Pesti Hírlap, 1940. október (62. évfolyam, 223-249. szám)

1940-10-31 / 249. szám

4 A PESTI HÍRLAP RADIÓMELLÉKLETE 1S40 XI. 3.—XI. 0. 6.18 Gyorsirótanío­­lyam. Szlabey Géza elő­adása. 6.40 „Ml minden tör­tént ötven évvel ez­­előttt“ Kimondja a régi Idö’c krónikása. 7.00 Operettrészletek hanglemezről. 7.20 „Régi erdélyi Is­kolák." Dr. Barta Ist­ván előadása. K.oo Hírek német, piai*. angol és francia nyelven. *.-0—3.00 Közvetítés a budai Kis Royal-étte­­remből. Pertis Jenő ci­gányzenekara muzsikál. BELGRAD 6125 Swing-hármas, 6.90 Népzene. C.D0 Daiok. 7.40 Népdalok. 8.30 Közvetítés Banjalukából. 18.06 Zenekar. 18.50 Ténczene. A_FRANCIA ALLAML ___RADIO MŰSORA 'Lvon PTT, Marseille PTT és Toulouse PTT.) A műsor váza minden­nap ugyanaz. 4.15 Szórakoztató zene. 6.00 Hangjáték. 7.15 után az állomások :iem működnek. OLASZ MŰSOR 4.15 Katonáknak. 6.40 Vegyes zene. Csak 245. 420 és 491 méteren. 7.30 Szimf. hangv. 8.55 Zenekar. Csak 230 méteren. 7.30 Szalonzene. 8.15 Modern zenekar. 6.00 Operettzene. Hírek magyarul _ mindennap 5.18 a 19 és 25 méteres rövidhullámú állo­másokon és 9.15 a 221 és 263 méte­res középhullámo­kon és a 19, 25, 31 méteres rövidhul­lámú állomásokon. praga 3.55 Schubert: B-dur vonósnégyes. 4.40 Karének. 5.10 Zenekar. 6.15 Lemezek. 6.30 Schiller: Piccolo­mini, drámai köl­temény. SZÓFIA 4.30 Könnyű* és tánc­zene. 6.60 Népies műsor“. 6.30 Tánczene. 7.50 Könnyű zene. 8.00 Franck Cesar-mű­­vek. 9.00 Könnyű- és tánc­­zene. 9.55 Tánczene. TOULOUSE 6.00 Szalonzene. 6.15 Vidám kérdések. 6.30 Harmonika. 6.46 Egyvelegek. 7.15 Szórakoztató zene. 7.45 Operai kardalok. [ SZOMBAT, NOVEMBER 9 BUDAPEST f550.3 m.) I Műsorközlők: 3.00-ig: ! N ,.er. 9.00-lg Vlsegr.jdy j-3.“10 „Szabad s egy lesz a magyar hazája.“ Emlékezés Gyulai Pál­ra. Irta Fónyad Ernő. Femlvasás. 10.15 „Mit nézzünk m A magyar rava­­tai kopeket a Nemzeti Múzeumban. Ismerteti Úr. 3árányné Oberschall Mar la. Felolvasás. á-»0 Nemzeticó.iá víz­jel zoszolgálat. 12.00 Harang szó. Him­nusz. Időjárásjelentés. 12.10 A Rádió Szalon­­cenekara. 1. Offenbach: Orfeusz az alvilágban — nyitány. 2. Millöcker: A -ép lengyel nő — pollia-mazurka. — 3. Strauss János: Egy éj Velencében — egyveleg. 4. Friml: Indián sze­relírd dal. 6. Logosi Fri­gyes: Árvalányhaj. 7. Lehár: Éva — egyveleg. 5. Áts Tivadar: Mon ami — tangó. Közben: • 12 40 Hírek. 1.70 Időjelzés, időjá­rás és vízállás. 1.38 Hanglemezek. 2.20 Hírek. 2.45 Műsorismertetés. 3.00 Aríolyamhirek, piaci és élelmiszerárak. 3.30 Rácz Béla cigány ­ta és az énekszámokat előadja Szabó Ilonka, az Operaház tagja. 6.35 „Kürtöskalács, pántlika.“ Kolozsvári hangkepek. Beszél Ge­­csö Sándorné. 7.00 Hirek magyar, német és román nyel­ven. 7.20 „Dalos-zenés uta­zás a Szamos mentén.“ Kilián Zoltán hangkép­sora. — Közreműködik Utry Anna, Varga Im­re, Halasi Marika ének, a Forral éneknyolcas és Oláh Kálmán cigányze­nekara. Az összekötő szöveget elmondja Pa­­taky József. 8.40 “Hírek, idő járás je­lent és. BUDAPEST II. (834.5 m.) Műsorközlő és Hírmondó: Skofí. 6 00 Hírek. 6.10 A Földművelés­­ügyi Minisztérium me­zőgazdasági félórája. 6.40 Tánclemezek. 7.30 „Amerikai elnö­kök és Magyarország.“ Irta Gál István. (Felol­vasás.) 8.00 Hirek német, olasz, angol és francia nyelven. 8.20 Ugetőverseny­­eredmények. 8.25 Hanglemezek. ponta Budapest I., ki­véve 11.20 Hanglemezek és 11.40 Hírek. Eltéré­sek. Hétfő. 11.05 „Az ungvári Gyöngyös Ist­ván Irodalmi Társa­ság“. Dr. Szénássy Bar­na előadása. 5.15 Dru­­már Sári hegedül, zon­gorán kíséri H. Hemer­­ka Mary. — Kedd. 11.05 Rimaszombati városké­pek. Kozlay Kálmán előadása. 12.10 A 21. honvédgyalogezred ze­nekarának műsora, ve­zényel Hadányi Antal. 6.10 Budapest II. Kb. 6.40 Budapest I. — Szer­da. 11.05 Kipusztult ál­latok emléke nyelvünk­ben. Dr. Lukács Dezső előadása. 5.15 Suhayda Mária zongorázik. 5.40 Operettrészietek leme­zeken. 6.00 Budapest L — Csütörtök. 11.05 A szlovák hallgatóinknak. Mátyás király a nép­­mondákban^ Kolompos János előadása. 4.15 Tánclemezek. 4.45 Bu­dapest I. — Péntek. 11.05 Blaha Lujza születésé­nek 00. évfordulója. Szirmay-Kalos Margit előadása. 3.20 Kovács Béla magyar nótákat énekel, Danyi Pali és cigányzenekara muzsi­kál. 4.10 Budapest I. 6.15 Móryné. Szakmáry Magda énekel, zongo­rán kiséri Schmidt Bel­la. 6.40 Budapest I. — Szombat. 11.05 A ma­gyar sors a kuruc köl­tészetben. Dr. Sziklay Ferenc előadása. 6.10 Budapest II. 6.35 Buda­pest I v BELGRAD 5.35 Lemezek. 6.30 Lemezek. 7.40 Népszerű műsor. 9.00 Zenekar. 10.00 vendéglői zene. 10.50 Tánczene.________ a francia Állami RADIO MŰSORA__ (Lyon PTT. Marseille PTT és Toulouse PTT.) A műsor váza minden­nap ugyanaz. 4.15 Szórakoztató zene. 6.00 Hangjáték. 7.45 után az állomások nem működnek. OLASZ MŰSOR 4.15 Katonáknak. Csak 245, 420 és 491 méteren. 7.34 Ibsen: A tenger asszonya, Ötfelv. dráma. 6.10 Fierangell hegedű­művész. Csak 230 méteren. 7.30 Filmlemezek. 8.00 Szalonzene. 8.50 Szórakoztató zene. Hirek magyarul mindennap 6.15 a 19 és 25 méteres rövidhullámú állo­másokon és 9.10 a 221 és 263 méte­res középhullámo­kon és a 19, 25, 31 méteres rövidhul­lámú, állomásokon nn \ n a se íekara. 4.10 Ifjúsági rádió. — „Kilátogatunk a gödöl­lői m. kir. méhészeti Iskolába.“ Budinszky Sándor vezeti. Hangi. 4.15 Időjelzés, időjárás és vízállás. 5.00 Hirek szlovák és ruszin nyelven. 5.15 Németh Anna zongorázik. 1. Dolmá­nyt : Marche humores­que. 2. Bartók: Rondo. 3. Liszt: Keringö-im­promptu. 4. Chopin: As'-dur ballada. 5.10 Rádióposta. 6.05 „Egy elfelejtett énekesnő.“ Mali bran García emlékezete. Ir-Közvetitő állomások: 3.03—6.10 Budapest II. KASSA MŰSORA Vasárnap. 8.00 Buda­pest I. 10.00 Egyházi énekek a premontrei rend kassal templomá­ból. 11.00 Lemezek. 11.15 Hirek. 11.35 Lemezek. Közben, kb. 11.45 Magyar kincsestár, részletek Déryné naplójából. 12.05 Budapest II. kb. 12.35 Budapest I. 3.45 Az el nem sodort falu. Köz­vetítés a Kassa melletti Makranc községből. Be­szél Scfcalkház Lipót. — Kb. 4.15 Budapest I. műsora. Hétköznap na-4.30 Könnyű zene. 5.15 Zenekar. 6.15 Biünn. 7.25 Brünn. SZÓFIA 5.00 Könnyű és zene. 8.00 Gordonka. tánc-9.30 Hangverseny. 9.00 Könnyű és zene. 10.05 Nepies zene. tánc-TOULOUSE 6.00 Havájl zenekar. 6.15 Az álmok szigetén. 6.36 Operettrészletek. 6.46 Moziorgona. 7.15 Az e’ső fagy. hang­képek. 8.15 Filmzene. mmmmmmammmmmmmmmammamamsaBmBmmmmá RÁDIÓ HÍREK Megváltozott a külföldi állomások hírszolgá­lata. Az olasz rádió a 19 és 25 méteres rövid­hullámon naponta 5 óra 10 perckor adnak ma­gyar nyelvű hireket, ezenkívül minden csü­törtökön 4 óra 55 perckor a 245 méteres kö­zéphullámon és ugyancsak 19 és 25 métere« rövidhullámon egyidejűleg. A német Donau­­sender naponta kétszer ad magyarul hírekét t Délután ’5 óra 30 perckor a 325.4 méteres hul­lámhosszon és 6 óra 30 perckor ezen a hullá­mon kívül még a 31 és 41 méteres rövidhullá­mokon is. Pozsonyból (298.8 méter) és Beszter­cebányáról (765.3 méter) 5 óta 30 perckor hall­hatunk magyar nyelvű hírszolgálatot, Belgrád­­ból pedig este 8 óra 50 perckor a 457.3 és 49.2 méteres hullámokon. Több mint 600.000 előfizetője van a svájci rá­diónak. Október 1-én a svájci rádió 618.202 elő­fizetőt tartott nyilván. Az esztendő első kilent hónapjában kerek 25.000 uj előfizető jelentke­zett. Svájc rádióviszonyatnak érdekessége, hogy, az előfizetők 14 százaléka vezetéken közvetítve (a magyar Telefon Hírmondóhoz hasonlóan) él­vezi a műsort, ennek megfelelően a zürichi körzetben van a legtöbb rádióelöfizető, miután a vonalhálózat itt a legsűrűbb. Az amerikai rádió tudósítói a világ „forr­­pontjain“. A National Broadcasting Company, nagy amerikai rádiótársaság, minden nagy ese­ményről, közvetlenül a helyszínről tájékoztatja hallgatóit. A National riporterei közvetítették néhány évvel ezelőtt az első ütközetet mikro­fonon, a japán-kinai hadszíntérről. Az ameri­kai közvélemény érdeklődése most a Közel- Kelet és a Balkán felé fordult s a National Broadcasting tudósítói néhány nappal ezelőtt már meg is jelentek Egyiptomban, Palesztiná­ban, Szíriában és Görögországban. Az első rá. dióközvetitést közvetlenül az olasz ultimátum átnyujtása előtt adták Görögországból Ameri­kának. Rádióriport London bombázásáról. A német rádió egyik munkatársa október 4-én éjszaka egy bombavetőn London fölé repült és élmé­­nyélről mikrofonon számolt be hallgatóságá­nak. A riporter úgynevezett gégemikrofont használt és igy beszámolója nem volt egészen tisztán érthető. A riportot párbeszédes formá­ban oldották meg. A bombavetőn London ÍÖ14 repülő rádióriporter és egy a repülőtér rádió­­állomásán tartózkodó társa beszélgettek az éj­jeli légitámadás izgalmas élményeiről. Az alkonyat beállta után négy hullámon ad a német rádió. A német adóállomások egy ré­sze az alkonyat beállta után alig vagy csak igen nehezen hallható. A német rádiósajtó most arra hívja fel a hallgatóság figyelmét, hogy készülékét a következő hullámhosszra ál­lítsa besötétedés után: Breslau 315.8 méter, az északnémet közöshullám 225.6 méter, a szi­léziai közöshuliám 243.7 méter és Grác hullám­hosszára 338.6 méterre. , Tizenötéves a magyar rádió. 1925 december 1-én szólalt meg először a magyar rádió, amely, most november 30-án a Városi Színházban ren­dezendő nagy hangversennyel ünnepli meg fennállása tizenötödik évfordulóját. Az ünnepi műsor keresztmetszete lesz az elmúlt másfél évtized legnagyobb sikert aratott műsorszá­mainak. Katonaműsort ad a svájci rádió. A svájci mozgósítás óta a svájci rádióállomások külön műsort sugároznak a hadbavonult katonák szá­mára. Eddig 120 ilyen műsor hangzott el. de * jövőben az ilyen műsorok számát még fokozni is fogják. A könnyű, szórakoztató műsorokon kívül beszámol a svájci rádió minden olyan kérdésről, amely a határokon őrtálló katoná­kat érdekli. A dán és svéd rádió is megrövidítette az adá­sokat. A dán rádió közép- és hosszúhullámon 21 órakor fejezi be műsorát. Dán példára m svéd rádió is megrövidítette egy órával mű­soradását.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék