 24. Hel—d3 He7—g6 25. Bh4—h2 Bf4—Í7 26. Vd2—c3 c6—c5 27. f2—f3 Fg4—e6 28. Hg3—h5t Ke7—g8 29. Hd3—el! Hg6—f4 30. Hh5 s f4 Vg5 : f4 31. g2—g5 Ví4—f6 32. Vc3—e3 Kg8—g7 33. Iíh2—h4! . . Kezdődik az utolsó felvo­n ás ! 33. i . . . Bf7—f8 34. f3—f4 . . A gyalogos előnyomulás döntő erős. világos most tel­jesen ura a helyzetnek 34......................... e5 : f4 35. g3 : f4 Vf6—d4 36. Ve3—g3t Kg7—f7 Egy hosszú vándorút kez­dete. 37. Hel—f3! Yd4—gT A gyalogos ütésére 38. f5 dönt. 38. Vg3—b2 Kf7—67 39. Í4—f5 Fe6—f7 40. 64—eö d6 ! e5 41. Hf3 : e5 Ke7—d8 42. Bhl—dlt Kd8—c8 43. Vh2—hl! Kc8—b8 44. IIeő—d7t Kb8—a7 45. Bh4—a4 .... Világos összes haderejét a bujdosó király ellen csopor­tosítja. 45.. . . Bf8—b8 46. fő—f6! sötét föl­adta. Vc6 ellen nincs vé­delem. Sakkhlrek. A Budapesti Sakkör nemzetközi sakkfeladványversenye. Halmos Izor, a nemrég elhunyt mecénás adományából a Bu­dapesti Sakkör nagyszabású nemzetközi kétlépéses sakkíelad­­ványversenyt rendezett. A beérkezett, közel 600 pályamű kö­zül dr. Ébersz K. és Havasi A. versenybírók döntése szerint az I. dijat (100 dollár) Neukomra Gy. Budapest, a II. dijat (50 dollár) Lewmaun S- S. Moszkva, a III. és IV. dijat (50 és 30 dollár) Mari A. Ferrara és Argiielles Ferrer A. I*\ Barcelona, az V. és VI. dijat (30 és 20 dollár) Nagy Ödön és Schor László Bndapest, a VII. dijat (20 dollár) Ruck F. Budafok, a Vili. dijat (10 dollár) Westbury E. E. Birmingham), a többi 10 dolláros dijat Boros S. Budapest, Fleck F. Budafok, Lazard F. Párizs, Nielsen Ch. Hamar és H. Ellásson Osló nyerték. Ezeken kívül számos beérkezett pályamű nyert dicséretet. A Pesti Hírlap—Angol Magyar Bank csapatbajnok! mér. kőzés január 22-én, délelőtt %10—10 órakor kezdődik a Drechsler-kávcházban. — Este 8 órakor társasvacsora, amelyre a Pesti Hirlap Sakkör tagjai ezúton is meghivat­nak. — A dr. Légrády-eerlegvcrseny január 3l-én. délután 4 órakor kezdődik. Nevezési zárlat és sorsolás ugyanaznap aei­­után félnégykor. A Szegedi Sakkör bajnoki versenyén első Soóky László +1014 nyert játszmával, második Konrád +9, harmadik Rit­ter + 8, negyedik-ötödik Kovács és Sandberg +6 egységgel. A Zugló VII. körűiét 1932. évi bajnokságát Weinberger Tivadar nyerte, második Morzal Imre. harmadik Rózsa An.lor, negyedik Viertl Gyula, ötödik Kelemen Gyula lett. az értékes tiszteletdijakat Fürth Emil ügyv.-elnök osztotta ki a győzte­seknek. Örvényt Béla az Adria Biztosító Sakkörben +15—2=2 eredménnyel játszott egyidejű játékot. H. J. Loman hollandi sakkmester november 6-án meg­halt. Loman 1895-ben a hastlngsi fötornán rovatvezetőnk mö­gött a második harmadik díjon osztozott Atkins angol mes­terrel. Megkezdődött a 1 e gf i n o m a b b k ü 1 f öl d i márkás 420 | férfidivatáruk szezonvégi olcsó árusítása Pup3in-(ng_.................. P 14.— Tisztaselyem nyakkendő P 6.59 Pizsamák.................. ... p 18.—tói Pál ,V*’ YÄCI-fr w Prs üTcr. i. TÁRSASÁGI ÉLET. Bocskai táncestély. Kedves, családias keretekben rendezte meg a 11. ö. Bocskai öregcserkészcsapat tisztikara és a Budai 11. sz. Bocskai cserkészcsapat jól sikerült táncestéiyét a Polgári Lövészegyletben. A lelkes rendezőgárda élén dr. Oirsik Od~a parancsnok állott. A megjelentek vidám hangulatban táncoltuk reggelig. A táncoló leányok névsora a következő: Marczinkó Ilona. Rcischl Vali Gruudböck Mária. Szabó Jo­lin. Oláh Kőit, Szétesik Gizi, < tcir.yák Éva. Németh Mag­­ua és Baba, íjászló Magda. Bátyi Baba, Marschall Sárika, Ororetz Margitka, horch Pan­ni. Hoffhauier Edit és Matild, Sóiyotn Ilus, Dankó Gabriel­la. B?ni°ch Lívia és Silvia, Weltzl Zsuzsi, Szabó Bacu. Hauer Mimi, Lagsch Éva Sztonanhé Margit, Papp Git­ta. Ludosits Márta, Bada­­osiny Cunni. Berley Micl. Szé­kely Edit, László Erzsébet és Mária, Nádasy Hermin, Né­meth Anna, Mocsáry Erzsébet. ; Gizi, Margit, Sárdi Márta, Schöpflin Eda és Toto, Kidler Dalma, Nemes Magda, Ster Mária, TóthialuSsy Edit, Vi­­rágh Ilus. Spökl Olga és Bella. Bleyer Joli, Lazsofszky Erzsé­bet, Raffay Lanka, Szerkónyi Magda és Éva, Kubl Mira és Ilonka. Bauman Mady és Em­my, Lei gyei Mária,' Schöffer Zsozsé és Klára, Guttenberger Erzsébet. Vörös Ica, Sós Ildikó Molnár Erzsi. Németh Cica, Marközy Annusba. Kövesdy Bald, Cserneki Irén Hönicli Lili, Balassa Ili, Oroveoz Mar­git. Fanskó Mimi, Tormay Kató. Atléta táncestóly. A február 11-én a Vigadóban rendezendő Atléta bált előkészítő hétfői MAO-teák látogatottsága már annyira meg­nőtt, hogy beidének akár önálló farsangi estélynek is. A leg­utóbbi teán ismét nagy és előkelő közönség töltötte meg a iiingária termeit. Az Atl .a • ra '« r A ij - IN- i ti­­hívőkért a MAO irodájához (Vili., Eszterházy-u. 5?. Nemzeti Lovarda. Telefon: 413—66) kell fordulni. A legutóbbi MAC- toán mcffifi-prit hnltrvek névsorar Asszonyok: Szentnémedy Fe­­rencné, dr. Hoffer Gusztávné, dr. Lunfl: Gézáné. Czarieh Cor- Eélné, Lászlóné. Milinkovich Frigyesné. dr. Schreyer Endré­dé, Horváth Barnáné. őzv. Joch Henrikné. Margalith An­­(.orué, Csurgay Istvánné, ifj. Kovács Jánosné, dr. Gulden Richárdné, dr. Török Lászlóné, Vasváry Gézáné. dr. Szegő Ele­­mérné. dr. Balázsovits Dezső­­né, Mierka Alfrédné, Sztehló A Indámé. Debrecen y. Horti Béláhé. Tomaßek Edgárné, dr. Székely Miklósné. Kain Al­­bertné, Novák Istvánné, Ke* resztesné, dr. Mezőffy Ágos­tonná. Gallé Dezsőné, dr. Man­­dics Józsefné. Mandics Oszkár* né. Ravasz Árpádné, Bagyin­­ka Endréné, Papp Lászlóné. Bzelényl Ernőnó, szinai S/.inay Kandómé, dr. Eleki Andorné, hr. Hegedűs Károlyné, Tóth Jenőn é. Kiár József né, Kosz­tolányi Ödönné, dr. Tombor Jcnőné, Holló Imrén, özv. Phlips Cyuláné. Leányok: Roth Klára és Margit. Milinkovich Gemma. Gronoky lka, Stoffer Magda, Schreyer Vera. Széli Erzsiké, Horváth Ibolya, Klárik M. Klára, Joch Grete. Margalith Zsuzsa, Akontisz! Sára, Török Éva, Hunkár Erzsébet, Debre­­ceny Babsz^. Vasváry Éva, Mészáros l ozei, Meszlényi Pia, Szegő Éva, Auny Doom, Balá­zsovits Hertha, Mierka Lili. Sztehló Márty, Horti Mária, Bogisich Edit. Szabó Gizus, Zauser Ili, Novák Silvana, Phlips Márta. Jesehéla Bözge, Keresztes Erzsi. Márkus Mar­git. Mezőffy Adrienne. Gallé Katalin. Kiss Margó, Ravasz Eszti, Fejér Fedóra. szinai Szinay Éva, Rakssányi Zsuzsa. Rakssáuyi Katinka. Károlyi Anny. Papp Lili, Sándor Bor­bála, Hegedűs Irén. Tótth Éva, Kosztolányi Éva, Tombor Ili, Tombor Vali, Holló Mar­git. A2 Urbana Corporatio táncestélye. A Foederatlo Emericana Corporatio a Tisztviselő Kam­póban kitünően sikerült táneestéiyt rendezett. A táncot műsor vetette )>e, amelynek keretében fellépő Me2Ő Béla megnyitóját. Dobos Sándor művészi énekszámait, Mező László szavalatát, Jacho Gyula eaellújátékát. Krém János és Tóth Ködre páros­­jelenetét meleg tapssal köszönte meg az előkelő közönség. Majd az Eke a földet . . . nyitó-csárdásra táncra perdült a jó­kedvű fiatalság és a késő reggeli órákig, szórakozott vidám hahngulatban. A táncoló ieányök közül a kővetkezők neveit jegyeztük fel: Jeesensky Baba, 'Bonyhády Czima Juci, Nazi Pipi, Korit- Bubsu. Krém Margit és Ili. fánszky Éva, Fischer Éva. Gelle Kató. Keller Klári. May Breinlch Magda, B ró Boske, Margit él Ella. Friedrich Pipi. Molnár Médi. Topái Annié. Jiitusch Bozsó, Zahor Edit. * A „Jogászok, Orvosok, Bölosészok" január 19-én. csü­törtökön dr. Uset.ty Béla, dr. Eckhardt Ferenc, dr. Cholnoky Jenő, dr. Szandtner Pál egyetemi tanárok védnöksége alatt első nagyszabású jótékonycelu táncestélyét rendezi a Ponnó­­nia-szálló termőiben. A vigalmi bizottság élén K. Kerpner Károly, dr. Jobb Ferenc, Netter Béla, Czeiszing László és Noficzer Károly állanak. Meghívók a Pannóniában igényelhe­tők. Telefon 315—62 é« 454—88. A Józsefvárosi Keresztény Kaszinó Kulturbizottsága ja­­nuár 19-én. csütörtökön este 8 órakor a Kaszinó-helyiségben (Vili. Jpzsef-körut 52.. félemelet 2.) a február 2-án tartandó „Kas::inó-bál"-t megelőző teaestet rendez. bUívészestély. Január 21-én a Független Keresztény Nem­zeti Szocialista Párt VIII.. JóZBef-körut 52—56. szám alatt tánccal egybekötött — sajtópropaganda — müvészestélyt ren­dez. A nívós mfleor keretében neves fővárosi művészek lépnek lel. Hangverseny után tánc lesz. Protestáns bál. Az idei farsangban a Protestáns bál­bizottság január 21-én ifj. báró Kadvánszky Antal elnök és dr. Böhm József ügyvezető elnök és a régi gárdából jákfai Gömbös Andor. dr. .Tett« Gyula, ifj. Raffay Sándor, dr. Thegze- Gerber Tibor, dr. Stark Andor és Höcker Bertalannal az élén ismét megrendezik a magyar keresztyén társadalom egyik legkimagaslóbb farsangi eseményét, a Protestáns bált. A bál legfőbb védnöke vitéz nagybányai Horthy Miklős kormányzó, fővédnökei vitéz Gömbös Gyula, gróf Bethlen István, dr. Fa- Ívnyi Tihamér, dr. Lázár Andor, dr. Pesthy Pál, dr. Puky Endre, báré Radvánezky Albert, gróf Ráday Gedeon, dr. Sztra­­nyavszky Sándor és id. gróf Teleki József, akik a bálon való megjelenésüket is kilátásba helyezték. Báliroda: IX., Rákos-u. 3. szám alatt működik. Telefon 841—98. Cyőgyeierósz-estély. A Gyógyszerész-Bált megelőző utolsó wtclyt a Gyógyszerészhallgatók Segély- és Önképző-Egylete január 21-ikén. Szombaton tartja a Gyógyszerész Kaszinó ter­meiben (VIII., Aggteleki-u. B). Száohcnyi-Bál. Az idei Széchenyi-Bál legfőbb védnökségét Auguszta és Ann* kir. hercegasszonyok és vitéz nagybányai Horthy Miklósné vállalták. A bál előkészítésén gróf Széchenyi Károly elnök. Zsilinszky Antal ügyvezető elnök. Dubovay Jenő, a szenátus elnöke, Valkó László bizottsági elnök és a bálbizott­­eág tagjai fáradoznak. A bál meghivói e héten kerülnek szétküldésre. Báliroda naponta 6—8 óra között 33—9—15 telefonhívásra rendelkezésre áll.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék