Pesti Hírlap, 1944. november (66. évfolyam, 249-272. szám)

1944-11-04 / 250. szám

élelmiszerjegyeket, akinek .a munka-­í ^ » A S T S aHorr­é15» h3(iiil!1 3r‘i L17GTnD3r?3npsTiolinV A Burgonyaforgalmi Központ kulatcai Tordára, on- téz Papp Lászlóné (Pé­­nan Felvincre ment, cél. Gömbös­ u. 33.) — Díjszabás keresi Kránts Béla özv. Dorha Sándornét god. XIX. utca 11.)- mán-tér 7.) keresi ne-­ú ADÁS-VÉTEL § Baróti Zászeg József vére, Nyakas Antalné TM tan. hadnagyot, a (Bp. IX., Üllői-ut 53. , „Székely Nép- b. mun- m.) — Jakabffy T. i^­­katársát és Bertalan vadart, aki okt. 8-ig a ' megkeresésükkel forduljanak közvet­­. « 4 g C Ä Ä Ä Ä Ä » “jelentesék tően. 2. Darányi pen- Istv.mne­k moly».­­ A csíkszere­­resi szüleit és Botos­tál és postával mene- rel (Bihar vm.) —­resi Lukács István (Er­ gyermekét keresi Fie­­mer József főhadnagy ház-u. 23 III. 35.) A zászlóalj-orvos, aki Szüle József kisujszál­­szept. 5-én Kolozsvár-Jási malomtulajdonost , györgyről keresi Ba­­gyászát! klinikán róthy Z. Józsefné küdt, keresi anyja. Ja­­(Eger, Vörösmarty-u. kalffy 51.) — Dr. Kupás Já- (Veszprém Füredi-u­nos pü. fogalmazót, ló Esetleg Bp . Sájer­i László allamp. 9—3-re tel.: 122—7631 rencnél is Kónya La- TM»»néver; lost keresi Kónya Irén ?^re táblabirót keres! f Lovagk 515. hrsz.) -­­Fehér Sándor szkv. (Bp. XIII. Plánét Kalocsáról j.Madarász-u. MihálynT szül' félszakasz. Ok­k.-pusz- Eladó nőne iBd. Jókai-u. 8. György felügyelő (Ma­­gi. Dalmady. V« S sít M .rS 5 éves sárhe^öfle^fToz'- fma”k4htonkorérde,1 (PI uí­­­zatartozók­ (Bp. Tété- 2 TMs,15 hlé­gv­á­r VI Nagy Béla, dr. Csávás — Tóth Béla István Debrecenből Klauzál-u. 21. I. 16.) nyéki menekülteket keresi keresi Nagykárolyban Zámban özv. Simon Pálné (UJ­ (Attila-u. 5.) pest, Király-u. 26.) — édesanyját. — Kövér mentesen noskY Pénzed TeréSzé?" 102 Olt. (Szolnok-Tó­­kat, hogy Enyingen „cs pg-u. 272. ^ nauupan üzemparancsnokOK kultek gondozását mindazokat a jogosított burgonyakeres­­k“^i Pv°|: ^r'váth^mréf 1'^ kedőket, akik a háborús körülmények mospércsről a telesé- Rottenbiller­ u. 4-a.) A földművelésügyi minisztérium fel­­yesér­e.) —■ Tóth De­­szentmiklós Legelősor­­­u a gazdasagi szakoktatas szolgaja keresi családját. ,Ea. (Sarkad) Dankó lm­­tában allo mindazokat a személyeket, lassagyarmat, 663. m. re ezv. (Székelyke­, kik szolgálati helyüket kénytelenek vol­­t.) törzsparancsnok- resztur). Bék­eki­kál­­tak elhagyni és nem a földművelésügyi ^ ‘scT, vu^8* A minisztérium kötelekebe tartózó vala- fürdőről keresi sógo-' (Cigánd) Krivjánszki melyik gazdasági, szakoktatási intéz- ra, dr. Návay Zoltán János honv. (Szarvas)­ménynél tartózkodnak, hogy tartózkodó­ IBP- viki. Kisfaludy- Benkő Pál örv. (öttö­­­ si hplviikPt nnntnn rimiik-Pt ód olfntrlalf-' u- 2G- n- 2 > ~. Enm: mos), Fazekas István 1 ” 4. u ?i j * 1 * 1 . . v . .. ® ! ner Rudolf debreceni honv. (Nagyszénás), sagukat haladéktalanul jelentsék a mi­ ny. községi Jegyzőt es Szondi Ferenc honv. * i Pestgm6| — Ilösbzt otl mebrn;hnrecent ^Föid't A Horthy Miklós­ Tudományegyetem , tó gyomai ev. tanítót László tíz. (Török­­címüket^az Orvostudományi Karral, bS l ^ s z » me’ Sz; K4,^v.vu­­dapest, Műegyetem, sürgősen közöljék. | nekuti feleségét és Já- Hadházi András szkv. Illetményeik folyósítását pedig tartóz­­Fazekas István had- Gézát, feleségét és kis- nagy Keresi feleségét, fiát keresi özv. dr. Ka­­kir. 101308 kis. I­­zökovácsháza). Csíkos gyermekét Derecsk­é- dák Pálné (Zalaeger­­rel. Jöjjön öccséhez, szeg. Farkas Dávid-u. Dagály-u. 12.) — Czini menekült Csala­­si­­Tibor tart. zászlóst, vánt keresi Ger­endi S. Cailli István bárándi István (Bp. III. Bér- káplánt. Wagner Ti­­kenye-u. 3.) — Dr. Jenő és ismerős kezdi csurdi István honv. borné máramarosszige- Farkas Aladár nagyba­­ti áll. tanítónőt és Ka­­nyai Járásbirósági to Jánosné székelyhídi nőket keresi a feleség «11. tanítónőt keresi B5 (Bp. III. Mandula­­Czilli Antal rk. kán­ u. 25.) — Györke Mar­­i gi­tortanitó. székelyhídi git (Bp. X. Librik Mik­­..?.U1-J... * (Many. u. p. Bicske, sitsék őket Menekült tanítók elhelyezése. A rozs­­nyói püspök a hadműveleti területekről « Ä V t Ä Ä Ä v­ /rÄ Ä '\T \V -n i.! kiadóba menekült tanítok elhelyezése érdekében 4... akik Hódmezővásárhc- hogy hollétükről érte­­k­.4.^^ tLi?!' t»*»bap4»kUk.-Sz«- zsef örm. és Olajos sek erre a címre küldendők: Állami Imre tárt.' orvos-zász- W W ^ munikaközvetitő hivatal menekültügyi | Bu­sák.eMn5ft|U.CkmöV: DTMnben faltolté J m­i a fdl-^ac as mieionszamon az legényét, Harmat Jó­­godrSt. (Sárszentágo- a belügyminisztérium központi-mene- | ut 9-B.­ — Vitéz Csi- Horthy Miklós-kórház |____Hangszer kültüeyi kirendeltappp működ­ik­ Min AZ állami munkaközvetítő hivatal ; *őket kéri Jancsó La­ p^r^ak-rM október 31-én a menekültügyi kiren- | h%\t .. B4fi­deltségét áthelyezte a Pesti Vigadó­­ téről nagybátyját, Jan­­ A « A m­enekültekért ------- ---------­­■-­­ t 6 Pesti Hírlap 1944 nov. 4. szombat­­­nak- értesítsék apját, tak P—391. V p.) ke- ;Személyautókat, teher-’Sötétkék városi bunda A f.-TTHU­Bi van pengő"fizetést—is"- l­ényjogosult garszon- Bakáts-tér környékén I Szőts Ernő föerdömér- resi II. tanítóképzős autókat, motorkerékpár eladó. Magyar-utca d­- 8 AI.LAS-MUNKAp g fntya,Zoháva,l1 lakást kér" Budán, bútorozott szobát 16­.­­ .... . . . . d8 Mt (Esztergom, Er- Laci és vasutas Józsi vokat, cséplő garnicurá-pészalon. A fik ...mh), menekült: Ezredes-u. 14.. féle. 4 'z és 1 lehetőséggel keres l ^ h,e^°dcn,;or^^t'~' bunda-bolero *■.­­Frfi [al^ — » v E L * » ,c.z*nAn ;6500 P-ért. 16 HP 5ta’­.! finom választék Haztel. es l­azt. állás takaritásáért és ruha-, gy ■.........f E 'Igényű menekült 34105“ ét SrC08^ 1 Tanirodája, Liva. .. a félemeleten. völgyi villába mosás- *c t neveltvő «taté- Bútorozott egy szobás sítéssel eset'« köztT első emeleti helyiségébe, ahol jelenleg i­g“ n"‘ A----H-------------fc'p^sTabbiT»«—fa^ ni elfoglaltságot keres, garzon lakást keresek “ "'‘Küzépkon. § belek­­nöl telitsMt, ,.M­gcízható '45563" Jel. p7?5 C8 erdősőr a'5 Blil 'iV kevesebbre P bek­erült­ Blocknerhez, 1 csal János MÁV főtiszt C) pavilion). — Spor -.rkunkstopa eladó. X., 10 kiailoba. Fria^csorJ^ni^». Magányos 45513 ' V Árvaház-u._10.________ 1 (Nagyatád, MÁV p. u j László orv. keresi fe- G Ho­gy-u. _20. ajtó__2.___------------------------lakásért Goondozó ápolónő clhc- tollBére (Okladéba Űrt házaspár éa egy Bekecset vennék 11—14 abcs.'ríthető Erélyes iyezkedne azonnal. ‘ -----y—— ■... hólzv bet. lakást, vagy felesését szül. zólt Bezdénból, Be­­.1­6 ff *­Bt .óra között. Telefon: 83353“ Jel Erz-:' -'5k Izabella-U. 48. Minder‘ '­«“d­á. ki-!M0l)'4t keres. „Jól fize­ h S l £2“ 5£t'0iT’ ________---------------------J V ”ugu tek 5-371- je., tők. Véreit Kódmezővásár- j -^^VitálHitárSCSl használt *?n51 báránY­­J hathetes P‘k“b*bár*I, Sl55,Shtah»n tatást’'ár Egyéb bérlet I­dapesten csak az a munkás kaphat ! z!ika Pl István«fsa-i helyrel' Címük: Sor- -ágET­ XnM nM. bunda és „«r U1 férfi Menekül. Irodai, eset- takarításért lakást ke­­ellátással. Köz-'•?. n '' Ä Ä szenugota, imre^e, ^TT «KSSL “ h».?? £ Ä Ä 5‘ SÄ, «sA.« ; ! e"‘ä 19. Iisztvtsel5— A mezöberényi tozóit (Szölcsegre), j 'süllstrán alakra olcsón 1000 holdas tógazdaság 1,1 .!"■■■ ...... rrarrxr 3 szobás modern Caenaes niucm. .. s .raT menekültek közöl a^, Ugocsa _ Barna' Teretiay-utca sarok. :laS6 csákv-u. 16. II. 2. v. vezetője, 4 lóval ren- Magyar-német és szerb smnv rész­ít az irodának 2 helység munkások alkalmazására vonatkozó tudja András Margit Ferenc tizedes keresi . Bérleti „------, „ deli... nagyobb tógazda- nyelvismerettel. 13 évi b ' h­it.0ro-ot.. lnltÁr.11 "Príma bérlőnek 45595" «» Szüleinek hollétét, édesanyját, testvéreit -----------------------­­eladó Kender-ítée elhelyezkedne, irodai gyakorlattal, na­­fgfc._______________ l"nül a 137__498-as telefonszámon az fJisnvsf­­i paní' Y?' és menyasszonyát Szc- Eladó Hohner Verdi III. '3 hl . .évelőnél ..Szakértő" Jel. Baky pllap kiadóhivatalában abs­olut meg­ IV. kerületben, vagy 120 basszusos gombos 4 74. házfelügyelőnél.----- hirdető: Rákóczi-ut 27-A 9 évig dolgozott ÍRIA ,,r“cmbc' d­u Budapest más forgat­allami munkaközvetítő hivatal helyi zsefMÁV állomásiés- a J herceg-utja inktávváltóz, teljesen uj. Bunda női nagyméretű. —— — ■ r resztény tisztviselőnő 1., .,,',,, ma, helyén Divatáru­k­­ rendeltségéhez. írásbeli megkérésé- I C « » IV. Fejér m. - ifj. ,Márvány­ u. 3/b. házf. :?ég,mn béléssel, op«­­ellust keres. Teljesen kev.kidének üzletbe­ iTwT OOO.&i&V^fe IX etStíi el! d­6A ‘4k^ d » A fiaTotS Németh SS: 5,« bút. lakrészért v j^ 1 á­tira­t! a^ “w , ' And'- kbá? ^ 5en ~ ‘ .fa' I «okáért. fők?' szüleit, . L'sraa?“^1, I­rássy-ut 79.____________állást vállal. Leveleket Rákóczi-ut 23. I. 21.— i­ skisért közeli házát. . . . vesz zongorát. a'“‘ | TisztagTapja szilbéléses ..Menekült Sz. K' Jel- Príma önálló tisztvné. gyümölcsösét gondozom.I n ._ r­___.i- rí....i­____ .. i___Igen a Pálf­y-u. 12 sz. Sizsék. — Ambrus Jó­­„ « _ _ I fekete nöi bunda perzsa igére a földadóba. állást keres. 424-098. cim. Szigetvári-utca K *5 il 2 I f í El fi 11 B \f M f gallérral és muttal el- Nyolcadik­irükmrTIV.------------------------------------- 24-B­. házfelügyelőnél. |||| II El­­ || Cl IIII TE 3!®% BSi S 3dó. Tel. 18.—3So d. u. gépírásban Jártas repr. Egyéb női állás pi.tai házasnál külön- UUllUI wllUI­ 9 8 HL ff“® i ,/:5-W I._____________bizt. feli., bárm. áll. ■— — - , , — ^ilratu bútorozott szó­ . , , , „ r,_ r, , in­­ Skunksz boleró eladó kér. azon. „Megismerés Clpod­alénot felvesz. b..t kerés Belt8r." Jel. Ja^fiében* keresek ’i­r FfZo80S r Krl- 19 f,3500 P. Böszörményi-ut munka, _ _ ár, jgyed. Tímár. Rákoczi-u_t 52^ Verseel hlrt-) Andrássy.jk irodának, le­- — —S­­II. I. d. e.________ 341­9 Jel. Erzs. .ők, Gyermekszereto Intel- ut 68- Ihetöleg telefonnal. To­­I ingatlan | Egyéb férfi-állás ^ m A ^ . Budára f A f A ü ltA EgyYbktt a1' katoH- ffiUi a^iskun^TM ^ köz-| ‘ . Csamd.háa^! Ková^gédeket azon- Jel ^ktek^k^g. ‘ti­kus iskolák tanerői látják el a mene- Gyuláról menekült fiát­ségi elöljáróságot, kö- [ .."“7HnT1,T^7. utca 24. IV. 4. M f-^-----^ n­a­p­o­k­ra . 225-347. IT: 457-227. keitek gondozását dr- Stl hatvan ügyve­­zetje elmét. (Felső- Minden Ingallopwot ~kT- Thek gnd^"u- 14-____ Espressóba kiszolgáló- ^ —-------n~ , ■ 7^ — det és Mihalik Andor- nyék, Rákóczi-u. 254. f­eladót nyilvántart^Rapid | FeketeMagányos munkaképes kisasszony felvétetik. Szoba Csanády-u. 17.^5. . _ . . . T_..­­ ._ T­ né nővérét. — Balogh Tolna m.t — Aki tud !Ferenciek-t. Knyoy­u-PIi. kertész sokéves gyakor- Apponyi-tér 1. Házaspárnak felig but.; liftu­lHunfinH (Bp. V., Zoltán áll. tanító had- juhász Olgáról es szü- híz 2 bz. konyha; nyá­­lak Koroni-ii 35 f. l. lattal alkalmazást kr- R_a_.t6rium reiVeM di­­sz. kiadó. XI., Verpele- ||ZIPTlIPIV \PllPI Deák Ferenc-utca 6. félem. 14.) felhívja nagy­­Balassagyarmat. neiről (Újszeged Beth-­r­ konyh. kamra és 1 R£6k^orong . r„ vágóhid-utca 32. “*trl*et ápolónőt, tl-u. 22. III. 2. D. u. UlIUUIuI­lOUljUl, Hril ______________ konyhalányt, inast. «-« közötn___________| „ftr„ pineét. rak­oí­vben v dbonként hüllőn s egyéb. 6 drb. B| | M|| ( t Stefánia-ut 61. Urnák 1 azoba, v.^^2 tárt keresek. Eset­következtében kénytelenek voltak régi Két. — Szabady Hun­a az alant felsorolt : Piadó ’ Monor, Bem-u. uj torontáli szőnyeg, MPI1DI/I! l'Ol/Dl A-----------------------— szobás lakrés* Kiadó­leg áruval, berende­helyüket elhagyni, hogy a Központnál ‘'0“vécek kérik azo­­l|5, seöreshy. 7x2Vi m. klepit füs­­!VIC!!ül\l­l 1 ljl\bl 1 Magánnyomozó | Tel. 859-187, reggel ,^«,i Közvetítőt C-; a__________e-i.^______|_ ről keresi apja, t-za- k­at, akik hozzátarto- |--------------------------------#m­v ólomkristályok. ----------------------­­1—9-ig. ___j magasan aljazok, sürgősen jelentkezzenek. bkdy Antal honvéd­jóikról tudnak, érte- Modern lakóház Jutá- váci­ utca 72. Pintérné jó fizetéssel könnyű SZABÓ LEGOLCSÓBB BÜd£n 2 czT"h. összkJ Ajánlatok. ..Helyi­Sziget- lagos áron eladó. Tel.:i. t" nolt * munkára felveszünk. igényjogosultnak h. 3101 séS 2673“ jeligere 129—322. ~—-—-—• ,rt—zrrr­­n­i! * miöánnyom­OZO­M TV Andrássy-ut 17. Blocknerhez, Város­hm­­a a cazda«ráci szakoktatá«, a szob­rály­­nő ref. tanító hadnagy címre. Ponta Imre tíz.----------------—--------— “- Veszek használt gyér- P^ninPnPiRI^ nri7 i«n «1 f1T Vo • ház-u. 10. Kispesti házamat 2xi­ mekcin5t 31-t és 33-t; | fu­llab!lbu­lla RAKOCZI-UTáz.110-571 -------------------------_ _ _ _ _ _ _ —_ szobás, külön szoba, 1 hócipőt is. Ajánl. ,,Jó ■ ^ g a Budán, Pesten eleg. sürgősen. villamosnál minőSétr 45578“ jeligére Eotvos-utca 3B._______| Oktatás P but. 2 szoba azonnal. ír.,, Mura almot _ Keresünk *U­,°m- T,­ 7 ^ ,,silet Z C L - vingára ^té- ^ « ^ r ^ a ----------------------- Tiszti zubbony, öltöny iyegzőkészitőt felvesz szit akt. tanár. V Botorozott szoba kiadó hajtásra. Kimerítő Budán csal. házat ven­ és télik ab az eladó. Er- Bélyegzőgyár, Tükör-u. 2 rv£ark6,u. 1-B. I. 15. D?“J_ax}1^1?’'11Ca 3 ' 'ajánlatot ..Mimalom nék „Készp. 57258“ jel­­zsébet-tér 15. I. 4. Az anyagipar minden ^ ~ K X1--------------­----------------— 63887“ Jel. fökiadóba. Erzs-krdl fökiadóba. | Ftökih­i, télikabát, béke- ágában, különösen az gj Egyéb munka 9 Kispesten főbb utvona-_____________________^ . «Jókihi-Mi vi bel! anyagból, közép- •Ditőanyag Iparban tö- ^ Ion, központi fekvés, 2 áj rpvfR HIRT) St 'annek,cs:Vtwsft ára' t»rmettel és angol sző­­kéletes­ szaktudással és Háznál mosást, v,aaa' szobás, összkomf. kiadó 8 EGYES HIRD. g s f f * ‘ ’ 1 E B risS aF r® ^' sri “*T a « s L _____________ réz-körut 50. II. lépcső nyelvtudással; üzemre- 1-J°’-------^--------------— but„ fürdő; előkelő, Sürgősen felvennék ék-öröklakás 1111-­6- - -_____________ re,®‘\ téglamesterk f'^^tmU javuLt rhá- komol,y ufnak kiajtó- — sz':w^Úrr'-iúr'° fők'’ s r “^ 'A öröklakást7“ — S A ,­' SZ13 5 2 '? : w !S­z fe s r v ir s s r - k '■ ‘vS”“ «.Wi ^ ^ S , IV- ' TM rüretben közvetlen tu- M?tya?s'zony-nokl l ? ---------------------------- „ak napokra. Akác- T117119111Or nos bátyját keresi Kai- (Debrecen) Ceglédi lajdonostól. T.: 167—&69 J • Baky hirdetőbe, RáKO- Kiadok Budára haszná- fa.ut 7. j, 3. I li/I f s| Hm 3 1 j­.: ____..*/.• L-n.á-xáái már Endre crm. (Sop- József honv. (Szegha- 1 Bilgerlt, 43-ast vesz. czi-ut 27-A. uitra •? Irnnnvphh lovat.--------------|—:----------IM tiiHllim kodasi helyük közigazgatási hatóságától von, Templom-ut 24.) lom). Katona Károly------------------------------------ 114-3«. 2-S­ig. f— -----V-----.TvzTvkír szeraámmal k sebb rtaal kulb- but­ ,570 Jba . . . . . 4r” . «sssrss sa SSST’-ä -----aa----g v ís^ 'fs? , “ i ÍIIrH. ' teSeraalossal ?immal kerszenesít­­st" «ef^hímv’ ?Berettva" Balatonall**n Te*.I'k I termetre 3.500 pengő. Andréssy-ut 'lT ni 12 Krisztina-kórut 145.. I. Szoba kiadó urnák, felesben behoznám s. 3. Nógrád m.) — Bé- György honv. (Elek). ..rtb­. r 81.__Duna vegytisztító. lve­kedi51 keres ter. között. Nagyméretű, Y.'rJf“* sjjss—5—i háro­meze Telket, v. családiházat s pir 3g_es ngi cipg mény. e, állatszakmá­­m szoba-konyha üresen 3000 P (naro Ambrusékat Bosklé­ György honv. (Mező­­vennék priváttól Bu­­p!s'd­o vró­t s bőrtalp­­ban Jártas, Jó referen-­fl BERLET-ELI.AT* albérbe azonnal 50 q. adok annak ki a M. dán, vagy Zuglóban. a zsigmond-u. 14. dákkal rendelkező 31 J ——F ..Kandallófáért 45592 vonalán G. 128?11 “• ról, Gerláról és Piste­­zsef szkv. (Békéscsa- Tel: 134­ 993. d. e. --a. lv 3 .éves érettségizett gazda A Lakás ■ Jel. fökiadóba.________ mu kocsi női allasa nyelnek és hol van szükség kántorta—­lekről a Szabó, Minya ba), Cséki Antal hon- 1 pi, _vsit»n* rah.« Ajánlatokat kér ,,Gaz­­'íroba konyha üresen 1 _, ^ _ M a t U f « ! ^ ^ M V ’t E Ä — » Ä Ä L a Ä d ...« KüluégU r^eTm ^s T ' . tartózkodási helyüket. komna-u"l'o.) kórház- József Gt“*a’' (PegyveV- 1 9‘ .. juá ^-int^züst’rókatrrkS^Vll ^gts^k­eresteMk11 fT- cserélek”Jelige*05Mago­­ktják lakrészét bárhol. Fs­htV3S ■ - ban sebesülten fekszik nek), Liszkai József Beköltözhető villát 8ió-LdG­. Tej 129—322. lépésre Kerestetik, ti cserélek. Jelige ,,91Laga T 124—908. ír. Kál-ismerősei keressék fel. tiz (Békésbélmegyer), fokon, B.-földváron, B.- —---^-----------­­■ - ^.d­ésmegjelöléssel az nos ur 45520 főkiadó. 22., II. 3 Pogáts Tibor, Bösz( Ecker Antal honv. (M. Kiás Lajos honv. (Me-­­ füreden 3—400.000 P-lglSmipot. sinaüragot ve- ajánlatot kérem leadni: MeneküU úri család el- ^rrr-—wTT^^T'KUdja m­ényl-ut 3-a alatt J veszek. ..Leírást 45579“ ««J* R^lcs, Vill., Jó- pezsgőgyár Kassa, Beth-költözötös lakást Budán “ÍJSlAt lakréstét üre­­vö üzletét megvette mel. szd. Bp. üteg-u. Lajos honv. (Szegha­­j jeligére fökladóba. zsef-u. 54. T. 12-16-Id. len-korut 5- átvenne. Vérmező-ut 14. k _ ' bárhol Bertók Hitelezők 3 napon­­ 11. Hl.) keresi Kis- rom)( pápán Demeter _________________ 41 v. 42 bilgeri v. tiszti 4 ^ 1. 5. z® ‘nMwwffv.u­k !-n­­jelentkeztem Fazekas Ernőhöz (Bp. 16.) — Kolozsvárról kunhalasról menekült honv. (Atyr.s, Bihar \4~ 7IZ~i fel csizmát veszek azonnal. | Női alias P ^ cVi' “^1 rf” t , ' Nagy Zsigmond. felesedét­es Gabriella m.)| styt János hon- B Jármű | T,|. 120—258. ^...................................." Elcserélném pesti ow- T. l­DJi?.---------------­­---------------------------­leányát Ujverbászról. v (Öcsöd) Tolnai Jó- \^~ *.'aiT Háztartási alias komfortos 5 szobás ko-.- szobát keres 126—338. Menekültek Szöcs István. Zanda zsef SZkv. (Debrecen), Jokarban levő triciklit'Jokarban levő. *"■■■ ■ ".'""0T" Ponti füzeses lakáso- —-—7—a szobákat 9 hirdetései 3—4 mázsa teherbíró-kabátot vennek k.0nz.ép" Fehérnemű Javító ház-­mat azonnal Budán ha­­üres szob­a hirdetesei vásárhelyi menekülte­­(Kötelek), Feti Már- i képességgel keres, vé- termetre. T. 364—304. hoz­raegy. 20 és koszt sonlóval. Cím: Fö-utca Dr Solykoby Jenő el- két kéri Háromszéki ton honv. (Törökszent- csei­ u. 4. vendéglőben.)zöld lódenkabátot kere­,állandóra is. Szanaton-7. Házfelügyelő. ak­tóv­­r ne­rcesicse Zsigmond és Gáspár honvéd (Nagy-­miklós), Macola Mi- Boróka. sok megvételre 170 cm.- umba szállodában újat ---------------—­­. « *n i'ro evéket hollétéről C bajom 954-2- s*d. hály honv. . (Teresei- ! — --------------------------„termetre. Ajánlatot is. uri házban föaönc- Ele,. 3 ^°b^ zk- 10," scwffy-u.^ ^ 19-574^ gyeket noaetemi.^ ’ vm \ hogy ir- patak), S. kagy 1st- :1 drb uj Steyr kerék-L-megjelöléssel „Finom nők is. Mindenben Jár­­der­ utcai 96 P lak. 1 Bútorozott szoba*1 két ——— -----­, ’ — Mikó van őrv. (Rákóczifal- pár férfi és 1 drb női mineré*“ jel. Blockner­­tal. Nádor­ u. 20. III. 44 szobásra. „Bárhol“ jel. személy részére keresi Tiszaföldvárról keret menekült (Györzsá­­lós-u. 88. fsz. 2.) ke­­(Győr va) • Na«V László őrv. «kerékpár eladó. Aréna- hoz váraadás-n. 10. Primán «taShá^e^eTö- Express i­., Thököly- ..idegen állampolgár, Marosi Lajost és L 9^°^tizedes^(Györ. IRAkGc58lffd­Va), Erdős­­ut 126. Kultsár Üz em-15^A ^ ” A "sSL— mÜSSL ut 7. 34110" Jel. Erzsébet­ Bertalannét, aki tud dai távbeszélőközpont- Józsefet Hajdubugac- 1 ,518— k**kórház) j^nog tiz. (Debrecen), vezetőnél Ferii télikabát, öltöny, no, N­­eves b­ion ------------------------------------ körúti fők. kéretik. |luk, értesítse Dalos anyját, ozg. _ Orosz Miklósné föl­­-----——— -------—-—Ul-es sportcipő, ezüst- lannyal, magános hat- 3 és 3 szobás komf. . -.. . ■,. k,res"ha‘-izsenét. T. 187-507­­ kült Silló Máriát ke- György Bélánét és . 3 Mikó Györgynét, hu­­desi postamesternőről Egy Triumph női ke-,róka) kékróka cape el­­tartásának vezetését lakrészek városszerte jjaiaanai Keresinj N . Bélánét T 09. 1 gát’. Lázár Sándornét értesítést kér Marosi rékpár. eladó. József-­ adó .Árpád fej.-ut 55-a. vállalná, csak Pesten, kaphatók. Bertók Jr., alberieu szopat, fj sekujvár, M. kir. áll. czaj községből (Bihar és Évikét. — Bakó Áronné Bpest, Baross* körút 69. I. 24. n 8. Ráday-utca 41., NI. ud- Dessewffy-u. 6. Tel.: P.ut?ír?!^_ .1? . .. Aséw_wrMl kórház). - Dr. Wim­­m.) a férje (Bp. Cser- László őrv. (Sárospa- utca 83. III. 4. j_ . a k ZT .------.. . w A1 var, I. cm. 34. 119-574. fÜrdőssoba haOT. Jel., letéfét Béla Térést ! ____________________ Príma kerekpár világi- Yennek 1 p. 41-es és — —--- ------------------—---------■■-■■■ .,Igazgató 99190 a fó- [.adkarol, Iván bat­ tussal eladó. Hétfőn 9 1 p. 45-ös uj vagy keve- 5raganyosnak becs. hu- Lakás. Csanády­ u. 171.5 kiadóba^________________ és Annuskát. Aki KoTM1­. háló, lószbr­ágy­­i0-ig. sándor-tér 3.-* set használt bilgerit. seges gondviselője le^- vig.Munkáinál x szob. Menekült ' ezredesné'róluk, sziveskedje ról egy budapesti ala- és feleségét keresi vi- KfklS HlVlmWCl" betét, függöny, csillár, i­. i.__________________ 147 33)­________ Unő Vörös- hall. komf. közp. mint szobát. keres konyha értesíteni. Balk. , . , ágyteritő eladó. X., a1 fe mÁrhr n ' 58 * 4 Lak. hív mentes átadó használattal. Blaskó, Endre, Budapest, minden Kanizsai-u. 26., I. 3. Csepel seg. motor al- @ Egyéb adásvétel P. —53. J -----L „m­^ ftki a Bútort a­­r m ? iHorthy M.-ut 55. é n t­e k i számunkban. "intervfás ~ ~a"iTtIk caimi áron’ Balázs* Hl’ Perfekt főző házveze­­me?veszi. Bertók Jr. “ J--—----------—­MÁV föintézö (Alsó-­­Nagyvárad Tisza Kál- ^--------------------------------­­legkutl­ut 141. " Jönő ajánlkozik azon- D­­­ff 6 Pesti oldalon egy két „ s' --------—--------ITT* j Prima , naira 48 év, intell. ^essewi­y u. »■ 8Zobát butorozva kere­­donuL^Effihn „ Gelérthegy-u. 4. ^Undapp 500-as oldal­­. vidékre is. „Perfekt“ ^ sz. u. elő, hall. össz- nek „Azonnal 45573“ RuUyisub­l­llU Roronrirzps ^ faz­ í' v&s&rnaP lg­___ kocsival, prima gumik­­brlHlOllSt Jelige Erzsébet-krtl rö- komf. 1400 évi bérű föb. je, fökiadóba. psrtl«. rend ......PL. » •- r kai eladó. Érdeklődés: (kiadóba._______________ lak. Margit-krton igény — — ... k Bútor BUtOT IQVKtaS hétfőtől Baracsi trafik, V&SZ 3 személyes háztartás J°8nak, aki a,latCnlS4Ab­len tisztv Zugló 9354“ plltlPürkölt Józsefnét Sepsiszent- kolozsvári uj belgyó- _________L ... . " . , i­(-, Kőris­ utca 31. részére fő-fi mindenest torának elszállítását fKn®#iAh«­UllllwllwfeUN­ fc- Teljesen uj mod szoba Síííí1 SSifird i/s1 Thiv^0­—. ne--------Priváttól privát. T: felveszekD“ll k^ Fo- vállalja. Bertók i­. ■ - •— C7fi|prRlPi krPrPQP ^rb Mátra segéd-1 110_746. r'nt­ uUa 8 in 3 Dessewffy-u. 6. Menekült középkorú SZVieilllBI KBliSt Rudolfné Konit• a iaKDe*enu. ^ur«.. oq2-480. Bús ászt. motoros kerékpár, i­­rmi ut,ca ventur urino Budán a­lbérleti * . x t „ e^d0‘ Huf°n&n‘i vesr 149 914 1 drb Styriette segédmoto­­­­r "“ Mindenes, főzni segítő, szobát keres. Jelige: Értesítést kérek: B­eJj111?' Krenedits Bán- Csoagyat ve,z 119-914. ros kerékpár - eladó.) Erin*7110If orvoshoz felvétel,k* me­­rtL b I SzürgÖSCn­ .Menekült Budán 45547* j­dapest, Holttér F corné-u. 2L___________^ la Aréna-ut 128. Kultsár K/­C7|1fllT rHlUflKRI nekük­ is lehet. KI- gall-u. —.—:-------­­fökladóba._____________f renc-u. 26. Kmett tisztet és Vida Péter — Kisvárdáról mene- Használt szoba­, írnny-i Egyéb berendezés­­­i­7.p_mvf.7.p.tfinéi. glUüLllUll­lUillUnUl rályi Pál-u. 11. II. cm. üres but. szobát, lakást Fiatal bézasnár butoro-1 Gyula­eladó. Tisza-H4rét és konyhaberen­. s ‘ 171 foov magas áron v­e­s­z­e­k* Középkorú mindenes JxErVi­ m zott* esetleg lakrésat‘K ,k­ét öl m ^ö Ter^ckvidken sYs' «azadost keresi Fur- utca­n­ni 72. . veszek y10.000 P­­S­á­CA ashv f°vgf Vigváry, Pestszenter- két személyhez azon- Thököly-ut 7. T. 425-475 teerff, azonnalra. „Pon- ^ család Dunafö­­rsz ) - Kónta Fej­man Mi­hályné (Moson-:----------------------------------ig Kálvária-tér 13. I- ®iTMirt? i bAo^yTT VV|g^bet, Postafiók 8?. nai felvétetik. III., 1-3 szobás lakást ke­­tes és jól fizető“ Jel. vár-Budapest köz j *The' hAI® ^410“'z.f. 10. Tel. 137-457. ri° „aJfi ',11.ún 49’ ' UJ 6 csöves Blaupunktj Berkenye-u. 15-b. ~ res igjog. „VII., VIII. Pölnagy Hirdetőbe, Vll- elveszhette 3 asztte Lc­et-u í?a ! ^ ------,--------. -------------------eladó 900-ért. VI., Baj- MiEdSíi szobasig­­er-ben" Jel. Express mos cs-ut 29 töbe csomagolt és a tanítónő (Érsekvadkert unokaöccse, Herlicska . F-V-jav FllmnAn nl­rm­ I Príma Topolinói cser­­nok-utca 1. II. 13. keresek. Váci-utca 18. hirdetőben, Thököly- Különbejáratu butoro-felső és alsó fehér. -------------------------|||[\III! Hirt III | Topolino v. más kis te­gadlóját Jutányosán, Ungár-petuió. ______ ut­a­­zott szobát keres tiszt­­műtét. Becsületes m hadikór- Komplett fehér háló- ufUuUll UIUUU ■ herre. Tel. 457—131. • Gyorsan javítja s­pecia- Perfekt önálló főzönő 1—2 sz. üres és but. viselőnő, fürdőszoba- találó jutalomban akarattyára szüle? dr" j ^ sz. szoba.) -—­ szoba bútor márvány-! , , ,, — ' ——'' ' "-"'’ lista. Telefon 146-850. 50 éves ajánlkozik, lakrészek és szobák használattal, lehetőleg »»«»al. Kispest, Pi Mindszentről menekült nyal. varrógép, konyha­ ,7.30k4.00 méter keleti Kifogástalan karban -------——-------------— szarvasmss 45551" tel. kaphatók. T. 424—643. közp. fűtéssel. „Havi H-u. 180. az bútor felszereléssel és Szín. T. 137-903. lévő afökUdi Miksa-,.. 9. központi 250-ig" tel. Blockner. píjír------Igazgató ~ Arany-Tóth viselt ruhák eladó. An- Szombaton 13-19 óra- T_____» „ u és egyéb bélyegek gyüj­­- - io_5-ik. hez. Városház-u. 10. Gyomáról — Éne ‘ant Mária1’ 10 Vasárnap egés*nat." IflöC íHOr n­a­p o n tl^ D r SSSSSf 5 ki"f 1Tb. ny'lfö T7^- ^ s.ob.’ garizonakáH (Ogör vmü menek, Obermartz Mára. Magyar perzsaszönyegek IU|IUI«IIUI Kertész, Városhftz­ u. 16. lányhoz azonnalra Jó bl­­, h^torozia Jazon- k«esek magas bérrel. B‘ elköltözés vé- « *bM röbutor Ju­­«»“^ ^ ^ vennék. félemelet.______________ zongatvánnyal felvétetik ^a; k^adó. Kizárólag Tel.: ________-* tek értesítés hog Cseh Lujza és Pali fta ta-­ — Szabó Andris gett sürgősen 8 darab-1‘Ányosán eladó. Telei.. ÁSVÁNYOLAJ KÖZ­­B1 Iger, csilm4mat, 42- * llliszté u 38 vasárnaP- Baross-u. 103 Azonnalra bútorozott juthatnék börönd. aenalazenteveravi la- orosházai Jegyző tele- pol álló dió teleháló. 186—221. rin. i, _ aor u. 43-as u], hozzávaló brl- “ »r.■ **., UU»il*­u. 38. ns 19 szobát keresek 4-ig. T.: (,«* r.iat.z Hóhért host keresi Dénes fe­­ségét keresi B_aróthy cím: Újpest, Váci-ut'J ___ k , p­rr, n­im„ á, csesszél, elcserélném —__—-nr- ^25—193. [dapest, II, Blmb ® Gép, műszer P lí*ntban azonnal riadó márkás, kisfilmes f. gé- Otthont és munkát és«TM 14 f|,«tö agt. szobát 2 v. I. 6.) — Szondy Irma. gyaratád. Somogy m.) '-----------------------------------7,. , ' ' -.«„„.T v„P,4^' 'iff | I pért. Lévay, III. Pusz-kaphat gyermekszeretö ^ «9-896, e.te 7-8-ig. ao nizezoouz szopat o --------------­iBp. Bombabirtos budakör- tVi taí'naá ! »! m* N gy tádl,taszerl-ut 24/c. Szom-szorgalmas nö, hadba- Díjtalanul kiadom gar- --­" .1. . fi*fffhk‘ v, telefonos vll- Zi1- 1 .089. ff.'—-m' Szabó­ u. 34.____________baton d. u. 2—5-ig, ra­­vonult feleségénél és 3 szén lakását, lakrészét, Totel?P ad'a szállásért ! Lász­né, vagy ha négy-ötszobás Pacit szorzógépet ven- Csukott kis teherautót sárnap d­e. 9—1-ig, gyermekénél. Nagyté- szobáját üresen és bu- menekült fiatal pár 2 tartozója azetese lakott lakásberendezést díj- nék, lehetőleg villany- vennék (izem részére.rréé.,áT«.«i.• 1-„­. tény, Baross Gábor-te-­torozva. Várkonyi Jr., éves kislányával bel- att Jelentkezzek. ^ elhelyezek motorost. Telefon hét- T. 382—480. vim!!!S,T*1 lep. XIV. utca, Szenté Teréz-krt 23. T. 124-654 *”“L',te.“-, ”f° °Tohe|3’ Soós, Tátra-u. 23-t DHy. Andor_ Nagysza- Árpádot és hozzétar- használatért. Jelige: köznapokon 8­4. 426- . . -If„s.°z^ Andrásné. L,t,é.,ét.' I.kását"íire- SJ?La. ..Jal- f8t-______ Dely Zsuzsa bölcsér Magános ur 45521" 9YL_______________­­Budapesti nagyválla­­hám 45588“ Jeligére a Fözümindene­t és .to- sen is dljm. Jól kiadja.­­ egymásban álló al- tanhallgató a b "cdtik- hoz­:U"toréi szeg) keresi Kövér Ar-i fökladóba. Tarkak­ósép d­a’ azomb­­at keres megvételre fökladóba. balinyt keresek. Tele-Költs, térit. Bejelentőt bérleti szobát keres 3 Collegium Hungari I­, pádné és Edit leánya“-------. ^ . iaskariogep­eia. szomn. __ ___ _ —-------------— fon.­djta­. Berták II. Des- tagú menekült családban kéri szüleit, és Ko- Nevessen. Kombinálták, — u. vas. d. e. Cím a OCaCII vfletjsnp Cser. toll pírn. paplan -----1----------------------------- sewffv­u 6 T 119-574 (felnőttek) saját ágy- sítsék táviratilag ho­­teszprem­m.l tartóz­­á , _ Debjtis hálok, kárpitos bútorok főkiadóban. 45677. 13*S)(­ IDUIluS színes damaszt huzatra. Mindenesnek ajánlko-‘Ji—L—:—z------_______4 niirüvel. Jelige. ..Csen­­tűkről , kodnak. — Emálul nya,,,,,í legolcsóbban Vargánál, ----------------------------------­­. . iwiiliuw Gépk­o.u u m 2. zom Jobb családhoz. lakast keres 126—338. d , kGk 34,2v'. Er“ -------------------—-------­Györgyné (Bp. IV. Lü­­ky Béla és Debk­..ky Esterházy_utca 1. írógépek, markás fény­­flnNim iics­ intul i— ;—cr— cr—i'Takács Má--la Hernád--------------------------------------«avi*«Ah« e4123 Erzs. B.10 .perc^ keresi c udvarhelyi_____________,__________, képezőgépek eladók (MillS USZ31Vi Stráfkursi, kís^ l°\-fikksl 25 házfelü­gyelö Bútorozott garzon, v.-------------:--------------------- György Gyuláné ez zró) keresi kémikus lakosokat es Balogh But0.­é és tgr Muzeum­ krt. 13., I. 1. Hu.,*n eladó, bérbeadó. Békés,­ .. . ■--------------Ez_^. esetleg két szobás la- Egy kisebb fütött bu­­desnét, Kispest, Kis eladók vaey bér­e : 17-77-37 és 18-44-64 Ajánlatok „Uszály Róna-u. 121. Középkorú, menekült kast keresek albérlet- torozott szobát keresek ludt-u. 69. Byaaeiauuk vagy Der ------------------------------------ 935s.. .ellkére fők — ■ —— ■ ' ■ asszonyt kisebb háztar- be pesti oldalon. Lehet konyha használati... Milana-u.) — Feren­­gy. képviselőt keresi ?* ,Táskab­égép eladó. Áré­­' i 50.000 lap Torony tás vezetésére azonnal­ különálló lakrész. „Jól megfizetem 34148" czy Pált és családját Debitzky István zász-,is­­lek,csanaz3-­na-út 9. II. 11. , (touver-turm) esi­­ra. Balázs, Hidegkuti-ut Bennlévö holmit meg- Erzsébet-körutt fők. 7­7*fán K­iblír Gyuláról vagy Okány- r0s. (Kőszeg, Gábor . . . I VarrógéD~eládO Rákó- I'ova"1’ szekerem, fel­­szoló papír sürgősen 141. szám. őrzőm Bér nem szá- Bútorozott varv iirea a.ullO!l InvilVo A taS'ir «MAB a , ******* ajánlóik. Szövet^.yzl­ut 23. 1,18._______^ ° Pa^ « ‘ 5üté£ 'SS& 'A bOTt­u ’ I®'6«/1 lb|° — Vitéz Pártos Dezső­ !TMnya*Ön“Zvl°n ’ Várnál^Haszn41t varr6gf Pet. Ve­l’lva ' Hilzmestern L'' Dohany­ u. 52. maganos nőnek v. 14 a fökiadóba, « sekB közili Bud­án. c'ime nekült feleségét / STPgedröl menekült nét, vagy Darvas Elek- Király-utca 32. ’­­ «magv-u°k7 Y". Tcn'|(B Ruházat ft'Veszek 42—43-as bilgeri hatasi­arnak, 2 Lakását berendezéssel ®zap‘kkrdl!!!-u- “• hál­­«h­írben Gu^rdárt Pártosy Béla gépész­­nét karral Acs Teréz - —-—-----------------:£------F ...—:—-­­----------------------------^csizmát, 100-as haciia Marvany-u. 33. • együtt megőrzés végett ‘e‘ügyelőnél.___________• S.,alá_c-„ Emil, k­émlek-te-iurt és fe- Medgyesbodrosról me- Gyermekkocs', gyermek- Complett vidék. szik- Használt perzsa- és per-vagy Mátra serédmn-t wa,mb- d- *■ T­­*rD' átveszem használatért. Központban különbejá­l !«. »ttiltik.* ui .Hákoshegy. 'ágy. gyerraekszék olcsón vizgyári gép, tank­ol-,zsaládbundát vesz So­torkerékpárt. Jól tize- And­ór.Ő ajánlkozik, kö- Miskówszky menekült ralu bútorozott szobát, ne­tt nófta-a mái Tiszaföldvárról MÁV-állom­is.)— Akik kapható. Prohiszka.jadó, Balázs, Hidegkúti-.mogyl szűcs, Kossuth tek. V„ Csicsery-u. 17. nép!roru. - Tamásiné, ügyvéd. Mester-u. 9. keresek irodának. „Iro-I „p' V »«nyaaj menekült ifj. Lapath Szőts Dánielről tud- füllől-ut 7. f ut 141. i Lajos-u. 13. 'házmester. 'XIV., Pillangó-u. II. Telefon: H4-330. «da 34138" Jelig. fők. I fiát. Fedort. volt bol- Artur kolozsvári ny. grádi lakost (Kral)a egyetemi tanart.orsz­keségét sz. Lenath VII­, nekük JvUdlgyi Ju­renne sege mukod­ Min­den menekült férfi- és nomunkas, aki , keresi Mezőtúrról fe­­leségét és hozzátarto­­il80­*ár'* t? hadiüzemben óhajt, munkát vállalni, feltétlenül keresse fel a munkakörre-­­ csak a S i­tő hivatal kirendeltsigét mert Bu-­­ kirendeltsége, Budapest, Pesti Vigadó, pont) keresi szüleit, feségét és lota, valamint az­ érseki Iyccum eptile­­mosfalvy Géza gimn. József crm. Szentest-ől i­g­­enek összes nélkülözhető helyiségeit ‘an“‘6t és dr. Horváth és Csongrádról, Rácz felajánlotta a menekültek elhelyezésére. “tkNMyB5wró! k^rai Béla Viktor S3kv- Kis‘ Ugyancsak az érseki palotában adott Páli­on'»0­6 intéző k^dorotsmáról, Végh J helyet a menekültek konyháiénak, ahol (Gyönk, Weintraut- Ervin,tíz. Csongrádról fölhívta a plébániahivatalukat arra húzó késcsabáról Bohusékat, csapó István honvéd !-in.yta a pieDamanivaiaiOKat arra, nogy sürgősen kezeljék a főegyházmegyei ha­­kat Békésről, Doboz- megyei). Veress Jó­­tosággal: hány női és férfi tanerőt igé­­­ rjanak­fihnL' t -JTEenekeltek nirci Tót*­iotrm­ét és A kÜifc Burmán Péter, ny. hathat0r

Next