Pesti Hírlap, 1939. január (61. évfolyam, 1-25. szám)

1939-01-06 / 5. szám

1939 Január 6, péntek SBI ■______________fáJBWBBI PESTI HÍRLAP ­ Budapesten temetik el Jehlicska Ferencet. Jehlicska Ferencnek, a Szlovák­­Nemzeti Tanács kedden elhunyt elnöké­nek holttestét Budapestre szállítják és szombaton délután három órakor a far­kasréti temetőben, a székesfőváros által felajánlott díszsírhelyen, helyezik örök pihenőre. Az engesztelő szentmiseáldoza­tot hétfőn délelőtt tíz órakor mutatják be a belvárosi plébániatemplomban. A Felvidéki Egyesületek Szövetsége felkéri tagjait és tagegyesületeit, hogy a teme­tésen koszorúikkal együtt testületileg je­lenjenek meg. Gyülekezés háromnegyed háromkor a temető kapujánál.­­ Egy román diák pert indított a kincstár ellen, mert ártatlanul végezték ki az apját. Bukarestből jelentik: Érdekes keresetet nyújtott be a gálári törvény­széken Ciuleu Konstantin nevű diák. A diák édesapját, aki a 28. gyalogezred hadnagya volt, a világháborúban 1917 ja­nuárjában a haditörvényszék halálra­­ítélte s az ítéletet végre is hajtották. Utólag­­kiderült, hogy ártatlanul ítélték halálra a hadnagyot. Fia most a kincstár ellen pert indított, amelyben kétmillió lej kártérítést és elégtételt kér.­­ A zsidótörvény végrehajtási rende­letének értelmezése. A Magyar Távirati Iroda jelenti: A minisztérium az 1938 :XV. törvénycikk Végrehajtásáról szóló rende­let értelmezése tárgyában 150/1939. M. E­ .szám alatt rendeletet adott ki, amely sze­rint az említett végrehajtási rendeletben meghatározott bejelentési kötelezettség szempontjából kereső foglalkozásnak kell tekinteni egyebek között az ügyvéd, az orvos és a mérnök foglalkozását is.­­ Az yperit ellenszere, Ralph Bullard, az ame­rikai Harvard-egyetem vegytantanára, új vegy­szert talált fel, amely semlegesíti a mustárgázok ártalmas elemét, az yperitet. A találmányt be is mutatták Geneva városában (Newyork állam). A találmány folyékony anyag, amellyel tömíteni le­het a ruhákat. Az új szer több hónapon át meg­őrzi hatékonyságát. • — Rejtélyes rablótámadás egy óvónő ellen. Csütörtö­kön este a Mária­ utca 2. szám­i ház K­ökk Szilárd­ utcai kapuja előtt a gyalogjárón a házfelügyelő eszméletlen állapotban találta Petényi Józsefné fővárosi óvónőt, aki ennek a háznak második emeletén lakik. Az óvónő szá­jába zsebkendőt tömtek. A házfelügyelő rendőrt hívott, majd értesítette a mentőket. Az óvónő néhány percre eszméletre tért és akkor azt mondotta a mentőorvosnak, hogy megtámadták, mire összeesett. Ezután ismét elvesz­tette az eszméletét. A­ mentők a Rókus-kórházba vitték. A gyalogjárón az óvónő közelében találtak egy széttört ottvasságos ü­veget amelyben tömény acélon volt­, egy kézi tarsolyt és az abból kihullott apró holmit. A rendőr­­őrszem jelentésére, a..főkapitányság, központ,­ ügyeletéről detektívek mentek a Rókus-kórházba, hogy az óvónőt, ha magához tér, kikérdezzék. A késő esti órákban Se­­tényi Józsefné magához tért és ekkor elmondotta, miként történt a rablótámadás. Amikor estefelé elhagyta laká­sát, a kapuban megszólította egy 35 évesnek látszó isme­retlen férfi. Könyöradományt kért tőle. Az óvónő meg­szánta és kinyitotta a tarsolyát, hogy aprópénzt adjon neki. Közben az ismeretlen kéregető valami kemény tárggyal fejbefujtotta. Valószínű, hogy azzal az üveggel, amelyet összetörve a közelében megtaláltak. Betömte ronggyal a száját és otthagyta a kapu alatt. A detektívek magukkal vitték a tarsolyt és tartalmának átvizsgálása után kiderült, hogy az útonálló elvitte az óvónő 198 pen­gőjét és lakásának kulcsát. Megállapították, hogy a rablótámadó egy méter hosszú és negyven centiméter szé­les úgynevezett cipőronggyal tömte be az óvónő száját. A cipőrongyot megvizsgálták és megállapították, hogy acetonszagú. Valószínű tehát, hogy a bandita az üvegből az acetont a cipőrongyra öntötte, hogy a bódító folyadék­kal elkábítsa az asszonyt, az üveget pedig arra használta fel, hogy fejbevágja vele. Az asszony csak hézagos sze­­mélyleírást tudott adni az útonállóról. A rendőrség szé­leskörű nyomozást indított,­­ összeütközött két helyiérdekű vonat. Csütörtökön reggel nyolc órakor a Kerepesi-úton, a Ferenc József lak­tanya közelében összeütközött két helyiérdekű vasút. Az egyik Rákosfalva felől érkezett és megállt a leeresztett vasúti sorompó előtt. Itt ugyanis vasútvonal keresztezi a helyiérdekű sínéit. Közben mögötte egy másik helyiér­dekű vonat érkezett. A második vonat vezetője a nagy ködben nem vette észre a sorompó előtt veszteglő vonatot é­s motoroskocsijával belefutott annak utolsó kocsijába. Az összeütközés következtében Sós Andrásné fodrász, Ko­vács Lajos tizedes és Tóth­ János lakatos könnyebben megsebesült. A mentők a helyszínen részesítették őket első­segélyben.­­ Napokon át tartó székrekedésnél és az ezzel járó gyomor- és bélzavaroknál, puffadásnál, gyomornyomásnál, lelbüfögésnél, étvágytalanságnál, bódultságnál, homlok­­fejfájásnál és hányingernél egy-két pohár természetes ,,Ferenc József“ keserűvíz az emésztés útjait alaposan kitisztítja és igen kellemes közérzetet teremt. Kérdezze meg orvosát. N­AP­KELET­I BÖLCSEK — ünnepi szünet a jugoszláv követ­­ségen. A budapesti jugoszláv követség közli, hogy a követség útlevélosztályán szombaton,­­január 7-én a görög­ orthodox­ karácsonyi ünnepek miatt feleket nem fogadnak. — A hastingsi sakktorna. Londonból jelentik: A sakktornán.Szabó László, a 21 éves kiváló magyar sakkmester ma­­gához ragadta a vezetést és Landau élé került a hetedik fordulóban aratott győ­zelmével. A verseny állása ennek foly­­tán: Szabó 0, Landau 5% pont. — Magyar fecske Görögországban. A­ görög fülöm­ű­velésü­gyi minisztérium va­dászati osztálya arról értesítette a Ma­gyar Királyi Madártani Intézetet, hogy október 15-én a délepiruszi kerület I’K­i­­lipias nevű községében elejtették a 123.45­1. számú gyűrűvel jelölt madarat. Az intézet törzskönyvi*­­ I. alapján ez a ma­dár füsti fecske, amely fióka korában 1937 június 13-án kapta a gyűrűt Csen­géléin, Szer­ed mellett. Valószínű, hogy 1938 őszén is innen, a szülőföldről indult el a téli szállás felé, s ezen az útján érte el a végzete. Az elejtési hely majdnem tiszta déli irányban fekszik a származási helytől. A távolság 800 kilométer.­­ Német tulajdonba került a leobers­­dorfi gépgyár. Bécsből jelentik: A leobers­­dorfi gépgyár, amely eddig a budapesti Ganz-gyár r.-t. tulajdonában volt, most német tulajdonba került. A gyárat az összes részvények megvásárlásával ii­pest fái­iái Weserhütte vette át. Ez a vál­lalat Vestfáliában 30.000 munkást fog- Gáspár Antal rajta. - 1 Schaffer Gyula fotoriporter 36 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése pénteken délután 1 órakor lesz a rákoskeresztúri temetőben. Gyászolják felesége, szülei, testvérei,­­ rokonsága és alkalmazottai. Áldott emléke szívünkben örökké élni fog. Zseb-rigmus Azt olvasom, idén tavasszal Zsebbel lesz a ruha teli. East­er, a divatok királya Legalább is így képzeli. Egy ilyen zseb-diszes ruháról Álmodtam én tehát ma reggel: Egy zsebbel diszitsék ruhámat Csak egy zsebbel — de teli zsebbel! (*) — A rendőrség keresi Kenyeres-Kaufmann Miklós volt országgyűlési képviselőt. Amint ismeretes, Jiajcsi­­ Zsilinszky Endre annak idején azt állította lapjában Ke­nyeres Miklós országgyűlési képviselőről, hogy nem Kenyeres, hanem Kaufmann, keresztneve nem Miklós, hanem Mózes Jakab és nem református, hanem izraelita. Az adatok valóknak bizonyultak, Kenyeres Miklóst meg­­fosztották'‘mandátumától, majd bűnügyi­ eljárás ■ indult ellene. A törvényszék közokirathamisítás címén hathónapi foghézra ítélte. Megállapította, hogy a „Kenyeres Miklós“ nevet jogosulatlanul használta és hami­s adatok alapján választották meg országgyűlési képviselővé. Az­ ítélet jogerőre emelkedett és a fogházügyészség megidézte Ke­­nyeres-Kaufmannt, hogy töltse ki büntetését. A volt kép­viselő nem jelentkezett és most a rendőrség keresi, mert a detektívek nem találták a József­ körút 47. szám­i ház­ban levő lakásán. Felesége kijelentette, hogy a volt kép­viselő állandóan Budapesten tartózkodik és néhány óránál hosszabb időre sohasem távozik lakásából. Nem tud arról, hogy férjét detektívek keresték volna. Szerinte különben megszerezte az összes új iratokat, amelyek alapján majd a per újrafelvételét kéri.­­ A Rongyos Gárda egyik halottját eltemették Kecs­keméten. Kecskemét város társadalmának nagy részvéte mellett temették el Szabó Józsefet, aki a felvidéki har­cokban szerzett geri­nclövés következtében meghalt. Kecs­kemét város képviseletében megjelent a temetésen dr. Liszka­ Béla polgármester, dr. Sándor József főügyész és Szappanos Jenő műszaki főtanácsos, a Rongyos Gárda képviseletében vitéz Héjjas Aurél, Héjjas Tibor­ és Héjjas Endre vezették fel a Rongyos Gárda egy szakaszát, amely előtt a régi nyugatmagyarországi felkelő zászlót vitték. A ravatalnál a frontharcosok nevében Bencsik Antal mon­dott beszédet, amelyben utalt arra, hogy a világháború öreg frontharcosai is eljöttek példát meríteni Szabó Jó­zsef hősi életéből és halálából. Utána vitéz H­éjjas Aurél mondott beszédet s annak során felolvasta vitéz Héjjas Ivánnak levelét is és tolmácsolta részvétét. Dr. Hettessy Kálmán­ református lelkész és Orosz Bál lelkész mondot­tak ezután beszédet, majd leengedték a koporsót a sírba. A sirhalomra elhelyezték a Magyar Fajvédők Országos Szövetségének a kettős kereszttel díszített koszorúját s az elhantolás után még Z­sabka Kálmán és Börzsönyi Béla, mondtak utolsó isten hozzá­dot . A temetésen a Magyar Fajvédő Szövetséget Ilád Árpád, Zsabka Kálmán, Fran­­cia-Kiss Mihály, Zubornyák Mátyás, Kiss Antal, Csirő Csaba, Erdélyi János, Klecsó Pál, Keresztessy Lajos és Erzén Nándor képviselték. Ugyancsak résztvettek a teme­tésen az Illaváról hazakerült foglyok képviseletében dr. Prém József és dr. Sághy József­­lalkoztat és a jövőben a leob­ersdorfi üze­met is kibővíti és modernizálja. _ Január 9: gyorsvonat Budapest—Varsó között, Varsóból jelentik. A múlt évi december hóban Varsóban tartott nemzetközi értekezlet során megállapított új vas­­úti menetrend január 9-én lép érvénybe. A Varsó és Bu­­dapest között két közvetlen gyorsvonat fog közlekedni és ebbe kapcsolódik majd a belgrádi, szófiai, athéni és isztanbuli gyorsvonatjárat is. _ Halálozás: Idősb Erődi-Slarrach­ Bélám szül. alsó* és felsőruttkai és nedéczei Ruttkay Mária, dr. Erődi-Har­­rach, Béla tankerületi kir. főigazgató özvegye. 84 éves ko­rában Budapesten meghalt. Szombaton délután fél négy órakor temetik a Kerepesi­ úti temetőben. Az engesztelt szentmiseáldozatot hétfőn reggel kilenc órakor mutatják be a Szent Imre plébániatemplomban (Szent Imne hercegi útja 25.). Az elhunytban Erődi-Itarrach Béla közgazda­­sági egyetemi tanár, volt országgyűlési képviselő és Erődy Eprrach Tihamér országgyűlési képviselő édesanyjukat­ gyászolják. Dr. Kétszer Antal ny. államtitkár január 5-én Buda­­pesten meghalt. Temetése vasárnap délután 3 órakor lesz a kerepesi temetőjén. ‘: ' Selu­fffer rán­tald, isínért kitűnő fotoriporter, rövid betegeskedés után 36 éves korban váratlanul meghalt. A fiatal* fotoriporter másfél évtizedes pályafutása alatt fá‘r'ü(1bat!Íd­afi‘‘buz‘gílib'rtifiiál, ItTkíismeretességgel és teh­ető­séggel szolgálta a sajtót, kitűnő munkájával és rokon­szem­ves egyéniségével megbecsülést szerezve magának. Az elmúlt tizenöt esztendőnek nem volt olyan jelentős esemé­­nye, amelyet kitűnő képekben meg ne örökített volna. Számos felvétele jelent meg a Pesti Hírlap képes kiadvá­nyaiban is, amelyeknek állandóan dolgozott. Pénteket­ délben 1 órakor temetik a rákoskeresztúri temet­őb­­en. Kovák Jdvosné szül. Kristóf Anna ny. tornás jegyző özvegye, 88 éves korában Budapesten meghalt. Az elhunyt­­ban Kárlay Béla, minisztériumi segédhivatalt igazgató édesanyját gyászolja. Albisi Bőd László postatiszt­viselő, emléklapos had­nagy, több hadi kitüntetés tulajdonosa, 43 éves korában Budapesten meghalt. Kedden temették el az új közte­metőben. tábori Záborszky Sándor kir. járásbirósági végre­­hajtó 45 éves korában Sárszentlőrincen meghalt. Dr. Mohai Lajos ny. állami gimnáziumi tanár 52 éves korában Székesfehérvárott meghalt. Rettegi Károlyné szül. Ripold Mária, állami főgimná­ziumi tanár özvegye, 67 éves korában Püspökladányban meghalt. Tasnádi Major-Maróthy Gyula ny. áll. szénbányászati főfelügyelő, jan. 4-én este 10 órakor Újpesten hirtelen el­hunyt. Temetése 7-től, szombaton U. u. 3 órakor lesz az újpesti rómi. kat. újtemető halottasházából. özv. Lang Móric 11 éves korában meghalt. Temetése pénteken d. e. fél 12 órakor lesz a rákoskeresztúri izr. te­metőben. Schmidt Henrik Ottó okr. mérnök fú­l­ó 5-én 39 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése január­ 7-én délután 3 órakor lesz a Kerepesi­ úti temető halottas­­házából. Özv. Ruth Pálné szül. Steinitzer Hennik 84 éves ko­rában Budapesten meghalt. Szombaton délután bármi 8 órakor temetik a Kerepesi-úti temető halottasházából.­­ A Leton modern növényi arcgőzölő teljesen eltün­teti az összes are­tisztatlanságokat. Megszünteti a patta­násokat, megtisztítja az eltömült pórusokat. A növényi arcgőzölés után akkor is frissnek, szépnek hat az arc, ha nincs is rajta kozmetika. Otthon végezhető egyedül, külö­nösebb előkészület nélkül. Egy csomag Leton arcgőzölő négyszeri használatra 96 fillér. Kapható mindenütt. Fő­raktár: Hunnia gyógyszertár, Budapest, VII., Erzsébet­­körút 56. 1 t ■ "c­tttttwt rrn^rTT'TT — MIT TANULHATUNK a Népművelési Bizottság Ház­tartási Telepén, a Gázművek VI., Vilmos császár­ út 3. szám alatti bemutatótermeiben: I. Kötő-délutánok, minden alkalommal főzőbem­utató és tea,." Vezető: Dobos Erzsébet. Tandíj 6 P. Január 9-től 10 hé­ten át minden hétfőn 5—8-ig, vagy január 11-től minden szerdán 5—8-ig A tanfolyamon divatos kabátkák, ruhák ké­szíthetők el. Első órára bármilyen szinti kötőfonalból kb. 2 kg szükséges hozzávaló kötőtűkkel. II. Az élelem hatása az egészségre és szépségre. Előadó­: Dr. Mikes Margit.^Január 11-től február 8-ig minden szerdán d. u. 6—7-ig. Január 11-én gyomorsavtultengés diab­etikája. Az előadás tárgyához alkalmazkodó főzőbem­itató és kóstoló.­­— Tandíj 1.50 P, napijegy 60 fillér. Főzőtanfolyamok háztartási alkalmazottak számára. Vezető: Bodor levelimé. Tandíj 5 P. anyaghozzájárulás nincs. Január 9-től február 8-ig hetenként kétszer, hétfőn­ és szerdán d. u­. 4—7-ig, 5 hetes; január 10 től március 14-ig hetenként egyszer, kedden d. u. 4—7-ig, 10 hetes főzőtanfolyam. A tan­folyam keretében a tiszta, higiénikus főzés legújabb módsze­reit, a gáztűzhely takarékos használatát és az elkészített éte­lek gondos és ízléses tálalását tanulják meg a résztvevők.­­ Sok kellemetlen betegségtől szabadul meg, ha minden este lefekvés előtt 2—3 szem Artin-dragént be­­vesz. A másnap reggeli béltisztulás annyira könnyű és fájdalommentes, hogy pillanatig sem gondol az ember arra, hogy előző este hashajtót vett be. A Féloldali hüdésben szenvedő betegeknek gyakran igen nagy megkönnyebbülést szerez egy kis pohár termé­szetes „Ferenc József“ keserűvíz azért, mert anélkül, hogy a betegnek a legcsekélyebb mértékben is erőlködnie kellene, a beleket alaposan kitisztítja és az egész anyag­cserét előmozdítja. Kérdezze meg orvosát. 9

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék