Pesti Hírlap, 1941. november (63. évfolyam, 250-274. szám)

1941-11-01 / 250. szám

fy Pesti Hírlap 1941 nov. 1, szombat Havasi epizódok Néhány epizódot nyújtok itt át az olvasónak Hargitaalja érdekes, szí­nes világából: Péter — nyekk ! A baj megtörtént. Vad Abris úgy meg­találta suhintani Bivalyos Pé­tert, hogy ott maradt. Vizsgálóbíró elé citálják: — Hogyan történt? Abris igy adja elő: — Mikor én a korcsomába bé, ak­kor Péter onnét ki, az ajtóba essze (össze), Péter engem ódalba, én őt erre pofon, ő vissza, én egy karót elé, avval hozza s Péter — nyekk! Tudomány szörny Csiksomlyón a szer­t ferencrendi szerzetnek nagyon értékes könyvtá­ra van. Húszezer kötetet őriznek ott a derék barátok. Néhány év előtt jöttek a búvárok. Az anyaországból (már hogy a mostohaanyaországból). Elmondták, hogy hajtja őket a tu­­dományszomj. Látni szeretnék a régi kéziratos könyveket. A barátok előhozták kincseiket, kódexeiket. A tudományszomjas emberek elmerül­tek bennük. Egyszer aztán nézik a ferencesek a könyveiket. Csak annyival köny­­nyebbedett meg minden kódex, hogy nem volt benne az iniciálé. Hiányoz­tak a fejezetek elől a kezdőbetűk. Színaranyból voltak. Elvitte a tudo­­mányszomj! Alnóréteg bódulni jött a cigány, mikor a székelynek magának is alig volt va­lamije.­­ Móré Abrisné bizony nem adott neki semmit. Megy a cigány lehajtott fejjel, be­csapódik utána a kapu. Móré Ábris azt mondja a lányá­nak: — Hidd vissza. Adjatok nekik valamit. Hiszen, ha ezek nem vonó­nak, most (mink) vónánk a legkódo­­sabbak az országban! Emberi gyarlóság Tollfosztó kalákában vannak a­­székelyek Szalma Tamáséknál­. Be­­­­szélgetnek, tréfálkoznak, szórakoz-­­ nak. Szó esik a törökökről. Azt­­ mondja erre a gazda: — Tetszik nekem ez a mohámé- , dán élet. Mégis csak jó az olyan Gü­l Baba félének, hogy annyi fele­sége van, ahányat akar. Ha jól meggondolom a dolgot, magam is szívesen lennék mohamedán. Megszólal erre Szalmáné nagy ko­­molyan: — Kied hallgasson. Kied keresz­tyénnek és igen gyarló! Apa Máté szamara , Hétpatakon volt egy rosszhirű uzsorás. Bizony, igénybe vették, de nehezen szívelték. Éppen Apa Mátéval esett meg, hogy a szamara beletévedt az uzso­rás zabjába. A figyelmeztetést meg is kapta a károstól hamarosan. Azt mondta: — Máté Apa, ha még egyszer meg­fogom a szamarát a zabomba, elve­szem. Apa Máté vállat vont s ennyit mondott: — Ha elveszi, vejem lesz! Hegyaljai Kiss Géza. As .hum'niumérc Bánya J­ás «pár R. T. valamennyi­­ társvállalat nevében is­­ , szomorúan jelenti, hogy' 1 igazgatóságának hosszú , éveken át volt tagja meghalt. Előzékeny modorú kedves, jó ember volt, igazgatóságunk értékes, tevékeny munkatársa, vállalatunk hűséges, lel­kes barátja. ISTEN NYUGOSZTALJA! A Főméltóságu Asszony segélymoz­galmára csekklapjainkon az érkezési napok sorrendjében az alábbi újabb adományok folytak be: Október 30-án Szénásy Lajos Tiszasüly — 10.—­­ Gróf Zichy János Istvánná Mór------------------- — — 10.—P Popini Nándor Bp. — — — 10.— P 5—2 pengős adományok Herendy József Bp., M. kiv. Fővám­­hivatal Palánka, Gyenge Ferenc Kapos­vár, özv. dr. Komendovits Gyuláné Szé­kesfehérvár 5—5 P, Rengus Ottóné Alsó­szelesi, Balogh Irén Bp 3—3 P, Tamási Károlyné pizzó, Hlavay Kálmán Bp., Pé­csi József Pilisvörösvár 3—2 P. Összesen — 62.— P Előző kimutatásunk — 38.243.89 P Csekl­apjainkon befolyt — 38.305.89 P Közvetlenül érkezett Kiadóhivatalunkhoz közvetlenül ér­kezett: Dr. Pézel István Bp.------ 500.— P Fráter Dániel Bp.------—■ 50.— P összesen — 550.— P Előző kimutatásunk — 8.568.10 P A Pesti Hírlaphoz közvet­lenül érkezett-----------— 9.118.10 P A 99.000. sz. csekkszámlára befolyt — ------ — — — 38.305.89 P A Pesti Hírlap gyűjtése — 47.423.99 P Október 31-én Csekklapjainkon befolyt: Dr. Demel Aladár Bp. — 200.—­ P Szőregi Petróleumgyár r. t. Budapest ---------------------------150.— P Rudolftelepi Olvasókör — 97.05 P Csurgó Pál III. polg. isk. tanuló által rendezett mű­kedvelő előadásból be­folyt összeg, Rudolftelep 22.54 P Szobránci m. kir. adóhiva­tal­­tisztviselői ---------- — 11-50 P 10—1 pengős adományok Schechosites Gyula vigeoroszi 10.14 P. Rudas József Bp., Taubinger Lászlóné Bak, Somogyi Derzsán Nagykörös, Kun Ferenc Pusztatenyő 10—10 p. — özv. Pollner Zsigmondné Sashalom 8.— P. Evang.­elemi Iskola Vásárosfalu, Sza­badhegyi Lajos Bp., Országh József Sze­ged, Joó Kálmán Szárazberek Kallós Frigyes Bp., özv. Schiffer Jónásné Bp. 5—5 P. — Gönczy József Kántorjánosi, Kapcza Imre és neje Bp 4—4 P. — Kocsis László Bp., Franck Melanie Kisújszállás, Münster Mária Bp., özv. Gerhardt Gasz­­tonné pusztakovácsi 3—3 P. H­offen­­maler Gyula Pécs, dr. Klein Sámuel Bp., Klmberger Géza Bp., Laskó Gyula Ér­sekújvár, Soltész József Krasznaterebes, Szarvasi Kornélia Ózd, Váradi Sándor Aknasugatag, Mura Mészáros Gyuláné Tata 2—2 P. Katzián Gyula Csővár L50 p. özv. Dolezsej Józsefné W P. összesen — 607.73 P Előző kimutatásunk — 38.305.89 P Csekklapjainkon befolyt — 38.913.63 P Közvetlenül érkezett Kiadóhivatalunkhoz közvetlenül ér­kezett: Dr. Köves Antal Bp. -------10.— P Vince Szida Bp. —--------— L— P összesen — 11.— P HUM Mmutatásunk — 0118.10 P A Pesti Hírlaphoz közvet­lenül érkezett --------------9.129.10 P A 99.000. sz. csekkszámlára befolyt — — ------— — 38.913.62 P A Pesti Hírlap gyűjtése — 48.042.72 P A Pesti Hírlap gyűjtése a Vöröskereszt javára A Vöröskereszt javára csekklapjain­­kon az érkezési napok sorrendjében az alábbi újabb adományok folytak be: Október 30-án közvetlenül érkezett Közvetlenül kiadóhivatalunkhoz az alábbi adományok érkeztek: Dr. Kovács Géczi József Bp. 50.— P Kovács Géczi Judit Bp. — 2.— P összesen — 52.— P Előző kimutatásunk — 3.595.34 P A Pesti Hírlaphoz közvet­lenül érkezett--------------- 3.647.34 P A 99.000. sz. csekkszámlára befolyt--------------------— 1.967.03 P A Pesti Hirlap gyűjtése — 5.614.37 P Október 31-én Csekklapjainkon befolyt: Dr. Juhász István Bp. -------------------10.— P özv. Győző Molnár Imréné Budafok----------------------- 5.— P összesen — 15.— P Előző kimutatásunk — 1.967.03 P Csekklapjainkon befolyt — 1.982.03 P Közvetlenül érkezett Kiadóhivatalunkhoz közvetlenül ér­kezett: Dr. Köves Antal Bp.------10.— P Vince Szida Bp.---------------1— P összesen — 11.— P Előző kimutatásunk — 3.647.34 P A Pesti Hírlaphoz közvet­lenül érkezett------— — 3.658.34 P A 99.000. sz. csekkszámlára befolyt — — — — — — 1.982.03 P A Pesti Hírlap gyűjtése — 5.640.37 P Az országos gyűjtés A Főméltóságú Asszony vezetése alatt álló jótékonysági segélymozgalom 89.000 számú csekkszámlájára a következő na­gyobb adományok érkeztek: Budapesti m. kir. fővámhivatal vám­szaki tisztviselői 1085 P, az ósziváci ma­gyar asszonyok gyűjtése 700 P, Dru­cker Géza, Pók Között-, Szövött-, Ha­risnya-, Divatáru és Fehérnemű üzlet 500—500 P, Komáromi pénzügyigazgatá­sig és az alárendelt pénzügyi és pénz­ügyőri szervek 381.19 P, Budapesti Tex­til- és Posztóipari R­­t. 200 P, Soproni fővémhivatal 123 F. A Pesti Hirlap gyűjtése a Főméltóságú Asszony segélymozgalmára Dr. Tarpay M. Solymár — 10.—■ P Lager Károly Kocsoládfalva 2.— P összesen — 12.— P Előző kimutatásunk — 1.955.03 P Csekklapjainkon befolyt — 1.967.03 P i­ijlliuuj___iijlli. i­­j. ..La..­ Élő mozaikok írta dr. Weninger Antal Most, hogy nemrég ünnepel­tük Rudolf Virchow (a mai sejt­­kórtan megalapítója) születése nap­jának százhuszadik évfordulóját, gyakran gondolok a sejtekre, szer­vezetünk parányi építőköveire. Akik csak hírből ismerik a górcső alatt kinyíló sejtvilágot, alig tudják meg­érteni, hogy milyen gyönyörűség számontartani ezt a kis mindenséget és mekkora örömet telik a szakem­bernek a sejtek életének tanulmá­nyozásában. A nagy­ szervezetek élete e pará­nyi lények miriádjainak összességé­ből szövődik; mozaikszerűen sora­koznak egymás mellé a hámszövet­ben, tág udvarok, hézagok választ­ják el őket egyéb szövetféleségek­ben. A természet alakokat mintáz velük; az ő tervszerű tömörülésük hozza létre az egyes szerveket, de a szervek elhelyezkedése, kölcsönös viszonya, nagyságbeli változatai, párnázottsága, víztartalma, rugal­massága, stb. alapján mintázódik az egyén alakja, termete, arckifejezése, körvonala. Rejtélyes energia, az élet­erő sorakoztatja, szervezi egymás mellé ezeket a kis alaki egységeket. Tulajdonképpen helytelenül mond­juk, hogy „a szervezet sejtekből épül“, mert egyetlen sejtházasság­nak, egyetlen sejtpárnak az oszlásá­ból, tagozódásából fejlődik az egész bonyolult állati és növényi szerve­zet. A természet nem ép­ít, hanem fejleszt; az építéshez össze kellene hordania valahonnan a sejttéglákat De ennek éppen az ellenkezője tör­ténik: a megtermékenyített, tehát életerővel beoltott sejtből származik a többi milliárd és milliárd testvér­sejt és ezekből mintázza a bennünk lakozó isteni erő a teljes testi szer­vezetet. A sejtek anyaga állandóan válto­zik, cserélődik, csak alakjuk állan­dó. Különös, hogy a természettudo­mányok anyagelvű korszakában so­kan nem vették észre itt az „élet­erő“ létezésének szükségességét. Az állandó, szakadatlan életfolyás kö­vetkeztében a sejt minden kis sze­­metje csak vendég a forma állan­dóságának keretén belül Milyen nagy a tisztelet és ragaszkodás a forma iránt a nagy és kis természet­ben egyaránt! Lehet, hogy tíz-húsz év múlva szívünkben, tüdőnkben, szemeinkben azok az anyagi részecs­kék, atomok és tömecsek teszik ki a sejtek térfogatát, amelyek vad­idegen emberek agy- vagy gyomor­sejtjeiben töltenek ki teret ida, így tulajdonképpen anyagi rokonságba,­­temecsi sógorságba juthatok egé­szen könnyen a sarki fűszeressel, vagy a házmesteremmel, akik egyéb­ként nem is vérrokonaim. A sejtek­ről és így szervezetünkről is el­mondhatjuk az írás kiábrándítóan rideg,­ mázsás súlyú szavait: „nem marad itt kő kövön!" Nyolc-tíz évenkint teljesen átcserélődünk anyagilag. És mégis érezzük, hogy valami nem változott bennünk! Te­hát lényeges részünk nem az anyag­csere útján ide-odatologatott tömecs­­halmaz, hanem az a láthatatlan, anyagtalan erő, amely őrködik a szervezet alkotmánya felett, amely az életzuhatagban állandóságot, örök­kévalóságot képvisel és „akit“ nyu­godtan személyesíthetünk meg val­lásos érzülettel, hiszen legszárnya­­lóbb gondolatunk is csak gyufaláng lehet az ő napfényessége mellett Minden szervünk bámulatos terv­szerűséggel megalkotott sejtmozaik Igaz, hogy az életfolyamatok zajlá­­sa közben igen nagy szerep jut a sejtenkívüli részeknek, a „sejtközti állomány“-nak, de ezek is végered­ményben a sejtközpontok irányítása alatt állanak. Az élet tehát az a ti­tokzatos folyamat, amelynek csak tüneteit észlelhetjük az illatok és növények mozgásában, anyagcseré­jében, amely az anyaggal csak ját­szik, de amely semmiesetre sem szár­maztatható tömecsek elmés elrende­zéséből, hanem amelynek ősoka és forrása az anyagtalan lélek. Az élő mozaikok, szerveink, tehát csak alakilag állandók, de anyagi tartalmuk folyvást változik. Ezzel kapcsolatban sok érdekes kérdés adódik, amiket természettudományos módszerekkel igen nehéz megközelí­teni. Legnehezebb megérteni az öröklés törvényszerűségeit. Ha az élő rendszerek anyagilag sohasem állandóak, akkor az átöröklés ténye sem köthető anyagi részecskékhez, hanem ugyanazon erőnek a kihatá­sa, amely a formaállandóság felett őrködik. Mai elképzelésünk szerint az öröklés bizonyos apró, a sejttest­ben és sejtmagban elhelyezkedő ré­szecskék csoportosulásának a követ­kezménye. De lehetetlennek kell tar­tanunk, hogy ezek a kis részek vál­tozatlanok maradjanak és örökké azonos anyaggal vándoroljanak ős­apától az ükunokáig. Ha pedig vál­toznak, akkor az öröklés maga is anyagtalan erőhatás és akkor a gén­­elmélet hamis. Sokszor úgy érzem, hogy a tudo­mányos szempontból roppant kényel­mes és munkaelméletnek kitűnő atom­elmélet az élettüneményekre alkalmazva erősen sántít Gondolko­dásunk természete feldaraboló, elem­ző; a folyamatosság elképzelése ne­hézségeket okoz. Mindent mozaik­szerűen értelmezünk és ezt a szem­léletet alkalmazzuk olyankor is, mi­kor a folytonosság talán közelebb áll a valósághoz. De az életben ép­pen az ellentétek szövetkezése a legcsodálatosabb: folytonos és dara­bos egyszerre; ezer és ezer részecs­ke, sejt, szerv köti le a figyelmün­ket s ugyanakkor valami elképzel­hetetlen egység fluiduma ömlik vé­gig rajta, hogy örökké izgalmas ma­radhasson és örökké megfejthetet­len nyugtalanul kutató elménk szá­mára ... Új telepes községet építenek A földmivelésügyi miniszter a Zirci Apátságtól földbirtokpolitikai célokra megszerzett 5604 ház holdon új telepközség létesítését határozta el. A miniszter a telepes község he­lyének kijelölése céljából a helyszí­nére miniszterközi bizottságot hívott össze. A terv szerint az új telepes köz­ségbe sokgyermekes családokat te­lepítenek át. A telepesek kb. 14—25 hát, hold területet kapnak és ré­szükre egy-két szobás lakóházakat építenek, megfelelő számú állat be­fogadására alkalmas istállókkal. Az építkezések a jövő év tavaszán kez­­­dődnek meg és a telepesek a jövő év őszén már át is költözködhetnek telephelyeikre. Az előkészítő munkálatokat még ebben az évben megkezdik. Az apát­ság az egyházi területek kijelölésé­nél is segítségére volt az illetékesek­nek azzal, hogy erre a célra a Tele­pítési Alap javára 80.000 pengőt ajándékozott Rövid hírek Tozso japán­ miniszterelnök ki­jelentette, hogy a japán­ törekvések megvalósításának útja nem rózsák­kal van kirakva. „Való tény, hogy ez idő szerint nehézségekkel állunk szemben, amelyeket a velünk szem­ben ellenséges érzületű nemzetek gördítenek utunkba — mondotta. — Ezért szilárd belső egységet kell létrehoznunk és azután vasakarattal minden nehézséget legyőzhetünk.“ Az amerikai felfegyverzési hivatal rendeletet adott ki, amelynek értel­mében november 10-től az úgyneve­zett polgári ipar vállalataiban az áramhasználatot 30 százalékkal kor­látozzák. Ez a rendelkezés elsősor­ban a délkeleti államok nagy áram­fogyasztóit érinti. Azonnali hatály­­lyal eltiltották a sportünnepségeken szokásban lévő reklám- és fényszó­­róvilágítást Magyarország sokoldalú fejlődésé­ről ír meleg elismeréssel a „Deutsche Allgemeine Zeitung“ budapesti le­velezője, Martin Bethke. Megemlé­kezik a magyarországi zsidókérdés megoldására irányuló intézkedések­ről és nagy elismeréssel nyilatkozik az elért eredményekről. Megemlíti, hogy az élelmiszerkereskedelem a jövő év májusáig teljesen keresz­tény kezekbe kerül. Utal a cikk arra, hogy a tervezett filmbank megalapítása esetén a magyar film­ipar gyorsütemű fejlődésnek tekint elébe. A magyar hajózásról írva, megállapítja, hogy Magyarország erős akarattal tör céljai felé és ezen a téren is kiváló eredményeket mu­tathat fel. A „TÜNDÉRUJJAK" felhívása a magyar hölgyközönséghezl Az egyetlen magyar KÉZIMUNKA ÚJSÁG minden hónapban szebbnél-szebb kézi­munkákat mutat be. Segítséget nyújt a hölgyeknek a kézimunkák helyes meg­­válogatásában, tanáccsal szolgál ottho­nuk díszítésére vonatkozólag! Kezdők számára is megkönnyíti a munkát a leszámolható minták és tüzetes le­írások segítségével s élvezetessé teszi a kézimunkában eltöltött órákat. A Tün­­dérujjak csak olyan kézimunkákat kö­zöl, melyeknek elkészítéséhez az anyag ma is beszerezhető! Ezek a kézimunkák nemcsak haszno­sak, de örömöt, szórakozást nyújtanak, feledtetik a gondot, megnyugtatják az idegeket, szépséget, szint, hangulatot visznek a kézimunkázó hölgyek ottho­nába. Ezért ment át a köztudatba, hogy a hölgyek legjobb­­barátja a­ Tündér­­ujjak! A régi előfizetők tízezrei vallják ezt falvakban, városokban s ezért a höl­gyek jelszava: K­­NDÉRUM-at minden házba! S ezért kérik férfihozzátartozóikat, hogy legkedvesebb ajándékul fizessék elő szá­mukra ezt a nélkülözhetetlen kézimunka­­ujságot! A TÜndérujjak előfizetése egész évre csak 10.80-ba kerül. Az előfizetés bármi­kor megkezdhető és részletekben is fizet­hető. Mutatványszámot díjtalanul küld a kiadóhivatal. Tündérujjak, Magyar Kézimunka Újság Budapest, IV., Szervita-tér 3. Budapesti lllUIIIlLflLlHLULi­­keres őskeresztény levelezőitől (titkárnőt), átírókönyvelőt (­nőt), eladót (­nőt), helyi képviselőt és raktárnokot. Sokoldalú, kereskedelmileg képzett (németül és más nyelveket tudók előnyben) pályázók jelentkezzenek hétfőn 19—20 óra között Carlton­­sz­állóban. Egész országra kiterjedő nagyvállalat el­adási osztályvezetője állást változtatna. Lehet ügynökség, képviselet, vagy utazói állás is. „Tárgyalókészség 6847“ főkiadóba Száraz keményfa-fürészpor házhoz szállítva 20­0-tól, T.: 14-38-68. Keresünk nagykereskedésünk részére perfekt lehetőleg őskeresztényt, esetleg tanusítványost. Ajánlatokat „Jól számoló 25742“ jeligére Blocknerhez, Vilmos császár­ ut 33. kérünk. jártas őskeresztény ELADÓ ajánlatát kérjük fizetési igény meg­jelölés­ével. 6845 Corvin Áruház Vennék sürgősen privát kézből nagylakás beren­dezéséhez bútorokat stb. Fülöp, József-krt. 8., II. 3. T. 135-669. Keresünk egy ügyes­­- és imím aki rajz után önállóan tud dolgozni ; továbbá egy gyakorlott csiszolót akinek főtengelycsiszolásban is van gyakorlata. írásbeli ajánlatot Ford motor R. T. üzemvezetőségéhez, Váci-út 45. címre kérünk. 6856 Nagy iparvállalat keres azonnali be­lépésre jó német nyelvtudással Őskeresztény ajánlkozók ajánlataikat „Megbízható“ jelige alatt adják le Rudolf Mosse-hoz, Erzsébet-körút 23. Kőbányai gyárvállalat munkabérelszámolásban jártas tisztviselőnőt keres. Keresztény pályázók ajánlatukat „D. T.“ jeligére Hausenstein és Vogler r.-t. hirdetőirodába, Do­­rottya­ utca 8. küldjék. 6854

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék