Pesti Hírlap, 1936. november (58. évfolyam, 251-274. szám)

1936-11-03 / 251. szám

1936. november 3., kedd. PESTI HÍRLAP Gyászünnepek Halottak napján. (Felvételeink a Képes Pesti Hírlapban.) A borongós idő, szürke esőfátyolával, megadta a hangulati hátteret az idei Halottak napjának. A Min­denszentek katolikus ünnepe a naptár szerint a ke­gyelet ünnepének közvetlen szomszédságába esvén, két nap jut arra, hogy elhunyt szeretteink emlékének áldozhassunk gondolattal, virággal, ájtatos fohásszal. Megnépesedtek a temetők útjai, a néma hantokat ke­­gyeletes kezek igazgatták meg, a fejfákra őszi illatú koszorúk borultak, az emlékezés mécsesei kigyúltak a sírokon és kigyúltak a szívekben. De nemcsak a csa­ládi kegyelet napja ez az egyetemes gyászünnep, ha­nem a megdicsőült nagyjainkra való emlékezésé is. A politikai, társadalmi testületek az idén sem mulasz­tották el, hogy fölkeressék kegyelettel azoknak sírjait, akik haló poraikban is valamilyen élő eszmét kép­viselnek. A Kossuth-mauzóleumnál. A Nemzeti Egység Pártja testületileg jelent meg Tahy László államtitkár vezetésével Kossuth Lajos sírjánál. A párt koszorúját Tóth András képviselő he­lyezte el beszéd kíséretében. — A Te lánglelked megnyilatkozása volt a nagy jelszó is, amelyben és amelyért ma is élünk és dolgo­zunk. „Lenni és nem látszani“. Vagyunk is mi száz évvel későbbi utódok, függetlenül bár, de még nem szabadon. Trianon bilincsei még mindig kötnek, de államépítő, nemzetalkotó lelkünk már munkálja fel­támadásunkat. A képviselők innen Gömbös Gyula sírjához men­tek, ahol Bornemisza Géza iparügyi miniszter várta őket a kormány képviseletében. A koszorúkkal elborí­tott sírnál Marton Béla mondott beszédet a párt ne­vében. Még Rubínek Gyula sírját kereste fel a Nép kül­döttsége és Baross Endre koszorúzta meg a nagy agrá­rius halott sírját. A világ­háború hősi halottainak emlékezete. A főváros, hagyományos szokás szerint, az idén is kegyelettel áldozott a háborúban meghalt hősök emlékezetének Reggel a főváros tisztviselői felkeres­ték a különböző temetőkben lévő hősi sírokat és le­tették a főváros babérkoszorúit. Délelőtt a világhábo­rúban résztvett és hadifogságok alatt Magyarországon meghalt olasz hősök külön emlékünnepe folyt le a rákoskeresztúri hősi temetőben. Kivonult a gyász­ünnepre a budapesti fasció, a balillák és a fővárosi olasz kolónia számos tagja. Colonna herceg, budapesti olasz követ, a követségi tisztikar élén jelent meg, a fővárost Salamon Géza tanácsnok képviselte, ezenkívül a honvédség küldöttsége is részt vett az ünnepségen. Colonna követ Mussolini hatalmas babérkoszorúját he­lyezte el a temető emlékművén, koszorút tett ezenkívül annak talapzatára a tiszti küldöttség és Salamon ta­nácsnok. Délután folytatódott a hősi temetőben nyugvó magyar hősök parcelláinál a kegyeletes ünnepség. A babér és fenyőágakkal ékített emlékoszlop előtt hatal­mas kandelláberek gyulladtak ki. Egymásután vonul­tak fel a küldöttségek sorai. A felsőház képviseletében gróf Kliuen-Héderváry Károly, a képviselőház kép­viseletében Kenyeres János, a belügyminiszter meg­bízásából Siménfalvy Sándor miniszteri tanácsos, a honvédség képviseletében Kiss János tábornok, a pol­gármester nevében dr. Salamon Géza tanácsnok, a Vitézi Szék küldöttségével Bartha László tábornok je­lent meg. Részt vett a gyászünnepségen Nagy Vilmos tábornok, budapesti vegyesdandár parancsnok is. Az ünnepség megkezdése előtt érkezett szárnysegéde kísé­retében József Ferenc királyi herceg, nyomban utána pedig Sanyi Hugó, a honvédség főparancsnoka, aki a kormányzót képviselte. A Himnusz hangjai után Haász István tábori püs­pök témát mondott, azután méltatta a hősök érdemeit, majd elhelyezték az emlékműre a koszorúkat, először A kormányzó koszorúját. A kormány tag­jai Gömbös Gyula sírjánál. A kormány tagjai a halottak ü­nnepén Darányi Kálmán miniszterelnök vezetésével megjelentek a te­metőben és Gömbös Gyula sírjára koszorút helyeztek el. A miniszterek levett kalappal állották körül a sírt és Darányi Kálmán miniszterelnök a következő sza­vakkal tette le a nemzetiszinű zöld koszorút: „Tiszte­lettel, szeretettel és kegyelettel tesszük le ezt a koszo­rút a magyar királyi kormány nevében.“ Lázár Andor igazságügyminiszter megjelent Deák Ferenc mauzóleumánál és mint Deák Ferenc ezidősze­­rinti utóda az igazságügyminiszteri székben, a Haza Bölcsének sírján koszorút helyezett el. Gyászünnep a polgártíri kriptánál. Gróf Andrássy Gyula polgárdi sírboltjánál gyász­ünnepséget tartott az Andrássy­ Emlékbizottság. Az emlékünnepen az Andrássy-család tagjain kívül részt­vett a Deák Ferenc Társaság és a Nemzeti Néppárt küldöttsége is. Az Emlékbizottság koszorúját Pethő Sándor főszerkesztő helyezte el. A koszorú szalagján ez volt a felírás: „A magyar alkotmány nagy hivalló­­jának". Az emlékünnepen Sulyok Dezső képviselő mél­tatta Andrássy politikai működését. Hangsúlyozta, hogy álláspontja minden kérdésben a józan középút szolgálata volt. — Nálunk — folytatta — senki sem akar még ma sem mérsékelt és középutas politikát­ szolgálni. Taktikázások és tranzitálások irányítják politikánkat. Andrássy mártíriuma áldozat volt nemzetének és fa­jának oltárán, amelyet nálánál jobban, tisztábban és okosabban kevesen szerettek, de amely az elismerés pálmaágát senkinek sem adta olyan fukarul, mint neki. Soha többé ne legyen a magyar annyira tékozló, hogy ekkora értékeket, mint e kripta csendes lakója két marokra fogva szórjon szét a szelek szárnyán. Körmendy-Ékes Lajos, majd Barankovits István beszélt még a Deák Ferenc Társaság nevében. Egyéb gyászünnepek. Az esztergomi bazilikában Serédi Jusztinián her­cegprímás celebrálta nagy segédlettel a gyászmisét az elhunytakért. Az egyetem téri hősi emlékműnél gyászünnepélyt tartott az Egyetemi Kör, valamint a Magyar Nemzeti Diákszövetség. Az Egyetemi Kör ifjúsága ezután a ke­­repesi temetőbe vonult, ahol a Kossuth-, a Deák-mau­­zóleumnál, Jókai Mór, Petőfi Sándor, Arany János, a vértanuk és még a nemzet több nagyjának sírjánál hangzottak el gyászbeszédek — A Tisza István Tár­saskör megkoszorúzta Tisza István szobrát. — A volt budapesti háziezred bajtársi egyesületének küldöttsége­­ koszorút helyezett a volt 32-es ezred emlékművére. A Magyar Gyorsírók Országos Szövetsége testületileg kereste fel a nagy magyar gyorsírók: Markovits Iván, Markovits Ivánné, Czigány János, Csanádi István, Fabró Henrik, Jakab Lajos, Stuller Ferenc, Schedius Lajos, Bódogh János és Maywald József sírját. A belgrádi hősök temetőjében, ahol mintegy 2500 osztrák és magyar katona van eltemetve, lovag Arch Waldemár magyar követ koszorút helyezett a hősök síremlékére. A belgrádi osztrák és német követségek kiküldöttei is­­koszorút helyeztek a síremlékre. A var­sói katonai temetőben tartott gyászszertartáson Vas­­váry József őrnagy katonai attasé helyezett koszorút a magyar hősök síremlékére. 7 Ha költözködik bin in nia íin­ ■ ■ ■ 8 I szőnyeget, függönyt, paplant, matracot, csillárokat, ágyneműt, asztalneműt, üvegárut, porcellánt, háztartó cikket, tiszt­i­tószereket nagy választékból, jutányos áron vásárolhat nálunk l A magyar-finn kereskedelmi szerződés módosítása. A Budapesten megindult magyar-finn kereske­delempolitikai tárgyalások eredményeként október 31-én báró altorjai Apor Gábor rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, a külügyminiszter állandó helyettese és Onni Talas finn követ a magyar kirá­lyi külügyminisztériumban az 1925. évi május 29-én kötött magyar-finn kereskedelmi és hajózási szerző­dést módosító pótjegyzőkönyvet írtak alá

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék