Pesti Napló, 1850. november (1. évfolyam, 196-220. szám)

1850-11-02 / 196. szám

ményeink iránti tisztelet, s az államfő iránti hűség és enge­delmesség által betöltsem. „Ezen okoknál fogva feljogosítva érzem magamat hinni, miszerint a hadsereg élén álló tábornokok közremunkálására számíthatok, kik dicséretes szolgálatuk, s szorgalmas gondos­kodásuk miatt, mit jóllétetekért tesznek, minden tisztelet- és rokonszenvetekre méltók. Ők érdekeitek védelmére tett tö­rekvéseimben segíteni fognak, érvényt szereznek a hazáért tett szolgálataitoknak és biztosítandják a méltó jutalmat. „Tovább is gyűljetek össze parancsnokaitok közül kik bi­zodalmatoknak olly nagy mértékben felelnek meg. Ők meg tanultak, mint én 45 éves szolgálatom alatt megtanultam, és úgy engedelmeskedni, mint parancsolni; ők nektek, valamint nekem is, példát adnak a hierarchiai tekintély iránti tiszte­letről, mellynek köszönhetik, mint tudják, minden előmene­­telöket, és kik a fegyelem fentartását biztosítván, a hadsereget erősítik. Páris, oct. 25. 1850. Hadügyminiszter SCHRAMM, Németország. A hesszen-basszeli viszonyok mai napi állása felöl követ­kezőket tudhatni bizonyossággal: a­ múlt oct. 26ig még sem­minemű sereg sem lépte át Hesszen-Kasszel határait. — b) A hassziai katonaság parancsot kapott Hanau felé megindulni, valószínűleg azért, hogy a bajor csapatokkal egyesüljön. — c) Az interventiora nézve Ausztria és Poroszország egy érte­lemben vannak, ha mégis interventióra kerülne a dolog. — d.) Hesszenben Poroszországtól támogatott igen erős conservativ­­párt létezik, melly kiegyezést (transaction) akarna eszközöl­tetni, de mire a választó­fejdelem nem látszik hajlandónak. — Miről lapunkban pár nap előtt a Times után emlékezünk, a tél közeledése, im­­már is előtérbe készti a slezvig-holsteini ügyek iránti figyelmét az európai diplomatiának. Dánia ugyan­is érezvén csiklandós helyzetét a bekövetkezhető kemény tél alatt, fegyverszüneti ajánlatokat tön, mellyekre hogy a hol­­steini helytartóság hajlandóbbá tehessék, Hahn tábornok kül­detett oda — az e részben fölötte szorongatott— porosz­ kabi­nettől , hogy az említett ajánlatok elfogadásán munkálkodjék. Koblencz , oct. 24. Hadcsapataink Hesszenbei bemenete valósul. Tegnap azon, biztos kútfőből eredett, tudósítást kap­tak Wetzlárból, miszerint az ottani hadtest tegnap reggel, miután éjjel Bonin tábornoktól az elindulásra parancsot ka­pott , Gieszen, Alsfeld, Grünberg és Hersfelden keresztül, az erfurti porosz tápúton Kurhesszenbe ment. Wetzlárba az ed­dig Braunfelsben állomásozó zászlóalj érkezett, melly előle­­gesen itt maradand. Egyébiránt a hadcsapatok átmenete sza­kadatlanul tart városunkon. Tegnap a 29-ik ezred puskás zászlóaljának Trierben legközelebb begyakorlott ujjonczai érkeztek meg, s ma a körülfekvő helységekben ismét szállások rendeltettek. — Holnapután a 24-dik sz.­ból fon­tos mozgó üteg érkezendik meg. Míg Frankfurtból azt írják, miszerint a szövetségi bizottmány fölszólította volna kormá­nyunkat , hogy a porosz hadcsapatokat Baden­ és Rastattból vonja ki, ellenkezőleg tudósíthatom, hogy az itt azóta begya­korlott ujjonezek a Rastattban állomásozó 28-dik ezred szá­mára , hirtelen parancsot kaptak ma reggel Rastattba indulni ezen hadosztály kiegészítésére.­­ Hogy Cavaignac tábornok néhány nap előtt itt volt, s innen Frankfurtba utazott, tudva van. Utazásának czéljáról különböző vélemények keringenek.­­ Az itt egybegyűlt szerb-román püspökök azon kér­désről tanácskoznak, várjon, s mikép lehetne a román hie­rarchiát a szerbtől elválasztani. A román püspökök által tett javaslat tartalmát körülbelől következőkben lehet öszponto­­sítni. Az egyenjogúság elve szerint Ausztriában a románokat nem lehet más nemzet után helyezni, s e szerint minden m­ás nemzet suprematiájától fölmentendők, miről, a politikai állást illetőleg , a birodalmi alkotmány biztosítékot nyújt; az egy­házi viszonyokat illetőleg, nem létezik nehézség, miszerint az ausztriai románok önálló hierarchiát, élén metropolitával kapja­nak , mint ez eredetileg volt, minthogy a román egyháznak a szerb pátriárka alatti alárendelttsége a nemzetség kifejlődé­sére hasznos nem lehet.­­ A szerb püspökök javaslatai azon­ban hihetőleg akép fognak kiegyenlittetni, hogy a román me­­tropolita dogmatikai tekintetben a szerb pátriárka alá ren­deltessék. Mint hallatszik a függőben levő kérdés ez utolsó javaslat szerint, — mellyhez maga a pátriárka is csatlako­zott — fogna végkép eldöntetni. — A cs. hadügyminisztérium meghagyása következtében alsó Ausztriában, a könnyű s nehéz lovasság részére pótlovak, valamint nehéz s könnyű vontató lovak is fognak ismét vásá­roltatni. Ost. D. Post: A szemmeringi vasútvonal építésénél oct. 27. sajnos szerencsétlenség történt, ugyan­is egy sziklatömeg leo­molván kilencz munkás éltét veszté, négy pedig megsebesült. Azonfölül két személy még hiányzik. — Ferdinánd főherczeg csak a császár visszajöttével fog Triesztbe utazni. Venus fregát, mellyel a főherczeg katonai tengeri útját fogja megkezdeni, nemcsak Amerikába, de nyu­gati Indiába is evezend. Frdblatt, Mussurus török követ oct. 26-án kíséretével meg­érkezett. — Prágában közelebb a járási bíróságok egyikénél a kö­vetkező eset fogna tárgyalás alá jönni. Egy leány Martha dal­mű előadásakor,szerencsétlenül, látcsöjét leejtette, s egy a szín­helyen álló urnák orrát eltalálta. Megharagudván az ur ez éretlen fricskán, az ártatlan látcsőt összetiporta, a mi igen szembe ötlött, s a jelenlévő rendőri biztosnak alkalmat szol­gáltatott az illetők nevei kikutatására. A leány 10 ftnyi kár­pótlást követel, az ár ellenben azt állítja, hogy 20 ftért sem fogadta volna el e fricskát. Oest. Reichsz. Pozsonyban már bizonyos miniszteri biztos tartózkodik, ki a várhegyen leendő kincstári szivargyár felállí­tásával van m­eg­bízva. — Nov. hónapban a levélcsomagok Bécsből Pestre nem gő­zösökön fognak szállíttatni, hanem a vasutak fognak használ­tatni. Pester Zeitung. Főczikke arról értekezik, vajjon miképp fog alakulni a német kérdés ügye. Magyar szempontból szól a Né­metországban történhető katastropához. Magyarország nem óhajt­hatja a két német nagy hatalmasság összeütközését. Czikkiró maga sem óhajtja, s hiszi, hogy a kormány sem óhajtja, s annak lelkére soha sem lehetene hárítani, hogy e harczot ő idézte föl. Czikkiró bízik, hogy a fenforgó nehézségek békés után fognak kiegyenlíttetni. Pester Morgenblatt. Egy bécsi levele a német kérdés ügyében mond el némelly nézeteket; kijelenti, hogy a kiütendő háborútól nincs mit tartanunk. Mindenütt szüksége látszik a békének, s a herczegségekben is igen szembetűnő szükség van reá, hogy a fenforgó nehézségek minél előbb eligazíttassanak. Az ismeretes ,collectiv nótáral nézve megjegyzi, hogy azt semmi másnak nem kell tartanunk, mint a szövetséggyűlés hivatalos elismerésének a három nagy hatalmasság részéről. Felelős szerkesztő Bánffay Simon. GOZKOGSIK MENETRENDE. 1850. octob. 15-kétől további rendelkezésig. Börzehírek. Bécs, October 30-án. DÉLELŐTT BÉCSI LAPOKBÓL. Wanderer. Ő Felsége a császár oct. 29-kén estve Varsóból Schönbrunnba szerencsésen visszaérkezett. NOVEMBER 1. —REGGELI LAPOK SZEMLÉJE. Magyar hírlap. A sajtó ügyében irt vezérczikke, a magyar sajtónak szigorú helyzetét tünteti elő. A rend­i béke biztosíté­kainak kezelése , a sajtó működésével ügyelet a katonai hatósá­gok gondjaira van bízva. Illy viszonyok közt, minőkben most élünk, igen természetes, ha a sajtó habozni kénytelen. A katonai hatóság eljárásában a sajtó hivatása iránti tiszteletlenség s kezelői iránti gyűlölet, türelmetlenség nem volt látható , mint bizonyos némelly­éknél. A sajtó fölötti rendelkezés a katonai hatóságot illeti. Azonban legújabban az író nemcsak a katonai hatóság által, hanem ollyan által is vonatik felelősségre, kinek a sajtóvai befo­lyását nemhogy nem tudá, de el sem képzelhető. Mig az ostrom­­állapot tart, a sajtónak egyedüli competens bírája a katonaság. Dunavizállás Jnov. 2-án: 9' 8" 0'" 0 fölött. IGAZÍTÁS. Lapunk 195-dik számában, az első lap második hasábjának 21-dik sorában, e helyett: a milly csöndben, olv. a mély csöndben.______________________________________ 047) GŐZHAJÓK JÁRÁSA 1850. November hóban. a) Dunán: PESTRŐL BÉCSBE mindennap, reggel 7 órakor. PESTRŐL ZIMONYBA : (megérintve Eszéket és Tillelt mind le- mind fölfelé) minden hétfőn és pénteken. PESTRŐL ORSOVÁRA: (megérintve Eszéket mind le­­mind fölfelé) minden vasárnap és csütörtökön. ■íCS^ A vasárnapi menetek Pestről Orsovára , összeköttetésben állnak GA­­LACZCZAL és KONSTANTINÁPOLYLYAL éspedig: oláh oldalon november 3-, 10-, 17- és 24-, török oldalon pedig november 10-én. Azon gőzösök, mellyek november 10- és 24-én Pestről Orsovára indulnak, csat­lakoznak azon császári orosz gőzösök­kel, mellyek Galaczból Odessába indulnak. Az ez évi utolsó menet Orsováról lefelé no­vember 27-kén történik. A Pestről lefelé menő gőzösök indu­lási ideje reggeli 6 óra. b) Tiszán, ZIMONYBÓL SZEGEDRE : minden kedden délután 2 órakor. SZEGEDRŐL SZOLNOKBA : minden vasárnap és szerdán reggel. SZOLNOKBÓL TOKAJBA : csütörtökön november 7- és 14-én reggel, és csatlakozand azon vasútvonatlal, melly szerdán délután Pestről kiindul, és a Szegedről megérkező gőzössel. Ez évi utolsó menet november 14-kén. TOKAJBÓL SZOLNOKRA: vasárnap november 3-, 10- és 17-kén. Utolsó menet november 17-kén. SZOLNOKRÓL SZEGEDRE: minden hétfőn, a pesti reggeli vasútvonal és a tokaji gőzös megérkezte után, és minden csütörtökön szinte a pesti reggeli vasútvo­nal megérkezte után. SZEGEDRŐL ZIMONYBA: minden szombaton reggel. ———o-^-o------­c) Száván: ZIMONYBÓL SZISZEKRE : november 9-, 19- és 29- kén reggel. SZISZEKRŐL ZIMONYBA : november 4-, 14- és 24- kén reggel. A t. ez. utazók tisztelettel kéretnek, hogy magokat szükséges útlevelekkel ellássák. PEST, oct. 26-án 1850. A DUNAGŐZHAJÓZÁSI TÁRSASÁG KÖZÉPPONTI ÜGYVIVŐSÉGE MAGYARORSZÁGBAN. (46) 3—2 HIRDETMÉNY. Hogy a cs. k. délkeleti állodalmi vasút tökéletes elkészülte előtt is, az áru­szállítást — kivált Debreczen és Nagyvárad felé lehetőleg könnyíteni lehessen, a cs. k. kereskedelmi mi­nisztérium az alálírt cs. k. üzleti igazgatóságot arra hatalmazta fel, mikép mind azokkal, kik magukat arra kötelezik, hogy egy év leforgása alatt legalább 10,000 mázsa saját javakat a nyers termékek osztályából, a cs. k. délkeleti állodalmi vasútnak tovaszálli­­tás végett átadnak, egyességet köthessen, és az illyetén áruszállitásoknál a vitelbért alább­­szállithassa. A feltételeket, mellyek alatt ezen kedvezmény megnyerhető, az alálírt cs. k. igazgató­ságnál megtudhatni. Pesten, October 30-kán 1850. A CS. K. DÉLKELETI ÁLLODALMI VASÚTI ÜZLETI IGAZGATÓSÁGTÓL. (48) PESTI HENGERMALOM. 3­1 A pesti hengermalom részvényesei, f. hó 17-kén, délelőtti 10 órakor a helybeni Ca­sino teremében tartandó KÖZGYŰLÉSRe illlendően meghivatnak. A tanácskozás tárgyát a telepítvényünket illető tűzveszély, s az általa szükségelt ren­delkezések teendik. A legutolsó közgyűlés határozatánál fogva, minden részvényes, hogy szavazattal bírjon, vagy részvényét, vagy a hatóságtól nyert bizonyítványát tartozik bemutatni, mellyen a birtokában levő részvények száma is föl legyen jelölve. Pest, oct. 30. 1850. A pesti hengermalom igazgatósága. ~ (45) 3—3 Reichman Sámuel részére Tek. Buday Vincze ur, bíróságom elébe, Zemplénmegyebeli Tállya városába, f. 1850. évi december. 21-dik napjára általam perbe idéztetik. Tállyán, oct. 22. 1850. KELEMEN ANTAL Zemplénmegye tokaji 1-ső oszt. coll. bírósági ülnök, s járási szakaszbiró. TULAJDONOS CSÁSZÁR FERENCZ. —KIADJA EMICH GUSZTÁV.­­ EISENFELS ÉS EMICH KÖNYVNYOMDÁJA, URI­ UTCZA 449. SZ. Pestről Szolnokra indul......................................6 órakor 30 perc­kor. Szolnokról Pestre „ 6 „ 45 „ Pestről Váczra és Esztergomba .............................7 „ 15 „ Váczról Esztergomba indul .............................8 „ 22 „ Esztergomból Vácz­ és Pestre ......................­.8 „ — „ Váczról Pestre indul 9 „ 53 „ DÉLUTÁN Pestről Szolnokra indul.....................................1 órakor — perczkor. Szolnokról Pestre „ _...1 „ 15 „ Pestről Vácz­ és Esztergomba .............................2 „ — „ Váczról Esztergomba indul ........... 3 „ 5 „ Esztergomból Vácz­ és Pestre ................... .1 „ 15 „ Váczról Pestre indul 3 „ 9 Pénz Árú Pénz Árú Bankrészv.................. 1143 1145 Dunagőzhaj. részvény 510 512 5%-os metall. ....... 93% 94 Pesti lánczhid­ „ — — 4%% „ ............. 82 82 4% ............74 74yt Idegen váltók és pénz. 4% „ sorsh.u.f. 88% 88% Amsterdam (2 h.) .. 167 — 3% . ............... — — Augsburg (szak.)... 120% 120'/, 2% „ ............... 49 49% Hamburg (2 h.) .... — 177 B. kötelez. 2%% • ■ . • 50 50% Lipcse....................... — — 1834-ki sorsj............. 184 185 London ..................... — 11.54 1839­ ki „ .......... 116 116% Mailand............. — _ Eszterházy 40ft.sorsj. 64% 65 Marseille................... — 141% Windischgraetz „ 19% 19% Paris ...................... — 141% Eszterházy 20ftos .. 13% 14 Triest (2 h.)............... — — Waldstein „ 18 18% Cs. kir. új arany .... 27% 27% Keglevich sorsa......... 9% 10 Cs. kir. régibb ........ 27% 26 % Éjsz. vaspálya­ „ 108% 108% Napoleonsd’or.......... 9.35 9.37 Majland „ „ 73% 74 Souverainsd’or......... 16.42 16.46 Gloggniczi „ „ 116 116% Friedrichsd’or 9.48 9.50 N. Szombati „ — — FontSterling ..............11.50 11.51 Sopronyi „ „ — — Orosz Imper................ 9.51 9.53 Gmundeni „ 236 238 Dupla Arany... 37% 37% Lloyd részv................ — — Ezüst......................... 19% 19%

Next