Pesti Hírlap, 1941. április (63. évfolyam, 74-97. szám)

1941-04-06 / 79. szám

megnyílt a Bucsinszhy étterem teljesen uj, higiénikus konyhaberendezéssei! NYITVA REGGEL S ÓRÁTÓL: vill&sreggeli, ebéd, vacsora. Korszerű konyhavezeté*. kázi cukrászat! Hidegbüffók, halkülön­­legessőgck és törték hátához szállítását is vállalja! Polgári áraki Budapest, VII. kerület, Erzsébet-körut 30. szám. Hadműveletek A német Eégi és tengeri haderő márciusban 718 ezer tonna ellenséges kereskedelmi hajóteret süllyesztett el — Munkatársaimról — beszéli a pol­gármester — a legnagyobb elismerés hang­ján szólhatok. Kéz a kézben dolgozunk a magyar Kassa jelenéért és szebb jövő­jéért. Városunkban rend van. A polgár­ság méltányolja munkánkat. Sikerült ered­ményeket elérnünk. Például — Kassa Összes külföldi adósságait rendeztük. Kas­sa a részlet- és kamatfizetések terén száz százalékban eleget tett kötelességének. Van főiskolánk. Kassán van az ország legnagyobb állami kórháza, a legmoder­nebb és legszebb Egészségháza, a kassai m. kir. állami Ápolónő- és Védőnőképző Intézet pedig igazi mintaintézmény. A visszatért Kassa különböző intézményei­nek felsorolására sok idő kellene. Remél­jük, hogy az áldozatkész Kassa idővel megkapja az ország második Műegyete­mét is. A csütörtöki fagyüjtók Ezután arról beszélgetünk, hogy a Kas­sa feletti faluk nem kerülhettek vissza, a Kassa alatti faluk pedig a cseh meg­szállás ideje alatt Miskolccal építették ki közgazdasági kapcsolataikat. — Különösen a fahiány okozott sok gon­dot — mondja a polgármester. — A szlo­vák kormánnyal Pozsonyban megállapo­dást létesítettünk, amely szerint Kassa évenkint 1500 vágón tűzifát kap vám- és illetékmentesen Szlovákiából. Ez a meg­állapodás rövidesen életbelép. Egyébként igyekszünk magunkon segíteni, ahogy le­het. Például 1600 kassai szegény családnak engedélyt adtunk fát szedni. Minden csü­törtökön felkereshetik emberi erővel vont két vagy négykerekű kocsival Kassa kö­zeli erdőit és gyűjthetnek maguknak reg­geltől naplementig egy ilyen kiskocsi ra­komány tüzelőfát. Csütörtökönkint a kas­sai erdő valóságos bucsujáróhely lett! — Közellátási nehézségekről — jó órá­ban legyen mondva — Kassa nem pa­naszkodhatok. A városnak nyolcezer hízója van. Ezek a disznók az ország különböző részében híznak. Idejében vettük meg a disznókat és a kövér disznót pontos hadi­terv alapján szállíttatjuk Kassára. A csehek által megszállt és a magyar Kassa — közérdekű számadatai Póhl Sándor polgármester ezután a mai idők. a békeévek és a cseh-szlovák uralom alatti Kassa életének, közegészségügyének számadatairól beszél. Közegészségügyi és népjóléti intézményekre az 1914. évben, az utolsó béke esztendőben Kassa városa 181.000 pengőt költött, a cseh-szlovák re­zsim utolsó évében ugyanerre a célra 418.000 pengő volt előirányozva, mig 1940- ben a hazatért Kassa 670.000 pengőt fordí­tott ugyanerre a célra, tehát 60 százalékkal többet, mint a cseh-szlovák uralom alatt. Van már Kassának fertőtlenítő intézete, és röntgengépe is. Az iskolai fogászat, gyógykezelés, a csecsemő- és anyavéde­lem, a gyermeknyaraltatás ügye mind­mind rendezést nyert. Huszonötezer pengőt fordított Kassa városa egy modern Nap­közi Otthon felállítására. A Szokol Torna Egyesület épületét és területét árverésen vette meg és most cserkészek, leventék, a magyar jövendő képviselőit képezik ki a kassai „szokol várban“. A Méhes-utcában megnyílt az uj Levente Otthon is lövöldé­vel, játszótérrel. Nagyszabású közmunkák folynak. Szé­lesítik a Malomárkot, hogy a kassai vizi­­erőműtelepet megnagyobbíthassák. Há­roméves program keretében kívánja Kassa elérni, hogy az eddigi 2 millió kilovatt áram helyett .vizierő segítségével 5 millió kilovatt áramot kapjon, ami — tüzelőben — évi 80.000 pengő megtakarítást jelent, A Kelet-Szlovenszkó Villamos-telepet, amely Szlovákia egyik részét is ellátja villamos árammal, máris kibővítették. A város 31.500 pengős vételáron megvette széntáro­lónak a teleppel szomszédos épületek egyi­két. Uj, magyar gyártmányú gépekkel lát­ták el a kassai tűzoltóságot is. Általában — elmondhatjuk — Kassa egyre épül és szépül. Ötszobás lakás — ezerkeíszáz pengőért — Kassa, a körülményekhez képest, ol­csó város — folytatja a polgármester. — Szívesen látjuk Kassa falai között a nyug­díjasokat. Ezerhétszáz üres lakást tartunk nyilván. Ezerkétszáz pengő évi bérért Kas­sán ötszobás lakást is lehet kapni! A vá­ros levegője kitűnő, a környéke szép. A város szépítése, modernizálása, rendezése terén egy pillanatot sem pihenünk. Na­gyon sok üres gyárépületünk is van. A cseheknek bőr, konzerv, asztalos iparvál­lalatai annakidején itthagyták Kassát. Mi most várjuk és tárt karokkal fogadjuk az uj kassai letelepülőket. „Négy gyerek és — le van törlesztve a kölcsön . . .“ A polgármester íróasztala felett Buda­pest hatalmas látképe, a szoba hátsó fa­lán a Kormányzó Ur portréja és egy óriási kereszt függ, a keresztyén . Kassa szimbóluma. Jobbról, balról gyönyörű fest­mények:.kassai festőművészek alkotásai, A. házigazda-polgármester kék bőrkötésű jegyzőkönyvét forgatja,, a „mindenttudó“ kis könyvecskében nevek után kutat Közben a kővetkezőket mondja: — Nemcsak a kassai uj letelepülőket, de a kis kassai jövevényeket is nagyon megbecsüljük. Ezt a célt szolgálja a vá­ros kiházasitási alapja. Kassa hazatérésé­nek évfordulóján, november 2-án aján­dékban részesítjük a házasulókat. A sze­gényebb házaspároknak kölcsön alakjában szoba-konyhabútort ad Kassa városa. A bútor beszerzési árát tiz év múlva kell visszafizetni, de csak akkor, ha közben az ifjú házasokat a gólya nem látogatta vol­na meg. A kölcsön törlesztése ugyanis négy részre lett osztva, az első gyermek születése után az első részletet az adós javára Írjuk. Négy gyermek és — nincs adósság. Kassa küzd az egyke ellen, Kassa örömmel köszönti a kis jövevényeket. Az elmúlt november 2-án mér „műkö­dött“ a város kiházasitási alapja. A pol­gármester forgatja kék bőrkötésű jegyző­könyvét és abban a november 2-iki háza­sok neve után kutat. A nap besüt a pol­gármesteri sarokszobába. Egy állványon huszonhét cserépvirág sütkérezik . . . Berlin, ápr. 5. (Német TI) A véderő főparancsnoksága közli: A líbiai tengerparton a német és az olasz gépesített osztagok s páncélos ala­kulatok erős menetben nyomulnak az észak felé tartó ellenség után. Április 4-én kora reggel — mint már különjelentésben közöltük — elfoglaltuk Bengázit, Cire­­naika fővárosát. A német repülőalakula­tok gépei április 3-án Bengázi közelében hatásosan beleavatkoztak a földön folyó harcokba. Ezek a zuhanórepülőgépek nagy űrméretű bombákkal szétvertek páncélos oszlopokat. E küzdelem során az abban résztvevő német vadászgépek lelőttek há­rom Hurricane-mintáju ellenséges repülő­gépet. Tengeralattjáróink megtámadták ugyan­azt a hajókaravánt, amelyből a véderő főparancsnokságának április 4-iki jelen­tése szerint már tiz hajót öszesen 58.000 tonna tartalommal elsüllyesztettünk. Ten­geralattjáróink az uj támadás során is­mét megsemmisitettek 48.500 tonna hajó­teret. Ezzel ebből a súlyosan megrakodott, Anglia felé haladó hajókaravánból össze­sen 18 hajót semmisítettünk meg 106.500 tonna tartalommal, mig az összeredmény 137.116 tonna ellenséges hajótér elsüly­­lyesztése. Egy távoli vizeken tartózkodó hadi­hajónk elsülyesztette a 13.245 tonnás „Vol­taire“ brit segédcirkálót és a 8799 tonnás „Britannia“ brit szállitóhajót. Felfegyverzett felderítő repülőgépeink pénteken az Anglia körüli tengerrészeken bombatalálatokkal súlyos károkat okoz­tak ellensééges kereskedelmi hajóknak. Megfigyelték, hogy egy megtámadott hajó süllyedőiéiben volt. Újabb támadásokat intéztünk Anglia déli és délkeleti partjai mentén repülő­terek és kikötőberendezések ellen. Német vadászrepülőgépek előrenyomulva a brit szigetek felé lelőttek két ellenséges Spit­­fire-mintáju vadászrepülőgépet. Vesztesé­günk nem volt. Az ellenség a csatorna fölött lezajlott légi ütközetekben is el­vesztett egy Spitfire-repülőgépet. Erősebb harci repülőgéprajaink április 5-ére virradó éjjel ismét támadást intéz­tek a Bristol-csatornánál fekvő Avon­­mouth kikötőváros háborús fontosságú céljai ellen. A támadás nyomán kiterjedt tüzek támadtak. Great Yarmouth kikötőjét is sikeresen bombáztuk. Az ellenség egy pár repülőgéppel táma­dást intézett Nyugat-Németország ellen. Valamennyi bomba szabad térségre esett és így kár egyáltalán nem volt. A, német légvédelem meghiúsította az ellenségnek azt a kísérletét, hogy az el­múlt éjszaka megtámadhassa a megszál­lott területek egy kikötőjét. E támadás során a légvédelmi tüzérség lelőtt három brit harci repülőgépet. Az ellenség ezzel április 1. és 4. között összesen 42 repülőgépet vesztett. Ebből 15 repülőgépet a légvédelmi ütegek, a né­met vadászgépek és a haditengerészet lőt­tek le, 27 repülőgépet a földön pusztítot­tunk el. A német légi haderő ez alatt az idő alatt kilenc repülőgépet vesztett. Az Anglia elleni kereskedelmi háborút márciusban sikeresen folytattuk. Hajóink a' Csatornában, az Atlanti-óceánon és a távoli vizeken elsüllyesztettek 193.609 ton­na ellenséges Iiajőteret, tengeralattjáróink pedig a nyugatafrikai partokig terjedő brit utánpótlási utakon 325.000 tonna hajó­teret pusztítottak el. A német légi haderő márciusban kereken 200.000 tonna ellen­séges hajóteret süllyesztett el, úgyhogy az ellenség márciusi kereskedelmi hajó­vesztesége több mint 718.000 tomia. Ezen­kívül sok ellenséges kereskedelmi hajó esett azoknak az aknáknak az áldozatául, amelyeket tengeri egységeink és légi had­erőnk helyezett el a távoli és a közeli vizeken. Igen sok ellenséges kereskedelmi hajót bomba- és aknatalálatokkal is meg­rongáltunk. A megrongált hajók egy­­részét szintén elveszettnek kell tekinteni. Olasz hadijeientés Valahol Olaszországban, ápr. 5. (Ste­íani.) Az olasz főhadiszállás 302. közle­ménye: A görög harctéren, a kilencedik hadtest szakaszán, helyi jellegű hadicselekmények folytak. Légi alakulataink földközelből el­lenséges csapatösszevonásokat támadtak meg. Korfu kikötőjében más légi egysé­gek ott horgonyzó hajókat támadtak meg zuhanóbombázással. Egy 8000 és egy 3000 tonnás gőzöst elsüllyesztettek; néhány ki­sebb tonnatartalmu hajót súlyosan meg­rongáltak. Cirenaikában az olasz és német csapa­tok továbbfejlesztették Agedabia vidékén elért sikereiket, pénteken elérték Bengázit és gépesített osztagaikat a városon túl ve­tették előre. Német repülőgépek Solium környékén ellenséges gépesített hadoszlo­pot támadtak meg. Légi harc során a né­met .vadászrepülők három angol repülő­gépet lelőttek. Az április 3-áról 4-ére virradó éjjel az ellenség újabb légi támadást intézett Tri­­polisz ellen, ahol némi kárt ontott pol­gári lakóházakban. Kréta szigetén egyik vad ászai akulatünk meglepetésszerűen megtámadta Iraklion légi támaszpontot; egy repülőgépet a fői­dőn felgyújtott, több másikat megrongált. Ellenséges légi bombázás következtében a Vörös-tengeren egyik kisebb hajóegysé­günk elsüllyedt Két másik hasonló tipusp egységet legénysége maga süllyesztett el Dzsedda közelében. Amerikai hajók a Vörös-tengeren Stockholm, ápr. 5. (NST) A svéd lapok tudósításai szerint Londonban nagy öröm­mel fogadták Roosevelt elnöknek azt a bejelentését, hogy az amerikai hajók eset­leg a Vörös-tengeren is közlekednek. A Svenska Dagblatet londoni tudósitójának jelentése szerint ebben az esetben az amerikai hadianyagszállitmányokat nem kell okvetlenül átrakni angol hajókra a Szuezi-csatornán való átkelés előtt. Mi­után az utóbbi napokban az Eritrea előtt tartózkodó néhány olasz torpedórombolót elsüllyesztették, vagy saját legénysége el­pusztította, a Vörös-tenger gyakorlati szempontból nem hadszíntér többé. A tu­dósító szerint az amerikaiak a Vörös-ten­geren át az angol közelkeleti hadsereg, továbbá Törökország, Görögország és Ju­goszlávia számára akarnak hadianyagot számtani. Londonban szívesen látnák, ha az amerikai hajók egészen a Földközi-ten­gerig közlekednének a Szuezi-csatornán, annál is inkább, mivel a vöröstengeri ki­kötők az átrakodásra nem lesznek megfe­lelőek, különösen, ha Massaua nem kerül sértetlenül az angolok kezére. Az angol főparancsnokság — mint a tudósitó írja — fel is szólította Massaua olasz védőit, hogy a kikötőt harc nélkül adják át, mivel Asmara polgári lakóinak ellátására a ki­kötőre szükség van. Ez az angol felhívás azonban az előbbiek alapján egészen más színben tűnik fel. Klíma Józsefet tizévi fegyházra ítélték A büntetőtörvényszék Héthelyi-tanácsa szombaton hirdette ki Ítéletét Kiima Jó­zsef és társainak nagyszabású államfetfor­­gatási bűnperében. A törvényszék bűnösnek mondotta ki Kiima Józsefet az állam és társadalom törvényes rendjének erőszakos felforgatá- ' sara irányuló bűntettben, mint felbujtót lopás bűntettében, orgazdaság bűntettében és tiltott határátlépés miatt. Ezért tiz évi ' fegyházra ítélte. Németh István cipész­segéd államfelforgatás bűntettéért és til­tott határátlépésért két évi fegyházat ka­pott. Török András borbélymester bűn­pártolás vétségében bűnös, büntetése há­rom hónapi fogház. A többi vádlottat ré­szint államfelforgatás bűntettéért, részben ennek vétségéért Ítélték ‘eL Magyari Ber­talan géplakatos és Cseh Lajos asztalos­­mester büntetése három-három évi fegy­­ház, Pajor Lajos gépmunkásé két évi és két hónapi fegyház, Magyari György gép­lakatossegédé, Grünzweig János asztalos­segédé, Rádi Mihály rádiógyári munkásé két-két évi fegyház, Rádi Sándor keres­kedősegédé két és félévi fegyház, Ferencz Károly Máv. asztalossegédé 1 évi és két hónapi börtön, Harinek József fogtechni­kusmesteré 10 hónapi börtön, Králl Fe­renc faipari gépmunkásé hat hónapi bör­tön, Kádas Lajos asztalossegédé és Ar­­noczki Lajos szobafestőé négy-négy hó­napi fogház, Eberle Imre cipészssgédé és Vészeli Mihály szövősegédé két-két hónapi fegyház, Liszkai László sütősegédé és Bende Imre kazángyári munkásé egy-egy hónapi fogház, Domoszlai József kereske­dősegédé öt hónapi fogház, Révai István géplakatosé hat hónapi börtön, Lábodi József gyárimunkásé négy hónapi fogház, Rosta László szövőgyári munkásé és Lu­kács Béla kőművestanoncé egy-egy hónapi fogház, Laczkó János asztalossegédé, Gró­­zer Béla kifutóé és Grózer Sándor faipari munkásé hat-hat heti fogház. A törvényszék a szökésben lévő Iván Pál bűnösségét is megállapította állam­felforgatás bűntette és tiltott határátlépés miatt. Az Ítélet megokolása szerint a törvény­szék megállapította, hogy Klíma József és Iván Pál a feloszlatott Hungarista-párt rendvédelmi alakulatának mintájára, egy újabb alakulatot szerveztek, amelybe több mint 120 tagot toboroztak. A katonás fe­gyelemmel megszervezett titkos alakulat segítségével ki akarták szabadítani Szála­­sit a szegedi Csillag-börtönből és a hata­lom átvételét elő akarták segíteni. Titkos céljuk szerint Szálasit is meg akarták figyelni, hogy nem tér-e el működésében az eredeti Hungarista programtól? Az ala­kulat céljainak megvalósítására több meg-., beszólást tartottak, ruhák és jelvények ké-. szitásét határozták eL Jelszavuk ez volt: „Halál az árulókra“. Az Ítélet nem jogerős, Ferencz Károly, Harinek József és Králl Ferenc szabad­lábra került, a többi vizsgálati fogságban lévő vádlott letartóztatásban marad. Kelemen Ernő. Rossz kedvét azonnal felderíti, Renyhe vérkeringését felserkentl, ha Rendszeresen fürdőzik a DAS CYÚGYFÜR rr Rádiumemanációval telített, Rádióaktiv, ősi forrásvizeiben! Férfi thermálgőzfQrdó, Juventus kádfürdők. ■■■■■Hl

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék