Pesti Hírlap, 1944. október (66. évfolyam, 223-248. szám)

1944-10-20 / 239. szám

/ ' x. - . . . 20 FIL­L £ R m mama |«b man ESB «ra team*- am *rassm*. rs frr v K HÉTKÖZNAP jgff fg§ fgP® AP» WP HI HLJ» Kg BP« 11 MM '*-**!• °#T‘ 20‘ M fillér vasárnap |lm *^8 ÜP---- WK Kg ggf ||§ I|g §|g MmWk Igg ■ j| i*i r”* %. Pra8flMtTsi° ára WmWmW N­P» ik la 1111 III KKEgfP ' mljm Előállítja: i hóra 5.20 p, H «8 wlk |if§f ggfj ia8a afs ma IrapEy 9sp ^jgffady Te«tv. r.-t. évre is.— P. Meg­­jBpSfig aifw- “Hai rrfF*8­­6mb|­i&jj jgSSfli Sj89 SKItaBfll PZWW"fgtfylä 1J nyomdája. Szerk. jelenik hétfő kivé- WwR aSagaBl 'fSRzMg §gs£g 11« B9gS3­­BB gSsf SS* MEEBa Isi és *«£-: V­, Vilmos telével minden nap ■Hm fenst VSJ wal '30B WPBM Seal H cs.­ut 78. T. M2-295 Szolnoktól keletre erős német páncélos kötelék déli irányban visszavetette a bolsevistákat A Führer rendelete a német népi rohamszervezet megalakításáról — Himmler beszéde a keleti hadszíntér magyarországi szakasza Csúcsponton a debreceni páncélos csata Mint az „Interinf“ jelenti, a Deb­recentől délre és délkeletre fekvő síkságon folyó hatalmas páncélos csata elérte csúcspontját. A német és magyar beavatkozási tartalékok súlyos harcokban meghiúsították a bolsevisták által északi irányban tervezett áttörést. Szolnoktól ke­letre pedig erős páncélos kötelékek déli irányban vetették vissza a bol­sevistákat. Ez a hatalmas ütközet több mint száz kilométer szélességű arcvonalon dúl a Nagy-Alföld sík térségében és a szovjet hadvezető­ség sok utász és hidász oszlopot is bevetett, hogy a folyókon át az utánpótlást biztosíthassa. A nagy német csatarepülő kö­telékek állandóan összpontosí­tott támadásokat intéztek ezek ellen az utánpótlást biztosító átkelőhelyek ellen, több hidat megsemmisítettek, csa­patokkal megrakott helységeket gyújtottak fel és 200 minden faj­ta mintájú járművet romboltak­­ szét. Különösen a vasúti állomásokért folyó harcok igen hevesek és elke­seredettek. A keleti arcvonal déli szakaszán a Morava völgyében indítottak to­vábbra is heves támadásokat erős szovjet kötelékek, támadásukat Kragujevác előtt felfogták. A bol­gár határ mentén is több ellenséges előretörés hiúsult meg. A belgrádi hídfő északi szakaszán a helyi harcok folytak, viszont a várostól délre el­keseredett küzdelmek fejlődtek ki. A német ellentámadás során vissza­foglalták a Belgrádtól délkeletre le­vő Mokri-Lugot. Varsótól északra új lövész és pán­célos hadosztályokat vetett be a Szovjet, miután a narevi német védőállás óriási pusztításokat vitt véghez az eddig ott támadó szovjet kötelékek soraiban. Rendkívül hevesek és elkesere­dettek a keletporoszországi el­hárító harcok. A Szovjet harapófogószerv táma­dást indított Kelet-Poroszország el­len, a védelem során azonban mind­inkább kitűnik, milyen rendkívül nehéz helyzetben van az ellenség, ha német területet fenyeget. Mint a német jelentések kihangsúlyoz­zák, Kelet-Poroszország minden négyzetméteréért elkeseredett és véres harc folyik. A német csapatok mozgékony hadvezetéssel kiürítet­ték ugyan az Eydtkau nevű kis ha­tárvároskát, a német elhárító arcvonalat azonban a bolsevistáknak sehol sem sikerült felszakítani. A Szovjet néhány nap alatt 257 páncélost vesztett ezen az arcvo­nalszakaszon. A Kelet-Poroszország ellen indí­tott rohamokkal hevességben fel­veszi a versenyt a Litvániában fo­lyó csata, ahol Libautól délkeletre támadnak növekvő hevességgel a bolsevista kötelékek. Német rész­­ről itt is erős páncélos kötelékeket vetettek be és ezek állandó oldal­támadásokkal és bekerítő mozdu­latokkal gátolják a szovjet hadve­zetőséget hadműveleti céljának elérésében. A 87. bolsevista lövész­hadosztályt, amelyet még néhány nappal ezelőtt kerítettek be, most már teljesen megsemmisítették. A Debrecentől délre folyó páncéloscsata elérte csúcspontját Berlin, okt. 19. Az Interinf. jelenti Magyarországról: A Debrecentől délre és délkeletre fekvő síkságon folyó hatalmas páncé­los csata elérte csúcspontját. A né- és magyar beavatkozási tarta­­£ súlyos harcokban meghiusítot­­t bolsevisták által északi irány­­tervezett áttörést. Szolnoktól keletre erős páncélos­­elékek déli irányban visszavetet­­t bolsevistákat. (MTI). A magyar Alföldön a német repülők száznál több ellenséges járművet pusztítottak el Berlin, okt. 19. Mint az Interinf.-nek a légi erőknél működő tudósítója a keleti arcvonalról jelenti, a német légi fegyvernem október 18-án erős csata­­repülő-kötelékekkel folytatta a harcot az ellenség támadó élcsoportjai és a keleti arcvonal valamennyi gyújtó­pontján az utánpótló forgalom ellen. Csapatkészenlétek, járműoszlopok és ütegállások ellen folyamatos harcba­­vetésekkel Debrecen és Szolnok tér­ségében bombákkal és­­ tűzfegyverek­kel, az eddigi jelentések szerint, meg­semmisítettek száznál több járművet, többnyire gépkocsit, úgyszintén több repülőgépelhárító löveget, azonkívül sok páncélost és járművet súlyosan megrongáltak. (MTI) Német tájékoztatás a Szovjet­ Unió finnországi magatartásáról Berlin, okt. 19. Illetékes német rész­ről közült tájékoztatásul: Finnországból származó értesülések szerint a Szovjet­ Unió ezideig megtil­totta, hogy Finnországba behozzák azokat az élelmiszereket, amelyek Svédországban a finn lakosság részére rendelkezésre állanak. Itteni politikai körök nézete szerint ez megvilágítja a Finnországgal szemben követett mosz­kvai politika egyik oldalát. Ez arra irányul, hogy Finnországban zűrzava­ros viszonyok támadjanak, amelyek megkönnyítenék a finnországi kom­munista elemek feladatát. E politika másik oldalát — mint berlini politikai körökben kijelentik — azok a finnországi megnyilatkozá­sok jellemzik, amelyekben most ma­gasztalják a Szovjet­ Uniót és szovjet­barát egyesületek megteremtését kez­deményezik. Berlinben­ meg vannak győződve ar­­ról, hogy a finn kérdés Churchill és Sztálin moszkvai megbeszélésein szó­ba kerül és megvitatják azo­t­­ a szempontokat is, amelyeket Roosevelt­­nek az amerikai finn választók miatt figyelembe kell venni. Itteni nézet szerint ez magyarázza meg azt a ,,mézeskalács-politikát“ is, amelyet Moszkva Finnországgal szem­ben egyelőre követ bár már előkészí­tik a „korbács-politikát“, miként a svéd élelmiszerek finnországi behoza­talának megtagadásáról szóló értesü­lés mutatja. Berlinben az a felfogás uralkodik, hogy a további fejlődés so­rán Finnországban a kommunista elem fokozatosan uralkodószerephez jut és előkészíti Finnország bevoná­sát a szovjet tanácsköztársaságok kö­telékébe. (MTI) Észak-Finnországban német hegyi csapatok véres közel­harcokban visszaverték a bolsevistákat Berlin, okt. 19. Az Interinf. jelenti a finnországi harcokról: A jegestengeri arcvonalon a bolse­visták — mint várni lehetett — a Ko­­losj­okitól a Jeges-tenger felé vezető út két oldalán erős tüzérségi és grá­nátvető támogatással támadásra­­ in­­­dultak. A német hegyi csapatok véres közelharcokban visszaverték őket, több erőcsoportot bekerítettek és fel­­­morzsoltak. Nagy német csatarepülő kötelékek nagy károkat okoztak a szovjet utánpótlásnak és tehermente­sítették a földi csapatokat. Rovoniemi térségében és ettől nyugatra a finnek csak vontatottan követték az elsza­kadó német csapatokat. (MTI) Zűrzavar Romániában­ Genf, okt. 19. (Német TI) A „Vakít“ című török lap szófiai tudósítója je­lenti, hogy Bukarestből érkező hírek szerint Romániában teljes fejetlenség uralkodik. A kommunisták és szocia­listák gyűléseket rendeznek és külön­féle reformokat követelnek. A tünte­tések alkalmával,különböző polgári, és katonai szemétségek elítélését és azonnali kivégzését is követelik. (MTI) Genf, okt. 19. (Német TI) Londonból jelentik. Mint a brit sajtóból kitűnik, az angol közvélemény a német harci szellemben a szövetséges háborús cé­lok elérésének egyre inkább növekvő akadályát látja. A „Daily Express“ a többi között a következőket írja: „Németországban minden falu, min­den város egy újabb Cassino. Csak lé­­pésről-lépésre jutunk tovább és az 1918-as állásháború felé közeledünk. Néhány héttel ezelőtt még meg vol­tunk győződve arról, hogy Németor­szágban csüggeteg a hangulat, ma er­ről már egyáltalán nem lehet beszél­ni. Egy igen kemény télre kell elké­szülnünk.“ * A „News Chronicle“ moszkvai tudó­sítója szerint a nyugati arcvonalról ér­kezett hírek Moszkvában is igen­ nyo­masztó hatást keltenek. Az orosz né­pet igen elkedvetlenítik ezek a hírek, mivel már megelégelte a háborút s szeretné már végleg befejezve látni. „A német belső arcvonal harci szel­leme komoly, de szilárd“ — mondja a „Manchester Guardians haditudósí­tója. A haditudósító olvasta azokat a tábori leveleket, amelyeket a dünkir­­cheni helyőrség részére szántak, de té­vedésből a 21. hadsereg arcvonala mögött dobtak le. A levelekben a ka­tonák családjai a bombakárokról ad­nak hírt, de csaknem minden egyes levélben a jobb jövőbe vetett remény és a Hitler iránti teljes bizalom jut kifejezésre. A „Daily Mail“ szerint a hollandiai kedvezőtlen angol arcvonal megjaví­tására irányuló küzdelem egyre nehe­zebbé vált. Könnyű azt mondani, hogy az arnhemi vállalkozás 80 százalékban siker volt, stratégiai szempontból­­azonban éppen a húsz százalékos bal­siker az, a­ki számít. Az angolszász csapatokra most fáradságos részlet­­munka vár.­­ . A Biscayai-öböl mentén levő német­­helyőrségek nyilvánvalóan még hosz­­szn ideig kitartanak — jelenti a Daily Mailnak Ward Price, a franciaországi szövetséges főhadiszállásról. A világ közvéleménye megfeledkezik St. Na­­zaireről és Lorientről, a 6. német had­sereg erős osztagai azonban még min­dig szívósan védekeznek ott és úgy­­látszik, hogy a körülzárástól sem fél­nek. Elég fegyverük és élelmiszerük van és azt hangoztatják, hogy egy egész évig kitarthatnak. (MTI) A brit sajtó a német belső arcvonal harci szelleméről A német véderő főparancsnoksága közli: Szerbiában, főleg a Kraljevótól (Belgrád alatt kb. 100 km.-re délre. — A szerk.) és Kragujeváctól keletre fekvő térségekben, valamint Belgrád­tól délkeletre folyik a harc-Debrecennél csapataink súlyos har­cokban állanak az előnyomuló el­lenséggel. Norget csatarepülő kötelé­kek több mint száz szovjet járművet és számos löveget semmisítettek meg. Az Erdős-Kárpátok arcvonalán a Vereckei- és a Cirókavölgyi-szorostól nyugatra helyi harcokra került a sor. A Dukla-szorostól nyugatra vissza­vertünk erős ellenséges támadásokat. A keletporoszországi határon Su­dau és Schirwindt között a csata fokozódó hevességgel folyik tovább. Eydtkau elveszett, de vitézül harcoló csapa­taink megakadályozták a Szovjet ter­vezett áttörését. A háromnapos csatá­ban eddig 250 ellenséges páncélost semmisítettünk meg. Libantól délkeletre, valamint Dob­lon és a Rigai-öböl között a bolsevis­ták folytatták erős támadásaikat. A támadásokat visszavertük, miközben 38 páncélost szétlőttünk. Közép-Finnországban elvonuló moz­dulataink észak és északnyugat felé tervszerűen folynak. Az ellenség, mi­után támadásai a jegestengeri út el­len és attól északra meghiúsultak, ma reggel ismét támadásba kezdett. A harcok javában folynak. Terrortámadások Angol-amerikai bombázók Bonn ellen intézett­­terrortámadása erősen sújtotta a város területét. A bom­báknak többek közt az egyetem, szá­mos kultúrintézmény és 16 kórház esett áldozatául. További terrortáma­dások Kassel és Köln ellen irányul­tak. Egyes brit repülőgépek az el­múlt éjjel bombákat dobtak Han­noverre és Mannheimra.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék