Pesti Hírlap, 1938. február (60. évfolyam, 25-47. szám)

1938-02-04 / 27. szám

. MÜNCHEN 4.00 Tarka zene. 6.10 Kétzongor­­a játék. 7.10 Bécs. 800 Tarka zené. «rt. 10 20 Citeraegyüttes. 11.00 .Tánczene. " OLASZ MŰSORSOR I. műsor. Utóma. Bari, Bologna.­ 4­00 Szimí. han­erv. 7.30 Vegyes zene. 8.30 Vegyes ze­ne. 9.00 Mozart: Figaro házassága, opera a S­aiacól. hiány tánczene. II. műsor. (Milánó Torino, Genova, Trieste, Bolzano.) 4.00 Szimf. n­angv. 7.30 Vegyes zene. 8.30 Vegyes, zene. 900 Színmű. 11.15 Hegedű. l­tána tánczene. III. műsor. (Firenze.) 7­00 Vegyes zene. 7.25 ('antone sziget­i énekegyüttese. 8.30 Hangverseny. 10.00 Zongora kettős. 10.30 Tánczene. PAR IS 5.30 Hangverseny. 7.30 Katalán zene. 9­00 Tarka zene. 9­ 30 Szórakoztató zene. 10.10 Nerval: Olasz est. 10.50 Tarka zenés est.. 12.00 Len­orma mi: Az idő álom. színmű POSTE PAR­ISIEN 4­00 Tarka, műsor. 8.45 Részletek a: Van a operettből. 9.10 Zenehumoristák. 10.10 Három keringő, részld-ok. 10.25 Franck: Szimfo­nikus változatok. 11X5 Tánczene. POZSONY __­6 00 Magyar műsor. 8 55 Operett részletek.. 10 30 Tánczene. PRÁGA 3.15 Zenéi.­ tarka dél­után. 5.55 Német műsor. Mik­i­ére: A képzelt beteg, vígjáték Seidl ze­néjével. 9.20 Operettek­ből. 10 15 Siemraek. ■ 10 30 Tánczene. STRASSBURG 5 30 Szimfonikusok 8 30 Hangverseny. 9 30 Kát­ózenekar a szé­kesegy­ház zenekaa­­rával­ és szólisták­kal. 12 00 Tánczene. STUTTGART -4.30 Könnyű zene. 5.00 Vidám dalos-zenés hétvége. 7.15 Katon­a indulók é­s dalok. 7.45 Könnyű lemeze­k. 8.00 Vidám dalok és paródiák. 9 00 Tarka est. 10 30 Tánczene. 12.00 I«emezek. ~~S VTÖTC !~~ N K M E T APAI 5 00 Svájci olasz udo. 6.30 Lemezek. 7­ 45 I«tínezek. 8 40 Vegy«&Var. 9.20 Tarka hétvége. 10 30 Lemezek. "SVÁJCI OLASZ AJPO 5 00 S­órakoztató zene. 5.20 Svájci indulók és dalok. Harmonika­­kettő.­ 5.40 JI *­ub • : B­­esi ope­­rettegyveleg. 6.30 Zongora. 7 00 Lemezek. 8 03 Mórn­á r.: A kis cukrászda, trón mű. 9.00 Mozart: Figaro házassága, opera a milánói Scala­­ból. TOULOUSE ~ 6 00 Angol zene. 7­ 40 Dalok. 8.15 Hyerinckóra. 8.45 Vegyes zuri. 9 00 Vidám negyedóra. 9 35 Bécsi zene. 9 45 Dalok. 10.15 Katonadalok. 10.30 Szalonzene. 11.15 Amerkai zene. p 12 15—1.00 Tánczene. ' V A RSG 4.15 Zenekar. 5.15 Tenor, cselló és­ he­gedik 6.15 Iséczy Barnabás le­m­e-­ei. 7 03 Hamupipőke. Me­sejáték. Utána a­­po­t Tu­rán bőr, ze­nével. 800 Népzene. 9 00 M sza­rt: Fi­ga­ro h­á - s zap­égá, opera a milánói S­an Ja-bol. Varsó II. 10.15 Tánczene Mi­ SOKKAL RITZ Tán­ néni öröksége (Vasárnap, S.i/0. fi udo pest, Stúdió) Lukács György vígjátékra, Csanády György ráiin­t-ittd­olgozásaiban és ren­­ilez.ésél­én, most először kerül a mik­rofon elé. Nagy családi vacsora van dr. Ott­mar Egon műépítésznél. A családot sú­­lyos adósságok nyomják. A vacsorára megfovták Szamosi gyárost is a fiával együtt. Abban reménykednek, hogy a gyáros fiát össze tudják boronálni a család szemetény­ével, egy bájos fiatal lánnyal s az előnyös házasság vala­­mennyiüket ki fogja húzni a csávából. A terv sikerül, a­ fiatalok megtet­szenek egymásnak és meg is egyeznek, hogy egy piá­r lesz belőlük. Kiderül azonban, hogy­­Szamosiék egyáltalán nem gazdagok, híres nagy vagyonuk csak a holdban létezik. A kínos hely­zetből kiáll néni, a család esze talál kiutat. Kikürtöli, hogy Tóni néni, a dúsgazdag rokon, után van Ameriká­ból hazafelé. Ezzel nemcsak hogy le tudja szerelni a hitelezőket, hanem még új hitelt is szerez. A család je­lentékeny kölcsönt vesz fel a Tóni néni Imrére. Megérkezik az amerikai nagynéni, nagy hűhóval fogadják. Az okos hölgy azonban hamarosan megszana adja, hogy valami nincs rentysen. Az egyik béres kikottyantja az egész csalafin­taságot. Tóni néni méregbe jön. Igazi amerikai energiával kezébe veszi a gyeplőt, hogy megmentse a családot. Fatelepet létesít és­ az egész léhiltő társaságot komoly munkára szoktatja. Meg is van az eredmény. A birtokot sikerül megszabadítani az adósságok­tól. Szamosiéri gyára is föllendül és Szamosi l­ista elveheti szíve válasz­tottját. Ravel emléke (Hátfő, 10.20. Budapest, Stúdió) A nemrég elhunyt kiváló zeneköltő emlékének szép és magas színvonalu hangversennyel áldoz a magyar rádió. A modern francia­­muzsika egyik leg­alaposabb ismerője és szakértője, dr. Fábián László tartja a bevezető elő­adást, így a rádió-hallgatók kitűnő megvilágításban fogják­­megismerni Ravel munkásságát, értékelni jelentő­ségét, hatását a hazájabeli és más or­szágokban virágzó zenei irányzatokra. A hangverseny keretében az operai zenekar, trohnányi vezényletével, a spanyol rapszódiát s a híres i­olerőt adja elő, Zathureczky Ede pedig a „Couperin sírja" elinti klasszikus szvit három darabját játssza hegedűn. A PESTI HÍRLAP RÁD­IÓ MELLÉKLETE Pajsarale-szim­bónia (Kedd, 7.30. Budapest, Stúdió) Beethoven életét vagy annak egyes epizódjait már többször vitték szín­padra. A magyar rádió most Schiller Emma német írónő hangjátékát szólal­tatja meg, amelynek tárgya a nagy zeneköltő életrajzából való. Heiligenstadt­ban, a hegytetőn épült házikójában él az öreg Biegler kis családja körében. Gyermekeit Severin, a fiatal tanító tanítja énekelni. Bieg­­lerné gyarapítani szeretné a család bevételeit. Evégből azon van, hogy ki­adja a lakás egyik szobáját, épp azt, amelyben az énekórák szoktak folyni. Nagy a felfordulás a házban, az egész lakást átrendezik és a kiadó szobába beköltözik Beethoven. Severi­nt nagyon bántja, hogy meg­fosztották a zongorájától. Emiatt las­sanként el is marad a háztól, pedig a ház leányával már komoly házas­sági terveket szövögettek. Severin minden áron művész szeretne lenni, a leány azonban idegenkedik a bizony­talan jövő gondolatától. Beethoven naphosszat a hegyek közt dolgozik. Itt írja meg a Mondschein szonátát is. Egy napon Severin látogatóba megy Rieglerékhez. Egy szélroham kottákat sodor a lába elé. Severin átfutja a kusza hangjegyeket és bámulattal is­meri fel, hogy mesteri alkotással van dolga. A véletlenül megtalált kézirat nem más, mint a Pastorale-szimfónia. Küldönc érkezik Betthovenért. Mű A hamburgi menyasszony (Szombat, t­.OO. Budapest, Stúdió) skróf Choltay Aims birtokát volt je­gyese, Anasztázia grófnő, csalafinta módon megszerzi, hogy hűtlen szerel­mesén bosszul álljon.­ A gróf fia, Bá­lint, a bécsi magyar gárda tisztje nagy lábon él a császárvárosban és nyakig van az adósságokban. A hitelezők csak akkor adnak neki újabb kölcsönt, fia elveszi a gazdag Charlotte bárónőt. Bálint azonban Werner I.Ottikát, egy hamburgi kereskedő leányát szerzeti. El is­­jegyzi és szüleivel együtt meg­hívja Magyarországba. De mivel az ősi birtok már rég nem az övé, meg­kéri Anasztázia öccsét, Kristófot, hogy adja neki kölcsön a kastélyt. Kristóf szívesen rááll, mert Anasztá­zia nyáron nincs otthon, ő pedig így kedvére udvarolhat Charlotte báró­nőnek. Az ősi kastélyban pompásan érzik magukat Wernerék. Lotte azonban, va­lami pletykát hall. Táviratot Anasz­táziának, hogy az eljegyzésre föltétlen jöjjön haza, ha a kósza hír igaz. A grófnő azonban nem érkezik meg a kitűzött időpontra. Így Lotte boldogan nyújtja kezét kérőjének és nyomban megtartják az eljegyzést. Werner most leleplezi magát, hogy nem egy­szerű kereskedő, hanem Hamburg egyik leggazdagabb polgára. Elkéset­ten b­eállít Anasztázia, a társaság előtt leleplezi a turpisságot és Bálintot megvádolja, hogy Lot­ti­t csak a vagyo­náért­ akarta feleségül tenni. Bolti erre szákít Bálinttal. Anasztázia másnapra megbánja, amit tett, visszavonja elhamarkodott kijelentéseit és visszaadja a fiatal grófnak az ősi birtokot. A szerelmes pár Ixildogan talál ismét egymásra, Kristóf is eljegyzi Charlotte bárónőt. 1838. II. 6—12-ig vészi kötelezettségei, Bécsbe szólítják a mestert. A kis ház­ lakói szomorúan búcsúznak­ tőle. Anna és Severin ki­békülnek. Az elragadtatott és megha­tott falusi emberek előtt a tanító el­játszatja a zenészekkel a heiligen­­stadti napok örökbecsű alkotását,­­ a S­­a storale-szi­mfóniá­t. a­pesti hírlap rádió melléklete Heti műsor 1938 február 6—11-ig A Telefon Hu mondó műsora: Vasárnap 3.—3.40 BanajH?ét 11., különben Budapest I mű­sora. Hétköznap 11 20—11.50 és 3-20—3.50 Le­­mezek. Különben Budapest I műsora. Nyíregyháza, Magyaróvár, Miskolc, Pécs, Budapest I műsorát közvetítik. Kitérő esetekben a műsort a vonatkozó napnál külön jelezzük A külföldi műsorban használt rövidítések jelmagyarázata: Csov = Csevegés E ■*= Előadás B. =-- 11 Írek. Heg­y Hegedű ü­gy «=» Hangverseny. Kata. =» Katonazene .­rg Orgona­szerz. «=» Szórakoztató zene Ka kar =» Rádiózenekar Z ■*» Zene Zkur. *­^ Zenekar H­ullanihugaz Energia 204 8Pécs I 25 208 6Miskolc 1 25 227 1Magyar-jvár 1 25 245.5Bologna 50 251 •­Frankf­urt 25 257 1Svájci óra« 15 259 1Kasa 10 261 1Lomion Nai 20 263 2Torino7 267.4Nyíregyháza 6 25 269.5M. Ostrava 1 12 271 7Nápoly 2 270.2Zágráb 0.7 291 Königsberg 100 298.8Pozsony 13.5 304.5Genova 10 312.8P Parisien 80 515.8Boronzia 100 318 8Algír 115 3219 BioFozel 11 15 325.4IL­inn 32 328 6Toulouse 60 3319 Hamburg 100 338 6G­rác 15 342 1London R. 60 3492Strass­bu­rg 120 356.7 Berlin 100 364.5Bukarest 12 368.1 Milánó 60 VASÁRNAP, FEBRUÁR 6 BU­DAP­EST (550.5 Hl.) Műsorközlők: 3-15-ig: Natter. 8 00-ig: Skublics. 12.15-ig: Mánássy. 9 30 Hírek: 10 00—11.10 Egyházi ének és szentbeszéd a bu­davári koronázó főtemp­lomból. A szentmisét XI. Fiús pápa választásának és koronázásának évfor­dulója alkalmából dr. Sé­mi­ Jusztin­ián bíboros hercegprim­id celebrálja. A s­zentbeszédet mise köz­ben dr. Sik Sándor egye­temi tanár­ mondja. Köz­reműködik a templom ének- és zenekara Sugár Viktor vezénylésével. A maga aszól­a­m­­ok­a­it énekli Szabó Ilonka, Lenhardt Aranka, Harangozó Já­nos, és Ma­lly Győző. Or­gonáj­­­át helyi Antal. Előadásra kerül: a) Su­gár Viktor: H­arson­aje­­lek; I­) Koudela Géza: Vicce Ricerdos; c) Mo­zart: Koronázó mise; d) Sztára Sándor: Missa * tatait változó részei; e) Eisvogel­ Ferenc: Te Deum; f) A pápai him­­­maz, a nemzeti Himnusz és az eucharisztikus himnusz. (Bemutató nagy zenekari feldolgozással.) 11.15*—12.15 Evangéli­kus istentisztelet a Bo­­enis capu-téri templomból. Prédikál dr. Kapi Béla püspök. Énekszámok a Dunántúli énekeskönyv­­ből. 254., 352., a Him­nusz és 290. Orgonái Várkonyi Endre. Énekes 8. budai evangélikus egy­ Hullámhossz t*ueigia 377 4Leinborg 30 382 2Ll|K.*ee 120-395 8Kattow jtz 12 405.4 Ai imehe-n íoo 420 8Roma SU 42t> 1SLiekholni - Í5 431.7 Pari*» PTT 120 457 3Belgrad 20 455 9Kőin lüO 463 Lyon ÍOO 470-2Prága 120 483 9Brüsszel I 15 491 aFirenze 20 606.2Bére 120 514 6Riga 15 522 6Stutlgn rt lüO 531 Pa lei mo3 539.5Svájci u. ÍOO 650 5Budapest 1120 569 3Laibach 53 765 Beszteiro 15 834 5Budapest II 20 1154 Oslo 60 1293 Luxemburg200 1539 V a i rtó 120 1500 Droitwich 150 1571 Deut-chi 60 1648 Radio Paris 80 1875 l»rn««ó 150 házi énekkar Mikus-Csák István vezénylésével. 12.20 Időjelzés, időjá­rás, vízállás. 12.30 Az Operaház tagjaiból alakult zene­kar. Vezényel Fridi Fri­gyes. 1. Le­hu­bert: Ko.-U­­munda — nyitány. 2. Mozart : Német táncok. 5. Kodály: Galántai tán­cok. 4. Országh Tivadar: Parasztdalok. 5. De­bussy: Kis szvit. 6. Il­ik­­ki Klimetti: a) őszi dal; b) Messze van a kedve­sem. 7. ‘Ljadov: Orosz népdalok. — Közben kb. 1.05 ..Egészségügyi Ka­lendárium.“ Felolvassa dr. Faragó Ferenc*. 2.00 Hanglemezek. 1. Mozart: Varázsfuvola kettős (Margherita Por­ra 8 és Gerhard Husch). 2. Donizetti: A kegyencnő — ária az 1. felvonásból (Tito Schipa). 3. Bach J. K.: Tizenkét kis előjáték­ból a IV., V., VI., VII. sz­­ettem hallószóló (Yella Pessi). 4. Bizet: Agnus Dei (Svéd Sándor). 5. Mattso.net: Weither­­— ária (Georges Thill). 6. Schubert: Moment musi­cal — gordon­k­a szóló (Pa­bio Gala­s). 7. Ghar­­pentier: Louise­­— ária a III. felvonásból (Fanny Heldy). 8. Archangel­­szkij: O­redo — templomi ének (Saljapin). 9. Cas­­telnuovo—Tedesco: Alt Wien — hegedűszóló (Ja­­sa Heifetz). 1o. Korn­­gold: A holt város­­— Marietta sitárdala (Né­meth Mária). 11. Alva­rez: La parlida M­ária (Tito Sebipa). 12. Liezt:­­ Kéz-dúr zongora ver­seny­­ (Misa Levickij). 300 ..Tavaszi talajelő­­készités.'' Kolbay Károly m. kir. gazdasági akadé­miai r. tanár elő­idása (párbeszéd). 3.45 A Mária Terézia 1. honvéd gyalogezred fú­­vószenekara. Vezényel Figedy Sándor. Indulóik. 1. Figedy Sándor­: Hu­nyadi János. 2. Mahle: Ném­et-osztrák-magyar. 3. Fabriani: Venezia. 4. Fricsay: Ladi-Jadiloii. 5. Kraus Antal: Nagy La­jos király. 6. Czibulka: Frigyes kir. herceg. 7. Sonntag: Nibelungok. 8. Gann'*: Lotharingiai. 4.15 „Időjáslás és tu­dományos időjelzés.“ Ba­csó Nándor előadása. .4.45 Neográdi Keleti M­a­gd­a zon­goráz­ik. 1. Liszt: Petra­cca­sszonett. 104. mű. 2. Debussy: a­­moll prelüd. 2. Albolliz: Cordoba. 4. Pick—Man­­giagalli: Olaf- tánca. 6. Strause—Dohnány­i: Ci­gánybáró — keringő. 5.10 „Szomáli föld, fe­hér pokol, néger parádi­csom.“ Irta dr. Glass im.­... (Felolvasár».) 5.40 ...Magyar est.“ Közve­tés a Zenem­űvé­­gzeti Főiskola nagyter­­méből. Közreműködik Utry Anna, Cselén­y­i Jó­zsef és Kubányi György (érsek). Uniy Margit (zongora), a­ liegős-cs­o­­port (tagjai: Köblös Jó­­z­sef, Sárváry • János, H­őcs Péter és­ Tárnai Bé­la). A dalokat kiséri Sá­rai Eleiner és cigányze­nekara). 1. Bevezető. Ki­mondja M­agy­arádi Je­nő. 2. Virágénekek — a) Szól a kakas már; b) Amott kerekedik; c) Ba­log Ádám nótája; d) Nem anyától lettél; e) Kilopták szivemet (Utry ép a Regős-csoport). 3. a) Murtrács Kálmán: Lovat loptam (Vályi Nagy szöv.); b) Dankó Pista: Eltörött a hegedűm­; c)­­ Pete Lajos: Nem való bokréta; d) Thegze-Ger­­bor: Kocsiút, gyalogút (Szondi szöv., Cselényi). 4. a) Járosi Jenő: Tő­led tanultam én (Mar­­czali szöv.); h) Kress Bé­la: Elmegyek az életed­ből (Selymesi szöv.); c) Kádas György: Kék a búzavirág; d) A faluban nincs több szép lány (Utry). 5. a) Szávozd Ri­chard: Messze, messze já­rok (Kaca szöv.); b) Mur­­gay­­ Kálmán: Az asz­­szony, ha veszekszik !Use­­lényiné szöv.); e) Schack Munka: Jaj de magas a Radetzky kaszárnya (Tó­mé szöv., Cselényi). 6. ímekkettősök. ..) Thaly Kálmán: Tarjáni balla­da (Ékes Albert szöv.); Simonffy Kálmán: He­ged­ülnek, 6­.épen imizs­­kálnak (Tóth Kálmán szöv.); c) Dankó Pista: Harmatos, hamvas; d) Végigmolltem a fehérvári utcán (népdal); e) A rá­­tóti legények (népdal); f) Adorján: Hat nap óta (Patikarus szöv., Utry— Kubányi). 6.50 ..Az árva­. Murai Sándor elbeszélése. 7.20 Kerpely Jenő gor­­donkázik zongorakiséret­­tel. 1. Bach J. S.: Sara­bande és menüett. 2. a) Matthews: Lento; b) Mendelssohn: Scherzo. 3. a) Fauré­: Elégia; b) Zsolt: A szitakötő. 7.50 Sport. 8.00 „Tóni néni örök­sége.“ Hangjáték három te.vonásban. Irta Lu­kács György. Rádiószín­padra alkalmazta és ren­dezi Csanády György. Személyek: Foga­r­assy Zolga — Hartes Gyula; Baba — Móricz Lili; dr. Ottmar Egon — Fenyő Al­ad­á­r; Elz­a — Or­th­y Magda; Mali néni —Si­mon Harcsa; Laci — Dénes György; Tóni néni­­— Márkus Emilia; Sza­­n­lossy Barna — Ónody Ákos; Pista —­ Berczy Géza; Huber Imre — Abonyi Tivadar; K­ia — Albán Anna; Bözsi -*-• Sir Alice; András bácsi —­ Pataky József; Jean — Kallós Emil; Józsi — Lengyel Sándor. 9.10 H­írek. sport. 9 35 Rá­cz József és b­ei- i gányzenekara muzsikál. 10 15 Szabó Kálmán és jazz-hármasa .Jászik. 11.00 A rádió szalon­zenekara. Vezényel Ber­tha István. 1. Grieg: A tavaszhoz. 2. AI­oszkovski: A kis csalogány. 3. Wald­­ron­fel: A legkedve­sebb----keringő/ 4. Kas­kel: Farsangi miniatű­rök. 5. Jacoby: Sybill levele. 6. Kapplusch: Ezüstharan­gok — inter­mezzo. 7. Kálmán: Hej cigány éj csárdás a ..Marica grófnő­ c. ope­rettből. 8. Bányai Ala­dár: Keringőábránd. 12,05 u­krek. Budapest II. (834,5 m.) Műsorközlő: Tamásné. 11.40—1,00 Kamara­­zenematiné a Nemzeti M Muzeum díszt­ermébe­n. Közreműködik Dohnányi Ernő (zongora), Kreez Géza, Hisztriczky Tibor (hegedű), Dömötör Lajos (fuvola). 1. Vivaldi: Con­certo groPéo, szóló hege­dűre (Kresz—Szerván­­szky). 2. Bach J. S.: Con­­certo (Doh­nanyi: Dömö­­­tör. Kresz­. 3. Mozart: Edur allagio (Kresz Gé­za). 4. Régi dallamok és táncok: a) Förster: Fan­fare és polonaise; b) Farnaby: Ária ért alle­gro; c) Ka­mena: a) Ron­deau du sommeil (Alom­­nndo); b) Rigaudon a .Dardanu-fia c. balettből*; d) Boccherini: a) Spa­nyol tánc; b) Halló te­jesed (német­ tánc). 3 00—3 35 A Afária Te­­rézia 1. honvéd gyalogez­red fúvószenekara. Vezé­nyel Figedy Sándor. 3. P­ubay: Horthy Miklós — induló. 2. Bellini: Nor­ma — nyitány. 3. Zieh­rer: Bécsi polgrárok — keringő. 4. Orcheit: Dió­törő — intermezzo. 5. Rosner: Polonaise. 6. Barna Izsó: Báthory Ist­ván — induló. 6.00— 6.25 ..N­olland vi­rágmezők Magyarorszá­gon.“ Erdei Ferenc elő­adása a makói tulipán* kertészekről. 6.30—655 „Ponori-Thewrewk Emil emléke.“ (Születésének lu0. évfor­dulója alkalmából.) J)i- Thewrewk-Pallaghy Atti­la előadása. 7.00— 7­40 , Magya­r eet.“ Közvetité­s a Zene­művészeti Főiskola nagy­terméből. Közreműködik Ut­ry Anna, Cselényi Jó­zsef és Kubányi György (ének), Uray A Margit.(zon­gora-, a RegőscHopfet tagjai: Köblös József, Horváry János, Szőcs Pé­ter, Tárnai Béla). A da­lokat kiséri Sárai Ele­mér és cigányzenekarai 1. Fráter , Lóránd, Szer­dahelyi József, Hlatky Endre és Dankó Pista dalaiból zongorázik Uray Margit.­­2. a) Cselényi Bé.: Csak a te kezedből (Pá­pai Molnár szöv.); b) Já­­rosi ,Teno: Hej doktor úr; c) Reményi B.: Bu­dapestre, pestre viseznek (Gát szöv.); d) Nájd­or József: Sarkantyus és Er­­dort; e) Varga: Fóti/ le­gény az a legény (Mar­cali szöv.) (Cselényi).­ 3 a) »Szávozd Richárd: őriz­zek egy ima könyvet ( Ka­rafiáth szöv.); b) Gara­mi Béla: Bementem a patikába (Herodekné szöv.); c) Kiss Angyal Ernő: Cudar ez a világ.» (1) Kertész: Csillagért • az ég felettem . (Kubányi­ szöv.) (Utr.­). 4. a) Ga­rami Béla: Eladtam egy pejcsikót (Pápai Molnár szöv.); b) Magyarádi: Minden égre fogadom;. .*) Beleznay: Két­ lánya volt a falunak; d) Fráter Ló­­ránd: őszi rózsa; e) Vá­­radi: Mózsi kocsmájában (Erdős r­zöv.) (Cseléb­yi). 5. Népdalok: a) Estele­dik, szól a gulya ko­­lompja; b) Szomszédasz­­szony beteg volt; e). f­öld a kökény, majd megké­­kül; d) Még azt mond­ják, nem merek; e) Kirt­­kut­ya, nagykutya; 1­0 Most­ kezdődik a bánó (Kubányi). 6. Rákóczi-in­­duló (Regős csoport). 8­00— 8­20 Hírek, üge­tőeredmények. 8125—930 Hangleme­zek: 1. Händel: Daloll nyitány (Londoni szimfó­­nikus zenekar, vez.­­W­a­­tes). 2. Mozart: B-dur szimfónia (Londoni k­a­­marazenekar, vez. Fi­­scher Edwin). 3. Brahms: D dur hegedűverseny .,(he­­gedű­ Szigeti József). , ~ BÉCS 7.45 Harangszó. Or­gona. 8 45 Lemezek. 10.00 Istentisztelet. 11.45 Szimfonikusok. 12 55 Kivánsághan év. 3.00 Csak Grác: Utaz­­zá« az év körül. 3-40 Mozart: C-dur VO» nesetve. 4.20 Kigyókról és ám* bel*ekről. 4.45 Dalok, szaxofon és zongorajáték. 5.15 Gondüző. 5.35 Kraus Erzsébet írónő.

Next