Pesti Hírlap, 1939. január (61. évfolyam, 1-25. szám)

1939-01-06 / 5. szám

PESTI HÍRLAP N AP KELET I BÖLCSEK Gáspár Antal rajza. — ünnepi szünet a jugoszláv követ* ségen. A budapesti jugoszláv követség közli, hogy a követség utlevélosztályáu szombaton, .január 7-én a görög-orthodox: karácsonyi ünnepek miatt feleket nem fogadnak. — A hastingsi sakktorna. Londonból jelentik: A sakktornán.Szabó László, a 21 éves kiváló magyar sakkmester ma* gához ragadta a vezetést és Landau élű került a hetedik fordulóban aratott győ­zelmével. A verseny állása ennek foly* tán: Szabó 0, Landau 5% pont. — Magyar fecske Görögországban. A, görög fülöriiivelésiigyi minisztérium va­dászati osztálya árról értesítette a Ma­gyar Királyi Madártani Intézetet, hogy október 15-én a délepiruszi kerület I’lii­­lipias nevű községében elejtették a 123.45(1. számú gyűrűvel jelölt madarat. Az intézet törzskönyvi* 1 II. alapján ez a ma­dár füsti fecske, amely fióka korában 1937 junius 13-án kapta a gyűrűt Csen­géiéin, Szeried mellett. Valószínű, hogy 1938 őszén is innen, a szülőföldről indult el a téli szállás felé, s ezen az utján érte el a végzete. Az elejtést hely majdnem tiszta déli irányban fekszik a származási helytől. A távolság 800 kilométer. — Német tulajdonba került a leobers­­dorfi gépgyár. Becsből jelentik: A leobers­­dorfi gépgyár, amely eddig a budapesti Ganz-gyár r.-t. tulajdonában volt. most német tulajdonba került. A gyárat az összes részvények megvásárlásával ti west fái iái Weserhütte vette át. Ez a vál­lalat Westfáliában 30.000 munkást fog-1939 Január 6, péntek SBf ■______________jüJBWBBI — Budapesten temetik el Jehlicska Ferencet. Jehlicska Ferencnek, a Szlovák (Nemzeti Tanács kedden elhunyt elnöké­nek holttestét Budapestre szállítják és szombaton délután három órakor a far­kasréti temetőben, a székesfőváros által felajánlott díszsírhelyen, helyezik örök pihenőre. Az engesztelő szentmiseáldoza­tot hétfőn délelőtt tiz órakor mutatják be a belvárosi plébániatemplomban. A Felvidéki Egyesületek Szövetsége felkéri tagjait és tagegyesületeit, hogy a teme­tésen koszorúikkal együtt testületileg je­lenjenek meg, Gyülekezés háromnegyed háromkor a temető kapujánál. — Egy román diák pert indított a kincstár ellen, mert ártatlanul végezték ki az apját. Bukarestből jelentik: Érdekes keresetet nyújtott be a gáláéi törvény­széken Ciuleu Konstantin nevű diák. A diák édesapját, aki a 28. gyalogezred hadnagya volt, a világháborúban 1917 ja­nuárjában a haditörvényszék halálra 'Ítélte s az Ítéletet végre is hajtották, Utólag -kiderült, hogy ártatlanul Ítélték halálra a hadnagyot. Fia most a kincstár ellen pert indított, amelyben kétmillió lei kártérítést és elégtételt kér. — A zsidótörvény végrehajtási rende­letének értelmezése. A Magyar Távirati Iroda jelenti: A minisztérium az 1938 :XV. törvénycikk Végrehajtásáról szóló rende­let értelmezése tárgyában 150/1939. M. E. .szám alatt rendeletet adott ki, amely sze­rint az említett végrehajtási rendeletben meghatározott bejelentési kötelezettség szempontjából kereső foglalkozásnak kell tekinteni egyebek között az ügyvéd, az orvos és a mérnék foglalkozását is. — Az yperit ellenszere. Ralph Bullard, az ame­rikai Harvard-egyetem vegytantanára, uj vegy­szert talált fel, amely semlegesíti a mustárgázok ártalmas elemét, az yperitet. A találmányt be is mutatták Geneva városában (Newyork állam). A találmány folyékony anyag, amellyel tömiteni le­het a ruhákat. Az uj szer több hónapon át meg­őrzi hatékonyságát. • — Rejtélyes rablótámadás egy óvónő ellen. Csütörtö­kön este n Mária-utca 2. szánni ház ltökk Szilárd-utcai kapuja előtt a gyalogjárón a házfelügyelő eszméletlen állapotban találta Petényi Józsefné fővárosi óvónőt, aki ennek a háznak második emeletén lakik. Az óvónő szá­jába zsebkendőt tömtek. A házfelügyelő rendőrt hívott, majd értesítette a mentőket. Az óvónő néhány percre eszméletre tért és akkor azt mondotta a mentőorvosnak, hogy megtámadták, mire összeesett. Ezután ismét elvesz­tette az eszméletét. A- mentők a Kőkus-kórházba vitték. A gyalogjárón az óvónő közelében találtak egy széttört etrvasságos itvegeh amelyben tömény acélon volt', egy kézi tarsolyt és az abból kihullott apró holmit. A rendőr­­őrszem jelentésére, a..főkapitányság, központ,! ügyeletéről detektívek mentek a Kókus-kórházbá, hogy az óvónőt; ha magához tér, kikérdezzék. A késő esti órákban Le­­tényi Józsefné magához tért és ekkor elmondotta, miként történt a rablótámadás. Amikor estefelé elhagyta laká­sát, a kapuban megszólította egy 35 évesnek látszó isme­retlen férfi. Könyöradományt kért tőle. Az óvónő meg­szánta és kinyitotta a tarsolyát, hogy aprópénzt adjon neki. Közben az ismeretlen kéregető valami kemény tárggyal fejbesujtotta. Valószínű, hogy azzal az üveggel, amelyet összetörve a közelében megtaláltak. Betömte ronggyal a száját és otthagyta a kapu alatt. A detektívek magukkal vitték a tarsolyt és tartalmának átvizsgálása után kiderült, hogy az útonálló elvitte az óvónő 198 pen­gőjét és lakásának kulcsát. Megállapították, hogy a rablótámadó egy méter hosszú és negyven centiméter szé­les úgynevezett cipőronggyal tömte be az óvónő száját. A cipőrongyot megvizsgálták és megállapították, hogy acetonszagu. Valószínű tehát, hogy a bandita az üvegből az acetont a cipőrongyra öntötte, hogy a bóditó folyadék­kal elkábitsa az asszonyt, az üveget pedig arra használta fel, hogy fejbevágja vele. Az asszony csak hézagos sze­­mélyleirúst tudott adni az utonállóról. A rendőrség szé­leskörű nyomozást Indított. — összeütközött két helyiérdekű vonat. Csütörtökön reggel nyolc órakor a Kerepesi-uton, a Ferenc József lak­tanya közelében összeütközött két helyiérdekű vasút. Az egyik Rákosfalva felől érkezett és megállt a leeresztett vasúti sorompó előtt. Itt ugyanis vasútvonal keresztezi a helyiérdekű sínéit. Közben mögötte egy másik helyiér­dekű vonat érkezett. A második vonat vezetője a nagy ködben nem vette észre a sorompó előtt veszteglő vonatot é-s motoroskocsijával belefutott annak utolsó kocsijába. Az összeütközés következtében Sós Andrásné fodrász, Ko­vács Lajos tizedes és Tóth. János lakatos könnyebben megsebesült. A mentők a helyszínen részesítették őket első segélyben. — Napokon át tartó székrekedésnél és az ezzel járó gyomor- és bélzavaroknál, puffadásnál, gyomornyomásnál, lelbüfögésnél, étvágytalanságnál, bódultságnál, homlok­­fejfájásnál és hányingernél egy-két pohár természetes ,,Ferenc József“ keserüviz az emésztés útjait alaposan kitisztítja és igen kellemes közérzetet teremt. Kérdezze meg orvosát. Schaffer Gyula fotoriporter 36 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése pénteken délután 1 órakor lesz a rákoskeresztúri temetőben. Gyászolják felesége, szülei, testvérei, . rokonsága és alkalmazottai. Áldott emléke szivünkben örökké élni fog. Zseb-rigmus Azt olvasom: idén tavasszal Zsebbel lesz a ruha teli. East ur, a divatok királya Legalább is igy képzeli. Egy ilyen zseb-diszes ruháról Álmodtam én tehát ma reggel: Egy zsebbel diszitsék ruhámat Csak egy zsebbel — de teli zsebbel! (*) — A rendőrség keresi Kenyeres-Kaufmann Miklós volt országgyűlési képviselőt. Amint ismeretes, Jiajesi­' Zsilinszky Endre annakidején azt állította lapjában Ke­nyeres Miklós országgyűlési képviselőről, hogy nem Kenyeres, hanem Kaufmann, keresztneve nem Miklós, hanem Mózes Jakab és nem református, hanem izraelita. Az adatok valóknak bizonyultak, Kenyeres Miklóst meg­­fösztottak'‘mandátumától, majd bűnügyi' éljár&s ■ Indult ellene. A törvényszék közoklrathamisitás elmén huthónapi fpghézra Ítélte. Megállapította, hogy a „Kenyeres Miklós“ nevet jogosulatlanul használta éshdmi's adatok alapján választották meg országgyűlési képviselővé. Ás- ítélet jogerőre emelkedett és a fogházügyészség megidézte Ke­­nyeres-Kaufmannt, hogy töltse ki büntetését. Á volt kép­viselő nem jelentkezett és most a rendőrség keresi, mert a detektívek nem találták a József-körut 47. szánni ház­ban levő lakásán. Felesége kijelentette, hogy a volt kép­viselő állandóan Budapesten tartózkodik és néhány óránál hosszabb időre sohasem távozik lakásából. Nem tud arról, hogy férjét detektívek keresték volna. Szerinte különben megszerezte az összes uj iratokat, amelyek alapján majd a per ujrafelvételét kéri. — A Rongyos Gárda egyik halottját eltemették Kecs­keméten. Kecskemét város társadalmának nagy részvéte mellett temették el Szabó Józsefet, aki a felvidéki har­cokban szerzett géri nelövés következtében meghalt. Kecs­kemét város képviseletében megjelent a temetésen dr. Liszka. Béla polgármester, dr. Sándor József főügyész és Szappanos Jenő műszaki főtanácsos, a Rongyos Gárda képviseletében vitéz Héjjas Aurél, Héjjas Tibor- és Héjjas Endre vezették fel a Rongyos Gárda egy szakaszát, amely előtt a régi nyugatmagyarországi felkelő zászlót vitték. A ravatalnál a frontharcosok nevében Benesik Antal mon­dott beszédet, amelyben utalt arra, hogy a világháború öreg frontharcosai is eljöttek példát meríteni Szabó Jó­zsef hősi életéből és halálából. Utána vitéz lléjjas Aurél mondott beszédet s annak során felolvasta vitéz Héjjas Ivánnak levelét is és tolmácsolta részvétét. Dr. Hettessy Kálmán' református lelkész és Orosz Bál lelkész mondot­tak ezután beszédet, majd leengedték a kopofsót a sírba. A sirhalomra elhelyezték a Magyar Fajvédők Országos Szövetségének a kettős kereszttel díszített koszorúját s az elhantolás után még Z.sabka Kálmán és Börzsönyi Béla, mondtak utolsó isten hozzá dot . A temetésen a Magyar Fajvédő Szövetséget Ilád Árpád, Zsabka Kálmán, Fran­­eia-Kiss Mihály, Zubornyák Mátyás, Kiss Antal, Csifő Csaba, Erdélyi János, (lecsó Pál, Keresztessy Lajos és Erzén Nándor képviselték. Ugyancsak résztvettek a teme­tésen az lllaváról hazakerült foglyok képviseletében dr. Prém József és dr. Sághy József. — MIT TANULHATUNK a Népművelési Bizottság Ház­tartási Telepén, a Gázmüvek VI., Vilmos császár-ut 3. szám alatti bemutatótermeiben: I. Kötő-délutánok, minden alkalommal főzőbennitató és tea,.' Vezető: Dobos Erzsébet. Tandíj 6 P. Január 9-től 10 hé­ten át minden hétfőn 5—8-ig, vagy január 11-től minden szerdán 5—8-io A tanfolyamon divatos kabátkák, ruhák ké­szíthetők el. Első órára bármilyen ezinü kötőfonalból kb. 2dg szükséges hozzávaló kötőtűkkel. II. Az élelem hatása az egészségre és szépségre. Előadó:, Dr. Mikes Margit.^Január ll*től február 8-ig minden szerdán d. u. 6—7-ig. Januar 11-én gyomorsavtultengés diactetikája. Az előadás tárgyához alkalmazkodó főzőbenuitató cs kóstoló. ;— Tandíj 1.50 P, napijegy 60 fillér. Főzőtanfolyamok háztartási alkalmazottak számára. Vezető: Bodor levelimé. Tandíj 5 P. anyaghozzájárulás nincs. Január 9-től február 8-ig hetenként kétszer, hétfőn- és szerdán d. ti. 4—7-ig, 5 hetes; január 10 tői március 14-ig hetenkéut egyszer, kedden d. u. 4—7-ig, 10 hetes főzőtanfolyam. A tan­folyam keretében a tiszta, higiénikus főzés legújabb módsze­reit, a gáztűzhely takarékos használatát és az elkészített éte­lek gondos és ízléses tálalását tanulják meg a résztvevők.­­J lalkoztat és a jövőben a leoliersdorfi üze­met is kibővíti és modernizálja. _ Január 9: gyorsvonat Budapest—Varsó között, Varsóból jelentik: A multévi december hóban Varsóba« tartott nemzetközi értekezlet során megállapított uj vas* úti menetrend január 9-én lép érvénybe. A Varsó és Búi dapest között két közvetlen gyorsvonat fog közlekedni és ebbe kapcsolódik majd a belgrádi, szófiai, athéni és isztanbuli gyorsvonatjárat is. _ Halálozás. Idősb Erődi-Ilarracli Bélám szül. alsó* és felsőruttkal és nedéczei Ruttkay Mária, dr. Erődi-Har* rach, Béla tankerületi kir. főigazgató özvegye. 84 éves km rábán Budapesten meghalt. Szombaton délután félnégy órakor temetik a Kerepesi-uti temetőben. Az engesztelj szentmiseáldozatot hétfőn reggel kilenc órakor mutatjáK be a Szent Imre plébániatemplomban fSzent lnne hercegi útja 25.). Az elhunytban Erődi-fíarraeh Béla közgazda« sági egyetemi tanár, volt országgyűlési képviselő és Erödú Eprrach Tihamér országgyűlési képviselő édesanyjukat! gyászolják. Dr. Kétszer Antal ny. államtitkár január 5-én Budai pesteh meghalt. Temetése vasárnap délután 3 órakor lesz a kerepesi temetőién. ‘: ' Selllfffér ráiitúld, isínéft kitűnő fotoriporter, rövid betegeskedő« után 36 éves komban váratlanul meghalt, A fiatal* fotoriporter másfél évtizedes pályafutása alatt fá‘r'ü(1bat!Ítlafi‘‘buz‘gíl1b'rt1fiiáI, ItTkíismeretosséggel és teltet* seggel szolgálta a sajtót, kitűnő munkájával és rokon.szem vés egyéniségével megbecsülést szerezve magának. Az elmúlt tizenöt esztendőnek nem volt olyan jelentős esemé* nye, amelyet kitűnő képekben meg ne örökített volna. Számos felvétele jelent meg a Pesti Hírlap képes kiadvá­nyaiban is, amelyeknek állandóan dolgozott. Pénteket* délben 1 órakor temetik a rákoskeresztúri temet öl ion. Kovák Jdvosné szül. Kristóf Anna ny. tojnál jegyző özvegye, 88 éves korában Budapesten meghalt. Az elhunyt» hun Káilau Béla, minisztériumi segédhivatalt igazgató édesanyját gyászolja. Albisi Bőd László postatiszt viselő, emléklupos had­nagy, több hadi kitüntetés tulajdonosa, 43 éves korában Budapesten meghalt. Kedden temették el az uj közte­metőben. tábori Záborszky Sándor kir. járásbirósági végre* hajtó S5 éves korában Sárszentlörincen meghalt. Dr. Mohai Lajos ny. állami gimnáziumi tanár 52 éves korúban Székesfehérvárott meghalt. Rettegi Károlyné szül. üipold Mária, állami főgimná­zium! tanár özvegye, 67 éves korában Püspökladányban meghalt. Tasnádi Major-Marothy Gyula ny. áll. szénbányászati főfelügyelő, jan. 4-én este 10 órakor Újpesten hirtelen el­hunyt. Temetése 7-tűi, szombaton U. u. 3 órakor lesz ad újpesti róni. kát. újtemető halottasházából. özv. Lang Mónié SÍ éves korában meghalt. Temetés^ péntpken d. e. fél 12 órakor lesz a rákoskeresztúri izr. te­metőben. Schmidt Henrik Ottó oki. mérnök f. lió 5-én 39 éves kovában bosszú szenvedés után elhunyt. Temetése január: 7-én délután 3 órakor lesz a Kerepesi-uti temető halottas* házából. Ozv. Ruth Pálné szül. Stcinitzcr Hennin 84 éves ko­rában Budapesten meghalt. Szombaton délután báróid órakor temetik a Kerepesi-uti temető halottasházúből. — A Leton modern növényi arcgőzölő teljesen eltün­teti az összes nre-tisztatlanságokat. Megszünteti a patta­násokat, megtisztítja az eltömült pórusokat. A növényi arcgőzölés után akkor is frissnek, szépnek hat az arc. ha nincs is rajta kozmetika. Otthon végezhető egyedül, külö­nösebb előkészület nélkül. Egy csomag Leton arcgőzölő négyszeri használatra 96 fillér. Kapható mindenütt. Fő­raktár: Hunnia gyógyszertár, Budapest, VII., Erzsébet­­körút 56. j — Sok kellemetlen betegségtől szabadul meg, ha minden este lefekvés előtt 2—3 szem Artin-dragéet be­­vesz. A másnap reggeli béltisztulás annyira könnyű és fájdalommentes, hogy pillanatig sem gondol az ember arra, hogy előző este hashajtót vett be. — Féloldali hüdésben szenvedő betegeknek gyakran igen nagy megkönnyebbülést szerez egy kis pohár termé­szetes „Ferenc József“ keserüviz azért, mert anélkül* hogy a betegnek a legcsekélyebb mértékben is erőlködnie kellene, a beleket alaposan kitisztítja és az egész anyag­cserét előmozdítja. Kérdezze meg orvasát. t ■ "c tttttwt rrn^r TT'TT 9

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék