Pesti Hírlap, 1938. április (60. évfolyam, 73-96. szám)

1938-04-05 / 76. szám

1938 április 5.keil ti PESTI HÍRLAP IS színház és zene Lett muzsika A most megalakult Magyar-Lett Társaság dísz­hangverseny keretében ismertette meg a magyar kö­­iönséggel a lettek muzsikáját Ezen a hangversenyen Janis Medina, a rigai rádió íőzeneigázgatója vezé­nyelte a Budapesti Hangversenyzenekart és a hang­verseny műsorán csupán lett zeneszerzők művei sze­repeltek. A lett zeneszerzők figyelme a fölfedezés boldog és izgalmas gyönyörűségével fordult az újból „hazává-* lett ősi föld táji szépségei felé. Janis Med ins harma­dik szvitjében négy lett tájképet fűz egybe és bátyja, Joseps Medina is szimfónikus darabjában egy lett táj impresszióit foglalta hangokba. Mindkettőjük muzsi­káján n szinte túláradnak az érzések. Gazdag leie­mén i .el, gazdag képzelettel sorakoznak fel a termé­szeti hangulatok és képek, amelyek heiyenkint egy­­egy, bizonyára népi jellegű táncmotivumban oldódnak lel. Janis Medinstőt ezenfelül egy érdekes hangú, ha­tásos zongoraversenyművet is hallottunk, amelyben a romantikus zeneköltönek frappáns harmonizálási öt­leteit és virtuóz hangszerelési készségét méltányoltuk. Janis Medins biztos fellépéssel, fölényes mester­ségbeli tudással és magával ragadó lendülettel vezé­nyelte saját és honfitársainak müveit. Az est jelen­tékeny művészi sikeréből azonban komoly rész illeti Károlyi Gyulát, is, aki színesen, élvezetesen szólaltatta meg a versenymű zongoraszólamát. (inja) • l)obrowen estje a filharmonikusokkal. Filharmó­niai zenekarunk az elmúlt három évben Dobrowen Issay vezénylete alatt több igen szép sikert könyvelhe­tett el. A siker a hétfői hangversenyen sem maradt el, bár a szellemi kapcsolat karmester és zenekar közt nem volt oly bensőséges, mint egyébkor. Érdekes kísérletnek tartjuk, hogy Dobrowen ezúttal a Városi Színházban tartott hétfői hangversenyén Beethoven ötödikjének dirigálására vállalkozott. Tanulságos volt megfigyelni, hegy az orosz karmester pompás technikai tudása, ala­kitó és színező képessége csak viszonylagos előny, amikor az ő érzéki, festői képzeletétől idegen, önmagában kiteljesedő muzsika mélységeibe kell behatolnia. Annál jobban kielégített és magával ragadott Händel d-moll „concerto grosso“-jának előadása. Ezt a barokk pom­pát, ezt a személytelen. pátoszt, ezt a nemes, kothurnusos lírát tökéletesen érti és meggyőzően értelmezi Dobro­wen. A hangverseny olasz vendégművésznője, Taglia­­jero Magda Brahms d-moll zongorakoncertjét játszotta. A nagyszabású mű lényegét megérző felfogását telt, zengő billentéssel, magasrendü virtuózkészséggel jut­tatta érvényre és megérdemelt sikert aratott. Kodály-ünnep Kecskeméten Április szeszélye valóságos nyári napsütést zú­dított vasárnap az alföldi tájra. A gyümölcsfák korai virágzásának reménykedő hangulatában fo­gadta Kecskemét városa hires szülöttét, Kodály Zoltánt. A kiváló zeneköltő feleségével együtt ér­kezett meg a délelőtti gyorsvonattal az „Éneklő Alföld“ ünnepi hangversenyére. Kecskemét a vidéki városok közt az utolsó tiz évben legelői járt az uj magyar karénekkultura ápolása terén. Legújabban felsorakozott melléje Nagykőrös. A régi vetélytársak békés, munkás egyetértésben dolgoznak a vezető énekkaraik felr vonultatásával közösen áldoztak most is az „Éneklő Alföld“ szép eszméjének. Tizenkét kórus lépett sorjában a közönség elé s mindegyik Kodály kórus-szerzeményeiből választott énekelni valót. Elemista gyerekeket hallottunk; Székely Jenő, Bodács Etelka, Salamon Mária apróságokból se­reglett együtteseit, akik népdalok és népi játé­kok bájos, közvetlen előadásával gyönyörködtet­tek. Megáll József polgáristák élén mutatta be a bájos „Katalinka“-nótát, Mihó Ida leánygimna­zistái az ujesztendői köszöntőt dalolták igen ked­vesen. Nemesszeghy Lajos a Szeráfi kórus és a kecskeméti iparostanoncok énekkarának vezetője is szépet produkált, úgyszintén Lovass László, aki a ref. tanitóképző ifjaival állott porondra. Nagykőrös az Arany János gimnázium vegyes­karát és a református tanitóképző férfikarát küld­te el, mindkettőt Marton Barna vezényletével, aki tomboló sikerre vitte a rábizott együtteseket. Fel­tűnően csökkent létszámmal is fejlett művészi készséggel mutatta be a Liszt Ferenc ódát a sok sikert látott Kecskeméti Városi dalárda. Ennek kitűnő vezetője, Vásárhelyi Zoltán, végül a „Ma­gyarokhoz** kánont daloltatta el a jóezerfőnyi dalos ifjúsággal. Hangverseny után Kodály tiszteletére társas­ebéd volt a Kaszinóban. Fesztelen társalgás köz­ben a vidéki zeneélet hagyományos bajairól is sok szó esett, különös tekintettel a vendéglátó Kecs­kemét állapotaira. Kétségtelenül sok nehézséggel küzdenek azok, akik ezen a téren töltik be hiva­tásukat. A kecskeméti Kodály-ünnep szép érköl­­csi sikere amellett szól, hogy ez a munka kitar­tást és támogatást érdemel. Kár lenne, ha a meg­indult virágzást április szeszélye tarolná le. L. V. * Újból este 8 órakor kezdődnek a Művész Színház előadásai. A Művész Színház esti előadásai, amelyek egy ideig este fél 9 órakor kezdődtek, keddtől, ápri­lis 5-től kezdődően újból este 8 órakor kezdődnek. A vasárnap délutáni előadásokat fél 4 órakor kezdik. Négy operaházi est aPesti Hirlao bérletében DOBROWEN VEZÉNYLETÉVEL, 30‘i, engedménnyel Április 6*án 13-án: Bohémélet Hovanscsina 14-én, csütörtökön érakor: Parsifal Kusvét vasárnap Himfy JEGYEK VALAMENNYI AKCIÓS PÉNZTÁRAINKNÁL A P. H. OLCSÓ JEGYAKCIÓJA A mai műsor — Holnap Bohémélet — Félperces szerelem — UJ bejelentések A husvét előtti napok pompás műsorát újdon­ságok frissítik fel. A kacagtató Félperces szerelem, az érdekes Villámfénynél.. Szerdán a Bohém­élet, Dobrowennel, 30 százalékos engedménnyel. A Nem leszek hálátlan péntekesti előadását is megkaptuk. *­Jegyakciós előadásaink rendjét a müsortáblizatban vastag betűkkel emeljük ki. * Jövőbe ti és további előadások. Operaház. Szerda: Ilovanscsina. — Csütörtök: Parsifal (V:7). — HdsVétva­­sárnap: Himfy. — Kamara. Kedd: VilIámfcnynéL Jegyárusítás: Vilmos császár-ut 78. (T. 1—122—93— 94—95). — Apponyi-tér 5. (T. 1—833—99). — Erzsébet­­kőrut 1. (TI—352—96). — Károly király-ut 1; T. 1—313— 71). — Krisztina-körut 133. (T. 1—509—24). — Horthy Miklós-ut 29. (T. 2—695—95). — Margit-körut 8. (T. 1— 520—25). SZÍNHÁZAK műsora KEDD, ÁPRILIS 5. Operaiiáz. Parsifal. Wagner 3 ív. ünnepi játéka (Zá­­vodszky, Nómethy E., Far­kas, Koréh, Kálmán, Lend­­vai) (&7). (A. 23. béri.) — Nemzeti. Csalódások. Kis­­taludy K. 4 ív. vigjátéka íAbpnyl, Uray, Gózon, So- Tnogyi £., Lehotay, Aghy hl.) <&•). (N. béri. 8). — Víg. Fűszer és csemege. Csathó Kálmán 3 ív. színdarabja {Bulla £., Vizváry M.. Som­­lay, Páger, Márkus M.f Gre­­guss, Vértess, Komár J., Gái aonyi, Ladomerszky M.) (B. 10. béri.) (8). — Magyar. Vol­­pone. Ben Jonson, Stefan Zweig, Nádor Mihály 0 ké­pes komédiája (Törzs, Tu­­ray I., Vaszary P., Bilicsi. Szigeti, Földényi, Pataki) (K. béri.) (8). — Pesti. Hato­dik emelet. Alfred Gehri képes szinjátéka (Tolnay K., Gornbaszögí E., Medgyaszay V., Rózsahegyi. Székely I-, AJtay, Básthy, Perényi) (8>. — Belvárosi. Félperces sze­relem. Aldo de Benedétti 3 fv. vigjátéka (Lázár . M., Góth, Ráday. Nagy, Lendvay M., Simonyi M., Boray, Sol­tész A.) (8). — Művész. Kek­­szakáU nyolcadik felesége- Savoir 3 ív. vigjátéka (Me­­zey M., Deüy, Rátkai, Dé­nes, Hullán A., Székely 1,., Tompa) (8). — Ambássy. Nem leszek hálátlan! Szilágyi Lász­ló, Márkus Alfréd 5 képes zenés vigjátéka (Bársony R., Fejes T., Szakáts. Haimássy, Kabos, ifj. Latabár A., Bo­­ross) (8). — Kamara. Villáin ­­fénynél. Németh László 4 ív. szinjátéka (Tímár, RápoJthy A., Petheő, Szabó M., Sze­­leczky Z., Apáthy, Gyulányi E.) (8). — Városi. Nincs elő­adás. — Royal. Nincs elő­adás. — Teréz-köruti. Lulu. Muráti Lili vendégjátéka. Előtte kabarémlisor (9). — Pódium. Kabarémüsor (9). — Komédia. A vén bárkás (Ví/9) — ErzsébetvárosL Romanti­kus asszony (6, 9). — Kisfalu­dy. Vig özvegy (8, %»). MOZIK MŰSORA Atrium, II., Margit-körut 55. Tel. 153—034 és 154—024. Mintaházasság. Fősz.: Heinz Rühmann. Híradók. Előadá­sok. MB, V:» 10. Szombat és vasárnap: Vi4, MB, *12 Vb 10. Casino Filmszínház, BskíV- uí l. Tel 3—831—02. Magdát átcsapják (Turay, Tolnay, i Kabos, Páger). Híradók. Elő­adások: Vi6. Vb 8, mo; szom­bat, vas. és ünnepen: Va4, l-8 v,§. V. 10 City, V., Vilmos császár-ut 36—38. T. Ili—140. Charlie Chan Montecarloban. Fénye* kisérő műsor. Előadások ;hG %8. *410: szombat és vasár­nap V4 4, ?*6, ;*8, MlO. Corso. IV., Váci-u. 8. Tel.: 182—818. Jeanette MacDonald, Allan Jones: Tarantella. Hír­adó. Előadások: szombat, vas. és ünnepnap: l * * * * * * 8/e4, V56, *,'48, 10; a többi napokon */í6, *«'48, 10. Bécsi, VI., Teréz-körut 28. Tél. 1*5—952 és 121—343. Min­­taiiázasság. Fősz.: Heinz Rüh­mann. Híradók. Előadásom: ti. ft, 10. Szombat és vasár* nap: 4, 6, 8, 10. Fórum Filmszínház, Kossuth Lajos-u. 18. Tel. 1—895—4J. Biboios futárja. Fősz.: Anna­bella. Conrad Veidt. Előadá­sok: MB, MB, *310; szombat, vasár- és ünnepnap: J/s4, *,26 hz 8, M 10. Kamara mozgó, Dohány-u. 42. Tel. 144—027. Mintabázas­ság (Heinz Rühmann, Heli Finkenzeller). Előadások hét­köznap (szombat kivételévei): B, 8, 10; szombat, vasár- és ünnepnap: 4, 6, 8, 10. Metro Filmpalota, VI., Te­réz-körut 60. Tel. 11—22—30. Harmadik hétre prolongálva! Tarantelia (Jeanette Mac Do­nald, Allan Jones, Warren William). Híradó. Előadások: *46. MB, 10; szombat, va­sár- és ünnepnap Mi, Vb 6, •>48, 10 — Vasárnap délelőtt n órakor féláru reprizmati* né: Stan és Pan vigjátékmü­­sor és színes filmek. Omnia, Kölcsey-u. 2—4. T. 130—125. Charlie Chan Mon­te Carloban. Fősz.: Warner Ohnd. — Buster, a varázs- j ló. Magyar és Fox hir- 1 adók. Előadások 5, *48, VálO; szombat, vasárnap 4, 6, 8, 10. Palace, VII., Erzsébet-körut 8. Tel. 136—523. Szerenád. Willy Forst filmje (Hilde Kral és Igo Sym). ,Hétk.: 4, 6, 8, 10. Szomb., vas.: 2. 4. 6. 8, 10. Első előadás iélhely­­ár. Vas. d. e. 11: Esős dél­után. Félhelyár. Itádlus, VI., Nagymező-u. 22—24. Tel. 129—250 és 123— 098. Döntő pillanat. Fősz.: Tolnay Klári, Kabos, Páger, Híradók. Előadások %6, vá 8, M10; szombat és vasárnap Mi, v*8, MB. '1410. Royal Apolló, VII., Erzsé­­bet-kö; ut 45—47. Tel.: 342— 945 és 141—002. Elcserélt em­ber. Fősz.: Dayka, Vaszary, Kiss F., Mály Gerő. Híradók. Előadások: B. 8. 10; szombat, vasárnap: 4, 6, 8, 10. Savoy, ÜUői-ut 2. T. 146— 040. Szerelem gyöngyei (Ss­­cha Guitry). Premier hír­adók Vas. délelőtt 10 és Vb 12- kor: matiné. Előadások: Vb4 Vé8. VíS, *5; 10; vas. Vb2-kor is. Az első előadás félhely» árakkal. Uránia Filmszínház, Vili., Rákóczi-ut 21. Tel. 146—046. Az asszony visszatér... (Tas­­nády Mária, Heinrich Geor­ge, Paul Richter). — A világ­háború balladája (Don kozák kórus). Magyar és Fox világ­­hiradótc. Előadások: 5, Vi§, Vj 10, szomb., vas. és ünnep •%3, 5, MB, Vb 10. — Vas. d. e. 11-kor: A. von Swaine szóló­táncos egyetlen budapesti fellépése. MÁSOD HETES MOZIK i Admiral. A Noszty-flu ese­te Tóth Marival (Jávor, Szö­rényi, Rajnai). A zenebohóc (Vb4, MB, Ví>8, Vü 10>. Alkotás. 100 férfi, 1 kislány. Stan és Pan, a tengerészek réme (V34, Vb 6, Vsí'8, ■ Vb 10). Astra. Asszony a lejtőn. Kisérömü­­sor (»*4. MB, MB, MIO). Bel­városi. A Noszty-flu e.;ete Tóth Maxival (Jobb t.: Vá5, 7. Vb 10; bal t.: 6). Budai Apolló. Becsületszóra! A Dri­­na vize. Orosz népdalok (Vb5 7, 9). Capitol. Az én lá­nyom nem olyan (Tolnay, Rádai, Turay, Kabos) (Vb 4. Vb 6, Vb 3, %10). Elit. Hindu síremlék. Híradó (4, % 7, Vb 10). Józsefvárosi. A Nosz­­ty-fiu esete Tóth Marival. A zenebohóc (V46. % 7, V410). Kultur. A vörös Pimpernel visszatér. Poppey. Téli világ Ausztriában (Vb5, 7, VÍ10). Lloyd. Szerenád (4. 6, 8. 10). í Nyugat. A londoni kurír. J Híradó (‘l*3, 7, fylpff Odeon. 1 I A Noszty-flu esete Tóth Ma­rival. Arizona hiénái (Vb 5, 7. Vb 10). Orient. Kalózkísasz­­szony. A hárem gyöngye <Ví5 %7, V410). Otthon. Asszony a lejtőn. Az aréna hőse (4, Vb 7, 9). Kiáltó. Lloyd’s of London. Híradók (Vb 11, Vbl, %Z, 5, M8, Vb 10). Simplon. Egy lány elindul. Híradó (L'4 *Vb6, MB, Ll 10). Stúdió. Bováryné (Pola Negri). (Na­ponta: 11, 2. 4, 6, 8, 10). Hétk. az első 3, vas. az első 2 elő­adás félheiyárakkal. Tiszti Kaszinó zártkörű filmszínhá­za. Apr. 5-én: Bováryné. 6-án: Hangverseny a kor­­mányzóné nyomorenyhltö mozgalma javára. 7-én: Ni­na Petrovna. 10-én: Moziszü­net. Gömbös Gyula emlék­­verseny. (Vb5, Hí7, 9). Tivoli. Lloyd's of London. Majom­­szerelem (%4, :ÜG, ?48, ®410k Túrán. A Noszty-flu esete j Tóth Marival (Jávor, Szöré­j nyi, Rajnai). A zénebohóc 1 ( "á 4, 746, s *8 M10). RÁDIÓ MŰSORA Budapest I. keddi műsora. 6.45 Torna, lemezek. 7.20 Ét­rend. hírek. 10 Hírek. 10.20 és 10.45 Feiolv. li.io Vlzjel­­zés. 12 Harangszó, időjáás. 12.05 Lemezek, közben hírek. 1.20 Időjelzés, időjárás, víz­állás. 1.30 Cigányzene. 2.33 Hírek. 2.50 Műsorok. 3 Arak. 4.10 Asszonyok tanácsadója. 4.45 Időjelzés, időjárás, hí­rek. 5 Előadás. 5.30 Ifjúsági énekkarok. 6 Előadás. B.ZB Zenekari hangv. 7.40 Hebbel: Judit c. tragédiája. Kb. 8.50 Hirek. 9.10 Cigányzene. 10 Időjárás. 10.05 Szalonzene, li Idegennyelvil előadás. 11.2« Jazz, 12.05 Hirek. — Buda­pest II. műsora. 6.30 Gazdák­nak. 7.05 Francia lecke. 7.45 '•Kovács Jolán énekel. 8.10 Hirek. 8.35 Lemezek. MIT HALLGASSUNK KÜLFÖLDRŐL? 8 Olasz I., Ponchielli: Gio* conda, opera. 8.15 Stuttgart. Händel: Rhodelinde, opera

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék