Pesti Napló, 1850. április (1. évfolyam, 19-43. szám)

1850-04-08 / 24. szám

Az II Corriere Italiano Törökország határszéléről mart. 29-röI irja : Hiteles tudósítások nyomán állíthatjuk miszerint Bem, mint három farkú pasa, Boszniában jelenvan. 0 veendi át az ottani sorkatonaság parancsnokságát. Vele még körülbelül 70 magyar, vagy a magyar kiköltözettekhez tartozó egyén van , kik mindannyian az Izlamra tértek. — Mainczból apr. I-röl közli ugyanezen lap : Magas kö­rökben beszélik, miszerint Londonban két hatalmasság meg­bízottai kölcsönös védfrigyet kötöttek, Poroszország és Anglia között. Const. Bl. a. Böhmen szerint Prágát a cholera, 10 hónapi ural­kodása után, elhagyta. Martiusutolsó hetében csak egy cholera­­beteg volt, de halálozás egy sem. Múlt évi junius elejétől f. évi mart. végéig a bejelentett cholerabetegek száma öszvesen 999 ; a halottaké pedig 528 volt. — Apr. 3-kán érkeztek Bécsből Prágába fenséges Albrecht és Lipót főherczegek. Fremdenblatt. Polában olly erős láz uralkodik az ugyanitt örségenlévö Lipót-hgféle zászlóaljnál , hogy ezt hihetőleg más katonaság váltandja fel. — Botzenben (Tirolban) a helytartó helybenhagyásával kutyaadó hozatott be. Minden kutyáért — az utasok ebeit s a még szopósakat kivéve — két pengő forintot kell fizetni. Oest. Volkszeitung. A trieszti pályaudvar tervrajza már el van fogadva; de az építéshez csak akkor kezdenek, ha ő fel­sége ahoz a talpkövet már leteendette. — A pozsonyi várrom szándéklott kijavításával felhagytak. Bizottmány van kinevezve, mellynek feladata: a 40 év óta pusztán álló várnak tökéletes átalakítását eszközleni. Union czírnü prágai lapban olvassuk, hogy e lap szerkesz­tését a lelépett dr. ,Smetana1 helyében dr. ,Gabler1 vállalta el. — Prágában aprilhó 1-jén nyittatott meg az amerikai­­franczia- s belga iparművek kiállítása az iparegyesület ter­meiben. APBIL 8. — KEGGELI LAPOK SZEMLÉJE. — Magijai-Hírlap, hivatalos részében közültetnek : Kinevezések. Az itteni országos főépítészi igazgatóság eddig volt igaz­gató tiszti segédje Kecskés Károly , a bécsi cs. kir. főépítészi igazgató­ság felügyelőjévé, — Ocskay Rudolf pozsonymegyei főnökké , Beznák Ignácz árvamegyei főnökké neveztettek ki. Haditörvényszéki ítéletek. ') I. 1. Beniczky Laj, guerilla főnök s tábor­kari alezredes a fölkelő seregben ; 2. Vérlesy Mezősy Pál , rang nélkül kilépett cs. kir. hadnagy; 3. Madarassy Miklós, rang nélkül kilépett cs. k. hadnagy; 4. Csutak Kálmán, ügyvéd; 5. Szokolczy Mihály, cs. kir. szekerész-hadnagy; 6. Hódosy Sándor, kapitány; 7. Jeney Károly, fő­hadnagy; 8. Jeney József, cs. k. hadnagy; 9. Francz Mihály, főhadnagy; 10. Deiiinszky Ant., nyug. kapitány ; törvényesen megállapított tényállás mellett bevallván, hogy a fölkelők javára szolgálatokat vállaltak s a ma­gyar fölkelő seregben magokat alkalmaztatták, ezek közöl a febr. 28-án 1850. feleltük tartott haditörvényszéken felségsértési bűn miatt Beniczky, Mezősy és Madarasy kötél általi halálra, Csutak, Szokolczy, Hódosy és Jeney Károly a cs. k. hadseregben viselt rangjok elvesztése mellett lő­por és golyó általi halálra; Jeney József és Francz Mihály rangjok el­vesztése mellett az első 12, az utolsó 10 évi várfogságra, összesen mind vagyonuknak a forradalom okozta károk megtérítése végetti elkobzása mellett, végre Dedinszky fegyveres fölkelésbeni részvét miatt viselt rangja és nyugdija elvesztése mellett 3 évi várfogságra ítéltetett. -— B. Haynau t.sz. n. s hadseregparancsnok ur ő excja ez Ítéletet törvény ut­ján megerösité, kegyelem utján pedig a halálos büntetést az arra itél­l) Jelenleg csak a múlt számbelieket közöljük. teknek elengedő, Beniczki Lajosnál 20 évi, Csutak Kálmánnál 16 évi sánczmunkára nehéz vason, Mezősy Pálnál 18 évi, Madarasy Miklósnál 20 évi, Hódosy Sándornál 10 évi, Jeney Károlynál 16 évi várfogságra vason, Szokolczy Mihálynál 10 évi várfogságra vas nélkül szelidité, Je­ney József Ítélt 12 évi várfogsági büntetését 6 , és Francz Mihály 10 évi várfogságát 4 évre módositá, végre Dedinszkynek 3 évi várfogsági bün­tetését teljesen elengedé, minek folytán ez Ítélet közzététetetl s végre­hajtása elrendeltetett. Arad, mart. 14 1850. II. 1. Görgey Armin, rang nélkül kilépett főhadnagy; 2. V evvera Jó­zsef Manó, magán-mérnök; 3. Csapó Vilmos, rang nélkül kilépett főhad­nagy; 4. Hió-vári b. Meszéna István, főhadnagy; 5. Wieland Antal, másod kapitány ; 6. Ivinyi Bertalan, másod kapitány; 7. Görgely János, főhadnagy; 8. Krauss Károly , kapitány; 9. Balázs Márton, kapitány; 10. Perczel Antal, ranggal kilépett főhadnagy; 11. Iíálóczy Kálmán, rang nélkül kilépett hadnagy; 12 Höflich Márton, kegydíjjal elbocsátott hajdani hadnagy; 13. Thalheimi Pögler József, nyugalmazott hadnagy; 14. Maedl Ferencz, hadnagy; 15. Baldauf nyugalmazott főhadnagy ; 16. Rumänin István, hadnagy; 17. Kopystynski Leo, hadnagy; 18. Balogh Adám, főhadnagy; 19. Forstbergi Forsthuber Vilmos, hadnagy; 20. Ka­­rándi Nánásy Pál Károly, hadnagy; 21. Egyed Ignácz, hadnagy; — a velők véghezvitt vizsgálatban , törvényesen megállapított tényállás mellett, részint bevallván, részint törvényesen rájok bizonyulván, hogy a cs. k. hadseregbe léptük alkalmával letett esküjükről megfeledkezve, a Magyarország- s Erdélyben kiütött fegyveres lázadáshoz csatlakoztak ; a febr. 27-kén 1850. felettük tartott haditörvényszéken felségsértési bőn részvéte miatt, inelly Krausz Károlynál még fegysérelem által súlyosit­­tatott, a cs. kir. hadseregben viselt rangjok elvesztése s vagyonuknak a forradalom okozta károk megtérítésére! elkobzása mellett, nevezetesen : Görgei Armin, Wewera József Manó, Csapó Vilmos, b. Meszena István, Wieland Antal, Irinyi Bertalan lőpor és golyó általi halálra, Gergely Ist­ván, Krausz Károly, Balás Márton, Perczel Antal, Kálóczy Kálmán és Höflich Márton, kegydíja elvesztése mellett, mindegyik 12 évi, végre Pögler József és Baldauf József nyugdíjuk elvesztése mellett, Maedel Ferencz, Runianin István és Kopitinszky Leo, mindegyik 10 évi várfog­ságra, ellenben fegyveres fölkelésbeni részvét miatt, melly Forsthuber Vilmosnál 2-od foknyi fegysérelem által súlyosítva van , tiszti rangjok elvesztése mellett, nevezetesen : Balog Adám , Nánásy Pál Károly és Forsthuber Vilmos, mindegyik 6 évi, végre Egyed Ignácz 3 évi várfog­ságra ítéltetett. — B. Haynau t. sz. n. s hadseregparancsnok ur excja ez ítéletet törvényesen megerösité, kegyelem utján pedig a halálosbünteté­seket az arra ítélteknek elengedé, s Gürgei Árminnál 14 évi várfogságra vason, Weweránál 14 évi sánczmunkára nehéz vason, Csapó, Meszena, Irinyi és Wielandnál 10 évi várfogságra vason, továbbá a Perczel, Ká­lóczy és Höflichre szabott büntetéseket 10, Balázsét 8, Krausz és Ger­gelyét 7, Baldaufét 3 és Forsthuberét 2 évre vas nélkül szelidité, végre Egyed Ignáczét teljesen elengedé, a többiekre, u. m. Pögler, Maedl, Ru­nianin, Nánásy, Kopistynsky és Balogra nézve a hadi törvényszéki Íté­letek küzzététettek s végrehajtásuk elrendeltetett. Arad, mart. 14.1850. — Nem-hivatalos rovat: Irányczikke, a Südslaw Zeit. ismeretes in­dítványáról, hogy t. i. minden szlávok közt az orosz nyelv használtas­sák irodalmi nyelvül, igen alaposan értekezik. Igyekszik megmutatni, hogy e törekvés sem nem „fölségsértő esztelenség, sem emissariusok bujtogatása, sem nem egyszerű badarság“ mint azt sokan tekinteni sze­retnék. Czikkiró a sikerülés lehetőségét látja benne, s ollyannak tartja, mellynek politikai fontossága, a birodalom, magyar hazánk s nemzetisé­günk érdekében komoly figyelmet érdemel.“ — Egyébiránt, az „Union“ mellynek szláv irányát tagadni nem lehet, maga is puszta puff­nak nevezi, mellyel a bécsi lapokat felültették. — Újdonságaiból ol­vassuk, hogy a legközelebb inegindittatni szándéklott „Orvositár“ czimü folyóirat, a szükséges anyagi segély hiánya miatt nem fog megindulni. — Pester Zeitung. Bécsből czimzett első czikkében azon véleményt fejtegeti, hogy Berlinből érkezett tudósítások szerint, az erfurti parla­ment nem igen fogja azoknak reményét növelni, kik hitték, mikép egész Németország egyesítését az erfurti parlament eszközlendi. — Második czikkében (Parisból) a „Napoleon“ franezia lap két czikke adatik ki­vonatosan. — Pester Morgenllatt. Vezérczikke a „Wanderer“nek egy értekezését tárgyalja, mellyben az ó-conservativek hivataltól! visszalépésükről, el­­bocsáttatásukról van szó. A Wanderer szomorító jelenetnek mondja, hogy olly körülmények közt, mint minőkben most Magyarország van, magas állású férfiak elhagyják állomásaikat. A Morgenblatt feleli : Ma­gyarország viszonyai mit sem szenvednek a miatt, hogy az ó-conserva­­tivpárt megtagadja tőlük áldását. ________________Felelős szerkesztő : SZENVEY JÓZSEF. Kereskedelmi hírek. Debreczen , mart. 26. A mai heti vásáron a gabona ára általában 30— 33 v. krral alább szállott köblétől. Aratási kilátásaink , fájdalom , nem igen kedvezőleg mutatkoznak, mert a még folyvást tartó fagyok nem oknélküli aggodalmat gerjesztenek. A r e p c z e , általános hiedelem szerint, tetemesen szenvedett, minek következtében az olaj ára vidé­künkön észrevehetöleg emelkedik ; vetett magból készített olaj mázs. 20—21 ft. 30 kr. A szesz ára folyvást hanyatlik , s 30“ fokú áru­nak itczéjét 9%—10 pkron akármennyit kaphatni. Gyapjúra e vi­déken még nem igen szerződtek, s az egyezkedések legtöbbnyire kész­pénzen történnek, mert igy a tulajdonosok örömestebb alkuba bocsát­koznak. Egészben véve , itten s a környéken rendkívüli pangás uralko­dik mindenféle üzletben, s még a közelgő országos vásár sem képes a forgalmat csak némileg is felélénkíteni. Nagyszombat, mart. 30. A gabona körüli forgalom lanyhasága miatt az árak tetemesen csökkentek. A gazdák azonban ár-emelkedést re­ménylenek mielőbb az időjárás változása következtében, melly — gyö­nyörű meleg napok után rögtön hidegre változván — a vetésekben nagy károkat okozott. Soprony, mart. 30. A vásári forgalom átalában véve minden ter­ményben csekély , némi kivétellel a borra nézve. A szöllökben részint a kemény tél , részint pedig az újólag beállott erős fagyok tetemes ká­rokat okozván , e vidéken kevés reménység van jó és bő szüretre , mi­ért is az ó-bornak felment az ára. Baja , april. 2. A gabnafélék ára folyvást tartja magát. A gazdák a tél szigorúsága miatt sok kárt szenvedtek ; az őszi vetések azonban jó reménységgel biztatnak; leginkább a repczét rongálta meg az utótél. _____________________________ (Gazd. L ) Börzehírek. Becs, april él-kén. Pénz Árú Pénz Árú Bankrészv.................. 1080 1082 Dunagözhaj. részvény 527 530 5%-es metall............. 93% s 93% Pesti lánczhid- „ 87 92 4%% „ ............ 82% 82% e 4% ............ 72 73 Idegen váltók és pénz. 3% „ ............ 53 54 Amsterdam (2 h.) .. 164 — 2% „ ............ 48%, 48% Augsburg (szók.) . . . 118 — B. kötelez. 2%............. 49 50 Hamburg (2 h.)____ 173% — 1834-ki sorsj............. 165 166 Lipcse............... — _ 1839-ki „ 106% 107 London . 11.49 — Eszterházy 40 ft. sorsj. 63 63% Mailand..................... 104%, Windischgraetz „ 19% 20 Marseille................... 139% — Eszterházy 20 ftos .. 17 17% Paris ......................... 140 _ Waldstein „ 18% 18% Triest (3 h.)............ ... ... Keglevich sorsj......... 9% 9% Cs. kir. új arany .... 23% — Ejsz. vaspálya- „ 108 108% Cs. kir. régibb ......... 23 — Majland „ „ 80% 80% Napoleonsd’or........ 9.34 — Gloggniczi „ „ 112 113 Souverainsd’or...... 16 16.5 N. Szombati „ 68 70 Friedrichsd’or ......... 9.32 _ Pesti „ „ 87% 87% Font Sterling ........... 11.40 _ Sopronyi „ „ 52% 53 Orosz Imper............... 9.36 _ Gmundeni „ 218 220 Dupla Arany............ 36 — Lloyd részv................ — — Ezüst................... 17% Gabonaár: Pozsonyi mérő, váltó garasokban. tisztabuza| rozs árpa zab kukoricza Pesten, apr. 5. 160—183 100—103 82 — 60 80 — 85 86 __ 93 Debreczen. m. 26. 155—160 — 80 — 50 — 90 — 60 _ 150__155 Sopronyb. 30. 150—190 100—116 80 —100 55 — 75 100__120 Baján apr. 2. —160—---------------- 70 • 56 — 60 73 __ 80 Mosonyban 4. 140—170 100—110 70 — 82 65 — 69 100__106 Pakson „ 2. 130—140 — 90 — — 70 — — 60 _ _ 70 _ Kisfaludy-gözös. 6—1 BALATONI , GÖZHAJÓZÁS. 1850-dik évi April 15-kén kezdve. GŐZÖS minden hétfőn , szerdán , pénteken reggel 8 órakor indul Füredről Keszthelyre , s ott éjszakáz; — más nap úgymint: minden kedden , csütörtökön , szombaton ismét reggel 6 órakor indul Keszthelyről Füredre. Menet és jövet Szántód, Boglár, Fülöp, Badacson és Fonyódi állomásokat megérinti. Portékák és termesztmények szállítására rakhajók készen állnak. — Lovakat, kocsikat, barmokat, s bármi terheket, minden nap Badacsonból Fonyódra és onnét azonnal visz­­sza Badacsonba szállítani egy rakhajó áll szolgálatra; a kocsik, lovak, barmok, terhek Füredről! indulás napjaiban, tehát reggeli 11 órára , Keszthelyről indulás napjaiban reggeli 7% órára berakva legyenek. Malomba térő kocsik , lovak is felvétetnek. Rendkívüli rakányokat különösen vontatja a gőzös. Május 15-töl kezdve minden kedden, csütörtökön és szombaton Kenesére érkezvén, a Pestről gyorskocsival jövő utasait délután 4 óráig bevárván , füredi fürdőbe hálásra tér. GÓZKOGSIK Martins hónap 1-jétöl, MENETRENDÉ. további rendelkezésig. délelőtt Pestről Szolnokra indúl 6 órakor 30 perczkor Szolnokról Pestre „ 6 „ 40 „ Pestről Váczra ,, 11 „ 30 Pestről Szolnokra indúl 1 órakor — perez Szolnokról Pestre „ 1 „ 10 „ Váczról Pestre _ 3 ,, 30 ,, délután Legújabban megjelent: A MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ 3—3 ideiglenes TÖRVÉNYSZÉKI szerkezet, é s Perlekedési rend polgári része könnyen felfogható rendszeres alakba foglalva SUHAYDA JÁNOS Jogtudor és v. ügyvéd és pesti egyetemi tanár által. (Ára 20 p. kr.j Kapható Pesten Hartleben Konr. Adolf könyvke­reskedésében, és általa minden hiteles könyvkeres­kedőknél. 3—3 WAüNER J. Szépiuükereskedésében (Pesten a Szervita-téren Telekiházban) legújabban megjelent: Pót Ponrr i, az , ILKA ‘ czimü kedvelt operából, szerzé DOPPLER F., I. Füzet. 1 for. 36 kr. p­..Bús vagyok én örökre“ magyar dal, zongora­­kiséretlel, Stéger urnák ajánlva, szerzé Egressy Béni. 30 kr. p. EMIGH GUSZTÁV nemzeti könyvkereskedésében Pesten, az úri-és kigyó-úteza szegletén, a postahivatal át ellenében megjelent s minden hiteles könyvárusnál kapható: Legjobb gazdasági munkák! ÁLTALÁNOS KÖNYV. vagyis ALAPOS és NÉPSZERŰ OKTATÁS, melly a tenyésztőt a házi állatok betegségeiknek küny­­nyü megismerésére s a legezélszerübb és olcsóbb mó­dom orvoslására tanítja. Dr. WAGENFELDL., porosz kir. kerületi baromorvos után forditá MIHALKA AN­TAL, a baromorvosi intézetben segédorvos, s a k. ma gyár term, tudományi társulat rendes tagja. — 81. rajzzal 9 aczélra metszett táblán. PESTEN, EMICH GUSZTÁV sajátja. 1846. (Ára csinosan kötve 2 fr. 30 kr.) Ezen munka V. részre van felosztva, az 1. a lovak külső és belső nyavalyáit foglalja magában a lo­vak czélszerű vasalásárólszőló toldalékkal. II. A szar­vasmarhák — III. a juhok — IV. a sertések — végre az V. a kutyák betegségeiknek ismertetését, és or­voslását tanítja. Nem lehet jobbat e munka ajánlására az illető gazdáknak felhozni. A MAGYAR GAZDA MIXT Őszinte Útmutatás , mint kell gyümölcs- , konyha- és virágos kertben a szokásszerü kezelgetéshelyett oksze­­ríileg forgolódni. Természettudományi okfürkészetek­­kel és 72 aczélmetszetü ábrával világosítva Tóthfa­­lusi Miklós orvos tudor által. Magában foglalja : GYÜMÖLUSBARÁT. Okszerű vezér gyümölcs­fák növelése és ápolgatására , és a gyümölcs haszná­latára. 288 oldal. KONYHAKERTÉSZ.t Őszinte Útmutatás főleg azon tisztelt magyar nők számára , kik a konyhaker­tészettel okszerűen foglalkozni óhajtanak. Gruner- Förster , Poiteau - Yilmorin , Ritter-Bosse-Iírausse , AVredovr Helm , Bixio-Ysabeau szerint. 132 oldal. VIRÁGKEDVELÖ. Szerény kalauz a virágok nagy mezejére. Grüner-Förster, Ritter-Bosse-Krau­­se , Poiteau-Vilmorin nyomain, 122 oldal. Összesen 35 tömött ív. Ára csinos borítékba fűzve 3 ft. 40 kr p. p. Tudományos munkák. Császár Ferencz-től: A váltóóvások, borítékba fűzve 1 ft 30 kr p. p. Ezen jeles, különösen a váltójegyzőknek, sőt vál­tóügyvédeknek , mint szinte a váltóovások kivételére törvény által meghatalmazott megyei s városi tisztvi­selőknek s egyes váltóüzéreknek is szükséges kézi­könyvből még csak néhány példány kapható. A magyar váltójog. Harmadik javított s (az 1844-diki országgyűlésen ho­zott törvényezikkelyek magyarázatával) bővített kia­dás. N8dr. színes borítékba fűzve 2 ft 30 kr p.p. A magyar váltójogban az 1844-iki VI. t. ez. által tett módosítások magyarázata. Kiegészítő függelékül „A magyar váltójog“ czimfi munkájának második javított kiadásához. Boríték­ba fűzve 20 kr ez. p. Utazás Olaszországban. Két kötet, 8dr. borítékba fűzve, ára 3 ft p. TIHANY OSTROMA. Komoly lantos dráma III. szakaszban , a magyar élő­idéből. 8dr. színes boritékba fűzve ára 30 krp. CSÁSZÁR FERENCZ __ t) 'IthlglM IT GS* 8dr. boritékba fűzve 1 ft. NYOMATOTT E I S E N F E L S KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. URI-UTCZA 449. SZ.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék