Pesti Hírlap, 1940. október (62. évfolyam, 223-249. szám)

1940-10-31 / 249. szám

A PESTI HÍRLAP RÁDIÓ-MELLÉKLETE Heti műsor 1940 november }-t61 november 9-ig Hullámhossz EnergiaHullámhossz Energia 204.8 Pécs 1.29 382.2Lipcse 120 208.6 Miskolc 1.25 395.8Kattowitx 12 227.1 Magyaróvár 1.25 405.4München 100 245.5 Róma H 60 420.8Róma 120 251 Frankfurt 29 426.1Stockholm 55 257.1 Svájci olasz 19 431.7Paris P.T.T. 120 259.1 Kassa 10 437.3Belgrád 20 263.2 Torino 7 455.9Köln 100 267.4 Nyíregyháza 6.25 463 Lyon 100 269.5 M.-Ostrava 11.2 470.2Prága 120 271.7 Nápoly 10 483.9Brüsszel I 15 276.2 Zágráb 0.7 491.8Firenze 20 291 Königsberg 100 506.2Bécs 120 298.8 Pozsony 13.5 514.6Madona 50 304.3 Bologna 50 522.6Stuttgart 100 312.8 P. Párisién 50 531 Palermo 3 315.8 Boroszló 100 539.5Svájci német 100 321.9 Brüsszel XI 15 590.5Budapest I 120 325.4 Brünn 82 765 Beszterceb.30 326.0 Toulouse 60 834.5Budapest II 20 331.9 Hamburg 100 1154 Oslo 60 338.6 Grác 15 1293 Luxemburg 200 349.2 Strasbourg 60 1339 Varsó I 120 352.9 Szófia 100 1500 Droitwich 150 356.7 Berlin 100 1571 Deutschlands. 60 *64.5 Bukarest 12 1648 Radio Paris 60 308.1 Milánó 50 1648 Ankara 120 377.4 Lemberg 50 1875 Brassó 150 P VA8ÁBHAP, NOVEMBER 3 BUDAPEST 1559.5 m.) Műsorközlők: SAO-igi Skubiics. 9.00-lg Hadé. 8.00 Ébresztő. Szózat. Hanglemezek: 1. Fl­gedy Sándor: Magyar ábránd (Mária Terézia I. honv. gy.-e. zeneka­ra. vez. a szerző). 2. Kacséh Pongrácz—Sas­sy: Rákóczi megtérése (Kalmár Pál). 8. Zakál Dénes f eldolg.: Északi népdal (hegedd: Jan­csin Ferenc). 4. Hlatky Endre: Isten megáldja (Zsindely Ferenc ver­se) — dal (üdvardy Tibor). 5. Kodály: Háry János — bordal (Palló Imre). 6. Bar­tók: a) Este a széke­lyeknél; b) Medvetánc (zongora: a szerző). 7. Gyöngy Pál: Dombol­dalon áll egy öreg nyárfa (Zágon verse. Kertész-utcai polg. fiú­iskola énekkara, vez. Borús Endre). (. Pazel­­ler: Herkulesfdrdói em­lék — keringő (Dől Dauber zenekara). 9. Kálmán Imre: Száll a fekete éjben egy sötét madár — dal (Kovács Dezső). 10. Jacobi— Bródy—Martos: Leány­vásár — kettős (Szabó Lujza és dr. Szedő Miklós). 11. Nagynál Béla: Kislány, hallod a muzsikát (Kulinyi verse. Cselényl József). 12. Vlncze Zsigmond— Kulinyi: Szép vagy. gyönyörű vagy Magyar­­ország — dal (Laurisln Lajos). 8.45 Hírek. 9.00 Görögka tolikus egyházi ének és szent­beszéd a főutcai Szent Flórián görögkatolikus magyar plébániatemp­lomból. A szentbeszé­det Tótln Pál hittanár mondja. Az éneket ve­zeti Zákány Gyula, or­gonái dr. Tótln József. 10.00 Református Is­tentisztelet a Calvln­­téri templomból. Pré­dikál dr. Ravasz László püspök. 11.00 Egyházi ének és szentbeszéd a Jézus Szive templomból. A szentbeszédet mise után P. Tornyos Gyula, S. J. jezsuita atya mond­ja. Énekek: Szeretettel jőnek hozzád. Édes Jé­zus. én szerelmem. Győzelemről énekeljen. JÖJJ, Szentlélek Úris­ten. Himnusz. Énekve­zető Deák Bárdos György. Orgonái Falu­­di Ferenc. 12.20 Időjelzés. Időjá­rás és vízállás. 12.30 Nagy Izabella és Cselényl József ma­gyar nótákat énekel, kísér Sárai Elemér ci­gányzenekara. Nagy Izabella számai: Feke­­teszáru cseresznye: Teghze-Gerber Fut egy patak (Gát verse): Ég a kunyhó; A csiz­mámon nincsen kéreg — népdalok; Balázs j Árpád; Marika (Antal Ivan verse); Szomoru­­füz hervadt lombja; I Beleznay Antal: Költö­zik a darumadár (Haj- j du István verse); Szer- j dahelyi János: Szemet vetett rám egy legény (Imre István verse); I Tanay Frigyes: Ezredes \ ur. Cselényl számai: ] Dankó: Volt nekem két ökröm; Feketeszem éj­szakája — népdal; | Pethe Lajos: Nem való bokréta: Them: Ezt a j kerek erdőt Járom én; I Szávozd Richárd: őri­zek egy imakönyvet (Karafiáth verse); Tegh­ze-Gerber: Gyógvitga­tom a lelkemet (Sághy verse): Cselényiné: De szeretnék Hortobágyon (Murgács verse); Já­­rossy Jenő: Volt ez rosszabbul Is (Agyag­­falvi-Hegyl verse). — Közben: 1.05 ..Rádiókrónika." Elmondja Papp Jenő. 1.45 Hirek. 2.00 Hanglemezek. I. rész: MQvészlemezek. 1. Berlioz: Római karne­vál — nyitány (Amster­dam! Concertgebouw ze­nekara). 2. Bellini: Nor­ma — ária az L felv.­­ból. (Glna Cigna). — 3. Lortzing: A vadorzó — ária (Alexander Kipnis). 4. Verdi: Attila — hár­mas (Elisabeth Reth­­berg, Gigli és Enzio Pin­za). 5. Liszt: Elfelejtett keringő (zongora: Bah­­rer). 6. Bizet: Gyöngy­halászok — ária (Rober­to d'Alesslo). 7. Boitoj Meflstofele, ária (Bianca Scacclati). — 8. Verdi: Otelló — részlet az L felv.-ból (Zanelll, Rog­­o. Palal és Masini). — . rész: Marian Ander­son és Paul Robesoi néger dalokat és spiri­tuálékat énekel. 9. Boat­ner feldolg: Tram ping (Anderson). 10. Burleign Deep river (Robeson). 1L a) Hayes: Spirituálé: b) Buneigh: spirituálé (Anderson). 12. Brown feldolg: Néger dal (Ro­beson). 13. Johnson; Ci­ty called heaven (An­derson). 14. Klenner: Amerikai négerdai (Ro­beson). 3.00 „Mételykór elleni védekezés." Dr. Kotlán Sándor egyetemi tanár előadása. A íöldmtveies­­ügyi minisztérium rá­­dioeiőadássorozata. 3.30 Szalonötös. — 1. Schubert: Induló. 2. Or­szágú Tivadar: Keringő. 2. Székely Imre: Mol­nárdal; Furulyás. — 4. Kreisler: Szép rozma­ring. 5. Rust; Üveggo­lyótánc. 4.00 Hangképek a nem­zeti labdarugóbajnokság egyes mérkőzéseiről. — Beszél Pluhár István és dr. Leger.ycl József. 4.30 „A kereskedő hi­vatása." — Krisch Jenő előadása. Közművelődé­si előadássorozat. 5.00 Hírek magyar, szlovák és ruszin nyel­ven. 5.15 Honvédmüsor. 6.00 „Erdély nagy tré­famestere.“ Gyallay Do­mokos elbeszélése. 6.35 B. Rácz Lili zon­gorázik. L Rubinstein; C-dur etűd. 2. Chopin: a) Asz-dur Impromptu; b) clsz-moll impromptu. 3. Liszt: XL rapszódia. 7.00 Hirek magyar, né­met és román nyelven. 7.20 Sportesemények. 7.30 „Operettrészletek" A Székesfővárosi Zene­kart vezényli Polgár Ti­bor. — Közreműködik: Honthy Hanna, Orosz Vilma, Antók Ferenc, Csóka Béla. I. Huszka: Gül Baba. a) Nyitány; b) Gábor diák belépője (Antók). 2. Kálmán: Ta­tárjárás — Mogyoróssy dala (Orosz). 3. Kacsóh: János vitéz. — Egy ró­zsaszál ... (Csóka). 4. Zeller; Madarász — Pos­tás Milka belépője (Honthy). 5. Lehér: Vig özvegy — Daniló belé­pője (Antók). 6. Szlr­­may: Mézeskalács — A királynő dala (Honthy). 7. Sándor Jenő: Ope­rett- és filmegyveleg (Honthy, Orosz, Antók, Csóka). 8. Kiszely: A fe­hér orchideák — a) Bo­lero: b) Tangó (Honthy —Csóka). 9. Lehár: Csii­­lagvlzsgáló-kettős (Hon­thy—Csóka). 10. Lehár: Vig özvegy — nyitány. Közben, kb.: 8.00 Lóveraenyeredmé­­nyek, 8.40 Hirek, ldőjárásje­­lentés. BUDAPEST II. (834.5 m.) Műsorközlők: 3.40-igi Filótás, 9.00-ig és Hírmondó: Visegrád. 11—12 A Székesfőváros TUzoltózenckara. Vezé­nyel Magyar László Dé­nes. 1. Král: Kék dan­dár — Induló. 2. Bálié: Cigánynő — nyitány. 3. Strauss János; Bécsi vér — keringő. 4. Delaye: Magyar rapszódia. 5. Seregi Artur: Napsugár — keringő. 6. Eilenberg: Erdei kovácsmühely. 7. Farkas Dezső; Horthy­­indutó. 12.05—12.35 Levente rá­­diófélőra. Részletek a római Foro Mussolinin 1940. október hó 15-én tartott leventebemutató műsorából. Az előadást vezeti: Borsos Miklós. Közreműködik a X. kér. Ganz vállalati levente­egyesület énekkara, ve­zényel Koncz Fereno, és a IV.—IX. kér. le­­ventegyesület zenekara, vezényel Hartay Rezső. 3.05—3.25 Szalonöiös. I. Micheli: Gáláns sze­renád. 2. Újvári József: Kárpátok bércein — In­duló. 3. Komáromi An­dor: Arábiái éjszaka. 4. Klein: Matróz-tánc. 5. Losonezy Dezső: Pa­­sodoble. 3.25 Az Operaház elő­adásának Ismertetése. 3.30 Az Operaház ok­tóber 22-1 előadásának közvetítése. Hangfelvé­tel Müller Mária ka­maraénekesnő és Svan­­holm Set kamaraénekes közreműködésével. ,,Lo­hengrin". Dalmű három felvonásban. Szövegét és zenéjét Irta Wagner. Fordította Lányi Vik­tor. Az előadást ve­zényli Ferencsik János. Rendezte ifj. Oláh Gusz­táv. Személyek: L Hen­rik — Vitéz Tibor; Lo­hengrin — Svanholm Set. Brabanti Elza — Müller Mária; Gottfried herceg — Gál Andor; Telramund Fridrlk — Losonezy György; Or­­trud, felesége — Né­­methy Ella; A király hirdetője — Hámory Imre. A n. felv. után 6.00 Hírek. 6.10 Az operaelőadás ÜL felvonásának köz­vetítése. 7.15 „Prohászka Otto­kár. a magyarság örök utitársa". Dr. Dobál Já­nos előadása. 7?45 Farkas Béla ci­gányzenekara. Közben 8.00 Hirek német, olasz, angol és francia nyelven. Közvetítő állomások: 12.05—12.35 Bp. II. mű­sora. Telefonhírmondó Vasárnap 8.00—3.00-íg Bo L műsora. 3.05—7.15 Bp II. műsora, 7.20—9.00 Bp I. műsora. 9.15 Be­szélgetés az Amerikába távozó Bartók Bélával. Hangfelvétel és leme­zek, vezeti Böhm Lász­ló. 10.00 Hírek. Utána Pertls Pali és cigány­­zenekara muzsikál. Hét­köznapokon 6.40—3.26 Bp I. műsora. 11.20— II. 50 Lemezek. Utána 5.00- ig Bp L műsora. 5.00— 5.15 Lemezek. Utá­na 9.60-lg Bp I. műsora. Hétfő 9.15 Mesevilág a zenében, lemezek. 10.09 Hirek. utána szalonzene. Kedd 9.15 közv. az Os­tende kávéházból. 10.00 Hirek, utána operettle­mezek. Szerda 0.15 Ka­marazene lemezeken. 10.00 Hírek, utána ci­gányzene. Csütörtök: 4.15—4.45 Bp H. 6.19—6.30 Bp II. 9.15 Lemezek. 10.00 Hírek, utána tánc­zene. — Péntek 9.19 Strauss: Donquihotte — lemez. 10.00 Hirek. utá­na cigányzene. Szombat 9.15 Lemezek. 10.00 Hí­rek, utána operalem»­­zek. NÉMET MŰSOROK A német állomások egy­séges műsort adnak ki, miután a világesemé­nyek rendkívül gyors sodrában minden mű­­sorszámot időszerűvé tettek. A műsorok váz* • következő: Vasárnapi 4.00 Bajtársi szolgálat. 5.90—7.00 Kikötői zen* Hamburgból. 9.90 Hírek. 7.98 Egyházi zene. 7.30 Népzene. 8.00 Kincses lidikó. örök német sza* vak és hangok. 9.00 Hirek. 9.18 Vidám zene. 19.90 A hét legfontosabb harctéri eseményei 10.30 Vasámapdélelőtti zene. 11.99 Déli zene. Közbe® 11.30 Hírek. 1.00 A német és olasl harctéri Jelentés. 1.15 Nép- és kamara« zene. Közben 2.08 A harctéri Jelentéi megismétlése. 2.39 Szórakoztató zen«* 3.09 Délutáni német népzene. S.08 Szórakoztató zene« 5.40 Időszerű esemó« nyékről. 6.29 Szórakoztató zenés 7.00 Hirek. 7.30 Operarészletek vagy szórakoztat* zene. 8.15 Hangverseny. 9.00 Hírek. Hétköznapokon: 4.00 Reggeli zene. 5.00 Torna. 5.20 Könnyű zene. -A Közben 0.09 Hírek. 7.29 Szórakoztató zené« (Hamburg: Háztartási tanácsok« 9.00 Kamarazene, Boroszló: S.06—10.45 Előadások« I Lipcse: , 10.30 Könnyű zene. 19.45 Előadás. München: 19.99 Gyermekóra vágj) hangkép. Stuttgart: 19.15—11.08 Előadások. 9.20 Vidám gyermek* kert vagy Látoga« tás a Vidám csa« iádnál.) 10.00 Könnyű zene. 10.311 Déli zene. 11.30 Hirek. 1L40 Szórak. zene. IAO A német és olasl harctéri Jelentés. 1.15 Hangverseny. 2.99 A harctéri jelen« tés lassú rnegls« métlése. 2.30 Kamarazene. 3.00 Zenemüvek. 4.00 Hirek. 6.20 Szórakoztató vagy, népzene. 5.40 Időszerű «sem#i nyékről. 6.20 Szórakoztató zené« 4.45 Politikai vagy ka« tonal tárgyú elő« adások. (Hétfőnt: A ml hadsere­günk. Kedden: Po­litikai hírlap é* rádiószemle. Szer­dán: A mal tenge« rl hadvezetés. Csü­törtök: Politikai hírlap és rádió­­szemle. Pénteki Légi haderőnk, Szombat: Polttlkal hírlap éo rádió­szemle.) 7.09 Hirek. 7.20 Szórakoztató zen* vagy tarka inüso^ B.1S Hangverseny. 9.09 Hirek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék