Pesti Napló, 1852. július (3. évfolyam, 692–718. szám)

1852-07-01 / 692. szám

lésében. Egy V! ' ‘i'tíífiff/harmadik évi folyam. A tavi előfi­­ tés, mint a „.­zámonkinti e la dal iglKelevre megnünt. "[Egye* szám * -PESTI NAPLÓ. A lap politikai tartalmát illető minden közlés a SZERKESZTŐ-HIVATALHOZ, anyagi ügyeit tárgyaid pedig EMICH G.­ordon intézendő, óri­ uteza Laffert ház 8. Szerkesztési iroda: Őri utcza 8. sz. A havonkinti előfizetés (helyben) mindig a hónap elsejétől, számittatik. Minden birmentetlen levél mutaulaiittatik. ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK Vidéken: Pesten: Évnegyedre 5 f. — k p. Egy hónapra 1 ft 30 kr p. Félévre 10 „ ... „­­ Évnegyedre 4 „ — „ n «93 \ 'oni’.i.. rték -'-,Vx!“nA­lo Csfllör HIRDETÉSEK és MAGÁNVITÁK. Hirdetések négyha­­sábos petit-sora 4 p. kr.­­jával számittatik. A be­iktatási­g 10 p. krnyi külön bélyegdíj, előre lefizetendő a magánviták négy­hasábos sora 5 pengő krajczárjával szám­itta­­tik. A fölvételi díj szin­te mindenkor előre le­teendő a PESTI NAPLÓ szerkeztő-hivatalába Megjelen a PESTI NAPLÓ — ünnepeket és vasárnapokat kivéve — jelen ívnyi alakjában mindennap, détenti órákban. rr Tfrrin Előfizetési fölhívás a PESTI NAPLÓ 1852-diki második ‘12-évi folyamára. Megjelennek e lapok — vasár- és ünnepnapot kivéve — mindennap, délutáni órákban. A szerkesztőség mindent el fog követni e lap érdekességének növelésére, hogy az mind politikai részét, mind a lap műtárát illetőleg az előfizetők várakozásának megfeleljen. ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK : Vidékre postán küldve fél évre (Julius—december) 10 ft.—Negyed évre (Julius—septemb.) 5 ft pengőben. Pesten házhozhordással fél évre (jul.—dec.) 8 ft p. — Negyed évre (Julius—sept.) 4 ft pengőben. Az előfizetés elfogadtatik Pesten a 99Festi Napló*4 kiadóhivatalában, úri-uteza 8. szám, az udvarban első emeleten) és EMICH (GUSZTÁV könyvkereskedésében az úri- és kigyó-uteza szögletén. — Vidékei), minden cs. k. leveleket és pénzeket bérmentesítetni kérjük. postahivatalnál. — Az előfizetési EMICH GUSZTÁV kiadó. TARTALOM: Telegrafi tudósítások. ( cs. k. Apostoli Felségének magyaror­szági körútja. Pária. (Miniszteri módosítás. A jan. 22-ki rendelet sze­­liditése. Az elnök nyilatkozata a törvényhozó­ test illéséről. A Moniteur árának leszállítása. Chambord uj utasítása. Amerikai alaptalan hir.) Fővárosi élet. Vidéki élet. (Komárom. Nagy-Kőrös. Temesvár. Ko­lozsvár. Vegyesek.) A­n­s­z­t­r­i­a. (jegyes tudósítások.) K­ül­föld. (Francziaország Nagybritannia. Németország. Helvétia. Belgium. Olaszország. Amerika.) Vegyesek. (Nemzeti színház.) Budapest, júl. 1-én. TILieRAil tudósítások Triest, jun. 29. — „Scourge“ kir. hadigőzös teg­nap érkezett Radcliffe lord konstantinápolyi angol követtel kikötőnkbe. Verona, jun. 26. — Radeczky gróf tábornagy leg­jobb egészségben tért ide ismét vissza. Kopenhága, jun. 26. — Plessen Károly báró Al­tona város főelnökéül van kijelölve. Parma , jun. 26. — Az államminiszterium illető­ségei herczegi decretum által szabályoztatnak. A kül­ügyi minisztérium ideiglenesen a belügyivel egyesit­­tetik. Ward báró tárcza nélküli miniszterré lön ki­nevezve, azonban meghatalmazott miniszteri minősé­gében a bécsi udvarnál marad. Turin, jun. 26. — A követkamara a bankszabályi törvényt 94 szóval 22 ellen elfogadta. Erre közvet­lenül a házassági törvény tárgyalása kezdetett meg. Catour ma útra indul Londonba. Athen, jun. 23.—A vallási mozgalom meggátlása végett, néhány nap előtt a követi kamrában egy tör­vényjavaslat terjesztetett elő , mely a szent synodus­­nak, mint a lelki ügyekben legfelsőbb hatóságnak hatáskörét véglegesen megállapítja. A kamra azt egy­értelműig jóváhagyta s imént küldötte át a senatus­­hoz további tárgyalás végett. Smyrna, jun. 21. — Lafosse követségi ügynök, Boila helyébe francain consullá neveztetett ki Jeru­zsálembe , ez utóbbi Bagdadba helyeztetik át. Hír­lik, hogy a szent hit ügyének megoldása ezen elhe­lyezéssel összefüggésben áll. Páris, jún. 28. •— A törvényhozó test a budgetet 214 szózattal elfogadta. Ülése már be van rekesztve. A herczegelnök illető üzenetében többek közt ez áll: Ő köszöni a törvényhozótestnek arra nézveszi legális közrehatását, hogy az új intézményekban a félre nem ismerhető tökéletlenségek kijavíttassanak, nem kü­lönben az előkészített tervekkel összekötött terhek, mennyiben magának az ügynek s a közszolgálatnak rövidsége nélkül történhető, kevesbíztessenek. Páris lelkesedéssel üdvözlötte a sas visszatérését, a di­csőségszomjas hadsereg , Isten előtt térdre hajlott. A kormány a népen nyugszik mint hatalomnak a had­seregen , mint erőnek, s a valláson, mint igazság­nak kútfején. 6 cs. k. Apóst. Felsége magyarországi körút­jának további folyamára nézve a „Magyar Hír­lapból“ következő tudósításokat veszünk át: Székesfejér­vár, jun. 26. 0 cs. kir. Apostoli Felségének Budáról ma történt elntvása alkalmával a külvárosok minden hazai ün­neplésén néztek ki, a szőnyegek­ , zászlók­ virágok­kal gazdagon valának ékítve, a széhek és iskolai ifjúság ünnepi köntösben, a testvérvárosok nagy­számban megjelent lakóival szives kíséretét képezék Ő Felségének, diszöltözékű­ hölgyek az ablakokból virágkoszorukkal hódolónak, a lelkesedés azon mér­tékben mutatkozott, mint a legmagasb megérkezés első napján. Ide Székesfejérvárra utazása alatt a cs. k. Apos­toli Felsége, Sachsenfeld, Promontor, Hamzsabég, Martonvásár, Baracska, Kis-Nyék, Velencze és Pákozd helységeket szerencséltető legmagasb jelen­létével. A lakosok mindenütt várták a Felsége érkezését, hozzájuk csatlakozott a közel környékbeli népesség, s mindnyájan igyekeztek az érkező Fejedelemnek üdvözletük­ és hódolatukat oly módon bemutatni, miből világosan kitűnt: a lelkészek által községeik nevében kifejezett biztosításai a határtalan hódolat­nak mily nagy mértékben léteznek valósággal az alattvalók sziveiben, — mert a jelenlevők örömittas arczán lehet­ olvasni, mikép érzék azt, mit élénk örömriadásokban kifejezni igyekeztek, — az örömet tudniillik és magas szerencsét lovagi Fejedelmüket láthatni, és azon őszinte óhajtást öt üdvözölhetni, Neki hódolhatni. A helységekben zöldágakból készített, zászlókkal díszített diadalívek voltak felállítva, a házakat zász­lók és füzérek ériték, virágok hintettek az útra, virágok álltak az ablakokban, mindenki teve a mit tehetett, az ünnep r­agasztosításához járulás aka­ratától ösztönözve,­­ harangok zúgtak , taraczklö­­vések hangzottak. Tétényben hát. kerül, parancsnok Heintzl vezér-­ őrnagy, és Augusz főispán urak, a 6-dik csendőr­ségi ezred parancsnoka gróf Forgács alezredessel, várák Ő Felségét a pesti kerület határszéléig át ki­­sérendők. Székeslpjérmegye határán diadalív volt felállítva azon pillanatban, midőn Ó Felsége azon áthaladt: a megye székvárosában üdvlövések létettek , a haran­gok megszólaltak és katonai zenekar a néphymnusz Martonvásárban . Felsége a megyei elöljáróság, járási hatóságok, és a váli járásbeli helységek kül­dötteinek hódolatát méltóztatott elfogadni. Velenczében 4 csikós volt a császári kocsihoz a fogatváltozásnali segítségre rendelve; fehér bő ing és gatya, vőrös mellény, sarkantyus kordovány csiz­ma , fejükön túri­süveg vala öltözetük ; ez alkalom­nál nem lehet említetten hagyni azon rendet és gyor­saságot, melylyel átalában Ő Felsége úti kíséreténél, kerek számban 35—40 kocsi, — a lóváltási­ állomá­­sokon mindenütt a szolgálati ellátás teljesittetik ; mindenik paraszt, egy papirjeggyel karján vagy kalapján, tudja feladatát, s a szükség pillanatában tüstént kéznél van. Számos lovas bandérium köríti rajként az egész út hosszában a császári kocsit. Székesfehérvár előtt e lovasok száma több százra nőtt. Ő Felsége Budáról e város elé a gyakorlattérre 3­. óra alatt érkezett 4 osztály lovasság az 1 és 4 sz. császár­ vértes ezredből, továbbá 1 zászlóalj gr. Dagenfeld gyalogság, a hg. Schwarzenberg Pál fiúnevelő intézetével vala itt teljes díszben, b. Minu­­tillo tábornok parancsnoksága alatt felállítva, s élü­kön az ide sietett magas tábornoki kar és pedig a hadtestparancsnok, osztály tábornok és dandárnok urak valának láthatók. Ő Felsége lóra ült, s a csapatok megszemlélése után, előbb a gyalogságot tüzelés közt, s aztán a lo­vasságot két osztályban, maga adván a kivitt evolu­­tiókra a parancsokat, gyakoroltatá, minek bevégzése után Ő Felsége elláthatlan sokaságtól kisérve bevo­nult a városba. A katonaság, lovasság úgy mint gyalogság, azon­­közben sorfalat képezett, a népség ezédekre felosztva zászlóikkal, a tanuló ifjúság, s nagyszámú népség még távol vidékekről is, zsúfolva tölté meg az utczá­­kat egész a püspöki lakig, hol egy század tisztelet­­őrségül zenével volt felállítva. Harangok zúgása, s a nép örömyilatkozatai közt ért ő Felsége legmagasb szállásáig. Itt megyei püspök Farkas ur­ulga, a számos eleme és nemesség, a városi tisztviselőség a polgármesterrel — és a községtanács, a cs. k. hivatalnokok, továbbá a megyei községek küldöttei várakoztak. Koszoruzott, virágokat hintő lánykák jelölték a lépcsőkön fel az utat a legmagasb teremekbe. Mindnyájok nevében a püspök ő maga monda hó­­dolatb­eszédet, melyre Ő Felsége legkegyelmesebben válaszolni méltóztatott. Ezután következtek mind az említetteknek bemu­tatásai , melyeken Ő Felsége szokott legkegyesebb leereszkedésével mindenkit megvarázsolt. A magasb nemesség hódolatánál az ország m­ajd minden tekin­­télyes­ családat képviselve voltak, kik a legtávolabb vidékekről ide nereglettek, Ó Felségének, legkegyel­­mesebb Urunknak, tiszteletüket személyesen lábai­hoz teendők. A titkos tanácsosok közt voltak gr. Zichy Fer, gr. Battyányi Imre és Marich, cs k. kamarások többen voltak 12-nél, valamint számosan a nemesség minden fokaiból. Este a város igen csinosan kivilágittatott, egyúttal fáklyás menet rendeztetett, melyet katonai zene ki­sért. A bemutatások után Ő Felsége a státusügyek­nek szentelte idejét. Sokáig éjfél után nagy néptömeg hullámzott le és föl az utczákon, és mindig Ő Felsége lakása volt a vándorlás czélja — melybe számos Éljeneknek kel­lett behatolni. Mint mindenkor, úgy ma is a cs. kir. Apostoli Felsége azon kitűnő benyomást idézte elő, melyet hosszú időkön keresztül a legjobb utóhatás kisérend és kell kisérnie. Június 27. 1852. a Felsége 7 órakor reggel a püspök ő maga által nagyszámú papságból álló ünnepélyes szolgálat mel­lett tartott misén méltóztatott jelen lenni, s az elsőtől az egyház­küszöbön in pontificalibus váratra a fő­oltárhoz vezettetett, s a papság előlépdelése mellett a templomból ismét kikisértetett. A szent mise után Ő Felsége a megye házát és börtöneit, a katonai és polgári kórházat, az itteni üneveldét s végre a katonai és polgári hatóságok hi­vatalait méltóztatott megszemlélni. Azon gondosság és szakismeret, melyet Ő Felsége minden intézetek látogatása alkalmával tanúsított, eléggé igazolják. Fejedelmünk magas bölcseséget s egyszersmind azon atyai gondoskodást és magas czéljait minden alattvalói javának legsikeresb elő­mozdítására. 9 órakor Ő Felsége legmagasb útját Szekszárd felé folytatni méltóztatott; ismét számos népség gyűlt össze, szerencsekivánatait nyilvánítani. Szekszárd, jun. 27. E pillanatban sok ezer szív örömteljesen feldobog, elragadtatva a nekik jutott szerencse által, hogy ő cs. k. Apostoli Felségét, szeretett Fejedelmünket, láthatták. Nem csoda ! Ki jelen volt s alkalma volt tapasz­talni, hogy a Felsége 7 órai út után Székesfehérvár­ról — a vármegyeház előtt mint ugrott ki az elrobogó kocsiból, az örömtől zajongó néptömeg közt, ennek szives üdvözleteit mindenfelé a legkegyesebben vi­szonozván . Ir­­ki továbbá tudja, hogy e lovagias alak Császára és Uráé, s e felséges megjelenés felett is közönyös tudna maradni, — az nem lenne ausztriai, népi magyar, s nem számíthatná magát azon népek nagy szövetségébe, melyek a messzeter­­jedő császári birodalmat képezik. Számos lovas bandériumok —lovas és ló e díszes alkalomra szokásos ünnepiességgel földiszitve — ki­­sérék ma a Felségét Székesfehérvárról, Tácz, Sopo­­nya, Láng, Kálózd, Hortos, Simontornya, Sz. Lőrinc­ és Kölesden át; az előbb említett 3 helyen Zichy és Festetics családok mindent elkövettek, Ő Felségének a legünnepélyesebb módoni üdvözlésére. Kálozdon ő Felsége meglátogatá a templomot s gróf Zichy Eugen sírját, ki végzet teljes időben a Császári Ház iránti dicséretes hűsége és ragaszkodá­sának áldozata lett. Gr. Zichy Edmund — annak testvére — felséré a Felségét. Ezen császári tény bizonysága azon elismerésnek, melylyel ő Felsége, hűségesei iránt meleg részvéttel viseltetik. Ezen s a többi helységekben, melyek diadalkapuk felállítása házaiknak zászlókkal s zöld ágakkal feldíszítése által tehetségük szerint készültek el a Felsége foga­dására, papjaival s a szomszéd nemességgel, az összes lakosság össze volt gyűlve. Ő Felségének hódolatát bemutatandó, mig a harangok zúgtak s ta­­raczklövések jelenték a nap ünnepélyességét. A nagyobb helységekben Ő Felsége a lelkészek által, Tolna megye határában annak főnöke Förster mutatván be hódolatát, a sopronyi kerületbe érkez­­tekor kát. kér. parancsnok Kadriffsky vezérőrnagy a kerületi főispán b. Hauer által a legtiszteletteljeseb­­ben fogadatott, kik a Felségét, valamint az illető megyei főnökök kerületeik­ és járásaikban , kisérék. A helységeken kivűl, egyes házakban lakó földé­­szek is az utakon csoportsarokba sereglének , és a Felségét elmenetekor hangos éljenekkel üdvözlék, különösen az összegyűlt csikósok, kiknek életmódja csak magukra szorítkozik, feltűnő ünnepi öltönyeik­ben gyakran láthatók voltak. Szekszárd mezővárosba érkezve, egy ott leállított diadalkapu előtt a város elöljárói fogadák « Felség.'», mely alkalommal a város bírája az egész lakosság nevében tartott beszéddel hódolatát bemutatta, mely­re Ő Felsége legkegyelmesebben válaszolni méltóz­tatott. Ezután Ő Felsége harangzúgás s taraczk üdv­lövések közt a fő utczán keresztül a helybeli s a közel községi ezédek, valamint az iskolai ifjúságból képe­zett sorokon át, még két diadalkapu alatt elkocsizva, a legmagasb fogadására kijelölt megyei épület elé ért. Itt a Don Miguel gyalogezrednek egy Pécsről ide érkezett százada volt, a Schevenhüller ezred zeneka­rával együtt tisztelet­őrségül felállítva, mely utóbbi a néphymnust játszá. A lakosság ezrei, kikhez még a környékbeliek is csatlakoztak ,­­ cs. k. Apostoli Felségének szent sze­mélyét megpillantván lelkesült enthusiasmusra ger­jedtek, mely legélénkebb örömnyilvánitásokban tört ki. A megyeház lépcsőjén várakozott a szekszárdi prépost és városi lelkész, s a bemutatások alkalmá­val , az ünnepélyes elfogadásra egybegyű­lt tolname­­gyei lakosság nevében, mely egyházi s világi ható­ságok , az összes községi elöljárók, a kiküldött köz­ségi tagokból, testületekből, a nemesség s minden rangú magánszemélyekből állott, legmélyebb tiszte­lettel mondá el hódolati beszédet;a lépcsőzeten, valamint a helységekben is, a diadalkapuknál fe­­hérbe öltözött leánykák hintettek virágokat. Ezután következett a fönemlítettek bemutatása , s­z­zekszárdon , valamint a többi helységekben, a kör­nyékbeli nemesség ma is igen nagy számmal volt képviselve. Bemutatások után Ő Felsége a tisztelet­őrséget ellépteté maga előtt; ezután a templomba ment, s Te Deum tartása után, kihallgatásokat adott,­­ mialatt a fehérczeg kormányzó úr ő is. fensége, leg­felsőbb utasítás következtében, a börtönöket meg­szemlélte. Sokaknak volt szerencséjök a császári asztalhoz meghivatni, mely alatt jelen volt katonai zene föl­váltva a helybelivel játszott

Next