Pesti Hírlap, 1938. február (60. évfolyam, 25-47. szám)

1938-02-17 / 38. szám

IO PESTI HÍRLAP 1938 február 17., csütörtök! MOZIMŰSOR A T. HÁZBAN A külföld filmszerű eseményei mellett a t. Házban is mozi kötötte le a figyelmet. Meglehetős hangosfilm volt. Hangfelvevő Payr, hang­­elvevő Sztranyavszícy volt. A szereplők közül a 2 Festetics tűnt fel (Dózsi közbe-szólószámaival, Sándor pedig mint páholynyitogató.) A mozi Deákné vásznán gyorsan peregtek és hemperegtek egyes sze­replők, mig végre premiér plánban megjelent a sztár, aki a lepedőre ráteritette a vizeslepedőt. — Az augusztusi csiliagtura köré cso­portosulnak a Szent István-év repülő­­ünnepségei. A Szent István-emlékév ün­nepségeivel kapcsolatban rendezendő re­­pillőlinnepségek ügyében Tormay Géza államtitkár, mint a Szent István-emlékév Yégrehajtó bizottságának alel nőké, érte­kezletet hivott össze. Az értekezlet elha­tározta, hogy a különböző repülési szak­­testületeknek a Szent Jstván-évre terve­zett rendezéseit a Légügyi Hivatal augusztus 14—15-én tartandó csillagtu­­rájn köré fogják csoportosítani és az egyesi tett repül őiinn'epségek terveinek ki­dolgozására, valamint a rendezés irányí­tására az érdekelt egyesületek bevonásá­val előkészítő bizottság alakul. — Dr. Siklóssy László előadása. Dr. 'Si'.lóssy I,ászló csütörtökön este %!) óra­kor a „The English Speaking Circle of Budapest“-ben előadást tart „Gépkocsin Nagy-Britannián át'* címmel. (Arany Já­­ncs-u. 16. Tel. 113—898.) — A Baross Szövetség tisztújító köz­gyűlése. A Baross Szövetség szerdán este tartotta tisztújító közgyűlését. Ilovszky János elnöki megnyitója után Purébl Győző ny. fővárosi tanácsnok, a Szövet­ség ügyvezető igazgatója beszámolt a Szövetség 1937. évi működéséről, majd letárgyalták és elfogadták a zárszám­adást és a jövőévi költségvetést. Azután a tisztnjitásra került a sor. A Szövetség egyhangúan — ezúttal már harmadszor — Jlovssky Jánost választotta meg elnö­kévé. Ezután megválasztották a tisztikar Többi tagját. Az Országos Idegenforgalmi •és Fürdőügyi Főcsoport elnökévé vitéz József Ferenc királyi herceget választot­ták meg. Az ünnepélyes záróülés vasár­nap este lesz a Pesti Vigadóban. — Villamos és gépkocsi összeütközése. Szerdán este egy 8-as jelzésű villamos az Aréna-ut és Andrássy-ut keresztezésénél összeütközött egy gépkocsival, amelyet herezegfalvi Éerczegh Géza. egyetemi hallgató vezetett. Az egyetemi hallgatót a mentők agy­rázkódással a Park szanatóriumba vitték. — Hétemeletes bérpalota épül a Vörösmarty-téren. 'A Futura hatalmas építkezése után ismét nagyobbarányu építkezés indul a Vörösmarty-téren. A Vörösmarty-tér 5. számú régi házat fogják lebontani és annak helyén báró Harkányi Annie hétemeletes bérpalotát építtet. Az épít­kezési engedélyt a főváros ma megadta. — A prostata megbetegedéseinek kezelésében a rend­kívül enyhén ható természetes „Ferenc József“ keserüviz — ’■éggel éhgyomorra egy kis pohárral — gyakran nagy­fontosságn szolgálatot tesz azzal, hogy igen könnyű, lágy székletétet biztosit és az egész anyagcserét előmozdítja. Kérdezze meg orvosát 1_____1 SZÍNHÁZ és zene * Finn dalest. Magas Északon élő nyelvroko­naink népies dalzenéje eddig leginkább csak a nagy ritkán idelátogató énekkarok révén jutott el hozzánk. Aapo Similä dalénekes most a hazájá­ban szokásos szólista-előadásmóddal ismertetett meg. Érdekes, szép szál ember, kétfelé fésült fé­nyes fekete hajával, tagbaszakadt termetével, kö­tött ujjasának öve mellett a rövid fóka-ölő késsel a Kalevala hőseire emlékeztet, ahogy őket Gallén- Kalela képein látjuk. Magával hozta a finnek nemzeti hangszerét is, a kantelét. De nem az öt­­huros, kezdetleges népi instrumentumot, hanem annak korszerűen „tökéletesített“ alakját. Ez a kantele nem más, mint a dialónikus rokonhang­nemek szerint kézi emelővel áthangolható, öt ok­­táva terjedelmű citera. Asztalra helyezve pengeti és zenélő dobozokra emlékeztető lágy akkordzen­gést csal ki belőle. Ezzel kiséri magát és kellemes baritonhangon, egyszerű, kedves közvetlenséggel énekel népdalokat, meg népies modorú műdalokat. Ha nem is képviseli hitelesen a finn zenei folklore-tudományt, de mint a távoli rokon-nemzet regőse megérdemli a rokonszenvező fogadtatást, amelyben szerdai hangversenyén része volt. Iv. • Hegediicst. Alig hagyta el az iskola padjait Balázs Frigyes, a Zeneakadémiának egyik legtehetsége­sebb, legszorgalmasabb növendékeként, máris önálló hangversennyel lépett a közönség elé. Hangversenyé­nek komoly, nagyigényü műsora nem csekély becs­vágyról tanúskodott és Balázs Frigyes ezeknek az igé­nyeknek nagyrészben meg is felelt. Jó iskolára valló, széles, biztos vezetéssel, meleg tónussal, bensőséges elmélyülő felfogással muzsikált. Ha játékának egy­­egy mozzanata az anyaggal való verejtékes küzdelem­ről beszélt is, ha akadtak is egyes kisebb zökkenők előadásában, egészben véve a közönségnek az lehetett a benyomása, hogy Balázs Frigyesben egy számottevő fiatal művész indult el a muzsikusok rögös pályáján. A nagyszámú közönség szeretettel tapsolt minden egyes szám után. . (mja.) Ha minden kötél szakad SZOMBATTÓL a komédiában! A r any disz New Yorkból írják: A nők valóban Aranyosak errefele Hajhullám, köröm, szemhéj fényes Aranyos dísszel van tele, — „Hej, nem mind arany, ami fénylik“ Szól egy szerelmes ifjú. íme: — „E hölgy talpig aranyban csillog Épp csakhogy kőből van a szive!“ * A magyar zene nagy sikere a londoni rádióban. Londoni tudósi tónk Írja: A magyar zene népszerűsé­gére vall, hogy hetek óta minden második kedd dél­utánján négytől ötig az angol rádió National műso­rába beillesztettek kizárólagosan magyar zenéből álló programot, amelyet Bizony Béla vezetésével a londoni Hungaria-étteremből közvetítenek. Az angol _ lapok nagy elismeréssel Írnak az angol rádióigazgatóság e kezdeményezéséről, mert magyar zenét csak Buda­pestről tudnak hallgatni és azt csak a késő esti órák­ban lehet tisztán hallani. A Daily Mail és Sunday Dispatch zenei szerkesztője kiemeli, hogy a magyar muzsika népszerűsége és nagy sikere a londoni rádió­ban főleg azzal függ össze, hogy Alexander Howard igazgató a magyar zene közvetítése közepette reme­kül magyarázza a műsor különböző nótáinak történe­tét és jelentőségét. A londoni rádió igazgatósága tu­datja, hogy ezeknak a magyar műsoroknak oly nagy sikerük van Angliában, hogy a jövő hónap elejétől az angol rádió birodalmi műsorába is beillesztik. L. L. MÄTÖL KIZÁRÓLAG: CASINÖBAN A NOSZTY-FIU ESETE TÓTH MARIVAL * Igazi amerikai komédia. New Yorkban a Father Malachy’s Miracle (Malachi atya csodája) cimű szín­játék váratlanul nagy sikert ért el. Annyira tetszett, hogy az előkelő Theatre Guild átvette az egész pro­dukciót, hogy beillessze a maga bérleti műsorába. Igen ám, de a színházi szállítmányozók szakszervezete oly követelésekkel állott elő, amelyeket a Guild nem akart teljesíteni. A diszitők szakszervezete csatlako­zott a szállítmányozókhoz. így aztán sem a díszleteket, sem a bútorokat, kellékeket nem lehetett átszállítani a Guildhoz. A színészek csak a teljességgel nélkülöz­hetetlen kellékeket vitték magukkal „sajátkezüleg“. A Guildban csak. egyszer adták a darabot díszletek nélkül, függönyök közt. Másnap az újdonság vissza­költözött a St. James-szinházba. Az egész komédia pedig jó reklámnak bizonyult — Az ügyvédek Nemzeti Egyesületének állásfoglalása a választójogi törvényjavas­lattal szemben. A Magyar Ügyvédek Nem­zeti Egyesülete kedden tartott választmá­nyi ülésén állást foglalt a választójogi törvényjavaslattal szemben. Előadó a MÜNE jogpolitikai bizottságának elnöke, Yályi Lajos volt, mig a vitában Po­­ru bssky György, Schilling Endre, üéber Mihály, Jancsó Sándor, Budinszky László, Oroszi Márton György és mások vettek részt. A MÜNE helyesli a titkosság mel­lett a biztosítékok bevezetését, de sok tekintetben nem ért egyet a javaslattal. A pluralitást a nemzet érdekében teljesí­tett nagyobb szolgálatra alapozná és ki­küszöbölné azokat az intézkedéseket, ame­lyek komoly anyagi erőt igényelnek a választáson való induláshoz. Az egész vo­nalon lajstromos szavazati rendszert, az aktív választójognak 24 éves életkornoz, négy elemihez és háromévi egyhelyben lakáshoz kötését javasolja és csak olya­noknak kívánja a választójogot megadni, akik állampolgárságukat leszármazás, törvényesités vagy visszalionositús utján szerezték. — A debreceni kollégium négyszázéves jubileuma. A debreceni kollégium négy­százéves jubileumát előkészítő bizottság dr. Csikesz Sándor egyetemi rektor veze­tésével már kidolgozta az ünnep program­ját. A jubileumot október 4-ikén és 5-ikén tartják meg Horthy Miklós kormányzó és a kormány tagjai részvételével. A nagy­templomban bálaadó istentisztelet -lesz, utána az egyházkerület diszközgyülést tart Makláry Károly püspök és báró l ay László főgondnok elnöklésével. Azután le­leplezik Huszár Gál nyoíndaalapitó, Szer­ezi Molnár Albert zsoltárforditó és Ko­máromi Csipkés György bibiiuforditő szobrát, majd leteszik a debreceni egye­temi református templom alapkövét. Más­nap fölavatják a kormányzói gyűrűs és az egyetem tiszteletbeli doktorait. Sport, művészi és zenei események egészítik ki az ünnep programját, — Agyvérzésre hajlamos idősebb embereknél, akiknél! igen fontos, hogy erőlködés nélkül mindennap könnyű bél­­üriilésük legyen, a természetes „Ferenc József“ keserüviz — reggel éhgyomorra egy kis pohárral bevéve — a lehető legjobb szolgálatot teszi. Kérdezze meg orvosát. — Leipzig) Tavaszi Vásár 1938. A f. évi március 6—i 14-ig tartó Leipzigi Vásárra vonatkozó igazolványok, la­kásjegyek, stb. kiadása — a Leipzigi Vásár hivatalának értesítése szerint — megkezdődtek. Egyebekben minden felvilágosítást megad a Leipzigi Vásár magyarországi kirendeltsége, Budapest, IV., Váci-u. 1—3.' (Bejárat TIUT István-u. 8., félem. 4.) Telefon: 180—540, Beküldött hírek * A „Nürnbergi mesterdalnokok“ felújítása. Csü­törtökön, február 24-én, kerül szinre a Magyar Opera­barátok Egyesületének ünnepi estje keretében gróf Apponyi Albert emlékezetére uj kiállításban és rende­zésben Wagner dalműve az Operaházban. A felújított előadásban először lép fel mint Éva: Osváth Julia, mint Dávid: Sárdy János. Újak még a szereplők közt: Hámory Imre mint Kothner, Laczkó István mint Vo­gelgesang, Lendvay Andor mint Nachtigal és Fekete Pál mint Zorn. A többi főszerepekben fellép még Hans Sachs: Losonczy György, Walter: Ney Dávid, Magda­léna: Budanovits Mária, Pogner: Székely Mihály, Beckmesser: Maleczky Oszkár. Vezényel: Failoni Sergio. Újonnan rendezte: Nádasdy Kálmán. Az uj díszleteket ifjú Oláh Gusztáv tervezte. Az előadás kezdete %7. A Koncert rendezései: Maiman zongoraest ma Zk. 8. Cortot zenekarral holnap. Georgesco Filharmónia. (Városi 8.) Mesterbérlet sárga, komb. Zongorabérlet, Néhány jegy.' . Fehér Hollók vidám délután vasárnap Z. A. Vz6. Jegyek 1—5 P. „Szép Szó“ József Attila-est vasárnap Zeneakadémia %9. Szatmári Tibor zongoraest 23-án. Névay Ilonka zongoraest 25-én. Rózsavölgyi hangversenyei: Kleiber: Beethoven-est ma. Vigyázat! Pont 8-kor! Vigadó. Néhány jegy. The Fleet Street Choir holnap, Z. 8. Jodjana jávai táncos estje szombaton, Z. fél 9. Franz Rupp — Hugo Kolberg szonátaest 20-án. Antal István zongoraestje 22-én, Z. 8. Janet Graham zongoraestje 23-án, V. 8. A TÁNCREND Prolongálva SAVOY LLOYD (—kas.) MILLIÓS FILM­KOLOSSZUS Harmonia :: film :: A hindu síremlék RICHARD EICHBERG mester­rendezése Bemutatja pénteken a RADIUS Harmonia :: film ::

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék