Pesti Hírlap, 1934. április (56. évfolyam, 73-96. szám)

1934-04-18 / 86. szám

1934. április 18L, szerda. PESTI HÍRLAP 9 NAPI HÍREK. — Uj gyógymód? Már több éve hire jár*, nemcsak a tudományos világban, hanem a kö­zönség körében is, hogy egy uj, csodálatos gyógymódot fedeztek föl, mely a legreménytele­nebb s legkétségbeesettebb esetekben is gyógyu­lást hozhat a szenvedő emberiségre. Ez a gyógy­mód abból áll, hogy az orr nyálkahártyáján egy kis égett sebet okoznak s ettől az eddig gyógyít­hatatlan betegségek is csodálatos módon meg­gyógyulnak. Varázslóknak, csodatevőknek, ezermeste­reknek tekintik azokat az orvosokat, akik ezzel a módszerrel élnek s a betegek ezrével zarán­dokolnak hozzájuk. Mindössze egy kis égetett sebet éreznek — állítják — és azonnal megsza­badulnak mindenféle nyavalyától. Egy hírneves belga orvos tanulmányban foglalkozik a kérdéssel. Kiemeli, hogy a gyó­gyulások ugyan észlelhetők, de többnyire nem tartanak sokáig. Hangsúlyozza azt is, hogy maga a rendszer nem olyan uj. mint ahogy lel­kes hívei állítják. Egy francia orvos, Pierre Bonnier, aki 1914-ben halt meg, egész élete so­rán azon a rendszeren dolgozott s könyveiben tüzetesen kifejtette tudományos alapelvét. Ö annakidején ezt „központi gyógyítási módnak“ nevezte. Az emberi szervezet millió és millió sej­­tecskéből áll, mely külön is életre képes. De amikor egy szervezetet alkotnak, szükséges, hogy a sejtek együttműködése szabályozva le­gyen. Egy társadalom se bir élni anélkül, hogy valaki ne rendelje egymás mellé az egyének munkáját. Testünk is ilyen társadalom: ura az idegrendszer. Csakis az ő vezénylete alatt dol­gozhatnak együtt az elszigetelt sejtek. Bonnier szerint a sejtek irányítása főkép a nyultvelőtől függ. Különféle életműködésünk szabályozó központja a nyultvelőben székel, aminthogy itt találkoznak főbb idegeink is. Amikor valami hiba van egészségünkben, ak­kor a nyultvelő szunnyad, vagy legalább is egyik-másik központja. Ilyenkor leghelyesebb fölóbreszteni az elzsibbadt, vagy fáradt közpon­tot s akkor a rokonérző idegrendszer segítségé­vel rend teremtődik a megbolygatott szerve­zetben. Tegyük ehhez hozzá, hogy a kínaiak ha­sonló módon jöttek rá a c s a - c s a-módszerre, mely abból áll, hogy a bőrt égették meg s ez­által a szervezetet nagyobb munkára serkentet­ték, az egészség útjára terelték. Mindenesetre megállapították, hogy az qrr­­nyálkahártyán ejtett égett seb sok esetben meg­gyógyítja a bénulást, az idegzsábát, a bélgyulla­dást, de a gyógyulás rendszerint nem tart so­káig s a betegség ismét jelentkezik. Az eredmé­nyeket nem szabad túlozni, de lebecsülni se szabad. — A kormányzó állapota. A kormányzó állapo­táról kedden reggel a kővetkező jelentést adták ki: „A kormányzó az éjjelt nyugodtan alva töltötte el; reggeli hőmérséklete 37.4 fok, érverése 68. A köz­érzés teljesen kielégítő; ha a javulás zavartalanul halad előre, több jelentést nem adunk ki. Reggel íélkilenc órakor . Dr. Szőllőssy Lajos, s. k., köz­kórházi főorvos, egészségügyi főtanácsos.“ — A hercegprímás idei bérmálásai. Dr. Serédi Jusz­­tinlén bibornok-hercegprlmás a tavaszi bérmálásokat má­jus 20-án kezdi meg Esztergomban, a bazilikában és már másnap a fővárosban pérmál a bíboros egyházfejedelem, aki június 4-én fejezi be fővárosi bémálásalt. Az idén a következő fővárosi templomokban lesz bérmálás: május 21. Tripolisz (Ferdinánd-tér), 22. Zugló, 23. KiilsŐ-Ferenc­­város, 24. Lipótváros, 25. Erzsébetváros, 26. Józsefváros, 27. Budaujlak, 28. Terézváros, 20. Tisztviselőtelep, 30. Belváros, Junius 1. Felsővizlváros, 2. Koronázó-templom, 3. Szentendre és 4. Tabán. Az őszi bérmakörutat szep­tember 8-án kezdi és október 7-én fejezi be a hercegprí­más. Ezúttal sorra kerülnek Budaörs, Nagyhajós, Zámoly, Uédérvár, Piiski, Dunakiliti, Nagymaros, Szob, Mária­­nosztra, Tölgyes, Vámosmikola, Kemence, Tarján, Bajőt, Bajna, Kiírva, Dág, Tokod és Dorog plébániák. — Névmagyarosítás. Schleimer Rikárd min. szám­­vizsgáló, Schleimer Henrik, a Magyar Általános Hitel­bank tisztviselője és gyermekei, ttikárd és Olga, vala­mint Schleimer József, a Magyar Földhitelintézetek Orsz. Szövetségének titkára és gyermeke, Éva, valamennyien budapesti lakosok, nevüket belügyminiszteri engedéllyel Simányi ra, változtatták. — Diszpolgárválasztás. Isaúk Gyula, felsőházi tagot, Heves vármegye ny. főispánját a Tárná Szabályozásával szerzett érdemel elismeréséül Kát, Kompolt, Tárnáméra, Tamazsadány, Sáránk, Brk, Tarnaörs, Tarnabod és Visz­nek hevesmegyei községek díszpolgárukká választották. — A chilei kormány lemondott. Londonból je­lentik: A chilei kormány lemondott. A kormányvál­ságot három radikális miniszter lemondása idézte elő. —■ Meghalt Garibaldi unokája. Colombóból érkezett jelentés szerint Garibaldi Uenotti colomból olasz főkon­zul, az olasz szabadsúghős unokája váratlanul meghalt. — Windischgr&tz Rudolf herceg motorkerék­párbalesete. Windischgrätz Rudolf herceg motor­­kerékpárjával Becsből Budapestre igyekezett. Pilis­­csaba községben a motorkerékpár nekifutott a C. A. 092. rendszámú gépkocsinak. A herceg a kerékpárról az úttestre zuhant. A mentők agyrázkódással és könnyebb külső sérülésekkel a Verebély-klinikára szállították. Tavasszal szép és meleg időben már ereje van a napnak. Bőrünk a téli ruházkodás által elszokott a levegőtől és napfénytől, vigyázzunk tehát a napfürdőzésnél. Előzőleg dörzsöljük be jól arcunkat és testünket NIVEA-CREME-OLAJ-jal, amely ápolja, védi és egyen­letesen barnítja a bőrt. A Nivea-Creme Eucerit-tartalma miatt a leg­kiválóbb bőrápoló szer és meglepő jó hatása elismert az egész világom NIVEA-CREME ! P 0.50 -2.20. NIVEA-OLAJ : P 1.70—3.50. BEIERSDORF VEGYÉSZETI GYÁR R. T., BUDAPEST VII. Ki a szabadba,napfénybe, de csak N IV E Á-val. — „A Ruténföld nyomorának legfőbb oka az, hogy elválasztották a magyar alföldtől.'1 Párizsból jelentik: Melline d’Asbeck bárónő hétfőn a Terre d’Europe egyesületben előadást tartott a ruténkér­­désről. Helyszíni tapasztalatai alapján ismertette a rutén nép tarthatatlan helyzetét és megállapította, hogy a Ruténföld nyomorának legfőbb koa az, hogy elválasztották a magyar Alföldtől, amelynek termé­szetes kiegészítő része volt. A csehek tizenöt eszten­dővel a békekötés után még mindig nem adták meg a ruténeknek azt az önkormányzatot, amelyet a saint­­germaini szerződés kifejezetten biztosit számukra és ellentétben a békeszerződés rendelkezéseivel és a ru­téneknek tett ígéretekkel imperialista politikát foly­tatnak. Az előadást vita követte, . amelynek során Lamouche ezredes rámutatott arra, hogy nemcsak a rutének, hanem a tótok is önkormányzatot kívánnak mauuknak. Honti Ferenc, a Magyar Revíziós Liga párizsi titkára, a Millerand-féle kísérőlevélre hivat­kozva. követelte az önrendelkezési jog alkalmazását a Ruténföldön és megbélyegezte a cseh kormány kép­mutató macatartását, amellyel egyfelől a szerződések szentségét hirdeti, másfelől pedig a rutén önkor­mányzatra vonatkozó nemzetközi kötelezettséget szemérmetlenül megszegi. André de la Far francia újságíró mindenben megerősítette Melline d’Asbeck bárónő fejtegetéseit, aki végül Gamier felszólalására válaszolva kijelentette, hogy a cseh kormány tizenöt esztendeje él már vissza a nyugati közvélemény bi­zalmával. úgyhogy további bizalmat nem lehet neki előlegezni. — A római japán katonai attasé öngyilkos lett egy nápolyi szállóban. Római jelentés szerint Ohtani parancsnok, a római japán katonai attasé, egy ná­polyi szállóban felakasztotta magát. Ohtani hétfőn délután érkezett minden poggyász nélkül. Mikor a szálló egyik alkalmazottja este 8 óra tájban kopogott a szoba ajtaján, semmi választ nem kapott. A lak­osztályba benyitva, Ohtani parancsnokot a fürdőszo­bában holtan találta, Egy törülköző segítségével akasztotta fel magát. Levelet vagy egyéb utalást tet­tének okaira nem találtak. A japán követségi taná­csos Rómából Nápolyba utazott. Nápolyba várják egyébként április 23-ára két japán könnyű cirkáló négynapos látogatását. — A francia minisztertanács visszavonta Trocklj tartózkodási engedélyét. Párizsból jelentik: A minisztertanács visszavonta azt a tartózkodási engedélyt, amelyet Trockij-nak 1933-ban francia te­rületre adtak ki. A kormány intézkedését azzal in­dokolja, hogy Trockij nem tartotta be a politikai semlegességre vonatkozóing tett ligéreteit. Trockij­­nak mindenekelőtt Párizs környékét kell elhagynia, majd pedig, ha már más országba befogadásra ta­lált, francia területről is cl kell távoznia. A sajtó* ve­gyes értelmekkel fogadja a kormány intézkedését. A jobboldal helyesli a kiutasítást, míg a baloldali lapok igen elégedetlenek a kormánynak szerintük indokolatlan intézkedésével. — A magyar vizlpólócsapat győzelme Brüggében. A magyar vizlpóló-utánpótlás vándoresapata kedden este Brüggében az ottani városi uszodában v I zlpöl Amér kőzést játszott a flandrlat válogatottal, amelynek játékerejére jellemző, hogy a csapatban többek között De Panic sok­szoros belga válogatott is szerepelt. A magyar vizipóló­­csapat 10:2 (5:2) arányban győzött nagyszerű játékkal. A magyar pólóssók teljesítménye újból kitűnő propagan­dája volt n világhírű magyar vizipóló-sportnak. Az első félidő magyar góljait Tarlós (2), Bozsí (2) és Kánűssy, a második félidő magyar góljait Taries (2), Brandy (2) és Rezsi (1) szerezte. A belgák két gólját De Pamv és Isselee dobta. A mérkőzést R. de Raewe biró vezette, aki pártatlanul látta el tisztét A 25X12 m.-es úszómedencében uszóverseny is volt, a magyar úszóit részvételével. Eredmények: 100 m. gyorsuszás: l. Székely András 1 p. 3 mp, 2, Isselee 1 p. 5.6 mp. —■ 200 m. mellúszás: 1. Mezey 2 p. 55.6 mp. (magyar rekord beál­lítva), 2. Mitshell 2 p. 56.4 mp. — 3X50 m. vegyeestaféta: 1. Magyarország 1 p. 37.2 mp. (Nagy Károly hátussáshan 31 mp., Kánássy mellúszásban 34.2 mp.. Székely gyorsuszásban 29 mp.). — 5X50 m. gyorsuszó-staféta: 1. Magyarország 2 p. 25 mp. (Bozei 29 mp.. Molnár 29.2 mp., Nagy Károly 30.4 mp., Laky 27.4 mp.. Székely 29 mp.) A vizipóló-mérkőzés után a közönség a magyar csapatot nagy ünneplésben részesítette. — Földrengés Kaliforniában. Londonból jelen­tik: A kaliforniai Santa Annát kedden délelőtt fél 11 órakor erős földlökések rázták meg. Anyagi kárt eddig nem jelentettek. A lakosság páni rémületben a szabadba menekült. — A Johannita Lovagrend ünnepélyes na-gygyülését már jue 7-én tartja meg. Az ünnepélyes is ten tisztelet ugyanezen a napon este 7 óra.kor lésé a. i>eá&-téri evangélikus templom­ban. Tízéves fennállása emlékére a lőttalrend mind a reformá­tus, mind az evangélikus egyház betegápolásí mtéeményeinél ágyalapitváoyt létesített-. — Hajója fedélzetén meghalt a távolkeleti franoia hajóhad parancsnoka. Párizsból jelentik: Gonon Descottes tengernagy, a távolkeleti francia ’ hajóhad parancsnoka Shnnghaibe énkezése előtt a Primaugnet hajó fedélzetén meghalt. A tengernagy tüdőgyulladás következtében halt meg és a betegség jelei már a hajőraszálláskor mutatkoz­tak rajta. Holttestét visszaszállítják Franciaországba. Lengő házak. New York és Csikágó felhőkarcolói —• mint részvéttel értesülünk — újabban lengedez­­nek a szélben, mint ama bizonyos, sokat idézett nádszál. Szavahihető tanuk állítása szerint, ez a lengedezés olyan erős, hogy a felső emeletek fürdőszobáiban hullámzik a viz a kádban, sőt egyes lakók arra ébrednek néha legédesebb ál­mukból, hogy tengeri betegségük van. Hiábai ■ mindig tudta az ember, hogy ezeket a jenkiket nagyszerű gyakorlati érzékkel áldotta meg av Isten. Már magábanvéve az is minő remek ötlet, hogy helyszűke miatt a házakat nem széliében, hanem hosszában építik, mert hiszen tény és való, hogy a földi embernek mindenütt van he­lye bőségesen, fenn a levegőben is, len a föld alatt is, csak épp a földön akad egyre kevesebb hely, ahol a lábát megvethesse. Amikor ezt megállapítottuk, még nem is volt róla tudomá­sunk, hogy a felhőkarcolók lengeni is szoktak, bámulatunk tehát csak fokozódik az amerikai élelmesség iránt. Mert ha nekem> az ötvenhnr­­madik emeleti lakásomban saját külön főbérleti hullámokat ver a fürdőkádam, akkor nem szük­séges tengeri fürdőre mennem, mégcsak hullám­fürdőbe sem, a lakbéremen tehát megtakarítom a nyaralást és uszodapénzt. Megtakarítom azon­ban egy óceáni hajóul tekintélyes költségeit is. Mert ha az ember az ölvenharmadik emeleti la­kásának hálószobájában saját külön főbérleti tengeri betegséget kaphat, akkor mi az ördög­nek dobód ja ki a drága pénzét költséges ké juta­­zásokra a viharzó tengeren? Ném igaz? ó, mi­csoda jó dolog lehet ilyen lengő felhőkarcolóban élni! Ennél csak egy dolog lehet jobb a vilá­gon ... egy édes kis ház, nagy virágzó kert köze­pén, ahol nem a ház leng, hanem a hársfa lombja a tavaszi szélben, nem a fürdőkád hullámzik, hanem a szökőkút aranyhalas medencéjében fodrozik a viz és nem tengeri betegséget élvez az ember az ágyában, hanem az élet egyetlen szépségét: a nyugalmat és elégedettséget . . . (—thy.) — Az osztrák követ is követelte a prágai kép­­kiállitás kifogásolt karikatúráinak eltávolítását. Prágából jelentik: Dr. Marék osztrák követ a külügy­miniszterhez levelet intézett. Felhívja a figyelmet a Manes cseh művészeti egyesület kiállításán szereplő néhány torzképre és fotomontázsra, amelyek gúnyt űznek Ausztria mostani kormányzatából és „nem al­kalmasak arra, hogy a két állam baráti kapcsolatát előmozdítsák“. A kifogásolt torzképeket a követ Ízlés­teleneknek mondja, híján minden szatírának és mű­vészi értéknek. Kéri a külügyminisztériumot, alkos­son maga véleményt ezeknek a képeknek célzatossá­gáról és művészi fontosságuk hiányáról. A Manes vezetősége Krofta miniszter kérelmének eleget távi?, kedden a német követ részéről már korábban kifogá­solt torzrajzokat eltávolította. Hét arcképkarikaturá­­ról van szó, amelyek Hindenburgol, Hitlert, Göringet és Papent ábrázolják. — Felfüggesztették Medgyes város szász tanácsát. Meégyesről jelentik: A városnak alapításától kezdve, nyoleszázhuszonöt óv óta szász nemzetiségű tanácsa volt. A belügyminiszter most a tanács működését felfüggesz­tette és a város élére ideiglenes bizottságot állított, amely­nek elnöke egy Coríolún Aflán nevű fiatal román ügyvéd. — A Balatoni Társaság a miniszterelnöknél. Gömbös Gyula miniszterelnök kedden délben a miniszterelnökségen fogadta a Balatoni Társaság képviseletében Issük Gyula ügyvezető alelnököt és dr. Gomta Henriket, az idegenfor­galmi osztály elnökét. Izsák Gyula átadta a miniszter­elnöknek, mint a társaság védnökének a Balatoni Társa­ság díszjelvényét, amelynek jelmondata: „Dolgozzunk a Balatonért!“ A miniszterelnök kijelentette, hogy szeretet­tel és tettekkel kívánja szolgálni továbbra is a Balaton ügyét. — Megszigorították az amerikai Lindbergh-féle emberrablás! törvényt. Washingtonból jelentik: A szenátus hét büntetőjogi törvényjavaslatot fogadott el, amelyek az államszövetség hatóságainak fokozott jogkört adnak bűntettesek üldözése terén. Megszigo­rítják a Lindbergh-féle úgynevezett emberrablási törvény intézkedéseit is. — Egy nyugalomba vonuló igazgatótanitó ünneplése. Alsógödön Tóth Pál igazgatótanitó negyven évi szolgálat után nyugalomba vonult. Ez alkalomból a község liárom­­százteritékü társasvacsora keretében ünnepelte és bu­­tatta. — A Pro Hungária Nők Világszövetsége (Gösau. 4J ájpzá- Bs P.'-éu, kedden détnUta öt órakor tteztnjitó közgyük*«* UaL

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék