Pesti Hírlap, 1942. augusztus (64. évfolyam, 173-196. szám)

1942-08-26 / 192. szám

­ Szeptembertől bevezetik a min­­dennapos testedzést a fiú­ középisko­­lákban. Az elmúlt tanév folyamán rendszeresített naponkénti félórás testedzés kísérletei alapján szeptem­ber 1-től valamennyi új középiskolá­ban bevezetik a mindennapos test­nevelést. A tapasztalatok ugyanis azt mutatták, hogy a tanulók szívesen végzik a gyakorlatokat, a következő órákra felfrissülnek és a naponkénti testnevelés igen nagy lelkihatást vált ki. Az Ifjúsági Testnevelés és Sport Országos Vezetőjének előterjesztésére most kiadott rendelet intézkedik, hogy valamennyi fiú polgári és középisko­lában, ipariskolában, naponta félórás szabadban végzendő testnevelést tart­sanak. A gyakorlatok időpontját az iskolaigazgatók állapítják meg. A reggel nyolc órakor kezdődő, vagy a második, illetve harmadik órát követő félóra között. A téli hónapokban, de­cember 1-től március 1-ig szünetel a testedzés. A félórás testnevelés nem­csak a szabadgyakorlatokat, hanem a testnevelés más ágazatait is felöleli, így szerepel a havonkint külön össze­állított gyakorlatanyagban társasgya­­korlat, akadály­szergyakorlat, játék­váltófutás és egyéb sportág is, hogy a gyakorlatok ne váljanak megszó­lalttá és unalmasakká. — Távházasság. Nyíregyházán most kötötték az első távházasságot. Balká­­nyi Ferenc repülőőrmester feleségül vette Pálóczi Ilonát A város nászaján­dékul teljes konyhaberendezést és fel­szerelést ajándékozott az új párnak. — Zágráb: 42 fok árnyékban. A hor­vát fővárosban hétfőn volt az idei nyár legforróbb napja. Déli 12 órakor 42 fok Celsiust mértek árnyékban. A napok óta tartó kánikula következtében víz­hiány mutatkozott. A Város magasan fekvő negyedei nappal teljesen víz nél­kül maradtak. A városi vízművek igaz­gatósága több ízben felszólítást intézett a lakossághoz, hogy korlátozza a vízfo­gyasztást.­­ Kinyomozták az erdélyi gyújto­­gatót. A Székelyföldön a közelmúlt­ban több tűzvész pusztított Ozsdola községben egy nap alatt nyolc helyen ütött ki tűz. Erélyes vizsgálat indult s a rendőrség most letartóztatta Gabri Erzsébet 18 éves cselédleányt, aki be­vallotta, hogy ő követte el a gyújtoga­tásokat, mert ellenállhatatlan ösztön késztette erre. A leányt átadták a sepsiszentgyörgyi ügyészségnek. — A könyv-, írószer- és papírkereske­dések hétköznapi zárórája. A könyv-, írószer- és papírkereskedések mind­azokban a városokban és községekben, amelyekben ezeknek az üzleteknek a hétköznapi zárórája este 7 óránál ko­rábbi időpontban van megállapítva, szeptember 1-től szeptember 15-ig, a közbeeső vasárnapok kivételével, este 7 óráig tarthatók nyitva. Ugyanerre az időre a könyvkereskedések kivétetnek székesfőváros területén a nyílt árusítási üzletek nyitási idejének szabályozásáról kiadott rendeletben foglalt korlátozás alól.­­" — Huszonkétezer pengőt vittek el a kasszafúrók. Ismeretlen tettesek a keddre virradó éjszakán feltörték a Ferrogyan vegyiipari és gyógyszeráru cég Kossuth Lajos-téri üzletének re­dőnyét, behatoltak a helyiségbe, meg­fúrták a pénzszekrényt és huszonkét­ezer pengő készpénzt vittek maguk­kal. A detektívek megállapítása sze­rint a kasszafurást kezdő betörők­­követhették el, mert nagyon primitív eszközökkel dolgoztak. A nyomozás folyik. — magyar nap. A m. kir. perbenyiki állami, méntelepparancsnokság a Szé­chenyi Magyar Kultur Egyesület és a perbenyiki Levente Egyesület közremű­ködésével a méntelep parkjában szep­tember 6-án, vasárnap délután 1 órai kezdettel Magyar napot rendez. A jöve­delmet a hadiárvák és hadiözvegyek se­gélyezésére és a perbenyiki országzászló alapra fordítják. — Agyonütötte feleségét, azután fel­akasztotta magát. L. Kovács József 33 éves tetétleni földmives szóváltás köz­ben kapával agyonütötte feleségét, aki azonnal meghalt. Utána lakása ajtajára felakasztotta magát. Mire tettét fölfe­dezték, meghalt. — Halálozás. Ifj. nemes Suhay Imre m. kir. páncélos hadnagy, a kardos hadi érdemérem tulajdonosa, auguszt­ tus 12-én valahol Oroszországban 23 éves korában hősi halált halt. Holt­testét, ha a viszonyok megengedik, családja hazahozatja és a csesztvei családi sírboltban helyezik örök nyu­galomra. Lelki üdvéért az engesztelő szentmiseáldozatot augusztus 23-án, délelőtt 10 órakor mutatják be a fe­­rencrendiek belvárosi templomában. Az elhunytban nemes Suhay Imre ny. altábornagy egyetlen fiát gyászolja. Ifj. Bartalits Aladár utászzászlós katonai szolgálata teljesítése közben augusztus 22-én váratlanul elhunyt. Temetése 28-án, pénteken délután 5 órakor lesz a farkasréti temető ha­lottasházából. Az elhunytban Barta­lits Aladár, a BBTE ügyvezető elnöke, fiát gyászolja. Dr. Vass Frigyes nyug. MÁV főtaná­csos meghalt. Temetése aug. 26-án dél­után 4 órakor lesz a Kerepesi­ uti teme­tő halottasházából. Land­a József aug. 24-én hosszas szen­vedés után 58 éves korában meghalt. Temetése 26-án délután fél 4-kor lesz az új köztemetőből. ÖZV. dr. marcsamagyari Molnár Im­­réné szül. harasztkereki Horváth Anna 87 éves korában Pécsett meghalt. Gyászmise. özv. mosóczi Holbesz Jó­zsef­né szül. Zierer Emma, a Kispesti Jótékony Nőegylet volt alapító elnöke halálának 5-ik évfordulóján Mátray Já­nos kegyesrendi igazgató gyászmisét p­ondott az elhunyt nagyasszonyért a piarista kápolnában. — Földrengés. A budapesti országos földrengési obszervatórium készülékei augusztus 25-én 1 óra 4 perc 33 má­sodperckor erős földrengést jeleztek 10.000 kilométer távolságból. A föld­mozgás Budapesten négy órán át tar­tott. A műszer legnagyobb kilengése 30 milliméter volt . Az osztálysorsjáték keddi húzásán az alábbi nagyobb nyereményeket sor­solták ki: 40.000 pengőt nyert 91363 20.000 pengőt nyert 45438 10.000 pengőt nyert 3877 5000 pengőt nyertek 76915 80030 4000 pengőt nyertek 11807 85694 93836 3000 pengőt nyert 58060 2000 pengőt nyert 82430 1000 pengőt nyertek 10161 16077 43186 70087 82509 90516 800 pengőt nyertek 11967 18542 37998 44918 62287 74905 690 pengőt nyertek 7607 8164 11943 33403 43903 57324 87051 79508 88177 91490 96485 99432 500 pengőt nyertek 3462 4154 11222 14348 40512 50702 51363 55408 61259 76305 93848 300 pengőt nyertek 38­433 2402 4520 5530 6146 14330 14888 14981 15231 15611 15737 19342 30567 21845 24928 25657 27648 27755 28173 31195 33645 39302 42150 46186 50943 52205 53131 56783 60168 61441 62450 64461 07690 68141 68322 69681 70400 71463 72363 74385 75220 77455 80533 82335 83249 85650 89550 94543 94673 95587 85629. (Eset­leges sajtóhibákért nem vállalunk fele­lősséget.)Törvénykezés — Okirathamisításért háromhónapi fogház. Hónapokkal ezelőtt egy asszony erkölcsi bizonyítványt kért a rendőrsé­gen. A hivatalos eljárás során kiderült, hogy a rendőri kihágási bíróság az asz­­szonyt három ízben is elítélte. Az erköl­csi bizonyítványt kérő nő kijelentette, hogy őt soha semmiféle bűncselekmé­nyért el nem ítélték, de közölte azt, hogy házassági anyakönyvi kivonatát az utcán elvesztette és valószínűleg a meg­találó szerepelt az­­ okmányával. A rendőrség nyomozást indított és megál­lapította, hogy Varjú Júlia találta meg az okmányt, amellyel a rendőrbiró előtt igazolta magát. Varjú Julia ellen a ki­rályi ügyészség okirathamisítás bűntette miatt vádat emelt s az ügyet ma tár­gyalta a büntetőtörvényszék dr. Szűcs Gábor bíró elnöklésével. Varjú Julia be­ismerte bűnösségét. A törvényszék jog­erősen háromhónapi fogházbüntetésre ítélte.­­ Hatévi fegyházra ítéltek egy kom­munistát, Katits István bajai illetőségű asztalosmestert, aki a kommün bukása után Jugoszláviába szökött és onnan most tért haza, a bajai törvényszék hat­évi fegyházra ítélte. Katits politikai biz­tos volt a kommunizmus alatt és ellen­forradalmárokkal zárták össze. Az el­lenforradalmárokat azzal csalta lépre, hogy magát is ellenforradalmárnak ját­szotta ki. A fogházban elmondottak alapján azután két ellenforradalmárt,­ Dancsa Áron gazdálkodót és Szubrits György földbirtokost felakasztották. Ka­tits azzal védekezett, hogy parancsra cselekedett. Az ítélet nem jogerős. Egyesületek és előadások A Városi Ingatlantulajdonosok Országos Szövetsége Schnttterer Jenő elnökletével elnöki tanácsülést tartott. Elhatározták, az ország valamennyi háztulajdonoséhoz felhívást intéznek, amelyben kiemelik, hogy minden háztulajdonos tartsa becsü­letbeli kötelességének, hogy a honvédek számára való térir­uhagyűjtési mozgalom­ban résztvegyen és ezzel a harcoló hon­­védeink részére történő gyűjtést elősegítse. SPORT Megkezdődik a Nemzetközi Balatoni Sporthét A nyolcadik nemzetközi sporthét a Balatonon véglegesen kialakult. Sió­fokon, Füreden és a többi verseny­­színhelyen is befejezték az előkészü­leteket a nagyszabású versenyekre a sporthét tökéletes sikere érdekében. A dr. Reményi-Schneller Lajos elnök­lete alatt álló rendezőbizottság a hely­színen végzi az utolsó simításokat és intézkedik a további teendőkről. A sporthetet ünnepélyesen nyitják meg vasárnap délelőtt tízkor Siófo­kon a fürdőtelep rózsakertjében tá­bori misével. Az első versenyt halá­szok és matrózok részére bonyolítják le, régi szokások figyelembevételé­vel, majd a MAE rendezi meg a Tor­­may-díjas 2000 méteres úszóverse­­nyét. Délután vízilabdamérkőzés lesz a MAC és az FTC együttesei között, este pedig női kézilabdamérkőzés szórakoztatja a nézőket A Siófok ha­tárában levő Balatonkilitin megren­dezik a balatoni repülőnapot. A sporthét többi eseménye a hiva­talos műsor szerint: 3 és 8 között nemzetközi galamblövőverseny Sió­fokon, 4 és 8 között lovasmérkőzések, 3-án tartja meg a Királyi Magyar Yacht Club 75 éves fennállása alkal­­­­mából jubileumi ünnepségeit A kaja­kosok 5-én szerepelnek Almádiban. A tenniszversenyeket Földváron ren­dezik. A nemzetközi balatoni sporthét sporteseményei tehát rendkívül vál­tozatosak és a magyar sport igényeit nagymértékben kielégítik. A rádió 5-én Füreden honvédestét rendez. A labdarúgóbajnoksás­ következő ese­ménye­ a csepeli Ferencváros—Csepel mérkőzés, a fővárosban pedig a Gamma —Újpest találkozó. Szolnok és Nagyvá­rad ezúttal otthon játszik. Szolnoknál 87 Elektromos, Nagyváradon a Törekvés szerepel. Labdarúgók kupamérkőzésén a Besz­kart 6 :1 arányban győzött a Lampart ellen. Tíz gól és hét gól kissé sok bécsi nagycsapatok egymás elleni mérkőzésén: Rapid—Austria 10 :1 és Vienna — FC Wien 7:1. Ez a két eredmény bajnoki mérkőzésen született meg. Az olasz te­niszhölgyek győztek a ma­gyar-olasz versenyről hátravolt két egyes mérkőzésen:. San Donnino—Papp Márta 9:7, 6:3 és Rossino (Ullstein)— Flórián Aliz 3:6, 7:5, 6:4. A végered­­mény tehát 4 :1 az olaszok javára. A tenniszbajnoki verseny naponta dél­után háromkor kezdődik a margitszigeti tenniszpályákon. Az utolsó mérkőzése­ket este hétkor kezdik meg. A szabadkai asztali tenniszversenyen a déli kerület csapata tagjai — a Haran­­gozó-fivérek — szerezte meg az első he­lyet, második Budapest csapata (Soós és Till), harmadik az északi kerület, tagjai Sidó és Farkas. Gundar Hägg Östersundban megtar­tott atlétikai versenyén 2000 méteres tá­von az 5 p 16.8 mp-es világcsúcsot 5 p 11.8 mp-re javította. Négy méter 17 cm az olaszok új rúd­­ugrócsúcseredménye, amelyet Romeo ál­lított fel a svájci-olasz viadalon. **-■*». SZ­ÍNHÁZ-ZENE Kik lesznek vidéken színigazgatók ? A vallás- és közoktatásügyi minisz­ter 1942 szeptember elsejétől 1943 augusztus 13-ig a következő vidéki színigazgatók működését engedé­lyezte: Balogh László, Békéscsaba, Gyön­gyös, Hajdúszoboszló, Karcag, Kis­kunhalas, Csepel. Vitéz Bánky Ró­bert: Szeged, Kispest, Szolnok. Be­­leznai Unger István: Debrecen, Eger, Sátoraljaújhely. Földessy Géza: Mis­kolc, Marosvásárhely, Nyíregyháza, Ózd. Galetta Ferenc: Balassagyarmat, Hajdúnánás, Ipolyság, Pestszenterzsé­­bet, Rimaszombat és hét község. Há­mori Aladár: Mezőtúr, Nagyszalonta, Pestszentlőrinc és hat község. Rét­alapi Hlatky László: Pécs, Baja, Ka­posvár, Mohács, valamint nyolc köz­ség. Vitéz Jakabffy Dezső: Szatmár­németi, Ungvár, Máramarossziget, Nagybánya. Károlyi János: Budafok, Kalocsa, Szekszárd, Szentendre, Zala­­egereszeg és tíz község. Körössy Zol­tán: Kassa, Újpest. Kőszegi Géza: Szabadka, Újvidék, Zombor. Krémer Ferenc: Délvidék. Nádasi Neth Jó­zsef: Csongrád, Kiskunfélegyháza, Léva, Losonc, Nagykőrös, Vác és két község. Putrnik Bálint: Nagyvárad, Hódmezővásárhely, Gyula. Szabó Hangya Márton: Beregszász, Felső­bánya, Munkács, Nagykároly, Szilégy­­somlyó, Zilah és öt község. Szalay Károly: Győr, Kőszeg, Pápa, Rákos­palota, Szombathely. Szűcs László: Sopron, Székesfehérvár, Cegléd, Nagykanizsa, Veszprém. Thuróczy Gyula: Beszterce, Csíkszereda, Dés, Gyergyószentmiklós, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, Szamosújvár, Szászrégen, Székelyudvarhely. Tó­­váry Tóbiás Pál: Kisújszállás, Túr­­keve és tizenkét község. Vértes Ká­roly: Komárom, Érsekújvár, Eszter­gom, Jászberény, Moson, Magyar­óvár, Rozsnyó, Salgótarján és egy község. Vitéz Zemplényi Zoltán, Kecskemét, Makó, Szentes és két község. Ezenkívül engedélyt kapott még öt vidéki színigazgató úgynevezett me­gyei kerületekre. * Szirtusz. Herczeg Ferenc fantasz­tikus regényének filmváltozata a kö­zeljövőben kerül a közönség elé. A A filmet a MIF produkciójában Ham­za D. Ákos rendezte, rendkívüli bő­kezűséggel és pazar kiállításban, nem egyszer amerikai méretű díszletek közé helyezve az érdekes, merőben szokatlan és újszerű történetet. Az e hó végén kezdődő velencei Biennálén résztvevő három magyar film közül az egyik a Sziriusz lesz. A film be­mutatója iránt nagyobb érdeklődés nyilvánul meg. Ebben a filmben látja a közönség először Karády Katalint. A film férfi főszereplője Szilassy László. A Szigeti Szabad Színpad utolsó előadásai A margitszigeti Szabadtéri Színpad idei páratlan sikerű operettje, a „Bécsi keringő“ már csak há­romszor kerül színre pénteken, szombaton és vasárnap este. Mindhárom előadáson az eredeti szerep­­osztásban látható a két Strauss zenéjé­ből összeállított látványos operett, a fő­szerepekben Réthy Eszterrel, Pataky Kálmánnal, Barabás Sárival és Ottru­­bay Melindával. A három szezonzáró estre jegyek vált­hatók a Pesti Hírlap jegypénztárainál. Két Honvéd-est lesz még a jövő héten, hétfőn és kedden a szigeti színpadon. A hétfői előadásra az aug. 17-ére váltott, a keddi előadásra pedig az aug. 23-ára váltott jegyek min­den becserélés nélkül érvényesek. A két Honvéd-estre még néhány jegy kapható a Pesti Hírlap jegypénztárainál. 41 jegyárusítás. Vilmos császár-út 78. (Tel.: 112—295). — Erzsébet­ körút 1. (Telefon: 225—656). — Apponyi-tér 5. (Tel.: 183—339). — Krisztina-körút 133. (Tel.: 150—924). RADIO MŰSORA Budapest I. szer­dai műsora. 5—0.55 Honvédeink hozzá­tartozói üzennek. 7 Hír. la Hir. 10.15 Le­mezek. 11.10 Viz.1. 11.40 Előad. 12 Ha­rangszó. Fohász. Himnusz. 12.10 Rend­őrzenekar,­­ közben 12.40 Hír. 1.20 Idöj. Vizj. 1.30 Honvé­deink üzennek. 2 Szalonzene. 2.30 Hír. 2.45 Műsorok. 3 Árak. 4.15 Előadás. 4.45 Idöj. Hír. 5 Hí­rek szlovák és ru­szin nyelven. 5.15 Zongora. 5.35 Ke­reszt és kard. Közv. a tábori lelkészek katonai kiképzésé­ről . Hanglemezek. 0.20 Honvédműsor. 7 Hír. 7.20 Pataky Kálmán énekel. 7.50 Előad. 8 Vonósné­gyes. 9 Előad. 9.15 Zenekari művek le­mezekről. 9.40 Hír. 10.10 üzen az otthon. 11 Hírek Idegen nyelveken. 12 Hír. Budapest II. Műsort nem sugároz. K­ÖZGAZDASÁG Egymillió látogatója volt a Nemzetközi Vásárnak Tizenegy napos, sikerekben gazdag szereplés után, hétfőn este bezárta ka­puit az 1942. évi Budapesti Nemzetközi Vásár, amelyet ebben az esztendőben mint „Háborús Vásárt“ rendeztek meg. Közel ezer magyar gyáros, iparos, vál­lalkozó és háziiparos állított ki a vásá­ron, amely főként a változott idők ha­ditermelését ismertette meg a feldol­gozó iparosokkal, a viszontelárusító ke­reskedelemmel és a fogyasztóközönség százezreivel. Kilenc pavillonon lobog­tatta a szél idegen államok zászlóit, ki­lenc állam részvétele tette a vásárt eb­ben az esztendőben is méltóvá a „nem­­­zetközi" megjelölésre. A külföldi pavi­lonokban elsősorban a magyar háborús termelést kiegészítő cikkek kerültek be­mutatásra. Ezenkívül kilenc nagy ma­gyar állami, fővárosi közintézmény vo­nult fel nagyszabású kiállítással, hogy ismertesse a közületeknek a háborús gazdálkodás területén kifejtett közhasz­nú, szociális tevékenységét. A háborús vásárnak a napi időszerű­ségeken messze túlmenő fontossága fő­ként abban jutott kifejezésre, hogy a lá­togatók tömegei, az iparosok, kereske­dők éppen úgy, mint a fogyasztók, ké­pet kaptak annak a gazdasági életnek a keresztmetszetéről, amely a békegazdál­kodásról áttért a háborús termelésre. Egymillió látogató Tizenegy nap alatt több mint egymil­lió látogatója volt a vásárnak. Ezt a tel­jesítményt olyan időben sikerült elérni, amikor a háborús korlátozások követ­keztében a külföldi látogatók száma a minimumra csökkent, sőt a belföldről sem kereshették fel a vásárt annyian, amennyien szerették volna. A külföldi látogatók elsősorban a hivatalos dele­gációk sorából kerültek ki: Németor­szág, Japán, Mandsukuo, Belgium, Bul­gária, Horvátország és Szlovákia küldte el delegációit, de érkeztek bevásárlók Franciaországból, Törökországból, Szer­biából, Görögországból és Finnország­ból is. A megnyitás első percétől kezdve élénk üzleti érdeklődés nyilvánult meg valamennyi kiállított árukategória iránt. Tényleges üzletkötésre mégis csak az első három nap leforgása után került sor, minthogy a béketermeléshez szokott kereslet előbb tájékozó és átértékelő szemlét tartott az új háborús kínálat terén. A szakközönség éppen úgy, mint a lá­togatók százezrei azzal az elismerő tu­dattal állapítják meg a vásár végső mérlegét, hogy a „háborús“ Budapesti Nemzetközi Vásár teljes sikerrel oldotta meg feladatát. A vásár szervezői A Budapesti Nemzetközi vásárt a Bu­dapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar Gyáriparosok Országos Szö­vetsége a főváros közönségének közre­működésével, Szendy Károly polgármes­ter elnökletével rendezte. A vásár szervezési munkáját­ Hallóssy István kormányfőtanácsos, a vásár ve­zérigazgatójának vezetésével, Széchenyi Ödön igazgató és dr. Anker György ügy­vezető titkár közreműködésével a vásár­iroda kipróbált tisztikara bonyolította le fillerrel. Csütörtökön bankszünnap. A Kor­mányzóhelyettes Úr temetése napján, csütörtökön, a Takarékpénztárai­ és Bankok Egyesületének kötelékébe tar­tozó pénzintézetek, hogy mély gyá­szuknak ezúton is kifejezést adjanak, teljes munkaszünetet tartanak és pénztáraik zárva lesznek. A temetés napján a Magyar Nemzeti Bank is tel­jes munkaszünetet tart.­ Termény- és dínpia: A vásárcsarnokok és nyílt piacok ki­csinyben t­árai. Szalonna: zsírnak való, bőr­rel 314, bőr nélkül 331, háj 360, zsír 380. Élő baromfi: tyuk 420, csirke 460, liba 380. Tisztított baromfi: tyuk (beles, bél nélkül) 470—503, csirke (beles, bél nélkül) 550—589, liba, hízott 420, kacsa, hízott 390, pulyka 340—330. Tojás: osztályozatlan kg. 380, re­pedt kg. 350. Halak: ponty, élő, nagyság szerint 460, Jegelt és nem élő 320—440. Tej és tejtermékek: teljes­ tej (kannatej) litere 52, tejföl 230, teavaj édes tejszínből 730, paszt. tejszínből (tömb) kg. 770, tehéntúró, sovány 130, (15%) 150. Kenyér: egységes buzakenyér 44, egys. buzakenyér, községi 44, egys. rozskenyér, közs. 44. Zöldségfé­lék: burgonya: Gülbaba és rózsa 35, Ella és sárga 31, vöröshagyma, makói 30, fok­hagyma 60—74, fejeskáposzta 40—50, kelká­poszta 52—72, savanyukáposzta 82—90, pet­rezselyem és sárgarépa vegyesen cs. 30— 60, kalarábé drb. 10—18, sóska kg. 40—52, paraj 40—55, zöldbab 28—52, tök, főző 12— 20, uborka 12—46, zöldpaprika, töltenivaló 28—14, fejessaláta drb. 14—20, zöld tengeri-f ?Pesti Hírlap 1912 aug. 56, szerek­e cső 12—24, paradicsom, gerezd­ás kg. 24—12. Gyümölcs, alma, közönséges 70—180, körte, nemes fa­ 120—220, közönséges 70—130, szil­va, magyaváló 90—130, vörös 60—85, ringló 60—133, Őszibarack 96—240, szőlő 120—220, sárgadinnye 36—72, görögdinnye 24—40 fil­lér kg.-ként. Értékpiac A keddi értéktőzsdén is szilárd volt a részvénypiac irányzata. A kötvények közül az 1914-es árfolyama emelkedett. Zürichi zárlat Páris 9.58, London 17.30, New York 431, Brüsszel 69.25, Milánó 22.6614, Madrid 40, Amszterdam 229.50, Ber­lin 172.55, Stockholm 102.66­4, Oslo 93.75, S­ppenhága 90.23, Szófia 5.40, Prága 17.37)4, Zágráb 8.75, Istanbul 3.37)4, Bukarest 2.75, Helsinki 8.77)4, Lisszabon 17.90, Buenos Aires 97, Jokohama 101, Rio de Janeiro 22.50. • Valuták: Szlovák korona 11.40—1.75, lel 1.95—2.95, Ura 17.40—17.90, svájci frank 79.60 —80.50, svéd korona 81.70—82.70. Az amszterdami, belgrádi, brüsszeli és oslói kifizetések árfolyama csak a magyar­­német devizakompenzáción keresztül lebo­nyolódó elszámolási forgalomban, a párisi kifizetések árfolyama pedig csak a meg nem szállt Franciaországgal szemben az áruforgalom körén kívül eső követelések és tartozások, valamint az 1940 Július 16-a előtti áruszállításokból keletkezett követe­lések elszámolásánál érvényes. A madridi kifizetés jegyzése kizárólag az 1940 Július 16-án életbe lépett magyar-spanyol keres­kedelmi és fizetési megállapodás kereté­ben lebonyolódó fizetésekre vonatkozik. Hivatalos árfolyamok Műszaki cikkek nagykereskedése megfe­lelő fix fizetéssel alkalmaz őskeresztény Ajánlatok „Műszaki 600—6357" jeligére kéretnek főkiadóba. S A leültei láilalat elait. Ajánlatokat „Jó befektetés 6350“ jelig, fők. !rn?(Íofan£fe keresztény gyors- és gépírók, N­­uurMuStüm, irodai gyakorlattal ajánlkoz­hatnak. Írásbeli ajánlattal, osztatlan mun­kaidőre. Georgette vegyiüzemhez, Görtőb­ö. Víztoronynál építendő 110 O­m. területű ÜZEMÉPÜLET építési engedéllyel kiadó. — Ajánlatokat ..Azonnal kezdhető CG12“ jeligére Blockner .T. hirdetőjébe. Városház-utca 10. Vasszakma figyelmébe!! Raktáron levő 0.1 vaslemezszalagra kérek ajánlatot. Ürömi-utca 13., V. E. névre. Főszerkesztő: Dr. Felelős szerk.: Dr. KISM­ISTTER Köznapon kiemelt szedéssel mm­ ként 30 fillér, sűrű szedéssel első sor 108 fillér, to­vábbi 72 filér. Állást keresőknek első sor 90 további 60 fillér. Vasárnap a köznapi­nak kétszerese. Gyűj­­tőhirdetések igen ol­csó díjszabás szerint. légrády OTTÓ BENDA JENŐ őskeresztény mérleg­képes könyvelő tíz éves bank és ipari gyakorlattal komoly beosztást vállal „30 éves 13840“ lel. fők. Műszaki tisztviselőt vízvezetéki szakmá­hoz felveszek. Tele­fon: 336—693. 13842 ösker. érettségizett német-francia nyelv­tudással elhelyezked­ne Hrabovszky, Lujza utca 23. 61429M MUNKA M FÉRFI AIJ.ASTM őskeresztyén,­­70 éves minisztériumi szerződéses tisztvise­lő állást változtatna. Bpesten titkári vagy hasonló állást vállal. Cím a földadóban. A Házfelügyelő ifj Házf­elügyelőségért el­cserélném régi bérű félkomfortos lakásom Béke-térnél. Kálmán­­u. 20. Trafik. 13835 Fiatal tisztviselőt vagy a nőt kevés irodai és akvizíciós munkára felvesz dr. Sághy -lerakat, III., Uszily­ u. 12. Jelent­kezés d. e. 8—1-ig. Szerelő tűzharcos vil­la házmesterséget ke­res. IV., Váci­ utca 10. Kerekes. 23074 Rendes fiatal házas­pár házfelügyelő ál­lást keres óvadékkal Vilaházban is, uri­­családnál, a bérleti lakást átvennék vagy üres albérletű­ kony­ha használattal. Ki­­rály­ u. 100. Házfelv. Keresztény urak ke­restetnek Illatszer, vegyi cikk szakmába. Toldy — vegyészeti vállalat Csillaghegy, Szatmári-u. 32. 1383* Villába házfelügyelő­­séget keresek. Robert- Károly-krt 31. fsz. 47. Lapvállalat megadott címekre járó propa­gandistákat keres. Jelentkezni „Biztos »vedelem 13847' Jel­igére fökladóba.­­ Egyéb alkalm. 0 Sf­őnyvel, elen­­« őriz, (elfektet, szervez ésker. mér­leg-adószakértő. — 130—779. _ • Ker. urak emléklap eladására jelentkez­zenek. Reg. 7—9-ig. Tormay C.­u. 3. bo­rozó. 517*9 Rádió és villamossági cikkekben szakisme­rettel biró, jól szá­­m­oló és jó kézirásu keresztény tisztviselő és* könyvelésben jár­tas keresztény tiszt­­viselőnő részletes alárleté­t fizetési igénnyel kéri ..Nagy­­kereskedés" jeligére Rudolf Mosse-hoz, Er­­zsébet-körut 23., I. , Nagy kereseti lehe­tőség urak-hölgyek részére. Jelentkezés d. e. 9 óra. VIII., Vaj­­dahunyad-utca­i„ nyomda. 61440 őskeresztény komoly, megbízható segédet felvesz Lőwy filszer­­ház, Király­ u. 8. Nemz. Bank . Mai kötések 130 Mai KMM zárlat 330 320 Hazai Bank .— 50 50 Hitelbank . . 103.5 103.5 103 Magyar Bank 63 63 62.8 Leszámítoló . 64.5 64.5 63 Keresk. Bank 149 149 146 Moktár ....— 55 58.8 Pesti Hazai .— 122 120 I. Magy. Bizt.— 1260 .1240 I. Bp. Gőzm.— 37 36 Hung. Malom 71 71 69 Bauxit .... 510 510 500 Beocsini . . . 40 40 39 Borsodi Szén 30.5 30.5 29.8 Szentlőrinci .— 19.5 19 Cementia . . .— 148 145 Kohó . • t • m— 44.5­­ 43 Dräsche . . . ■— 56 34.8 Magnezit ,■ .— 615 600 Aszfalt .­­ • ■— 15 14.23 Kőszén • v # • 930 930 915 Nagyhát . . . 57.25 57.23 55.8 Salgó . . .­­ . 75 75 72.3 Urikányi . • ■— 50.5 49.5 Rigler .... i— 160 -10 Fegyver . . .— 180 178 Ganz .««■.* 62 62 66.25 Láng • • a a f— 219.5 218 Acél................. —. 165 Magy. Vagon 107 107 104 Rima ............. 215 215 209 Schuller . . .— 72 72 Nasici . , a . , 92 92 69 Levante . . ,,— 3.30 3.10 Nova ..■■■ # — 51.5 50.5 Trust . • * t « 98—101 100 98 Ausztria .— 65 63 Délcukor . . . 170—172 172 167 Magy. Cukor 214 214 208 Georgia . . . 45.5 45.5 44 Stummer . . .— 124 120 Dreh.-Hagg. .— 382 372 Gschwindt . . 2200 2190 2170 Polgári Sör .— 785 770 Izzó............— 326 322 Goldberger . . 43— Pamutipar . . 70—71 ,71 69 Szeg. Kender— 168­­­Chinoin .... —.. 44 42.3 Danica . . . , 8.50 8.25 8.39 Műtrágya .» .— 217 311 Klotild ,in_ 31.25 30 Szikra • ■ # m 315— Brassói ,­­ ■ 51—53 52 518 Gumi . . . , , —• P3 90 Vasúti Forg. .— 49.5 48 Telefon .... 25 25 24.5 Népszöv. font 81—81.25 81 81 Népsz. sv. ír.— 92— Kényszerk. . . •— 80.75 te* 1941. é. ny. k. 100 100 100 1914. é. fv. kt. 482 482 475 1927. é. tv. kt. 113.51 Bel. Tp. 7.5’/*— 135 i­. . Földh. A. font *— 138—

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék