Pesti Napló, 1854. május (5. évfolyam, 1243-1267. szám)

1854-05-02 / 1243. szám

múlva az orosz csapatok összeköttetését Bukarest és Krajova közt elvághatnák , ennélfogva e visszavo­nulás a tényállás által parancsolt szükségnek tűnt fel.“ Egy bécsi ápril 28-ai levél pedig azt mondja, mikép­p tapasztalt strategikusok azt tartják, hogy e mozdulatra mindenesetre különös diplomatiai közbejött eset adott alkalmat s nem vonakodnak olyannak az ausz­triai-porosz védszövetséget jelölni. A veszély, mely az orosz hadműködési vonal jobb szárnyát Ausztria hom­lokállása által fenyegeti, sokkal jelentékenyebb, mint hogy előre látható eseményeket eszélyes visszavonulási mozdulat által megelőzni­­e kellene, s azért várható, hogy Oroszország engedékenységének még szem­­beötlőbb bizonyságai fognak bekövetkezni , miután azon meggyőződéshez juthatott, hogy Ausztria és Poroszország komolyan el vannak határozva, Európa érdekeit a sz.­pétervári kabinet kihívásai ellen védeni. Fontos következményeket vonhat maga után most a montenegrói vladika fegyverre szólítása is, minthogy ő az ausztriai intésnek nem engedelmeskedett, s Orosz­ország felforgató terveit előmozdítja. Halljuk, hogy az ausztriai kormány, kikerülésére a czéltalan vérontás­nak, a vladikát szükség esetére fegyvererővel fogja kényszerítni, magát hegyei közt béké­sen tartani. Különben nagyszebeni ápril 29-ki tudósítások sz­e­rint, a törökök már Maglavit, Gunia, Pojána, Bailesti­­ben álltak s 28-ára Krajovába várták.— A foksányi tűz tehát mégis nagyobb kárt tett, mint az utolsó tudó­sitások mondák. Nem csak hogy a város legnagyobb része lángok martalékává lett, hanem az oroszok minden magtárai is, melyek sok zab és árpával voltak megrak­va, áldozatul estek , szintúgy a ruha­épületek és pod­­gyászkocsik is elégtek; b. Budberg szemtanúja volt az elham­vadásnak. Várnáról hallani, hogy Bousquet franczia mérnök­tábornok ott 4000 emberrel erősítteti a várműveket; egyszersmind 25,000 segédcsapatot várnak oda 14 nap alatt, mi Omer pasa és Baraguay d’Hilliers sürgetésére történik. A csernavodai ütközetre nézve írják Orsová­­r­ó­l, hogy az 20-án történt.­­ A törökök részéről egy mintegy 3000-nyi kémszemelő csapat állt az ütközet­ben ; a törökök 3 ponton támadták meg az oroszokat s megverték ; azonban az előnyomuló orosz hadoszlo­pok elől megveretés nélkül visszavonultak, ellenben egy alsódunai ápril 24-ei tudósítás szerint 23-kán tör­tént az. A csata hat óráig tartott nép oly ro­­szul ütött ki az oroszokra nézve, mint a kosztelici és kasztendzsei csaták. Az oro­szok vesztesége 500 halott, 250 fogoly és 15 ágyú. A törökök, tetemesen kevesebb számmal lévén, szintén nem jelentéktelen veszteségeket szenvedtek. Az oroszok éjjel visszavonultak Csernavoda mögé s a törököknek engedték át a csatatért. Odessa bombáztatását illetőleg a C. Z. C. Várnából a következő 22-iki tudósítást hozza: 15-kén egy hajóosz­ály elhagyta várnai állását s Odessába ment a bombázást megkezdendő. 17-kén 25 nagyobb és ki­sebb hajó volt Odessa előtt öszpontositva, 17-kén d. u. 3 órakor 4 hajó megjelent a kikötő közelében s néhány bombákat vetettek, de csakhamar visszavonultak; 18-kán 8 hajó tett kémszemlét Odessa felé, s valószí­nűleg hogy a pontos lővonalat kiismerjék, ismét néhány bombát vetettek a kikötőbe . 20-kán az egész hajóraj megindult Odessa ellen.­­ Az O e s­t r. C o r r. pedig a következő közlést hozza Bécsből ápril 30-ról: „Részben távirati úton érkezett biztos a d é­s s a­­ 23-diki tudósítások szerint 9 egyes, flottás gőzös támadást tett a Pratika kikötő ellen. Egy 4 ágyús üteg szétromboltatott, 8 orosz és 1 ausztriai hajó ( Santa Caterina), melyek a kikötőben fekvének, el­égtek. A várost bombákkal és gyújtó rakétákkal lőtték. Az ágyúzás 10 óráig tartott.“ Az ázsiai csatatérről érkezett tudósitások a törö­kökre nézve kedvezőbben hangzanak. Zarif pasa Karsz­­ban öszpontositja magát­­ a halandóság apadt s a sereg újjá szervezése 3—4 hét alatt be lesz fejezve. E tudósítá­sok mart. 28-ig terjednek. FŐVÁROSI ÉS VIDÉKI ÚJDONSÁGOK. Budapest,­­ cs. kir. Apostoli Felsége f. évi ápril 28-kán kelt legfelsőbb elhatározásával az igazságügyi minisztérium osztálytanácsosát Beke Kálmánt minisz­teri tanácsossá legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. — Minden magyar ösztönszerüleg érzi, hogy legfőbb kincse, melyet férfias hűséggel őriznie kell, a nyelv és irodalom. Ezen szent ösztön vezette Gruber György széki plébános és tiszteletbeli kanonok urat, hogy a m. aka­démiának egy 5000, s egy 1600, összesen 6600­­forint­­nyi, készpénz értékű kötelezvényeket ajándékozzon. Halá­los ágyán, remegő kézzel, irta az engedményt e kötelez­vényekre, melyeket főt. Haas iskolafelügyelő ur, a tisztelt öreg férfiú rokona, már át is adott a m. akadémia pénztá­rának. — Ugyanezen jeles hazafi, Gruber György, kinek ezért áldott legyen neve­s emlékezete , mint halljuk, 4000 pft. ajándékozott a nemzeti színháznak, s 2000-et a n. színház nyugpénzintézetének. — Nemes példája buzdíthat többeket is hasonló nemes tettekre ! — Az oltárra hozott áldozatok újabb korban nagyon is meggyérültek. Hol Szé­chenyi, Károlyi György, ho Batthyány stb. fényes neveik nagy alapítványokkal állanak, a szomjú föld­re újabban alig-alig csepegett éltető nedv. Borsiczky Dénes, az egyszerű pozsonyi tanár, Kovács Miklós a boldogult erdélyi püspök, s kisebb, de azért nagy­becsű összeggel Kovács Károly, gr. Károlyi György fiainak lelkes nevelője, és egy pesti óhitű polgár B o z d a N a u m csupán azok, kik a lefolyt idő viharainak átkelte óta a haza tudományos anyaintézetére kegyeletes figyelem­mel voltak. És mellettök sok gazdag, sok hatalmas leszál­loit ősei sírjába, a nélkül, hogy nevét oda igtattatta volna a lelkesek diszkoszorujába, kiknek utolsó gondolata volt — a nemzetiség. — A Garay-árvák részére a rozsnyómegyei róm. kath. papság 40 pártot küldött hozzánk. Ez ösz­­veg nagy része a püspöki titoknok ur buzgósága folytában gyűlt össze. Kik a szeretetnek igéjét hirdetik , e tettel pe­csételik meg elveiket. Azok, kik az árvák ápolását üdvös dolognak mondják lenni, ime csekély jövedelmükből is részesítik a költő árváit. A magyar egyháznak e derék tag­jai, hisszük, igy ápolják az irodalmat is, mert tudják, hogy ha a középosztály szinte hidegséggel tekint az irodalomra, a magyar aztán hiába ölti fel az aranyos ruhát, neve nem lesz becsült, s az idegen kultúra rajta oly már lesz, mint a koporsón a bársony takaró. A középosztály az, a­mint már mondtuk, mely megveszi a magyar művet és olvas­­s­a, mely lassanként tekintélyes számra növeszti a lapok olvasóit, mely ismeri a magyar nemzet költőit s a költő árváit szeretetébe zárja. így vettünk ma is a csuzi köz­birtokosoktól 15 pártot a Garay árvák részére , igy járult e czélhoz Brauner Gábor ur is (Pesten) 5 párttal. Kö­szönjük mindnyájoknak. —■ A debreczeni polgári casino május 7-dikén Garay árvái javára tánczvigalmat adand. E szándék s a táncz vigalom hirdetménye becsületére válik a polgári casi­­nónak. E hirdetményből ide igtatunk egy két szót : „E legnagyobb magyar város engedné-e magát felülmulatni a haza jobbjai által? A részvét nem annyira a nagy költő borostyánkoszorújába illeszt egy emléklevelet, mint a nemzeti irodalom ügye iránti kötelesség teljesítése öntuda­tát tisztítja meg a közönyösség foltjaitól.“ Óhajtjuk az ügy, óhajtjuk Debreczen érdekében, hogy e lelkes felszólí­tásnak kellő sikere legyen. — A „Bélteki ház“ s a magyar „mesék“ ünnepelt írója Fáy András egy nagy regényen dolgozik. A magyar­olvasó közönség ismeri Fáy elbeszéléseit, a hazai életből merített regényeit, s emlékezni fog azon vonzó előadásra, az élettel kibékítő azon irányra, mely e művek főbb jelle­gét teszi. Fáyt méltán nevezhetnek el a házi tűzhely, az ősi telek költőjének. Családi képei oly hűk, oly valók, hogy az olvasó mint rokonaival találkozik e képekkel. E mellett az örök ifjú humor, az élet tapasztalataiból elvont megjegyzések, Fáy műveit minden kedélyes és minden magyar emberre nézve kedvessé, vonzóvá teszik. Örömmel jelentjük tehát azt, hogy érdemdús veteránunk ismét író­asztala mellett ül, hogy regényirodalmunk egy belbecscsel biró művel fog meggazdagodni. — A Hetilap egy nagyon becses okiratot közöl, Szabó Ferencz cs. kir. főhadnagy úrnak ápril 24-én kelt s a H. szerkesztőjéhez intézett levelét , melynek erejével derék hazánkfia egy nőnevelde alapítására 2000 pártot,vagy annak 5% kamatját ajánlja fel. A Hetilap ez alapítványra vonatkozó czikkét a következő sorokkal fejezi be : „Mi­dőn a fentisztelt honfinak köszönetet mondunk , azon re­ményt fejezzük ki , hogy e nemzet belátva elmulasztásait, tekintetét a jövőre is kezdi függeszteni. Bízni kezdünk a nemzet lelkesedésében,minthogy a lelkesedés a legnagyobb, legkiapadhatlanabb tőke, ha jól kezeltetik. Bizvást remél­jük , hogy a haza fia , s főleg lelkes nővilága élére áll ez ügynek, s megmutatják, hogy érezik hivatásuk nemessé­gét, magasztosságát, szentségét.“ Szabó úr megvetette az alapot, Erdély derék hölgyei és fiai, hisszük, azon nem­sokára felépitendik közintézeteink egyik legsürgetősbikét.­­ A magyar erdészegylet több befolyásos tagja a Pécsett tartandó legközelebbi közgyűlésen indítványba szándékoznak hozni, hogy ezentúl a közgyűlések mindig Pesten tartassanak, hol a tagok nagyobb része lakik s hol a részvevők évenkénti találkozása könnyebben eszközöl­hető, így egy erdész-iskola létesítésére nézve is terv fog a közgyűlés elé terjesztetni. E czélra főnemeseink egyike 10,000 pártot kész tüstént alapítani. Vidék Tápió vidéke ápril hó közepén. Az öreg gazdák egy példabeszéde szerint az „őszit por­ba, tavaszit sárba jó vetni“ , most pedig a fekete agyag földön is porba vetettek, mi miatt jóformán a jó termés iránt sok meleg reménység egyelőre meghiúsult.­­ Továbbá az ily mostoha időjárás közepett a jő termés felett a nép hite szerint káros befolyással bír azon kisszerű üstökös megjelenése is , mely Nyugat felé csak a múlt héten volt látható. *) A közigazgatás, és kormányzatban új stádium van életbe lépő félben az ideiglenesség meg­szűnésével, miképen erről a magas kormány újólagos in­tézkedése bizonyossá tesz bennünket. E helyen felesleges volna rajzolni azon hatást, melyben a magas kormány ezen újabb intézkedése a közvélemény forró óhajtásával találkozik; óhajtjuk, miszerint e definitív intézkedést a köz­ségek rendezése is mielőbb kövesse , mert a jelen álla­pot nem maradhat, s­­ a községi vagyon, és az adó kivetésének pártatlan kezelése, — az iskola rendes állapota, és­­a községek magán­ügyeinek elintézése időt és gondot igényelő nagy feladás, valamint hogy a Sok e részben felmerült panasz a ma­gas kormány figyelmét nem ke­rülhette el — ennek következtében történt újabban, hogy C­z­e­g­­­é­d szab. város magány­számadásai a m. kormány befolyása alatt megvizsgáltattak, és az tűnt ki, hogy tetemes pénzsomma nem volna kellők­p iga­zolva ,­­mint azt vidéki levelezőnk állítja, mely állí­tásra nézve azonban mi a kezességet hiteles adatok hiányában el nem vállalhatja a szerkesztőség.) — E vidéknek a nagy-abonyi iskolai kerület felügyelősége alá tartozó községeiben a fél évi próbatételek befejeztettek, a katekizmus, és bibliai feleletek kielégítők valának — az abonyi, jános-hidi, és ujszászi irás-példányok kitűnők vol­tak ; — Ide járul még egy kis számvetés, és vége az egész próbatételnek. — Nagy-Abonyról lévén szó, nem hallgat­hatom el, hogy az ottani vendéglő nagy teremében több művészetbarát hangversenyt szándékozik rendezni, a melynek tiszta jövedelme koszorús költőnk Ga­­t­a­y árváinak részére ajánltatik. Közintézet. Nemzeti színház. April 29-dikén, Szigeti József javára, először: J­e­a­n-C­laude. Drá­ma két szakaszban (hat felvonás). Irta Bouchardy. Fordí­totta Szigeti. — A magyar közönség szégyenére meg kell mondanunk, hogy a mai előadáson nem oly számmal je­lent meg, mint ezt a nemzeti színház egy derék tagjának jutalomjátéka igényelte volna; ezenkívül ma nagyvala­­hára új — habár nem eredeti — dráma került színpadra. Ezen új dráma olyan, mint az újabb franczia drámák álta­lában : végzetes és szerencsés véletlenek halmazata. Itt azonban a szerző dicséretére mondhatni, hogy komoly törek­vést találunk jellemalakításra s lélekállapotok festésére; az nagy baj, hogy a francziák sehogysem értenek a hu­morhoz, pedig ezen darabban is látszik, hogy szerzője hu­moros akart lenni. Érzelgős és bohózatos azonban kirivó­­lag s egymásba nem olvasztottan maradnak egymás mel­lett. Legsikerültebb jellemrajz azon személyé, mely a czi­­men van megnevezve s melyet a jutalmazandó képviselt, oly jól, mint csak kívánhattuk. Szigeti jó szerepet válasz­tott magának s meg is felelt neki. Ki kell mellette külö­nösen Tóth (Luigi gróf) művészeti játékát emelni. April 30-dikán Liliomfi, eredeti bohózat, énekkel s tánczczal, 3 szakaszban, Szigligetitől.—Vasárnapi közön­ség, vasárnapi előadás. Nagyon is alant jár e darab, min­den tekintetben , de­ fent mégis tetszésben részesült. Isten neki, hát csak hadd adják olykor vasárnap ! A magyar tán­­czot három pár leány, azaz „a tánczkar“ lejtette, csakhogy felölt fiuknak volt öltöztetve. Eötvös Borcsa k. a. beteg. Ezt a szinlap — hinni akarjuk — azért jelenté, hogy ne csodálkozzék a közönség, ha a kisasszonyt ismét nem látja a tánczkarban. — Ma kedden adatik: Afanasia. Eredeti opera 3 felv. Zenéjét szerzette Dop­pler F. Telegraf! tudósítások. London april 28. Alsóház. Russel­lord nyilat­­koztató, miszerint a brit ügynökök minden tudósításai vádolják a görög kir kormányt, hogy a görög fölkelést támogatja. Oroszország nagyravágyása itt a fő ok. A­zultán teljes joggal bír a görög alattvalók kiutasítására. A hadügyi titkár egy parlamenti tagnak azon vádjait, mintha Gallipoliban a brit csapatokra nem fordítatnék kellő gond, visszautasítja. Graham lord védelmezi a kormányt azon szemrehányás ellen, hogy a nyugati hatalmak flottái az orosz várdák lerombolását Czirkas­­sziában s az orosz csapatok onnéti eltávozását megen­gedték. Kopenhága apr. 28. Estve. Stockholmból érke­zett hírek jelentik: Napier a svéd király ő felsége meghívására Stockholmba váratik. Valamenyi angol ha­di­hajó a Riege-öbölt elhagyta. Turin apr. 27. Vigevano mellett, két faluban ki­­sebbszerű gabnakravall történt, mi miatt két osztály lovasság parancsot kapott az oda menetelre. Kopenhága apr. 30. Stockholmból vett tudósítá­sok folytán Napier a király ő felségénél nyert au­­dientia után már 25-kén elhagyta ama fővárost. 19 hajó horgonyoz nem messze Stockholmtól. Gabonaár, pengő pénzben. Mosony, ápr. 28. A gabnaüzlet itt lanyha, hogy úgy az árak csak névszerintieknek tekinthetők. Kétszeres: 5 f. 54 kr. — 6 f. 6 kr. Rozs : 5 f. 54 kr. — 6 f.­ Zab : 2 f. 40 kr. — 42 kr. Árpa 5 — 4 f. pozs. m. B­aj­a, apr. 27. — Búza : 5 f. 22 kr. — 6 f. 8 kr. Kétszeres : 4 f. 12 kr. — 5 f. Kukoricza : 3 f. — 4 — 12 kr. Árpa : 2 f. 16 — 24 kr. Zab : 2 f. 15­­—20 kr. Köles : 3 f. 28 kr. pozs. m. Arad, apr. 25. A magas kincstár ismét 25.000 pozs. m. kenyérnek valóra kötött szerződést, miáltal az itteni készletek meglehetősen reducáltattak. A m. kincstár köv. árakat engedett meg : Búza : középszerű bánsági 6 f—6 f. 12 kr. — Rozs és kétszeres 5 f. 12 kr. pozs. m. helyben Piaczi árak: Búza: bánsági első r. 6 f. 15—45 kr. közép­szerű 5 f. 45 kr.—6 f. Kukoricza: 3 f. 6 kr. — Árpa 2% fr. Zab : 2% f. Beszterczebánya, apr. 25. — Búza: 6 f. 48 kr.; Kétszeres: 5 f. 36 kr.; Rozs: 5 f.; Árpa: 4 f.; Zab : 2 f. 12 kr.; Kukoricza : 4 f. pozs. m. Bécsi börze május 1-ről (Távirati közlés.) Pénz Statuskötelezvény b%............................... 85% 1839-ki sorsjegyek 250 ftos.....................119­4 1834-ki 1 500 ftos..................... 2271/2 dto 4% 76% Bankrészvény darabja....................................1190 Éjszaki vaspálya oszt. ..............................2160 Dunagőzhajózási részvény.........................540 Amsterdam 100 tál...................................... . Augsburg................................................ .. Frankfurt 120-ért ....... 137% Hamburg 100 Ecotrt ...........................102 London 1 st sterlingért..........................13.24 Bécs, apr. 29. Arany: 40I/4 Ezüst: 36. Felelős szerkesztő : TOROK JÁNOS 1216 1-3 WAHDL-SZÁLLODA (előbb dwm) Bécsben, belváros, Péter tér, 375 sz. a. Van benne 200 igen fényes és kényelmes bútorzatú szoba , köztük több egymással kapcsolatban levő lakszobák, melyek családi szállásokul használhatók. E helyiségekben a legválasztékosabb ízlés uraló, páratlanul fényes , eszményi, sőt csaknem tündéries szép ennek tágas , mindig buja növényzettel díszelgő téli kertje, a földs­zinten fekvő pavilonjai és az első emeletben lévő étterme. A­z. utasoknak rendelkezésükre állnak egyébiránt mindig, tekintet nélkül az időre, mindennemű meleg és hideg , s az étfényűzés minden kel­lékeinek teljesen megfelelő étkek,valamint a pincze is mindig gazdagon van ellátva a legkikeresettebb bel- és külföldi borokkal. A székváros közepén fekvő ezen szálloda itt jegyzett előnyeivel egy­szersmind a legmérsékeltebb árak, az udvarias és készséges szolgálat biz­tos és nyelvértő szolgák által, karon fogva járnak. A t. utasok, a­midőn ez értesítést szives tudomásul veendik, azt tel­jesen igazolva találandják, s hizelgem magamnak , hogy alkalmilag teendő viszonlátogatásukkor tetszésüket tőlem nem vonandják meg. Különösen a magyar utazó közönség szives hajlamáért­ kér, melyről tán szabad hinnie, hogy a „Vadászkürt“ vendéglőnek általi hat évigleni kezelése óta­, még mindig,becses emlékeben meg­tartotta. Miért tisztelettel kéri Wandl J. B Tulajdonos. , Elébb bérlője a „Vadászkürt“, ven­déglőnek Pesten. 1 — 1 1220 Nyilvános köszönet. 1-1 Folyó 1854. ápril 8-án, mely napon épen erős szél fújt, mezővárosunk egy borzasztó tűzvész által látogattatok meg. A nélkül, hogy meg lehetett volna menteni, 102 lakház mellék­­épületekekel, bútorokkal és készlettel együtt, a lángok martaléka jön. Mi alulírottak a tűzkár ellen Ecker András ur­altai, mint a triesti es. k. szab. Riunione Adriatica di Sicurta (köz­­ügyvivőség Weisz B­ és társánál Pesten) soroksári ügyvivője által, biztosítva valánk, és már nyolc­ nap múlva az égés után nekünk a legigazságosabb módon teljes kártérítés adatott. Minél fogva mi a tisztelt biztosító­ intézetnek ezennel nyilvános köszönetet mondunk, és nem akarjuk elmulasztani, polgártársainkat a Riunione közösen elismert jótékony intézeté­re figyelmeztetni s inteni, hogy vagyonaikat a triesti cs. k. szab. Riunione Adriatica di Sicur­­tánál tűzvész ellen biztosítsák. Soroksár, ápril 17-én 1854. Klempay Ignácz csász. kir. kapitány Id. Holzmann Jakab. Schneck Mátyás. Drexler János. Stark Mihály. Weimber Sebestyén. Id. Schmidt Jakab. Schullek József. Siebert Ádám. Weimber Tamás. Renner János. Schilli János. Retlinger Mátyás. Fax Antal. Stecher János. Schullek Mihály. Renner Ferdinánd. Lee Ádám. Wagner Károly. Knassich Holdizsár. Siedl Magdolna.­­ Siedl István. | Hümpfner József. Weiland János. Schneck Mátyás | Höcht Gáspár. | Steinmüller Gáspár. | Forntron János. | Hermann Mihály. Schuster Lőrincz. Schubert János. Uhrmann Mngdolna. Jelenlétünkben : Siedl György, biró. Kaszasz Antal, jegyző. Hermann Ferencz. Schilli Ferensz. Hieber András. Lebengut Mihály. Schaffer György. Streit József. Leimeter János. Bauer János. Bieber Gáspár. Feyrer Ignácz. Hermann János. U U 1 (P. H.) Előfizetési felhívás ZENE­ALBUMRA , mely által alkalom nyúttatik a t. közönségnek, egy általános kedvességgel ismert zenefüzet véletlen olcsóni megszerzésére. A már többször hirdetett, s július elején megjelenendő zenealbumra előfizetési ívek csak a Hölgyfutár mellett küldettek szét, nem tartjuk azonban feleslegesnek itt is tudatni a t. cz. közönséggel, miszerint az előfizetni akarók az előfizetési díjt bérmentesítve Pestre váczi utcza Conci műkereskedésébe május 15-ig beküldhetik.­­ A zene­album következő eredeti új csár­dásokat tartalmaz: “ Álom után,, “Szabolcsi vigadó,, Rövid, de jó,, Ősapáink bor mellett,, s végre Ha már csárdás­ legyen csárdás,,. Az album ára a műkereskedésben : 2 fr. 30 kr p.p. előfizetés utján pedig csak : 50 kr. p. p. postán bárhová küldve : 1 fr . p. p. Szerkesztő : Kiadó : Lovassy Sándor. Conei műkereskedő. A mai számhoz van mellékelve Vahot Imre Képes Naptárá­nak előfizetési hirdetése, és képes programmja. Minthogy a Dr. Koch-féle növény-czuk­rom az utósó hetekben, számos keresés foly­tán, lakhelyemről tökéletesen elfogyott, a várt új küldemény azonban épen most meg­érkezvén, és most ismét oly helyzetben va­gyok , hogy ezen, a jeles tulajdonsága miatt olyannyira elhirált szerrel minden kívánat­nak eleget tehetek. A Dr. Kochféle növény-ezukor most is mint azelőtt zárt eredeti katulyába pakolva 20 és 40 pirért kapható, és annak valódisá­gáért kezesség nyujtatik. A Dr.Koch-féle növény-czukornak egyes­egyedüli letétnöke GRÜNBERG FERENCZ cs. k. udvari gyógyszerész Budán, — és Pesten Székely József gyógyszerész. 1212 Mérnöki ajánlat:2-2 Egy gyakorlatilag tapasztalt mérnök, ki szá­mos elkülönözési és tagosítási munkálatokat, mindenkor hitelesítési dicsérettel, és gyorsan befejező és jelenleg is működik; nagyobbsze­­rű munkálatokat válalni, és azonnal megkez­deni képes , nemkülönben hajlandó volna ál­landó uradalmi mérnöki hivatalt elvállalni,­­ az eránt értekezhetni bérmentes T.Z. S. be­­tűalatti levelek által, vagy személyesen úri utcza 30 szám alatt Budán a várban. MAGÁN HIRDETÉSEK. 13. Úi szállít­mány Dr. Koch­féle növény-czu­­korból. *) A néplapok az ily tünemények magyarázatát s az ezekhez kötött népbabonák s előítéletek eloszlatását tűzzék ki maguknak egyik czélul. S­z­e­r­k. A KIADÓTULAJDONOS EMICH GUSZTÁV SAJÁT NYOMDÁJÁBAN uri-utcza 8. sz. sz.

Next