Pesti Hírlap, 1937. október (59. évfolyam, 223-248. szám)

1937-10-02 / 224. szám

.ikló6g; 2., szombat. PFSTI H»»í.AP 5 Maróczy Géza vezeti az Euwe - Aljechin vüágfcajncki sakktornát A sakktársadalom rendkívüli érdeklődése előzi meg dr. Euwe Max világmesternek október 4-én kez­dődő második nagy sakkmérkőzését Aljechin volt vi­lágbajnokkal. Mintegy két évvel ezelőtt folyt le Né­metalföld különböző városaiban- a két sakkbajnok első összecsapása. Harminc játszmát játszottak le és á pá­­ror mérkőzésnek a holland dr. Euwe Max volt a győz­tese; elragadta az orosz, illetve mos. már francia Alje­­chintől a világbajnoki címet. A most kezdődő második mérkőzés is a világmesteri címért történik, de a mér­kőzés tétje is nagy: húszezer holland, forint, mintegy hatvanezer pengő. , Az Euwe—Aljechin mérkőzés alkalmából Hága fa­lai között összegyűlnek a legismertebb sakkmesterek is. A sakkmesterek találkozóján résztvesz Maróczy, Flohr, Keres, Capablanca, Tartakower, Mieses, Fine, Eliskases, Landau, Grünfeld, Kmoch, Winter és Re­­sewski. Az eredeti tervek szerint ugyanis úgy volt, hogy a sakkozás tiz legismertebb bajnoka egy körmérkőzésen dönti el, hogy közülük ki hívja ki újabb világbajnoki mérkőzésre a most meginduló újabb Euwe—Aljechin párosviadal győztesét? Ezt a tervet azonban a FIDE stockholmi gyűlésén elvetették és Flohr mestert jelöl­ték ki, mint a legközelebbi világbajnoki torna részt­vevőjét. A FIDE döntése ellen először Capablanca volt világbajnok, majd valamennyi ismert nagymester óvást emelt, végül Euwe világmester is úgy döntött, hogy előbb — ha ismét győzelmet aratna Aljechin felett — a kubai Capablancával mérkőzik. Az Euwe—Aljechin második világbajnoki mérkő­zés október 4-én nagy ünnepségek keretében kezdődik és december 16-ig tart. Harminc mérkőzést játszanak le. Egy-egy mérkőzés két napig tarthat. A mérkőzése­kéi Hága, Rotterdam, Amszterdam, Haarlem, Leiden, Groningen, Zwolle, Eindhoven és Dgift városokban rendezik meg. Az Euwe—Aljechin világbajnoki tornát Maróczy Géza, a magyar nagymester vezeti. Maróczy Géza most utazott el Hollandiába, ahonnan csak de­cember második felében érkezik vissza. Elutazása előtt a következőket mondotta: — Örömmel vállaltam az Euwe—Aljechin Bizott­ság megbízatását és igy a tornát kilenc különböző hol­land városban én fogom vezetni. Euwe világbajnoknak Fine, Aljechin volt világbajnoknak pedig Eliskases mester lesz a segédje. Aljechin az utolsó hóna­pokban franciaországi kastélyában készült a mérkő­zésre. Euwe is kitűnő formában van. A hollandus meg­veri-e újra kiváló ellenfelét? Erre a kérdésre ma ba­jos volna válaszolni, a papírforma mindenesetre dr. Euwe Mftx újabb győzelme mgll.ett, gzól., A győztes só­ikéig nem iihenhet babéráin, mert egy cy a^tt meg lke.ll küzdenie a kubai' Őápaolatiba ‘'jíágvmc rterrel. 1933-ban a két legfontosabb tornát .—[ H'oíjinghamban és Moszkvában — ■Capáblaneá"nyerte meg, TéyJ a^fcubai nagymester akár Euwe, akár Aljechin számára ke­mény ellenfél lesz. Ez a második világbajnoki mérkő­zés. előreláthatólag majd Buenos Airesben játszódik le 20, 21 vagy 28 játszmában. — Hágában egyébként véglegesen .megállapítjuk a világbajnokság feltételeit és szabályait. Folytatták a választójogi megbeszéléseket a IVEF-ben A Nemzeti Egység Pártjában Ivády Béla elnökle­tével pénteken délután folytatta Mikecz Ödön igazság­ügyi államtitkár a választójog előkészítő munkája so­rán feldolgozott statisztikai adatok ismertetését. A megbeszélésen Darányi Kálmán miniszterelnök is megjelent. Előbb a pártnak baranya-, győr-, komá­­rom-, majd tolna-, Veszprém- és sopronmegyei, to­vábbá Sopron és Szeged városi országgyűlési képvi­selői vettek részt, akik közül többen felszólaltak. [tompszercncsétlenség a Tiszán Tiszakeszi, okt. 1. Molnár András itteni lakos egy­­lovas kocsin igyekezett a Tisza töltéséről a tiszai rév­hez. A lejtős utón a korhadt fűzfa, amelyet Molnár a kocsikerék megkötésére használt fel, eltörött. A kocsi a lejtőn nekiszaladt a lónak, a ló az ütés­től megbokrosodott és vad vágtában a Tiszának ro­hant, közvetlenül az ott kikötött csónak mellé, úgy­hogy fejét a csónakba ütötte. A csónakban tiz személy akart átkelni a másik partra. A csónak az ütődéstől, valamint a benne ülők fel­­' Ugrálásától mégbillent és közülük öten a Tiszába zu­hantak. Ezek közül hármat a csónakban levők kimen­tettek a vízből, kettőt azonban, Vaszilkó Józsefné Mol­nár Juliannát és Vaszilkó Máriát a Tisza árja elso­dorta. Holttestüket eddig nem sikerült kifogni. A csendőrség a felelősség kérdésének tisztázása végett megindította' a nyomozást. A francia-angol kölcsöntárgyalásch hsilvező mederben halaűttaU Párizs, okt. 1. (A Pesti Hírlap tudósítójának táv­irata.) Pénzügyi kötök értesülése szerint a londoni piacon kibocsátandó hosszúlejáratú francia kölcsön tárgyában néhány héttel ezelőtt megindult tárgyalá­sok kedvező mederben haladnak. A kölcsön célja a francia frank alátámasztása. A, kölcsön megerösitését jelenti majd .-a francia.rangol .pénzügyi, együttműkö­désnek (Sz.J Badoglio Pietro hercege olasz tábornagy és Badoglio Mária hercegnő Budapestre érkeztek Badoglio tábornagy október 6-ig marad Magyarországon, ahol nagyobb vadászatokon vesz részt — Badoglio Mária hercegnő nyilatkozata (Felvételünk a Képes Pesti Hírlapban.) ' kezésének ideje, Badoglio Mária hercegnő megjelent a keleti pályaudvaron, ahol Röder Vilmos honvédelmi miniszter és felesége fogadták. Azonban, mint fen­tebb jeleztük, a bécsi gyors sokat késett. Ezalatt al­kalmunk volt pár szót váltani a hercegnővel, aki a következőket mondotta: — Nagyon öriilölc, hogy én is itt lehetek Buda­pesten. így első szempillantásra is gyönyörű ez a vá­ros, különösen nagyon megtetszett nekem Budapest panorámája. Édesapámmal együtt október 6-ig ma­radunk Magyarországon, ahol most bizonyára nagyon kellemes napok és órák varnak reánk. Közben Homonnay Dezső állomásfőnök jelentette Röder Vilmos honvédelmi miniszternek a vonat érke­zését. A bécsi gyors kalauzkocsija után mingyárt az első kocsi volt Badoglio tábornagy olasz szalonko­csija. Badoglio herceg mosolyogva szállt ki és rend­kívül barátságosan üdvözölte Röder Vilmos minisz>­­tert Azután ellépett a budapesti olasz fascio dísz­­szakasza előtt, majd vitéz Rapatch Richard lovassági tábornokot és a külügyminiszter képviselőjét köszön­tötte. Azután Röder Vilmosnéhoz lépett, majd gyen­géden megsimogatta leányának. Mária hercegnőnek az arcát. A pályaudvar előtt a katonazenekar az olasz him­nuszra zenditett. Badoglio tábornagy fogadta a dísz­század parancsnokának jelentését és ellépett a hon­védség zászlója, valamint a díszszázad arcéle előtt. Az ünnepélyes fogadás után Badoglio tábornagy Rö­der Vilmos honvédelmi miniszter társaságában gép­kocsiba ült és a budapesti olasz kolónia tagjainak, valamint a közönségnek éljenzése közben a Duna­­palota-szállóba hajtatott. A tábornagy tiszteletére ünnepi programot állí­tottak össze. Pénteken délután és szombaton délelőtt a királyszállási erdőben Badoglio nagyobb szarvas­­----------- -. i — ——i,. , vadászaton vesz részt A tá­bornagy pénteken délutáni gépkocsin, Röder honvédel­mi miniszter társaságában Kírályszállásra utazott. Szombaton este Röder Vil­mos honvédelmi miniszter Pénteken délben a menetrendszerű bécsi gyors­vonattal Budapestre érkezett Badoglio Pietro, Addisz- Abeba hercege, olasz királyi és császári tábornagy, az olasz nagyvezérkar főnöke. Badoglio tábornagy, mint ismeretes, kíséretével együtt a német hadgya­korlatokon vett részt. Ott találkozott Röder Vilmos honvédelmi miniszterrel és Sónyi Hugó gyalogsági tábornokkal, a honvédség főparancsnokával Röder miniszter párnapos magyarországi tartózkodásra hívta meg Badoglio tábornagyot, aki a meghívást elfogadva, Berlinből Bécsen át Budapestre érkezett. Az olasz és magyar nemzeti zászlókkal feldíszí­tett pályaudvaron Badoglio tábornagyot ünnepélyesen fogadták. A pályaudvar előtt az 1 Mária Terézia hon­­védgyaiogezred díszszázada és a folyamőrség zene­kara helyezkedett el A bécsi gyors azonban negyven percet késett és igy a Badoglio tábornagy fogadásán résztvevő előkelőségek is csak közvetlenül a vonat érkezése előtt jelentek meg a pályaudvaron. Ott volt Röder Vilmos honvédelmi miniszter a feleségével, vitéz Rapaich Richárd lovassági tábor­nok, a honvédség főparancsnokának helyettese, Ba­­kách-Bessenyey György követségi tanácsos, a külügy­miniszter képviselője, gróf Vinci olasz követ és Ho­monnay Dezső állomásfőnök Megjelent a pályaudva­ron Badoglio Mária hercegnő, a tábornagy leánya is. Badoglio Mária hercegnő és gróf Vinci olasz kö­vet ugyanis a trieszti gyorsvonattal már pénteken reggel megérkeztek Budapestre. A hercegnő diplo­máciai útlevéllel utazott. A déli pályaudvaron a hon­védelem! miniszter nevében Sibrik György vktb. őr­nagy hatalmas rózsacsokrot nyújtott át a hercegnő­nek. Badoglio Mária a Dunapalota-szállóban szállt meg, az édesapja számára fenntartott úgynevezett fejedelmi lakosztályban. Majd autóba ült és hosszabb sétakocsizást tett a fővárosban. Járt a Várban és a Gellérthegyen is. Mikor közeledett a bécsi gyors ér-Badoglio Mária hercegnő és Sibrik György vezérkari őrnagy. ffJ&Ssk,~ v | w <- f ■ . . . , -----------------— --------------­vv| ifOíiiuKin v.Y>:,i"*iriMd«szes, estebédet rendez tisz­teletére.. •’Vásárnap délelőtt Horthy Miklós kormányzó hivata­los kihallgatáson fogadja Badoglio Pietro herceget, majd a tábornagy dezsöné­­re is a kormányzó vendége lesz. Vasárnap este gróf Vinci olasz követ estélyt ad a herceg és Mária herceg­nő tiszteletére Hétfőn foly­­| tatódnak a vadászatok, ez alkalommal a gödöllői ko­ronauradalmi erdőkben. Es­­| te Darányi Kálmán minisz- I terelnök díszes estebédje, majd nagyobb miniszterel­nöki fogadás szerepel a programon. Kedden délben Kánya Kálmán külügymi­niszter látja vendégül Ba­doglio herceget és leányát, akik a délután folyamán nazautaznak Olaszországba. Letartóztatták az óbudai ssoborrombclct (Felvételünk a Képes Pesti Hírlapban.) Megírtuk, hogy egy cipész' csütörtökön délben hangos kiáltozás közben átugrott a Flórián-téri egy­házi szoborcsoportozat kerítésén és baltával a kezében leütötte a csoportozat mellékalakjainak fejét. Nagy csoportosulás támadt, a szoborromboló a rendőrrel is szembefordult, felkuszott a főalak talapzatára, ahon­nan a segítségül hivott óbudai tűzoltók hozták le. Az őrjöngő cipész dulakodott a rendőrrel és a szeme tá­ján' megsebesítette a tűzoltót, akit azután az irgalma­­sok kórházában kötöztek be. A mentők a rendőrség utasítására a ipészt az angyalföldi elmegyógyinté­zetbe vitték. Pénteken fordulat állott be az ügyben. Az ideg­­gyógyászok megállapították, hogy a szoborromboló Csáki József 30 éves cipész, aki a Bajos-utca 9. számú házban lakik, nem elmebeteg, ■sőt idegbaja sincs. Visz­­szakisérték a főkapitányságra és ott dr. Mező Elek rendőrkapitány kihallgatta. A szoborromboló azzal vé­dekezett, hogy megivott egy félliter rumot és nem tudta, hogy mit cselekedett. Védekezését nem fogad­ták el, mert a jelek szerint nem .volt ittas és bűnös szándékból csonkította meg a műemlékké nyilvánított szoborcsoportozat mellékalakjait. A rombolást is csak akkor hagyta abba, amikor a baltája eltörött. Mivel a rendőrt is megtámadta, hatósági közeg elleni erőszak miatt letartóztatták és szombaton átki­­sérik a törvényszék lesházába. Ágost Vümos kir. herceg, Vilmos excsászár unokájának budapesti repülöutja Bécsi távirat jelentette, hogy Ágost Vilmos kir. herceg, Vilmos excsászár unokája, az asperni repü­lőtéren felszállt és elindult Budapest felé. A főváros­ban több helyen tettek intézkedéseket és várták meg­érkezését, azonban a késő esti órákig a repülőgép nem érkezett meg a magyar fővárosba. Ezzel kapcso­latban a légügyi hivatal a következő felvilágosítást adta: — A magyar területen való átrepüléshez a lég­ügyi hivatal előzetes engedélye szükséges. Miután Ágost Vilmos kir. herceg ilyen engedélyt nem kért, nyilvánvaló, hogy repülőgépen nem is várható Buda­pestre. Valószínűleg tévedésen alapult a távirat, amely szerint a kir. herceg repülőgépen elindult Bu­dapest felé. _____ Pop Valér miniszter lemond ? Bukarest, okt 1. Politikai körökben elterjedt a hire annak, hogy Pop Valér ipari és kereskedelmi miniszter lemond, mert a kormány nem azonosítja magát a vér szerinti románok alkalmazásáról szóló ismeretes körlevelével. A Ctirentul cáfolja a lemondás hírét, amelyre a lap szerint azért sem kerül sor, mert a liberális párt elnöke, Dinu Bratianu a „Női in sine“ elvére helyezkedett, ami gazdasági vonatkozásokban a gazdosági élet nacionalizálását jelenti, Pop Valcr pedig éppen ebben az irányban tevékenykedett kör-« levelével. r-N

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék