Pesti Hírlap, 1938. február (60. évfolyam, 25-47. szám)

1938-02-04 / 27. szám

IO — A Tanítók Eötvös Alapjának emlék- Ünnepélye. A Magyarországi Tanítók Eöt­vös Alapja báró Eötvös József halálának évfordulója alkalmából szerdán emlékün­nepet rendezett az Akadémia heti ülés­termében. Az ünnepségen a kultuszkor- Kényt báró dr. Wlassics Gyula államtit­kár (is dr. Hertelendy Jenő min. tanácsos képviselték, a főváros részéről dr. Fel­nay Ferenc tanácsnok és dr. Boros Pál fő­jegyző jelentek meg. Az emlékünnepet J!A..,és István kir. tanácsos, elnök nyitotta meg, a­ megjelentek elmondták a magyar Hiszekegyet, majd dr. Kása Kálmán min. osztályfőnök tartott ünnepi beszédet „A magyar tanítók tanítója“ címmmel. Beszé­dében a magyar tanítóképzés reformjával foglalkozott, amelyet báró Eötvös József szellemében kell megoldani. — A Szinyey Társaság ünnepi ülése. Szerdán tartotta Iisn­y­ István elnöklésé­vel ünnepi ülését az Akadémián a Szinyey Merse Pál Társaság. Az ünnepi ülésen megjelent : Varon Gábor ny. miniszter. Tihamér Lajos az Országos Irodalmi és Művészeti Tanácsot, dr. Say Géza a kul­tuszminisztériumot, dr. Pacher Béla ta­nácsjegyző a Székesfővárost képviselte, ott volt a Szinyey-család és a művészeti élet kitűnőségei közül sokan mások­ .Csók István üdvözölte a megjelenteket, majd Fi­cló Ferinc főtitkári jelentését olvasta fel. Jeszenszky Sándor a társaság három elhunyt rendes tagjáról, Torma Jánosról, Pólya­ Tiborról és Frust Lajosról mon­dott emlékbeszédet, majd Béli István ol­vasott fel Szíinyeynek Nagybányáig tör­tént látogatásáról epizódokat.­­ Egyesült a férfi- és női fodrászipar­­testület. Szerdán dr. Lázár Sándor tanács­­jegyző, iparhatósági­ biztos elnöklésével megalakult a budapesti férfi- és nőifod­­rászok Ipartestületéből egyesített Buda­pesti Fodrászok­ I­partest­ülete. Elnökké Pé­ért Bálintot, alelnökökké Hirsch Zol­tánt, és Biller Lajost választották meg és megválasztották a­­huszonhat tagból álló­­elöljáróságot. — A védelem feladata orvosi tárgyú perekben. Erről az időszerű kérdésről tartott csütörtökön este dr. Kassai Béla előadást a Budapesti Orvosok Szövet­ségének tagértekezletén. Mutschenbacher Tivadar ta­nár elnöki megnyitója után az előadó rámutatott az orvosi felelősség sajátos természetére, amely minden más hivatási felelősségtől eltér. A természeti erőknek még ma is kifürkészhetetlen szabályai — mondotta — az orvost olyan körülmények közé hozhatják, amelye­kért őt felelőssé tenni gyakran nem lehet. A jogászi és orvosi köztudatba át kell vinni a magyar büntető­törvénykönyvnek azt az alaptételét, hogy az orvos szabadon választhat a tudományosan elfogadott gyógy­kezelési módok között és műhiba nélkül sem büntető­jogilag, sem kártérítésért felelősségre nem vonható. Leghelyesebb Mendelényi elgondolása, hogy az orvosi perek oly szakbíróság elé utaltassanak, amelynek or­vostagjai is vannak. De nálunk ezidőszerint, csak egyetlen bíró­ akad, akinek orvosi oklevele van, az 13 a válóperekhez van beosztva. A bíró szaksegéde tehát a törvényszéki orvos, a védelem pedig vegye igénybe a széles hatáskörrel felruházott ellenőrző orvosszak­értőt. Esetleges véleménykülönbségnél az Igazságügyi Orvosi Tanács dönt. Jellemző, hogy 1937-ben orvosok ellen 107 kártérítési pert indítottak és ezek közül 106 alaptalannak bizonyult, csak egyetlenegy esetben for­gott fenn műhiba. Ebből levonható az a tanulság, hogy állítólagos műhiba vádjával az orvos — félve a per izgalmaitól — ,■ ne hagyja magát megzsarolni és ne egyezkedjék, hanem bízza magát nyugodtan a bí­róságra, a törvényszéki és ellenőrző orvosszakértőre, végül pedig az Igazságügyi Orvosi Tanácsra. (Dr. R. J.) — A varsói Báthory István Lengyel-Magyar Társaság havi folyóiratának magyar száma. A varsói Báthory Ist­ván Lengyel-Magyar Társaság havi folyóiratának, a­­Jezeglad Polsko-Wegerskinek, most megjelent januári száma, a kormányzai látogatással kapcsolatban különös érdeklődésre számot tartó cikkeket közöl. A folyóirat len­gyel- és magyarnyelvű cikkekben ismerteti a magyar po­litika időszerű kérdéseit, Szent-Györgyi Nobel-díjas ki­tüntetésével kapcsolatban ismerteti a magyar paprika diadalútját, tárgyalja Magyarország részvételét az 1880-iki lengyel felkelésben, foglalkozik a magyar sport-­­­tal, irodalommal és végül a­­ Lengyel-Magyar Kereske­delmi Kamara szerkesztésében igen gazdag közgazdasági mellékletet is hoz. A folyóirat szerkesztője, a nálunk is jól ismert magyarbarát írónő, Stella At­gierd, kitűnő szol­gálatot tesz, folyóiratával a magyar-lengyel barátságnak. — Életuntak. Menyhért Vilmos kereskedő 23 éves felesége a József-körut 49. számú házban levő lakásán légkőoldattal megmérgezte magát. Állapota életveszé­­lyes. — Nagy Izabella 22 éves háztartásbeli nő a Mar­­git-rakpart 54. számú házban levő második emeleti al­bérleti lakásán gázzal megmérgezte magát és mire rá­találtak, már meghalt. Comb-divat Ezernyi tarka-barka gomb. Bimbó, virág, apró korong. Kis tányér s nagyobbacska pont... . Divat lesz tavasszal a gomb. Lesz gomba-gomb itt, bomba-gomb ott, De én azon gondolkozom, E divat nékem nem okoz gondot: Ez elől begombolkozom! (—@kas.) — Hajsza a rendőrfőtörzsőrmester merénylője után. Pestszenterzsébeten tovább­ folyik a nyomozás Hajtó An­tal rendőrfőtörzsőrmester merénylői után. Ennek­­során szerdán" éjjel rákoskeresztúri lakásán elfogták Györgyi Endre robotrinusta betörőt. Tizenhat letörés elkövetését beismerte, de tagadja, mintha köze volna Hajtó Antal megsebesítéséhez. A főkapitányság letartóztatta.­­ Kecs­­kem­éti tudósítónk jelenti: A rendőrséget csütörtökön ar­ról értesítették, hogy egy kérégetőben felismerték a Hajtó rendőrfőtörzsőrmester ellen elkövetett merénylet­tel gyanúsított Rács Lajost. A rendőrség nagyszabású razziát rendezett, de eredménytelenül. Több igazoltatás történt, Rá­cz azonban nem került elő. — Hsékesfehérvár­­ról jelentik. A rendőrségen többen bejelentették, hogy a körözött Bács Lajost a város határában látták. Azt hi­szik, hogy a főváros felé menekül. — Február tizenötödikéig kell benyújtani a pályáza­tukat az Esterházy-orvosi pályadíjra. Az Esterházy Pál herceg által az orvosi tudományos kutatómunka támo­gatására tíz éven keresztül rendelkezésre bocsátott évi harmincezer pengős díjra a pályázatokat február 15-éig bezárólag kell benyújtani Esterházy Pál herceg titkári hivatalába, Budapest, X., Tárnok­ utca 9. A kérvényhez csatolni kell a születési anyagi könyvi kivonatot, kime­rítő életrajzot, hatósági nemzethűségi bizonyítványt (köz­­szolgálatban állóknál ezt a hivatali főnök igazolványa pótólja), egyetemi oklevélmásolatot, egyetemi leckeköny­vet, kórházi szolgálati könyvet, szolgálati bizonyítványt, tudományos munkásságról szóló jegyzéket és a tudomá­nyos közléseket, munkaprogramot annak megjelölésével, hogy milyen , összegre van szüksége saját személye, s milyenre dologi kiadásokra, annak megjelölésével, hogy hol szándékozik dolgozni, az esetleges főnök véleményét zárt borítékban, nyelvismeretre vonatkozó nyilatkozatot. A folyamodványokat szakemberekből álló bizottság bí­rálja el és a bizottság meghallgatása után adományozza a pályadíjakat herceg Esterházy Pál. A támogatás indo­kolt esetben több éven át is nyújthat­ó. Az ö­szeg fel­­használásáról és a végzet­t munkáról félévenként, eset­leg évenként jelentést kell beküldeni dr. Grósz Emil egyetemi tanárhoz. — Lakásunk jó és gazdaságos világítása. Az Elektro­mos Művek V., Honvéd­ utca 22. sz alatti előadótermé­ben pénteken, folyó hó 4-én délután fél 6 órakor a nagyközönség számára előadást tartanak a jó vi­lgít­ás korszerű követelményeiről. Az előadás rövid tartalma: „A rossz világítás fajai, okai és következményei. A jó világítás kellékei, módjai. Mik a teendők? A világítás megjavítása növeli-e az áramfogyasztást." Belépő- és ru­­határdíj nincs. ÉLELMISZERÁRAK — Vacsora Endre László tiszteletér. A vitéz dr. Endre László, Pest vármegye alispánja tiszteletére pénteken este tar­tandó vacsora rendezőbizottsága közti, hogy a későn jelentkezettek elhelyezésé­ről, gondoskodni nem tudott, így is so­kakat a hangverseny- és márványterem­ben kellett elhelyezni, ahol a beszédeket megafonon­ közvetítik. A vacsora előtt imát mond: (Dr. Görinczy Pál, ,­ Pre­montrei Kanonokrend" magyarországi per­jel kormányzója. A vacsora után 11 kor­mányzót köszönti báró Feilitzseh­­ler­­thold, az ünnepeltet a barátok és a ke­resztény magyar nemzeti társadalom ne­vében köszönti dr. Sztrunyavszky Sándor, a képviselőház elnöke. Ezután következik Endre László válasza. Több felszólalás nem lesz. — Új tanfolyamok háztartási alkalma­zottak számára. Február 6-án, vasárnap ismét négy iskola kapui tárulnak ki a tanulásra vágyó háztartási alkalmazot­tak számára. (II., Batth­yány-utca 8., IV., Cukor-utca 4., VI..­­Nagymező-utca 1., VI., Váci-út 21.) Akkor indulnak meg a Nép­művelési Bizottság rendezésében a helyes­írás-, szépírás-, levelezés-, házi szabás­­varrás-, német és egészségügyi tanfolya­mok, amelyek mindig vasárnapokon az esti órákban (5—8) vannak. Kedves új­donsága a Háztartási Alkalmazottak Mű­velődési Telepeinek a magyar nót­ázás és a gondtűző órák, amely cint alatt a vidám társas együ­ttlét, a klubélet gondolata lappang. Beiratkozás és további felvilá­gosítás a helyszínen az órák előtt. .. Útnak indították a Budapesten meg­nyíló svéd kiállítás anyagát. Stockholmból jelentik: Szerdán indították útnak a Budapesten február 26-án megnyíló svéd kiállítás tárgyalt. Különösen érdekesek a Gustafsbergi porcellángyár kerámiái. Kaage tanár, a híres svéd kerámikus, szobrokat állít ki, Jonami operai díszlet­­tervező a Szép Galatheo­, a Szadim és a Pique Dem­e dísz­leteit küldi el, Dahlskog, svéd faburkölőművész, filiefor, svéd állatfestő,­ Schhutzberg festő, akik korábbi kiállítá­sokról Budapesten már eddig is ismeretesek, új műveiket küldik el. Sköld teremfestő szintén több képet küld. Az orreforsi üveggyár is értékes tárgyakkal fog a kiállításon szerepelni. —: Rejtélyes gyilkosság a szőlőben. Pécsről jelentik: A siklósi szőlőben Nesz János vokányi gazdát bezúzott fejjel, holtan találták. A csendőrség nyomozása ered­ményre vezetett. A csendőrség elfogta Kaufmann János 69 éves vokányi gazdálkodót, aki beismerte a gyilkossá­got. Nesz Jánost a pincéjébe borozgatni hívta, közben összevesztek s Kaufmann egy kalapáccsal úgy fejbesuj­­totta Neszt, hogy az holtan esett össze. A holttestet az­után egy vízmosásban széna alá rejtette. A járókelők igy akadtak rá. Kaufmannt előzetes letartóztatásba he­­­lyezték. — Megmérgezte magát egy kereskedő felesége. Sarlai Ernő kereskedő felesége, a budapesti társaságok ismert tagja — aki néhány évvel ezelőtt meghalt és Sebestyén Ede dúsgazdag budapesti ügyvédi leánya — Buday László­ utca 16. számú villájában szerdán éjjel megmérgezte magát. A szobalánya éjszaka tért haza és a konyhában egy papírszeletet talált, amelyen asszonya utasította, hogy reggel nyolckor keltse fel. A szobalány csütörtökön reggel fel is akarta kelteni, de az előszoba asztalán lezárt borítékban neki címzett levelet lelt. A levélben Sarlai Ernőné arra kéri, hogy értesítse tettéről előbb a férjét és csak azután a rendőrséget. A szoba­lány nem mert bemenni a hálószobába, hanem átsza­ladt asszonyának a közelben lakó egyik barátnőjéhez, aki azután segítségül hívta a mentőket. Sarlainét esz­méletlen állapotban találták és megállapították, hogy morfiummal mérgezte meg magát. A mentők a­ Rókus­­kórházb­a vitték, majd átszállították az Új Szent János-­ kórházba. Súlyos állapota miatt kihallgatni még nem lehetett.­­ Megfojtotta a feleségét és azután kútba ugrott. Halálos féltékenységi dráma játszódott le szerdán éjjel Pestszenterzsébeten a Komáromi­ utca 16. számú házban. Halerán Márton gyári munkás állandóan veszekedett a feleségével, akire féltékenykedett. Halerán szerdán a pörlekedés során torkon ragadta az asszonyt, a fő­dre teperte és addig fojtogatta, míg az asszony mozdult. Ekkor látta rémülten,­­hogy mit tett: megfontolta a fele­ségét. Erre kirohant az udvarra és a kútba ugrott. A­ szomszédok mentették ki és a mentők a Rók­ai-kórházba vitték. Eszméletlen. Az eljárás megindult ellene. — Halálozás. Kozmár Kun Vidor ny. MÁV üzletigaz­gató 79 éves korában Budapesten elhunyt. Temetése felír, 6-én­t1. u. 4 órakor lesz a Kerepesi úti temető halottas­­házából. Bed: Géza nyug. MÁV felügyelő 06 éves korában, hosszú szenvedés után, csendesen elhunyt. Szerdán délben helyezték örök nyugalomra. özv. Wihart-Amon Mihályné szül. Brind­sch Emma,­­Budapesten meghalt. Pénteken délután négy órakor te­metik a farkasréti temetőben. Román Vilmosáé szül. Élet: Janka február 1-én meg­­­­halt. Temetése pénteken délután 8 órakor lesz a far­kasréti temetőben. Az elhunytban Elek Artur műkritikus testvérhúgát gyászolja. Földesiy Károlyné, postafőfelügyelő özvegye, kedden Budapesten meghalt. Pénteken délután temetik a farkas­réti temetőben. Gyászolják: dr. Föl­des­y Gyula Író és ta­nár, Földesi­ Margit, fővárosi zenetanfolyami tanár, dr. Földesy Tibor, a dorogi kórház igazgató-főorvosa. József l­ajós unitárius lelkész, tiszteletb­eli esperes, a Magyar Párt tagozatának elnöke, 00 éves korában Sepsiszentgyörgyön meghalt. özv. dr. lécsey Jen­dyné 80 éves korában meghalt. Halálát veje, gödi Schahh­ József, az „Adria" biztosítótár­saság ny. bécsi igazgatója, unokái és nagyszámú előkelő rokonság gyászolja. Ifjabb Mező Sándor, a pécsi reálnevelő intézet ötödik évfolyamának növendéke agyhártyagyulladás következté­ben Debrecenben meghalt. Az elhunytban Mező Sándor, a újbreceni ügyészség elnöke, fiát gyászolja. Marhahús: rostélyos, fésűs 180—30. leveehús 140—190. Horjlihús: comb 280—360. vésés 180—240. .Juhhús: há­tulja 180—220. eleje 136— 160. Sertéshús: karaj 200— 250. túrja, colub, lapocka 168 —200. oldalas 140—180. sza­lonna zsírnak való 148—164. háj 166—180. zsír 164—180. Élő baromfi: csirke drb. 140 —300, tyuk 250­­­­460. Tisz­tított baromfi: Csirke kg. 160 —280, lúd és ruca hízott 150 —190, tyuk 150—180. Tojás: tea darabja 9—11. kpf. 160 —180, főző darabja 7.5-1 9, főző kg. 140—160. Halak: ponty, élő kg­. 120—200, je­gelt, nem élő 100—150. Tej és tejceljaért&fc; teljes 14­0é terje 28, tejföl 100—120, tea vaj kg. 300—320, tehén­túró 40—70. Kenyér: fehér 42—46, félbarna, félfehér 32 —40, barna 20—22, fcLi­ríi?­­főzelés:: bab kg. 30—56, bor­só 30—48, lencse. 56—96. Zöldségfélék: fokhagyma. 52 —48, vöröshagyma 26—32, fejest,ápolta­ 24—36, kelká­poszta 16—24, burgonya. Dülbaba 10—12 rózsa nyári 10—12. őszi 8—10. Ela 6 — 8, savanyúkáposzta 40—48, vegyes zöldség 28—36 paraj 24—36, sütőtök 16—26, ha­la­rabé 16—24. Gyümölcs: ál­m­a, 60—88, narancs sárga­­bél , 60—90. mandarin 70— 140, n­a­rancs vörös bél a 74— 140. A tojás ára Minden külön értesítés helyett, özv. Scheffer Rezsőné szül. Víg Irma mint felesége, Scheffer Ella­te gyermekei: Mary és György, mint leánya, illetve unokái úgy a maguk, mint az egész gyászoló rokonság nevében mélységes fájdalommal je­lentik, hogy Scheffer Rezső életének 76-ik évében elhunyt. Drága halottunkat 1938 február 4-én délelőtt, 11 órakor helyezzük a III. kerületi óbudai szr. temetőben örök nyugalomra. Részvétlátogatások mellőzését kérjük. 14 P£STI HÍRLAP 1938. február 4., péntld. A MEDVE DILEMMÁJA Igen változó időjárás volt Gyertyaszentelőkor. Hol kibújt a nap, hol meg élénk szél süvített. A MACKÓ: Az ördög ismeri ki magát ebben a folyton változó időben. Kinek higgyek: a napnak vagy a szélnek? (Gáspár Antal rajza.)

Next