Pesti Napló, 1852. augusztus (3. évfolyam, 719–743. szám)

1852-08-02 / 719. szám

1852 harmadik évi folyam. ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK. Vidéken: Pesten : Évnegyedre 5 f. —K.p. Egy hónapra 1 ft 30 kr p. Félévre 10 „ „ „.Évnegyedre 4 ,, — „ ,, A havi előfizetés, mint a­­ „ számonkinti eladás is' '-e're n » „ megszűnt.­­ Egyes szám : • 4 ,, ,, 719 PESTI NAPLÓ. A lap politikai tartalmát illető minden közlés a SZERKESZTŐ-HIVATALHOZ, anyagi ügyeit tárgyazó pedig EMICH G. úrhoz intézendő, úri-utcza Laffert ház 8. Szerkesztési iroda: Drl-utoza 8. ss. A havonkinti előfizetés (helyben) mindig a hónap elsejétől számittatik. Minden bérmentellen­lettel visszautasittatik. f.Hétfő, aug. 2-án HIRDETÉSEK és MAGÁNVITÁK. Hirdetések négyha­­sábos petit-sora 4 p. kr.­­jával számittatik. A be­­igtatási s 10 p. krnyi külön bélyegdíj , előre lefizetendő a Magánviták négy­hasábos sora 5 pengő krajcárjával számítta­­tik. A fölvételi díj szin­te mindenkor előre le­teendő a PESTI NAPLÓ szerkeztő-hivatalába Megyeren a PESTI NAPLÓ — ünnepeket és vasárnapokat kivéve —jelen ívnyi alakjában mindennap, délesti órákban. TARTALOM: Telegrafi tudósítások. Ö cs. k. Apostoli Felségének körútja. Londoni levél. A politikai pá­rtok anomális állása. Bullner. A lapokban közlött eltérő választási eredmé­nyek.) Bécsi levelek. XXIII. Hivatalos. (Kinevezések. Orsz. törv. és k­orm. lap XII. dar. tartalma.) Vegyes hírek s események. Külföld. (Francziaország. Nagybritannia. Németország. Belgium. Spanyolország. Amerika.) Legújabb. (Paris. London. Berlin.) Vegyesek. (Nemzeti színház. Börze. Dunavízállás). Budapest, aug. 2-án. T2LE8SAP1 TODoSK­AJOX N­a­g­y-S­z­e­b­e­n, július 27. — (Schwar­zenberg Károly herczeg kat. és polg. kormányzó Erdélyben a belügyminiszterhez Bécsbe). Hét­főn 26-kán reg. 7 órakor Ő Felsége az itt ösz­­szevont csapatokat gyakoroltató, 10 óra körül a gyakorlattérről visszatért, s délutáni 2 óráig audientiákat adni m­éltóztatott. Estve ő Felsége a kormányügyeknek szentelte idejét, a város ne­gyedízben volt ünnepileg kivilágítva. Miután Ő Felsége a város szegényei számára jelentékeny ajándékul 2000 pftot s a terézianumi árvaház javára 500 pengő forintot átadni, s az oláhor­szági uralkodó fejedelemnek s itt levő miniszte­reinek, továbbá a nagy-szebeni polgármesternek s más az utolsó forradalmi időszakban kitűnt személyeknek több rendjeleket kiosztani méltóz­­tatott, ő Felsége ma rég. 5 órakor legjobb egész­ségben elhagyta Nagy-Szebent, innét Brassóba menendő. Brassó, julius 27. — (Erdély kát. és polg. kormányzója a belügyminiszterhez Bécsbe). Ő Felsége ma délután 3­2 óra tájban érkezett Fo­­garason át, hol előtte a kiállított dzsidás osztály vonult el, legjobb egészségben ide. Az egész út­vonalon a minden helyekről összegyűlt népesség a tiszteletkapukon, elmés mondatok és szívélyes vivatkiáltások által fejezte ki a Fejedelem lát­­hatásáni örömét. Ő Felsége nagyszámú pórlova­sok által kísértetre, harangzúgások és álgyak dörgése közt lóháton tartotta bemenetét az ün­nepileg díszesített városba. A csapatok elvonulása után ő Felsége az ösz­­szes katonai és polgári hatóságokat, s a papsá­got fogadta; azután lóháton a várba, gyalogsági laktanyába, és katonai kórházba ment. A város s a közel hegycsúcsok kivilágítását a közbejött erős esőzés megakadályozta. London , július 30. — Az izlandi választások be­­végezték. A minisztérium itt 6 szavazatot nyert. Az e­zvös alsóházi írtagok közt csak 2 wdig van. Paris, julius 28. — Bizonyosnak látszik, hogy Turgot államminiszterré, Drouyn de Lhuys külügyi, Magne pedig közmunkás miniszterré leend. Ostende, julius 27. — Tegnap est­e Dover és Lon­don közt iszonyatos vasúti szerencsétlenség történt. A gőzhajó ma 4 órával későbben érkezett meg. Szá­mos megsebesülésről beszélnek. Turin , julius 27. — Collegno piemonti követ Pá­riában végkép beadta lemondását s m­ár Parist el­hagyta. San Giorgio Canavese helységben a nemzet­őrség bizonyos kihágás miatt a minisztérium rende­lete által feloszlatott. Az itt levő követek mindnyájan meghivatták, hogy f. hó 28-kán a kamra teremében gyűljenek össze, onnan in corpore a székesegyház­ban Károly Albert király emlékére rendezett halotti szertartásra menendők. Genua, julius 27. — A „Cattolico“ mai szám­a egy a házassági törvény ellen intézett czikke miatt el­koboztatok Het­srk­A gróf müncheni érsek „Bosphore“ franczia postagözösön ide érkezett. Insbruck,, julius — 30. Szász király ő felsége Schönbergből gyalog-utazásra kelt Stabaion és az Oetz völgyön át s holnap után fog ide érkezni. Linz , július 31. — Ő felsége Karolina Augusta császárné ma reggeli 7­2 órakor utazott el Salz­burgba. Páris, július 29. — A „Moniteur“ közli a várt kabineti változásokat: Turgot helyébe külügyi mi­niszterül Drouyn de Lhuys lép. Kereskedelmi mi­niszterre Magne­len, Durvilé pedig az eddigi keresk. miniszter, senatorrá neveztetett ki. Az „Independance,“ telegr. tud. szerint Barocke az államtanács alelnöke az öszves minisztérium ta­nácskozásiban részt veend. A cs. kir. Ap. Felségének utazásáról a „Ma­gyar Hírlap“ jul. 31-kei számából folytatólag még a következő tudósításokat vesszük át: Nagyszebenben, jul. 25. Pontban 3 ev. d. a„ egy ép oly elmésen kigondolt, mint élénken és népiesen létesített népünnep kezdő­dött. Ez ünnep egész rendezéséből félreism­erhetlenü­l kitűnt azon gondolat, egyfelől a benne részvételre meg­hívott különféle osztályú szebeni és vidékbeli ősterme­­lők és iparűzőket azon óhajtott szerencsében része­síteni, népünnepélyben­ tevékeny­ részvét által 6 cs. k. Ap. Felsége mindnyájunkat boldogító jelenlétének emeléséhez részükről 13 járulhatni, másfelől egy kis rámában legkegyelmesebb Császárunk Ő Felségének, a valódi élet hű képét komoly és vidám színeivel, mint az a népesség magva közt nagy kiterjedésben kifej­lődik , lábaihoz tenni. A következő csoportozatok, melyek végét egy a népünnephez méltó mythologiai visszemlék képezi, mutatják, hogy a népség minden rétegei, a vándor czigánytól a vagyonos szász parasztig és a műveit szebeni iparosig méltóan volt képviselve. E csoportozatok következő sorban, többnyire pá­rosával és foglalkozási tárgyaikkal ellátva, a sétatér utczáról a nagypiaczon át a legmagasb szállás ab­lakai előtt vonultak el, honnan Ő cs. k. Ap. Felsége azokat legkegyelmesebben szemlélni m­éltóztatott, az új erdőbe, a népünnep valódi színhelyére. Az e népünnepbeni közvetlen működésre rendelt személyek következő rendben haladtak: 1. Ősterm­elés­ földnépe. Első csoportozat­a szász földnépe, 2 szász zászlóvivő. Az ezen csoportozatban részt­vevő községek képviselői, egy eke és azon a korona, hat szép ökörtől vonva és 3 hajtótól vezetve mint a mezőgazdaság jelképe. 6 férfi a munkásokat képvi­selő, az eke mindenik oldalán kettő, utána szintén 2, 8 idősb földmivel, a földmivelés egyes tárgyainak jelvényeivel, úgymint: 1 magvető egy m­agzsákkal, 1 kapa és ásóval, 1 sarló és kalászcsomóval, és 1 kapával, egy egy köteg színes kukoriczával, 1 csép-, szilraseprő- és gereblyével, 1 kasza és fénkővel, 1 szénavilla és gereblyével, 1 egy szőlőtővel, 2 zászló­vivő, 1 felbokrétázott tehén férfiaktól vezetve, 2 pa­raszt leány, felv­irágozott tej- és vajedény, 2 paraszt­leány mindenik egy kosárka tojás és csirkével, 2 fel­­koszorúzott tinó 2 férfitól vezetve, 2 felkoszorúzott csikó 2 férfitól vezetve, egy szász parasztokból álló zenekar, 2 zászlóvivő, 48 pár szász paraszt ifjú, 2 szász zászlóvivő, 18 ifjú szász földészpár, 1 virá­gokkal ékített boros hordó 4 szép lótól vont kocsin, melyet, egy szász kocsis hajt, a boros hordóra két férfi támaszkodik palac­k és pohárral, egymással koczczantva és a legkegyelmesebb Császárnak abla­kai előtt áldomást isznak. Második csoportozat­a magyar földnépe. Egy 13 személyből álló czigánybanda Paratélyból, 2 magyar zászlóvivő , az ezen csoportozatban részt­vevő magyar zászlóvivő, 10 ifjú magyar földészpár, 2 községek képviselői, 6 ifjú magyar földészpár, 2 magyar zászlóvivő, 10 ifjú magyar földé­szpár, 2 magyar zászlóvivő, 10 ifjú magyar földészpár, 1 négyfog itu kocsi koszoruzott boroshordóval lovaktól vontatva, a kocsin egy hegedűs és trombitás, ezek közt egy magyar , ki­s Felségének éljent kiáltott. Harmadik csoportozat­a román földnépe, 2 román zászlóvivő, az ezen csoportozatba tartozó községek képviselői, 1 koszoruzott szekér, négy ku­­koriczacsőből készült füzérrel és középen több fen­­álló kukoriczanövénynyel, 6 ökörtől vonva és 3 le­génytől vezetve, 2 hegedűs és egy klarinétos, a „kelusdicer“ nevezet alatt ismeretes román tánczo­­sok , 2 román zászlóvivő , 12 ifjú román földészpár, 2 román zászlóvivő, 12 pár román falusi legény, 2 román zászlóvivő, 11 ifjú román földészpár, a nász­csoportnak több pár román előlovasai, 1 nagy föl­­diszített szekér 8 ló által vonatra, tele mindkét nemű néppel, köztük egy hegedűs és egy klarinétos — egy nászcsoportozatot képezve, lombokkal ékített boros­hordó ökörtől huzatva, rajta egy legény héberrel. Negyedik csoportozat : Czigánynép. 2 czigány egy vészlobogó és egy lombrúddal, hat pár czigány mesterségük eszközeivel és ké­szítményeivel úgymint 1 czigány egy téglával, egy czigánynő téglaformával, egy czigány egy fateknő­­vel, 1 czigánynő egy csomag nyírseprűvel, 1 czigány szenes lapáttal és tűzfogóval, 1 czigánynő egy ka­­ruzsléüsttel (Quadsalberkessel), 1 czigány szóróla­páttal, 1 czigánynő egy csomag fűvel, 1 czigány aranymosó teknővel, 1 czigánynő fakanalakkal és orsókkal, 1 czigány hegedűvel, 1 czigánynő kosa­rakkal, 1 vándorló czigánycsalád sátorral egy so­vány lovon. A család áll a nagyapó, családfő, fele­sége és 9 gyermekből, kik közöl a 2 legkisebb a ló­kápájára akasztott tarisznyában s az anyja hátán a teknőben vitetik, czigányos tánczzene , hegedűs, klarinétos, czimbalmos, 2 póznavivő posztóval és lombozattal, 10 pár czigány ifjúság épen úgy, 2 póz­navivő posztóval és lombozattal, 10 pár czigány ifjú épen úgy, 2 póznavivő lomb és posztóval, 10 pár czigány ifjú épen úgy, póznavivők lombbal és posz­tóval, 10 pár czigány ifjú, 2 czigány lókupecz lo­von, 1 czigány lókupecz lovon, 4 czigány lóháton 2 pálinka hordócskával a nyereg mögött, kezében egy pálinkás pohár, melyből időről időre iszik, s ő Felsége lakása előtt poharat köszönt. Ötödik csoportozat. Román pásztornép. 2 román zászlóvivő, személyesítői minden e cso­portban képviselt községeknek, 5 kos 5 bojtártól ve­zettetve, 2 bárány 2 bojtártól vezettetve, 2 kecske 2 bojtártól kisértetve, 2 gazdag nyájbirtokos lóháton­­mindegyik 1 teherhordó lóval háta mögött, 1 két­­fogatu, 1 fagygyufőző által hajtott s virágokkal dí­szített kocsi, melyen gyapjú, fagygyu és nyers bőr volt. Tánczzene 3 hegedűsből álló, 10 pár román páztorifjuság, 2 román zászlóvivő, 10 pár román pásztorifjuság, 2 román zászlóvivő, 10 pár román pásztorifjuság, 4 hegedű, 10 pár román pásztorifju­ság, 2 román zászlóvivő, 10 pár román pásztorifju­ság, 2 román zászlóvivő, 10 pár román pásztorifju­ság, 1 koszorúzott kocsi 1 hordó borral 2 ökörtől vontatva, 1 dudás 4 sípostól kisértetve. Hatodik csoportozat: Szász vegyesnép. 2 szász zászlóvivő, személyesitői minden e cso­portban képviselt községeknek , 12 férfi lóháton, 10 párleány, mindegyik 1 kosárka gyümölcscsel, fején koszorút viselve gyümölcse lombjaiból, egy ifjú le­génytől kisértetve zászlócskával, melynek nyele a leány által vitt gyümölcsfaj lombjával van befonva, és pedig : 1 leány piros cseresznyével, 4 fekete cse­resznyével , 4 almákkal, 4 körtével, 1 szilvával, 1 kajszin baraczkkal, 1 diával, 4 őszi barac­kkal, 1 fehér szőlőgerezddel, 1 fekete szőlővel. Tánczzene, 2 szász zászlóvivő, 15 pár szász falusi ifjúság, két szász zászlóvivő, 15 pár szász falusi ifjúság, 2 szász zászlóvivő, 15 pár szász falusi ifjúság, 2 szász zász­lóvivő, több pár szász falusi ifjúság , 2 szász zászló­vivő , 15 pár szász falusi ifjúság , 6 kistoronyi lakos közműveik jelképeivel, 1 gyapjúivvel, 1 vetélő, 1 egy darab szürke posztóval, 1 egy darab fehér posz­tóval , 1 egy darab zöld posztóval , 1 egy darab fe­kete posz­óval, 1 díszes 4 lótól vonatolt kocsi egy egy bordó borral, a hordóhoz 2 ember támaszkodott poharakat kocczantván és Ő Felsége lakása előtt jólétéért áldomást íva. II. Ipar. — Városok. Hetedik csoportozat. — Magyar ipar II.-Szebenben. 4 trombitás, két magyar zászlótartó , egy magyar földiszitett ló két magyar legénytől vezettetve, tánczzene, 2 magyar zászlóvivő, 10 pár magyar tán­­czos és tánczosné, 2 magyar zászlóvivő, 10 pár magyar tánczos és tánczosné, 2 magyar zászlóvivő, 10 pár magyar tánczos és tánczosné, 2 magyar zász­lóvivő , 10 pár magyar tánczos és tánczosné, 2 ma­gyar zászlóvivő és 10 pár magyar tánczos és tán­czosné, 1 koszoruzott négyfogatu kocsi 1 hordó borral és egy víg párral, kik sok éljent kiáltanak. Nyolczadik csoport. — Szász ipar: 2 szász városi zászlóvivő, a városi zenekar. 1. Házépítési iparágak: 2 szász zászlóvivő, 20 tagja a szász czéheknek következő iparágak jelképeivel: a kőmives (kötény, sulyok és kőmives-kalapácscsal), az ács (bőrkötény, szekercze és vaskapocscsal) , az asztalos (gyalu, fű­rész és furával) és a lakatos (bőrkötény, reszelő és kalapácscsal), az üveges (egy kis ablakkal) és a mű­­esztergályos (rokkával), a szobafestő (forma és ecsettel) , a kárpitos (aranyozott gomb és függöny­darabbal) az aranyozó (egy aranyzott rámadarab­bal) az órás (egy játszóórával) , a meszelő (mesze­lő és dézsácskával) a kéményseprő (lajtorja és sep­rővel) , a gyertyaöntő (stearingyertyákkal) és a viaszgyertyaöntő (viaszgyertyával), a kerékgyártó (egy kis kocsikerékkel) és nyerges (egy kis nyereg­gel) , a kötélgyártó (egy köteg kötéllel) és a kovács (kalapács és nagy fogóval) , a könyvnyomó és könyvkötő. 2. Az élelmezési iparágak : 2 szász zászlóvivő. 20 tagja a szász czéheknek következő iparágak jelképeivel: a molnár (fehér ru­hában, malomkő-kalapácscsal), a sütő (kenyér, szar­vas és zsemlyével, saját öltönyében), a kertész (ko­sár és zöldséggel) és mészáros (kötény, bárd, kés és aczéllal az oldalán), a a czukrász (kosárkával tele csemegékkel) és a mézeskalácsos (egy dar­b mézes­kalácscsal, a szitakötő (szitával) és bádogos (kávégép­pel) , a rézműves (bőrkötény s kuglupfformával) és sárgarézöntő (egy pár gyergyatartóval és téglázóvas­­sal) a fazekas (­ edénynyel) és czinöntő (czinkanná­­val), a késes (kés és villával) és ezüstműves (fekete frakkban ezüst táczával, a czukorfőző (czukor­sü­­veggel) és kulacskészítő (kulacscsal), a bodnár (kö­tény, kalapács, sulyok és abroncscsal) és serfőző (thyrsus pálosával komlóval átfonva). 3. A ruházati iparágak: 2. szász zászlóvivő, 26 tagja a szász czéheknek következő iparágak jelképeivel: a takács (egy gyolcs­darabbal) és gyapjúszövő (egy darab halinaposztóval), a posztós (1 darab katonaposztóval) és posztónyiró (gyapjúkürttal), a férfiszabó (mérték és ollóval) és nő­szabó, a csizmadia (1 pár csizmával) és szász varga (1 pár redős czipővel), a német varga (1 pár czipővel és szűcs (1 mellbőrrel), a timár (nagy kés és kis bőrrel) és irhász (kidolgozott őzbőrrel), a szíjgyártó (1 román övvel) és a gombos (egy szász női övvel), a durva kalapkészítő (1 paraszt kalappal) és finom kalapké­­szítő (1 finom kalappal), a kefekötő (1 nagy kefével) és gombkötő (1 köteg zsinórral), a keztyűs (4 pár keztyűvel) és a virágcsináló (4 művirág-bokrétával), a szappanos (szappantáblával) és a fésűs (4 nyers szarvval és nagy fésűvel), a borbély (beretváló esz­közökkel) és a fodrász (nagy fésű és ollóval), az aranyműves (nagy karperecz és nyak­lánczczal és a drágakőárus 4 gyöngyzsinórral), 2 zászlóvivő, 4 szász polgár vénpolgári öltözetben, 11 szász kard­­tánczos costumeben kivont kardokkal, 1 szász polgár ifjabb polgári ruhában, 2 zászlóvivő, a német százszavú énekkar a nép­­hymnust énekelve. Tizedik csoportozat. — Bachus menet. Bachus egy felkoszorúzott nagy borhordón , egy hat lovas kocsiban, minden lovon egy kis genius ült. A két legelső és hátulsó lovat egyenkint egy szász, magyar, oláh és czigány satyrus vezeté. A hátrafelé fordított kocsiban jobbra Pluto egy szol­gája állt, ki időről időre néhány pénzdarabot,­­ balról keres egy szolgálója, ki hasonlag néhány da­rab kenyeret hányt a kocsit követő odacsalt tömeg közé. Végül meg a vén Silenus jött nyargalva, ki gyakran töltött poharába. Nagyszerű embertömeg gyűlt össze a nagy pia­­czon, különösen a legmagasb szállás közelében. A csoportozatok menete, melyek mindegyikét a ruhá­zat és jelképei különböztették meg, majdnem egy óráig tartott s szint addig hangzott ő cs. kir. Ap. Fel­sége ablakai alatt a lelkesült „éljen“ kiáltás, mely különösen, midőn végül a százszavú énekkar a nép­­hymnust hangoztatá, a jelenlevők valóban enthu­­siastikus kitörésévé fejlődött. 6 órakor délután, a meddig a Bruckenthal palota előtt a katonai zenekar a legvigabb dallamokat ját­­szó, ő cs. k. Apóst, Felsége kocsin, Albert félig, hg Schwarzenberg, gr. Grünne és fényes kiséret által követve, Nagydisznódon át az uj erdőbe m­éltóztatott menni. A legmagasb megérkezés által a népünnep, melyre elláthatlan néptömeg gyűlt össze, legszebb fé­nyét nyerte, s az öröm, főfokára hágott. A népünnepélyben tettleg résztvett csoportozatok nagy széles félkörben letelepedve , a legkedélyesebb vigságnak engedték át magukat. A félkör középpont­ján, honnan az egészet tökéletesen át lehetett tekin­teni, egy hatalmas ős c­mrfa volt. Ez számtalan ki­sebb fehér-vörös lobogókkal volt ékesítve, s tetején magasan lebegett a légben a nagy császári zászló. Köröskörül fölékesitett állványok voltak felállítva, a cs. k. Ap. Fiye­s kísérete számára. Ő cs. k. Ap. Felsége bejárta a csoportosatokat, a nép közöl többekkel beszédbe eredt, s nagyon érde­keltnek látszott a különböző nemzetek szokásai által. Estalkony beálltával, a fiatal erdőben minden csoportozatot bezárt a meggyújtott szurok-koszo­­rúk széles köre, s a távol magas bálványhegyen, (Götzenberg) a nagydisznódiak által táplált öt hatal­mas örömtűz lángolt fel az égre. E közben a sétatér, mely­ez Ő cs. kir. Apostoli Fe­lsége visszatérni m­éltóztatott, több mint 40,000 lámpával világíttatott meg ; s midőn az itt is össze­tódult embertömegnek eleinte távolról hangzó, s később mindig közelebb jövő örömkiáltásai Ő Cs. kir. Apostoli Felségének jövetelét jelenték, d e sétatér kijárásánál meglepő hatással tűzijáték égettetett el, melyet Ő cs. kir. Apostoli Felsége hosszabb ideig szemlélni m­éltóztatott. A szivemelő öröm a az éljen­zés itt sem akart szűnni. A ma újólag fényesen kivilágított városon keresz­tül Ő cs. kir. Apostoli Felsége szálláshelyére vissza­térni m­éltóztatott. N. Szeben, jul. 25. Ma 7 órakor érkezett ide ő magassága Oláhország herczege, hogy Ő cs. kir. Apostoli Felségét. — (3 Fensége, Abdul Medzsid szultán nevében üdvözölje. Nagyág, jul. 21. Csendes bányahelységünk tegnap azon magas sze­rencsében részesült, mikép ő cs. k. Apostoli Felsé­gét, az erdélyi nagyfejedelemségben tett utjának első estéjén szállásra befogadható. Miután már délutáni 4­2 órakor, több fellövések jelenték szivünkből szeretett Fejedelmünk Dévára érkezését. — Ő cs. k. Apostoli Felsége esti 6 órakor lépett­ az erdélyi föbányakerület területére , Csertesz helységében — hol Ő Felsége, miután előbb minisz­teri tanácsos és szervezési biztos, Ferro lovag az ottani bányahivatalnokokat neki bemutatá, — az ünnepiesen s elmésen fölékesitett ezüst­hutát meg­szemlélni m­éltóztatott. Csertesz helységen kívül, a Nagyágba vezető országút alján, számtalan néptömegek várakoztak, élükön a román papsággal, melyek Császárjak boldo­gító megérkezését hangos örömkiáltásokkal s öröm­­könyekkel üdvözlék. Az egész meredek hegyi út

Next