Pesti Hírlap, 1937. március (59. évfolyam, 49-71. szám)

1937-03-24 / 67. szám

14 PE8TI HÍRLAP 1937. március 24., szerda —* Halálozás, Özv. hermáméi FI érmein Ödönné szül. hrabovai Hrabovizky Katalin, kárpitosraester. v. ipartes­tületi eluök és szfőv. törvényhatósági híz. tag özvegye, a VII. kerületi közjótékonysági egyesület volt elnöknője, f. hó 22-én éjjel negyed tizenegy órakor hosszú szenvedés után meghalt. Temetése 24-én, szerdán 4 órakor lesz a Kerepesiéit melletti temető halottasházából. Az elhunyt­ban ösv. dr, Kcönch lioldiiHmc ny. szföv. tiszti föügyéss Özvegye édesanyját gyászolja. Din Adrián, a háboruelőttl kereskedelem egyik kiváló képviselője, 71 éves korában Budapesten meghalt. Csü­törtökön délután négy órakor temetik a kerepesíuti teme­tőben. Az elhunytban Dán János, a Baross Szövetség Szakosztályi elnöke, édesapját gyászolja. Kisfalud! Puha László gyógypedagógiai igazgató, a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola előadó tanára, március 22-én, életének 50-ik évében hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése március hó 25-én d. u- fél 4 órakor lesz a kerepesl temető halottasházából a r. K. egyház szertartásai szerint. Sziklai Zsigmond oki. műépítész, a Párisi Áruház építője, hosszas szenvedés után elhunyt. Kedden délután temették ej nagy részvét mellett a farkasréti temetőben a református egyház szertartása szerint. Jan kúra Deliért Gusztáv ny. igazságügyminiszteri számvevőségi tanácsos 40 éves korában Budapesten meg­halt, Szerdán délután félnégy órakor temetik el a* uj köz­temetőben. Néhai gróf B ott hying Bál, Zala megye volt főispán­jának özvegye, Jnkey Valéria, mint Zalaegerszegről jelen­­tik, ztilacsányi kastélyában kedden meghalt. Csütörtökön temetik a vígjáéi családi sírboltba, ~ Gerenday A. é* Fia művészt síremlékek. Fiumei-ut 7 t— Autóbuszüzem! hírek. Strotnpf Pál autóbuszüzeme a húsvéti ünnepek alkalmával az utazóközönség kényel­mes szállítására modern luxus autóbuszaival megerősített járatokat fog fenntartani Nagykáta MÁV .állomásról Jász­berény, valamint Tápióbiesk« irányába induló vonalain. SAKK Rovatvezető: MARÓCZY GÉZA 2042. számú feladvány. Sándor Jánostól, Hévíz. ab ed e I g h Matt 2 lépésben. Kettő pontot számit. * A 2030. sz. feladványban (Boros Sándor) h2-re egy sötét gyalog helyezendő. — A Baden! Gutonbrunn Szanatóriumban a húsvéti ünnepekre tömegesen történtek szobarendelések, még né­hány előjegyzést felvesz a budapesti Iroda: Kisfaludy- Utca ő. Tel,: 14—50—86, ahol mindent elintéznek. A* Eternit Müvek fal- és bútorba rkolások Ó-utea 4. gzám alatti bemutatóhelyiségére ezúttal is felhívjuk t olvasóink figyelmét. Legeredetibb húsvéti ajándékok, újszerű figurák finom étesokoládéból, likőrök tojásalaku üvegben, aján­dékkosarak tetszés szerint, Meinl Gyula r. t. legközelebbi fióküzletében. — Ha az arcszine fakó, szürkéssárga, és tekintete bá­gyadt, ha hangulata nyomott és nehéz álmok gyötrik, ha a bél túlságos rothadási folyamatai, gyomorfájás és epe­pangás kínozzák, olyankor tanácsos néhány napon át reg­gel 'felkeléskor egy-egy pohár természetes ,,Ferenc József" keserüvjzet innia. Az orvosok ajánlják. főváros — Pogány Zsigmond — a Hirdetövállalat igazga­tója. Szendy Károly polgármester Pogány Zsigmondot, akit annak idején a fővárosi hirdetövállalat vezetésé­vel ideiglenesen megbízott, most kiadott rendeletével a vállalat igazgatójává nevezte ki. „SPORT RUHÁZATNÁL“ Vilmop egászár-ut 13. (Andrá*sy*ut párok) — Húsvéti szabadságok a városházán. A húsvéti ün­nepeket dr. Karaftdth Jenő főpolgármester, volt vallás- és közoktatásügyi miniszter, kenései villájában tölti, ahová csütörtökön utazik el: Szendy Károly polgármester család­jával együtt húsvéti pihenőre Ausztriába utazott, ahon­nan az ünnepek után térnek vissza. Dr. Dorogi Farkas Ákos tanácsnok, az elpilki osztály vezetője, a Pálmát ten­gerpart egyik fürdőhelyén tölti húsvéti szabadságát s ugyancsak Dalmáciába utaznak az ünnepekre Bódy Liszté, Kovicsházy-Vilmos és Morván Endre tanácsnokok is. Dr. Lamotte Károly alpolgármester a hét végén Vinegrádra megy családjával együtt, Schuler Dezső alpolgármester az ünnepek alatt nem utazik el a fővárosból. — Vérszegénységnél és sápadtságnál reggel éhgyomorra egy kis pohár természetes „Ferenc József“ keserüviz szabályozza a belek annyira fontos működését, a gyomoremésztést előmozdítja és az étvágyat erősen fokozza. — Nagyobb építkezések a fővárosban. A magánépi­tésí ügyosztály előterjesztésére a polgármester a követ­kező nagyobb építkezésekre adott engedélyt március 16- tól 22-éig: dr. Bíró Károly és neje XI., Kafolina-ut 33/a kétemeletes bérház, Steiner Zoltán és birtoktársai II., Bimbó-utca 52., kétemeletes bérvilla, Berend Jenő és neje IX., Lónyay-utca 39/b, ötemeletes lakóház, Szé­­násy Dénes és neje I., Tigris-utca 27., egyemeletes csa­ládi lakóház, Ságody Hugóné és birtoktársai XIV., Tbö­­köly-ut 107., kétemeletes bérvilla, Müller László és neje XI., Eszék-utca /6/a, háromemeletes bérház, dr. Rbay István és Wellisch Győző I., Budakeszl-ut 30/a, egyeme­letes villa. 2021. számú játszma. Játszották a moszkvai mes­­terveieenyen. 1937. Jebr- hó 19-én- Vejérgyalog megnyitás. Világos: Kan, gőtét,; Fine. 1. Hgl—45 <17—<15 2. g2—J5 e7~c5 3. m~g2 Hb8—c6 4. d2—d4 .... Ezzel a lépéssel a, változat az (ismert ÜrUnfeld-féle változatba terelődik, azzal a különbség, gél. hogy világos tempó-eíőny- Iivei játssza azt. 4- . . . Fe8—f& Kiesé merész kísérlet, egysze rilbb és jobb volt 4. . , . e6 stb.. mielőbbi Vb6-tal kapcso­latban. 5. O—Q P7---C6 6- o3—-o3 ...... Hiba. a helyes folytatóé 6, c4' volt. 6. ■ . . Hg8-_f6 7. Hbl—d2 h7—h6 8. *2—a5 a7—,»5 9. Vdl-—b3 VU8—c7 10. <J4 : c5 Ff8 ; c5 11. Vb3—b5? .... Most is 11. c4! volt a helyes, pl. 11. c4; <14; 12. Vb5; Hd7; 13, Hb3; Fa7; 14. Bh4; FU7; 15. F:c6; bc6; 16. V:aEt stb.. vi­lágos nem á'.l ugyan valami fényesen, de anyagi előnye kétségtelen. 11................. JV.s-^aT 12. c.3.—c4 Ba8—d8 A leghelyesebb, mert 13. . dc4; 13. H:c4; 0—O; 14. Ff4 után világos igen jól állana. 13. c4—c5? , i . . A döntő hiba! Szükséges volt J3. b4! v.;4 14. cd5; B:d5; 15. Vc4 etb. ; körülbelül ki­egyenlítessél. 1 13. . . . ' eé—e5 14. b2—b4 f'f5—d7 15. b4 : tó e5—-e4 Erélyesebb, mint azonnali 15. . . . H:a5. 16- IDő-—61 He6 : a5 Számitátiba jött 16, , . . H<H! is. 17. Vbö—hl Fa 7 I e5 18. H<12—1)3 Ha5 : b3 19. Ybl : b3 l’d7—c6 20. Bel—c2 0—0. 21. Fel—b2 Jobb volt 21. «3. 21.............. 45—d4 22. He2—1>4 . . , ­Ha 22. Bfdl, ügy következik Í':d5; 23. Vh6; d3; 24. «13;; ed3! és eötét nyer. 22. . . . . Fc6—b5 23. Bfl-—cl Ve7—-b6 24. Fg2—fi <14—d3 25. e2—63 Bf8—e8 26. Bal—bl Vb6—e6 27. VbS : e6 Be8 : e6 28. Fb2 : f6 .... Világos mindenképen vészit, a tett lépés azonban egyszerű­síti az ellenfél dolgát. 28. 29. Hb4—d5 30- Bbl ; bs 31. Bb5 : d5 33. Kgl—12 33. Bd5—<34 34. Kg2—gl Világos feladta,. Be6 : f6 Bd8 : d5 Fcö : e3 Fe3 : f2t Ff«: el I5f6—f2f d3—42 Sakkhirc.k A budapesti csapatbajnokságok eredménye: I. oszt. Angol-Magyar Bank 105, Pesti Hírlap Sakkör 104 és fél, Hangya Tisztviselők Sakköre 100 és fél, Budai kombi­nált 86 és fél, Szávay pakkor 81, Zuglói Sakkor 67 és fél, 33-as FC 63, Városmajor Sakkegylet 59, Pestszent­lőrinci Sakkör 48 és fél. — Bajnok az Angol-Magyar Bank csapata, amely csakis a Pesti Hírlap csapata el­len vesztett. — A Pesti Hírlap csapata összes mérkő­zéseit megnyerte és ezért külön dijat nyert. — A II. osztályban a Postások Sakköre, a III. osztályban a Beszkárt Sakkör, a IV. osztályban a Zsolnay Sakkör és a Filtex Sakkörök állanak az élen. A moszkvai mesterversenyt Fine amerikai mester nyerte +10 ayert egységgel, második Kan +9 ponttal. Azután következtek: Panew +8, Belawcsetr +7, Alator­­zev és Judowitsch +6, Bondarewsky és Lilienthal .+5 ponttal. A lettországi Kemeri fürdőhely vezetősége az állam támogatásával nagyszabású mesterversenyt rendez. Ju­nius 15-től julius 10-ig tervezik a versenyt, amelyen Flohr, Aljechin, Fine, Lilienthal és a környező államok vezető játszói vennének részt. Prágában április 26—május 16-e között rendezendő versenyen Keres, dr. Trífunovics, dr. Weil és Sonja Gráf vesznek részt, Csehszlovákiából Foltys, Zinner, Gilg, Hromadka, Dobias, Richter, Prokop, dr. Skalicka és Pe­likán játszanak. A párizsi kiállítás alkalmából rendezendő verseny biztos résztvevői Fine, Bernstein, dr. Tartakover, Elis­­kases, Stahlberg, Stoltz és egy orosz játszó fog játszani. Mariazellben junius végén a steiermarki sakkör ki­sebb mesterversenyt rendez. SUwj& KUÜUÓWifól BUDAPEST SALGÓTARJÁNI GÉPGYÁR ás VÁSÖNTŐ R.T KAPHATÓ MINDEN vaskereskedésben. színház és zene Chevalierban nem lehet csalódni! A „Casino de Paris“ uf kiállítási revűje Chevalier diadala Párizs, március, (A Pesti Hírlap tudósítójától.) Varna Henri, a „francia ZiegfiekT, a „Casino de Paris“ igazgatója, uj revüjét „Párizs öröme“ címmel már a világkiállítás tiszteletére állította össze. A revü, egyes fárasztóbb részektől eltekintve, si­került munka. Azt mondják, csekély kétmillió frankba került, ugyanannyiba, mint egy közepes beszélőfltm. A díszletek és a rendezés ötletesek. A huszonkilenc kép között akad egynéhány, amely még a nemzetközi közönséget is elismerésre fogja késztetni. Jgy a pár­huzamos paródia, hogy milyennek képzeli el Párizst egy amerikai, aki sohasem járt itt és milyennek látja New Yorkot egy francia, aki sohasem kelt át az óceánon- A „Ifi Helena Stars“ kerékpárjelenete üde. A mai reklámőrületet fiigunyoló kis melodráma, „A házasságtörés“, kacagtató, A „Földközi tenger“ cimü képben a szegény görlöknek narancsokat jelképező, óriás, sárgára festett fagolyóbisokon állva kell sztep­­pelniök s egyensúly tkereső ingadozásaik komikuma ellenállhatatlan. Nita Raya, az uj barna női csillag, a jelmezek szinkavargasában mesteri. A befejező kép pedig, a „Fényvarázs“, amikor a félhomályos színpa­don villanyfüzér-háttér előtt felvonuló szereplők kü~ lön-külön világítanak, a férfiak frakkgomblyukában szikrázik a virág, a hölgyek ezüst-lamé ruhái ragyog­nak s a görlök csuklóin, bokáin kékesen villódznak a karperecek — ez. a látvány kápráztató, ■ it Mindez csak keret, körítés a „föattrakció“; Cheva­lier Maurice énekszámához. Megjelenik, egyedül, úgy, ahogy egy sereg film és százezernyi fénykép tette ismertté világszerte; szmokingosan, szalmakalapban s egyszerre elfelejtjük, hol vagyunk, ez az egy ember elsöpri az egész pom­pázatos revüt, betölt mindent, A zenekar fölé emelt h'dacskán állva „mondja el1' dalait. Az első sorban, alig két lépésre tőle, jól meg­figyelhetem. Hatásának titka az, hogy végtelenül ro­konszenves. Szerény, egyszerű, közvetlen. Hangja in­kább érdes, erős álla, előreugró alsóajka, csufondáros kék szeme, a szöveg lehelletnyi árnyalatait is kifejezi, Inkább jellemszinésznek mondható. A legváltozato­sabb alakokba búvik, a szemünk láttára. Most „La, Pomme“, ez a részeges, öreg széltoló, aki nyomo­rúságában gyermekesen ön telt, boldog ós fütyül ai világra; most „Ghlu-Ghlu“, a fakir és ennek impreszá­­riója — egy személyben, önmagával vitatkozik, önma­gát. unszolja és szidja; most „Prosper“, az aszfalt hőse* az apacs, akiért négyfelé vágatnák magukat a Mont­martre hölgyei. Minden idegével, minden porcikájá­­val játszik, de sohasem túloz, mindenki érzi, még a színpad avatatlanjai is, hogy ahhoz, amit csinál, ritka önfegyelem, alápos mesterségbeli tudás, fölénye? em-‘ berismeret, tökéletes technika kell. * Akik a kiállítás alatt megnézik majd ezt a revüt, arról is meggyőződhetnek, hogy a világhírt nem adják ingyen. Chevalier Maurice, ez a negyvenhét körüli, örök siheder, a jelenkor legnagyobb szinészegyénisé­­geinek egyike. Gál László. * Uj szereplők a Parsifalban. Olyan komoly, művésznek, mint Palló Imre, akinek lelkében ne­mes becsvágy lobog és az emberi, férfiúi érzések gazdag húrozata zeng, pályájának delelőjén Am­í fortas szerepéhez elérkezni bizonyára belső öröm és kielégülés. Nekünk is az, akik hallgatjuk éne­ket a jóbi fájdalom eget ostromló keserűségében s a hivő alázat fölmagasztosult szépségében. Wag­­j nemek erre a minden részvétre méltó, mélysége­sen tragikus férfihősére alkalmasabb személyési­­tőt nem igen ismerünk Pallónál. Gyönyörű bari­tonjának, telivér egyéniségének bekapcsolódása Parsifal-együttesünk értékes nyereségét jelenti. Kitünően bevált a keddi előadáson az uj Klingsor is, Lendvay Andor. Bár szólama a mű mammuth­­szerepeihez képest csak epizód, de azért bőséges alkalma nyil-t, hogy sötét, démoni árnyalatokban gazdag basszusát, egyéni előadóképességét ér-, vényre juttassa. Berg Ottó átgondolt és átélt ve­zénylete alatt áhítatot keltő, sikerült előadás ke­retében élveztük Závodszky érett művészetét a címszerepben, Némethy Ella pompás Kundryját, Kálmán fenkölt Gurnemanzát s a nagyszerű kó­rusokat. Iv. * Főpróba meghívottaknak. A Városi Színház a Josephine császárnéból csütörtökön este főpróbát tart, de csak meghívottak számára. * Hubay Jenő emlékezete. A Magyar Tudományos Akadémia összes ülést tartott József királyi herceg el­nökletével. Mágócsy-Dietz Sándor emlékbeszédet tar­tott Fekete Lajos egykori Selmecbányái tanárról, az Akadémia levelezőtagjáról, aki az erdészeti főiskola magyarrátételéért nagy sikerrel küzdött, tudásával s erős nemzeti érzésével a főiskola felvirágoztatását elő­segítette. Az emlékbeszéd után az Akadémia tagjai zárt ülést tartattak, amelyen József királyi herceg megilletődött szavakkal emlékezett meg a közelmúlt­ban elhunyt nagy magyar zenepedagógusról és zene­szerzőről, Hubay Jenőről, aki tagja volt az Akadémia-., nak. Végül Voinovich Géza főtitkár a szintén közel­múlt napokban elhunyt Németiig Géza tiszteleti tagról, volt osstálgelnölsről emlékezett meg elismerő szavakkal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék