Pesti Hírlap, 1942. május (64. évfolyam, 98-122. szám)

1942-05-27 / 118. szám

mnw . ■‡■ ',,r. y . ■ ■■ *-■■■-{MTrr‡ -• '-'»T■ . .?•-,Tk -shttwjr'*· 'WMWPF'V*! Pünkösd a Balatonon. Pünkösd két ünnepével megkezdődött a balatoni fürdők és üdülőhelyek nyári szezonja. Nemcsak a fővárosból, hanem az ország más részeiből is sokan utaztak a Balatonra, hogy a két ünnepen kipi­henjék fáradalmaikat és a napfényben, a Balaton kellemes hőmérsékletű vizé­ben és a szabad levegőn felfrissülve­ újult erővel láthassanak munkához. Az Államvasút is felkészült a pünkösdi ba­latoni utazásokra és az érdeklődés ará­nyában több vonatot állított üzembe, hogy könnyen lebonyolíthassa a kettős ünnep megnövekedett balatoni utasfor­galmát. A fürdők és az üdülőhelyek már felkészülve, teljes ütemben várták a ne­felejcskék szinti magyar tenger mindkét partján a kettős ünnep üdülőit, akiket ragyogó napfény, kellemes idő és — nem utolsó sorban — a minden tekintetben kielégítő ellátás fogadott. A fürdésen, üdülésen kívül a sok szórakozási lehető­ség — különösen a vitorlázás, halászat — valósággal feledtette a két nap üdü­lőivel a mai nehéz hétköznapokat, hogy kikapcsolódva a mindennap gondjaiból, valósággal újjászületve, igazában kipi­henhessék magukat. A langyosvizű Balaton zalai, somogyi és veszprémi partjainak ma már világ­hírű fürdőhelyei és megszaporodott üdü­lőhelyei teljes fölkészültségükkel lehe­tővé tették, hogy a közönség jól érezze magát a Balaton partjain. Megkérdeztük Oláh Gyárfás Mihályt, a balatoni szállo­dások és penziótulajdonosok egyesületé­nek elnökét, hogy miként sikerült a Ba­laton idei premierje. — A pünkösdi ünnepek a Balaton lá­togatottsága és a közönség kielégítése szempontjából a ragyogó időben valóban jól sikerült. A balatoni vendéglátó­ipar ugyanis — mondotta az elnök — szinte erőn felüli teljesítményt nyújtott, hogy minden tekintetben gondoskodjék a pün­kösdi üdülők ellátásáról és szórakozta­tásáról. A ragyogó napsütésben kitűnően sikerült pünkösdi kétnapos üdülés sikere biztos előjele annak, hogy a Balaton nyári szezonja úgy a közönség, mint a vendéglátóipar számára minden tekin­tetben teljes sikert fog elérni — A­ szlovákiai magyar Írók a könyvnapokon. A budapesti könyv­napokon, junius 1, 2 és 3-án a szlo­vákiai magyar írók, gróf Esterházy Jánosnak, a szlovákiai magyar kisebb­ség vezérének a vezetésével a Vörös­­marty-téren önálló sátrat állítanak fel, hogy a kisebbségi sorsba szakadt magyarság irodalmi értékeivel a ma­gyar főváros közönsége előtt meg­jelenhessenek. A szlovákiai írók könyvnapi kiadásai között M. Kiss Ibolya „Erzsi tekintetes asszony“ cí­mű regénye, Pozsonyi Anna „Ének a hegyen“ című elbeszéléskötete, As­­guthy Erzsébet meséi, Németh István László „Új vizeken járok — Ady“ című zeneműve mellett a szlovákiai magyar művészek albuma, a szlová­kiai magyarság élete és a szlovákiai magyar írók anthológiája is szerepel. — Áthelyezés. Szendy Károly pol­gármester a hivatali szolgálat érdeké­ben Buday-Günther Tivadar főjegy­zőt a polgármesteri V. ügyosztályból az V. kerületi elöljárósághoz helyezte át és a kerületi elöljáró állandó he­lyettesítésével bízta meg.­­ Megválasztották a szlovákiai ma­gyarság helyi vezetőit. A szlovákiai Magyar Párt nyitrai szervezete most tartotta első taggyűlését, amelyen megválasztották a helyi vezetőket. A galgóci szervezet gyűlésén dr. Boro­­vánszky Antal kerületi elnök hangsú­lyozta, hogy magyarnak lenni nem csupán azt jelenti, hogy magyarul beszélünk és magunkat magyarnak valljuk, hanem azt, hogy a nemzeti közösséggel szemben kötelességet kell teljesíteni, dolgozni és áldozato­kat hozni, hogy magyarságunk fenn­maradását biztosítsuk. — Trombini-kiállítás a Műteremben. Trom­bini Franco Maria, Budapesten élő olasz festőművész már két előző gyűjteményes tárlatáról, jó ismerőse a fővárosi közönségnek. Trombini élet­eleme tulajdonképpen a rajz. A gyors és pontos megfigyelést megrögzítő rajzban éli ki magát s a szint inkább csak hangsúlyként használja. A zajló élet embere, aki hol pillanatképekben, hol hosszabb lélekzetű tanulmányok­ban számol be arról, amit szemével lát, lelkében érez. A riportrajzhoz ha­sonlítható művein kívül azonban ma­gas törekvésű olajfestményeket és három nagy kompozíciót is láttunk, amelyek közül a Hómunkások címűt értékeljük legtöbbre... (s. l.) — Ügyvédi dir. Dr. Kausz Gyula ügy­véd irodáját Szombathelyről Újvidékre helyezte át. — Házasság: Szüts Jenő, dr. Szüts Jenő és neje, szül. Kalmneker Ilona fia és Degré Erzsébet, dr. Degré Miklós és né­hai neje, szül. Lechner Paula leánya pünkösdhétfőn házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett) Fekete Rózsit pünkösdhétfőn vezette oltárhoz a Szent István Bazilikában Bá­lint Zoltán magántisztviselő. Az esketé­­si szertartást Nyisztor Zoltán pápai ka­marás, szerkesztő végezte. Tanúk voltak Früchtl Ede hírlapíró és Horváth Miklós magántisztviselő. Antal Erzsébet és Pirovich József szé­kesfővárosi mérnök szombaton délben a krisztinavárosi plébániatemplomban há­zasságot kötöttek. Tanuk voltak a meny­asszony nagybátyja, dr. Antalffy Jenő orvosezredes és Kuppi Ferenc tanár. Kerék Eszter és Wehrmann László pünkösd vasárnap tartják eljegyzésüket. Tussaújfalusi Farkas Edith és Szilágyi Sándor m. kir. zászlós jegyesek Kunzen Idus és Nyárasdy János szív. keresk. középiskolai tanár jegyesek (Minden külön értesítés helyett.) Bódy József székesfővárosi tisztviselő eljegyezte Czukker Jolánkát. (Minden külön értesítés helyett.) — Eltemették Petheő Attilát. Ked­den­ délután 4 órakor a kerepesi te­metőben kísérték utolsó útjára gyön­gyösi Petheő Attilát, a magyar szí­­nészvilág elhunyt kiválóságát. A ró­mai katolikus egyház szertartása sze­rinti beszentelés után a főváros által adományozott díszsírhelyen helyezték örök nyugalomra a nagy művészt. A temetésen a kultuszkormány képvi­seletében megjelent báró V­las­sics Gyula államtitkár és vitéz H­ász Aladár miniszteri osztályfőnök. A Nemzeti Színház egész társulata és személyzete elkísérte utolsó útjára az elhunyt örökös tagot, élén dr .Németh Antal igazgatóval. A nagyszámú gyá­szoló közönség sorában ott volt Her­­czeg Ferenc, Márkus László, P. Már­kus Emilia, dr. Székelyhidy Ferenc és az írói és művészvilág sok más kitűnősége. A temetésen, Petheő Atti­­la végakarata szerint, gyászbeszéd a sírnál nem hangzott el. — Kétezer újabb Nemzetvédelmi Kereszt. A Kormányzó Ur mintegy kétezer személynek adományozta újabban a Nemzetvédelmi Keresztet. A kitüntetettek névsorát a hivatalos lap szerdai száma közli. — A volt szabadkai honvédgyalog­­ezred emlékünnepe. A volt m. kir. 6. honvédgyalogezred pünkösd vasár­napján tartotta emlékünnepélyét Sza­badkán az ezred volt tisztjeinek, al­tisztjeinek és közlegényeinek nagy részvételével. Az ünnepségen előbb bajtársi értekezlet volt, amelyen Lotz Gyula ezredes üdvözlő szavai után Istók Gyula ezredes mondott hatásos beszédet, megemlékezve az ezred hősi halottairól. Az ezred történetét Náray Antal vezérőrnagy és Trischler Antal ezredes ismertette, majd tábori mise volt és azután Lotz Gyula ezredes mondott záróbeszédet a magyar hő­siességről. — Mintafőzőtanfolyamok új sorozata kezdődik június 16-án, 17-én és 18-án a Népművelési Bizottság rendezésében, amelyekre előjegyzést már most elfo­gadnak a Gázművek VI., Vilmos csá­­szár­ út 3 sz. alatti mintakonyháján. Ve­zető dr. Kollmann Dezsőné. A tanfolya­mok hathetesek, hetenkint két délután: 5—8-ig. A legújabb konyhatechnikai el­járások, gyors és olcsó főzés, idényéte­lek elkészítése — tekintettel a korszerű élelmiszer megszorításokra — képezi a tanfolyam anyagát. Tandíj a kezdő tan­folyamon 10.— pengő, a haladó tanfolya­mon 15.— pengő, anyagmegtérítés alkal­­manként. Beiratási díj 1.— P. Minden kedden és pénteken délután 5 órakor bemutató főzőelőadás a gázkészülékek helyes közléséről. Belépődíj nincs, ruha­tár, kóstoló díjtalan. — Hirtelen halál. Dr. Soó Dénes 55 éves OTI-aligazgató kedden délután Jó­­zsef­ utca 3 sz. házban lévő lakásán hir­telen meghalt. Halálát takarítónője fe­dezte fel. — Találkozó. Felkérem azokat az osz­tálytársakat, akik 1932-ben a Mátyás ki­rály-reálgimnáziumban érettségit tettek, hogy az érettségi találkozó előkészítése végett clmüket velem közöljék. Marton István, Budapest, IV., Kaplony­ utca 9. — Öngyilkosságok. Jávorszky András 35 éves ápolt az Uj Szent János-kórház egyik fürdőszobájában felakasztotta ma­gát és meghalt. — Egy fiatal leány a Széchenyi rakparton a Dunába ugrott. A rendőri motoros őrség megpróbálta ki­menteni, de a hullámok elnyelték. A parton hagyott tarsolyában talált iratok­ból megállapították, hogy az öngyilkos Czinbauer Margit 18 éves kifutóleány. — Fegyveres J. Fülöp 22 éves szabósegéd a Kruspér­ utca 9 sz. házban levő laká­sán felakasztotta magát és meghalt. — Osztián István ácsmester 76 éves özve­gye a Fürész­ utca 30 sz. házban beteg­sége miatt felakasztotta magát a fás­kamrában és meghalt. — Felakasztva, holtan találtak egy jólöltözött ismeret­len férfit a Citadella közelében, egy gáz­lámpa rúdján. Holttestét a tetemnézőbe szállították, kutatják kilétét.­­ Hétfőn a Gellérthegyen az Orom­ utca 6 sz. villá­val szemben, a kirándulók a bokrok kö­zött egy átlőtt fejű, ismeretlen férfi holt­testére bukkantak. A rendőrorvos meg­állapította, hogy már egy napja halott. Kezében még görcsösen szorította a re­volvert. Finom fehérneműjében „B. O.“ betűjelzést leltek. A tetamnézőben köz­szemlére tették. — Szigetújfalu állomáson a MFTR köz­lése szerint a személyhajók üzemtechnikai okokból ideiglenesen nem kötnek ki. Vízállás — Mélységbe suhant egy cserkész­vezető lelkész. Súlyos baleset történt pünkösdre forduló éjszaka a Zugliget­­ben, ahol akkor éjjeli gyakorlatot vé­geztek az 1109-es cserkészcsapat tag­jai. Mayer György római katolikus lelkész volt a cserkészcsapat parancs­noka. Elől haladt kémlelődve, hogy a sötétben csapata elkerülje a szakadé­kokat, így történt, hogy a Zugligeti­ út 22—24. számú villa közelében belezu­hant egy tíz méter mély szakadékba. A mentők emelték ki onnan és súlyo­san sebesülten az Uj Szent János­­kórházba vitték. — Háromszáz bánáti magyar ifjú érkezett Budapestre tanulmányútra. A Máv­ különvonatán háromszáz ma­gyar középiskolás ifjú érkezett a Bá­nátból Budapestre. A bánáti ifjak, akik most járnak először magyar is­kolába és most tanulják először a ma­gyar történelmet, lelkesedéssel járják a könyvtárakat, múzeumokat, hogy megismerkedjenek a magyar törté­nelem emlékeivel. A bánáti diákok, mint a főváros vendégei, kilenc napig maradnak Budapesten . Orvosi kinevezések. Homonnay Ti­vadar főpolgármester dr. Czipri Mátyást, dr. Jancsó Ferencet, dr. Várady Jánost és dr. Végh Sándort alorvosokká, dr. Füredi Erzsébetet, dr. Horváth Jánost, dr. Majláty Lipótot, dr. Mészáros Jánost és dr. Solti Ferencet segédorvosokká ne­vezte ki a főváros közkórházainál üre­sedésben lévő állásokra. — A katonaeszmény irodalma és mű­vészete a könyvnapon. A magyar könyv­napon évről-évre jelentősebb anyaggal vonul fel a Vitézi Rend Zrínyi Csoport­ja, amelyet minden munkálkodásánál a magyar hősiesség eszményének szolgá­lata vezet. Az idei könyvnapon a város egyik legforgalmasabb részén, a Kálvin­­tér középpontján állítja fel könyvtárát a Zrínyi-Csoport. Gazdag könyvanyaga élén halad a „Zrínyi szelleme él!“ című munka, amely felöleli a halhatatlan had­­vezérköltő eszmevilágának legértékesebb megnyilatkozásait. Érdekes és értékes művekkel szerepel vitéz Náray Antal ny. vezérőrnagy, a Rádió elnöke, aki „Árva Anikó“ és „Mindentudó kis Makra“ cí­mű műveivel a magyar képzelet- és me­sevilág hősies eszményeit alkotta meg. Csátaljai József, Cserneky Árpád, Réd­­vay István, vitéz Boksay Antal, vitéz Deseő Gusztáv és Dienes Gyula művei mellett szerepel „Erdélyünk és Honvéd­ségünk" című hatalmas, történelmi dísz­munka és a „Regényes hőstörténetek" című Zrínyi-sorozat önálló kis regényei. Kiállításra kerülnek a sátorban a kép­zőművészeti értékű, színes „Történelmi faliképek a magyar vitézség világából“. — Védekezzünk a talajpusztulás ellen. A háborús viszonyok folytán szüksé­gessé vált a műveletlen városi telkek mezőgazdasági művelés alá vonása, ami iránt rendelet is intézkedik. A termő­­területek kiterjesztésével fokozódik a talajpusztulás veszélye is, melynek meg­előzésére különböző egyszerű módok kínálkoznak. Jelen sorok írójának sike­rült megnyerni egy neves talajtan-tu­dóst a Budán és környékén tapasztalható talajpusztulás tudományos kivizsgálása ügyének. Felkérem ezért mindazokat, akik Budán vagy Buda környékén, akár saját ingatlanukon, akár máson a lefo­lyó víz hatására mutatkozó szemmel lát­­ható talajsodródást észleltek, hogy je­lentsék azt nekem az ingatlan pontos címének, utcanév híján helyrajzi számá­nak és ha más a tulajdonos, annak ne­vének közlésével. Jaritz András, Buda­pest, II., Pázsit­ utca 12. — Halálozás, özv. Késmárki Frey Fe­ren­cné szül. Mayer Berta 83 éves korá­ban Esztergomban elhunyt. Temetése szerdán d. u. fél 6-kor lesz a királyi vá­rosi temetőben. Az elhunytban Késmár­ki Frey Vilmos főispán édesanyját gyá­szolja. Dr. Rásó Sándor kormányfőtanácsos, ügyvéd, Hajdú vármegye tb. főügyésze vasárnap Debrecenben hosszas beteges­kedés után elhunyt. A vármegye és vá­ros politikai és társadalmi életében je­lentékeny szerepet játszott. Temetése szerdán lesz a debreceni köztemetőben. Rásó István, Hajdú vármegye alispánja fivérét gyászolja az elhunytban. Baróthi Keserű Bálint ny. szőlő­gazda­sági főintéző, szőlőbirtokos, életének 17. évében Pusztamonostoron elhunyt. Gyá­szolják a baróthi Keserű, Lánszky és felsőgelléri Antal családok. özv. szilasi és pilisi Silassy Istvánná szül. Noskó Mária Cserhátszentiván köz­ség utolsó nemzetes asszonya 23-án 87 éves korában elhunyt özv. Bilek Ferenc­né szül. vasvári Mar­­k­onics Valéria május 25-én elhunyt. Te­metése 27-én, szerdán d. u. 5 órakor lesz a kerepesi-uti temetőben. Müller Béla ny. főszámtanácsos május 25-én elhunyt. Temetése 27-én d. u. 4 órakor lesz a kerepesi-uti temetőben. nagysédi­­ey Dezső, a Pesti Henger­malom Társaság ny. főkönyvelő-cégve­zetője f. hó 23-án elhunyt. A Farkas­réti temetőben helyezték örök nyuga­lomra. özv. dr. Szabolcsy Gyulásmé szül. Érti Vera (Hódság) pünkösd vasárnapján Szentmihályon elhunyt. Kondor Vilmos ny. min. tanácsos, a balassagyarmati ev. egyház másodfel­ügyelője, életének 83-ik évében, május 22-én elhunyt. Temetése vasárnap volt Balassagyarmaton. özv. Morvay Károlyné szül. Király Hermin mezőtúri tanító özvegye életé­nek 80-ik évében meghalt. Temetése 27-én d. u. 3 órakor lesz a Kerepesi te­mető halottasházából.­­ Ellene vitaminkertet létesített a főváros. Győrffy-Lengyel Sándor köz­ellátási miniszter által megindított vitamin- és zöldségeskert mozgalom országszerte nagy visszhangra talált A főváros vezetősége is megindította az alkalmas területek konyhakerti megművelését Az üres telkek egy részét bérbeadták az igénylőknek, másik részét saját kezelésben vetet­ték be zöldség- és főzelékfélékkel. Ezenkívül a főváros vezetősége ki­lenc minta-vitaminkertet létesített a város különböző részein. A fejlődő növényeket egyes helyeken vigyázat­lan emberek letapossák. A károk el­hárítása céljából a főváros a vita­­minkertek terméshozamát felajánlotta a vitaminkertek közelébe eső rendőr­őrszobáknak, amelyeknek legénysége a vitaminkertek őrzését ellátja. — Légoltalmi berendezések értékének leírása. A pénzügyminiszter megengedte, hogy azok az adózók, akik légoltalmi be­rendezési és fölszerelési cikkeket és esz­közöket már az 1938—39—40. üzleti évek­ben szerezték be és azok értékéből az elmúlt években leirást vagy tartaléko­lást nem eszközöltek, az elmaradt rend­kívüli leirást vagy tartalékolást egyszer­re az 1940. üzleti év terhére számolhas­sák el adómentesen. Ez az intézkedés a beszerzett légoltalmi tűzfegyverek érté­kére is vonatkozik. — Nemzetközi kutyakiállítás. A ne­héz közlekedési viszonyok ellenére is mintegy százötven kutyát neveztek be tulajdonosaik a Magyar Kutya­tenyész­tők Országos Szövetsége által pün­kösd vasárnapján rendezett kiállításra. Szépszámú közönség jelent meg, hogy megnézhesse a szebbnél-szebb állato­kat, hogy jelen lehessen a szigorú bí­rálatoknál és az értékes tiszteletdíjak kiosztásánál. Valamennyi győztest nem sorolhatjuk fel és így csak a kiállítás néhány legjobb és legszebb verseny­zőjét nevezzük meg. A kiállítás leg­jobb komondorát dr. Katsányi Béla, a legszebb puliját Hercog Jutka, a leg­jobb kuvaszát Bénárd Ágoston, leg­jobb pumiját Péter Ernő állította ki. A földmívelésügyi miniszter díját dr. Sülle József csoportja nyerte el. Kü­lönféle tiszteletdíjakkal jutalmazták a többek között az Örkényi Honvéd Lovagló és Tanárképző Iskola falka­­kopóját, a kispesti és csepeli rendőr­parancsnokság egy-egy német juhász­kutyáját, Halmi Pál „legjobb tenyész­­csoportját“, gróf Eszterházy Tamás hannoveri vérebeit . Egy birtokos vérfürdőt rendezett. A Nyíregyháza közelében lévő Bal­­kány községben Sipos Sándor 40 éves birtokos pünkösd vasárnapján vérfür­dőt rendezett családjában. Amikor ebédhez ültek, revolverrel lelőtte anyját és két férfitestvérét, majd sa­ját halántékába lőtt. Sipos Sándor és fivére, dr. Sipos István orvos meg­halt, édesanyját és Sipos Andrást a nyíregyházi kórházba vitték.­­ Tavaszi zöldség- és főzelékfélék, vi­tamindús ételek készítését és egyben a villamos tűzhely takarékos kezelését ta­nítják meg az Elektromos Művek Eskü­dt 5. sz. alatti bemutató villamoskony­hájában. Ezen a héten délutáni főzőelő­adás szerdán 5 órakor lesz, délelőtti pe­dig csütörtökön és pénteken 10 órakor. Törvénykezés A Holtantestület és a Hermes Biztosító tisztviselőinek hűtlen kezelési bűnpere A büntetőtörvényszék Gátay-taná­csa tavaly februárban tárgyalta első­fokon azt a hűtlen kezelési bűnpert, amely azóta megjárta az Ítélőtáblát és a Kúriát is. Most ismét visszake­rült a törvényszék elé. Bárdos Fe­renc, a Magyar Rokkantsegélyző és Nyugdíjegylet volt elnöke, a Hermes Biztosító r­­t. vezérigazgatója — aki jelenleg ismeretlen helyen tartózko­dik —, továbbá Kovács László, Meder Dezső, Halászovics Leó és Hüjber Já­­nosné magántisztviselők az ügy vád­lottjai. Az ügyészség vádja szerint Bárdos az egylet vagyonából mintegy­­141.000 pengőt kihasított tisztviselői nyugdíjpénztára alapítására és ezt az összeget átutaltatta a Hermes Bizto­sítóhoz. Később önmagának és vád­lott-társainak, akik a Hermes kötelé­kébe léptek át, nyugdíjmegváltás címén többezer pengőt kiutaltatott. Méder így 96.000 pengőt, Halászovics pedig 101.000 pengőt kapott. Jogosulatlanul fizettek ki ezenkívül Hülbernének 700 pengőt. A vádlottak az alapper­­ben tagadták bűnösségüket és a bí­róság végül felmentette őket azzal az indokolással, hogy jóhiszeműen jár­tak el és nem gondoltak arra, hogy végkielégítésük felvételével az akkor még jó helyzetben levő Hermes Biz­tosítót anyagi romlásba dönthetik. A tábla Lakatos-tanácsa a felmentést helybenhagyta, de a főügyész semmi­ségi panasza alapján a Kúria az íté­letet megsemmisítette és újabb bizo­nyítást rendelt el. A Gátay-tanács ilyen előzmények után tárgyalja most újból a bűnpert. A vádlottak fenntartották az előző vallomásukat. Dr. vitéz técsői Móricz István r.-t.­ vezérigazgató tanúként elmondotta, hogy a rokkantegylet ügyei már huszonöt éve foglalkoztat­ják a hatóságokat, 1938 aug. 17-én megbízásra közölte Bárdossal, Ko­váccsal és Halászoviccsal, hogy mű­ködési jogkörük megszűnt, mert a belügyminiszter őt a rokkantegylet miniszteri biztosává nevezte ki és gondnoka lett a Hermes Biztosítónak is. Egyúttal megtiltotta a pénzkiuta­lásokat is a Hermesnél. Az elnök kér­désére kijelentette, hogy a vádlottak nem utaltak arra, hogy bizonyos ki­fizetések már lebonyolításra kerültek. Dr. Wittingen Imre, a Pénzintézeti Központ igazgatója fültanúja volt az előbbi tanú hivatalos közlésének. Tu­domása szerint három és félmillió pengős díjtartalékhiány volt a rok­kantegyletnél és azért kellett közbe­lépni, mert nem helyeselték a nagy­­összegű pénzlevonást a nyugdíjalapra. Az elnök kérdésére kijelentette, hogy a nyugdíjmegváltás és a végki­elégítés együttes felvétele ellenkezik a rendelettel. Szerinte ezzel kapcso­latban megállapítható a károkozási szándék. Dr. Rozs László tanú szerint a díjtartalékhiány és a vagyonhiány azonos, annál is inkább, mert értékte­len Hermes-részvényeket vásároltak a kivett pénzből. Az egyletnél és a Hermesnél is nagy díjtartalékhiány volt. Dr. Novelly Pál tanúvallomása után dr. R­ékássy Sándor főrevizor, mint tanú, kijelentette, hogy szerinte az egyesület nyugdíjalapja az egyesü­let vagyonához tartozott és akkor sem volt szabad elvonni, ha külön szám­lán vezetik. A továbbiakban az előző tanukhoz hasonlóan vallott. Több ta­nú arról szólott, hogy mennyi pénzt vettek fel nyugdíj megváltás címén. A tárgyalást csütörtökön folytatják.­­ A Kúria is életfogytig tartó fegyházra ítélte a gyilkos lókereskedőt. Miskolczi Gyula érdi vagyonos lóke­reskedő 1939 októberében a budapesti lóvásárra ment és visszatérőben el­tűnt. A nyomozás kiderítette, hogy Francik Lukács Béla lókereskedő tár­saságában látták utoljára Érd határá­ban, egy csárdában. Francikot letar­tóztatták, mert utóbb kiderült, hogy Raffael Gyula és Gadzser János ci­gányok jelenlétében ólmos drótostor­ral ő verte agyon Miskolczi Gyulát. Eleinte beismerték tettüket, de utóbb visszavonták vallomásukat. A székes­fehérvári törvényszék összetett bizo­nyítékok alapján megállapította, hogy Francik ólmosvégű drótkötéllel le­ütötte Miskolczit, aztán kirabolta és a holttestet a Dunába dobta, őrt álltak és segédkeztek az eltüntetésben a gyanúba fogott cigányok. A törvény­szék Francikot életfogytig tartó fegy­házra, Raffaelt tíz évi, Gadzsert pedig nyolc évi fegyházra ítélte. A budapesti tábla széles keretekben új bizonyítási eljárást rendelt el, amelynek során Gadzser megtört és az egész cselek­ményre vonatkozó beismerő vallomást tett. A tábla helybenhagyta a tör­vényszék ítéletét, csupán Gadzser bün­tetését mérsékelte hétévi fegyházra. A Kúria dr. Hubay László elnöklésével most a tábla ítéletét jogerőre emelte. — Egyhónapi fogházra ítéltek egy asz­­szonyt, mert seprővel támadt a rendőrre. Megírtuk, hogy minap egy polgáriruhás rendőr Morgenstern Miksa kereskedőt Wesselényi­ utcai lakásáról büntetésének kitöltésére bekísérte az ügyészségre. Mi­előtt a rendőr kötelességét teljesíthette volna, Morgenstern felesége seprőnyél­lel támadt rá. Az asszonyt letartóztatták és a törvényszéken dr. Rád Illés egyes­­bíró, tanácselnök kedden már el is ítélte. Azzal védekezett, hogy féltette beteges férjét és ezért idegrohamában követte el tettét. Jogerősen egyhónapi fogházra ítélték hatósági közeg elleni erőszak cí­lén. A Duna Dunare­­metéig apad, lej­jebb árad, Pozso­nyié közepes, Orosz­vártól lefelé magas vízállása. Mai vízál­lások: Schärding 366, Aschach 308, Struden 673, Krems 464, Bécs 490, Po­zsony 390, Komárom 632. Budapest 479, holnap 300, Paks 372. Baja 486, Mo­hács 511. Bezdán 539. Gombos 578, Pa­­lánka 522. Új­vidék 537. A Rába Szent­­gotthárdnál 43. A Dráva Varasdnál 220, Barcsnál 162, Drávaszabolcsn­ál 270, Eszéknél 354. A Tisza Záhonyig és Szeged—Zenta kö­zött apad, máshol árad, Tekeházáig alacsony, Tiszaúj­­lak, Vásárosnamény között közepes, Zá­honytól lefelé ma­gas vízállású. Mai vízállások: Márama­­rossziget 60, Visk 76, Tekeháza 102, Ti­szaújlak 120, Vásá­rosnamény 428, To­kaj 580, Tiszafüred 597, Szolnok 658, Csongrád 644, Sze­ged 695, holnap 690, Zenta 694, Titel 601 A Szamos Désnél 58, Szatmárnémetinél 88. A Bodrog Bod­­rogszerdahelynél 409. A Sajó Bánré­vénél 102. A­llernád Hidasnémetinél 49 A Berettyó Margi­ténál 126. A Körö­sök Csúcsánál 57. Nagyváradnál —50. Békésnél 420, Gyo­ménál 546. A Maros Marosvásárhelynél —44, Makónál 291. A Balaton Siófoknál 115. A Velencei-tó Agárdnál 162. • Szerdán Budapes­ten a nap kel 4 óra 54 perckor, nyug­szik 20 óra 28 perc­kor, a hold kel 16 óra 54 perckor, nyugszik 3 óra 29 perckor. AW FABER ARmfftasmm minőségben készülő, elismerten kieálő gyártmány. Minden jó szaküzletben kapható. Pesti Hírlap 1942 május 27. szerda 7 Sorsjegy kapható az ebsi«i O­sztályü­rlít­ és flórulítóknál ,vlamint mind Tá­rsadonytradéban.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék