Pesti Napló, 1854. május (5. évfolyam, 1243-1267. szám)

1854-05-02 / 1243. szám

ezára fegyverre szab­tá a hegyi lakosokat. Oroszország­ból 40 kiszolgált katona érkezett, kik a csernagoliakat begyakorolni segítik; pénz nem hiányzik.­­ Az el­lenségeskedések már 19-én Sliva mellett a niksicshi után kezdetöket vették. T. i. 200 fegyveres montenegrói Petrovics György alatt egy török élelem- és lőszer-szállítmányt támadott meg, mely a montenegrói határ mellett Niksichből Grahovóba ment. Egy Niksichből odasiető török csapatosztály­nak sikerült ugyan a montenegróiakat Krenosti­­czáig visszaűzni, de a haver ekként kezdetét vette s a csernagóliaiak bevárandják az alkalmat, a mi­kor a slivai gyalázatot lemoshatják. Az itteni pasa tegnap ezer egyiptomit kapott segélyül, kik Zablyak, Podgo­­rizza és Wassajevichibe fognak elosztatni. E­z straté­giailag fontos pont katonai őrségek által van egymással összekötve s néhány óra alatt jelentékeny csapatokat lehet a montenegrói határra vetni. A mosztári pasa 18-án hasonlag felhívta Herczegovina lakosait a mon­­tenegróiak elleni haczra ; ekkorig ugyan még kevesen jelentkeztek, azonban a montenegróiak iránt sem létez­nek itt sympathiák, úgy hogy a vladika és Kowalewski nagyon csalódnak, hahogy a herczegovinai lakosok se­gélyére számítanak. Dunai fejedelemség­ Galaczból, 17-ről Írják a „Sieb. Boote“-nak . A Lloydgőzös „Danubio“ tegnap Sulinából, hová két vitorlahajót vontatott, ide vissza­tért. A kapitány tudósítása szerint 93/1—10 lábnyi mély volt a viz a torkolatnál. 10-én ott 3 homokkal telt hajó elsülyesztetett s csak 50 lépésnyi széles nyilas maradt az orosz részen a hajóközlekedésre. De­hogy e nyílt helyet is minden pillanatban el lehessen zárni, néhány száz homokkal telt zsák fekszik a parton. A torkolat mindkét partja csillaglánczolatú ütegekkel van megrakva. Most az ottani őrség 2000 embert tesz, 6000 váratik. A torkolat bejárását jelölő bárkák mind eltávolíttattak. Görögország: Athéni tudósítások Görögország hely­zetét igen sötét színekkel festik. A hellének, a Török­országban lakó görögök ki vannak utasítva, s az özön­­lés általuk többnyire nem ismert hazájukba kezdetét vette. Szambulból, Smyrnából, és Kis-Ázsiából, a török szigetekről, Thracia, Bulgária, Macedonia, Egyip­tom és Tunisból vonulnak a görög consulok védenczeik­­kel haza. Minden nap, minden éa, minden rendes pos­­tahajót bérelt magángőzösök és kereskedőhajók hoznak szerencsétleneket Görögországba. Athénnek még talán 12 napra van gabnája, bevitel nincs, de igenis roppant népségszaporodás. Az építkezések szünetelnek , a ke­reskedés és forgalom volt. Smyrnából több mint 600 erőteljes ifjú érkezett, kik részint ezredekbe soroztatnak, részint fegyver nélkül a csatatérre Epirus és Thessaliá­­ba mennek. A görög tengeren a prevesai öböltől egész le a matapani fokig s onnan ismét fel a voloi öbölig franczia hajók árkodnak, a korinthusi öböl el van zár­va s a Peloponnezusnak majd minden közlekedése a görög szárazfölddel elvágva. A franczia követ Athénben tegnapelőtt egy jegyzék­ben kijelenté a görög kormánynak, hogy nem csak min­den, minek látszata van, hogy a felkelésnek szolgálhat a hajókról el fog vétetni s megsemmisittetni, hanem azok férfiak is, kik gyanút ébresztenek, hogy a felkelő tartományokba vonulnak, elfogatnak s franczia hadi­­törvényszék elé állíttatnak, vagy ha önkénytesen meg nem adják magukat, a hely­színen agyonlövetnek. Mi, úgymond a levelező, tényleg foglyok vagyunk saját or­szágunkban. Az angol követ Athénben a görög kormányt ostrom­zár, anarchia, elfoglalás, sőt a király letételével is fe­nyegette­­ Ottó királyról, ki valóban sajnálandó helyzetben van, nem kedvezőleg beszélnek. A nemzet határozatlansággal és tetterő hiányával vádolja s a „Tr.Ztg“levelezője azon felkiáltásig ragadtatja magát, hogy bármily érzéketlen legyen is az államfő a görög nemzet jajkiáltásai iránt, a királynak mégis, ha mindazt olvasná, mit neki a görög sajtó mond, némi szégyenpit szállna arczára. — Az­­anarchia e szerint nagy előhaladásokat látszik tenni, s nem igen valószínűtlen, hogy a király a maga országát egy nap valamely porosz vagy más hajón odaha­­gyandja. A görög kir. kormány a tartományi hatóságokhoz következő köriratot bocsátott: „Miután a török követ Athént, s a görög követ Stambult odahagyva, a m. Porta nem csak a politikai és kereskedel­mi viszonyokat Török- és Görögország közt megszűntek­nek nyilatkoztatta, s ennélfogva a görög consulsági ügynö­köktől az exequaturt elvette, hanem egyszersmind utasítot­ta, hogy az ozmán birodalomból eltávozzanak, a görög alattvalóknak különbség nélkül i4 napi határidőt adott, melynek eltelte után nem szabad többé Törökországban tartózkodniok s a görög hajóknak megtiltotta a török vize­ken hajózást. A Porta ily kényszerrendszabályai után a görög kormány természetesen nem engedheti meg tovább a török consulsági ügynököknek a Görögországban mara­dást; elhatározta tehát, tőlük az exequaturt elvenni s nekik utasítást adni, hogy haladék nélkül Görögország­ból távozzanak. Mi a török alattvalókat s török tengerésze­tet illeti, a görög kormány visszatorlási jogát nem akarja használni, s nem akar, a Porta példáját követve, az ártatla­noknak kárt okozni s a magánérdekek ellen ellenségesen fellépni; ennélfogva elhatározta, a török alattvalóknak a további maradást Görögországban az ország törvényeinek utalma alatt megengedni, s a török tengeri hajózatnak, a jogot, szabadon a görög vizeken járhatni, a görög kikötők­be bemenni s azokból kifutni, továbbra is meghagyni.“ ,,Ön tehát a kerületében működő consulsági ügynökö­ket magához szólítandja, velük a jelen körrendelet tartal­mát azon megjegyzéssel közlendi, hogy tőlük az exequa­­tor elvétetik, hogy többé nekik nem szabad consulsági ügyeket végezni, vagy bármikép ilyenekül működni, s hogy a legközelebbi ausztriai vagy franczia gőzösön személyze­tükkel együtt Görögországból el kell távozniok, mire néz­ve ön a szükséges útleveleket kiszolgáltatandja. Ha azon­ban a török cons. ügynökök közt olyanok is lennének, kik Görögország vagy más baráti hatalom alattvalói, ezeknek kijelentendi, hogy mint magánemberek tovább is marad­hatnak Görögországban. Ön a többi országos hatóságokkal közlekedésbe teendi magát, hogy minden szükséges in­tézkedések megtétessenek, miszerint a Porta alattvalói, ér­dekeik, ügyleteik, kereskedelmük és tengeri h­álózatuk az ország törvényeinek otalmában részesíttessenek, s ön min­den alkalommal segélyükre leend, mintha Görögország polgárai lennének.“ Oroszország, V­ars­óból írják a Pr. Corr.-nek, hogy Anglia és Francziaország ott székelő főconsulait ápril 22 én a diplomatiai iroda ideigl. főnöke Sophianos hi­vatalosan tudósította, hogy kormányaik hadüzenete folytán a czár megparancsolta, a nekik adott exequaturt tőlük elvenni. Egyszersmind­ megkerestették, hogy az országot is mielőbb odahagyják, azon megjegyzéssel, hogy a kat. főkormányzó meg van bízva, őket a szük­séges útlevelekkel ellátni. A brit 63 franczia alattvalók állása consulaik elutazása után még nem ismeretes. Anglia legjelentékenyebb katonai lapja, az United Service Gazette, minden inkább mint életlap be­széli . S­z.-P­étervári megrendelés folytán múlt héten Londonban angol művészek bélyegeket készítettek orosz emlékpénzre, mely az orosz csapatok kitüntetésére fog szolgálni. A legnagyobb emlékpénz aranyból készül, szé­lein gyémántokkal kirakva s előtérben egy alak csapatozatot mutat, háttérben pedig Jeruzsálem városát. Egy 40 m­t str. érő gyémánt kék türkisz alapból, mely az eget ábrá­zolja, mint egy világító csillag tűnik ki, s maga az emlékpénz „Kelet csillaga“ nevet viselend. Az emlékpénz hátszíne tisztán van hagyva, s oda az orosz győzelmek nevei jön­nek. Egyelőre a bélyegek londoni orosz ügynökök kezei­ben vannak. Amerika, Új-York, ápril 11. — A congressus ta­nácskozásai semmi érdekest nem nyújtanak. A „M. He­rald“ szerint az angol és éjszakamerikai kormány közt szerződés köttetett a kutatás és matrózfogdozási jogot illetőleg. Ezen szerződés erejénél fogva az amerikai ál­lamok kötelezik magukat, miszerint a jelen háborúban a legszorosabb semlegességet tartandják fen ; ellenben Anglia elismeri az elvet, hogy a semleges lobogó mind a hajót, mind terhét védelmezi, hogy „szabad hajó sza­badon kereskedhetik.“ Ezen felül Anglia , az egyesült államokkal szemben, lemond kutatási és matróz-fogdo­­zási jogáról, s az amerikaiaknak bizonyos kárpótlást enged az ostromzár alatti kikötőkre nézve. Ha a „He­rald“ ezen állításai igazak, akkor joga van mondhatni, miszerint Anglia igen fontos concessiókra ereszke­dett le , mivel az egyesült államok semlegessége semmi különös szerződésekhez nincs kötve , s az amerikai hajóknak a háború folyama alatt minden tengeri út minden korlátozás nélkül teljesen nyitva álland. E szerint Mr. Buchanan, amerikai követ Londonban valóságosan diplomatiai remeket állított volna elő, mert ő kivitte volna, mi elődei egyiké­nek sem sikerült. A conventio előterjesztését, mely a legközelebbi postagőzössel fogva megérkezni, feszült figyelemmel várják. Kalóz­hajóknak orosz lobogó alatti fölszerelése nem egyéb puszta mesénél , melyben itt sem hittek tovább egy napnál. A sajtóban és közön­ségben mutatkozó közhangulattal szemben — nem is említvén a kormány ellenrendszabályait — kevesen lesznek oly vakmerők , kiket hasonló vállalat csalo­gatna. — Washingtonban beszélik, mikép a brit kormány azon szándékát jelentette, miszerint közvetlenül az el­lenségeskedések megkezdése után Európában, a csen­des tengeren levő orosz kikötőket mind ostromzár alá vetendi. Jóllehet ezek felül éjszakán feküsznek , a kaliforniai kereskedők mégis könnyen kárt szenvedhet­nének. Hogy csak egy példát hozzunk föl, elegendő megemlítnünk, miszerint épen most állott össze egy tár­saság az orosz kőszénbányák kiaknászására.Az ostrom­zár által ennek természetesen vége volna. Hadi mozgalmak Délkeleti csatatér."Paskievits hynek a dunai csatatérre érkezte óta minden tudósítás azt látszik gya­­nittatni, hogy az oroszok gyors eljáráshoz szándékoz­nak nyúlni. A roppant kiterjedésű s a leghatalmasb villany­elemekkel terhes viharfelhők mindinkább össze-­­ húzódnak. Szilisztriától lefelé egész a Trajánsánczo-­­kig fog úgy látszik az első nagyobbszerű csata vihara kitörni. Meglehet, hogy Orosz és Törökország két leg­híresebb fővezére legelőbb is e szintéren fognak meg­mérkőzni s hogy az ottani dunai városkák valamelyike nem sokára egyik vagy másik vezér megveretéséről lesz történeti nevezetességűvé. Hogy Szilisztria köze­lében az oroszok nagyobbszerű vállalathoz készülnek, bizonysága ennek az, hogy már H­én Kalarasban 16000 ember állt készen számos tüzérséggel a dunai átkelésre. Csak a dobrud­zsai hadtest előnyomulására, a jobb parton e vár felé, várnak. De hogy ez előnyomu­lást Lüders­tik megelőzött kedvező csata nélkül a Trajánsáncznál létesíthetné, ebben még orosz tisztek is kételkednek. Lüdersnek előbb az Omer pasa által a Duna hosszában felállított erős postokat kell visszavet­nie. Szilisztria még 23-án a törökök birtokában volt, bárha 15-bén a város a lángok martaléka lett. De úgy látszik Paskievits­ky hadműködéseit Szilisztria bevéte­lével akarja megkezdeni; úgy mondják, mikép csapat­­jait teljes hatalommal fegyverzi e pont elleni rohamra. Egy bécsi ápril 27-ki tudósítás is azt mondja, mikép az oroszok mindent elkövetnek, hogy magukat Szilisz­tria birtokába helyezzék. E várat 15, 16 és 17-én nagy bombákkal ostromolták, a város egy része már lángok­ban állt, de az erdélyi lapok azon tudósítása, hogy a vár az oroszoknak átadatott, hamis, miután hivatalos tudósítások arról mit sem szólnak. Kalarasban számos csapatok vannak öszpontosítva, sőt a Lüders hadtest egy része is oda rendeltetett, mi­által az utóbbinak helyzete aggályosabbá lön, miután a másnemű erősíté­sek még nem érkeztek meg. Szilisztria után Oltenitzát mondják azon pont­nak, hol legközelebb fontosb események várhatók. Ott mindkét részről tekintélyes csapattömegek vannak ösz­pontosítva, s majdnem óránként véres ütközetek fordul­nak elő. A törökök folyvást ágyúznak az orosz erődit­­vényekre és hidfőépítésekre s majdnem naponként kiszállnak a túlsó partra, hogy azokat szétrombolják. Az oroszok túlereje mellett ez ekkorig nem sikerülhe­tett. Bukarest maga néhány nap óta valódi táborhely. Minden oldalról jönnek nagy csapattestek, s roppant számú élelem- és lőszer­készletek, melyek azonnal 01- tenitza felé tovább szállíttatnak. Az élelemszerek drá­gasága Bukarestben megbizhatlan magasságra nőtt. A súlyosan látogatott népségnek felkelését általában vár­ják. Paskievits hy Gortschakoff hggel megszemlélte 18- kán az oltenitzai álláspontot; általában azt hiszik, hogy a hgnek szándéka, Oltenitzát a bekövetke­zendő hadműködések vonalának hasi­sává tenni. Az orosz fővezér e hadi terve magyarázza tehát egy­részt az oroszok kivonulását Kis-Oláhországból, mely­ről a „Sidm­id“ így combinálgat : Liprandi töb paran­csot kapott csapatjait az Olt balpartjára a Rimnik, Slatina és Turnu súlypontok közti térre viszsza­­vonni, mely irányban 25-en Krajovából tova is indul­tak. E visszavonulásnak stratégiai és politikai okai le­hettek. A hadműködések megkezdetése a jobb Duna­­parton feltételezi Liprandi hadtestének támogatását; ennek feladata volt a kalafati két hídfő szétrombolása, és az oroszoknak a szerbekkel és montenegróiakkal összekötése, szóval a görögszláv népek fellázítása. Ez utóbbi valószínűleg politikai okok miatt maradt el, a Dobrudzsábai előnyomulás folytán pedig Kalafat meg­szűnt hadműködési tárgy lenni, s minthogy attól lehet­ tartani, hogy a törökök Szisztovból Szlatina felé előnye­ TUDOMÁST ÉS IRODALOM. Jeles íróink csarnoka. XXI. Mint magyar író és magyar szónok, mint hittudós és a katholikus egyház terjesztője, mint államférfi és ha­zafi egyiránt nagy, magán életében feddhetlen és nemes viseletű, PÁZMÁN PÉTER nagysága^ század óta—külö­­nösen egyháza hitelveinek győzelmes erővel szándékolt és végrehajtott anyagi s szellemi gyarapításába szokott ■— és méltán — helyeztetni. El van ismerve , hogy ha­zánkban e hitelveket előtte és utána még senki sem tudta oly bámulatos sikerrel népszerűsíteni, oly állandó és biztos alapra (tudományos intézetekre) fektetni, mint ő; s ezért ő már élete folytában — mikép minden nagy emberrel történik — egy féltől határtalan szere­tet, tisztelet és kegyelet, a más féltől pedig nem ke­vésbbé határtalan gyűlölet és félelem tárgyává lett. Ha meggondoljuk , hogy Pázmán Péter munkálkodása épen a vallásfelekezeti forrongások tetőzeti korszakába, a harmincz éves háborút megelőzött húszadba s ezen háború első felébe esik, természetesnek találandjuk, hogy mind a kortársak, mind az ezekre következett iva­dékok előtt Pázmán Péter alakja kiválólag mint a nagy bibornoké tűnt fel, s ezen kép mellett háttérbe szorult, árnyékban maradt mindazon érdem, mi őt még egyéb tekintetekben oly méltán megilleti. Még maguk a protestánsok is hódoló elismeréssel voltak Pázmán tudományos miveltsége s élesen be­ható elméje iránt. Írói nagysága, mely a magyar pró­zának óriási elővitelében és igazán népszerű kezelésé­ben áll, nem részesült kellő méltánylásban; és még kevésbbé lön méltányolva—mi felett azonban a B­e­­­fa­­lenek és Bocskaiak korában meg nem ütközhe­tünk — politikai jellemének nagysága, hogy úgy mond­juk, politikai jós tapintata, mire nézve ugyan — fajunk becsületére megvalljuk — több, hozzá méltó előddel és kortárssal osztozik a dicsőségben; de a mi nála inkább csak a hittudós és író nagyságának mellékletéül szokott vétetni. Lesznek tehát alkalmasint olvasóink között is, kik csodálkozni, talán megütközni is fognak azon jeligén, melyet a lángelmű Pázmán Péter nevéhez csato­lónk, s mely azon hitet gerjesztheti, mintha mi a nagy bibornokot különösen mint hazafit, a szó valódi értel­mében, kívánnék tekintetni. S ezt nem is tagadjuk. Mi ugyan magánvéleményünket — ha ugyan nem több mint épen magán­vélemény — nem adjuk elő a csal­­hatlanság érzetének erőszakoló túlbizalmával, s nem is akarjuk azt netáni ellenvéleményeseinknek feltolni; még kevésbbé fekszik tökéletünkben P­áz­m­án Péter hittu­dományi s irói magasságát csökkenteni, de meggyőző­désünk az, hogy a magyar egyházfejdelemnek, ki mint II. F­erdinand követe Rómában a pápa előtt kimon­dani merészlé, miszerint esküt tett, hona javáért, ha kell, bibornoki süvegéről is lemondani s életét a közjó érdekében feláldozni, ezen magyar egyházfejedelemnek intéző s munkás szellemében épen az volt mindig a fő­rugó, mi első pillanatra talán csak mellékes, habár lelki nagyságához szükségkép hozzátartozó járuléknak volna tekinthető; szóval, mi Pázmán Pétert hazafiságá­­ban legalább is oly nagynak tartjuk, mint egyházi s irói körében, s ennélfogva egészen helyén találjuk, koszo­rús költőnk fentebbi szavait — egy részről tartozó el­ismerésünk jeléül a nagy ember iránt, másrészről buz­dításul az ivadéknak — Pázmán Péter nevéhez csatolni. Mielőtt az ő hazafiai nagy érdemeiről néhány szóval megemlékeznénk, politikai belátása és magatartására nézve érdekesnek tartjuk idézni Kemény János er­délyi fejedelem szavait, ki bizonyára nem tartozott ba­­rátjai közé s kinek e részbeni hitelességét épen azért sem vonhatjuk kétségbe. „Egy időben élének Bethlen Gábor, Pázmán Péter és Eszterházy Miklós. — Az említett Pázmán mondja vala egykor nála létemben : Átkozott ember volna, ki titeket *) arra kényszerítene, hogy töröktül el­szakadjatok, ellene zúgolódzatok; mig Isten a keresz­ténységen másképen nem könyörül. Mert ti azoknak torkokban laktok; oda annak okáért adjátok meg, a mivel tartoztok; ide tartsatok csak jó corresponden­­tiát; mert itt keresztény fejedelemmel van dolgotok,­­ tudniillik római császárral. Adománytok nem kell; a törököt töltsétek adománytokkal. — Az Eszterházy Miklós igen eszes, módos, autoritativus, jó magyar vala. — E kettőben csak a vala káros, hogy az evangelica religiónak mindenik nagy üldözője. Egyébaránt nemze­teket és annak szabadságát szerető hasznos emberek valának.“ Ezen kevés sor nagy dicséretet foglal magá­ban, s Pázmánnak bennük felhozott nyilatkozata nemcsak felderíti és megmagyarázza e nagy férfi poli­tikai szempontját, hanem egyszersmind legszebb fényé­ben tünteti elő törvényes indulatát, messzelátó eszé­­­lyét, hazafias buzgalmát. Ezen buzgalmat az ausztriai fejedelmi ház is méltá­nyosan elismeré s fényesen jutalmazá, Pázmán Pé­tert nemcsak a legmagasb egyházi méltóságra emelvén, hanem egyszersmind a legbensőbb birodalommal, leg­fontosabb küldetésekkel tisztelvén meg. Tudjuk, hogy II. Ferdinánd minden kétes ügyben Pázmán Pé­ter tanácsát s véleményét kérte ki, III. Ferdinánd pedig szinte fiúi ragaszkodással viseltetett iránta. Tett-e, áldozott-e más valaki többet hazánk ifjúsá­gának tudományos kiképeztetéséért ? Pázmán volt az, ki magyar ifjaknak könnyebbé, sőt általában lehe­tővé téve a római magyar collegium látogatását; ő volt az, ki Bécsben magyar papnövendékek számára meg­­alapitá a még maiglan virágzó Pazmaneumot; ő állított Pozsonban iskolákat és Szatmárban collegiumot; ő ala­pított Nagyszombatban magyar ifjak számára növeldét s ő alapította meg ugyanitt a nagyszombati akadémiát (a mostani pesti egyetemet). S hogy mindezekben a hazai érdek legalább is annyi sulylyal birt előtte, mint az egy­házi, kitűnik a bibornok azon szavaiból, melyekkel a nagyszombati egyetem *) alapítványi levelét kezdi. Sokat gondolkodván a felett, úgymond, hogyan lehetne Magyarországban mind a katholikus vallást terjeszteni, mind a magyar nemzet méltóságát emelni, mindenek­előtt legczélirányosabb módnak találtam tudományos egyetem felállíttatását, hol egyrészről a harczos nép sze­­lidittetnék jellemében, más­részről pedig alkalmassá té­tetnék mind az egyházaknak, mind a haza ügyeinek igazgatására. — Említenünk lehetne még a magyar király apostoli czimének felelevenítését, a magyar egy­ház jogainak helyreállítását, az általa tartott zsinatokat, melyeket ő maga nemzeti zsinatoknak szeretett nevezni, hogy mindezekből kitűnjék, miszerint ő a katholikus magyar egyháznak az volt — ha nem nagyobb mérték­ben — a­mi később Bossuet a francziának. Valóban e két nagy ember, Pázmán és Bossuet törekvései az egyház körül nemzeti tekintetben is egészen párhu- s zamosak, s mindkettejüknél büszke honszeretet indítá­­­saira találunk. Hit tekintetében különösen, a történelem tanúsága szerint, Pázmán sokkal fényesebb eredményeket ví­vott ki szónoklatával s írásaival, mint XIV. Lajos fiának nevelője. Túl vagyunk az elmúlt századok fele­­kezetes elfogultságán, s igazságosan nem szabad rá­­szalnunk Pázmán térítéseit, sőt e részbeni nagyszerű sikereit*) érdeméül róhatni fel, miután ő nem anyagi erőszakkal, de az ige hatalmával terjesztette meggyőző­déseit; már pedig semmi sem természetesebb, az em­beri lélekkel semmi sem öszhangzóbb, mint, hogy ki miről meg van győződve, arról igyekezzék másokat is meggyőzni. S hogy Pázmán Péter tiszta meggyőző­désből, nem pedig — mint ellenes mondogatók visz­­szakiáltó lelkiismerettel irt, szólt és cselekedett, azt munkáinak minden szava bizonyitja; s a fegyver, me­lyet használt, csak szellemi fegyver volt, mely sok te­kintetben a felvilágosodott XIX-dik századnak is be­csületére válnék. Kivánhatni-e méltányosabb fellépést annál, midőn a bibornok felszólítja N­á­d­a­s­d­y Feren­­czet, hogy ne csak a maga vallása sorsosait hallgassa, hanem a másik fél könyveit is olvassa, és aztán ítélje el az ügyet ? . . . De talán túl sokáig is időzünk Pázmán Péter hazafiúi s egyházi érdemeinek fejtegetése körül, holott e helyt kiválólag írói érdemeit kell vala bemutatnunk, írói rangját és becsét e czikk elején röviden úgy hatá­roztuk volt meg, hogy ő a magyar prózának leghatal­masabb előmozdítója s a valódilag népszerű írásmód nagymestere. Nem akarjuk ugyan Fessler ítéletét merőben roszalni, ki szerint Pázmán irodalmi érde­me főleg abban áll, hogy ő kezdé meg a magyar könyv­nyelv kifejlesztését, hanem ez ítélet valamint egy rész­ről nagyon általánosnak látszik , úgy más részről kissé szűk, a­mennyiben Pázmán írásai tudósok és kö­zönséges emberek számára egyiránt élvezhetők és ta­nulságosak lehetnek, mostanság pedig tanulmányul szol­gálhatnak mindenkinek, ki magyar prózát akar írni, kü­lönösen azoknak, kik a nép számára készitnek olvas­mányokat. Mily bőség és erő van Pázmán kifejezé­sében, mily hajlékonyság és tősgyökeres magyarság szófűzésében, mily gazdagság szólása módjaiban! Csu­páncsak Pázmán írásaiból kiszemelve, dús magyar közmondási gyűjteményt lehetne összeállítani; sőt még szótárunk is tetemesen és becses kincsekkel gyarapod­nék, hahogy a Pázmán használta, jelenleg nagy részben félretolt szavak beleolvasztatnának, s részint felelevenittetve az újabb időkben támadt magyartala­nok vagy kevésbbé találók helyébe tétetnének, részint eredeti értelműknek visszaadatnának. Pázmán írásainak ezen nyelv- és szépészeti ér­deme mellett azonban nem szabad megfeledkeznünk a logikai tárgyalásról, mely — habár nem egyedül kor­szaka mérvét alkalmazzuk is reája — valóban kitűnő­nek mondható. Az alapot bő tapasztalás, nagy ismeret­kör s tudományos tájékozottság képezik, mely utóbbi szintoly határozott irányú, mint lehetőleg elfogulatlan; ily alapon aztán az éles okoskodás ereje, az eleven gúnyolódás, a találó életek és szójátékok, nem csodál­hatni, hogy szinte ellentállhatlanná tevék nyomos és mégis sohasem fárasztó vagy untató előadását. Bámul­nunk lehet és kell mindenesetre az elmét, mely an­nyit és igy tudott előhozni; de annál kevésbbé bá­mulhatni ezen elme roppant hatását, mely munkálko­dásának természetes eredménye volt. Végezetül nem mondhatunk egyebet, mint, hogy ha Pázmán Péter munkálkodása,mint egyház- és állam­férfié, nemzeti történelmünk múltjába tartozik, mun­kálkodása mint magyar íróé — félre tévén minden vallási és politikai felekezetességet — minden időkön keresztül élő kincse marad irodalmunknak, s mig csak ez élni, fejlődni fog, a ki magyarul irni s Írásával hatni akar, Pázmán írásait, mint tanulmánya egyik főfor­rását, nem nélkülözheti. Greguss Ágost: Hazádnak rendületlenül Légy híve. . . . *) A Bethlen-pártiakat. Magyar könyvészet. 112(341). Ifjúsági iratok. Kiadja a Szent_ István-társulat. Első füzet: Szent Miklós napja. Irta F. L. Francziából, a negyedik kiadás után fordította Alvinczi Ferencz. Pest, 1854. Nyomatott Lu­­kács- és társánál. Kis 12-rél- 149­1. (Czimképpel.) Ára? *) A Pázmán alapította számos tanoda jótékony ha­tással volt a magyarországi protestánsokra is, kik név szerint arra ösztönöztettek, hogy ők is a nagy­­szombati akadémiához hasonló académiát állítsanak Eperjesen, s ez iránt a svéd királyhoz is folyamodtak segélyért. *) Többek közt 30 legelőbb kelő magyar családot térí­tett vissza.

Next