Pesti Hírlap, 1933. december (55. évfolyam, 273-296. szám)

1933-12-08 / 279. szám

11 1933, december 8., péntek. IfTIT .-sm*. ■*rwn«rn-'iinr'i - ■■■■■■■ * — Az ügyes pénzbeszedő. Párizsban egy fiatalember pénzbeszedőnek ajánlkozik egy nagy szűcsnél. Nem valami élelmesnek látszik. Félénk, felszeg. De a tulajdonosnak megesik rajta a szive. így szól: — Néni, bánom, felveszem próbaidőre. — Hálásan köszönöm. — Csak ne köszönjön sejnmit. Majd meg­látom, hogy boldogulok magával. Itt egy számla, már hétszer vitték el a Durasta-cégfiez, <jg hém fizette ki. Megbízom, hogy vasalja be rajta a pénzt. Ha sikerül, akkor véglegesítem. — Tessék nyugodtunk lenni, behajtom éi) rajta. Csak azt szeretném tudni, hogy a Durasla­­cég a többi szállítónak is tartozik? A szűcs elkacagja magát. — Mindenkinek a világon. Barátaim már keresztet vetettek a követelésükre. A fiatalember mogdórzsöite kezét s elin; dúlt a Durasta-cégliez. Két óra múlva visszatért. — Tessék, főnök ur. Itt a kétezer frank — és leolvassa. A .tulajdonos nem tud hova lenni ámul­tában. — Hát ezt hogy csinálta? — Egyszerűen, kérem. Azt mondtam Du­­rastának, hogy ha nem fizeti ki a számlánkat, végigjárom összes szállítóit Párizsban és meg­mondom nekik... — Hogy nem fizetett? — Dehogy is, kérem. Azt mondom nekik, hogy nekünk fizetett. Erre aztán fizetett, mint a köles ... — Az uj német követ a kormányzónál. A kor, mányzó csütörtökön délben ünnepélyes kihallgatá­son fogadta Hans Geojy von Mack^nsent, a néniét birodalom újonnan kinevezett rendkívüli követét és meghatalmazott miniszterét, aki meghizófevplét nyúj­totta át. Az üdvözlő és válaszbeszéd elhangzása utáp a kormányzó hpsszahh beszélgetést folytatott a kö­vettel, majd megszólítással tüntette ki a követ kísé­retében megjelent Schlimpeft Márton követség! ta­nácsost. valamint Schnarre Károly követség! titkárt Az ünnepélyes aktusnál közreműködött Kánya Kál­mán külügyminiszter és dr. Wrlesy Sándor, a ka­binetiroda főnöke. Mackensen köyet a kormányzói kihallgatás után a Hősök emlékművéhez hajtatott, amelyre koszorút helyezett. (Felvételünk a Képes Pesti Hírlapban.)-— Kinevezések. Az igazságügy miniszter ZsigmonA István nyíregyházai törvényszéki irodasegédtisztet a fe­hérgyarmat!, Bogdán Lajos tapolcai járásbíróság! kezelői a Zalaegerszegi és Blizmann László nyíregyházai járás­it Íróság! kezelőt az ócsai járúsblrósághcz telekkönyvvezts­­tőkké pevezte ki. — Baro.-s József nógrádmegyei alispán jubileuma. Balassagyarmatról. jelentik: NógnUI és Ilont vármegyék törvényhatósági bizottsága űr. Soldos Béla főispán elnök­­lésével közgyűlést tartott, nmgiyen meleg ünneplésben ré­szesítették Ur. Baross József alispánt közpályán való működésének harmincadik évfordulója alkalmából. Krúdy Ferenc nyugalmazott főispán a yármegye közönsége, Sze­keres Pál a gazdatársiululom és dr. Csonka György tő­­jegyző a tisztviselői kar nevében méltatta az alispán működését. Ugyancsak a közgyűlés keretében áldoztak gróf Tisza István emlékének is. Az emlék beszédet Traum Péter salgótarjáni esperesplébános mondotta. A közgyűlés egy banga határozata folytán a törvényhatósági bizottság örökös tagjai lettek: Sóifovszky Béla nyugalmazott bel­ügyminiszter, Hzlrauyatszkp Sándor nyugalmazott bel­ügyi államtitkár, a Nemzed Egység Pártjának országos elnöke és Kiss István evangélikus püspök. — Névmagyarosítás. Stark Béla, 8 budai evangélikus iskola igazgatója és a Szarvasi öregdiákok Szövetségének főtitkára, valamint gyermekei: Andor, Tibor,' Margit és Béta családnevüket Sild re változtatták. — Bleyer Jakab temetés. Dr. Bleyer Jakab egye­temi tanár, országgyűlési képviselő, ltolt testének hes?,en­­teiv’se december 8-án. pénteken délután fél 2 órakor lesz a J’dz'/nány Páter Tudomúnyeyycicni központi épületének előcsarnokából, ahonnan a koporsót a kerepesitemetőbe ki­sérik ki. — Az egyetem bölcsészeti karán az egybegyült ifjúság előtt Pelz Gedeon egyetemi tanár emlékezett meg Bleyer Jakabról. — A Goncourt-dij nyertese. Párizsból jelentik: A Goncourt-ukadémia az ez évi £}oneourt-dijat Andié Mól­ra np ,,La condition lm ma iné" című regényének ítéltje .óda. A Theophruste Itenuudot irodalmi dijat Charles Ilraibanl­­nak ítélték oda „A király alszik" című legényéért. — Stefan George temetése. Zürichi tudósi tónk jelenti: Stefan Gegrgcl csütörtökön Locarno közeié ben Minus lóban eltemették. A svájci üoegyesület kr szoiut tétetett sírjára. — A MOVE országos nagytanácsának ülése. A MOVE országos nagytanácsa vitéz Murton Béla ország­gyűlési képviselő, a MOVE országos elnökének eluökíé­­sével tartotta ülését. Vitéz Marton Béla rámutatott a MOVE tizenötesztendős munkájára, az összes népszerű sportok terén elért eredményeire, országos jelentőségű ,kez­deményezésekre, amelyekből a legutolsó ilyen a vitorlázó repülés ma már ott tart, hogy a világ nagy nemzetei so­rában Németország és Amerika után a magyar motornél­küli sportrepülés elért eredményeivel a harmadik helyen áll. Az országos előadók jelentései után a? össziilés meg­állapította azokat a szervezési és egyéb irányéi veket, ame­lyek a MoVE-szeryezet munkáját és fejlődését hivatottak biztosítani. Az össziilés befejeztével a nagytanács távira­­fxiag üdvözölte vitéz Gömbös Gyula miniszterelnököt, mi'.'h a MOVE örökös elnökét. —' Megszűnt a soproni selyemgyári sztrájk. A Sop­roni selyemipari Részvénytársaság selyemgyárában -muti­­kabérles.NÍHitás miatt szerdán megkezdett sztrájk békés megegyezhessél befejeződött. A sztrájkoló 800 munkás meg­kezdi a munNgö Előfizetőinkhez l Karácsonyi ajándékunknak, a Pesti Hirlap 193L évi Nagy Naptárának szétküldését megkezdetjük vi déki előfizetőink részére; karácsonyig minden arra jogosult vidéki előfizetőnk kézhez fogja venni. (A Naptár kiegészítő' részét alkotó vidéki vásári jegyzé- I két előfizetőink a Pesti Hírlaphoz mellékelten kapják meg.) Amennyiben a Naptárt bárki karácsonyig i meg nem kapná, szíveskedjék a postánál megrekla­málni és annak megtörténte után panaszával a ki­­adóhivatalhoz fordulni. Fővárosi előfizetőink részére a Naptárt kihoz- í dóinknak, pgy mint az előző években, karácsony után adjuk ki. Miután hatalmas mennyiség kézbesi­­léséről van szó, ez természetesen néhány napot igénybe vesz, azonban január első napjaiban minden arra jogosult fővárosi előfizetőnk kézhez lógja azt venni. — Angol képviselők ebédje Siklóssy László tisz­teletére. Ló ideáiból jelentik: Az angol képviselők ! i Magyarországon járt csoportja csütörtökön (Jéjben u i Wéstirjinst,er;palota külön termében huszteptékes ebédet adott dr. 'Siklói sy László, a Pesti Hirfgp A>r Külországba küldött munkatársa tiszteletére. Az ebé­den jelen voltak: Craperi-Ellis, Sir John Hqslam, p\ | Líewellyn-Jones, William Mabanc, William McKeay, ! Geoffrey Le M. Mander, Herbert Holflsworth, Patrick ifunro képviselők es Lord ftátherccdgn, a Lordok Háza tagja, .Sir Bolyért Slandlon-Wood .jós dr. Ray brit királyi orvosolt, a sajtó részéről /. E. Jay (pally I Herald), Norman Bobsoii (The Starmer Papers), Miss F. Lewi.; (The Sjupday Times) és mások. Az l ebéd végeztével > jelen voltak először az angol ki- I rdlyt, majd Horthy Mildest, Magyarország kor* : irányzóját éltették. Ezután H. E. Crawford őrnagy, I a nemzeti liberális járt tagja, köszöntötte tel Siklóssy j Lászlót, aki dr. Léyrddy Oltónak a Pesti Hirlap fó­­j szerkesztőjének képviseletében lelkes és eredményes előmozdítója a brit-magyar barátságnak. Dr. Siklóssy j László válaszában örömmel állapította meg, hogy á j gyakori kölcsönös látogatások revén angolok és ma­gyarok nemcsak megismerték egymást, hanem való- ; sagos barátságot kötöttek. A jelenlevők egyhangúlag j elhatározták, hogy táviratilag tidvözlik Almása j Lászlót, a magyar képviselőház elnökét, aki rendki- í \ üli előzékenységgel látta ókét vendégül és cír. j Léyrddy Ottót a Pesti Hirlap főszerkesztőjét', aki angol nyelvű kiadványaival felvilágosította az angol közéletet Magyarország és a dunavőlgyi államok helyzetéről. Az ebéd folyamán bemutatták azt a re­­! mekmüvü' ezüst szelencét, amelyet a Magyarországon I járt képviselők dr. Léyrddy Ottó Számára készíttettek j baráti megemlékezésül. A szelencét a brit és magyar I címer ékesíti színes zománccal kidolgozva. Sir Jlo \ bért Gower az ebéden nem vehetett részt, mert abban ! az időben Wonbridge-Walesben egy békebiróság él ) nöki tisztéi töltötte be. l evélben mentette ki táyoíma I radásút, a délufiin folyamán pedig felkereste Sik­­l lóssy Lászlót, akivel megbeszélt? budapesti pro­­! g ráülj át. — A magyar keresztyén ifjúsági inozgalcm ötvenéves jubileuma. Fólszázada annak, hogy 1883-lian először je­lent meg magyar földön a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Világszövetségének svájci kiküldöttje, hogy az Ismét üt­vén évvel azelőtt, egy egyszerű londoni keresk,edősegéd, Williams által alapított mozgalmat,' amely a npvjeges ke­resztyénig helyébe a gyakorlati kereszíyénséget kívánja állítani, itt Is meggyökereztesse. A mozgalom azóta ötven­három országban (erjedt el és ma már harmadfélmlilló fiatalember tartozik tagjai sorába. A magyar ágazat első vezére id. Szilassy Aladár, akkori közigazgatási biró. ké­sőbb e bíróság másodelnöke és id. Szabó Aladár, a jelen­legi józsefvárosi református lelkész voltak s az első bu­dapesti ilyen egyesület tisztikara Szász Károly püspök tiszteletbeli elnökségével, az előbb említett két férfin, va­lamint Tóth Miklós — ma kúriai bíró és a mozgalom ma­gyarországi elnöke — és It it ro vies Gyula — ma debreceni egyetemi tanár — vezetésével alakult meg, A KIÉ köbeié­ben alakult meg a korán elhunyt ifi. Szijassy Aladár or­vos lelkes kezdeményezésére, Mayyarorspág első cserkész­csapata. A magyarországi njiozgalom megindulásának öt­venedik évfordulóját nagyszabású ünnepséggel üli meg a KIK pénteken este a székesfővárosi Virradó nagytermében. A prognimmon Szabó Aladár lelkész. Kupi Béla dunántúli evangélikus püspök, Révész Imre, a debreceni reformá­tus liiUudomáiiykur professzora. Surlpiiys Ernő, a KIK világszövetségének képviselője, Tóth Miklós kúriái bíró, u KJE nemzeti szövetségének elnöke. Kóréh Kpdrp, a m. kir. Operaliáz művésze és Mutusku Miklós énekművész és a budapesti Korái Kamara Ének- és Zenekar működik közre. Az ünnepen a mozgalom titkári hivatalában: Vljl., Iforánszky-u. ‘Mi. sz. a. kaplgü.0 dijnieuies belépőjegyekkel lehnt résztvenni. — Újabb rendelet a sütőiprr éjjeli munkatilalmáról. A sütőipari éjjeli munkatilalom betartásához — mint a kereskedelemügyi miniszter spőst kiadott rendefete nteg­­úllapitja — szociális, valamint az egyenlő verseny.yiszo­­nyok szemponljúból nagy érdekek fűződnek. Ezért a mi­niszter az éjszakai inunkutUúhMp betartásának hatályo­sabbá tétele végett kimondja, hogy kihágást követ ej — amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik — és 200 pengőig terjedhető pénzKüntetős­sel büntetendő az a sütő- vagy cujkrásziparos. aki a sütő­ipari éjjeli munkatiiulom ellenőrzése céljából kiküldött hatósági közegeket vagy bizottságot nem boesáfja be ha­ladéktalanul Juühelyéljie. vagy az ellenőrzés gyakorlását másként meghiúsítani igyekszik. — Egy molnársegéd családi drámája. Az Üteg-utca 4. számú házban lakik Molnár József 52 éves molnár segéd' feleségével és négy gyermekével. Molnárnak már két év óta nem volt állása, a felesége mosni járt és a? ő kevés keresetéből tengődtek, f'sütöytököu délután Moí nái* idegről i a májban kopyh.ukést ragadott és feleségét ha lántékán megsei,esjieUe. Az asszony rémülten szaladt az udvarra, .sikoltozására előji'atek a szomszédok, de mire a kis lakásba beléptek, Molnár József a késsel átvágta a nyakát. A küszöbön találtak rá eszméletlenül. A mén­tők életveszélyes állapotban a Itókus-kórh&zba vitték. j Felesége csak könnyebben sérült tneg nss első séaélynyuj­­l tás után a helyszínen hagyták. A karácsonyi könyvpiac legnagyobb sikerei Most jelent meg uj kiadásban SZÁNTÓ UYqJUiY Stradivari Az első kiadás tiz nap alatt fogyott el. A húr, amelyen Szántó Cfjürgy játszik, az emborsors nemesen nagy hangszere. Ana •••••»!* »•T> A-8p TAMÁS ISTVÁN Egy talpalatnyi főid A Bácskára, erre a legelárvuhabb magvar teruletro hívja fel figyelmünket ez a csupa szív, csupa élet-lfás. Ár^i •••■■»!? 4.8d TAMÁSI ÁUO.N Ábel az országban Ábel könnyes-nevető figurája örök alakja a magyar irodalomnak. Ára ....................... P 3.7$ Genius kiadás. — Sakkoktatás előfizetőink részére. A december elsején megkezdett sakkelméleti előadássorozatot Maróczy Géza sakknagymester inu. pénteken délután 5 órakor folytatja. A nagy érdeklődésre való tekin­tettel az előadás a Dreehsler-kávébáz szuterrén­­nagytermében lesz. a Pesti Hirlap Sakkor szemlél­tető fali sakktábláján. — A Magyar Jövő Klub megnyitó-estje. A Magyar Jövő Szövetség budai Wokkjáaak keretében alakult meg a Magyar Jövő Klub, ameíytjek megnyitó estje szombaton !) órakor lesz a Ciaridge -érmeiben. A megnyitóbeszédet József Ferenc királyi herceg tartja. Az estély vezető házi­asszonya dr. Antal jstyánnak, a miniszterelnökségi sajtó­­osztály vezetőjének felesége. — Az Országos Magyar Gyorsíró Egyesület dr. Rónay Károly képviselőházi tapácsos' elnöUlése melleit ülést tartott, amelyen az elnök megemlékezett dr. Hankiss János, volt ny. államtitkár éihunytáról, aki az egyesület­nek aielnöke és fel ügyelőbizottsági tagja volt. Érdemeit jegyzőkönyvbe Iktatták. Élénk vita fejlődött ki az egysé­ges gyorsírásról legutóbb megjelelt tankönyvek eltérj Írásmódjai felett. A vitában többek közt' Ur. Wagner Jó­zsef, Kópéits Alajos, dr. llengi János egyetemi tanár é.4 mások vettek részt, majd elhatározták, hogy a tanköny­vek eltéréseinek orvoslására a kultuszminiszter figyelmét felhívják. Az ülést társasvacsora követte. — Az állami gép- és vasgyári munkások visszakapják az elvont tízszázalékos munkabértöbbletet. Az Alia mi gép­gyár és diósgyőri vasgyár kereszt,épyszocijdista munkás­sága még augusztusban kérte a gyárak vezérigazgatóságá­tól a legalacsonyabb munkabér megállapítását, a kormán}­­rendelet által elvont tízszázalékos munkabér visszaállítá* sát, a nyujc évi szolgálattal bitó munkásoknak a jóléti alapba való felvételét. Azonkívül más kéréííekot is terJe-z­­tett elő. A választ most közölte Ycls vezérigazgató a mun­kásság vezetőivel. A munkásság gyűlésén Zsldui István elnök megnyitója után 'Madarász István Ismertette a köz­ponti igazgatóság válaszát: a tiz százalékkal leszállított fizetéseknek vixszaálIUúsát. A többi kívánságokat és pa­naszt a gyár igazgatósága \ nebéz viszonyokra való hi­vatkozással nem teljesitette. — A Budapesti Orvosi kaszinóban (Andiá-sy-ut 2.) -mi’' balon estei 0 órakor Mirai Sándor ,.Egy polgár vallomása: • einien előadást, tar}-. - ■ ­Utolsó harc oz ifjúságért és a szerelemért ERDŐS RENÉE A CSÖNDES KIKÖTŐ ÁRA: P. 3.50 M ¥ A I Az idei karácsony irodalmi tiaméiu*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék