Pesti Napló, 1854. január (5. évfolyam, 1144-1168. szám)

1854-01-01 / 1144. szám

A lap politikai tartalmát illető minden közlés a SZERKESZTŐ-HIVATALHOZ, anyagi ügyeit tárgyazni pedig a kiadóhivatalhoz intézendő, uri­ntcza 8-dik szám. 1 1854. ötödik évi folyam. 1144 előfizetési föltételek Vidékre postánküldve : Pesten házhozhordva . Évnegyedre 5 fr. — kr. p. . Félévre 10 „ — „ „ A havi előfizetés , mint a számonkinti eladás is megszűnt. Félévre . 8 ., — „ Évnegyedre 4 „ — „ Egy hónapra 1 fz. 30 kr­p. Szerkesztési iroda: Úri utcza 8 sz. Bérmentetlen levelek csupán rendes levleezőinktől fogadtatnak el. Vasárnap, jan. 1-jén. HIRDETÉSEK és MAGÁNVITÁK. Hirdetések öt ha­sábos petit­ sora 4 pgő kraj­­czárjával számittatik. A be­­igtatási s 10 pengő krnyi külön bélyegdij előre lefize­tendő a Magánviták öt ha­sábos sora 5 pengő krajczár­jával számittatik. — A fölvé­teli dij szinte mindenkor elő­re lefizetendő a PESTI NAPLÓ kiadó hivatalában. Megjelen a PESTI NAPLÓ — hétfőt és inneputáni napokat kivéve — jelen ívnyi alakjában, mindennap reggeli órákban. Előfizetési felhívás. A „Pesti Napló“ jövő évben is jelen alakjában, útöntetű betűkkel szedve, jelenendik meg, és az elő­fizetési föltételek is az eddigiek maradnak, úgymint: Vidékre postán küldve félévre (januar­­juniusi folyamra) 10 frt. — Évnegyedre (január-martiusi folyamra) 5 frt. p. p. Budapesten házhoz küldve félévre : 8 frt. — Évnegyedre: 4 frt. pengőben. Az előfizetések elfogadtatnak minden cs. k. posta­­hivatalnál , és Pesten e lapok kiadóhivatalában, úriutcza 8. sz. 1-ső emeleten az udvarban, és Emich Gusztáv könyvkereskedésében, úri- és kigyó­utcza szegletén-----Az előfizetési levelek bérmentve küldendők. Pesti Napló kiadó­hivatala. SÁRVÍZ-SZABÁLYOZÁS. *) Sár-Egres, december 30. Néhány évtizeddel ezelőtt, e nagy völgyületben, melynek közepén most az úgynevezett Nádor-csatorna vezeti a Sár vizét, mintegy 86 ezer holdnyi tér bozótos mocsárral volt borítva ; most ez nagy részben jó ka­száló, sőt néhol termékeny szántóföld,— és csak ilyen rendkívüli időjáráskor — mint az idei tavasz­i nyáron volt — lehet némi bús képét látni szabályozás előtti alakjának. — Nagy különbség valóban és megbecsül­hetetlen előnyök , aránylag csekély erők reáfordításá­­val! — Undorító tekintetű és dögvészes légkörű pos­­ványság helyén, oly sok hasznavehető föld, — csak veszedelmet okozott holt viz helyett élő folyó, rendes medrébe szorítva, mely több mostoha körülmények da­czára is hajózható lévén , környékének igazi áldása ; ezenkívül még a völgység nyugoti oldalán egy rend­szeres malom-csatorna 33 őrlő kereket hajtván jó si­kerrel, nemcsak az illető birtokosoknak hoz közvetle­nül hasznot, hanem a gazdagon termő és jól népes vi­déknek is nagy kényelmére szolgál. Mostoha körülményeket említek, melyek miatt ezen szabályozási munkálat, sem víz­vezetés­, sem hajó­zásra nézve nem tökéletes sikerű,—tudniillik az alsóbb tájak, melyeken keresztül a csatornavonalt felváltó Sár folyó a Dunáig kanyarog, ennek árjai ellen fedet­lenek levén, ezeknek visszanyomó hatása a csatorna vizében is igen érezhető , — továbbá a Dunába omlás nagy távolsága , a rendezetlen folyó számtalan kígyód­­zásai, bizonytalan vízállása és partjai miatt a hajózási közlekedés igen sok bajokkal jár.­­ És épen ezért nem áldozhat a csatornás társulat is, a­mennyi szüksé­ges volna, tisztításra, mélyítésre és a partok eléggé jó karban tartására. Ilyszerű példák szemlélete mellett, ha az ember egy­felől szinte kézzel foghatólag látja a víz­szabályozások közvetlen hasznait, mind az illető birtokosokra, mind egész környék lakosságára nézve,­ másfelől elgondolja azon roppant erkölcsi hatást, mely minden ily nagyobb­­szerű munkálatokkal, a nemzet munkássági ösztönének emelésére, a szorgalom és képesség szerinti becsületes kereset virágzására­, ez­által a polgári közélet nemes­bítésére elmúlhatatlan, ha látja hazánknak e tekintet­ben kiáltó szükségeit, a nyomasztó pangást, melyet szállítási eszközök hiánya vagy roszasága, iparra, ke­reskedésre, gazdászatra, szóval a társadalmi jóllét ha­ladására gyakorol; ha látja a halálos légkörű mocsá­rak alatt haszonvehetetlen nagy tereket, a vizek zabo­látlan erejének oly sok ínséges nyomdokait, önkény­­telenül is megragadja lelkét a feljajdulás ösztöne és az ellenállhatatlan vágy, bármily parányi eszközül szolgálhatni , az anyagi jóllét e térem­ biztos elömfor-­­dítására.­­ Hogy e tekintetben oly sok tenni­valót hagytak re­l­ánk elődeink, egyik fő oka kétségkívül a nagyon is tági pórázú közigazgatási rendszerben gyökerezett, —* mely a mennyire alkalmas volt helyérdekek és jo­­­gok szilárd védelmére , annyira czélszerűtlen az­ erőknek közérdekű, de teherrel járó nagyobb vál­­­lalatok kiviteléhez összesítésére, — annyira kedvezi* volt azon sokszor emlegetett keleti indolentiának , melyt * fényes vitatkozások mellett semmit tevésben találta a kérelmét. — És csakugyütt, bár több évtizedek óta ala­­­kultak már az ország minden részeiben szabályozás­i társulatok, évenlént tartatván itt és amott jeles össze* gyűlések, sok szép szónoklatokkal; mégis ezen legin­­­kább makacs önérdekek harczai — nem lévén ki-( Örömmel indítjuk meg lapjaink ez évi első számát, oly értekezéssel, mely hazánk egyik legtermékenyebb­, s nagy miveltségi ösztönöktől környezeti roppant vi­dékét Balatonunktól a Dunáig érdekli, hol fajunk, anyagi gyarapodásának tömérdek anyaga fekszik még­ holtan, használatlanul. Az érdemes közlő szakavatott-­­ságának úgy hisszük sikerülni fog sz érdeklett tájt azs indítványozott szabályozási munkák felkarolásán bírni, s az oly kívánatos haszonvehetőségnek meg­­nyert téren nemcsak a mezőgazdasági munkásságnak új hálás mezőt, nemcsak kereskedelmi s iparos tekint­­­tetben annyira fontos Balaton-dunai csatorna létesíté­­­sét lehetővé tenni, hanem egyszersmind a civilisatiók­­­ fogékonynyá tett kiterjedt téren fajunk növeked­ő gyarapodására uj rajzó helyet fog biztosítani. I­­­ munkák körül forog jelenleg teendőink sarkalatja.­­ S­z­e­rk. i egyenlítő és üdvös kivitelre öszpontositó hatalom fe­lettük— többnyire minden eredmény nélkül zajongtak el. Dicső emlékezetű József nádorunk buzdító közben­járása és hő lelkű pártfogása utján történt csaknem mindaz , mit ez ügyben eredményképen leírunk,a­kinek édes hazánk javát, fenséges családja való érdekében bölcsen és nemes indulattal eszközölni tudott igyeke­zetének több ilyen élő emlékei méltán igénylik, hogy hálakönyeket hullasson minden jó érzésű magyar. Ezért mindenesetre megelőző készséggel kell a magas kormánynak legújabban e térem­ fellépését fogadni,­­ és erre vonatkozólag tett és teendő bölcs intézkedéseit meleg kebellel karolván , teljes erőfeszítéssel hozzájá­rulni , hogy e sázosan elhanyagolt, de felettébb életbe vágó irányú téren, ismét valami sikerteljes eszközöl­tethessék : kivált miután fenséges kormányzónkban — eddigi erőtelj­e kéznyomairól ítélvén — mindezen üd­vös vállalat m oly buzgó lelkű pártfogóját bizton re­mélhetjük, Inek nagy hatalmához mért férfias akarata van, hű alatvalóinak javát minden törvényszerű úton és áron erétesen eszközölni. Mert az az gondos figyelem, melyet a magas kormány a közlekedő eszközeinek gyarapítására általában, ki­­válólag pdig a víz­szabályozásokra is kiterjeszt, min­denesetre legkétségtelenebb tanúsága és kezessége a közjólétet komolyan és hű igyekezettel gyarapítani tö­rekvő számokának, valamint azon út és mód, melyet a kivitelt­ alkalmazni látszik, egyedül csak czélra ve­zető es eedményt biztosító. Legköelebb a Balaton és Duna közötti, Sió, Kapos és Sárvizkkel kapcsolatban levő mocsárok és áradásos terek vizsentesitését, s ezen nagyszerű munkálattal összefü­gőleg, a nevezett vizek gazdag vidékeinek egy­mással , a Dunával hajózási összeköttetését tűzv­ én nagyszer feladatul, ezen vidékek érdekeiben külön alakult­­ működő társulatokat, a nagy czél kiviteléhez férfiasan komoly közremunkálásra hívta fel.­­ Miután a szabálozás sikere csak úgy lehet tökéletes, ha az a főtől eg­zen a beömlésig rendeztetvén, mindazon tá­jakra kerjesztetik, melyeknek ártéreik ugyanazon alsó viz hatla és visszanyomó ereje által korlátoztalak, és a­z ismét fődolog, az egész munkálat nemcsak egyes hlvek kiváló érdekei szerint, hanem eleitől fogva amaz öszeköttetésben levő nagy egészre folytonos te­kintetre rendszeresen vezettetik: kijelentette, h­ogy a munkátot vízvezetés és közlekedés tekintetében — minden magán­érdekektől függetlenül — ime maga­sabb trsadalmi czélok eszközlése végett is maga fogja vezetetni. A költségviselés is az egész nagy munkálatra kiterjlőleg, minden egyesek által valósággal nyerendő, vagy ikább nyerni fogott haszon aránya szerint leszen viseltdő, a­mi csak az egyedül igazságos kulcs , mert rendserint az alsóbb vidékek — melyeken részint a felült jött vizek tódulása, részint az áradások vissza­­nyeó ereje legnagyobb — sokkal több erőfordítással és hybéli költséges művekkel menthetők meg, mint a felsibek, melyek vizmentesitése gyakran azon alsó murálatok által már csaknem egészen megtörtént; az árték pedig — egészen más körülmények szerint le­tznék ott legnagyobbak, hol a helybeli szabályozási kötegek legkevesebbek. — Reményleni lehet még azt is,hogy a mennyiben ezen munkálatokkal közérdekű rándalmi czélok is eszközöltetnek, a kormány maga isog aránylagosan járulni, mind készpénz-segéllyel, ind előlegezés vagy hasznos törlesztési kölcsönök­­közlésével, a kivitel sikerítéséhez, — úgy hogy jen előzmények után, csak az illetők cselekvés- és al­­jzatkészségéről feltételeztetik a minél előbbi örven­­­tes eredmény. Ha pedig mégis az illető birtokosok és részvevők anyagságán vagy szűkkeblűségén szenvednének hajó­­örést vagy hátramaradást ez oly magas érdekű ügyek,­alóban el kellene halni a reménynek is , hogy a jövő zázad csak egyetlen jó magyart lásson, ki e nevezetet hallani ne restelje. Az anyagi jóllétre törekvés pályája­­nőst az, a­melyen — a viszonyok hatalma alatt — nemcsak lehetséges, hanem valódi életfeltétel is ver­senyt haladnunk, —­ ha ezen is hátrálnánk, sőt ha már nagyon is hátralétünkből kétszeres erőködéssel nem törtetnénk előre, — érdemmel viselnék a szolgai alá­rendeltséget­, mely a testben és lélekben törpülteknek méltó osztaléka. Nincsen mentség, mely a nem tevés­nek e tekintetben csak ürügye is lehetne,— a kormány segédkezeit nyújtja, — a szegénység és pénzhiány csak nehéz circulus vitiosus, melyből szorgalommal, és bizonyára lélekerőt igénylő nélkülözésekkel lehet menekülni, mint roszul szerelt gazdaságot is csupán a kérelemtől elvont beruházásokkal lehet jövedelmezővé tenni." És minden így befektetett fillér valóban a nem­zeti nagyság alaptőkéjéhez leszen számítandó,és a fel­emésztett pénzek a hazai munkás­osztály kezeibe szi­várogván, mint jótékonyan éltető harmat, pazarlás még akkor sem téteznék, ha a nyert haszon a költségnél kevesebb lenne. E ponton, a nemzetgazdászat felszereléséről tétetvén említés, legyen szabad erre irányzott egyéni vélemé­nyemet felhozni, mely lehet ugyan hibás felfogáson ala­pult, de mindenesetre a legbuzgóbb, őszinte jó akarat szüleménye. (Vége követk.) Pest, jan. 1. Az új év első napja! Mennyi remény csatlakozik a fölmerülő csillaghoz, s mily örömteljes nyugalommal pillantunk vissza a múltra, mely folytonos aggodalmak közt folyt le szakadatlanul. Ritkán volt a népek politi­kai történetében oly korszak, mint az épen most lefolyt, midőn a ma ép oly kevéssé lett volna igaz, mint a holnap. A legközelebb lefolyt hónapok remény és félelem, feszült várakozás s kimondhatlan csa­lódás folytonos változása közben múltak el. Kor­szakunk azon szerencsétlenségen kívül , hogy az egyszersmind az átmenet korszaka, még azon vég­zetteljes előnnyel is bír, miszerint neki kell próbáját letennie az európai népviszonyok amaz új átalakulásá­nak, melyek az újabb kor csodálatos, időmetsző­s tér­­rövidítő találmányainak életbeléptetése által idéztetnek elő. A villanyos sodrony ép oly fontos factor lett a po­litikában, a­mint csak a vasutak és gőzösök lehetnek ; a sebesen rohanó élet gyors érvelése hatását itt is fel­tűnőleg nyilvánította. Beszélik, miszerint a bécsi confe­­renczia legutóbbi javaslata Sz. Pétervárra táviratozta­­tott, onnan pedig új győzelmekről­ hírek érkeztek volna, és így a telegráf képes volt a reményt kellő mértékére visszavezetni, arra t. i., hogy a győzelmes czár föltétle­nül hajoland­ó tett javaslatokra. Más részről ismét a gol és franczia lapok egyhangúlag jelentik­ a parancso­latnak , mely az egyesült flottákat haladéktalanul a Feketetengerre rendeli, dec. 20-kán Konstantinápoly­­ba meg kellett érkeznie , ugyanazon nap, melynek est­­véjén nagy divángyülésnek kell tartatnia az említett propositiók elfogadása fölött. Vájjon a Porta szövetsé­geseinek tényleges segedelmébe bízva s ennek öntuda­tában, oly hajlandó leend­ő, milyennek a 15-dikéről ér­kezett tudósítások szerint mutatkozott? És mégis mindezen komoly aggodalmakat, hogy azon európai állapotok sokáig így fognak tartani, melyek oly nehezen súlyosodnak a társaság minden osztályának viszonyaira, az ó év utolsó rész álmaiul akarjuk tekin­teni, s az uj jövőnek undorabb reményekkel, várako­zással, s a férfias kitartás teljes bizalmával nézünk eléje. Rendüljön bár meg Anglia földe minisztereinek poli­tikája fölött, kiket az egész ország nemzet ellenieseknek jellemez ; tagadja bár a francziák császára vas akara­tának teljes erejével a csatornán túli nemzetet azon pályára, melyet Ő a becsület útjának nevez, s igyekez­zék a pártokat saját országában kiengesztelni; foly­tassák bár a Porta és Oroszország, a jelen európai po­litika sarkpontjai , a már megindott háborút : két nagy államépület az , melyekre nézve a mai nap békés kifejlődés ünnepévé, s a növekedő jóllét remé­nyeivel teljes örömnappá lesz. Ezen két állam Ausztria és Németország, melyek a mai naptól kezdve az új vámtarifta közlekedési kön­­nyebbítései által sokkal szorosabban fűződnek egymás­hoz, mint valaha. A köz­birodalomnak mindenek előtt méltó oka van, hogy ezen napnak, s az eseménynek, mely ezzel életbe lép, örvendjen. Egy új megmérhetlen piacz, melynek kiterjedését már az utóbbi időben sejthettük, nyí­lik meg földünk kimeríthetlen terményzése előtt. Az idő, midőn Magyarországnak saját zsírjában kellett megfuladnia, már elmúlt, valamint az is, melyben az más államok gyáriparának gyarmatul szolgált. Magyar­­ország, mely minden műipari és gazdászati viszonyai­nál fogva a szabad kereskedésre van utalva, ezután ott fog eladni, hol legmagasabb árakon adhat el, s ott fog venni, hol számára legjutalmasb árak ajánl­­hatnak. Az anyagi viszonyok ily fejlődési képességével szem­ben, mi, valamint a béke minden barátai is, méltán fáj­lalhatnék, ha a megújított közbenjárási kísérletek is eredmény nélkül maradnának. Az ily aggodalmakra azonban, a­mint a viszonyok most állanak, úgy látszik, nincs elegendő ok. Bécsből ismételve azon biztosítást kaptuk, hogy a flottáknak a fekete tengerrel bemene­tele , a béketörekvéseket nem fogja akadályozni, sőt azokat inkább elősegítendi, s mi úgy hisszük, nem té­vedünk, ha ezen tényt úgy tekintjük, mint nyugati Eu­rópa közvéleménye, — de semmikép sem Oroszország elleni demonstratiót. Bécs, dec. 30.­­ Az aggodalomnak, melyet Palmerston lord újó­lagos belépte az angol kabinetbe a békebarátok közt elő­idézett, eloszlatása végett némely lapok most úgy raj­zolják az egész esesfzényt, mintha Palmerston collegái kérelmére, kik épen egy Palmerstonféle minisztérium előbb-utóbbi létrejöttétől tartottak , kilépési szándékát megváltoztatta volna. Ez kézzel fogható képtelenség, ha Palmerston politikájának előbb utóbbi győzelme csakugyan oly bizonyos, hogyan tehetni fel, hogy Pal­merston újra egy kabinetbe lépett volna, mely az ő nézeteinek diadalát hátráltatja? Palmerston ez esetben nem volna egyéb, mint a­mit a német ,,Nothnagel“-nak nevez s ez soha sem volt a nemes lord szerepe. Sokkal valószínűbb azon vélemény, miszerint a legújabb per­­siai események Angliát annyira felriasztották, hogy ez Oroszhon irányában kissé elszántabb fellépésre határozta magát s így Palmerston nézeteihez közeledett. Hogy a két flotta e peretben már a Fekete-tengeren van, nagy valószínűséggel föltehetni; nem tudhatni azonban, vájjon ott szinte oly martiális szerepet fognak-e ját­szani, mint eddig a Bosporusban ? ... Ez alkalommal említetlenül nem hagyhatom azon nevetséges körül­ményt , hogy Palmerstont harczias hajlamai miatt itt rendesen valami fiatal ficzkónak tartják, ki bőrében meg nem fér s csupa pajkosságból Európa nyugalmát minden évben egyszer kétszer megzavarja. Egy itteni nyárspolgár csak a minap azt mondta, hogy ez ám a constitutionalismus áldása, ha az ilyen fiatal szelebur­­dik, kiknek még iskolába kellene járniok, a népek sor­sát intézik, s mennyire megdöbbent e jó ember, mi­dőn azt mondták­ neki, hogy az a furfangos Pal­merston nettó hetven esztendős s igy sem nem fiatal szeleburdi , sem pedig iskolalátogatásra már nem szorul. Általában bámulatos, mily nagy tudatlanság uralko­dik itten még a miveltebb körökben is, a történetre nézve s a hírlapok bizony jó szolgálatot tennének a kö­zönség nagyobb részének, ha kissé alaposabban tár­gyalnák a dolgokat s az olvasóban igen nagy tudományt föl nem tennének. E tekintetben csakugyan először a a néphez le kell szállnunk, hogy aztán magunkhoz föl­emeljük. ... Nem tudom , észrevették-e otthon minálunk a Wie­ner Zeitung azon minapi hivatalos hirdetményét, mely­ben közöltetik, hogy Ő Felsége a prágai egyetemnél a magyar nyelv számára külön tanszéket rendelt s a tanári állomást 600 ftnyi évdijjal dotálta Ez oly ör­vendetes tény, melyhez minden commentár felesleges, s elég lesz, hazánkfiaival az elismerés e szép vonását egyszerűen tudatni, hogy keblek örömmel teljék be s a hazai nyelv haladása s folyvást növekedő virágzata iránti remények újra föléledjen! „A fenségestől a nevetségeshez csak egy lépés va­gyon tegyük meg ezt az egy lépést s ugorjunk át a nevetségesre. Valami dr. E. a bécsi újságban egy uj gyógyvizet hirdet, mely gyógyerejét a „földi delejes­­ségnek“ köszöni. Elősorolja dr. ur mindazon rémitő nyavalyákat, mik ellen a gyógytan eddigelé orvosságot nem ismert s miket ama földdelejes viz gyökeresen kiirt. Már előre mondtuk, hogy nevets­gésről akarunk szólani s igy a dolog komoly oldalát teljesen mellőzzük; nem kérdezzük, hogyan jut a földi dptejesség a dr. E. féle vízbe, nem emlékeztetünk arra, hogy a villanyde­lejes folyam a vizet elemeire szétbontja, nem kérdez­zük E. urat, tud e vizet, melyben épen semmi deleje­­ség nincsen, — mindezt mellőzzük! s egyedül a hir­detmény azon valóban klassikai helyét emeljük ki, melyben mondatik : „miszerint a valódi földdelejes víz legbiztosabb megismertető jele az, hogy semmi különös színe, sem szaga, sem íze nincsen... Általában az egész hir­detmény oly eredeti, hogy az olvasó valóban nem tud­ja, az-e a bolond, a­ki ilyeneket ír, vagy pedig az, ki ilyenek által rászedeti magát. Minthogy a nevezett ur alkalmasint Pesten is árultatni fogja földdelejes vizét, előre figyelmeztetjük a nyájas olvasót annak jelessége és mindenható erejére. Specificum az minden nyavalya ellen, gyógyereje fölülmulhatlan s hol semmi egyéb orvosság nem segített, ez már nem egyszer valódi cso­dákat tett, csakhogy ezt a csodaszert nem kell hiszes palaczkokban drága pénzen vásárolni, hanem­­ min­den kutból kaphatni. Újdonság egyéb semmi sincs, a posták a hóesés mi­att nem érkeznek, s a hirlapok mohón kapják fel azon újdonság-szeleteket , miket néhány nappal ezelőtt ,pour embarras de richesse“ a papírkosárba hánytak. E példát nem utánozzuk, hanem levelünket befejezzük, olvasóink közöl a szerencsétleneknek uj esztendőt, a sze­rencséseknek pedig a réginek folytatását kívánván. —­­­­gy — ha csak a t. szerkesztő az „obsitosok“ közé nem soroz — viszontlátásra az új évben ! Unglivár, dec. 25. A vidéki élet téli napjai rendszerint meddőbbek ese­ményekben, mint a nyári évszak, mely valamint a nagy természetben gyorsabb termékenységben mutatja jele­neteit, úgy az emberélet színpadán majd mindennap hoz valami eseményt, mely figyelmünket megragadja, s mely valamint a közöl szemlélőnek, úgy a hírlapi ol­vasónak is éleményül szolgálhat. Most, midőn az egész természet szendereg, fordíthatná-e szemeit a vidéki le­velező ajánlatosabb térre, mint a szellemeiet örökké sustorgó, örökké izzó kohába, gondolataink s érzel­meink belvilágába, ide, ezen határtalan egyetemébe az erkölcsi rugalmak, ösztönök, vágyak s reményeknek ? Valóban, a szellemélet láthatárán fel-feltünedező moz­zanatokat figyelemmel kisérni, följegyezni, nem lehet kisebb föladata a journalistikának, mint bármily ügyes ecsettel rajzolni is a küléletben fölmerülő napi esemé­nyek csoportozatait, mely csak pillanatnyi jelensége amaz örök, láthatatlan, s világokat rontó és alkotó ha­talomnak, mit közérzület­­, közszellemnek, közakaratnak, vagy közvágynak stb. neve­zünk. Ezekre fordítva szemeit, s tapintgatva megyénk és vidékünk közszellemének ütereit, jelenleg némi vi­gasztalót s enyhületesb tapasztalást közölhetek önnel, szerkesztő úr, mint minapi alkalommal, midőn fagyos részvétlenségről vádolom közönségünket a közügyek iránt. Valóban a lezajlott utolsó három­-négy év alatt oly általános vala közönségünk s földjeink közönye minden iránt, miszerint csak a napi lét gondja, s adósságai el­mulasztott fizetésére megkonduló executio vala am­a varázserő, melynek érintésére dermeteg kedületéből fölrezzent. S ez tagadhatlanul igen lesujtólag hatott az előrelátó hazafira, ki igen jól tudja, miszerint a nem­zetek érzelme hasonlít a meleg ágyhoz, mely a mily hülékeny, oly arányban terméketlen, és viszont. A kö­zönynek hidegsége, mely kizárja keblünkből a köz­ügyek iránti érdekeltséget, kioltja egyszersmind azon ingert, mely saját magánérdekeinket előmozdítja, s biztosítja. Mit nyertünk már azelőtt is ez önmagunk iránti keleti közönynyel, mely rendesen a tétlen­séggel jár? Elhanyagolván gazdálkodásunkat, alig valánk képesek tartozásainkat leróni, családunk szük­ségeit kielégíteni, annál kevésbé adósságainkat kifizetni. Ebből pörök, a porokból executiók támadtak, ezek pe­dig oly gonosz természetű lények, mint Kronosz , mely saját magzatának busával él. Innét származik, hogy például Ungh megyének kaposi járásában hetenkint 70—80 adóssági per indittatik néha; hogy a korcsma­­kontóikat s tartozásaikat kifizetni nem tudó egyé­neknek , majd ő, majd amaz ingóságaik kótyálat­­nak el, mi minden esetre a paupurismus előpostája. Bizonyára, ha a régi pipás boldogság iszapjába an­nyira bele nem­ fészkeltük volna magunkat, mind­ezek be nem következnek vala. Mert nézzük, kiken történ-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék