Pesti Hírlap, 1942. október (64. évfolyam, 223-247. szám)

1942-10-30 / 246. szám

10 Pesti Hírlap 1942 okt. 80, péntek KÖZGAZDASÁG A Magyar Nemzeti Bank főtanácsa okt. 28-án ülést tartott, amelyen az üz­letvitelről szóló jelentés meghallgatása után folyó és adminisztratív ügyekkel foglalkozott. A tej és tejtermékek árának módosí­tása. A közellátásügyi miniszter módo­sította a tej és tejtermékek legmagasabb árának megállapításáról szóló kiegészítő rendeletét. A módosított rendelet sze­rint a termelői ár a kistejgyűjtő, tej­­gyűjtő és fölöző állomáson teljes tej át­vétele esetén literenként 30 fillérnél, tej­­színszállítása esetén pedig kilogrammon­­kint 2.15 pengőnél alacsonyabb nem le­het. Az üzemek részére felszámítható átadási ár teljes tejért literenkint 34 fil­lér, tejszínért pedig kilogrammonkint 2.46 pengő. A tejiparosok indokolt eset­ben az illetékes közellátási felügyelőség útján előterjesztett kérvényben az em­lített átadási áraknál magasabb árak megállapítását kérhetik a közellátásügyi minisztertől. Értékpiac A csütörtöki részvénypiacon és a fix­­piacon egyaránt az árfolyamok egyenlőt­lenül alakultak. Hivatalos árfolyamok Nemz. Bank , Hitelbank . . Magyar Bank Leszámítoló . Keresk. Bank Moktár .... Pesti Hazai . I. Magy. Bizt. I. Bp. Gőzm. Bauxit ex . . Beocsini . . . Borsodi Szén Aszfalt .... Mai kötések 318—319 — 95 — 63 — 65 142—143.5 144 58.5 Mai Előző zárlat 313 319 35 28 58.5 115 1325 30 483 35 27.75 12.75 95 65 65 144 57 115 1325 31 473 35.8 28 11.75 Kőszén .... 90S—930 930 930 Kerámia 57 57 55.5 Nagykát.— 52 54 Salgó . . 71—73 73 72.75 Urikányi • • 0— 41.5 43 Fővárosi • • 0— 11 11 Fegyver­ke* 152 152 155 Ganz . .• 1 f 67.7^ 58 58 Acél . . ....— 186 186 Magy. Vagon— 105 103 Rima . . 211.1 211 208.25 Ofa ............ Nasici ..... Levante . . .. Trust ..... Délcukor . . . Magy. Cukor Stummer . . . Dreh.-Hagg. . Gyapjumosó . Magy. Kend. Pamutipar . . Danica .... Műtrágya . . Vasúti Forg. . Pálfalvi .... Népszöv. font Kényszerk. . . 1941. é. ny. k. 1914. é. fv. kt. Beszkárt A. . Hitelb. 7.50/1 . Leszámit. F. Olaszb. A-B. 78 2.70 90 168 206­ 208 355 51 26 77.5 27 76 2.70 90.5 168 206.5 151 355 22.5 — 51 51.5 88 90 8.25­­ 8.50 228 229 92 168 208.5 148 380 47 41 78.75 76.5 102.5 476 9.50 116 118 108 47 Zürichi zárlat. Paris 9.57%, London 17.31 ti, New York 431, Brüsszel 69.25, Mi­lánó 22.66 ti, Madrid 39.75, Amszterdam 229.50, Berlin 172.55, Stockholm 102.65%, Oslo 98.62%, Kopenhága 99.37%, Szófia 5.37%, Prága 17.30, Zágráb 8.75, Istanbul 3.37%, Bukarest 2.37%, Helsinki 8.77%, Lisszabon 17.91%, Buenos Aires 102.50, Jo­­kohama 101, Rio de Janeiro 22.50. Valuták: Szlovák korona 11.45—11.75, lei 1.95—2.05, líra 17.40—17.90, svájci frank 79.60 —80.60, svéd korona 81.70—82.70. Az amszterdami, belgrádi, brüsszeli és oslói kifizetések árfolyama csak a magyar­német devizakompenzáción keresztül lebo­nyolódó elszámolási forgalomban, a párisi kifizetések árfolyama pedig csak a meg nem szállt Franciaországgal , szemben az áruforgalom körén kívül eső követelések és tartozások, valamint az 1940 július 16-a előtti áruszállításokból keletkezett követe­lések elszámolásánál érvényes. A madridi kifizetés jegyzése kizárólag az 1940 július 15-én életbe lépett magyar-spanyol keres­kedelmi és fizetési megállapodás kereté­ben lebonyolódó fizetésekre vonatkozik. Tersnény- és Arapiac A vásárcsarnokok és nyilt piacok ki­csinyben t­avai. Marhahús: rostélyos, felsál 2­0, reveshúsok 270. sertéshús: karaj 430— 470, tarja, comb, lapocka 350—370, oldalas 260, szalonna, zsírnak való, bőrrel 314, bőr nélkül 334, háj 300, zsír 380. Élő baromfi: tyuk 420, csín­a 430, liba 500, kacsa 480, pulyka 460, gyöngytyuk 460. Tisztított ba­romfi: tyuk (béllel, bél nélkül) 470—503, csirke 560—189, liba, hízott 510, kacsa, hí­zott 493, pulyka 470, gyöngytyuk 470. To­jás: tea 11 drb.-tól 410, repedt 11 drb.-tól 380. Halak: ponty, élő, nagyság szerint 350—420, jegelt és nem élő 280—400. Tej és tejtermékek: teljes tej, kannatej 52, tejföl 230, tea vaj édes tejszínből 700, pasztőrözött tejszínből, tömb 770, tehéntúró, sovány 130, 15,% 150. Kenyér: egységes búzakenyér 44, községi 44, rozskenyér 44. Szárazfőze­lék: lencse 80,ICO, borsó, sárga, feles tör­melék 72, zöld, feles törmelék 60, bab, fe­hér, aprószemü 74. Zöldségfélék: burgo­nya , C­ülbaba 27, nyári rózsa 23, őszi rózsa 26, Ella 23, Woltman 22, Krüger 21, vörös­hagyma, makói 32, fokhagyma 67—84, fejeskáposzt­a 23—36, kelkáposzta 38—18, sa­­vanyúkáposzta 48, kalarábé 38—32, sóska 70—50, paraj 60—78, karfiol, tisztított 150— 190, tök, főző 40—65, tök, sütő 32—45, zöld­paprika, töltenivaló 26—130, zöldpaprika, apró, hegyes 26—130, petrezselyem 70—00, sárgarépa 35—15, paradicsom 48—72. Gyü­mölcs, alma, nemes faj 90—336, közönséges 60—120, körte, nemes faj 120—350, k­özönsé­­ges K0—ISO, birsalma 100—170, szőlő 96— 2­50, gesztenye 139—286 fillér kg.-ként. Főszer­kesztő : Dr. LÉGRÁDY OTTÓ Felelős szerk. Dr BEN­DA JENŐ. Többéves gyakorlat­tal őskeresztény üze­mi tisztv. és köz­­igazg. tevék, tisztv. állást keres. Igény 250—300. L. A. Leány­vár 39. sz.______99177 Keresztény ügynök (nö) felvétetik. „Le­het kezdő 59776“ fok. Komoly, jó megjelené­­sü urakat és 1—2 nőt felveszünk. Berlini­­tér 6., I. 11. (9—12-ig). Okmányokkal. 80267 Deutschlehrer Post, próbaleckét postán díjtalan küld: 143­ 526 Ném. franc. zong. ének bécsi úrnőtől. T. 114-559 Rövidáru szakmában jártas segédet kere­sünk. Ajánlatokat fi­zetési igény megjelö­lésével „Belváros 5S730" jeligére fők. Két­ vidéki fiú pin­­cértanoncnak ajánlk­. Cim a főkiadóban. Keresztény kisegítő pénzbeszedőket fel­veszünk napidijjal. Jelentkezés okmá­nyokkal és takarék­könyvfedezettel 30- án Dante, O-u. 27. I. Gyári munkásokat keresünk. Szellőző­­művek, Ilosvai­ u. 8-12 Hői angolszallász azonnalra felvétetik Esetleg félnapi el­foglaltsággal Is. Ha­vas László, IV., Kál­­vin-tér 1. 59771 Kér. fiatalember por­tási, altiszti v. hason­ló állást keres. „30 éves 25574“ jel. Erzsé­­bet-krti főkiadóba, ciángáztezembe fel­vétetik. Ajánlatok „Jogosított" jeligére Blockner hirdetőjé­be, Városháza u. 10. Női állá a Nagyvállalat keres őskeresztény, pernek, gyors- és gépirónőt délelőtti elfoglaltság­gal. Ajánlatok „Köny­velésben Jártas 7321 jeligére Blocknerhez. Városház-u. 10. 59707 Textilüzletembe kere­sek egy fiatal keresz­tény leányt pénztár­­noki és irodai teen­dők elvégzésére. Jel­ige „Lehet kezdő is” Brocknerhez. Város­ház-u. 10. 59775 Gyors- és gépirónőt (keresztényt) azonnal­iba alkalmazok. Jelent­kezés VII., Rákóczi-út 12. A­ lépcső, X. em. l. 9—10-ig. 25571 Kiszolgálónő, keresz­tény, a harisnyaszak­mából felvétetik. Ro­yal harisnyaház, ún. Erzsébet-körut 50. tus­h'WLTTSR Köznapon kiemelt szedesse! Trm kint 60 fillér, sűrű szedéssel soronként 120 fillér. Állást keresőknek so­ronként 70 fillér. Va­sárnap a köznapinak kétszerese. Gyűjtő­­hirdetések Igen olcsó díjszabás szerint. h­ M­­K A Férfi állás őskeresztény, köny­veléshez értő gép- és gyorsíró férfit vagy nőt keres azonnalra „Nagyüzem 35005“­­. Erzsébet­ körúti fők. • ösk. fiatalember ma­gyar, német, román nyelvtudással altiszti v. ehhez hasonló ál­lást vállal. „Pedáns 30264“ jel. főkiadóba' Bérelszámolásban jártas MÁV segéd­tiszt keres délután 4 órától mellékfoglal­kozásként bármiven rodai munkát. Meg­keresést „Vasutas“ jel.igére Bpest X„ Postafiók 62. 65849 Könyvelő vagy köny­velődő esetleg óra­­könyvelő felvétetik, kezdő is lehet. Aré­­na-ut 3. Kér. Láb­beli szövetkezet. Őskeresztény gyors­és gépiróna azon­nalra felvétetik. Scheyer József Iván Kft. Erzsébet-kft 24 Oktatás Angol korrepetálás, társalgás P 1.51-től. „Londoni okleveles tanár 99226“ főkiad. Elemi iskola keres né­met anyanyelvű, tö­­kéletes német nyelv­tudású két. nyelv­mesternőt, írásbeli ajánl. fiz. Igény meg­jelölésével „Délelőtti elfoglaltság" jeligére Tenzerhez, Szervita­­tér 8. 59738 Folytonégő kályhák, golyós vadászfegyver, kézimunkája,­ eladók. 297—582. -59198 Naturális féléves zon­goratant. (nóta, jazz) zenetanárnál. Felvi­lág. d. u. Kisfaludy­­utca 6. II. 3. 59752 Oki. zongoratanárnő tanít. Tel. 143-008. 7 éves fiamhoz kere­sek nyelvtudással fia­tal leányt, aki iskola­idő alatt takarít. „El­látás, lakás 20543“ jel, fökiadóba.­ • Deutschlehrerpost, N­émetnyelvi Távtaní­­tó Stúdió.­­ Próbalec­két postán díjtalan küld. Tel. 143-526. — Kitűnő biz.. Int. 34 év, leány nevelőnek 1 évestől, v. 1-2 sz. ön­álló háztart vállalna. S. I., Práter 19. f. 6.» Egyetemi hallgató gimnazista vagy­­ pol­­gárista korrepetálását vállalja. Mária­ u. 7. Bánlaki Erzsébet. Nagyobb diákot vagy diáklányt keresek harmadikos és negye­dikes fiaimhoz latin, esetleg német instruá­­lásához. Boráros-tér­­nél lakom. Ajánlatot „Instruktor 48736“ jel­igére főkiadóba kérek M­érlegk. (átíró) könyvelővé képzi szakértő. T. 130-779­9 Al.K. MUNKA B Vidéki gépműhely vas és fémöntőde, eszter­ga, gyalu, maró bér­munkát vállalna, Cim a főkiadóban. 9215 AD­ÁS-VÉTEL ^1­ Bútor Fizetési kedvezmény­­nyel is kombinált szo­bák, konyhák, reka­­mték, sezlonok, hasz­­nált bútor csere. Pod­­maniczky-utca & Butert sppsion bar BOG-MTL bútorüzleté­ben: Vilmos császár-ut 43. Báthory-u. szemben Antik bútorok, garni­­­rák, csillárok, disz­­árgyak, stb. a Ma­gyar Vacuum Cleaner Beraktározó helyisé­geiben, V., Visegrádi­­u. 62. Forgács cég. Kötöttáru szakmabeli elsőrangú őskeresz­­tény elárusitónőket, keresek, lehetőleg né­met nyelvtudással. — Heyek, Petőfi Sán­­dor-u. 17. 59737 Fiatal özvegy házve­zetőnőnek ajánlkozik. Afrácfa-u. 25. fszt­­. Kitünően főző 35 é. int. özv. házvezetőnő­nek ajánlkozik. „Ma­gánoshoz vidékre is 48746“ fők. „Prima“ Elhelyező legjobb háztartási al­kalmazottakat ad. — Podmaniczky­ utca 20. Körút sarok. T. 126-338* Komoly, jó megjelené­­sü gyermekszobalány kerestetik azonnalra. — Németül beszélő előnyben. I„ Attila­­körút 2., IL 5. 357-771. d. u. 2—4. *13027 Intelligens fiatal né­met-magyar gyer­mekleány, ki a ház­­tartásban is segédke­zik, két 3—4 éves gyermek mellé fel­vetetik. Telefon 121— 431, reggel 8—10-ig. * Németül beszélő höl­gyet 2 gyermek mel­lé délutánra felvesz Keler, viaszfasor 27.* Mindeneslány jó bi­zonyítványokkal fel­vétetik. Tel.: 157-214. Jó fizetéssel keresek főzéshez értő minde­nest. Eskü-tér -6. III. 3. Telefon 383-168. Perfekt főző minde­nes ajánlkozik elseje- Szem. megh. ke­rek Fáik Miksa-u. 18. I. em. 1. 59726 Jól főző mindenes hosszú bizonyitvány­­nyal, ajánlkozik 1-re. Péterffy S.-u. 37. I. 13. Ajánlkozik két min­denes főzőnő. Ver­­seny-u. 4., fsz. 6. Gyermekszerető min­denes ajánlk. Erzsé­bet-körút 5., fsz. 1. Magányosnál Hűvös­­völgybe takaritóleány felvétetik havi 100 P. fizetés és lakás. Jel.: 9 órától Visegrádi-u 11/a., I. 5. 59725 Takaritásért lakást adok. Aréna­ út 9., I. 1. Péntek 9—1, 7—8-ig, szombat 2—4-ig. Fiatal bejáró takarí­tónő délelőttre felvé­tetik. Erzsébet-körút 29., II. Leopold iroda. SZIVES BÚTOROKAT a készítőnél vásárol­jon. Markovits aszta­los, József-krt 68. Be­járat Nap­ utca. Rész­letre is. 57012 Csodaszép Mária Tér, ebédlő, hálók, kombi­náltak, garnitúrák. — Vilmos cs.­ut 63. Szé­­kely bútor. Nyugati Használt hálók, ebéd­lők, kombináltak, re­­kamiék, fotelek, gar­nitúrák. Bútoros, Ki­­rály­ u. 28. fszt 18. Mindent veszek bútort, régiséget, szőnyeget, por­­cellánt, ruhát, hagya­tékot, egész háztar­tást. Hívásra azonnal jövök. Klein, Rother­ne­r Jr. 113-48. Magas árat fizetek iroda, lakberendezési tárgyakért. 126—105. Dessewffy­ utca 47. if C Q 7 C 1/ lakbérén- V L O Z. E. dezést, an­tik és irodaberende­zést, pénzszekrényt, függönyt, szőnyeget. Schwarcz, Trob-u. 1. Tel. 226-083. *97323 sírplCJ/ bútort, pénz- VL-1Z.Cn szekrényt, függönyt, irodabú­tort, szőnyeget. Klein Dobozi-u. 9. T. 140-750 Eladó 2 éjjeli szekr., 1 toalett tükör, férfi vivóruha, keztyü és kard. V., Pannonia-u. 30. I. 5. *9195 Kombinált szekrény, rekamié, könyvszek­rény eladó. Nagyme­­ző-u. 12. első em. 4. Kramer kér. 65360 Keveset használt kombinált szoba el­adó. Megtekinthető reggel 9-től XI., Fad­­­usz-u. 27. I. 1. Jóminőségü ebédlő privátnak olcsón el­adó. Megtekinthető egész nap. I., Pauler­­utca 20., II. emelet. Penzió feloszlatásából szemes jávor hálószo­ba szalonnal, rekami­nie, fotellek­, csipke szövetfüggönyök, 140X70 csiszolt belga­­tükör, biedermeier garnit­úra, stb. sürgő­sen eladó. Petőfi Sán­dor-u. 6., I. 2. 59752 Biedermeier heverő, 1 ajtós szekr. kerül ár­verésre 942. X. 30. d. u. 3. Lónyay-u. 30. Takarításért lakást keres fiatal házaspár. Férj portás. Vas-u. 11, HI. 1. 25555­2 szem. rekamié, ösz­­szecsukható, eladó. — Márton-u. 40., I. 1.­­ Egyéb bercr.d.­­ Príma folytonégő Per­petuum kályha eladó. Német-u. 14., fszt 2. Peregaszonyerrért leg­többet fizetek. Hart­mann, Barcsay­ u. 16. Tel. 223—897. 56353 Veszek perzsaszőnyeget legmagasabb áron T. 428—091. 58790 Sashegyen MS Öles te-­­teresek garason v. teli eladó. Telefon: 1—2 szobás öröklakást 148—828 délután 4-kor lehet adóban is. Tel.: 297—425. 25575* srzssszőnyegs! ('i.popli magas áron: *P­iGotait Sagiam Ismét Zichy Jenő­­utca 10. 114-390 Perzsaszönyegek stb. eladók. Nagymező­ u. 12., I. est. 4. Kramer. Üvegválaszfalat ven­nék. Telefon 18-22-11* Márkás festmények eladóje. Rákóczi­ u. il m­. 1. 35050 Veszünk vaslemez iratszekrényt, (kb. 150—180 cm. ma­gas és 150—200 cm. széles) használtan is. Pécsi Kokszművek Rt. Tel.: 126—626. Szabó részére nagyon alkalmas 2 drb vit­rin és 1 üvegpul­t tel­jesen jó állapotban eladó. Megtekinthető egész nap. VTII., Ag­­teleki­ utca 7. Fodor szabóüzlet. 59778 B Hantozer, rádió n SK­NSL Lauberger, Scholze, Oser, Raehse zong, pianók olcsón Pianó 1000. Zong, terem RE Rákóczi-ut ——• Andrássy-ut 15 BLÜTNER STE­IKWAY KÉPVISELET njjjjjjTflW KtRESntNY CtC Scala, Erzsébet-krt 15. Bösendorfer röv. zon­gora 1000. Világmár­kák legolcsóbban. Ké­nyelmes részlet. 39975 Vennék zongorát, v. planinót. Tel. 115-934 Vesz zongorát, plani­­nót. Hornyák, Bajnok- UI. 9. II. 9. T. 124-606. Kisvelencei villatelep parcellá­zás balatoni műút, vasutalomás és tó mellett téli-nyári, sportlehetőség. TEL­KEK már 4—13 pengőig f­ölenkint. Fizetési feltételek nagyon KEDVEZŐK. Iroda: Bpest, Ba­ross-tér 17. Tele­fon: 424—373. Díj­talan kiszállítás! 1 drb. 2 szoba hallos, összkomfortos, luxus, kivitelű öröklakás központi fűtéssel, nagy adómentességgel azonnali beköltözéssé eladó. XIV. Al­drássy­­ut 133. Hermina­ut sa­rok, 1. 2. _____59731 Még van pár tel­künk Budapesttől 9 kilométerre, Kará­­tsonyi Ligeten. Autó­busz, vonatközleke­­dés. Biztos érték­emelkedő befektetés. 40 havi törlesztés, havi részlet 30 P- től. 400 P előleg tel­­kenkint. Díjmentes bemutatás. Központi iroda: Vill., Kisfa­­ludy-köz 2. (Corvifi­­roozi mellett.) Tel.: 335—732. VI., And­­rássy­ út 9. Telefon: 227—412. 9208 Kettőszobás adómen­tes garszonlakás Hor­­thy-körtéren eladó. Beköltözhető. Túl. tel. 25—69—32. . 59773* Jármű ^ Arche 125 és egy ke­rékpár eladó. Eszter­­házi­ u. 22. Portás. * Bérház — Gyár R. T. nagy bérházat vételre keres. „Nagy árat fizetünk 9205“ fő. Újonnan tatarozott lakásos közműves bér­házamat olcsón el­adón­. Csrepka, Pest­erzsébet, Kossuth L.­­u. 89. 32. villamossal Csarnokkal szembe. Tel.: 147—965. 9212­­ Tischbein rendszer­­r­rel, 200 m* tűzfelü­­­­lettel, 7 légikörösök, jeladók. Jelige: Ex­press 25549­ fők. Aranyat, brilliáns!, ékszert veszek. Taub, Thököly-ut 18.. 224-166. 1.8 karátos brilliáns­­gyűrü eladó privát. Zugló, Lőcsei-utca 22-a. fl. 1. 25557 I tov­as uj Sachs eladó. Kapás-u. 12. Biró. 250-es Puch príma ál­lapotban eladó. Kecs­­kemét, Csongrádi­ u. 42. Kalmár bérmérés. A RVK­ AZA SzervKC3 olcsón vehet Szemere­szűcstől. Erzsébet­­körut 26. Pozsaniki bunda, bé­lésnek olcsón eladó. VI., Bulyovszky­ u 28., m. 12. Pártos. * Gyönyörű, modern uj 5 lakásos bérház 1 üz­lettel, 5060 P lakbér­jövedelemmel eladó. Pestszentlőrinc, Üllői­­út 424._______________ 3 Villa -Palota R Közp. fnt. villa, amelyben 9 szobás lakás, 2 cselédsz., 2 fördősz., 2 garázzsal azonnal átvehető és még 4 sz. bérlakást, házi. lakást tartal­maz; elcserélhető 3— 4 szobás átv. lakásu bér.villára. Részi.­aj. csak tulajd. „Villa­­csere 9200“ főkiad. Villa Budán adóm. 4 szoba, 52.000 eladó, 298.450 iroda. Hirdetőink f­gyelmébe! A szombati ünnep miatt a Pesti Hírlap ünnepi száma e hé­ten vasárnap helyett szombaton jelenik meg. Ezért arra kérjük hirdetőinket, hogy vasárnapra szánt hirdetéseiket legkésőbb ma délután 2 óráig szíveskedjenek feladni. A hirdetés díjszabása a vasárnapi, 3 lámpás Philips rá­dió eladó. Nagyme­ző­ u. 58. II. 16. 9196 zongorás kiállításában válo­gathat. Részletre is, garanciával, jókar­ban 1460 P-től 5. VEZETŐ CÉG: Rt. Magyarország legnagyobb zongo­raterme | Erzsébet-körút (Barcsay-u. sarok­­bejárat.) Bérzongo­rák legolcsóbban. Vétel! Csere! Szál­litás! Hangolás! Budai gyümölcsös há­­zam eladó. Birtokra, vidéki házra cserél­hető. XI., Zámori­­utca 9. *48726 Adóment. Bosnyák­­térnél: 1x2 komf., 2x1 szobás 30.000 P. Ír.: 326—018. 99174 Kétlakásos modern családiház gyümölcsös kerttel jutányosan el­adó. Remetekertváros, Szent István­ ut 85. * Bundák olcsón eladók PLETENIK szűcsnél. E r­z s­é­b­e t­ körut 29 első emelet. Bueno bunda, szür­ke, jó, gyermekcipők eladók. 297—582. Bárány női bunda el­adó. Kettőtől négyig. Visegrádi-u. 12. IV. 1-a. 48718 Perzsabunda, más bundák alig hordot­tak nagy választék­ban P 150-től. Ker., Bezerédi-u. 19. III. 3. Perzsabunda 300 pen­gőért eladó. Rudolf­­tér 5. m. 11. d. u. Egy prima pézsma­ház és perzsaláb bun­da eladó. Megt. 1—5. Markó-u. 1-a. mi. l. Perzsabunda, keveset használt, perzsaláb, ezüst-, kékrókák ol­csón. Füredi szűcs Vörösmarty-u. 14. I. V .11 á « rihr­iait* cii: '• Női télikabátot Jót, olcsón vehet Marlen női szabónál.­­ Károly, körút 7., I. Hozott anyagból és alakítást vállalok. *48744 UJ , fekete téli kosz­tüm eladó. 182—563. flflSZPITRIMÉRT • • Csodálatos árat fizet Fischbein, Dob­ u. 25. Telefon: 228—380. rém­­női ! HASZNÁLT egyenruhákért szőnyegért, egész ház­tartásért legtöbbet fi­ PREM­DI­T. 348-Kétszobás épület, komfortos, autóbusz mentén, azonnal be­költözhető, 30 ezer­rel eladó. Telefon: 224—109. Virág: *35003 Förster, stb. zongorák Müllernél, Rákóczi-út 40. 58268 \\. Z!­lillilllrlUH. LUi újak, használtak rész­letre is Grimmnél, József-körút 65. Két ház, mindkettő szoba, konyha, speiz, veranda, egyenkint 4200 P, nyaralónak al­kalmas. Zeke István, Máriabesnyő, Fenyve­si nagy-ut 33. 65803 lösend­orfer, Förster, stb. zongo­rák, pianinók olcsón. Rákóczi-utt 82 Uhlik. Vesz zongorát, piani­­nó­t. Hornyák, Bajnok­­u. 9. H. 9. T. 124-606, 01 Verdi III. B. eladó Fecske­ u. 20., II. 2. Páncélszerkezetü már­káé pianinó eladó Romar­eli-u. 4. III. 21 Tango II. B. Verdi III. B. Tango 5 és 5 c. József-u. 67., I. 18. sz. hangszerész. 59754 INGATLAN fe Telek­ Villatkertelek, utcai, 23.000.— 326—018. Orsó- F krr. 99173 Telkek családiház épí­tésre 70 □-ös­ől, Aig­­ressy-utnál, Béke-ut­cánál, 4500—16.000 P között. Pestkörnyéki Takarék, Erzsébet­­körut 27. Tel.: 422-tfl. vétel Bekölt. 2x1­67. für­­ds­. ház., vill., viz­­vez., gyüm., Hév. mellett sürg. eladó. 20.000-rel átvehető. Mészáros Alajos, I., Márvány-u. 7. d. u. 3—te. 80348 Villaszerű családiház 200 Dőlés, 2 sz. kony­ha, nagy üvegveranda pincézett, 1 sz. kony­­h­ás külön épület 18.000 P-ért sürgősen eladó. Alag, Attila­ u. 51. Úr­ódtal tót­t? Különböző nagyságú er eladók. XL. Lenke-tér 8­2 sz. hall, 1 sz., garszon öröklakások és 1 üzlethelyiség I., Csap-utca 3.­8-as autóbuszon. Er­zsébet-hidtól a 2-ik megálló, luxus kivi­tel, közel befejezéshez eladók. Bőv. helyszín, i. u. 2—6-ig. Öröklakás 2 sz. össz komf. bérbeadva el­adó. Tulajd. telefonja 115—422. 597. Aweleni­g?rW,S?5. —­­­dűkért legma­gasabb árat fizetem Győződjön meg, hív­­jon. Schulcz, T ||| CC] Népszinház 21 I.140 nül egyenruhákért óriás árat fizetek Spiegel, Teréz-krt 2. T. 224-842. Használt térfi-, nól és egyenruhákért e«i­« szenzációsig atVG«suti L.426-547 . Üzlet Csepelen kocsma ház­zal, forgalma havi 8000 p, 92.000-ért öregség miatt eladó. Vénusz, T.: 135—275. 35051 Hétszemélyes női fod­rászat 4000 P-ért el­­adó. Tömösi, III. ker. Szőlő-utca 64. 25537 Margit-tm 12 sz. ur. női fodrászüzlet eladó Érdeklődni hétköznap Tel.: 357—992 . 48742 ^ Egyéb adót-vitel| Ajtók, ablakok, hasz­nált és uj anyagból, zsalugáterrel,­ és fare­dönnyel, átalakítás­ból beüvegezett be­nyitó ablakok,­­üveg­falak olcsón. Deutsch IX., Vaskapu­ u. 9. VARRÓGÉP kerékpár, gyermek­kocsi nagy választék­ban. — Használt var­rógépért magas árat fizetek. — Gépköl­csönzés, Bachrach, Dohány­-utca 68. Te­lefon: 222—687. *52526 Varrógépet vennék. Alpár, Ráday-u. 6. Keresek jóminőségü és márkájú, lehető­leg Siemens vagy Eumig nyolcas moz­­gófilm vetítő gépet. Donner Kornél, Bu­dapest. n., Ady End­­re­ utca 6 65350 KOMPRE­S SZOBOR, FESTÉKSZÓRÓK jutányosan és szak­szerű Javitános. Sa­­létrom-u. 8. Magy. Színháznál 1 szoba konyhás but. lakrész azonnalra 180 P. Megh.: Tempó, Hollán-u. 9. Tel.: 129 —621. 59728 ranyat, briiliánst, szőnyeget, ruhane­műt legtöbbért ve­szek. József-krt 58 olcsón bérelhet, vehet „L U M E N"-nél. XI., Bicskeieké.T. 257-120* Cca 60 mázsa szava­toltan 50%-ra besűrí­tett almavető eladó. Alkalmi vétel 59482 jeligére fökiadóba. 1—* személyéé szoba 1. víz, kit. ellá­tással napi­ havibérbe kiadók. Nádor­ u. 24. V. 1. T.: 122—589. 19755 Rózsadomb legszebb helyén, Bimbó-út 63. (11-es autóbusz meg­álló) kertes villában kettőszobás hallás és 2 szoba előszobás, er­­kélyes luxus lakások azonnalra kiadók. Központi fűtés, me­legvíz. Megtekinthe­tők egész nap. T.: 12­66-85. 65851 Kisszoba üresen kiadó Ulászló­ u. 38. VH. 1. LAKÁSOK 2-3-4 sz. nagy vá­aszték£ban Túrán, Mester-utca 15. Olcsóbéra 1—2—3 sz. lakások átadok. Mik­sa­ u. 9. III. 17. Pappné Almacefre trágyázási célokra is fuvartéte­­lekben kapható. Bu­­daörsi­ ut 76. Konzerv­üzem. 59483 Elegánsan berende­zett 2 szoba lakrész, hall. , melegvizes für­dőszoba, konyha edény használattal, pasarét villában kiadó 25—79—62. Tíz órától. 2—3 sz. lakások kap­hatók. Túrán, Mester utca 15. 35037 PORTABLE ÍRÓGÉ­PEK. KELE, TODMA­­NICZKY­ UTCA 17. • Kb. 10 m3 vág. fa, 15 g szén önkölts, átadó. U. itt kőfara­gó-szerszám, véső, ék, kalapács stb. eladó. Renfetekertváros, Bá­­hory L.­u. 29. 48768 Mikroszkópot, nagy teljesítményűt, olaj inverziósat, veszek. T. 350—793. 65865 ^BÉRL­ELIAI. 08 Lakás 1 szobás hallos, vala­mint 1 szobás garszon luxuslakások V. Kresz Gézar utca 51. (Lehel­­piacnál) alatti bérház­ban novemberre ki­adók. Érdeklődés Royal rt. VI., Sza­­bolcs­ u. 29. T. 291-265. Főútvonali v. meg­állónál 2 szob. mod. lakások kiadók. Pest­erzsébet, Előd­ u. 43. Madách-térnél 1—2 hall, üres. IV. em., fűtéssel 453 p. Budán villa 3 hall, garázs 5000. Svábhegyen 1—2 sz. garszon berende­zett. Knapik, Szent­­király-u. 4. 2—4-ig. 2 szoba hallosak, me­legvízzel villában, Ligetnél. Amerikai­ ut 70. sz. 59656 3 sz. összk. havi 160 P bérű különálló villa, pesterzsébeti Határ­útnál azonnalra át­adó, esetleg 1—2 sz. belterületivel csere. T. 11—22—95. Schmidt­­né. 19009 Kettőszobás összkom­fortos lakás Pasaré­ten, gyönyörű kilá­tással, villamos, au­tóbusz közelében no­vemberre kiadó. Te­lefon 354—358. 48719 Erzsébet királyné-ut­­nál 3 ez. önálló villa­­lakás. Megh. Teréz­­körut 21., III. 1. Luxus és régiberfi Lakások g­y­o­rs és megbízható közvetítője BAZSÓ Rákóczi-út 86. I. em. LAKÁSOK Ujlipótyban 1 sz. g. 150, 2 sz. hall 260. V- ligetnél 2 sz. 200. — Zsigm-térnél 2 sz hall 220. Sok más la­kás. Rekord: Csaná­dy-U. 17. 493—989. 3 szobás összk. luxus villabérlet 1-re kiadó Páva-u. 4. L 2. 09740 Komfortos egyszobás azonnalra. Amerikai ut 70. 59729 LAKÁSOK Ilona-unál 1 sz. alk. mvnt 192. Lenke-tér­­nél hallos mvizzel cselsz. 2400. Rózsa­dombon 1 sz. komf. 170. ül. kerben 2 sz. komf. villa 170. Ró­maiparton 1­­sz. kony. 55. Ludovikánál u. 1­ 35. (Bútor.) Szt. Im­re h.­utnál komf. teak. 130. 59-es villa­mosnál komf. 130. XIV. kerben u. 1. 150, 125. Lipótváros­ban gazsz. gfút. m. vizzel együtt 130. (Bútor.) Mester-m­ál . komf. 45. (Bútor.) XIII. kerben 150. (Bú­tor.) 2 sz.: Sashalmon hallos villa 120. XIV. kerben 2 sz. komf. villa 2000. U. o. 1800 +13 2400. ül. kerben 2 villa 170. XI. kerben 1600. (Költs, térit.) 3 sz.: XIV. önálló vil­la - hallos 150. (Költs, térit.) U. o. 260. Jó­­zsef-krton bútorral. Phidegkuton 1200. Li­getnél 1600. (Költs, térít.) Nefelejts-m­ál 4 sz. komf. 2800. Rá­­kóczi-térnél 5 szobás komf. 2400. (Költség térítés.) Pémi térít. kiadó, átadó laká­sáért. Díjtalanul köz­vetítem. EXPRESS Erzsébet-körút 16. Telefon: 422—156. • Kiadó 2 szoba hall komforttal azonnal uj házban. Róna­ u. 22­., háztel. 65843 Kettőszobás komf. la­kás Bosnyák-térnél, 180 bérrel, kiadó: Löwy-iroda, . István­­ut 38.­­ 35042 Lakást keresek, bú­torral vagy bármilyen költséggel átveszem. T. 42—46—43. 59764 Keresek 1—2 szobás (hallos) lakást kp. fű­téssel, , lehetőleg V., VI. vagy II. kerület­ben, uj bérű is le­het. „Azonnalra 19026“ jeligére a főkiadóba keresek 1—2 nagy különálló lakrészt Budán minden költ­séget téritek. Szt Gellért-rakpart 1., II. 2. Sándor. 65357 1 szoba, zárt veranda, konyha, elősz. WC azonnal. Kavics-u. 10* Fszti nagyon szép szo­ba, fűtés, melegvíz, kitűnő házikoszttal, modern óvóhellyel kiadó. T.: 115—162. Üres szobát keres­­­­nek. 100-ig. 424—043. Üres szobák kiadók. Miksa­ u. 9. III. 17. íz. Közp. füt. melegv. ut­cai 2 személyes kit. ellát. Fáik M.-utca 6. Eu­sée Pensió. 59759 Teljes ellátást, szak­szerű ápolást nyújt idősebb urnak vagy hölgynek özv. Papp Kálmánná, B­o­d­a J k. Fejér m.________59753 Elég. szoba úriember­nek kiadó. X., Korpo­­nay­ u. Érdeklődés: Horn Ede­ u. 13. I. 9. § Enyh­ bérlet : Pincét tüzelőárusí­­táshoz bérbe kere­sek „Tüzelő 48644" jeligére Brocknerhez, Városház-utca. Nemzetinél 1076 üzlet 1500 bér 5500. Knapik, 349—896. 2—4-ig. 35008 Raktárhelyis. „Átvesz 80352“ keres. fők. Hans Ivor-u.-nál üz­lethelyiség, galéria kirakat 70. V. 1. Rá­­kóczi-utnál. Tel. 422 —156. Express, Er­­zsébet-krt 18. * Üzemnek, üzletnek 60 m2 helyiség berende­zéssel átadó. Váci— ut 166. T. 498—266 Diplomata keres 5—6 szobás fényűzően be­­rendezett önálló la­kást mellékhelyisé­gekkel. Tel. 297—406. Közvetítők kizárva. 0 Szoba— Bútorozott szobáját díjtalanul a legjobban kiadja Budapesti Lakásközvetitő, Mu­­zeum-körút 5. *63944 Bútorozott SZOBÁK átutazó szobák olcsón, napibérért fő­lépcsőházi föbérleti lakások. Tel.: 422-156. EXPRESS Erzsébet­ krt 16. fsz. 3. Átutazóknak napibéres szobák, gar­­szonbérletek uri he­lyen bárhol, bármikor MÉHESNÉL, T. 127-440, Jókai-tér 10. I. 3. Gül-Baba Penzióban szobák állandóra ki­adók. 166—436. 9146 Utcai bútorozott szo­­szoba fürdősz. haszná­lattal november 1-ére kiadó. Bajnok­ u.­­14. II. 9. Érdeklődni 3— 5-ig._____________48738 Keresek egyszobás fö­­bérleti bútorozott la­kást albérletbe tehe­tőig Budán. Közpon­ti fűtés előnyben. *­­Ajánlat „Magas bért fizetek 48724“ jeligére főkiadóba. Bútorozott utcai szo­ba urnák. Erzsébet­­körút 15., In. 34. Nagy utcai lépcső­házi szoba, fürdőszo­ba, telefon kiadó. — Bővebben: T. 33-21-22. Elegáns kétszem. szo­ba szem.-ként 7.60 kitűnő fűtéssel, re­mek koszttal. Klotild­­u. 3b. Irén pensió. Elegáns erkélyes úri szoba fürdő és tele­fonhasználattal ki­adó.­­ Akácfa-u. 4., I. 1. Kizárólag ur ré­szére. 25554 Kicsi szobát keresek. Semsey, Naphegy-u 19. félem. 3.­­65843 Szép nagy szoba ur részére kiadó. VI., Nagymező-u. 8. IV. 9. 65847 Bútorozott utc. szoba ellátással 2—3 hölgy­­ne kiadó. Eötvös-u. 8., 1.2.__ 80266 Különbej. utcai szo­ba (fürdőszoba, tele­fon) irodának is ki­adó. Király-u. 53., III. 22. T. 428—245. Istálló 2—3 tó részé­re váci-úti elektr. müvek közelében mi­előbbi elfoglalásra keres­ .Istálló 9211 F 1.­­ KÜLÖNFÉLE Ház­asság Főúri diszkr. sok jó házasságot sikerrel hozott létre Bárónő, Főpostafiók 304. 64327 Férjhezm. félárva 20.000, urlleány 70.000 P-vel. Adatok: Nagy Jenőnél, Rákóczi-ut­al Utólagos díjazással, gyors eredménnyel közvetít házasságot Balázsáé, Csáky­ u. 16, földszint 7.______65303 Magánközlés: 28 éves fiatalember megis­­m­erkedne lakással bí­ró, jómódú, középko­rú hölggyel, házasság céljából. Teljes című leveleket „Hosszú tél" jeligére Brocknerhez, Vilmos császár­ ut 33. Intelligens családból, lehetőleg faluról szár­mazó, csinos 30 körü­li evang. középma­gas hajadonnal meg­ismerkedne házasság céljából falun lakó, nyugdíjas állású va­gyonos ötvenes. U .,Nőtlen 5872“ jel. f. Magánh. Dipl. ősk., 60 é. özv. jó küls. nyugd. és föb. lak. férjh. művelt jómó­dúhoz „Budán 1992" fők. Túra. Magánjáró fűrészgép­pel társulok, munkát biztosító „Váltakozó­val 48766“ tel. fők.* Körúti üres üzletem­be használt ruha v. bármilyen szakmával tőkés társat keresek. Tel. 119—903. 65644 Fiatal jogi doktor 10 ezer pengővel jóme­­netelü szemináriumba betársulhat. — „Havi 2000“ jeligére Páz­mány Péter-tér 5. trafik. 65346 § Egyéb különféle Kihelyezek különféle pénzeket I—III. hely­re, 1—10 évre pesti, környéki házakra, földbirtokra. Üzlet­szerzőket olvazom. KORNAI JELZÁ­LOGKÖLCSÖN IRO­DÁJA, Gr. Zichy J.­­utca 30. Tel. 111—871. Megvettem Tábori La­jos, Pestszentlőrinc, Bókás Árpád­­ u. 127. vkocsma üzletét, felhí­vom hitelezőit, köve­teléseket Jogvesztés terhével 3 napon be­lül jelentsék Balázs Gyuláné, Csepel, Har- Miklós­ utca 6.­­ Különálló but. szoba közp. füz., telefonnal______ stb. kiadó. Szondy-u. vendéglőjét. Hitelezők 103­ sz. _____65837 esetleges követelésü-Megvettem Mercz Bé­lat, Pestszenterzsébet, Horthy Miklós-út 15. 1—2 url sz.-nek m. két 3 napon belül re­­viz. fürdővel. Gizel- lentsék Wacker An­­ta-ut 34. II. 1. Meg­­dor, Bp., IX., Sorok­­tek. szombattól. Mári­ ut 104. Söntés­­nek dr. Mittacsek ügyvédnél, VIII. Sán­­dor-tér 3. 48750 Üres szobát keresek Bathó Imre, VI., Mo­­sürgősen. Mignos Es­­zlár­ u. 6. sz. vendég­­pressó. T. 180—067. tójót egy ügyfelem Regg. 10-ig este 8— megvenni szándéko- 9-ig. 65839 zik. Hitelezők 3 na-Nappal "elfoglalt há- P0Jr„^elV1lp?°g.v®s!Ís­zaspár keres üres al­­bérleti szobát Klau­­zál-tér környékén. Ehrenfeld, Klauzál-­­ tér 5., II. 425—166. Felhívás: Senko Fe­o. x___—N­--------T~rr renc, budapesti, VII., Sutorozott SZobák Klauzál-utca ll. pék­­nagy választékban tiemét megvenni ki- Bazsó, Rákóczi-ut .6. vánom. Felhívom el-But. szoba közp. füt. ad.­, nőnek is, V., VI. ker. esetleges követelései­­azonnalra is. Meg. két 3 nap alatt Je- Tempo, Hollán-u. 9. lentsek be ajánlott Tel. 1298 621 59727 levélben dr. Horváth w.Hirwofr nini—~ Sándor ügyvéd urnái, P‘Cl',,,?a*y’ Budapest V., Szent ^*GS* »mod. SZ. füt. mV. h­nm* Erzs-krt 1. Paulik. T. LSlya?i'^ 425-449. 25573 r‘ár ^nos. 35563 ürmöknek bútorozott A kiadásért Seifert utcai ellátással II. Alfréd, a nyomdáért Nagyfuvaros­ u. 17.1.1» Kerté«* Am­M felelős.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék