Pesti Hírlap, 1941. március (63. évfolyam, 50-73. szám)

1941-03-21 / 66. szám

színház és zene * Vásárhelyi Magda zongoraestje. Ritka merész vállalkozás fiatal zongoraművész­nőtől, három olyan műből állítani össze műsorát, amilyen Schubert Vándor-fantá­­ziája, Liszt h-moll szonátája és Schumann karneválja. Ezek a nagy és nehéz zon­goraművek nemcsak fizikai erőkifejtést követelnek meg a legszélső határig, hanem az elmélyedés, a részletek gazdagságát ki­hangsúlyozó nagyvonalú felépítés legsú­lyosabb feladatai elé is állítják a művészt. Vásárhelyi Magda, csütörtöki zongoraest­jén, a fizikai követelményekkel — általá­ban — elég jól megbirkózott, ami hiány volt benne, az fiatalságának és gyengéd nőiességének természetes következménye. Tudása is eléggé megfelelt a művek igé­nyeinek, de a szép és komoly plasztikai kidolgozottság mellett, itt-ott, különösen a Schumann-műben, a költői átélés fogya­tékosságát éreztük, nem is szólva zongora­­színeinek nem túlságosan gazdag árnyala­tosságáról. A tehetséges művésznő sokkal teljesebb képét adhatta volna hivatott­­ságának, kevésbé nagyigényű, de mégis egyenértékű művek tolmácsolásával,­­ így elsősorban inkább csak művészi becsvágya dicsérhető. (­.­­.) MOZI Európa nem válaszol Uránra. Az „Atlantic“ egy hajó elsüllyedése, az „Özönvíz“ egy mindent elsöprő árvíz előtt mutatta be, hogyan viselkedik egy kisebb embercsoport a végveszély hatása alatt. Lélekbúvár író számára roppant hálás téma. Körnek filmalkotást lehetett volna ké­szíteni az „Európa nem válaszol“ című film témájából is. Egy óceánjáróról van itt szó, amelynek utasai közvetlenül a há­ború kitörése előtt nem tudhatják, hogy hajójuk egyáltalán meg fog-e érkezni va­lamelyik európai kikötőbe, vagy sem? Saj­nos, a filmben lassan kint elsikkad az a gondolat,, hogy a közeli világégés hatását mutassa meg a különböző nyelvű és jel­lemű utasok lelkivilágára. Ehelyett, — sokhelyütt valóban ötletes és mozgalmas képekben, — csak az óceánjáró minden­napos életének keresztmetszetét látjuk s eközben érdekes, különös, sokszor titokza­tos alakokkal ismerkedünk meg. Életek, sorsok színes fonalai szövődnek tarka szö­vetté. Radványi Géza új filmjében. A sok egyformán jelentékeny (vagy jelentékte­len?) figura között, — a film szereposz­tása valóságos galériája a nagy nevelések,­­ újabb meglepetés a divattervezőnőt ala­kító Tasnády Mária: szépséges a megjele­nése, színes, kedvvel és élettel teli­k a já­téka. (mja) Elkésett levél Décsi Háborús levelezőlap, amely huszonöt esztendő után jut el a címzetthez: ebből indul ki a mese, amely érdekesen, roman­tikusan, izgalmasan fut a „boldog végig“. Ez ama ritka film, amely végig leköt és lebilincsel. Szörényi Éva megható bája és nemes művészete, Uray Tivadar fér­fiasan egyszerű, teljes szívvel átérzett ala­kítása, Feleki Sári gyöngéd és mélyen át­gondolt, szívhezszóló leányalakja viszik e szép filmet a teljes siker felé, írója Pün­­kösti Andor, a kitűnő rendezés Rodriguez Endre munkája. Az „Elkésett levél“ előtt tudományos filmet láttunk. E film „fősze­replője“ időszerűbb ma mindennél: „A világhódító nyersolaj.“ Érdekes és válto­zatos képekben látjuk a csővezetékeket, a százféle szűrőt, a selyemszövetszerű pa­raffin anyagot, amiből a gyertyák készül­nek, a kenőolajkockákat, amely nélkül nem roboghatnak a vonatok és végül a mai háború gépszörnyetegeit, amelyek va­lamennyien olajra szomjaznak, „küzdel­mes korunk egyik legfontosabb mozgató erejére.“ Az érdekes kis­filmet dr. Nyúl Gyula írta. Fényképezte Veress Gábor. (akas) * Chevalier visszatér Párisba. Berlini hír szerint a német hatóságok megengedik Che­­valiernek, a franciák népszerű filmszínészé­nek, hogy visszatérhessen Párisba. Az egyik operettszínpadon egy ismert operett főszere­pében mutatkozik be újból a párisi közön­ségnek. • Berlini magyar napló címmel dr. Kató Gyula, fiatal magyar filmrendező, aki ösz­töndíjjal Berlinben folytatja tanulmányait, filmet készített a berlini magyarok életéről. LÓVERSENY A csütörtöki ügetőversenyek A Háromévesek versenyét Csoda nyerte Tren­­csén előtt (17, 17, 27, 122). A Kettesfogatú űr­kor sír verseny­ben a Búzakalász—Búzavirág C. fogat (hajtotta Deutsch) lett az első a Cailler— Gyöngy fogat előtt. Az eredményhirdető táblára kitették az „allright-jelzést. A fogadóközönség várta a kvótákat. Pár perccel később azonban bevonták az „alright“-jelzést és jelezték, hogy óvás van. Ilyen eset a budapesti lóverseny­pályán még nem fordult elő. A versenyeredmé­nyek írásbeli közzététele révén közölték, hogy a Deutschi-fogat ellen a Csecsotka-fogat jelen­tett óvást, amelyet elutasítottak és újra kitették az „altright“-táblát (17, 11, IS, 40). A HL futam­ban a startzászlók lecsapódtak, a két favorit: Jónás és Czinka Panna­­ (a megafonodás fel­váltva mindkettőt reásnak jelezte), egy kört fu­tottak, pedig kiderült, hogy a start még­sem volt érvényes. Fél kör befutása után ugyanis megszólalt a sziréna helyett a megafon, a tribü­nök előtti egyenesben pedig a fehér zászló tar­tóztatta fel a két favoritot. Érvényes verseny­ben Jónás 32.4-es idővel helyezetlen volt. A ver­senyt 28.8-ban Dancsi nyerte a 30.1-t futó Czinka Panna előtt (90, 19, 13, 141). A vv.-ben Tarantella — ezúttal nem lett diszkvalifikálva — végig ve­zetve nyert Cirkáló és Loge előtt (75, 20, 12, 13, 255). Az V.-ben az Ébredő—Zivatar D.—Sirocco volt a befutási sorrend (71, 21, 58, 20, 675—177). A Vl.-ban­ Little Tick megelőzte Aprópénzt és a kedvetlenül futó Makkfilkót (63, 14, 14, 12, 270 —91). A Vll.-ben Willy nem volt menőkedvében és a verseny első szakaszában hibázó Csata­ia nyert Médy fia és Vélia elött (20, 13, 16, 31, 48 —174). A VlII.-ban Kontesz és K. Lucretia rosz­­szul futottak, Edith D. nem indult. Fogaras nyert Dulcinea Foote és Fegyver előtt (106, 1730, 15, 3739—282). Ellyt verseny közben diszkvalifi­kálták. Az 1:36-os alapú Hendikepben, miként várták Ella—Zircz sorrendben érték el a lovak a célt. Ella tétre 217, helyre 47, befutóban pedig 982 pengőt fizetett 10 pengőre! Du­rák lett a har­madik. Zeppelin nem akart ügetni, hajtója fel­tartotta. Egyébként az első nyolc futamban csak az ötös, négyes és egyes számok nyertek. Az ötös számot négyszer jelentették győztesnek. MEGHÍVÓ a Bel- és Külföldi Áruforgalmi Részvénytársaság 1941. évi március hó 30-án Miskolcon, Széchenyi­ u. 92. szám alatti üzlethe­lyiségében délelőtt 10 órakor tartandó XXL évi rendes közgyűlésére. Tárgysorozat: 1. Az 1940. évi zárszámadások, Igazgatósági és felügyelőbi­­zottsági jelentés. 2. Határozat az 1940. évi üzleti eredmény tárgyáról. 3. Igazgatóségi és felügyelő­­bizottsági tagok megválasztása. 4. Esetleges in­dítványok. Mérlegszámla 1940 december hó 31-én. Vagyon: Pénztárkészlet P 31.654.54. Árukészlet P 99.659.95. Adósok 34.265.04. Berendezés P 1323.91. Ingatlan P 440.87. Átmeneti tételek P 35.377.13, összesen P 202.721.44. Teher: Alaptőke P 30.000. Tartaléktőke P 6297.50. Nyereségáldozat P 899.97. Egyszeri beruházási hozzájárulás függőszámla P 2721.26. Fel nem vett osztalék P 3000. Hitelezők P 107.810.68. Elfogadványok P 25.000. Értékkülön­­bözeti tartalék P 17.862.42. Nyereség P 9129.61, összesen P 202.721.44. Veszteség- és nyereség­számla 1940 december hó 31-én. Veszteség: Le­írások berendezésből P 107.34. Üzletköltség P 13.958.17. Tiszti fizetések P 15.420.26. Leírások adósokból P 784.07. Nyereség P­­129.61, összesen P 39.399.45. Nyereség: Árunyereség P 39.399.45, összesen P 39.399.45. Jegyzet: A közgyűlésen csakis az a részvényes vehet részt, aki részvé­nyeit legalább három nappal a közgyűlés meg­tartása előtt a részvénytársaság pénztáránál, vagy a Borsod Miskolci Hitelbanknál, Miskol­con letétbe helyezi. Miskolc, 1941 március hó 20. Az Igazgatóság, A Felügyelőbizottság. 1426 MEGHÍVÓ az Andrea Cementárügyi­ és Építő­ipari r. t.-nak Budapest, Báthory­ u. 20. sz. iro­dájában 1941 március 31-én d. e. 10 órakor tar­tandó évi rendes közgyűlésére. Napirend: Igaz­gatóság és felügyelőbizottság jelentése, mérleg megállapítása, igazgatóságnak és felügyelőbi­zottságnak felmentvény megadása. Mérleg. Va­gyon. Telkek 70.912.27. Épületek 59.852.42. Minta­ház 9.556.95. Berendezés 53.397.7. Készpénz 571.03. Értékpapír 2.596.40. Adósok 37.633.13. Áru 68.522.05. Veszteség 16.184.79. összesen: 319.226.75. Teher. Alaptőke 140.000. Értékesek. tart. alap. 30.093.28. Értékkülönb. tart alap. 4.981.67. Beruházási hozzájárulási alap 7.760. Elfogadvány 8.849.10. Hitelezők 71.944.89. Ipari jelzálog 55.597.81, össze­sen: 319.226.75. Az Igazgatóság. Megvizsgálta és rendben találta a felügyelőbizottság. .. ... ... SPORT Von Tschammer und Osten előadása a német sportról A Magyar-Német Társaság meghívására csütörtökön este tartotta meg előadását von Tschammer und Osten német birodalmi sportvezér a német sportélet utolsó nyolc évéről. A német birodalmi sportvezér kimerítően beszámolt az új német birodalom vezetőinek úttörő sporttevékenységéről, a tömeg sport­életének megszervezéséről. Ennek erőpróbá­ja az 1936 évi olimpia volt, amelynek sikere értékes tanulságokkal szolgált. A most folyó háború kitörésekor a Vezér döntése volt, hogy ellentétben a világháborúval, a német sportnak nem szabad szünetelnie és az ifjú­ság sportjának irányítását a hadbavonultak helyett a német sport veteránjai, a hatvan­éves régi gárda tagjai vették át. A német sport különös súlyt helyezett ar­ra, hogy nem ismer korlátozásokat a sport­életben, változatlanul fenntartja, sőt a lehe­tőséghez képest fejleszti a nemzetközi kap­csolatokat, elsősorban a baráti államokkal, Olaszországgal és Magyarországgal. Dicsérten emlékezett meg a legutóbb Németországban járt magyar leventék példás viselkedéséről. Tasnádi Nagy András, a képviselőház el­nöke, a Magyar-Német Társaság nevében mondott köszönetet az előadónak. Harminc női vívó vesz részt a HTVK tőrversenyén A HTVK vasárnap első és másodosztályú női tőrvívóversenyt rendez, amelyre hat fővárosi és három vidéki egyesület har­minc nő vívó­ja nevezett A résztvevők kö­zül biztosan első helyezettnek tekinthető Gerevichné Bogáthy Erna bajnoknő, aki­nek elsőségét lényegesen megkönnyíti vi­téz Majorné Horváth Katának, a bajnok­ság védőjének távolmaradása. A rendező HTVK felhívja úgy a bene­vezettek, mint a versenybíróság tagjainak figyelmét, hogy a versenyt vasárnap dél­előtt 9 órakor pontosan kezdik és a döntőt folytatólag még a déli órákban levívják, mert délután lesz a magyar és olasz főis­kolai vívók mérkőzése. A Kékesen lesz vasárnap a síversenyzők csapatfutóversenye négyszer tíz kilométeres távon. A szolnoki Szűcs egészséges és így lesz az egyik hátvéd a Belgrádban szereplő magyar labdarúgóválogatottban. A kölni magyar-német labdarúgómérkőzést a német szakhivatal közlése szerint a spa­nyol P. Escartin vezeti. Ragnhild Hoeger legyőzőre talált Anni Sti­­jelben, akinek ideje a 100 m gyorsúszásban 1 p 6.5 mp volt, Hveger ideje 1 p 6.6 mp. A versenyen Anni Kapell a 200 m mellúszás­ban megjavította a brazil Lenk 2.56 mp-es világcsúcsteljesítményét 2 p 55.5 mp-re. A 100 m hátúszásban Cor­­int ideje 1 p 15.2 mp, Liesl ,Weber 1 p 17.3 mp-es idejével szemben. Brilliáns nagy köveket veszek priváttól, 2000 pengőtől 4000 pengőig fizetek karátonkint. Jelige :„Minden ékszert veszek“ Bloeknerhez, Vilmos császár­ ut 33. Községeknek utfásitásra: gömb-jegenye­­akácot, pirosvirágu gesztenyét, nyárt, Cél­­tist, Juglanst, Corylust, 50—200 centis jegenye-, ezüstfenyőt, Tiszafát, dísz­cserjéket , KOLAUCH faiskolától, Szeged. Őskeresztény szeszgyári vezetőt Ipari szeszfőzdénkhez felveszünk. Kétoszlopos folyton működő lepárló és szakaszos finomító készülék kezelését értse. Ajánlatokat részletes életleirással, bizonyítványm­ásolatokkal, referen­ciákkal, fizetési igénnyel Csiha Lajos, Nagy­­várad, Szilágyi Pezsa­ u. 9. címre.___________1429 Őjkeresztény szeszgyári altözőt, aki kétoszlopos folyton működő lepárló és szaka­szos finomító készülék kezelését érti, Ipari szesz­főzdénkhez felveszünk. Ajánlatokat részletes életleirással, bizonyitványmásolatokkal, referen­ciákkal, fizetési igénnyel Csiha Lajos, Nagy­várad, Szilágyi Dezső­ u. 9. címre: 1428 MADÁCH ('/*•», */a 8) I VÁROSI (3, V«) MAGYAR (‘/*4, V«8) PESTI ('/2$, '/a9). Naponta: Tekintettel arra... — KOMÉDIA fi/g5, 'At). Ma: Éjféli szolgálat és Kassner. — Ma: akcióban. — Szombattól: Kettőn áll a vásár. — ROYAL VARIETE (145,9). Naponta: Tavaszi revü. — Csütörtök, szombat délután is. SZÍNHÁZAK műsora Opera. Walkür. Wag­ner 3 f. zenedr. (Huszka N­., Losonczy, Závod­­szky) (C. 18. bék­.) (1*7). — Nemzeti. Kegyenc. Gr. Teleki 4 f. drám. (Abonyi, Tímár, Lukács M.) (N. L 7. bér­.) (*8). — Vig. Féltékenység. Arcabasev 3 f. szinm. (Karády K., Ajtay, Som­ló) (9*8). — Kamara. Kaland. Mára­ S. 3 f. szinm. (Rajnai, Tőkés A., Makay M, Jávor) (%&). — Madách. Négy asszonyt szeretek. J­ó­­kay J. 3 f. kom. (Ba­jor Uray, Csortos) — Anafest & ií» k® 3 f. zen. vigj. (Fedik S., Fejes Ti, Rózsahegyi) (9*8). — Fővárosi. Fr­y­­mritty. Halász—Buday 3 felv. operettje (Honthy B., Kiss M., Latabár) 1 665. — Andrássy: Ne játssz a szerelemmel. Decol­ 3 f. vigj. (Mu­rád L., Páger, Vaszary P.) (8). MOZIK MŰSORA Atrium (t. 153—034). Alipang (446, i. 8, 4410. szó., vas., u. 444-kor is). BELVÁROSI HÍRADÓ. T. 181—244. Arcok és ál­arcok. Rajzos h. az an­gol gyarmatbirodalom­ról. Magyar, Ufa, Luce, Fox híradók. D. e. 10-től éjfélig. CASINO, Esklj­ut 1. (T. 383—102). A nyugati győzelem (5, 148, UIO; szom., vas. és (L .3-kor is). CITY (TeL 111*44®, Zanzibar. — comm­bus Kristóf majgisha) (9*e. 448, 4410; azo., v. és v. 1 4-kor is). CORSO (Tel. 182—818). Bünhödés (*,46, V-8 4410; szám. v„ (i. ’Ál-kor is). DECSI (T. 125-952). El­késett levél (446, 448, 4*18; szó., v„ ün. 444- kor is). FORUM (T. 189—707). Ma, tegnap, holnap (446, 448, 9410; szám., vas. és ún. 04-kor is). HÍRADÓ FILMSZÍN­HÁZ. T. 222—499. Brazí­liai rapszódia. Rajzol h. az angol gyarmatbi­rodalomról. Magyar, Ufa, Luce, Fox híradók. D. c. 9-től éjfélig. KAMARA (T. 423-901). Szüretem és vérpad (U, 2, 4, 8, 8, 10). Első három mérsékelt. PALACE (T. 331—232). 2- ik hétre prof.I­zrosz Indiában (U, 2, 4, 7, 8, 10). Az első három mér­­sékelt­. RADIUS (T. 122—098). 3- ik hétre prof.I Irene OLCSÓ JEGYAKCIÓNK Hat előadás szerepel mai jegyakciós műsorunkon, élén a „Féltékenység“, Arcabasev színjátéka, ame­lyet másodízben nyújtjuk közönségünknek. A Víg felújításában Karády játssza a főszere­pet. A Magyarból a „Gyergyói bált“ iktat­tuk be, amely a századik előadás után is az érdeklődés homlokterében áll, a Fővárosiból a „Fityfiritty“-et, az új nagysikerű operettet. Jegyakciós előadásaink rendjét a műsor­­táblázatban vastag betűkkel emeljük ki. Jegyárusítás: Vilmos gsászár-út 78. (Tel. 1—122—85—84—93). — Erzsébet-körut L (TeL 234—686). - Apponyi-tár 5. (Tel. 1-833-99). - Krisztina-körút 133. (TeL 1—­M—ad). - Horthy Miklós-téz 29. (TeL 3-894-80. - Marrk­-körút 8. (TeL 1—5*8-29) NEM GYEREKJÁTÉK prolongálva ! LLOYD FILMSZÍNHÁZ (446, 448, 9410; szomb., vas. és ü. 44 4-kor is). ROTAL APOLLO (T. 222-002). 3-ik hétre prol.I Olajváros (445, 7, 44 10; szó., vas. és ü. 2-kor is). SCALA (T.: 114—411). A Manderley ház asszo­nya (445, 7, 44 10; szom., vas. és ün. 2-kor is). URANIA (T. 146—046). Európa nem válaszol (T, 448, 4410; szom., v., ü.­­3-kor is). MÁSODHETES MOZIK Adm­iraL Broadway Melody 1944 (444, 448, 448, 4410). Alkotás. Hét salivara (441, 448, 418, 4410). Aswa. Zárt tár­gyalás (444, 46, 448, 4410). Belvárosi. Jud Süss (Jobb­­ 4, 6, 8, 18; bal­­: 945, 947). Budai Apolló. Pepita kabát (445, 947, 9). Capitol. 4-ik hétre prol.I A kék madár (11, 442, 444, 446, 448, 44­10). Corvin. A notredamei toronyőr (444, 446, 448, 44­10). Elit A notredamei to­ronyőr (444, 446, 448, 4410). Gloria. Pepita ka­bát (44­4 , 44­6, 44­8, 44­10). Homeros. Szökevények (445, 7, 4410). Ipoly. Szö­kevények (444, 446, 448, 4410). Józsefvárosi. Bro­adway Melody 1941 (444, 446, 448, 4410). Lloyd. 2-ik hétre prof.I Nem gyerekjáték (444, 446, 448, 4410). Odeon. Pe­pi­takabét (415, 917, 4*10). Orient Zárt tár­gyalás (444, 446, 448, 4410). Otthon. Pepita­­kabát (44 , 446, 4*8, 4110). Alaktó. Broadway Melody 19­­01, 1, 3, 5, 448, 44 10). Simplon. A notredamei toronyőr (444, 444, 448, 44 10). Tiszti Kaszinó. Márc. 33-án: A notredamei to­ronyőr. 25-én: Udvari bál (44­5, 917, 9). Tivoli. Pepitakabát (ti, 442, 944, 946, 948, 91 10). Túrán. Broadway Melody 19­­­11, 442, 4, 6, 8, 10). RADIO MŰSORA Budapest I. pénteki műsora. 6.40 Torna. 7 Hír, lemezek. 10 Hír. 10.20 és 10.45 Felolv. 11.10 Vizj. 12 Harangszó. 12.10 Gordonka. 12 Hír. 12.55 Dalok. 1.20 Idő, vizj. 1.30 Honvédzenekar. 2.36 Hír. 2.45 Műsorok. 3 Arak. 3.20 Cigányzene, közben 3.40 Mit főzzünk? 445 Diákf­élóra. 4.45 Idős., hir. 5 Hir szlovák és ru­szin nyelven. 505 Tánc­zene, közben 5.4® Sport 6.20 Eroad. 6.45 Lemezek- 7 Hir. 7.20 Szalonzene. 705 Walkür. Operakörv. Szünetben kb. 9.19 Hir, utána 1105 Táncleme­zek. 11 Hír idegen nyel­veken. ktx 045 Cigány­zene. 12 Hir. Budapest H. 6.25 A Walkür L fel­vonása, kb. 7.35 Gyors­írás. 8 Hb­. 800 Az or­feumtól a hangosfilmig. 9.25 Előad. 9.50—11 Tánc­­lemezek. SZÍNHAZAK OPERA (S. V.8) NEMZETI (Vr4, ‹/.8) VIG fi/r­, »/.*› KAMARA (Vz4, 948) FŐVÁROSI (V«4, ‡/i8) ANDRASSY ‚‘/.4, 8) KAMARA VAR. H:‘/i9V,'/i4'/i79 Péntek ... Walkür C. 18. (447) Kegyenc N. L 7.­­ Féltékenység Kaland Négy asszonyt ! Vitéz lélek B. (7) Gyergyói bál Fityfiritty Ne játssz a sz. Pesti szimf. Szombat • • • Falstaff D. 18. Hol az igazs. B. 15. Hattyúdal Kaland Négy asszonyt Elnémult hal. F. Gyergyói bál Fityfiritty Ne játssz a szer. Pesti szimf. d. u.:— Cyrano (3) Féltékenység Kaland Négy asszonyt ! Álarcosbál V. II. Gyergyói bál Fityfirity Ne játssz a szer. Pesti szimf. este: Mosoly országa Hol az Igazs. I. 15.­­ Hattyúdal V. Kaland Négy asszonyti Gyergyói bál Fityfiritty Ne játssz a szer. Pesti szimf. Pesti Hírlap 1941 mávc. 21. péntek KÖZGAZDASÁG Magyar-jugoszláv tárgyalások Belgrádban Belgrád, márc. 20. (Bud. Tud.) Níc£t Alfréd rendkívüli követ és meghatalmaz­­ott miniszter vezetésével vasárnap este érkezik Belgrádba a magyar kereskedelmi küldöttség. A tárgyalások a jugoszláv meg­bízottakkal hétfőn kezdődnek meg. Ezek­nek célja elsősorban az, hogy tekintettel Magyarország területi megnagyobbodásá­ra, a két ország kereskedelmi kapcsolatait az új helyzethez alkalmazzák. A „Nagybátony-Xislaki“ Egyesült Iparmű­vek Rt. igazgatósága március 20-án tartott ülésében megállapította az 1940 évre vonat­kozó zárószámadásokat, amelyek 653 017,75 pengő nyereséget tüntetnek fel és a március 29-ére egybehívandó, közgyűlés elé azt a ja­vaslatot terjeszti, hogy osztalékul részvé­nyenként 1 pengő fizettessék ki. Az igazga­tóság Peitler Károly igazgatót ügyvezető­igazgatóvá,, Papp Rémig főmérnököt műsza­ki igazgatóvá és Müller László főmérnököt műszaki igazgatóhelyettessé nevezte ki. A mezőgazdasági kiállítással kapcsolatos belföldi utazásnál biztosított 50%-os utazási kedvezmény már március 23-tól, vasárnaptól igény­be vehető a kedvezményes utazásra jo­gosító igazolványok alapján. ilzen igazolvá­nyok a kiállítás rendezőbizottságánál, utazá­si irodáknál, szövetkezeteknél, községi elöl­járóságoknál és egyéb megbízott árusítóknál kaphatók, darabonként 1,30 pengős áron. Gyapjútermelésü­nk honvédelmi és nem­zetgazdasági jelentőségére való tekintettel ebben az esztendőben a mezőgazdasági kiál­lítás rendezősége különös gonddal készíti elő a kiállítás juhászati csoportját A Juhtenyész­­tők Országos Egyesületével karöltve a ren­dezőség biztosította, hogy a kiállításra csak olyan tenyészanyag kerül fel, amelynek gyapjúhozama a textilipar jelenlegi minőségi követelményeinek legjobban megfelel. A felsőbihar megyei ásványolaj. Szombaton d. u. 1é6 órakor dr. Nyúl Gyula műegyetemi magántanár a Magyar Mérnök- és Építész Egylet székházában (Reáltanoda­ utca 13—15.) fenti címmel előadást tart. Előadásában a visszacsatolt biharmegyei Felsőderna és Ta­­taros községek határában lévő, úgynevezett „asphaltföldek“ jelentőségét helyezi új meg­világításba. A régóta ismert területen eddig kezdetleges módszerekkel, csupán csekély minőségű útépítő bitument termeltek. Az elő­adó vizsgálatai szerint a területen található nagymennyiségű nyersanyag nem minősíthe­tő természetes asphaltnak, hanem homokba beitatódott sűrűbb ásványolaj. Ezt az anya­got a kibányászott, u. n. olajos homokból egyszerű eljárással ki lehet választani és be­lőle nagyobb mennyiségben jó minőségű ke­nőolajat is elő lehet állítani. A kenőolaj ki­nyerése után visszamaradt anyag elsőrendű útépítő bitumennek bizonyult. Az előadást a különböző hatósági és ipari tényezők nagy, érdeklődése előzi meg, mert jelenlegi szű­kös anyaggazdálkodási helyzetünkben ennek a nyersanyagnak újszerű feldolgozása éppen az erősen nélkülözött kenőolajok és útépítő asphalt területén nagy mértékben pótolhatja a fennálló hiányokat Az Orsz. Mezőgazdasági Kamara kaposvári igazgatója, Kiss Elemér ellen — amint annak­idején jelentettük —, hűtlen kezelés bűntette miatt az ügyészség vádiratot adott ki. A ka­posvári törvényszék bűncselekmény hiányá­ban fölmentette Kiss Elemért és az ügyész­ség fellebbezése folytán az ügy a kir ítélő­tábla elé került. A Boda-tanács márc. 18-án tartott ülésében helybenhagyta az elsőfokú fölmentő ítéletet Az ítélet — amelyben a fő­ügyész is megnyugodott — most már jog­erős. Az igazgató rövidesen elfoglalja állását. Az Angol Bank — amint Londonból táv­iratozzék — a leszámítolási kamatlábat vál­tozatlanul két százalékban állapította meg. Sok gondot okoz a permetezés kérdése a gaz­dáknak. Hogy hogyan tudunk eredményesen védekezni a rendelkezésünkre álló rézgáliccal? Erre a kérdésre ad választ, többek között, a Nö­vényvédelem és Kertészet új száma. Mutatvány­­számot a kiadóhivatal (VT., Aréna­ út 84/c) küld kívánatra.

Next