Pesti Hírlap, 1939. augusztus (61. évfolyam, 173-198. szám)

1939-08-15 / 185. szám

IO tr­a őszi bevásár­lásaival, ezért meghívjuk nagyrabecsült vevőinket az igen olcsó árak mellett beérkezett cikkeink szíves megtekintésére. 140 cm széles tartós, jó minőségű öltöny- vagy sötétkék is­kolaszövet méterje P 4.90. 140 cm széles kitűnő minőségű divatos férfiöltönyszövet nagy választékban, méterje P 6.90. 2 m hosszú kitűnő kész lepedő drb-ja P 3.28. Jó minőségű tenniszflanell méterje 68 fill., kitűnő pamutvászon, ágy­­neműkanavász, angin, kékfestő méterje 79 fill. Divat­­mintás bársonyflanell méterje P 1.28. Kapható: SZÖVET- és TEXTILRAKTÁR CSAK AZ UDVARBAN Budapest, 32 király­ utca 32 Sarokház Postai rendeléseket 44 év óta lelkiismeretesen teljesítünk. NAPI HÍREK A Pesti Hírlap legközelebbi száma Nagy­boldogasszony keddi ünnepe után csütör­tökön reggel jelenik meg, a rendes időben. Hazatérő kincsek Mint hét vármegyére szóló, részeg, vad dor­bézolásra a nagytakarítás, úgy következik a spa­nyol polgárháború több mint két esztendeig tar­tott vértivornyája után a rendcsinálás komoly munkája. A rettentő harcokban feldúlt, megviselt ország bekötözi sebeit, eltakarítja a háza táján fel­gyűlt erkölcsi szemetet, azon van, hogy eltüntesse a szörnyű pusztítás nyomait, helyreállítsa, ameny­­nyire lehet, a sok elszenvedett veszteséget. Az irtózatos testvérharcban alulmaradt köz­­társaságiak, amíg a spanyol föld egy részén ural­muk tartott, rengeteg nemzeti értéket szállítottak külföldre: az állampénztár és az állami gyűjtemé­nyek kincseit. Alkalmasint azért, hogy végszükség esetén valamilyen úton-módon piacra dobják, pénzzé tegyék, pénzzé, amivel a kétségbeesett el­lenállás költségeit fedezhetik, elodázhatják a biz­tos vereséget. Bizonyára sok el is herdálódott ezekből az értékekből. Ami megmaradt, most ván­dorol hazafelé.­ Sűrűn érkeznek híradások ezekről a kincsván­dorlásokról. Most is elindult a francia partokról egy nagy spanyol tehergőzös haza, Bilbaóba. Tele aranyrúddal. A győztes nemzeti forradalom vezé­rei ismét birtokba vették az ország aranyát s hozzáláthatnak a pénzrendszer megszilárdításához, a lábbadozó Spanyolhon anyagi erejének fellendí­téséhez. Génfből pedig egy tizennégy kocsiból álló kü­lönvonat indult el Barcelonába, megrakodva több mint ötszáz hatalmas ládával. Ezek a ládák mű­tárgyakat rejtenek, képeket, szobrokat, az évezre­des ibériai művészet csodált remekeit. Éveken át üresen ásított helyük a múzeumokban, ahonnét „hivatalos“ fosztogatók eltávolították őket. Most mennek vissza a kényszerű emigrációból, raktárak mélyéből, betonpincék sötétségéből, hogy otthon, a maguk méltó környezetében szolgálják ismét az örök és elpusztíthatatlan szépségáhitatot. Ezeket a hajókat, ezeket a vonatokat a nyuga­lomra vágyó emberiség csöndes áldása kíséri. Jár­janak szerencsével. Ők a béke argonautái. Lázas, izgága korunkban a legkevésbé nyugtalanító ván­dorok. Viktor. — A hercegprímás befejezte nyári pihenőjét. Dr. Seredi Jusztinián hercegprímás arról a prímási birtokról, ahol nyári pihenőjét töltötte, hétfőn visszatért székhe­lyére, Esztergomba. A bíboros egyházfejedelem, aki előtt mingvárt megérkezése után zenés és fáklyás felvonulás­ban tisztelegtek Bart, Bény, Kém­énd, Kőhidgyarmat és Zsigárd községek népviseleti küldöttségei a dorogi bá­nyász-zenekar, a leventezenekar és a levente-díszszakasz kíséretében, kedden, Nagyboldogasszony ünnepén, amely az esztergomi bazilika búcsúja, délelőtt 10 órakor ünne­pélyes főpapi szentmisét pontifikál az esztergomi fő­székesegyházban és utána szentbeszédet mond, amelyet a prímási mise egyházi zenéjével a rádió is közvetíteni fog. — vidos Elek nyug. rendőrfőparancsnok balesete. Hétfőn délután a Baross-téren a Keleti pályaudvar előtt egy villamos elütötte Vidos Elek nyug. rendőrfőparancs­nokot, amint a fiumei úti lakása felé igyekezett. A mentők Vidos Eleket a Bakay-klinikára szállították. Ott megál­lapították, hogy sérülései nem súlyosak. — Orvosi kinevezések: Dr. Karafiáth Jenő titkos ta­nácsos, főpolgármester a székesfőváros közkórházainál üresedésben lévő segédorvosi állásokra dr. Joós Elemért, dr. Szabó Pál Józsefet és dr. Takáts László orvosokat ne­vezte ki. — Vitéz Bonczos Miklós vidéki körútja. Vitéz Bonczos Miklós belügyminisztériumi államtitkár hétfőn, vidéki körútja során, ellátogatott Békéscsabára, Gyulára és Hódmezővásárhelyre. Békéscsabán vitéz Jánossy Gyula polgármesterrel tanácskozott a város szociális kérdéseiről, Hódmezővásárhelyen felkereste vitéz Endrey Béla pol­gármestert és mind a három városban számos közintéz­ményt tekintett meg és tájékozódott a hivatalok ügyme­nete felől. Este Szeged felé folytatta útját. I — Kitüntetések. A kormányzó dr. Magasi­llagossy Dénes igazságügyminisztériumi államtitkárnak — nyuga­lomba helyezése alkalmából — sok évi hű és buzgó szol­gálatának elismeréséül a Magyar Érdemrend középkereszt­jéhez a csillagot; kiváló és buzgó szolgálatuk elismeré­séül dr. Fattinger Sándor pénzügyminisztériumi minisz­teri osztályfőnök, dohányjövedéki központi igazgatónak, dr. Hirsch Nándor és Kmimmel Gyula pénzügyminiszté­riumi miniszteri tanácsosoknak, Glatz Oszkár és Réti Ist­ván festőművészeknek, a Képzőművészeti Főiskola nyu­galmazott rendes tanárainak a művészeti oktatás terén szerzett érdemeik elismeréséül a Magyar Érdemrend kö­zépkeresztjét ; Gyenes Lajos festőművésznek, a Magyar Képzőművészek Országos Szövetsége igazgatójának, a képzőművészek szociális és gazdasági ügyeinek szolgála­tában hosszú idő óta teljesített értékes munkássága elis­meréséül a kormányfőtanácsosi címet adományozta. A kormányzó megengedte, hogy Tersztyánszky Ákos c. ál­lamtitkárnak, a posta vezérigazgatójának­ nyugalomba­­vonulása alkalmából három évtizedet meghaladó időn át kiváló szaktudással és példás lelkiismeretességgel kifejtett értékes és eredményes munkásságáért teljes elismerését; dr. Csutak Elemér miniszteri tanácsosnak, dr. Busch Vik­tor miniszteri osztálytanácsosnak, Bosnyák Lajos, Lánczy József és dr. Keresztessy Ernő miniszteri osztálytaná­csosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri titkárok­nak, valamint dr. Bolgár Emil pénzügyi titkárnak és dr. Rengi Kéta pénzüg­yi segédtitkárnak fáradhatatlan és ér­tékes szolgálatukért elismerését tudtul adják. dr. Tarján Béla szegedi közjegyzőnek a közjegyzői pályán több mint három évtizeden át kifejtett eredményes működéséért és dr. Hübner Emil ceglédi ügyvéd, vármegyei tb. főügyész­nek közhasznú érdemes tevékenysége elismeréséül a kor­mányfőtanácsosi, Knobloch Ferencnek, a Kisbéri Taka­rékpénztár Rt. vezérigazgatójának pedig közhasznú érde­mes tevékenysége elismeréséül a kormánytanácsosi címet adományozta.­­ „Magyarország iparosítására a mai helyzet­ben nagyobb szükség van, mint valaha.“ A Bel­­grádban megjelenő Vreme hosszabb cikkben fog­lalkozik Magyarország helyzetével az iparosítás szempontjából. A cikk részletesen ismerteti azt a három legfontosabb kérdést, amely szerinte a ma­gyar ipar fejlődésével szoros kapcsolatban áll és pedig: 1. az agrárreformot; 2. az ipari tőkeképző­dést és 3. az ipari munkásság helyzetét. A cikk végeredményben arra a megállapításra jut, hogy Magyarország iparosítására a mai helyzetben még inkább szükség van, mint valaha.­­ Eltűntek az Atlanti-óceánon a „repülő bo­londok“. Londonból jelentik. Még mindig semmi hír sem érkezett Alex Lees és Dix Deckers ameri­kai pilótákról, akik pénteken régi szerkezetű re­pülőgépen az új skóciai Saint Petersből elindultak, hogy átrepüljék az Atlanti-óceánt. A két pilóta felszállása óta több mint ötven óra telt el, a gép benzinkészlete pedig legfölebb 25 órára volt ele­­get idő. Azt remélik mégis, hogy a két „repülő bo­­lond“-ot valamelyik tengerjáró hajó vette fedél­zetére, vagy pedig sikerült nekik Észak-Írország elhagyatott vidékén leszállaniuk. — Egy ezredes halálos vadászszerencsétlen­sége. Nagykanizsáról jelentik: Bremzer Gusztáv ezredes, akit csak nemrégen helyeztek át Nagy­kanizsáról Pécsre, Balatonfenyvesen nyaralt csa­ládjával. Amíg a családja a Balatonban fürdött, Bremzer vadászni indult. Útközben fegyvere eddig meg nem állapított ok miatt elsült és oly súlyosan megsebesítette az ezredest, hogy már nem lehetett rajta segíteni és rövidesen meghalt. Holttestét Nagykanizsára szállítják és ott temetik el. — Magyarbarát belgiumi paptanár Budapesten. Leg­utóbb Budapestre érkezett főtisztelendő Ghesc­uiere Ar­nold tanár és szerkesztő Regőczy István magyar lelkész­­ító kíséretében. Ghesquiere a leglelkesebb magyarbarátok sorába tartozik. A latin nyelv és a francia nyelv tanára, több lapot szerkeszt és nagy befolyása van a belga kato­likus sajtóra. A Hollandiában megjelenő holland nyelvű magyar újság, a „Hongaorische Courant“ belga főmunka­­társa. Sok magyar gyermek lótevője, kissé beszél is ma­gyarul. — A Makovetz Gyula-sakkemlékverseny. A Makovetz Gyula-sakkemlékverseny ötödik fordulóján három játszma fejeződött be és három függőben maradt ötórai küzdelem után is. A dr. Balogh—Szabó spanyol játszmában Szabó vezérszárnyi túlsúlyba került és győzött. Füstér nagy anyagi túlsúlyával nyert Krumpholcz ellen, m­ig Kovács­ erős királyszárnyi támadással győzte le dr. Íjászlót. A Szily—Barcza közti bástya végjáték Barczára kedvezőbb állásban maradt függőben, mig egyenlő állásban szakadt m meg a Réthy—­Sebestyén és a Soóky—Sz. Tóth játszma. A versenyzők állása az ötödik forduló után: Szabó 5, Füszér 31­., Barcza, Szily 3 (1), Sebestyén 2V1 (1), Sz. Tóth 2 (1), Kovách 2, Réthy, Soóky 1­, dr. Balogh 1, dr. László Vj- A versenyt a Saskürben (Vámház­ körút 4.) játsszák este hétórai kezdettel. — Judik József előadása. Sopronból jelentik. A Nyári Egyetemen Judik József, a Magyar Nemzeti Bank igaz­gatója, a milliárdos beruházási programmal, a termelő­erők észszerű kihasználásának szükségességével foglal­kozott és szembeszállt azzal az egyoldalú felfogással, hogy a közjólét emelésére a közmunkák a legalkalma­sabbak. — Kiutasították Németországból a berlini zeneaka­démia lengyel származású tanárát. Berlinből jelenti a Len­gyel Távirati Iroda. Sienkietwicz Sándort, a berlini zene­akadémia lengyel származású tanárát, kiutasították Né­metországból. — A kispesti frontharcosok ünnepélyes diszőrsége az Ereklyés Országzászlónál. Sokszáz idegen és külföldi ma­gyar jelenlétében tartottak diszőrséget a kispesti front­harcosok vasárnap az Ereklyés Országzászló előtt. A frontharcosok Gecső Gyula e. e. főhadnagy, frontharcos városi képviselő parancsnokságával vonultak fel. A­­ szürke taxisok zenekara a Himnuszt és a Hiszekegyet játszotta, majd megkezdődött a térzene. Ennek befejez-­­­tével a zenekar hangjai mellett a diszszázad diszmenet-I ben elvonult az Országzászló és a köré gyülekezett elő- s kelőségek előtt. PESTI HÍRLAP 1939 augusztus 15. kedd Hunyadi-só gyors és enyhe. Ezt használd, ha gyomrod renyhe Hunyadi János természetes forrássá a 75 éve bevált keserűviz újszerű párlata. Borítékja csak 16 fillér, ize sós — nem keserű! Nagyboldogasszony Ezt a napot, amely a Boldogasszony menny­bemenetelének ünnepe, valahogy mindig az anyák ünnepének éreztem. Talán mert annak az Édesanyának dicsőségét hirdeti, aki arany­csillagos kék köntösében ott áll élet és halál, felett a mennyekben, imádkozva éreztünk, bű­nösökért, akiket úgy szeret, mint anya gyer­mekeit. Talán azért is fonódott össze bennem e napnak vallásos jelentése az anyaság dicsősé­gével, mert ezen a napon születtem . . . Mindig arra kellett gondolnom Nagybol­dogasszony napján, hogy a földi anya meny­nyire osztozik annak az Anyának sorsában, aki odafenn, túl a csillagokon, immár csak szelíden mosolyogni tud és imádkozni érettünk, bűnös gyermekeiért. Van-e közöttünk egy is, aki va­laha ne­vétett volna az édesanyja ellen, de van-e közöttünk egy is, akinek vétkét meg nem bocsátotta az anyai szív? Van-e közöttünk egy is, akinek bűnét magára nem vette az édes­anyja, akiért ne imádkozott volna éjjel és nap­pal, hét tőrrel átszúrt szívében is a megértés, megbocsátás szelíd mosolyával? És van-e kö­zöttünk egy is, akinek édesanyja, ha immár, odafenn él, halálon és életen túl, az Úr közel­ségében, — van-e közöttünk egy is, aki ne érezné, hinné, tudná, hogy a mennyekbe költö­zött lélek most sem szűnik meg vigyázni reá, imádkozni érte és remegni tévelygő életéért, amelynek bűneit, botlásait onnan felülről is megbocsátón nézik az anyai szemek? A Szűz­anya mennybemenetelének napján arra gondo­lok, hogy az anyaság szépségében és szenvedé­seiben, földi kálváriájában és mennyei megdi­csőülésében minden asszony a Nagyboldogasz­­szonytól kapja a megértés, megbocsátás és a végtelen szeretet erejét, a Nagyboldogasszony glóriájából hull egy-egy fényes sugár annyi földi anya homlokára és az Ő kék köntöse bur­kolja be őket szelíden, odafönn a csillagos vég­telenségen túl ... . (S thy.) — Vitéz Szabó Sándor ny. altábornagy éles hangon utasítja vissza a Rongyos Gárda megtámadását. A Miskol­con megjelenő „Magyar Jövő“-ben vitéz Szabó Sándor ny. altábornagy éleshangú cikkben foglalkozik a Rongyos Gárdát ért támadással. „Mi fajmagyarok — írja többek között — el sem tudjuk képzelni azt a lehetőséget, hogy valaha is lengyel barátaink ellen kellene harcolnunk, mert súrlódási felületek nem voltak és nem is lesznek. Másrészt természetszerűleg minden pillanatban készen ál­lunk arra, hogy ha szükséges, úgy élet-telálharcot vív­junk bármely olyan állam- vagy népközösséggel szemben, amely a magyar állam és a magyar nép erkölcsi vagy anyagi függetlenségét próbálná érinteni. Nem tudom, hogy kormányzatunk meddig szándékozik még tűrni a magyar önérzet büntetlen sértegetését, de az elkeseredett magyar társadalom egy percig sem várhat tovább a politikai pár­tokon felül álló szervezkedés megindításával és minden magyarokat ért sérelem azonnali alapos megtorlásával. A beszédekből elég volt. Az úgynevezett Rongyos Gárdát állítólag denunciálták és durva sértéssel illették. Ha ez a szörnyű cselekedet valónak bizonyul, a Rongyos Gárda majd szerez magának kellő elégtételt.“ A cikk így vég­ződik : „Nem merem el se hinni, hogy a külföldiekkel ellentétben tehetnének magyar állampolgárok, akik ma­gyar önzetlenséget és a magyar önfeláldozási készséget jelképező Rongyos Gárdánk bármely kategóriáját sérte­getni mernék, mert ezek a gárdák lehettek rongyosak, de az őket sértegetők vagy rágalmazók — akár külföl­diek, de belföldiek még inkább — velük összehasonlítva csak rongyok lehetnének, de nem is az ő rongyaik, hanem csak idegeneké.“ — Házasság. Névay Ilonka zongoraművésznő és dr. Molnár Károly augusztus hó 17-én délelőtt féltizen­­két órakor a Rákóczi-kollégium kápolnájában házas­ságot kötnek. Dr. felsőeőri Miklós Imre ügyvéd (Monor) és Kungler Lenke (Győr—St. Albans, New York) augusz­tus 14-én délután 6 órakor tartották esküvőjüket Győr­ben a református templomban. (Külön értesítés helyett.) Bossányi Ilonka és Véghelyi Béla augusztus hó 16-án este 17 órakor tartják esküvőjüket a Szent Imre herceg-úti cisztercita plébániatemplomban. Zsimka Izabella és dr. Simon József Máv. fogal­mazó, emléklapos honvédhadnagy, a mai napon déli 1l 1 órakor tartják esküvőjüket a veresegyházi róm. kat. plébániatemplomban. Bakosi Bak Berta és Esztegár Gyula ma délután 1/16 órakor tartják esküvőjüket a Bakáts-téri plébánia­­templomban. Dr. Végh György és Orbál Ilonka házasságot kö­töttek. (Minden külön értesítés helyett.) Sugár Rózsi és Müller Miklós a mai napon házas­ságot kötnek. Bartók Ibolya és Berger László házasságot kötöt­tek. (Minden külön értesítés helyett.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék