Pesti Hírlap, 1937. március (59. évfolyam, 49-71. szám)

1937-03-11 / 57. szám

18 ­ Fiatal ügyes segéd azonnal felvétetik. Cipőüzlet, Rákóczi* Ut 51. 25507 Csiszolóvászongyár helyi képvi*­selőt és a vidéken körzetképvise- Tőket keres. Ajánlatokat .,Smir­gli vászon 9105“ jeligére foki a­­dóba. * Jó megjelenésű felvétetik. Lob.­cee megégsegéd Dsáky­ utca 90. Tanuló belvárosi uridivat üzlet­be felvétetik. Rövid aján­at ..Jó házból" jeligére Blockener­­h­ez. V­áros­h­á­z -­n tea cimz­en­d­ő. Fiatal segéd az uridivat szak­­m­ából belvárcai üzletbe felvé­tetik. Ajánlat fizetési igény­nyel és referenciával ..Kirakat* rendező is" jeligére Brockner­­hez, Városház-utca cimzendő. Gyakorlott gyors­ gépi zónát le­­iróirodába azonnalra felveszek. Kalmár, Kertész-utca, harminc­hét. 9112 Perfekt varrni tudó komorna-­ Mindenes főzőnőnek vagy bejá-, Elsőrendű nyelvtanítás. Fordi­­szobalány. 7 éves bizonyítvány- Jónőnek , mennek 2 éves bizo­nyai 15-ére ajánlkozik. Deák nyit­vánnyal. II., Margit-utca 7. Ferenc-utc­a 18.’ MI. 9.‘ 695321 földszint, egy. 75140 Bérelszámolásban gyakorlott tisztviselőnő felvétetik. Ajánla­tok eddigi működéssel ..Tömeg­cikkgyár 360890 főkiadóba. Azonnali állást nyerhet fiatal, keresztény kezdő gép- és gyors­­írónő a VI. kerületben levő gyáripari üzemnél. Választ fize­tési igény megjelölésével ,,Gyár­ipari üzem 9097" jeligére foki­adéba kérünk. Inkasszáns tagdijak beszedésé­re kis egyesület részére keres­tetik. Ajánlatok „Inkasnáns tA­b—50242"* jeligére ipkiadó­­ba. Gyári lerakat vagy fióküzlet vezetését vállalná Budapesten tízezer pengő kaucióval, tekin­télyes értékű ingatlan vagyon­nal rendelkező komoly, ági kis munkaerő. Leveleket ..Teljes Viszont biztosíték“ jeligére Do­hánytőzsde, Erzsébet-körut 2. alá kérem 69492 4. Házfelügyelő Munkaszerep nő jó referen­­ciákkal viceházmesteri ailá.-t ker­es. Cim Német Mária, Fe­­hérvári­ ut 50. 19287 Házfelügyelőnek ajánlkozom, perfekt szere.a házfelügyelő 2600 pengővel. „Ügynök kizár­va 9152“ jeligére főkiadóba. Házmesterséget keres szobafes­tő mázoló, szerelékhez ért, vil­lába is, jelenleg is az. .Reiter­­ Rotenbiller­ utca ferenc­ utca 24-n. Kovács Jó­­z■K. f. 9114 Fiatal magyar-német levele­zőn­ő, aki gabona szakmában már működött, fizetési igény megjelölésével azonnali belé­pésre felvétetik. „Perfekt 9109“ jeligére főkiadóba. Fiatal segédkönyvelőnő gyors­írással r­ész­v­é­n­y­t­á­rs­a­s­á­ghoz azonnal fölvétetik. „Komoly“ jeligére B­ocknerhez, Andrássy­­út. 4._______________________50311 Fiatal magyar gyors- és gépiró­­nő kereskedelmi gyakorlattal fölvétetik. Vadász magkereske-Szolid, magány­os asszony ajánl- ! 2016 mindenes jó bizonyítvány * 7 . . . * . . ^ ■ nt-o n i n n 1/a, i az 1. rali ' tAirro­­kozik magányoshoz, április lé­re. Levelet „34 éves“ jeligére Régiposta-utca 9. Festéküzlet. Szerény igényekkel, jó bánás­­módért, ajánlkozom háztartás önálló vezetésére, diétásan is főzök. Varrók, gépem­ van. Jó bizonyítványokkal. Márton-u. 18­, II. l6. 69556 Magányoshoz ajánlkozik házve­zetésre fiatal nő. Szadeczky Má­ria. Horthy Miklós-ut 15/hI I. 31. 69540 dél­lét. Semmelweis-utca 4. féleme­­délelőtt 11—1-ig. 50288 Német-magyar gyors-gép írónőt nyelvtudással keresünk állan­dóra. Kizárólag igény megjelö­léséé ajánlatokat „Szerény 9094“ alatt főkiadóba.. Tökéletes német-magyar gyors-és erépirónőt keresek. ..Perfekt, 3724“ jeligére Klocknerhez. Vá­rosház­ utca 10. 50296 Jómegjelenésü rendszerező hosz­­szabb bizonyítvánnyal magá­nyoshoz házvezetőnőnek ajánl­kozik. Dalmady Győző-utca 11. földszint öt. Jómegjelenésü fiatal úri leány, gép- és gyorsirónő, magányos háztartásának vezetését, vidé­ken is vállalná. Választ .­.V meg­­bizható 25518“ jeligére fokl­adéka. • Magányos, idősebb, gyermek­­kedvelő jobb nő ajánlkozik há­ziasszony támaszán, díjtalanul. Ízletesen főz, varr. B. Erzsébet, Rákoscsaba. • 25496 Középkorú, diétásan is főző, hosszú bizonyítvánnyal, minden munkát végz­ő gazdaeszonyi ál­lást kérés. ML, Szentendrei­­utca 43. Ruzicskáné. 9123 Délutáni elfoglaltsággal fiatal kezdő tisztviselőnőt keresünk, jó kézirással. Ajánlatokat. „Vá- ____ A k­­uti t­zem" jeligére Patak hir-1főkiadóba dető irodába, Vilmos császár-ut----------------­------------------21. 50322* 1 Középkorú, kitűnően Tiszthelyettes özvegye házveze­tőnői állá­st keres magányosnál, mindenhez ért.. „középkorú 25502“ jeligére Erzsébet­ körúti környékén la­den és házvezetőnő, főző min magányos. Fiatal gyermektelen postás­háza­spár házmesterséget keres Budára kisebb liánban vagy villában. Molnár, Toldy F­e­­renc­ u. 42. 17604 9. Keresk. alkalmazott Házfelü­gyelőséget keres szor­galmas, rendszerező, házas tollőr (gyermektelen) máj. 1-re. Ezer pengő óvadékkal. — _______ lóa­k ház-tulajdonossal tárgyal Cukrászdás gyakorlattal kiszol- V. János, Jlpist, V., Visegrádi-Igálónő felvétetik. Cukrászda, I.utca 8. is*. 8. Ülői-ut 34.. 69537 kó gyors-gépirónő kérjük ..Fizetési 69552" fökiadóba­ hoz ajánlkozik és minden mun. Vállal. Cim: Német-utca 6.. igenyekkel n_ em_ 20_ naeEOS Gépirásmunkáit fillérekért dik Teljesen megbízható nő rm­agá- -já nyos ur vagy kis család önái­ó másoltathatja ezer- házvezetését, vállalná. K. J­. tá­rh­a­t­j­a, m ásol­ta t­h a t­j­a az é. r­. kesztöségi gépi­ró nőnél. Sokszor, Vilmos császár-ut 62., resit ás. 1—193—49. Teréz-kör­­ut 29. földsz. 50238 Villaházmesterséget keres há- Jómegjelenésü hölgyek nélku­’Valpár, 1e* ii állásban van. hihetetlen párizsi újdonság I Hungária-felsökörut 50., I. 23. 1 m­agánn.-oknak való rendelések ______________________69518 " gyűjtése végett fényképpel el-Kóvárosi kertél­eti alkalmazott n eére gyermekte.en házaspár házb­.-,hol?L ngyelesége. keres, lath. Fillér- I Brocknerben, \iimo» csasziur*ut 60. 911133. ------------------------------.-----------­Cukorkaüzletbe kiszolgáló lus-5. Soffőr asszony és tanulóleány felvéte­l__________ s ik. Jelent­ke és este hétkor­ 14 Seidner, Murányi 13. 69561 Fiatal nőtlen szerelő-soffőr éves gyakorlattal, nemzetközi] útlevéllel, állást keres. Fliszár Fiókvezető, •Sándor, Honn Ede­ utca 14.­­ kével Szerelő-soffőr, 9 erény többéves gyakorlattal, tehervile­gával. Boda IX.,-, K­endel-utca 22. aki 500 rendelkezik. Korona Tej csarnok, igényű. gelyautca 15. luxus----------------—— pengő tő­le!­véteti­k- IX. Dré­­*25499 József. Pénzkezelő kiszolgálónő Ujlvó 9115 étterembe kettőszáz biztos iték­________ikai felvétetik. Cim Erzsébet­személy­ körúti főkiadóba. *25512 I. 6-13. Szakácsnő, szobalány, gyermeklány­nyal ajánlkozik. „Erzsi" jeligé­re. Hirdető, Andrássy-ut. 54. Középkorú német-magyar jól főző mindenes ajánlkozik. Rá­kóczi-ut 18. Házfe­lgyelőnél. Egyszerű mindenes főzőnő elhe­lyezkedne. Visegrádi-utca 43— 45.. V. 6. 9095 Fiatal t ..zőmindenes a já­­l­kozik. jobb házhoz. Bankó Pista-utca 30.. I. 10. 69559 Jobb főzd mindenes állást ke­res. Tűzöl­tó-u. 8. házfelügyelő. Megbízható mindenes szaka­snő ajánlkozik hosszú bizony­it­vány­­n­yal. Darczinház-utca 2. Ház­felügyelőnél. 69546 Fiatal leány jobb házhoz főző­mindenesnek ajánlkozik. Sz. A., Izabella-utca 23.. I. 16. 50277 Két fiatal leány jó bizonyít­vánnyal, mindenesnek ajánlko­zik. Vig-utca 34., földszint. 27.* Megbízható asszony főző minde­nesnek ajánlkozik úri házhoz. Koszorú-utca 13. fsz. 9. Horváth Andrásné. 69527 15. Takarítónő, bejárónő gyermekszerető bejárónő, vagy mindenes, alkalmazásban, föl­vétetik nő. V. Rot­hermere-u. 2. földsz. 2. délelőtt 10—12 között. tások: Proszes? 24. 1—546—52. Erzsébet-körut 501 19. Keresk. oktatás Sehreyer gyorsíróiskolája. Mú­zeum-körút 23—25. Telefon: 1— 886—74. Államvizsga. Állásköz­vetítés: 50024 Radnai gyorsíróiskola. Egye­tem-tér 5. Telefon: 1­ 826-84 és Erzsébet-körút 19. Telefon: 1— 448—17. Kérjen tájékoztatót. 20. Soffőriskola Tanuljon Magyarország legré­gibb soffőriskolájában. Ungar, VITT., Karpfenstein­ u. 20. Tele­fon 1—412—46. 69095 VEGYES ALKALMI MUNKA 22. Betegápolás Keresek lakással bíró, esetleg nyugdíjazott ápolónőt, aki ideg­bajból gyógyult hölgyet, magá­hoz venne teljes ellátásra. Részletes ajánlkozást „Jólelkű 1937—25515“ jeligére Erzsébet­­körut­i főkiadóba. 23. Szépségápolás Üdite vibrációs-, kézi-, gyógy­­masszázst ad hölgyeknek uri­­leány. Manikűr is. 12—45­—36. 24. Magánnyomozó Nyerges Alfréd nyomoz, meg­figyel. informál. Rákóczi-út harminchat.. Telefon: 1—380­— 98. 36090 Olcsó, megbízható, diszkrét ma­gánnyomozó Czifery: 122—989. Andrássy-út ötvenegy. 9146 Janda Miklós dr. magánnyomo­zó olcsó, gyors, megbízható. Te­­réz-körút harminchárom 123— 999. 04348 Kritzh’* ny­ugat­mázéri detek­­tívfőfel­ügyelő. Budapest­— Wien, Apponni-tér négy. Te­lefon: 1—88—00.________8530 Walter nyugalmazott detektív* főfelügyelő közismert sikereit legmodernebb technika, lelkiis­meretesség eredményezi! Tele­fon: 1—835—49. IV., Váci­­utca 41-a. 68970 Dr. Gál Jenő rendőrfelügyelő Kossuth Lajos-u. nyugalmazott. 18—97­—64. 4. 9136 26. Egyéb alkalmi munka Uriházakhoz ajánlkozom mosni, vasalni, takarita­ni, megbízható hosszú bizonyítvánnyal. Szántó Gyuláné, Üdös­ ut. Valéria Új­telep. 1. épület, 3. ajtó. 50264 N­agymosást, nagytakar­it­ást bárkinek legnagyobb megelége­désre vállalok. Lujza­ u. 5. fszt. kat. 36121 11. adás-vétel Csak esti takarításért magán í­nyos nő lakást keres. „Katalin 50324“ jeligére főkiadóba. * Bejárónő jó bizonyítvánnyal ajánlkozik. Mohács­ utca 13. földsz. 8.­­ 69522 27. HANGSZER Takaritónő ajánlkozik, esetleg ház takarításra. Ráczné Szinyei­ Merse­-utca 13. I. 69523 Üzle­tát­helyezés! Zongorák négy­száztól, bászpengős havi rész­­letre, pianinok Deutsch Gábor­nál. Eötvös-11 tea 24. kgolcsóbb hé­b­et hangszerek. 8992 OKTATÁS DEHMAL Házi oktatók ellátással Keresek 5 éves kislányom és 4 éves kisfiam mellé német nevelőnőt­, aki a háztartásban is segít.. Vegyészmérnök, Erzsé­bet, királyné-ut 4„ III. em. 4. Gyermekkertésznőt keresek e­gyéves kis anyámhoz jó bizo­nyítványokká!. Pestújhely, Andrá­ssy Gyula-ut 48. Tereion 29—75 —60. *2.5504 Német kisasszony tizenötödikére felvétetik. Harisköz 3. UT. 1. Német lányt keresek 6 éves kis­lányomhoz. Telefon 1­647 00. Gyermeklány, aki tálban is segédkezik Gál. Váci­ út 54. h azt­az* felvétetik. 97607 Fiatal német, kisasszony, ki gondozásban jártas, csecsemő­­­höz ajánlkozik Ill. Majláth­ u. 56. ajtó 10. *75139 zongora­­termei, Rákóczi­­út 19. Magyarország legnagyobb szak­­vál­alata. Zongorák, pianínók, harmon­iu­mok 300-tól. Többévi hitel, váltó nélkül. Tisztvise­lőknek nagy fizetési kedvez­mény. Szállítás, csomagolás vadonatúj gyönyörű Csalódásmentesen legolcsóbban vásárolhat Magyarország leg­nagyobb zongoratermében. „LYRA“ Részvénytársasá­g, Er­­zsébet-körút 19. Bosendorfer 500, Ehrbar 500, Stein Bechstein, Förster. WTfth. Oes*^ Lauberger, Stingl. stb.« hihetet­lenül olcsón. Kényelmes szerlei nagy tisztviselőkedvezmények. Bérzongorák legolcsóbban, díjtalan. 50272 feláron Görgey eladó ezredes. Bech­stein Fillér* zongora utca 67._________________________ Rákóczi út 47. Zongoraszalon­ban külföldi zongorák, piani­­nók háromszáztól. 9159 Táskagramofonok, világmárkás, használtak, legolcsóbban, hasz­nált­ tánc- és mű­vészlemeze­k 80 fillértől kaphatók hatalmas vá­lasztékban . Központi Géprak-1 . — ......­tárlan Rákóczi út 80 udvar-1 Gyakorló zongora kettőszázért ban lemezesére 60670 fiáranciával. Márkazongorák: ■-------------—----.—tipianinók, harmóniumok legol­piniumo­­sobban Tipoldnál, Rákóczi-út 61. 97614­ Bösendorfer zongora olcsón eladó. József-körút, 65., földszint 1. *50262 Olaszországba urasági szakács­nő hosszú bizony itvá­­yokkal kerestetik. 12-től trombitál-ut 12., I. 69543 Fiatalabb szobaleány jó bizo­nyítvánnyal felvétetik. Arany János-utca 39., IJT. D. 5028b Soffer, fiatal, nőtlen autóra ajánlkozik jó bizonyít-­­ vánnyal, kisebb szereléseket. Fiatal jó megjdenésű intelligens h*lvánal. Ranolder-utca 25., I. Hurileány elmenne üzletbe ki- 3­8.- 6953S szolgáló kisasszonynak. S. A. ---------------------------------------------------|Fehérvár-út 118. 3311 Perfekt, középkorú főzőnő fel­vétetik Miskolcra, áprilia­i s­ikére. Csak éves bizonyítványok­kal rendelkezők jelentkezzenek szombatig a Hungária sz­állova­­i­ban reggel 8—10 között már­cius 14-ikétől tevésileg Legeza­­ Lászlóné, Miskolc, Kazinczy­­ utca 12. 9137 Német nevelőnő félnapos állást keres éves bizonyítvánnyal. Pol­­lauf, II., Guyon Richárd­ utca 9. 1­64377._____________ Német nevelőnő (bécsi) állást keres, délelőttre..­­.­zongor­ai és varrásismerettel. Meixner, Ha­risköz három. 50269 Perfekt magyar-német, főzni, varrni tudó rendes, intelligens kisasszony kisebb gyermeknél állást keres. K. M. Magyar-ut­ca 12. I. 1. *25456 Intelligens főző szobaleányt ki­váló bizonyítványokkal felve­szek. II., Pázsit-utca 14. Fleisch­mann. 1—641—94. *50317 Gyakorlott fiatal tanítónő, ház­tartáshoz is ért, elhelyezkedést keres. Barcss-u. 28. trafik. 6. Ipari munkás Villanyszerelő segéd felvétetik. Villamossági Vállalat, Király- It­tca 112. 69519 7. Egyéb alkalmazott 10. Ipari munkásnő Szekrényes oldalkoc,de motor­­kerékpáros azonnal felvétetik. Kovásd, Szövetség­ utca 37. Vidéki nagy­városban férfi fe­hérnemű szabász, varrónő, ön­álló, tanoncm­ánkához jó fize­téssel azonnal felvétetik. 10­— 11 között. „Elegance“ fehér­nemű, Irányi­ u. 25. 69564 Pr­óbakisasszony jóalaku, lehe­­­­tőleg egy idegen nyelvet be- Házaspár ajánlkozik, as­szony széle, külföldi túrára felvéte­­szakácsné, férj sós tor. Bogdán, tik. Ajánlat „Anglia tengere 22. Jvlotild-Utc _____________________ Magyar-német főző­inas ajánl­kozik azonnalra. VII., Nefe­­lejcs­ utca 13., ajtó 4. 9154 Blecknerhez, Városház­ utca. Szobaleányt orvosi előszobába, jó bizonyítványokkal, tizenötö­dikére keresek. Dr. Hermann, Teréz körút kettő. Jelentkezés délután 5 óra felé.­­ Megbízható német kisasszony­­ délelőttre ajánlkozik. Guttmann­­ Andrássy-Pensio, Telefon 11 — 1­67—22. 9102* Zongora, m­arinóbérút. eladás, csere, vélrt legelőnyösebben Biharinál, Károly király ut kettő. *50320 Zongora remekhangu - rövid bé­csi 360-ért eladó. Horthy Mik­­lós­ ut. 99. 35971 Hegedű, cselló és alkatrészes árjgyereket dijtalanul küld. részletfizetésre szállít Tóth he­ged­ű­készítő mester, Budapest IV., Kossuth La­jos­ u. 8. (36 éves cég.) Hegedűt hegedűké­­szitőnél vás­ároljunk. 69096 mami 17. Előkészítés, Internátus Német-magyar leány, hosszú bi­­zonyitvánnyal, gyermekhez dél­előttr­e ajánlkozni. Twerdowsky, I., Avar­ utca 2., földszint 2. Szerény igényű paedagógus,­­ nyelvekben, m­ath­e­m­a­tik­áb­an tökéletes, házi tanítási Király­­utca 58. hangszertelepe fogalom, hatal­mas választék zongorákban, pianinókban, harmóniumok­ban. Steinway, Bechstein, Bu­tthner, Seiler, további ötven garantált zongora között válogathat. Rész­let. Hegedűk, hangszerek legvá­­ogatottabb raktára. Bármilyen hangszert akar vásárolni, kérje 27. árjegyzéket. 68995 EHALL Andrassy-út 15 Zongorák, harmóniumok páratlanul olcsón. Részletfize­tés. Kölcsönzés: 97609 Zongorák 400, pia­ninók pán­cél kereszt.húrosa­k 650, ha­r­­mónuimo­k 140 pengőtől. Beze­­rédi-utca 16. Zongoraterem. Vennék zongorát, pián inót egy harmóniumot. Hornyák. Bajnok-utca 9. Telefon: 1 — 376—67.___________________36001 Veszünk zongorát, pián in­ót, harmóniumot legmagasabb készpénzért „LYRA“ Erzsébet­­körút 19. Telefon: 14—21—87. Zongorát, pianinót priváttól ve­szek. Mária­ utca kilenc. Gaál. 1-316-07. *50096 Körpáncélos, hárfapedálos, márkás rövid zongorát vennék. „Utolsó ára 36091“ Erzsébet­­köruti főkiadóba. Egy jobb leány szobalánynak menne. M. Ilona. Horánszky­ Utca 12. Házfelügyelő. *25505 Államvizsgázott versenygyors­­itókat, gépírókat, titkárnőket, szaktanítókat ajánl Kispesti Szakiskola. Vörösmarty 9. Fiók­­intézet, Csepel, Kulturház.' ‘ te­lefon: 1471-10. *50103 Perfekt német ápoló, szoba­inas­ állást keres azonnalra. San­sten 18­, házfelügyelő. Jó megjelenésű próbakisasszony, ki varráshoz ért, felvétetik. 25306 Br­uck-szalon, Vörösmarty-tér ---------'3. ___________________1 fizetéssel felveti-­ délelőtt Ei^.-ebet- '■ ~~ ---14. Mindenes Rózsa­ utca 48., földszint kettő.* Márkás zongorák, pián­inók vállal, i nagyon olcsón, részletre. Fahn­ Cardos 25 éve legjobban előké­szít magántanulót. Polgáristát összevont magán vizsgára fele­lősséggel osztályonként 50 pen­gőért! Nem tanfolyamszerű tö­­megtanitás. József körút 17. Kitünően főző mindenes kié. . háztartáshoz hosszú bizonyít­ s Biozanerhez. Jogi alapvizsgákra, szigorla­tokra, ügyvédi vi­sgára jutá­nyosan előkészítek. ..Alaposság és lelkiism­­er­et­esség" jeligére Városház-utca. 10. no. 64. zongoraterme. Rákóczi-ut 36101 Bechstein. Förster. Bösendor­­fe­r Ehrbar. Stingl, Lauberger­­erloss. Rielzham­mer. Hambur­ger. Wirth világmárkák mélyen leszállított árban. Előresz nél­küli, váltónélküli részletfizetés. ,,Scala“, Erzsébet-körut. 9—11. T­anulóleány­zik virágüzembe. Cim körúti földadóban. *25509 kerestetik. J­e­lentkezés 10—12-ig. V. Hold-utca 29. IV. 3. Perfekt igazitónő női konfekció üzletbe azonnal felvétetik. Se­­cessió Áruház. Rákóczi-ut 50. Komoly, jobb fiatalember al­tiszti vagy bizalmi állást ke­­res. biztosítókkal. .­Megbízható 69555“ jeligéje főkiadóba. Divatszalonba szabásznői állást keres sok évi külföldi gyakor­latt ul. „Párizs 9139“ jeligével főkiadóba. * 11. Egyéb alkalm.(nem­ házt.) Huszonegy éves kertész és szó- iparművésznőt. ornamens fes­u. jL­­i.t­­.... . . .... ... ........ .1.. Mindenes, csak nagyon tiszta, szolid, jó bizonyítványokkal rendelkező, aki periektől főz, 15-re felvétetik. Jelentkezés: I., Cza­kó­ u. 9. tsz. 2. 192.85 Zsoldos legjobban előkészít ma­gán vizsgákra, érettségire. Do­­hány-u 84. Tel. 1—424—47.* Bangó Budapest, XIV„ Telep­utca 1-b. Legjobban készít elő magán v­izsgá­ra, érettségi­re. Rövid fekete gyakorló zongora 250.--. Külföldi gyönyörű han­gú 400.—. Valódi Bösendorfer 1 500—. Zongorák, planinók fel­tűnő olcsón. Tisztviselőknek elő­leg­ nélkül legcsekélyebb részlet­re. Rákóczi-út ötven, Zongora teremben. Erzsébet körút sarok 18. Nyelv- és művészet-okt. Megbízható fezőmindenes fel-­ vétetik. Rákóczi-ut 8-b. I. 8.­ Egyszerű mindenes, aki varrni tud. jó fizetései felvétetik. Je­­llentkezni 9­—10. Munkácsy u­ta 121.. IT. 5. 69534 Kottanélküli kiséretszerkeszté­­seji zongoraoktatás elismert specialistája, ösücsné. Damja­­nieh-utca 54., földszint. 50313 ha in­a­s­á­lást keres azonnal ra. [­tF-hez értöt. keresek. Maltz hacker, Cső­banka, Fő u. utca 98-a 1 5­8.________________________194278 .__________LI__1---------------­Inasházaspár k­osezu bizonyít­vánnyal ajánlkozik, külföldre is. ..Jó szakácsnő 3310. Rákó­­czi-uli fiókkiadóba. SSzolui^'­*69531 12. Házvezetőnő, gazdasszony stb. NŐI ALLAS 81 irodai alkalmazott Gép- és gyorsirónő fölvétetik. Német tudás előny. Szentmik­­lóssy b­iró, Károly-körut 1. Felvétetnek házvezetőnők, gazd­­asszonyok­. komora-s­z­o­b­a­l­á­­nyok. „Házvezetőnő", Rákóc­i­­né ötvenhárom. 36088 Fiatal tisztviselőnő, magyar gépírással, jó kézírással fölvé­tetik. Ajánlatok „Zoltán-utca" ,jeligére Balogh ,hirdetőbe, Lipót­­kömt 9. 50245 Ügyvédi iroda Budán magyar gyors- és gépiróki­asszonyt ke­res némi ügyvédi irodai gya­korlattal. Ajánlatokat. ..Meg-Állandó úri otthont nyújtok szerény igényű, 35 körüli, csinos, disztingvált, keresztény urhölgy­­nek, anya helyettesként.. „Pest­környékié 9067“ főkiadóba. * Jobb fiatal bejáró főző minde­nest keresek, „önálló — tiszta 9137“ jeligére főkiadóba. Fiatal, kimondottan jól főző mindenes felvétetik. Eötvös­ 11 tea 29.. II. 2. 9156 Mindenes jó bizonyítvánnyal, azonnal felvétetik. Kálmán, VI. Gróf Zichy Jenőirca 10. I. 5. Perfekt mindenes szakác.&nő éves bizonyítványokkal. 15-re felvétetik. Dr. Glüc­k, Andrássy­­ut 64. 25495 Házvezetőnőket, főzőnőket., morná­ka­t, mindeneseket ajánl. 1 —855—93. • Irányi-utca tíz. Maczkó. 97615 Jól főző középkorú nő nesnek ajánlkozik úri minde­n házba, több éves bizonyítványokkal, Déri-utca* 9. házf­ügyelő. Fiatal, jó megjelenésű­ bajadon­­háztartá­sban perfekt, házveze­tőnőnek ajánlkozik magányom Perfekt fia.*al mindenes éveS bi­zonyítvánnyal 15-ére úri házhoz bizható 9110“ jeligére főkiadó-­ hoz. Lukacsek Vera,. Budapest, elhelyezkedne. K. Magda.. Rót­ta* 'IV, fiajó-ut£A J« Xt f tenbilkr-utca. 42­. földszint 3. Mindenes szoba leánynak elmen­nék. Hunyadi-utca 9.. a­jtó 8. Angolul v­ igy olaszul játszva megtanulhat, pár hó alatt, szó­rakoztató társalgási módszer. Órák délután és este 2—3. eset­leg 4-es csoportokban, mérsékelt árak. Most kezdődnek az új kur­zusok. Budapest. V., Visegrádi­ Utca 10., fszt. 8. Tel : 11—72 —88. D. u. 3­—1­4 között. Nyelv­tanárnő angol órákat ad. Reáltanoda-utca 18 II. 4/b. 50217 Feltétlenül megbízható, legna­gyobb választékú zongoraterem Sternberg királyi udvari Rákóczi­ út 60. hangszer­gyár, 50023 INGATLAN 29. Birtok Birtok 700 hold Tisza mellett, Szolnok megyében, téliét, felsze­reléssel, sürgősen eladó. Közve­títőkkel nem tárgyalok. Dr. Beöthy Károly ügyvéd, Jász­­apáfi. 85134 Bécsi úrihölgy német nyelvórá­kat, zongora-énekok­tat­ást vál­lal. Telefon 11­45 59. 50312 Angol tanárnő tanítja­­anya­­nyelvét. Erzsébet körút 56. 0TL 10. 9132 Magyar, angol, fra­ncia, német, olasz nyelvek bármelyikét ered­ményesen tanulhatja komoly pedagrógusná.1. Válasz ..Profes­szor 14365“ félige­re fökiadóba. érden 3600 öles termő gyümöl­csös, állomásnál, évenkint 2.00- ért részletre is eladó. Buda­pest, Mihályi, Horthy Miklós­ut 28._____________*71430 Birtokokat bérletre, vétőre ajánlok, keresek. Pauncz, foip­utca 11, 142—707.______*361­­XT­üllőnél tizenegy holdas, épüle­tekkel. legelső rendű búzaföld, tizenötévi törlesztésre, tizenhat­­hol­das , házzal szőlős-gyümöl­csössel, vetéssel, háromezerket,­­főszázért. Nyolcvanholdas lefi­zetésre. Dohány-utca nyolcvan, bir­tokiroda udvarban. Pengő válaszbeleseget. 36114 Nagymaroson öt holdas termő gyümölcsös, 6000-ért eladó. Pécelen ötvenholdag . humusz, h­u­szon h­­á­romh­ol­d­a­s lucern­a -vetéssel, épületekkel (30 000). Átvehető húszezerrel. Király­____________________________iutea 43—45. dr. Fejes. • 50252. Zongoraesten way, nagy kon-■ csóra parcellázásból még kap­­o kerti­égel eladó. Cim­­ök adó-­­ ható területek: j­an­________________________69511 ötvenötpengős birkalegelőből száz hold. százpengős szarvas­­m­a­rhal­egel­őből negyven hold. Kettőszázötven pengős fekete talajú káposzta termő rétből még hatvan hold. 220—500 pengős szántókból, még kilencven hold. Parcellá­zási iroda: Cser. Budapesten: Enessey birtoki iroda, Rökk Szi­lárd­ utca kettő. *36036 Közalkalmazottak rendkívül kedvezően vásárolhatnak zon­gorát, pianinót, harmóniumot Sternberg királyi hangs­zergyár­ban: Rákóczi-út 60 50022 Zongorákat csalód­ásmentesen ______(csakis ott vásárolhat, ahol német frénzéért ellenértéket kap). Ke­­reszté­ly hírneves zongoraterme, Vilmos császár-ut 66., minden vevőjének megmutatja a zon­gora klaviatúráját, bizonysá­gul, hogy kopott bőrözésű­ és molyos posztóz­ás is , zongorát nem árusít. Csalódás tehát sohasem érheti. 69507 Tanuló rövid zongora­, jogar­ban, privátnak olcsón eladó. Tisza Ka,R.má­n-tér 28.. fsz. 5. Háromszázötven pengőtől válo­gathat ,kitűnő külföldi zongo­rákban. Bösendorfer: Förster Stingl. Laubergrr. Wirth zongo- Hamilto­n nyelvi kóla : . legjobb [­rák. p-;aminek legolsóbban elő­­angol-német nyelvtanítás. Kis!’egnélkül legcsekélyebb.: rész­csoportok, magánórák. Erzsé-­j letre:. Fenyőné zongorat­ermé­­bet-körut tizenhárom. Telefon.Ibcn, Erzsébet-körut huszonhat. Negyven hold győri fővona­lon,­ Budapesthez ötven kilo­méterre, állom­ás-kövesútn­ál, háromszobás komfortos urilasz­kál, gazdasági épületekkel húszezerért. Százhúszholdas legprímább fehérmegye­i birtok, komfortos uru­akkal, legmodernebb gaz­dasági épületekkel, két máznai ép adókért, bérbeadva 1 f ó.od­o. Enessey birtosdroda. Bökk Szi­­lárd-utca kettő, gálierbélyeg­* PESTI HÍRLAP 1937. március 11., csütörtök­.

Next