Pesti Napló, 1853. december (4. évfolyam, 1119–1143. szám)

1853-12-01 / 1119. szám

1853. negyedik évi folyam. Csütörtöki dec. 1-jén. ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK. Vidékre postánküldve. Évnegyedre 5 fr. — kr. p. Félévre 10 „­­ „ „ A havi előfizetés , mint a számonkinti eladás is megszűnt. Pesten házhozhordva Félévre . 8 „ — „ Évnegyedre 4 „ — „ „ Egy hónapra 1 fr. 30 k. p. A lap politikai tartalmét illető minden közlés a SZERKESZTŐ-HIVATALHOZ anyagi ügyeit tárgyszó pedig a kiadóhivatalhoz intézendő uri-utcza8-dik szám. Szerkesztési Iroda: Dri-utcza 8 zz. Bérmentetlen levelek csupán rendes levelezőinktől fogadtatnak el. HIRDETÉSEK és MAGÁNVITÁK. Hirdetések öt ha­sábos petit­ sora 4 pgo kraj­­szárjéval számíttatik. A be­­lytatési s 10 pengő kinyi külön bélyegül] előre lefize­tendő a Magényiték öt ha­sábos sora 5 pengő krajczár­­jéval számittatik. — A fölvé­teli díj szinte mindenkor elő­re lefizetendő a PESTI NAPLÓ kiadó hivatalában. Megjelen a PESTI NAPLÓ — hétfőt és ünnep uténi napokat kivéve — jelen évnyi alakjában mindennap reggeli órákban. A „PESTI NAPLÓ“ December- martinai négyhónapos, úgy szinte december—júniusi héthónapos folyamára ezennel előfizetés nyittatik, úgymint: december, január, február s martiusi folyamra Vidékre postán küldve 6 írt 40 kr. december, január—júniusi héthónapos folyamra Vidékre postán küldve 11 frt 40 kr. Az előfizetési dijak elfogadtatnak minden cs. kir. postahivatalnál — és Pesten e lapok kiadó­ hivatalában uri-utcza 8. sz. a. 1-ső emeleten az udvarban, és Emich Gusztáv könyvkereskedésében úri- és kigyó-utcza szeg­letén. Az előfizetési leveleket bérmentesittetni kérjük. „Pesti Napló“ kiadó hivatala. London, nov. 34. : Míg hallgatag fegyverszünet a török-orosz tábo­rokban uralkodni látszik, addig mi az épen most itt megjelent, közkézen forgó, s mohón olvasott könyv nyomán, melynek czíme „ethnographical notes“ vázol­hatjuk az angol nép csodálatos etnográfiáját, melynek ismerete különben is hasznos­ a kósza hadi híreknél, vagy döntőleg nem ható eseményeknél. A száraz­földi ember, midőn, az angol nép bizarr er­kölcseit tanulmányozandó, e köddel fátyolozott szigetre lép, mind életében, mind irodalmában e népnek szembe­szökő ellenmondásokat vesz észre, melyeket — javas­lom neki — igyekezzék megegyeztetni, mert munkája füstbe menend. A világnak egy népe sem látszik a politikai kényszerí­tést, vagy az igazságtalan törvények demoralizáló igáját úgy félni, mint az angol nép, és még­is a lealacsonyító szolgasággal vagy épen nevetségességgel határos szo­kásaihoz őrültségig ragaszkodik. A telivér, John Bull fia alig tudna tisztelni oly birói ítéletet, melyet nem a parókás ügyvédek vitatkozá­sainak alapján parókátlan biró fogna hozni, mert ő azt hiszi, hogy bölcs eldédei nem ok nélkül diszesítet­­ték föl az igazság­szolgáltató biró és jogvédő ügyvéd fejét álhajjal — s hogy ezen paróka alakította arczot s­okat tisztelni neki kötelességében áll. Ez boldogító hite! S mi ezen minden okoskodást elnémító bálvány előtt meg­hajtunk. Ha a köztörvények szentesítése alkalmával esetleg meg­feledkeznék a tűzvörös öltönybe burkolt, s á la Louis XIV-féle parókával ellátott premier, azaz miniszterelnök előszavalni, a csaknem érthetlen antediluvianus nor­­mann-franczia formulákat, sok telivérű angol nem fog­ná hinni, hogy a rendszerint e stereotyp szavakkal: „and be it enacted, avagy : whereas an act was passed“ kezdődő parliamenti akta törvénynyé emeltetett. A continensbeli ember angol barátja karján sétaút­­nak indul, és meglepetésére a brit városok utczáin te­metőket lát. Ezeknek nem rózsaillatú alkalmatlansá­gáért vagy egyéb helytelenségéért csak akkor panasz­kodjék angol barátjának, ha szándéka megsérteni őt; ez esetben azonban igyekezzék rögtön oly strategicus állást venni, minő oldalbordatörő becsületes boksziro­­zóhoz illik. Én Európát keresztül kasul bebarangoltam, de szenvedélyesebb nemzetet nem láttam az angol népnél, ellenére annak, hogy külsőleg, de csak felületes vizsgáló szemében, másnak látszik, az angol csön­des tán részvétlen is, phlegmaticus ? Igen is kül­sőleg az, mert ura szenvedélyének, s gentleman akarván lenni nem engedi, hogy ez baromi módra törjön ki i de ezen lepel alatt izzó vulkán, hideg enthusiasta, s kép­zelődésdús különöz lappang. Ki az angolok jelleméről a touristák magukviselete vagy a német könyvek alapján akar ítélni, ez hatalmasan hibázik, s borzasztólag csa­lódik. Tanácslom hogy e tekintetben is az élet után in­duljon. Az angol magafejű, türelmetlen, de gondolkozó, még pedig mélyen, nagylelkűen s nemesen gondolkozó.­­ Annyi jól elrendezett humanisticus intézettel, mint An­­golország, egy nemzet sem dicsekedhetik a föld kerek­ségén. A szenvedő ember életkora különböző stádiu­maihoz , ezer baja különböző nemeihez képest talál itt czélszerű menhelyet, s azért igen tévedne az, ki hinné, hogy az angol önzőbb a többi nemzetnél; nem, ez telje­sen nem áll, az angol csak jobban számit, mert jobban tud számítni a többi nemzetnél, s enn calculusának alapjára fekteti, — véleményem szerint igen helyesen — iparát, kereskedelmét, humanitását, szeretetét, tudo­mányát, s egy szóval mindenét! Ez oka, hogy jól érzi magát hon, és honán kívül hatalmas, hogy politikai­lag s nemzetgazdászatilag jobban áll minden európai nemzetnél. Látott-e ön már angol házat? ez körülbelől úgy néz ki, mint téglából épített­ madár-kalit, melynek homlokzatán 3—4 függönynyel szükségkép ellátott magas ablak nyílik ; rendszerint kétemeletű, de ha több ember is van, ezeknek mindegyikében csak egy család lakik , mely éjjel nappal zárva tartja szállása névvel jegyzett ajtaját. A házlépcsőzet úgy van alkal­mazva, hogy a házbelieknek nem kell szükségképen al­­kalmatlankodniok egymásnak, s úgy elrendezvék a szál­lások, hogy a kiváncsi szomszédnak kellemetlen kém­kedését elcsüggesztik. Pár évnek előtte Albert herczeg egy angol háznak ál­tala javított mintáját állította ki a kristálypalotában , mely jelenleg Sydenhamban emelkedik; a kiváncsi John Bull különös figyelmére méltatta ezen tervezetet, s mi­nél több isolalt lakást, úgy­szólván, szigetet vett észre benne, annál jobban dicsérte, annál tartósabban cso­dálta azt, bámulatában megfeledkezvén, hogy egy fo­reigner, azaz egy idegen — mert hiszen annak tartják a kegyes királynő magas férjét — tervezte ezen ház­mintát. Az angol, a telivérű angol nemcsak nem szereti, de hatalmasan gyűlöli is az idegen arczot, tolakodó em­bert , furakodó szemet — s hazáját hihetőleg azért is szereti, mert sziget, mely távol tartja tőle a barbár foreigner-eket, kik hite szerint szolgák, pedig ő nem szeret a szolgákkal érintkezésbe jőni. Ő nem kedveli az idegen alkalmatlankodást, habár ő nem átall ezen kér­désével alkalmatlankodni másnak. Háza küszöbén ne lépj át, ha bemutatva nem vagy, mert az ismeretlennel otthon beszélni épen nem szokása, d­e szokásának kö­vetkeztében nyomban gombolja fölöltönyét , mihelyt megszólítod őt, mert előtte gyanús kéretlen szives meg­szólításod. Basln­gam, novemb. 28. Városunk jelen élete hasonló egy csendes, zavartalan tóhoz, melyet csak az evezőlapát koronkénti csapásai mozgatnak kissé fel, vagy a kisebb nagyobb szelek su­sogó elemei hoznak szinte kisebb nagyobb mértékben mozgásba. A világpolitika nyugtalanító eseményeivel városunk lakosainak nagyobb része, úgy látszik, nem sokat törődik,­­ az újságolvasók azonban saját sorsuk érdekében is várva várják a hírlapok megérkezését; van aztán pro et contra elég barátságos vitatkozás, de miket többnyire a békés hangulat színét viselő, könnyel­mű baráti pohárkoc­czantások, vagy b­eafogyasztások váltanak fel. A miveltebbek is legkellemesb óráikat hol ? — gondolja ön, az olvasó termekben ? (casinónk nincs!) — de hogy!-------a veszélyes chartifolii asz­taloknál, vagy legfölejeb a hegyekben töltik, hol a hono­­ratiorok — szintúgy, mint a nagyszámú kuruczok ré­széről purpureo hibitur ore nectar; ez aztán mind, mint mondani szokták, „more patria“ történik. Ily, könnyel­műséget eláruló minőségében a város mindeddig nélkü­­lözé azon eszméket, miknek megfogamításával mind szé­­pítési, mind kényelmi tekintetben, az eddiginél legalább száz fokkal magasabb ponton állana, de reméljük, hogy azok, kiknek a város haladásának előmozdítása legin­kább érdekében és tisztében áll, a már mintegy felhaj­­narodó előzmények után ítélve, mindent elkövetendnek, miszerint e történetileg is oly nagy jelentőségű város, ősi hírének kellőleg megfelelve, a legjobb ízlést, és szé­pészeti érdekességű alakot öltse magára. Így keletkez­hetnék a város kebelében megállapítandó szépészeti bi­­zottmány, mely a Szent Tamás és vízivárosi hatóságok­kal egyetértőleg kis Dunánk partját szabályozná, és ugyanazt fasorokkal ellátva, legkellemesb sétatérré ala­kítaná, a királyi városi partot czélszerű, legalább gya­log híd által, a különben oly távol eső szigettel kapcso­latba hozná, és ekként a lakosság nagy része jó, és tiszta vizet nyerne italul, a gőzös és vasúti utazóknak útja is meg­rövidítetnék; idővel a Tempévé varázsolható szigetet legregényesb sétákkal elláthatná , és ízletes nyaralók­­s­­ücsdékkel felékesíthetné. Az említettem bizottmány okkal móddal létrehozhatná az annyira óhajtott utczai járdákat is, miket itt, hol a legközelebb, és a városi ha­tárban levő kőbányák legjobb é s több minőségű követ szolgáltathatnak, létrehozni már rég lehetett volna; s így nem lenne okuk nemcsak az itt megforduló idege­neknek , de még a bennlakóknak is a legkisebb esőzés okozta nagy sár, és legkegyetlenebb kövezet ellen oly sűrű panaszokat emelni, és a várost e részben is becs­mérelni. Magyarország herczeg-primása , bibornok­i eminen­­tiája már hivatalos utazásairól megérkezett, s, mint hall­juk, az idén folytonosan hon maradand. — Nemrég tartá bucsuestélyét Barinyay József, vágujhelyi prépost úr, előbb a főérseki iroda nagyérdemű igazgatója; bucsu­­zása a valódi megilletődés őszinte könyekre fakasztó, s mély benyomást előidéző komoly ünnepélye volt, min­denkit lebilincselő egyenes szivüsége, nya­jasság- s sze­rénysége több lelkesen szavalt thoaszokban, magasztal­­tatott, kik vele bármily csekély érintkezésben voltak, őt soha feledni nem fogják. Elemi tanodánk már tökéletesen elkészült, s benne az előadások is rendesen folynak; az épület fényt és díszt kölcsönöz a városnak, kár, hogy homlokzata nyil­­vános, s kitűnőbb térre nem szolgál! A csak imént érkezett vándor­színész-társulat tegnap nyita meg ez idei szini előadásait Ujfalusi Sándor igaz­gatása alatt, Hegedűs Lajos „Hazatértek“ czimü ere­deti színművével, a „Fürdőnél“ czimü vízivárosi fogadó nagy teremében; a terem zsúfolásig tömve volt. Ujfa­­lusinéban a még mindig kedves Fehér Lilát láttuk, ki a vak szerepét igen ügyesen és sok bensőséggel játszá; kitűnt még ezúttal Feketéné is, ki a bűnbánó nő remek és szívrázó helyzetét szinte remekül személyesíté; a férfi tagok közöl most csak Jánosfit említjük, ki a sok ava­­tottságot és gyakorlatot igénylő őrültnek hangját és mozdulatait valóban meglepőleg adá vissza. A társulat, az igazgató vallomása szerint, 18 tagból áll. Mi hisz­­szük, hogy a t. közönség részvéttel leend Thalia ime papjai s papnői iránt, kik, reméljük, mindent el fognak követni, hogy magokat méltányló pártfogásunkra érde­mesítsék. — Piaczunk elég drága; nov. 26-án a heti vásáron a tisztabuza 11—11 ft 30 kr, kétszeres 9 frt 30—10 ft, rozs 8 ft—8 ft 30 kr, árpa 6 ft 15—6 ft 30, zab 4 ft—4 ft 15 , kukoricza 5 ft—5 ft s 15 kraj­­czárjával kelt. Sütőmestereink még nem javultak. Du­nánk állása a régi csekély. r. 1. Sajóvölgye, nov. végén. Ha kérdi ön nyájas szerkesztő: virul-e vidékünkön a nevelésügy szent mezeje? Tünt-e fel ezen valami fontos, említésre, kiemelésre méltó mostanában? Ol­vassa feleletül ez árva sorokat ! Köztudomású, hogy a magas kormány még 1851-ben rendeletet adott ki a népiskola-tanítók dotatiója tárgyá­ban. Ez abban állott, hogy a községek mind a polgári, mind az egyházi kormány utján felhivattak a népiskola­­tanítók tisztességes dotatióját önként magukra vállalni, s ezt törvényes erejű szerződések által biztosítani.­­ Mostanában pedig oda vannak utasítva közigazgatási szolgabíráink , hogy a falusi tanítók fizetését minden községben legalább 200 pengő forintra, vagy a­hol ki­­vihetőbb, 100 pengő forint készpénzt és egy fél telek földbirtokbeli illetőségre felemelni törekedjenek.­­ S valóban a magas kormánynak ezen eléggé nem méltá­nyolható bölcs intézkedése folytán nem is hi­ányzott a buzgalom úgy a polgári, mint az egyházi hivatalnokok részéről. Mennyire azonban én tudom, a lelkes felszól­­lalások, buzdító felvilágosítások, intések, kérések egé­szen süker nélkül maradtak. S ha talán szűk körű fi­gyelmem határán túl volna is egy-két hely, a­hol ezen agitatio hasznot szült, minden ilyen egyes példa elle­nében, fájdalom­­ merem állítani, van két-három község, hol az eredeti czéllal épen ellenkező lett a következés : felbuzdultak tudnillik több helyt — hol a tanítók régi tör­vényes fizetését a nép szeme sokallotta—azt kevesbíteni. Mi ez? kérdi ön, a nevelésügy iránti meleg rokon­­szenv, s a tünemény miatti elkeseredés hangján , tehát a nép nem tudja felfogni valódi javát, s a szellemi ön­gyilkolás örvénye felé önként tántorog? valóban szo­morú­­ s annál csodálatosabb, mert kivált magyar pro­testáns népünkről azt gondolni, hogy ez az iskolaügy­nek nem barátja, igen nagy csalódás volna. Szeretjük mi gyermekeinket, s akarjuk is az iskolákat és jó taní­tókat , de a néptanítóknak e dotatióját a község ré­széről önként elvállalni, ez — igy szóltak a nép tolmácsai — lehetetlen. — Mit szóljunk mi ehez kedves szerkesztő ? Azt gondolom, jogunk és kö­telességünk ismételve figyelmeztetni vélünk, fajunk jobbjait ez alkalommal, hogy minden helyes és hely­telen mentségeket félretéve, tartsák szent kötelességek­­nek nem lankadó buzgalommal hozni meg napjainkban is a kellő áldozatot a nevelés szent ügyének! — A nép­tanítók pedig egyes szomorú jelenetek által nagy és fontos pályájukon magukat elkedvetleníteni ne hagyják. Igyekezzenek inkább kettőztetett buzgóság által az őket pártoló magas kormány atyáskodását, a szülők és elöl­járók helyben hagyását s háláját kiérdemelni. — És a magas kormányt tiszteljük meg hódolatteljes elismerés­sel a népnevelés melletti buzgókodásáért, kimondván eldő reményünket, hogy a nagy czél: népnevelőinknek érdemükhöz illő becsületes fizetést biztosítani, s ez­által a népnevelés reformjainak egyik biztos alapját meg­vetni , nem sokára el lesz érve.­­ A népnevelés ügye annyira szent, hogy annak érdekében a kényszerí­tés is áldott eszköz. EGY MAGYAR NABOB Folytatás. *) XXXI. Búcsuvételek. Mindenki jókor lefeküdt a kastélyban. Csak Rudolf maradt fenn­ sokáig. A kandallóban barátságos tűz ro­bogott, éjfélen túl elült ott a tűz előtt, s múltról és jövőről gondolkozott. Elmondani ezen eszméket , árulás volna. Vannak titkok, miknek jobb a szivek fenekén maradni. Éjfél után nagy járás­kelés támadt a kastélyban, cse­lédek futkostak a folyosókon fel a alá. Rudolf még fel volt öltözve s kilépett a tornáczra. Szemben találkozók az öreg Pállal. — Mi baj ? kérdezé tőle. Az öreg szolga szólni akart, de sjkai össze voltak kulcsolódva, álla görcsösen remegett, mint a ki sírni akar és nem tud. Végre kitört a szó és al­kony ajkán és szemein, zokogva monda. — Meghalt.... — Lehetetlen az ! kiálta Rudolf, és sietett János hálószobájába. Ott feküdt a Nábob, behunyt szemekkel, kezeit össze­­téve mellén, előtte nejének arczképe, hogy utolsó pillan­tása is ö reá essék. Oly tiszteletreméltó volt ez arcz a halál után , letisztulva róla a gyarló szenvedélyek, csak az ős­eredeti jelleg látszott meg minden vonásiban. Olyan csendesen halt meg, hogy még hű szolgája sem vette észre, ki vele egy szobában aludt, és éjjel, csak midőn a nagy nesztelenség által megdöbbentve, költö­­getni kezdé, akkor látta, hogy halott. Csakugyan jól sejté utolsó óráit. Az a névtelen öröm, az a kimagyarázhatlan jóérzés a halál közelléte volt. Rudolf rögtön orvosáért küldött, ámbár egy tekintet ez arerra meggyőzhető, hogy itt többé orvosra nincsen szükség. Mire az megérkezett, már vége volt minden­nek , csak a ravatalra volt szükség. Minden előre el volt készítve hálószobájában a rava­talhoz. Koporsó, szemfödél, czímerek, fáklyák. Nem félt a koporsótól úgy, miként ama névünnepén. *) Lásd Pesti Napló 1117. számát. úgy történt minden, a hogy megrendelő. Ugyanazon szobába álliták fel ravatalát, a hol neje feküdt. Felöltözteték azon köntösbe, melyben vele meges­küdött, úgy tevék a koporsóba. Ugyanazon énekes ifjakat hívták meg, kik neje fölött énekeltek olyan szép , olyan megható halotti dalokat. Ugyanezen halotti énekek zendültek meg az ő koporsója fölött is. Halálának hire benyargatá az egész vidéket S miként amaz ünnepély napján , ismét tarka néppel telt meg a karpatfalvi udvar. De most a vig­arózok helyett szo­morúak jöttek. Senki sem maradt el a régi ismerősök közöl, mindenki sietett őt még egyszer látni, és min­denki azt mondá , hogy nem lehet rá ismerni, úgy el­változott a halálban. Hát még a­kik életében látták őt így elváltozni. Koporsóját roppant nép követte a­ sirboltig; fáklyáit az ország legelőbbkelő férfiai vitték s a legtiszteletre­­méltóbb delnők járultak utána. A szokás úgy hozta magával, hogy az általános örö­kös , az egyetlen fiú kísérje atyja koporsóját. De az még csak félesztendős , azt ölben kellett vinni. Szentirmayné vitte keblén. És mindenki, a­ki látta, azt állitá, hogy oly gyöngéden tudja e gyermeket ölelni, takargatni , mintha valódi anyja volna.­ Boldog gyermek! A legnagyobb csapásokon , apa, anya­­ veszteségen fájdalom nélkül esik át s új atyát, új anyát nyer helyettök. A jó öreg Nábobot elbúcsuztatá ugyanazon lelkész, kinek szavai oly vigasztalóig hangzottak neje felett, sokan sírtak, de legtöbbet sirt maga az a pap, a kinek a többit vigasztalni kellett volna, csak az térítő magá­hoz , midőn végül a meghalt ismerőit kellett előszám­lálnia , mely végeszakadatlan lajstrom tökéletesen ki­vert minden érzésfoghatóságot minden lélekből. Annyi nagyságos, méltóságos , főméltóságú és excellentiás, főtisztelendő, tisztelendő és tiszteletes, tekintetes, ne­mes, nemzetes és vitézlő urak, kikről egy alázatosan porrá lett halott, m­i­­­t a­z­­­e­tt Karpathy János ezen­nel búcsút vészén. Azután levitték őt ama csendes szobákba, mikben a halottak laknak, odatették nyugodalmas ágyát elhunyt neje mellé. Az utolsó ének oly enyészetesen hangzott a sírboltja alá, a földön keresztül: maguk a sírásók is siettek onnan feljutni. A nagy vasajtó döngve csapódott be utána. Most már örökre boldog! . . . UTOLSÓ FEJEZET. XXXII. A világ nyelve. A magyarországi leggazdagabb családfők egyike kö­vette nejét a sírba, maga után egy reményteljes fiú­­magzatot hagyva, a ki akkor született, midőn már senki sem várt reá, s születésével nagy zavart idézett elő so­kak számításaiban. A vélt örökös, Abellino, ki már nagybátyja rovására milliókat szedett föl, egyszerre koldussá lett ez­által, s bukása megérzett egész az Ile de Jerusalmig. A sok összevissza bonyolult esetnél neki szabadult a világ nyelve, néhány hétig elég tárgyat nyújtott a Nábob halála, s ha e sok beszédet mind összeszedjük, azt is megtudjuk, a­mi nem igaz. Jérünk legelőbb is Kecskerey úrhoz. Nagy tánczestély van nála. Úgy hiszem, Szépkiesdy gróf költségén, kinek valamely szép énekesnő tetszett meg, s azzal kíván ott mulatni. Régi ismerőink közöl többeket itt fogunk találni. Itt van Livius, itt Conrad , a bohó Erdey Gergely, az ét­vágya ellen küzdő Málnay Georges, a szabadelvű Dar­­vay Jenő, a szép Csendes, a különcz Báró Berky, az előtánczos Csepely Aladár, és ki tudna emlékezni a többire, kiket tulajdon édes­apjuk is képes volna elfe­ledni. Tánczszünet van, a férfiak­ a pipázó terembe gyűltek. Egy emancipált hölgy is odavetődött közéjök, kecsesen füstölve a fehér papírszivarral, s délezegen hintázva magát egy szánalakú van széken. Kecskerey barátunk három pamlag-vánkost gyűrt maga alá, azokon ül, hogy magasabb legyen, onnan mulattatja a társaságot elmés életeivel. Kaczagnak. Az öreg Karpathy temetését beszélik. Most épen a végrendeletet kíséri kommentárokkal és illő travestatiókkal Kecskereg barátunk. — Az öreg úrtól minden esetre igen szép gyöngédség volt, hogy az iriseket úgy pártul fogta , mert azok szép virágok. Mondják, hogy még a kaszásoknak is meghagyta huszonöt hot büntetés alatt, hogy a­hol egy irist talál­nak a mezőben, azt le ne kaszálják, hanem kikerüljék. Az emancipált hölgy azt jegyzi meg erre, hogy ő ki nem állhatja a virágokat, mert az mind merő szen­velgés. — A jávor fák levágatását pedig valóságos gyilkos­sággá avatta és azt semmiféle erdejében vágatni nem szabad. — De mi lelte az öreget e bohóságokkal ? kérdé valaki. — Hát lehet az tudni, hogy ő mit miért tett ? Ez is mutatja, hogy nagy bolond volt. Most Abellinonak nem marad más, mint bebizonyítani, hogy nagybátyja bo­lond volt, mikor megházasodott, és így sem házassága, sem az abból született fiú nem érvényes, óriási kaczaj követte ezen ötletet. A liberális Darvay Jenő jónak látta erre egész ko­moly arc­c­al megjegyezni, miszerint ezt alig hiszi jo­gosan kivihető esetnek. — Magam sem hiszem. Szólt Kecskereg nevetve. — De hát mi lesz azon esetben Abellinóból ? __ Ezt szerette volna ismét valaki tudni. — Nem kell miatta aggódni; az öreg úr gondosko­dott róla , viszont a Kecskereg fejét hátravetve; —min­dennap egyre másra egy aranyat kap, in natura, melyet a Maroccaner házban lakó ügyvivőtől kell személyesen elvinnie, még pedig tökéletes koldus postumeben , ron­gyos szűr a nyakában, kiszaladt csizmában, zsíros ka­lappal, posztószélből varrott tarisnyával, s nagy szeges­­végű bottal. Így kell neki minden reggel beállítani, ha azt akarja, hogy aranyat kapjon, különben meghalhat éhen. Rettentő kaczagás fogadta a leleményes illustratiót. Mint látjuk, e perezben senki sem oly nevetséges em­ber,­­ mint Abellino. ([Folytatjuk.)

Next