Pesti Hírlap, 1941. április (63. évfolyam, 74-97. szám)

1941-04-01 / 74. szám

0 Peat­ Hírlap 1941 ápr. 1. kedd A PALLADS­S PÁLYÁZAT EREDMÉNYE 1949 májusában pályázatot hirdettünk a szélesebb néprétegeket érdeklő, ismeret­terjesztő rövid regényekre, amelyeknek tárgyát a szerző szabadon választhatta. A pályázat, amelynek határidejét általá­nos kívánságra 1940 november 30-ig meg­hosszabbítottuk, mind a beérkezett pálya­művek számát, mind azok értékét tekint­ve, nagyon eredményes volt. Közel há­romszáz pályamű érkezett be, s azok egy része, — annak ellenére, hogy sok figye­lemreméltó írás volt közöttük — nem felelt meg a pályázat feltételeinek, mert vagy az ismeretterjesztő tartalom, vagy pedig a regényes leírás hiányzott belő­lük. " ■ A bírálóbizottság a pályázat feltételei­nek megfelelő, sok kitűnő pályamű­sorá­ból egyhangúlag a következőknek ítélte oda a kitűzött díjakat: I. díj: 1000 pengő; elnyerte Balázs Be­nedicta (Szegvár) «Máriapuszta tanító­nője» című munkájával, amely a tanyai iskolák életéből ad nagyon vonzó, sok ta­­nulságot nyújtó, a legnemesebb erkölcsi magaslaton álló leírást, amely regénynek is elsőrendű munka és méltán reá szol­gál arra, hogy pedagógiai értékévé) a fel­sőbb tanügyi hatóságok figyelmét is fel­keltse. II. díj: 700 pengő; elnyerte Kis Péter Pál (Komárom, L. Bercsé­nyi­ u. 6.) «Édes­anyja szemefénye» (Jókai Mór gyermek­korának regénye) című művével, amely a halhatatlan író gyermekkorát mutatja be érdekes, új adatok felsorolásával, kort jellemző színes miliőben. HI. díj: 500 pengő; elnyerte Tuster Jo­lán Mária (Debrecen, Ferenc József­ út 22—24.) «Add tovább» című történelmi regényével, amely Zsigmond király korát festi sok hűséggel és nem mindennapi írói tehetséggel. A további jó munkákat is jutalmazni óhajtván, külön kívánunk foglalkozni azokkal a pályaművekkel, amelyek a pá­lyázati feltételeknek nem feleltek meg ugyan, de amelyek — a bírálóbizottság véleménye szerint — mint regények, ki­adásra érdemes értéket képviselnek. A nem díjazott pályaművek, a jeligére való hivatkozással, könyvkiadóhivata­lunkban (Budapest, V., Géza­ utca 2.) ve­hetők át. Levélbeli megkeresésre a kéz­iratot a kívánt címre, megküldjük: PALLADIS R. T. LEGÚJABB Róma, márc. 31. A Stefani-iroda írja: Olaszországnak nincs szüksége arra, hogy megcáfolja azokat a képtelen híresztelé­seket, amelyeket a külföldön Olaszország­ban állítólag kitört forradalomról terjesz­tenek. Ilyen koholmányok cáfolatot sem érdemelnek. Az a lelkesedés, amellyel az olasz lakosság Matszuoka külügyminisz­tert a Brennertől Rómáig mindenütt fo­gadta, világosan mutatja, milyen Olasz­ország belső helyzete. Az a látvány, ame­lyet ma az olaszok nyújtanak és az ellen­séges hírverés hazugságai között olyan rikító az ellentét, hogy erre a dologra egy szót sem érdemes tovább vesztegetni. A belgrádi tanácskozások Belgrád, márc. 31. (Német TI) Belgrádi politikai körökben azon a nézeten vannak, hogy a kormány tanácskozásai a hét kö­zepe előtt valószínűig, nem érnek véget Legkorábban csütörtökre várják a kor­mánynyilatkozatot. Jugoszláv nyilatkozat Belgrád, márc. 31. (Bud. Tud.) A fél­­hivatalos „Avala“ ügynökség szerint hi­vatalos helyen többek között a következő­ket jelentették ki: „A Jugoszláviában élő német állampolgárok egy részének távo­zása azért következett be, mert a március 27-én és 28-án előfordult hazafias tünte­tések során néhány felelőtlen elem nem kívánt incidenst okozott. Az incidenst mind a kormány, mind a vezető politikai körök a legnagyobb mértékben elítélik és őszintén sajnálják.“ Dr. Strasser Mórné sz. Grosz Róza, dr. Grünwald Dezsőné sz. Strasser Ma­riska, dr. Gyöngyösi István, Gyön­gyösi Ferenc tudatják, hogy férje, édes­atyja, nagyatyjuk dr. Strasser Mór orvos életének 91-ik, házasságának 61-ik évé­ben március hó 30-án, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése április 1-én, délután fél három órakor lesz Mezőberényben. Gyászolják: Gyöngyösi Józsefné sz. Hoffmann Lilla menye, dr. Grünwald Dezső veje, özv. Klein Adolfné sz. Strasser Regina testvérhuga, sógorai és sógornői. Minden külön értesítés helyett. NAPI HÍREK — Laky miniszter látogatása Nagy­tétényben. Laky Dezső közellátási mi­niszter megjelent a főváros nagytétényi hizlalótelepén és a kőbányai sertésszállá­sokon, hogy személyesen győződjék meg a sertések hizlalásának állapotáról. A ser­­tésköz vágóhíd irodáiban is látogatást tett a miniszter és a legutóbbi hetekben le­vágott sertések adatai iránt érdeklődött . Dr. Hász István tábori püspök hét­főn délelőtt megérkezett Kolozsvárról. A tábori püspök, aki csaknem egy hónapig tartó apostoli körútja alatt minden erdélyi városunkat meglátogatta, mindenütt a leg­­szeretetteljesebb fogadtatásban részesült Az első apostoli körút emléke Erdélyre maradandó és következményeiben áldásos. — Báró Urbán Gáspárt vitézzé avatták. A Kormányzó Ur báró monyorói Urbán Gáspárt, Jásznagykunszolnok vármegye főispánját vitézzé avatta. Az avatás egy­beesett a főispán beiktatásának első év­fordulójával. — Üstökös! Bukarestből jelentik: Va­sárnap este fél tíz óra tájban Consta­ná­ban és az egész feketetengeri román part­vidéken hatalmas üstököst láttak. Az égi­test északkeletről déli irányban haladt és csóvája hosszát szabad szemmel száz mé­terre becsülték. Az üstökös mindössze másfél percig volt látható. A babonás la­kosság körében az égi jelenség, nagy fel­tűnést keltett Sokéul emlékeznek még arra, hogy 1914-ben a világháború kitörése előtt is hasonló üstököst láttak. — Kolozsvár pecsétnyomója. Kolozsvárról jelentik: A kivonuló román hatóságok szep­temberben a város címerét és az egyik ős­régi ezüst pecsétnyomót is magukkal vitték. A pecsétnyomó elvesztése nagyon súlyos veszteség, mert a XV. századból származott és hasonló egész Európában mindössze öt van. Ezek közül kettő hivatalos, három ma­­gánpecsétnyomó. A város címerét most pó­tolták. Köpeczi Sebestyén József székely he­­raldikus készítette el Kolozsvár szabad ki­rályi város címerét, amely mindenben egye­zik az eredetivel. — Polgármesterválasztás Szombathelyen. Szombathely város képviselőtestülete­ dr. Horváth Kálmán alispán elnöklésével köz­gyűlést tartott, amelyen a megüresedett polgármesteri állásra Szótöbbséggel dr. Mészáros Hugó kulturtanácsnokot válasz­tották meg. Tanácsnokká dr. Fekete Ist­vánt, főjegyzővé dr. Martin Lajost válasz­tották. — Schimanek Emil műegyetemi tanárt a József Nádor Műegyetem csütörtökön délben 12 órakor a Műegyetem dísztermében a­ gé­pészmérnöki tudományok tiszteletbeli dokto­rává avatja. Április 1. Rég volt ilyen kedves napom. Ma jól érzem magam, nagyon kellemes vagyok , fiatal. A föllépésem: diadal. Az éltem: rózsaszín keret, A gond feled, a nő szeret. Zsúfolva tárcám belseje ... No, ne tessék komolyan venni — Április elseje! (*) — Közjegyzői kinevezések. Az igazságügy­miniszter , dr. Fábián Lászlót Ba­­ilondára, dr. Tóth Zol­­tanra, dr. Bálint Jánost Jánt és dr. Nagy Gá- Bánffyhunyadra, dr. Kort Nagykárolyba, id. Rosenthal János Gusz- dr. Rápolti Nagy Jenőt távol és dr. Apáthy Nagysomkutra, dr. Ke- Árpádot Besztercére, néz Lajost Nagyszalon­­dr. Rácz Józsefet Beth- tára, dr. Kotzó Jenőt, lenbe, dr. S. Nagy Je- dr. Kaczián Kálmánt, nőt Csikszentmártonba, dr. Petry Gyulát és dr. dr. Erőss Pétert Csik­ vitéz Keszthelyi Zdl­­szeredára, dr. Schilling Jánt Nagyváradra, Bo­ Lajost és dr. Veress Je­­zac Emilt Naszódra, nőt Désre, dr. Radetz- dr. Márton Istvánt by Károlyt Erdődre, Nyárádszeredára, dr. dr. Kottán Vilmost Lukácsffy Eleket Ok- Édesdre, dr. Nyáry Jó­­lándra, dr. Sbarcea Li­­zsefet Érmihályfalvára, mont Óradnára, dr. Fe­­dr. Veterán Györgyöt rencz Lajost Sepsi- Felsővisóra, dr. Benke­szentgyörgyre, dr. Pán­ Antalt és dr. Csiky grátz Ernőt Szamosui­ Lászlót Gyergyószent­ várra, dr. Pallay M. miklósra, dr. Ferencsik Bélát, dr. Csengery Sándort Halmiba, dr. Istvánt és dr. Pogachias Lukács Vilmost Kézdi­ Jánost Szatmárnémeti­­vásárhelyre, dr. Bara­­be, dr. Szabó Bélát és Kás Bélát, dr. Ferencz dr. Ferenczy Istvánt Józsefet, dr. Deák Gy.- Szászrégenbe, dr. Südy­lát és dr. Schilling De­ Tibort Székelyhidra, zsőt Kolozsvárra, dr. dr. Gyárfás Pált Imreh Samut Kovász- Székelykereszt úrra, dr. nára, dr. Rimely Ká- Nagy Lajost Szé­­kelyt Krasznára, dr. helyudvarhelyre, dr. Decsan Gyulát Magyar- Újhelyi Sándort Szi­­láposra, dr. Rednik Gá­­lágycsehre, dr. Ajtai Ró­bert Margittára, dr. Pált Szilágysomlyóra, Kovácsy Albertet, dr. dr. Kósa Bélát Tasnád- Csiki Lászlót és dr. ra, dr. Horváth Sá- Tolnay Lajost Marosvá­ muelt Tekére, dr. Bik­­sárhelyre, dr. Lingvay­falvy Istvánt Zilahra és Lajost Máramarosszi- dr. Schimics Bélát Zsi­­getre, dr. Altai Nagy Kóra közjegyzőkké ne- Gábort Nagybányára, vette ki. dr. Rácz Lajost Nagy-ELSŐ FELVONÁS A FÉRFI (megcsókolja a nő kezét): Man­cika, amíg élek, ezt a pillanatot nem felej­tem el. Már az első látásra éreztem, hogy csak magával lehetek boldog. A Nő: Bár hinni tudnék magának! Duna: Bécs—Mohács között árad, máshol apad, Gönyüig köze­pes, lejebb magas víz­­állású. Schärding 252, Passau 590, Aschach 320, Struden 556, Stein 454, Bécs 470, Pozsony 362, Komárom 485, Bu­dapest 464, Paks 364, Baja 472, Mohács 484, Gombos 500, Újvidék 488, Zimony 532. Rába: Szentgotthárd 16. Drá­va: Barcs 136, Dráva­­szabolcs 60. Száva: Bród 893. Tisza: Vásá­­rosnamény-Szolnok kö­zött árad, máshol apad, magas vízállású. Mára­­marossziget 144, Visk 136, Tekeháza 210, Ti­­szaújlak 280, Vásáros­­namény 626,, Tokaj 538, Tiszafüred 482, Szol­nok 544, Csongrád 563, Szeged 579. Szamos: Szatmár 372. Bodrog: Sárospatak 362. Sajó: Bánreve 165. Hernád: Hidasnémeti 75. Körö­sök: Csucsa 67, Nagy­várad 50, Békés 576, Gyoma 572. Maros: Makó 146. Balaton: Sió­fok 105. Velencei tó: Agárd 144. A nap kel 5.24-kor, nyugszik 18.13-kor, a hold kel 7.49-kor, nyug­szik 22.43-kor. Vízállás Tisztelt Szerkesztő Úri Szerelmesek (Érzelmes színjáték 3 felvonásban.) MÁSODIK FELVONÁS A FÉRFI: Esküszöm, Mancika, nem tud­nék maga nélkül élni. Napról-napra jobban szeretem. A NŐ (sóhajt): Istenem! HARMADIK FELVONÁS A FÉRFI: Mancika, akar a feleségem lenni? A NŐ: Akarok! (Vége.) Mondanom sem kell, hogy ez a háromfel­­vonásos színjáték csak a színpadon váltana ki kellő hatást. Mert a közönség csak ott venné észre, hogy a nő elejétől végig ugyan­az. A férfi azonban mindegyik felvonásban más. DYM1. — Thirring Gusztáv meghalt Dr. Thirring Gusztáv kormányfőtanácsos, c. rendk. egy. tanár, a fővárosi Statisztikai Hivatal ny. igazgatója 80 éves korában meghalt. Kiváló művelője volt a földrajzi és a statisztikai tudományoknak és rendkívül széleskörű szakirodalmi tevékenységet fejtett ki. A Ma­gyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választotta. Nevéhez fűződik a magyar tu­rista sport föllendülése, díszelnöke volt a Magyar Turista Szövetségnek és a Magyar Turista Egyesületnek. A háború alatt mint a fővárosi liszthivatal vezetője működött. A háború után mint a Nyugatmagyarországi Liga elnöke a soproni népszavazás körül fej­tett ki értékes tevékenységet. Szülővárosá­nak, Sopronnak díszpolgára volt. Halálát fe­lesége, az ismert írónő és négy gyermeke, köztük ifj. dr. Thirring Gusztáv főv. műsz. tanácsos és dr. Thirring Lajos egyet. ma­gántanár, a Központi Statisztikai Hivatal osztályvezetője gyászolják. Az elhunyt holt­testét szerdán 11 órakor a farkasréti teme­tőben megáldják, onnan Sopronba szállítják, ahol csütörtökön 3 órakor az evang. temető­ben a családi sírboltban helyezik örök nyu­galomra.­­ Aki egykor csaknem foglyul ejtette a görög királyt, Szófiából jelentik: Vaszil Kutincsev, a legidősebb nyugalmazott bol­gár tábornok 84 éves korában meghalt. Az elhunyt tábornok végigküzdötte az 1885. évi szerb-bolgár háborút, majd a balkáni és a világháborút is és vezető szerepe volt a bolgár hadseregben. A második Balkán­­háborúban Kutincsev tábornok hadserege majdnem foglyul ejtette a görög királyt is s csak annak köszönhette a megmene­külését az uralkodó, hogy fegyverszünetet ajánlott fel . Gépkocsi­baleset érte Sztamoray Jánost. Vasárnap délután gépkocsibaleset érte Szta­moray Jánost, a Közérdekeltségek Felügyelő Hatóságának elnökét. Sztamoray feleségével, leányával és vejével, dr. Zakariás Lajos sza­badalmi bíróval gépkocsin haladt a város belső része felé. A Könyves Kálmán­ útca és az UUői-út keresztezésénél a kocsiba bele­futott egy motorkerékpár, amelyen Szeno­­gradszky Győző géplakatos és Váraljai Ist­ván szerelő ült. A motorkerékpár két utasa az összeütközés következtében súlyosan meg­sérült. A gépkocsi utasai közül csak Szta­moray János sebesült meg könnyebben. A betört ablaküveg szilánkjai arcát és karját megsebezték. A mentők mindhármukat a Szent István-kórházba vitték. Sztamoray ke­zelés után eltávozott a kórházból.­­ Az Országos Magyar Sajtókamara kiadói főosztályának választmánya ápr. 8-án d. e. 11 órakor ülést tart. A tárgysorozaton folyó ügyek, tagfölvételek és esetleges indítványok szerepelnek. Ugyanaznap délben 12 órakor az újságírói főosztály választmánya tart ülést. Tárgysora ugyancsak folyóügyek, tagfölvé­telek és esetleges indítványok. — Megszüntették a Budapest Galyatető közötti autóbuszt. A MÁV közli, hogy a Budapest— Galyatető között közlekedő közvetlen autóbusz­­járatok forgalmát április 1-én beszünteti. Az előre megváltott menetjegyeket a Mussolini-téri és Vörösmarty-téri menet­jegyirodák visszavált­ják. Budapestről a mátrai üdülőhelyek elérését a Budapest-Keleti pályaudvarról induló gyors­vonatokhoz Gyöngyösön, illetve pásztori csatla­kozó autóbuszjáratok biztosítják.­­ Talált kézigránát és lövedék súlyosan megsebesített három gyermeket Székesfe­hérvárról jelentik: Szekeres László 10 éves és 8 éves József fivére a csákvári erdőben kézigránátot talált. Rugdalni kezdték, mire a gránát felrobbant és szilánkjai a kisfiú­kat súlyosan megsebesítették. A székesfe­hérvári kórházban ápolják őket — Pécsvá­­radról jelentik: Halmai Ferenc 12 éves fiú a Zengő környékén egy régi lövedéket talált és bevitte Pécsváradra. Itt szeggel feszegetni kezdte a lövedéket, amely szétrobbant s a kisfiút súlyosan megsebesítette. A múlt év folyamán a 7 százalék, illet­ve egyes munkaadók jóvoltából 10 száza­lék drágasági pótlék következtében sok tisztviselő átlépte a jövedelemadómentes­ség 3600 pengős határát, így azután, ha valaki 3600 pengőnél 30—50 pengővel töb­bet kap egy évre, már jelentős jövedelmi adót kell fizetnie. Holott ez a többlet nem egy természetes haladás következtében elért magasabb fizetési fokozat, hanem egy szükséges, a mai drágaságot nem teljes mértékben fedező pótlék, amely bármikor meg is szüntethető. Véleményem szerint az lenne az igazságos eljárás, ha a pótlék­nélküli fizetést vennék adóalapnak, vagy ami még megnyugtatóbb inézkedés lenne, ha az adóalapot a drágulási index alapján fölemelnék. (Aláírás.) — A börtön lélektana. A Magyar Evan­­iumi Orvos­ Szövetség lélektani előadáa­­rozatában hétfőn este vitéz Csia Lajos fi házi lelkész tartott előadást „A börtön lél­­tana“ címen. Azt fejtegette, hogy a börti lakók lelkivilágába csak az tekinthet b, aki hosszabb ideig foglalkozik velük. Szü­lött bűnös nincs, a vétkezés külső viszony és jellembeli adottságok eredménye. E. nagyjában öt csoportba oszthatók: 1. Teli tétlenség. A magasabbra való törekvés köz­emberi tulajdonság. Csak nagyobb fokban ha a szerénységet gőg váltja fel — keres tr vényellenes utón kielégítést. 2. Gyengeség nem bír ellentállni a kisértésnek. Sok függ tét nagyságától és számosan élnek a bori nőn kívül, akiknél csak szerencsejáték, ha nem voltak nagyobb kísértésnek kitéve. Fo­tos ezeknél az ellentálló erő fokozása szüli tanítók részéről. 3. Az elhagyottak. Ez a le­szánandóbb rész. A javítóintézet nem bú pótolni a szülői otthont. És aki csak épp súrolta a bűnt, összetalálkozik ott olyano­kal, akik a bűn magasabb egyetemét végz­ték. 4. Megszállottak. Akik magát a bűnt­­ vonják, m­ég ha nincs is semmi hasznuk b­lőle. Lélektani rejtélyek — nem normális. Szerencsére ritkábban fordulnak elő. 5. T­oatos bűnözők, örülnek, ha másnak ki okoznak, szeretet és irgalom hiányában. 1 óvatosak, ismerik a törvényt és csak ritka jutnak a börtönbe. Látnivaló, hogy börtön társadalom nem szigorúan elválasztott küb osztály. A börtönt soha nem látott társada­mi rétegben is van sok bűnös. Az előadó börtön rendeltetését az igazságszolgáltató­ban, a társadalom megóvásában és a bűn megjavításában látja. — Valutacsempészésért letartóztattak öt nagyváradi földmi­vest. Baróthy Pál, az ügyés­ség elnöke az alábbi hivatalos közlést ad ki: „A budapesti ügyészség valutaosztály Korbuc Tódor földmives, nagyváradi lakó fizetési eszközökkel elkövetett visszaél bűntette miatt előzetes letartóztatásba h­lyezte, mert nevezett külföldre: Romániái 5300 pengőt akart kicsempészni. Korbuc Ti­bor az előzetes letartóztatás ellen felfolya­modást jelentett be. A nyomozás ez ügybe folyik." — önként jelentkezett egy feleséggyilko Szegedről jelentik: A szeged-királyhalmi ka­pitányságon jelentkezett Csehó János gazdá­godó és bejelentette, hogy agyonlőtte feles­­gét. Elmondotta, hogy tizenegy évig élt egy­ az asszonnyal, de állandóan veszekedtek, s­ a gyilkosság előtt is. A feleséggyilkost­­ adták az ügyészségnek. Betegek többnyire székrekedésben is szoktak szenvedni. Vigyázzunk ilyenkor a rendes emésztésre. Betegségben szükséges a­­J ■ Magyar Királyi Államvasutak Budapest déli üzletvezetősége. 7577/1941. szám. A Magyar Királyi Államvasutak Budapet déli üzletvezetősége (Budapest, Kerepesi-i 3. sz.) mozdonyvezetői kiképzés céljából buda­pesti, székesfehérvári, hatvani és nagykan­isai sűtőházai részére GÉPLAKATOSOKAT KERES Okmányokkal igazolni kell, hogy a folyamodó 1. magyar állampolgár, 2. katonai kötelezettségének eleget tett, 3. életkora 34 évnél nem több, 4. legalább négy középiskolát végzett, 5. egy évnél nem régibb keletű erkölcs­bizonyítvány szerint kifogástalan mag­­viseletű. A felszerelt kérvényeket Budapest déli ü­­­letvezetőséghez címezve a fent felsorolt fózi ház­főnökségek bármelyikéhez lehet beadn Ugyanott közelebbi tájékoztatás is kérheti Budapest, 1941. évi március hó 28-án. ______________Az ÜZLETVEZETŐSÉG. DRÓTKERÍTÉST Kft. VASS ÉS KOVÁCS K A-A-8 Dobogók O 81 Társasház Öröklakások, subalpin klíma, 1—2 szoba appartementek 1/a kivitelben. Kedvező fizetéssé, legjobb bérbeadási jövedelmezőséggel. Leköt­hetők: Glock, Bp., Molnár­ u. 8. Telefon: 383-1IS METEOR csillárgyárná vásároljon: Podmaniczky­ u. 2 József-körut4 CSILLÁRT Gyakorlattal rendelkező keresztény vagy tanú­sítványos felveszüül Jelige: ,,Nemzetközi szállítmányozás 1678“ fők HPIÍPUd­ viola, cselló és az ősz Uuuulllle­szes alkatrészek beszer­zése előtt kérjen díjtalan árjegyzéke! Részletfizetésre is szállitok. Javítás csere, vétel, becslés TÓTH JÁNOS művészhegedűépítő, Budapest, IV., Kos­suth Lajos­ u. 8. 40 éves cég. Hegedű speciális hegedűkészítőnél vásároljunk Meghívó a Pestvidéki Gőztégla és Cserép­gyár R. T.-nak 1941. április 10-én d. e. 12 órako Békásmegyeren, saját helyiségében tartandó rendkívüli közgyűlésére. Napirend: Az alapsza­bályok 5., 23. és 25. §-ainak módosítása. A köz­gyűlésen résztvenni óhajtók tartoznak részvé­nyeiket szelvényeikkel együtt legkésőbb 3 nap­pal a közgyűlés megtartása előtt a vállalat pénz­táránál Békásmegyeren letétbe helyezni. Békás­megyer, 1941. március 29. Az Igazgatóság, Ipar-Igazolványra elsőbbségi joggal rendelkezi Ö8KERESZTÉNY HADIROKKANT betársulna n­agyvállalatba, nagytőkébe. „Világ­látott 1752" jeligére főkiadóba.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék