Pesti Napló, 1853. április (4. évfolyam, 918-942. szám)

1853-04-01 / 918. szám

Mi pedig a rabszolgákkal a bánásmódot illeti, ez koránsem oly iszonyatos arczú, milyennek Mrs.N­.Bee­­cher Stowe előadta, vagy mint képzelik azok, kik a rabszolgatartást csak hallomás után firkálgatják le tudósításul a közönségnek. Ekkor nem csoda, ha szívtelen alávalóság­, istentelenséggel, sőt még szidal­makkal is kárhoztatják a rabszolgatartó tulajdono­sokat Avagy nem fordulnak e elő a fehérbőrűek korszakában sokkal alábbvaló, gyalázatos é­s istente­lenebb tettek, mint a színekre sokkal feketébbeknél a niggernél, a rabszolgatartásban ? Ha egy beköltözött lakhelyét a déli államok vala­mely részében tűzte ki, hol rabszolgatartás uralko­dik, s ott ha nem is folytonosan, de legalább egypár évig tartózkodik, látván az ültetvényeken a nigge­­rekkeli bánást, bizonyosan máskép­­télen­, mint vizsgálók röpke leírásiból vagy fontolatlan rajziból, sőt találni fog száz meg száz helyet, hol, habár kérdezendő egy rabszolgától: „hallod te nigger, én szabadságodat megvásárlom , akarsz jönni velem ?“ nem fogja-e majd feleletül kapni: „Nem, én szolga akarok maradni, mert oly jó uram nem lesz, mint van most.“ Igen. Sok hely van és lesz ilyen a rab­szolgatartó államokban. A tulajdonosnak saját érde­kében áll, hogy rabszolgáit mindennel a kellő szük­ségig ne csak tökéletesen ellássa, de egyszersmind szívességet, jóságot és ildomos bánásmódot gyako­roljon iránta. Egy van a rabszolgatartásban , minek végét szélből óhajtanám : t. i. a rabszolgavásár meg­szüntetését. Ennyi elég. Nem czélom­ itt a rabszolgatartást tár­gyalni; azt majd később ön lapjának műtárába, ha felveendi, más rajzolatomnál együtt küldendőm meg. Egyedül Cuba bekeblezésének főindokát terjesztem elő röviden. Újabb tudósítások nyomán Cuba előjárói ismét botrányt követtek el két postagőzösön, ugyanis a levélzsákok erőszakosan elvétettek, a benne levő levelek felbontatván azon ürü­gy alatt, miszerint a gőzösök forradalmi iratokat szándékoztak a szigetbe csempészni. Egy mai angol lap így szól e tárgy fölött : „Canedo­ur, a cubai főkapitány,—mond a lap— va­lamint ennek Mephistophelese Galiano, valódi barátai a nyilvánosságnak; de külön és sajátszerű modoruk van. Úgy látszik, Havanában erős határozott szo­kássá lön : az egyesült státusokból oda érkezendő leveleket nemcsak átvizsgálni, de mégis semmisítni. Emlékező tehetségünk szerint s tudtunkra soha oly iszonyú alávalóság, s meggyalázás nem történt raj­tunk, mint mióta Canedo a spanyol kormány cubai főkapitánya, sőt őszintén megvallva, hozzá csatoljuk ime nyilatkozatunkhoz azt, miszerint soha, de sem­mi időben egy hatalmas nemzet gyávasága nem jön úgy büntetve, mint az államoké. Canedo úr igen jól érti, kivel van dolga. Hát vájjon a tengerészi bi­zottmány nem az volt-e, mely „Cornelia“ nevű ame­rikai hajó elkobzását a spanyol kormány által, töké­letes rendes utón történtnek valló, s a cubai eljárás­ban megegyezett. És még­is ama szögletzsarnok, Filmore adminisztratiójában találja leghűbb tanácsa­dóit, valamint barátit és segítőit. Mily alávaló eljá­rás ez a kormány részéről. A „Black Warrior“ levélzsákjai Canedo parancsa szerint, a gőzös utóbbi Havanában létekor lefoglal­tattak , felbontatlanul egy sem maradt,­ sőt egy része még el is sikkasztatott. És ime halljuk, hogy a nevezett gőzös ügynöke köszönetet, még­pedig alázatost mond a rendőrségnek, mely oly szives volt a maradványt az elkobzott kincsből visszatéríteni. Hát a consulh ez vállat vonit, homlokán redőt vág s mondja : „hi­szen a „Black Warrior“ nem állami postagőzös, itt tenni mit sem lehet.“ A consul úr tehát maga nyil­­vánítá, hogy egy közönséges amerikai hajó minden ellenállás nélkül a cubai rendőrségnek koboztatásul átengedtessék. Lássuk tovább e tárgyat. Nyolcz nap elött, midőn Ilavanába az „Empire City“ gőzös megérkezett, a levélzsákokat erőszakosan elvette és megtizedelte a spanyol elöljáróság. Már jelenleg csakugyan állami postagőzösről van a szó. Vájjon mi történik? semmi, és ismét semmi. Hát ily ma­gas méltányolás- és tiszteletben részesül az amerikai egyesült államok kormánya; ily lábon áll a külbiz­­tosítás, hogy még a nevezett állami gőzös tisztei, Canedo haragjától tartva, óvástételt sem mernek fo­galmazni ezen eljárás ellen. Sőt a consul még hiva­talos jelentést sem képes ilynemű gyaláztatásokról küldeni! Ennyire jutottunk tehát Filmore elnök há­rom évig tartó kormányzása alatt. Az amerikai ha­jókat mindenfelé ellenállás nélkül kobozzák,­­ az egyesült államok zászlaja sárba tapodtatik , gőzösei pedig megkartácsoltatnak, s a kormány gyávaság­ból , vagy milynemű indokoktól vezéreltetve, még csak nem is mozdul. Nem is mozdul? De igen, alá­zatos, mézes kérelemmel járul ama szerencséhez, hol Canedo úr haragját feledtetni akarja, s még ta­lán nagyszerű engedelmet is kolduland a spanyol elöljáróságtól azon segedelemért, mit ezek a zsákok kiürítésénél nyújtottak. Az amerikai nép megismerő azon időkort, hol fe­jére sarat dobáltak, megtévé azért a magáét annak elhárítására. E szomorú időkor az egyesült államok történetében bevégzésig közeledett, még csak egy pár nap, s a Filmorei hatalom leroskadand. Bei ihr wird die Geschichte das Sprichwort Lügen strafen. De mortuis nis, nisi bene.“ Pierce elnök Washingtonban tegnap számos elő­kelő hölgy látogatásának örvendett. A nők egészen elragadtatvák. Hm hm. Igen szép. Campbell úr a talán leendő Postmaster-general tegnapelőtt huzamosb ideig tanácskozott az elnökkel. A hivatalvadászó egyének száma a fővárosban je­lenleg számtalan, még Californiából érkezett egypár vadász, New­ Yorkból azonban ezek száma legna­gyobb. Igaz, hogy városunk 15.000 többséget lökött a szavazati mérlegbe a demokratiai részről, s így a kenyérre zsirocskát kenni méltányos tett lesz az el­nöktől. Bécs, mart. 28. A porosz ausztriai kereskedelem és vámszövetség hallomás szerint még húsvét előtt az illető fejdelmek részéről aláíratott, s nemsokára törvény alakjában ki fog hirdettetni. Bruck urnak ittlétekor nem egy félre­értést fel kelle világositnia; de végre mégis sikerült ezen akadályokat elháritt­nia s munkájára a zárkö­vet a császári jóváhagyást feltehetni. Ezen egyezke­dés létrejötte koránsem azon események egyike, mely hazánkat csak annyiban érdekli, mennyiben az összes birodalmi, sőt a világ kereskedelmére lé­nyeges befolyással bírnak, hanem épen honunkra nézve ez új szövetség eredményei legérezhetőbbek lesznek. Mert a porosz-ausztriai egyezkedés főelve : a nyers­ termények szabad bevitele; hazánk pedig nyers terményekben oly dús , hogy e tekintetben minden ausztriai tartományok közt leg­­fontosb súlyt vethet a mérlegbe. Tekintsünk kissé vissza a lefolyt évtizedekre, ha szinte a nyers ter­melés Magyarhonban még távolról sem érte el mind mennyiség, mind minőség tekintetében a tökély azon fokát, melyre a természet által hivatva van , mind­­azáltal nyers termékekben oly gazdag ez ország, hogy a fölösleggel igen tekintélyes kiviteli kereskedést kezdhetett volna. Ennek azonban két fő akadálya volt; először a közbenső vám , mely szerint a ma­gyarhoni termék, mely például Poroszhonba ment, a vitelbéren kívül még kétszeres adót is fizetett, a külön közbenső és az általános ausztriai határvám alakjában, másodszor azon beviteli vára, melyet az idegen államok terményeinkre róttak. Amaz akadály a közben eső vámvonal megszüntetése , imez a febr. 19-kén kelt porosz-ausztriai vámegyezkedés által el van hárítva. Minő előny például reánk nézve az, hogy a nyers gyapjú kivitele vámmentesítetett, minő jótékony befolyással leend a gyapjú árára nézve azon körülmény, hogy annak kerete nincsen a biro­dalom határaira szorítva, hanem a külföld előlege­­sen Poroszkon és alkalmasint a vámegyleti államok is nyitvák a termesztő előtt, a­nélkül, hogy nyere­ségének felét a vám felemésztené ? ! Igaz ugyan, hogy míg egyrészről Poroszhonban a beviteli vám meg­­szüntettetett nyers terményekre nézve, Ausztria né­melyeknek kivitelére a szokott kiviteli adót rója. De ez nem teher, hanem szükséges elő­vigyázat, külön­ben megtörténhetnék, hogy nyers terményeink túl­nyomó része külföldre menne , min magunk pedig, az eredeti birtokosok, épen abban szűkölködnénk, mi főkincsünket képezi és sajátunkat roppant pénzen visszavásárolni kényszerülnénk. A kiviteli vámot fizető nyerstermények száma azonban nem nagy, s a gubacs, nyers bőr és nyers szőr azon három czikk, melynek megadóztatását a kivitelnél hazánk némileg érezheti.­­ A vámegyezkedés legfontosabb része, mely legtöbb ellenmondásra talált , hazánkat fáj­dalom csak igen távolról érdekli, s itt is csak mint fogyasztók, nem mint gyártók ; a pamut , vászon, gyapjú és selyem szöveteket értem, mely czikkek készítésében hazánk még annyira hátra van, hogy ebbeli tevékenysége véghetlen kicsinynek ,­­ sem­minek tekinthető. De a poroszausztriai vámegyez­kedés e tekintetben sem oly veszélyes, mint híresz­­telik. Nem kell felejteni, hogy Ausztria, midőn a jelenleg fenálló általános vám­jegyzéket közrebocsátá, ezzel egyszersmind a tilalmi rendszer­től a védelmire átment, s hogy ugrást ne tegyen, az előbb tilos beviteli­ tárgyakra aránylag nagyon is magas vámot szabni kénytelen volt legalább addig, m­íg a tapasztalat az új rendszer eredményeit kimu­tatta. Minthogy ezen eredmény kedvezőtlenül épen nem ütött ki, s a birodalom korán sincs külföldi gyárt­mányokkal túlárasztva, áma beviteli vámokat elő­­legesen Poroszhon irányában tetemesen le lehetett szállítani, a­mi mégis történt. Mindazáltal a porosz gyártók versenyzésétől keveset kell tartanunk, egy­részről azért, mivel a szövetgyártmányok közel vannak olyanok, melyekre nézve az ausztriai ipar a porosznál hátrább nem áll, tehát szintoly jó árut szintoly csekély áron adhat, mint a porosz ; másrész­ről azért, mert a vám, a czikkek árához képest még most is elég magas, és az árnak 10, 20, 30, 40, sőt itt ott 45%-ját is teszi. Ha pedig a porosz gyár­­nak a gyártási költségen és vitelbéren kívül, még ezen beviteli vámot is fizeti, s e mellett nyerni is akar, gyártmányát alig fogná olcsóbban adhatni, mint a bécsi vagy más ausztriai iparos. Az ausztriai kor­mány valóban bámulandó tá­gyismerettel kezelte ezen egész ügyet, s nemcsak valamely iparág álla­potát általában, hanem annak egyes ágazatainak hogylétét is figyelemre méltató, s annál magasb vagy csekélyebb beviteli vámot határzott, minél nagyobb vagy kisebb azon veszély, mely a birodalmi ipart a porosz részéről fenyegeti. Míg péld. Poroszhon pa­mutgyártmányokra általában 30 tallérnyi vámot szab (mázsánkint), Ausztria a kevésbbé becses nemeket 45 forinttal, az igen finomakat 75 fttal, 3 a legfino­mabbakat 200 fttal adóztatja meg. így tehát egész óvatossággal meg van tartva azon határvonal, me­lyen kívül a veszélyes túlárasztás veszi kezdetét, melyen belül azonban jótékony versenyzés az ipart föleleveníti, s a fogyasztó közönségnek jó és lehető­leg olcsó árat szerez! — Kissé hoszasabban fejte­gettem e tárgyat, hogy e lapok olvasói maguk ítél­hessék meg, mennyit érnek azon szinleges okok, me­lyekkel a tilalmi rendszer imádói az uj­ráraegyez­­kedés ellen kikelnek. — Újdonságokban azért nem veszt az olvasó semmit, mert ha csupa újdonságok­kal kellett volna megraknom műi levelemet, ott fog­tam azt kezdeni, a­hol most végzem ! M. Óvár, mart. 28. Az „Ost. Deut. Post“ 70. számában közlött kivo­nat által értesítetem azon megtámadásokról, melyeket Farkas úr, a főherczegségi uradalmak igazgatósági titoknoka helyben, az itteni cs. kir. mezőgazdászati felsőbb tanintézet vezetése, valamint az oktatás ellen is a „Pesti Napló“ egyik legújabb számában közölt volt. Egyszersmind F. ur saját nyilatkozata szerint tudomásomra esett, miszerint egy hasonló, valótlat­­lanságokkal s rágalmakkal szerkesztett czikk jelent meg ugyanazon magyar lapban még m. évi novem­berben álnév alatt, melynek szerzője szinte ő volna, mely megtámadásra akkor hallgattam , mivel bávó­­helyből intéztetvén ellenem, személyes gyű­lölségbé­lyegét viselé homlokán, s el nem határozhatom ma­gamat , nyilatkozatai után ítélve oly közönséges el­lennel nyilvános téren lépni sorompóba , miután az író oly nyelvet választott, melyről jól tudá, misze­rint én azt nem értem, következőleg azon nem is felelhetek. De miután ezen megtámadás irányomban ismétel­­tetett, kényszerülve látom magamat az ily nyilvános föllépés irányábani undoromat legyőzni, még­pedig a vezetésemre bízott tanintézet, s a nyilvános állam­szolgálat érdekében, mert az illető minisztériumnak, melynek ügyvezetése alatt volt előbb az intézet, semmivel sem vettetik kevesebb szemére, mint hogy az egy tudatlan egyént hozatván be külföldről, ezt tetszése szerint engedi működni a magasabb hatóság nyilvános akarata ellen, a mostani magas minisz­térium irányában pedig a mély belátási­ szerző merő tiszta, de fölösleges hazafiaságból kötelezettnek érzi magát, a nyilvánosság útján tudatni, mily botrá­nyok követtettek itt el, s miszerint itt az ideje ezek­nek eltávolítására. Fájdalom! ezen föllépésemnél egy oly elv ellen kell cselekednem , melynek én különben mindig hó­dolok, t. i. hogy magamat nyilvános föllépésemkor minden személyes megjegyzésektől visszatartsam. De a dolog veleje, a­mint a „Pressb. Ztg“-ban megjelent igazságos, előttem azonban ismeretlen c­áfolatban helyesen mondatik, abban áll, misze­rint a vádló személyes gyülölségből lépett föl elle­nem, s állítása minden erkölcsi s hazafm­i alapot nélkülöznek. Midőn tehát valamely nyilvános tan­intézetnek a legfensőbb hatóság által kibocsátott szervezete, annak legfensőbb s közvetlen vezetése a legilletlenebb módon támadtatik meg, s oly em­bernek becsülete, ki 50 éven át jó hírnevét fen bírta tartani , sárral dobáltatik , nem lehet elmellőzni, hogy részletesebben le ne írjuk a forrásokat is , me­lyekből ezen rágalmak eredtek. Fölvilágosításul legelőször is a következőt hozzuk föl. Midőn én 1850-diki ősszel az intézet berende­zését, a magas gazdászati minisztérium által kibo­csátott utasítások szerint átvettem, arról volt szó, hogy mellém egy , a helybeli viszonyokban,­­ vala­mint a magyar úgy a német nyelvben is elegendő jártassággal bíró alárendelt egyén adassák. E végre nekem, ki a személyzeti viszonyokkal egészen isme­retlen valók, az akkori főhgi gazdasági adjunctua Farkas ajánltatott, mire ő, (mint titoknoki segéd s mint segédtanító) alkalmaztatott is. Minden jóakaró igyekezetem daczára, F. urat tanácscsal és tettel is segíthetni, hogy belőle tanítót képezhessek, mi ne­kem alkalmas egyéneknél gyakran oly jól sükerült, a 3-dik félév lefolyása után oda került a dolog, min— Tekintsen oda messze, azon fekete pontra, melyet a felhő még nem borított el ... az Lyon ... E városban laktam fiammal. Ő megismerkedett ke­gyeddel ! . . . Hat hét múlva Genfbe ment. . . . Te­kintsen ide . . . ez Genf. . . . E folyó, mely a tóból ered , a Rhóna , melybe fiam kétségbeesésében bele­ölte magát!... (Rettentő kitöréssel) Én Julián atyja vagyok ! . . . D’Alfiné reszket, s mély pillantást vetve Robertre, hallgatag marad s gondolatokba merül. A láthatár csaknem egészen beborult; heves vi­har közéig, s korbácsolja maga előtt a nehéz felhő­ket ; de a karszék magassága akkora , hogy csak lábainál hengeregnek s hullámzanak, mint fekete ködtenger, melyet itt-ott villámok barázdálnak. Tá­volról a dörgés siket moraját hallani ... de a kar­szék felett még a tiszta kék egen tündöklik a nap. A marquisnő, kalauza ezen szavaira: — Én Ju­lián atyja vagyok, — reszketett, de aztán meré­szen feltartva homlokát, merőn Robertre szegezte szemeit, s leülvén azon szikladarabra, melyről az elébb felkelő, jéghidegvérrel s gúnyosan mosolyogva, mondá kalauzának: — Ah! ön Julián atyja! nos! édes úr, beszél­gessünk hát. ROBERT , ijesztős­g rohan felemelt ökleivel a marquisnőre. Szörnyeteg! D’ALFINE, mind csak ülve s merőn tekintve reá. Jó é­s aztán ? ROBERT, magán kívül görcsösen ragadja meg a marquisnő vállát.. Meghalsz ! D’ALFINE. Tudom ... s aztán ? Robert ily vakmerőség előtt kővé válva, iszonyo­­dással szemléli d'Alfinét. A fellegek addig csak a Tournette fellapja alatt tolongva, rendre azt is elboritni kezdék , mint emel­kedő tenger árja; a fekete köd már a karszék alját füröszti, a közeledő szélvész bömbölése a menny­dörgéssel vegyül, a villámok fénye néha veres tűz lángjával árasztja el a felhőtömeget, mely a látha­tárt minden irányban elborította; de még nem takarta el a karszék tetejét, mely felett az ég folyvást derült, a nap tündöklőn ragyog, holott Kornélia s Robert lábai­nál a vihar dörgés, villámlással, záporral, jéggel dü­höng, a szélvész süvölt. De a marquisnő, felindulás nélkül maradva a dühöngő elemekkel szemben, dia­dalmaskodva az iszony felett, mit Robertben gerjeszt, végig daczolva a halállal s mennykővel , selyem ka­bátja zsebéből előveszi aranyos szivartokját, boríték­ján eldörzsöl egy gyufát, meggyújt egy papírszivar­­kát, s térdére könyökölve, a könnyed dohány füstét a vihar szelének ereszti, mondván Robertnek : — E felséges vihar méltólag megkoronázza havasi kirándulásunkat! Igen... eddig elő láttam lábaim előtt dühöngni embereket, de nem a mennykövet... furcsa látvány! ROBERT, a marquisné mellé jőve vissza. Pokoli vakmerősége miatt az imént magam­on kívül valók ... szerencsére nem engedtem át magamat a düh ezen gerjedelm­ének; ha ledobom vala a mélységbe, halál­­kínlódás nélkül halt volna meg. D'ALFINÉ. E szerint tudva, hogy segítsége nél­kül le nem szállhatok, itt hogy éhen s a hidegben vesznem ? ROBERT. Én is kegyeddel maradok. D’ALFINÉ. Végig? ROBERT. Egész végig, a kegyed sorsa lesz az enyém is, mindketten itt együtt halunk meg. D'ALFINÉ: Az én halálomat értem, ön fiáért áll boszut édes úr , de ön, miért halna meg? ROBERT: Ez engem illet. Nekem is van okom meghalni. D'ALFINÉ: Bocsánat, hogy szerénytelen valék kérdésem által, tehát áll, hogy e karszék lesz si­runk, azonban engedjen egy ellenvetést tennem: te­gyük fel, hogy cselédeim látva, hogy nem érkezem vissza haza, s nyugtalankodva is a vihar miatt, melyet onnan álébról látniok kell, kalauzokat gyűj­tenek egybe és segítségemre lőnek ? ROBERT: Ha valaki fel akar hágni ide .. . kar­jaimba ragadom kegyedet s látja, csak választanom kell a mélységek közt, melyek a karszéket kör­nyezik. D'ALFINÉ , tovább szivarozva. Ön határozott ember... de jobban is szeretem a tiszta helyzeteket, mintsem a kétséget; én innen az ön segítsége nélkül le nem szállhatok , miután a létra oda van; a fárad­ság , mely ellen akaratom sokáig küzdött, megtör; ön tehát, édes úr, bosszút állandó fia haláláért, arra kényszerít, hogy önnel együtt e sziklán haljak meg, vagy ön velem együtt a mélységbe fog ugrani ? Ez meg van mondva. Furcsa!­épen tegnap gondolom magamban, várjon minő halállal, s minő korban fogok meghalni ! Ugyan távol valók attól, hogy elő­relássam ezen eredeti s közel kimúlásomat ! És ne­­ beszéljünk egy keveset Juliánról... A pillanat ünnepélyes, ön a boszóló gondviselés szerepét ját­­sza, lábaink alatt a mennydörgés, mint egy basso cantante, borzadályos zenekíséretként hangzik fel, hogy nyomatékot adjon az ön átkozódásainak. Hallja csak! bel gyönyörű dörgés volt! A kar­szék megreszketett bele , s szivarkám , azt hi­szem , ijedtében ki is aludt. Oh! de dicső villámlás, minden tűz s láng , egészen elvakultam ! Most a vi­har minket is közbefog, a felegek, melyek eddig csak lábaink alatt kanyarogtak, máét fejünk fölibe emelkednek, nézze csak a szépen sugárzó napot is elleplezik. Oda van, isten hozzád nap ! isten hozzád örökre szép nap! Most már el vagyunk veszve a fellegek homályában; ismételve mondom önnek, soha nem találhatna irtózatosabban alkalmas perczet arra, hogy Juliánról beszéljen. Robertet s Kornéliát kis idő múlva vastag köd vette körül; alig vehetik ki tíz lépésnyire a szikla­darabokat a karszék kőalapján ; a villámlás és dör­gés nem oly sűrűn követi egymást, de fagyos szél kezd fúni, a vastag ködben könnyű hópelyheket le­het kanyarogni látni. Robert a marquisnőt szótlanul hallgatta, most vi­szonozza mondván: — Én Julián atyja vagyok, mindent megmond­tam. Kegyed megértett, s elhalaványult, most már tudja, minő sors vár kegyedre. . . Ajánlja lelkét az Istennek ... ne reményije, hogy könyörre indít. D’ALFINÉ. Én­­ önt könyörre indítanám ! reszkes­sek ön előtt! Nézzen szemembe. Olvashat-e ki arcz­­vonásaimból gyáva ijedséget? Nem mondta-e meg Julián, milyen nő vagyok én? ROBERT. Romlottság s kegyetlenség szörnyetege! D’ALFINÉ. E felett szerénységből nem vitatkoz­­hatom önnel, de lássa, jellemem oly büszkévé edzett, oly kevélyen megvetem a veszélyt, annyira szere­tek darzolni a fenyegetéssel és rémülettel, hogy ha csak egy szót mondva le bírnám fegyverzeni gyűlöl­­ségét s azt könyörületességgé­ változtatni, nem mon­danám ki e szót. . . nem! mert e körülmények közt az gyávaság lenne. (A marquisnő egy más szivar­kát gyűjt.) Lássa ön, mily nő vagyok én. A köd még sűrűbb lesz. Robert­s D’Alfiné minden oldalról fellegbe burkolva már azon kőlap szélő kör­vonalait sem vehetik ki, melyen állanak. A szél fu­­talmainak hevessége alább hagy, a jég jéghideggé vá­lik , sűrűn kezd havazni. (Folyt. kör.)

Next