Pesti Hírlap, 1938. április (60. évfolyam, 73-96. szám)

1938-04-05 / 76. szám

1938 április 5. keil­ti PESTI HÍRLAP színház és zene Lett muzsika A most megalakult Magyar-Lett Társaság dísz­hangverseny keretében ismertette meg a magyar kö­­zönséggel a lettek muzsikáját Ezen a hangversenyen Janis Medina, a rigai rádió főzeneigazgatója vezé­nyelte a Budapesti Hangversenyzenekart és a hang­verseny műsorán csupán lett zeneszerzők művei sze­repeltek. A lett zeneszerzők figyelme a fölfedezés boldog és izgalmas gyönyörűségével fordult az újból „hazává­* lett ősi föld táji szépségei felé. Janis Med­ins harma­dik szvitjében négy lett tájképet fűz egybe és bátyja, Joseps Medina is szimfonikus darabjában egy lett táj impresszióit foglalta hangokba. Mindkettőjük muzsi­káján­­ szinte túláradnak az érzések. Gazdag fese­mén­n­yel, gazdag képzelettel sorakoznak fel a termé­szeti hangulatok és képek, amelyek helyenkint egy­­egy, bizonyára népi jellegű táncmotívumban oldódnak fel. Janis Medinstől ezenfelül egy érdekes hangú, ha­tásos zongoraversenyművet is hallottunk, amelyben a romantikus zeneköltőnek frappáns harmonizálási öt­leteit és virtuóz hangszerelési készségét méltányoltuk. Janis Medins biztos fellépéssel, fölényes mester­ségbeli tudással és magával ragadó lendülettel vezé­nyelte saját és honfitársainak műveit. Az est jelen­tékeny művészi sikeréből azonban komoly rész illeti Károlyi Gyulát, is, aki színesen, élvezetesen szólaltatta meg a versenymű zongoraszólamát. (vija) •­­­obrowen estje a filharmonikusokkal. Filharmó­niai zenekarunk az elmúlt három évben Dobrowen Issay vezénylete alatt több igen szép sikert könyvelhe­tett el. A siker a hétfői hangversenyen sem maradt el, bár a szellemi kapcsolat karmester és zenekar közt nem volt oly bensőséges, mint egyébkor. Érdekes kísérletnek tartjuk, hogy Debrowen ezúttal a Városi Színházban tartott hétfői hangversenyén Beethoven ötödikjének dirigálására vállalkozott. Tanulságos volt megfigyelni, hogy az orosz karmester pompás technikai tudása, ala­kító és színező képessége csak viszonylagos előny, amikor az ő érzéki, festői képzeletétől idegen, önmagában kiteljesedő muzsika mélységeibe kell behatolnia. Annál jobban kielégített és magával ragadott Händel d-moll „concerto grosso“-jának előadása. Ezt a barokk pom­pát, ezt a személytelen, pátoszt, ezt a nemes, kothurnusos lírát tökéletesen érti és meggyőzően értelmezi Dobro­wen. A hangverseny olasz vendégművésznője, Taglia­­tero Magda Brahms d-moll zongorakoncertjét játszotta. A nagyszabású mű lényegét megérző felfogását telt, zengő billentéssel, magasrendű virtuózkészséggel jut­tatta érvényre és megérdemelt sikert aratott. A P. H. OLCSÓ JEGYAKCIÓJA A mai műsor — Holnap Bohémélet — Félperces szerelem — ÚJ bejelentések élet, Dobrogennel, 30 százalékos engedménnyel. A Nem leszek hálátlan péntek esti előadását is megkaptuk. *­Jegyakciós előadásaink rendjét a műsortáblázatban vastag betűkkel emeljük ki. * Jövőbe­li és további előadások. Operaház. Szerda: Slovanscsina. — Csütörtök: Parsifal (V.7). — Holsvétva­­sárnap: Himfy. — Kamara. Kedd: VillámfénynéL Jegyárusítás: Vilmos császár-ut 78. (T. 1—122—93— 94—95). — Apponyi-tér 5. (T. 1—833—99). — Erzsébet­­körút 1. (TI—352—96). — Károly király-út 1; T. 1—313— 71). — Krisztina-körut 133. (T. 1—509—24). — Horthy Miklós-út 29. (T. 2—695—95). — Margit-körut 8. (T. 1— 520—25). A húsvét előtti napok pompás műsorát újdon­ságok frissítik fel. A kacagtató Félperces szerelem, az érdekes Villámfénynél.. Szerdán a Bohém­ SZÍNHÁZAK műsora KEDD, ÁPRILIS 5. Operah­áz. Parsifal. Wagner 3 ív. ünnepi játéka (Zá­­vodszky, Némethy E., Far­kas, Koréh, Kálmán, Lend­­vai) (&7). (A. 23. bérl.) — Nemzeti. Csalódások. Kis­­faludy K. 4 ív. vigjátéka (Abonyi, Uray, Gózon, So­ Tnogyi K., Lehotay, Aghy hl.) (&•). (I. béri. 8). — Víg. Fűszer és csemege. Csathó Kálmán 3 ív. színdarabja (Bulla J., Vizváry M., Som­­lay, Páger, Márkus M., Gre­­guss, Vértess, Komár J., Gár­donyi, Ladomerszky M.) (B. 10. béri.) (8). — Magyar. Vol­­pone. Ben Jonson, Stefan Zweig, Nádor Mihály 0 ké­pes komédiája (Törzs, Tu­­ray I., Vaszary P., Bilicsi, Szigeti, Földényi, Pataki) (K. bér­.) (8). — Pesti. Hato­dik emelet. Alfred Gehri képes szinjátéka (Tolnay K., Gom­baszögi E., Medgyaszay V., Rózsahegyi, Székely I­, Ajtay, Básthy, Perényi) (8). — Belvárosi. Félperces sze­relem. Aldo de Benedetti 3 fv. vígjátéka (Lázár­­ M., Góth, Ráday, Nagy, Lendvay M., Simonyi M., Boray, Sol­tész A.) (8). — Művész. Kék­­szakál nyolcadik felesége- Savolt 3 ív. vigjátéka (Me­­zey M., Dely, Rátkai, Dé­nes, Hullán A., Székely­­,., Tompa) (8). — Ambássy. Nem leszek hálátlan! Szilágyi Lász­ló, Márkus Alfréd 5 képes zenés vígjátéka (Bársony R., Fejes T., Szakáts, Hajmássy, Kabos, ifj. Latabár A., Bo­­ross) (8). — Kamara. Villám­­­­fénynél. Németh László 4 ív. szinjátéka (Tímár, Rápolthy A., Petheő, Szabó M., Sze­­leczky Z., Apáthy, Gyulányi E.) (8). — Városi. Nincs elő­adás. — Royal. Nincs elő­adás. — Teréz-köruti. Lulu. Muráti Lili vendégjátéka. Előtte kabarémű­sor (9). — Pódium. Kabaréműsor (9). — Komédia. A vén bárkás (VI/9) — Erzsébetváros. Romanti­kus asszony (6, 9). — Kisfalu­dy. Vig özvegy (8, 1­). Corso. IV., Váci­ u. 8. Tel.: 182—818. Jeanette MacDonald, Allan Jones: Tarantella. Hír­adó. Előadások: szombat, vas. és ünnepnap:­­ * * * * * * 8/14, 156, *,'48, 10; a többi napokon */16, *,'48, 10. Bécsi, VI., Teréz-körút 28. Tél: 1*5—952 és 121—343. Min­­tah­ázasság. Fősz.: Heinz Rüh­mann. Híradók. Előadásom: ti. ft. 10. Szombat és vasár­­nap: 4, 6, 8, 10. Fórum Filmszínház, Kossuth Lajos-u. 18. Tel. 1—895—41. Biboros futárja. Fősz.: Anna­bella, Conrad Veidt. Előadá­sok: MB, MB, *310; szombat, vasár- és ünnepnap: 1/s4, *,26 hz 8, M 10. Kamara mozgó, Dohány-u. 42. Tel. 144—027. Mintaházas­ság (Heinz Rühmann, Heli Finkenzeller). Előadások hét­köznap (szombat kivételével): 3, 8, 10; szombat, vasár- és ünnepnap: 4, 6, 8, 10. Metro Filmpalota, VI., Te­réz-körút 60. Tel: 11—22—30. Harmadik hétre prolongálva! Tarantella (Jeanette Mac­Do­nald, Allan Jones, Warren William). Híradó. Előadások: *46. MB, 10; szombat, va­sár- és ünnepnap Mi, Vb 6, •*48, 10 — Vasárnap délelőtt 9 órakor féláru reprizmatic­né: Stan és Pan vígjátékmű­­sor és színes filmek. Omnia, Kölcsey­ u. 2—4. T. 130—125. Charlie Chan Mon­te Carloban. Fősz.: Warner Ohnd. — Buster, a varázs-­­­­ó. Magyar és Fox hír- 1 adók. Előadások 5, *48. Vál.. szombat, vasárnap 4, 6, 8, 10. Palace, VII., Erzsébet-körút 8. Tel. 136—523. Szerenád. Willy Forst filmje (Hilde Kral és Igo Sym). ,Hétk.: 4, 6, 8, 10. Szomb., vas.: 2, 4, 6, 8, 10. Első előadás félhely­­ár. Vas. d. e. 11. Esős dél­után. Félhelyár. Stádius, VI., Nagymező­ u. 22—24. Tel. 129—250 és 123— 098. Döntő pillanat. Fősz.: Tolnay Klári, Kabos, Páger, Híradók. Előadások :6, vá 8, M10, szombat és vasárnap Mi, v.8, MB.­­1410. Royal Apolló, VII., Erzsé­­bet-kör­ut 45—47. Tel.: 342— 945 és 141—002. Elcserélt em­ber. Fősz.: Dayka, Vaszary, Kiss F., Mály Gerő. Híradók. Előadások: B. 8, 10; szombat, vasárnap: 4, 6, 8, 10. Savoy, Ülői-út 2. T. 146— 040. Szerelem gyöngyei (Ss­­dia Guitry). Premier hír­adók Vas. délelőtt 10 és Vb 12- kor, matiné. Előadások: Vb4 Vc8. VfS, *5, 10; vas. Vb2-kor is. Az első előadás félhelyi­árakkal. Uránia Filmszínház, Vili., Rákóczi-ut 21. Tel. 146—046. Az asszony visszatér... (Tas­­nády Mária, Heinrich Geor­ge, Paul Richter). — A világ­háború balladája (Don kozák kórus). Magyar és Fox világ­­hiradójc. Előadások: 5, Vi., Vj 10, szomb., vas. és ünnep •V 3, 5, MB, Vb 10. — Vas. d. e. 11-kor: A. von Swaine szóló­táncos egyetlen budapesti fellépése. MÁSOD HETES MOZIK­­ Admiral. A Noszty-fiú ese­te Tóth Marival (Jávor, Szö­rényi, Rajnai). A zenebohóc (Vb4, MB, V1­ 8, Va 10). Alkotás: 100 férfi, 1 kislány. Stan és Pan, a tengerészek réme (V34, Vb 6, Vs1­ 8, ■ Vb 10). Astra. Asszony a lejtőn. Kisérőmű­­sor (V*4, MB, MB, MIO). Bel­városi. A Noszty-fiu es­ete Tóth Maxival (Jobb t.: Va5, 7. Vb 10; bal t.: 6). Budai Apolló. Becsületszóra! A Dri­­na vize. Orosz népdalok (Vb5 7, 9). Capitol. Az én lá­nyom nem olyan (Tolnay, Rádai, Turay, Kabos) (Vb 4, Vb 6, Vb 3, %10). Elit. Hindu síremlék. Híradó (4, % 7, Vb 10). Józsefvárosi. A Nosz­­ty-fiú esete Tóth Marival. A zenebohóc (V46, % 7, V410). Kultur. A vörös Pimpernel visszatér. Poppey. Téli világ Ausztriában (Vb 5, 7, V110). Lloyd. Szerenád (4, 6, 8. 10). 1 Nyugat. A londoni kurír. J Híradó (‘l*3, 7, fyloff Odeon. 1 I A Noszty-fiú esete Tóth Ma­rival. Arizona hiénái (Vb 5, 7, Vb 10). Orient. Kalózkisasz­­szony. A hárem gyöngye (V15 %7, V410). Otthon. Asszony a lejtőn. Az aréna hőse (4, Vb 7, 9). Kiáltó. Lloyd’s of London. Híradók (Vb 11, Vbl, M 7, 5, M8, Vb 10). Simplon. Egy lány elindul. Híradó (L'4 ,Vb6, MB, Ll 10). Stúdió. Bováryné (Pola Negri). (Na­ponta: 11, 2, 4, 6, 8, 10). Hétk. az első 3, vas. az első 2 elő­adás félhelyárakkal. Tiszti Kaszinó zártkörű filmszínhá­za. Ápr. 5-én: Bováryné. 6-án: Hangverseny a kor­­mányzóné nyomorenyhítő mozgalma javára. 7-én: Ni­na Petrovna. 10-én: Moziszü­net. Gömbös Gyula emlék­­verseny. (Vb5, H17, 9). Tivoli: Lloyd's of London. Majom­­szerelem (%4, :ÜG, ?48, 1410) Túrán. A Noszty-fiú esete­­ Tóth Marival (Jávor, Szöré­­­nyi, Rajnai). A zenebohóc­­ ( "á 4, 746, s *8 M10). MOZIK MŰSORA Atrium, II., Margit-körút 55. Tel. 153—034 és 154—024. Mintaházasság. Fősz.: Heinz Rühmann. Híradók. Előadá­sok: MB, V:­ 10. Szombat és vasárnap: Vi4, MB, *12 Vb 10. Casino Filmszínház, BskíV­­uí 1. Tel 3—831—02. Magdát átcsapják (Turay, Tolnay,­­ Kabos, Páger). Híradók. Elő­adások: Vi6. Vb 8, mo; szom­bat, vas. és ünnepen: Va4, l-8 v.T. V. 10 City, V., Vilmos császár-ut 36—38. T. Ili—140. Charlie Chan Montecarloban. Fényes kisérő műsor. Előadások :hG %8. *410, szombat és vasár­nap V4 4, ?*6,­­*8, MlO. Kodály-ünnep Kecskeméten Április szeszélye valóságos nyári napsütést zú­dított vasárnap az alföldi tájra. A gyümölcsfák korai virágzásának reménykedő hangulatában fo­gadta Kecskemét városa híres szülöttét, Kodály Zoltánt. A kiváló zeneköltő feleségével együtt ér­kezett meg a délelőtti gyorsvonattal az „Éneklő Alföld“ ünnepi hangversenyére. Kecskemét a vidéki városok közt az utolsó tíz évben legelől járt az új magyar karénekkultúra ápolása terén. Legújabban felsorakozott melléje Nagykőrös. A régi vetélytársak békés, munkás egyetértésben dolgoznak a vezető énekkaraik felv vonultatásával közösen áldoztak most is az „Éneklő Alföld“ szép eszméjének. Tizenkét kórus lépett sorjában a közönség elé s mindegyik Kodály kórus-szerzeményeiből választott énekelni valót. Elemista gyerekeket hallottunk: Székely Jenő, Bodács Etelka, Salamon Mária apróságokból se­reglett együtteseit, akik népdalok és népi játé­kok bájos, közvetlen előadásával gyönyörködtet­tek. Megáll József polgáristák élén mutatta be a bájos „Katalinka“-nótát, Mikó Ida leánygimna­zistái az újesztendős köszöntőt dalolták igen ked­vesen. Nemesszeghy Lajos a Szeráfi kórus és a kecskeméti iparostanoncok énekkarának vezetője is szépet produkált, úgyszintén Lovass László, aki a ref. tanítóképző ifjaival állott porondra. Nagykőrös az Arany János gimnázium vegyes­karát és a református tanítóképző férfikarát küld­te el, mindkettőt Marton Barna vezényletével, aki tomboló sikerre vitte a rábízott együtteseket. Fel­tűnően csökkent létszámmal is fejlett művészi készséggel mutatta be a Liszt Ferenc ódát a sok sikert látott Kecskeméti Városi dalárda. Ennek kitűnő vezetője, Vásárhelyi Zoltán, végül a „Ma­gyarokhoz** kánont daloltatta el a jóezerfőnyi dalos ifjúsággal. RÁDIÓ MŰSORA Budapest I. keddi műsora. 6.45 Torna, lemezek. 7.20 Ét­rend, hírek. 10 Hírek. 10.20 és 10.45 Felolv. h­.ro Vízjel­­zés. 12 Harangszó, időjáás. 12.05 Lemezek, közben hírek. 1.20 Időjelzés, időjárás, víz­állás. 1.30 Cigányzene. 2.33 Hírek. 2.50 Műsorok. 3 Arak. 4.10 Asszonyok tanácsadója. 4.45 Időjelzés, időjárás, hí­rek. 5 Előadás. 5.30 Ifjúsági énekkarok. 6 Előadás. B.ZB Zenekari hangv. 7.40 Hebbel, Judit c. tragédiája. Kb. 8.50 Hirek. 9.10 Cigányzene. 10 Időjárás. 10.05 Szalonzene. 11 Idegennyelvi­ előadás. 11.20 Jazz. 12.05 Hirek. — Buda­pest II. műsora. 6.30 Gazdák­nak. 7.05 Francia lecke. 7.45­­•Kovács Jolán énekel. 8.10 Hírek. 8.35 Lemezek. MIT HALLGASSUNK KÜLFÖLDRŐL? 8 Olasz I., Ponchielli: Gios­conda, opera. 8.15 Stuttgart. Händel: Rhodelinde, opera IS Hangverseny után Kodály tiszteletére társas­ebéd volt a Kaszinóban. Fesztelen társalgás köz­ben a vidéki zeneélet hagyományos bajairól is sok szó esett, különös tekintettel a vendéglátó Kecs­kemét állapotaira. Kétségtelenül sok nehézséggel küzdenek azok, akik ezen a téren töltik be hiva­tásukat. A kecskeméti Kodály-ünnep szép erköl­­csi sikere amellett szól, hogy ez a munka kitar­tást és támogatást érdemel. Kár lenne, ha a meg­indult virágzást április szeszélye tarolná le. L. V. * Újból este 8 órakor kezdődnek a Művész Színház előadásai. A Művész Színház esti előadásai, amelyek egy ideig este fél 9 órakor kezdődtek, keddtől, ápri­lis 5-től kezdődően újból este 8 órakor kezdődnek. A vasárnap délutáni előadásokat fél 4 órakor kezdik. Négy operaházi est a Pesti Hírlap bérletében DOBROGEN VEZÉNYLETÉVEL, 300 i, engedménnyel Április 6-án 13-án: Bohémélet Hovanscsina 14-én, csütörtökön órakor: Parsifal húsvét vasárnap Himfy JEGYEK VALAMENNYI AKCIÓS PÉNZTÁRAINKNÁL

Next